Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]

! taiio pondere ferirentur. Fe/?. loc. cit. Sextantarii affes in ufu effe

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Plenus eft fextus liber de officiis Hecatonis taliui

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

fonus, qui fit ore compreffis dentibus , v. gr. cum s littera vehe-.
mentius pronuntiatur ( unde ipfa fìbilus potius, quam littera a non-
nullis habita eft ) item ab aere , & vento , cum in vehementiori
flatu fcinditur , ut in filvis. Sæpe anguibus tribuitur : & dicitur
etiam de cantu , quem vel cre vel tibia fibilando edimus. Vox eft
fi&ta a fono , ut ait Quintil. l. 8. c. 6. ante med. & Au&. ad He-
renn. 1. 4. c. 3 1. per onomatopæiam , ut mugitus , murmur. 0vid.
1 5. Met. v. 669. criftis aureus altis In ferpente deus prænuntia fi-
bila mifit. Virg. ecl. 5. v. 82. venientis fibilus Auftri . Lucret. ?.
5. v. 1381. Et zephyri cava per calamorum fibila primum Agreftes
docuere cavas inflare cicutas. Ovid. 1 3. Met. v. 785. de fijfula .
Senferunt toti paftoria fibila montes. Stát. 6. Tbeb. v. 338. ftupuit
qui fibila cannae . Liv. l. 25. c. 8. Jub fin. Ut quocumque no&tis
tempore fibilo dediffet fignum, porta aperiretur . Colum. l. 2. c. 3.
Boves ad aquam duci oportet , fibiloque alle&tari , quo libentius bi-
bant. Valer. Flacc. l. 6. v. zo 1. dum fibila refpicit Iron Cufpidis
Argivae , Pyliam latere accipit haftam . Sil. /. 9. v. 247. ftridentis
fibila teli . Val. Flacc. 1. 7. v. 52 5. torquere fibila. & Lucan. l. 9.
v. 63 1. fundere. & verf. 724. effundere . Ovid. 4. Met. v. 493.
dare. *] Sibilis explodimus, & contemnimus . Cic. in fragm.
apud Cbarif. l. 1. pag. 61. Putfch. In Tufculanum mihi nuntiaban-
tur gladiatorii fibili . Id. pro Rofc. Conv. c. 1 1. E fcena non modo
fibilis, fed etiam convicio explodebatur. colle fifcbiate . & Attic. t.
2. ep. \18. Clamoribus , & conviciis, & fibilis confe&tari aliquem.
& epijf.,19. confcindere aliquem fibilis . Valer. Max. l. 7. c. 3. n. 6.
extern. vexare . Cic. in Pifon. c. 27. Da te populo, committe ludis.
fibilum metuis ? “I De hinnitu equorum Cic. pro Sext. c. 59. a
med. Non modo gladiatores , fed equi ipfi gladiatorum repentinis
fibilis extimefcebant. fibila* equis tribuit , quia salutos,;*
Q umt .

[graphic]
[ocr errors]

litteras, credo, nifi Sibylla legerit , interpretari alium poffe memi

nem . Cic. 2. de Divin. c. 34. Sibyllæ verfus obfervamus, quos illa furens fudiße dicitur. *| Sibyllae decem fuerunt. Prima fuit Perfica , cujus mentionem fecit Nicanor , qui res geftas Alexandri Macedonis fcripfit. Secunda Libyca , cujus meminit Euripides in Lamiae prologo. Tertia Delphica , de qua Chryfippus loquitur in eo libro , çuem de Divinatione compofuit. Quarta Curuaea in Italia , quam Nevius in libris belli Punici , Pifo in Annalibus nominat . Quinta nata Babyloniae , quæ Erythrea appellata eft , quam Apollodorus Er}tbraeus affirmat fuam fuiffe civem , eatnque Græcis Ilium petentibus vaticinatam & perituram efle Trojam , & Homerum mendacia fcripturum. Sexta Samia , de qua fcripfit Eratoff%ener in antiquis Anmalibus Samiorum reperiffe fe fcriptum. Septima Cumana , nomine Amalthea , quae ab àliis Demophile, vel Heropbile nominatur. O&tava Hellefpontica, in agro Trojano mata , vico Marpeffo , circa oppidum Gergythium , quain fcribit Heraclides Ponticus Solonis, & Cyfi fuiffe temporibus , Nona f'%rygia , quæ vaticinata eft Ancyrae. Decima Tihurtiua , nomine Albumea, quæ Tibure colebatur ut dea, juxta ripas Anienis, cujus in gurgite finulacrum ejus inventum effe dicitur tenens in manu librum . Hujus facra Senatus in Capitolium tranftulit. Varro ap-id La&anr. 1. 1. c. 6. Vide Auguftinum /. 18. de Civ. Dei , cap. 23. ac imprimis , quæ de his commentariolo imtegro complexus 0; uphrius Panvinius , item If. Voff. &c. Non enim defunt Eriii:ti , qui totam hanc hiftoriam oppugnant. *] Harum omnium celeberrima & nobiliffima Erythraea fuit . Nam Feneflella

