Зображення сторінки
PDF
[blocks in formation]
[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]
[graphic][subsumed][graphic][merged small]
[graphic]

° οι π. Ι.ιιιι>ιπ ι!οι:ιιππ ποιιπ π!πιιπ!ιοιι !.πιιπι, ιιιοι!ιπ ιπιοι Ρ οι π, πι πππι! Οιιιοοοε ιπιοι Π οι Ρ, οππι: ιιι!ππιποιππι!ιι οι ππιι!οπι ιέπιι!ι.ι (Μπι. Υιοιοιιιι. !. 3. 9. οι 30.), οοπειιιιιε ιιπιι!ιπε !ιιιοιιε 0 οι ν, πιοπππο οι οοπιροπια οι ιιιφΙο.1: ι!ιοιιι, πι: πιοπιι!ο ποπ ποιπιιιππι!ιι, 0ιιριιΙΙ. 3. 233. - π! Βο8ποπι!οι ιιππιιι οι. εοπο !ιιιοιπο Κοπριι (θ) Οιιιοοοιππι ιιοιοιππι (ιιππι! πποε πο5ιοιι ιπ ππιποιο ιιιιιιππι ιιιιιιιειι, ιιοπιιιιιπιπ επιπιιιι:οπε, ιοειο Μπι. Ποιοιιιι. !. έ. 98.), πιει πποι! πιιπ!ππι π ποοιιιε οιι!ιππιιιιιι (Ο), πι. εοιιιιιι οπωιι. Ι. 4. 9. (ν. ποιοι). -!ιοπιππο Ηοπιποοιιιιιι (Μπιλ (Ρ),ιι ππιι οι ποιποπ ποοοπιι, ιιιπι οππι! Οιποοο5, ππιιιπ πππι! Ι.ιιιιιιοπ (ν. απο). Εκ πιο ο!ιιιο οιιππι ποιοι, ιιπιπε !ιιιοιιιο Μι·πιπιπ π ιπι!ο οιιππιοπι ιιιιιιιππο. - οι) Ριοππποιιιιιοπο ιιιπιοπ ιπιοι ει: ιιιπιππι π οι Ιι ποπ ο, πιιππι π!ιι·ιπ ι!ιειοιιιο, ιι!ιοιπ πιοι!ποιο ιιοιπ οιπιιιπιιιιιι , πι οοιιιιιι Μπι. ΡΊοιοι·ιπ. !. ο'. Μ. Ηιπο 6'ιιποΙΙ. 3. Ξθ!. ιι Ο. Πιι·οιιιιιιιιιιιιιι) ιιππιι!επ πιι!ιιιι πιο ιοειιιοιο. » - ο!) Μπι ιο ποπ ίπποι: ειι!ιοπι οιιοιιπιο εοοπ!ο πππιιο .ο Πιιιο ι1οπιιιιπ , οι ππιιππι5 πιοπππιοιιιι5 ιπππι!'οειππι οει, πι οι τοπικ 8οιπιοπππι οι!ιιιε ιπ 6'οιρ. Ιπιο·ι. £ιιι. Τ. !. οι. 30., 32. οιο. σο”. π. 39., πιιι ιπ ποπιπιο ιιιιιονιιιοε (."οιοιιιιιιι) ιιιιιιπππ οιπε @πιο οπι οιπιπι οιιπιι·οεπ. οι. πι! ιοπι ΕοΙ:ΜΙ. Π. Ν. Κ 7'. Δ. π. 390. οι ως. - οι Νιιιι!οιπιππε πιιποιε ι!!ιε ιοπιποιιΜε οιπε πεπε ιιιιππε οοπειιιπε ιπιεεο νιι!οιπι, πππιο πιπιιιιιιιιιιοι πποππο νοιοιοε ιπππιπιιιοιιιπι, πππι !ιιιοιιο πιοπιιι· ι!ιοιιε οποιοι ιιοι:οιιποπι!π , ππι ποιιε , ιι!οοππο ο !ιιιοιιιιπιιι πππιοιο οιιο!πι!οιιι!π, πππιπ πι!ιι! οππι! επ. πππιπ ο οι π, ππι!ο ιιοππο εοιιπι πο5$οι ποιο οι πω, ιοοιιιιιιο πι. Ι.οπιπ. π. 22Ι8. Ριιι.ιοΙι , ιιΙΗ.ιπιιο. - "ι Ηιπο οιιππι Μπι! ιπιο ιπ νοιπειιε πιοπππιοπιιε πιο πο ειπιπ!οι ο πεπιππιπιπ ιοποιιιπι , πι Μπιιιιι.ι, Ιοοιιιιιιιι, οιι:. πιο οοΙίπιιπ.ι, Ιοπιιιιιιιιιι· οιο. Ει οοιιιιο οπο” π πιο ο, πι πεπιιιιιο, πεπιιιιο.ι οιο. πιο ροοιιιιιιι, ποοιιι!ο.ι οιο. οι. ΙΜ.ιοΙιοΙ , Ποιιππι. οριπι. τι. π. 33. οι ΠΠιοοο!ι πι ΡιοΙοποπι. πι! Ήιπ. ορπ. π. Μ2. οι ως. - ε) Αιππο ποιο σοι οιιιιιιι ιιιιιο, οπι π π!οιιεππο !ιιιοιιι :ιιποιοιιοιια !'ποιιιπππο!!πιπ, οππι οι Κ, πποππιπι ι: ποιοει πππ!οιο οπιππι ι·ιι:οιπτ οι πιοπιοι ιιιιιι! ιι!ιπι! εοιι!ιοιιι!π νιι!οιπι, πιο! πι Η νοοιι!οιπ, οοπιποι ποοι ει: εοπιιοιιιοιιι, πι οπιιοπι ογ!!ιι!ιιι οππι ιι!ιοιπ ι·οοπ!ι ποπιππιιπι, ππιιο π!ιοππι οοπιιιιιι;ι ποπ πωπω, οιι!ιππιοιοιπππο οι πιπι;πιοιοιιι οικω εοπππι, ιοειο 0ιιιιιιι!. Η. Μ. ποιο πω!. ιι !3πιπο οι ι!!ιι η!!π!ιππ πω, πππο πι! ι:οπιπιιοοιιι!πο ι!οπιππι επιιιοοιπε ει!ιι νοοιι!οε οιιι ι.ιιι!ιο: πω. επποινιιοππ, πι οιιιπ Εππππι πο Επποε εοιιιιιιιιπει, οππι οιιιιπι ιπεπο οπο νοοιι!οε ι!ιιιιο ο!!ιοιπιιι ποιιιιπι , ππιι!ιο οππι! 0ιιιοι:οε πιι!!πο επι, ιι!οοππο ποιοι ι!!οιππι !ιιιοιιε ποπ πιιιοει. ι› - Η! Βοοιπε ιιιιππο !ιπιππ !ιιιοιπο πιιπε οπο, 5οπιιοπιο π. ‹ι ο !ιιιοιπ, ιπππιι (πω. Υοιοιιιιιι. οππι! 0ιι.ι.ιιοι1. 0ιιιιοπι·. 3., ιππο ιοι:ιο ποπιιπι, οππι οππι οιιιιιπι ν !ιιιοιπ εοπππιπι πιππιπ οππι ιι!ιπ νοοιιιι το! νοοπ!ιππε ι!ιππι!ιοιιιιιιι, ιιιι πι οποιο ιιγ!!ιι!ιιιιπ !'ποιπι, πι (Μιιιιοπ. πιιιιο.ιιιο, πιιιιιιι€ιο, ι:οιοιιι ι°οιο πιει ι: Μπι ι!οι·ιοιιι, πι οιι€ιι.ο, οικω” οι ιο!ιπππ ιιπιππιποοι. ›› Αι!ι!ο Οοιπιιι. οππι! Ειιιιιιι. Πιο!. Ι. οι ΟιιροΙΙ. 3. 253., π!ιοεππο σ"π!ΜΜια!$ ΟΜ"$- ι Ρν0!ι. , Πιοπιοι!. , Ριι.τοιιιπ. οιι:. -- Π) !3ο ποιιππιπιιοπο ππιοιπ ππιπε !ιιιοιιιο οππι π!ιιε ιπ ππιιππιε !ποοιιπιιοπιππε, πιιι!ππι οππι!. Μ58. π!πιιι οοιιι.ιοπειι οιιοιιιπ!π Μιιιιιιι, Λιν. π. 392. οι πο. οι Ριιριιι, π. 3!3.. πιιιοιοι π!!ιιιιι ιπ Οο·ι·π. Με". Επι. Τ. !. οι ΙΗΜιοοΙι Η. πο., ιι ππι!ιπει πιιοιοιιι!ιο ι:οποπιιο πιικιιποιιιπε, οππι επιπι!!ιιιιπι ι!ο ππιπποπιπεππο ι·οι:ιε εοιιπιιοπο πο!ιιπ ιιιιοιιι!ππι ειι πιοπιιο !οι:ο. - Πρ) Ι1οιιιππι ιιιοιιοιιι!ιιπι οει οιιιιιιι !ιππιι !ιιιοιιιιπ ιπ νοοπιπ5, πππο ιι 0ιποοπ !ιπιιππ ιπ Ι.πιπιππι ιοοοπιπο οππι, εποπο ιοεποπι!οιο ιπποι:πο !ιιιοιπ π, πι ποιοι οι παιππιιο , θιποοπ πω" (πέμπε), οπππε; ι'ιιιιοι, ποπιιοι: Πω: οι π!ιπππιιι!ο οιιππι ·ι·, πποι! οοοπιιιι πι πο, π. Ι.ιιιιπο ποιο, ποια, οι ιπ -ιιι·ι·ιιριι, Ι.ιιιιιιο π-ιιιιιιιιοι. - Αι! νπ!οιοπι νοιο πποι! πιιιιιοι,

Ο !ιιιοιπ ιπ ππιποιιο επιιιιι!οιιι ππιπποπιπ, οι !ιποο!π επποιιιι!ι!ιιπ (δ) , ππιπποπιπ πιι!!ιπ, πι. !ιπ!ιοι .4ιιοι. [Το και: Νιωιοι., ππι νιι!ιιο ιιι!ιιοιιπι πιώ. π. 4883. ΡιπιοΙι. - Λ!ιππιιιιι!ο ιππιοπ οιιι!οιπ ειππιιιοπιιοπο πιο !ιποο!π οπποιπι!ι!ιιπ πιοιοιιι!ιιπι οι οιι!ιπππιπι οιιιοπιπ , πι ιπ Ισιιοι. πι αιφ- Ισι.ιοι. Ι.ιιι. Τ. ο. π. 3402. οππι ο. ι. ιιππιπιπ ιπ ιιππππι 118. ο

ρω ιοπιιιιποπιο ι!οι!ιι, π. π. οοειοιιιοιπιπ ππιπει·πιπ πιι!!ιιι οιο. ν. πππο Μονιιιιισιιπ πιπιοιπι πι! Ιι. οι. - θ) Λππι! 8οι!πιοιοε ιοι ππιπιιπο οποιο ι!οειππππι!ιιιιιι€οινιι. 8ιο Ιπποοοιιι. Πο οπο. Μια. π. 346'. £ποΙιπι. ι1ποπ ποι ο°ιιοιιιιιι ιιιιιιοπιι ιπ π!ππο ποειιπ οιιι. Αι!ι!ο €ιι€ιΙ.ρ. 32.9. οι 333. -· οι Ριιιοιποο· - 'ο

0 ποιοι,ιπιπ!ιιι€ιπ ειπιππ!πιιο, πππο ιπ πιποιιοιπιπιππο ιιπ!οι @ιπππιο, Μι). Ίιπ'πιπέππϊιιππε, Ο. Πιιοοι!ιπε !!ιοιο!!πο. - Δ) Επι οιιιιιιι ποιο!ιοιιοιιο ,'ζιιιιιο.ποιοπι ιπι!ιοππε: ποι: ιπιππε ποππ!πιπ , οπιιι οιι ποιππιπο ·οοιι€ιοι.. Βιοοιιιια. 2. π. πο. ΡιιΜο,ι. - 5) Νοπιιιιπππππι οπι ποιο ππιιιοπ!πο πιω. πι οππι οοιι!ιιιππο δ. Ρ. Ο. π. 8οιιιιωπ ΡορπΙιιηπο Βοπιιυιιι.ι.· οι Ι!. Ν. Μ. Ο. Ε. Ποοοιιιι Νιιπι€πί Μαιοπιιιιφιο Ι:'ιιιι, ιπ ποιιπ. !πει:ιιπιιοπιπ. - νιι!ο ιο!ιπππ πι $ιπΙιιιιο.

[blocks in formation]

!!ίΤ.λ. Αι!νοιπ. π πω, πω”, ποσο, οπιπο πιοπιιο οει πιι!ιιιιιπε οπεπει ιοπι. πιιεο!πιο ποειιπε, οι ππιι!οιπ πιει ο!!ιποιπ πιο πιω πιο, οι ιιι!νοιπιοιπιπ πιοιο ιιεπιππιπο. -- Μ) πι ππιιππιπ Μ88. οι οι!ιιιιι !ιπιπι εποπο οει οοπιπιπιπιπιπ πιο οοιιιπεπιπ οπιπ ,πιο νο! πω ππι ιιιιιιιμο νο! μαμα. Η. πι! ιοπι πωπω πι! δα”. πιο. !8. β. 3. οι ΠΕΙιΙοοι. πι! Απο!. Η. Πει. 30. - ποιο οππι παπι". ν. ιιιιιπ 7. οι 8. Μ |πι. Π. 0ιπι ο.

ΟΠΑ πιοπιιο οπι πιιι·οιιιιππι πιοιπι πιει !οοππι ιπποιι·ιοπε; πππ πο, ππιι ππιιο, πιει πποπι !οοππι; πω· ποσο , πω· μι." Ιιιοπο οποια. Οιι:. Οποιοι. 8. πιο πι! οπιιιοιι ιπιιοιιπε, ππιι πι!ιιι ποιοιιιι ιπ οππι ιππι!ππι , πιπιπιοο οπποπιι. Νορ. οπο. 3. Ροιιιοπι ΐοοιι ιπ !ειιο ι!ππιιπο, πππ οσπιπε ιιιιι!ποι·ιοι. Ει Βιιιιιιιιι. 8. Βπιιο οιιιιιι πω, ποπ πι! ιιιιιοιπποπ!π ποοεοι ποιιιοιιιιι. 0υι°ι!. ο'. Μ”. 290. 0ππππο νιπ οπι νοοιε, οιιι οι. πιιιιι , οπο, οιιι!οιιι. πιο. 3. ΗΜ. 8. πι ιοιππ!πιπ ιποο ιιοποιο πω, πιει 0ιι!!οιπιπ οππιοπ!πιπ ποποοιιι!ιι. πω. θα. 37. 8π!ι @πιο ιιιι!ιοι!ιπε πιοπιιπιπ οοιιοοι!ιι, ποπ ι!!ι ι!οποοπεπε οιιιι ιπ 0ιι!!ιπιπ πιοποιππιι. - θ) Νοιπι οιιιιπι οιπιπιπ ιο !οοο , οι ειππιιιοπι πιιπ ππιιο , πιο; πονο , πο @πιο οικιι1ιι ο μπω , οπο , οιο. Ποπ. (πω. 2. επι. Με οι ιππππΜε π” Αι!ιοππιπιιι , πππ πι! πιοιιι!ιοπι Μπι, οει οιππιπ. Οσοι. Ι. Β. θ. 38. !ιο!ιππππι επιιιιπιιι, ππιι ι!πιποπ ιπιοιιπιιιιι, πιοιιπ οοπιιποι. πω. 2. Ποιοιι!. Η3. Οππ ππιοι πιιιιιιοεπιιι !ι!ιοι!οπο π!ιιοιπ!ιε πι! Μιοπιππι. Μ. Μ. Πει. 36!. Ρ!πιιιπιι πππ πιω οει. Επι!. Ιππ. 48. πω, πιι!ιιπιοε, ππο ποι οοιιιιοιιιι, πισω ιιπ!ιο!ιιιπι; π. ο. πιο ποπ οπο ιιιιιιοιο ποπ ποποιο οπο ι:οιπιοιπι. Αι!ι!ιι Ηπα. σο. πιο. - Σ!) ιιοιπ οι ππο !οοο, πιιι!ο; ι!ιι οπο... βίο. Μ. 38. !ιοιιο, ππιι νοποιπι, . . . ιοιιιοποιπ ιοποιιιι. πιει. 3. Ανω. έ. ι!οιππ!οπιπι ποπ πιοι!ο ποιιπε οι πιοιπιιπ ιππΓ!5, οπο! ιποοπιπ πι: ιοοιπ , ππιιππο !οπιιιεειιιιο πιοεποοιπιι ποιοιπι. πω. Ε. Δω. 732. πιπιοιι οποι:πιπππο !ιιπιππ ποιιπο, 0ππ ιιιοπεππι οιιπ!οιππι, ιοποιο . - Δ.) !ιοιιι ππποπιιιππο ππιιο; ιιουιιπιπιο. οπο. Ι. Με!.

« НазадПродовжити »