[ocr errors]

pitolio retuliffe ad Senatum C. Curionem Confulem, ut Legati Erythras initterentur , qui carmina Sibyllae conquifita Romam reportárent: itaque miffos effe P. Gabinium , M. O$tacilium , L. Valcrium , qui defcriptos a privatis verfus circa mille , Romain deportarunt. IJem a Varrone loc. cit. fcriptum eft . Cclcbris item fuit Sibylla Cumæa, cujus libri a Romanis occulebantur , nec eos ab ullo, nifi a Quindecimviris , infpici fas erat . Hanc , ut Poetae fabulantur , Apollo adamavit , & ei obtulit poftendi , quod vellet , arbitrium . Illa haufit arenam manibus , & tam longam vitam popofcit , oblita petere perpetuain juventutem . Cum illam vitae longitudinem obtifuißet, tamen Vencrem pati dedignata eft . Sibyllæ hujus ope Eneas ad Inferos defcendit , & iterum ad Superos regreffus eft . Eo tempore Sibylla annos feptingentos tranfegerat , illi fexcenti adhuc anihi in humana forma fupererant , quibus elapfis paullatim decrefcere debebat, donec ad minimam molem , & in fimplicem vocem redigeretur. Ovid. 14. Metam. a verf. 1 o4. & Serv. in 6. Æn. v. 32 1. •I HEque clara Cumana fuit , quae movem libros attuliffe dicitur ad regem Tarquinium Prifcum , & pro eis trecentos aureos poftulaffe . cum rex afpernatus efíet pretii magnitudinem , & derififfet mulieris jnfaniam , illa in confpe£tu regis tres combuffit , ac pro reliquis idem pretium poftulavit. Tarquinius multo magis mulierem infanire ratus eft. Denuo tribus aliis exuftis , cum in eodem pretio perfeveraret , motus eft rex , ac reliquos trecentis aureis emit. Li£ant. loc. cit. Gell. /. 1. c. 19. qui hoc tribuit Tarquinio Superbo: & Plin. l. 1 3. c. 1 3. qui tres tantum libros eidem Superbo oblatos fcribit , & duos ab ipfa crematos, tertium in Capitolio repofitum , una cum ilio periiffe ex incendio , Syllanis temporibus. Juvenal. far. 8. v. 126. Credite , me vobis folium recitare Sibyliæ. 4. e. merum dei oraculum , veriffimum vaticinium . Folium dicit , quia Sibylla Cumæa in more habuit refponfa fua foliis arboris infcripta dare , ut apud Virg. 3. Æn. a verf. 444. SIBYLLINUS , a , um , Σ. 3J»wos , qui eft Sibyllae . Cic. 2. de nat. # Deor. c. 3. extr. Multa ex Sibyllinis vaticinationibus, multa ex Ha* rufpicum refponfis commemorare poffum . Jd. de Harufp. vefp. c. 1 3. Sibyllinus facerdos. Id. Catil. 3. c. 4. Sibyllina fata . Id. 6. Peyr. c. 49. Sibyllini libri. Horat. in carm. fecul. v. 5. Sibyllini verfus. Plin. l. 1 1. c. 29. Sibyllina remedia. b. e. infpe&tio librorum, Sibyllinorum, quoties reipubl. calamitas accideret , cujus nec caufa , nec finis inveniretur , ut ait Liv. l. 3. c. 13. “I Libri Sibyllini, fuere plures libri decem Sibyllarum , qui Romae in Capitolio J;iigentiffime affervabantur. Laâant. 1. 1. c. 6. M. Varro, quo nemo unquam dg&tior , ne ápud Græcos quidem , neque apud Latinos vixit, in libris rerum divinarum , quos ad C. Caefarcm fcripfit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gla

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

in aquam pedem mittat , & ut ficce ftabuletur. “T Translate Cic. de opt. gen. orat. c. 4. a med. Eos folos : Attice dicere , ideft quafi ficce. h. e. preffe, tenuiter , fubtiliter.

SICCENSIS , fe, ad Siccam pertinens , quod eft Numidiæ oppidum .

[ocr errors]
[ocr errors]

fio . /itruv.. 1. 2. c. ult. Arbores venarum rigorem permutantes ficcefcendo , propter raritatem fiunt inanes & evanidae. Celf. l. 7.

[ocr errors]

madere. Colum. 'l. 12. c. 28. Fœnum Græcum vetere vino macerato , deinde in fole exponito, aut in furno, ut ficcefcat.. Plin.

lib. 18. cap. 34. extr. Aquilonem prænuntiat terra ficcefcens repente.

SICCIFICUS, a, um, ficcandi vim habens. Macrob. in fine Saturnal.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ariditas, carentia humoris. Plaut. Rud. 3. z. 18. Ab lippitudine ufque ficcitas ut fit tibi. Plin. 1. 1 3. c. 4. ad fin. de palmularum• quodam genere . In Ethiopia friatur ( tanta eft ficcitas ) & farinæ modo fpiffatur in panem .^ Id. l. 18. c. 31. circa med. Uväm calidam ne legito , hoc eft in ejus ficcitaté , ac nifi imber intervenerit. T Sæpe dicitur de ariditate terræ ex carentia pluviae , afciutto , afciuttore, ficcitâ. Caef. 1. 4. B. Gall. c. ult. Siccitates paludum . Liv. h. 49. c. 29. Siccitate, & inopia frugum infignis annus fuit . Sex menfes nunquam pluiffe , memóriæ proditum eft. Cic. init. ep. 1. /. 3. ad Q. Fr. Aquam belle fane fluentem vidi, præfertim maxima ficcitate. Celf. l. 2. c. 1. circa med. In ficcitatibus acutæ febres oriuntur. Phin. l. I o. c. 63. Proventus murium ficcitatibus . & cap. 4. 1. 31. Omnis aqua hieme dulcior, æftate autem minus, autumno minimie : minufque per ficcitates. “T Allegorice Au£f. ad Herenn. lib. 4. c. 6. . ad fin. Ifti cum fe ipfos fontes effe dicant , & omnium rigare debeant ingenia, non pütant fore ridiculum , fi cum id polliceantur aliis, arefcant ipfi ficcitate. “T In corpore et gracilitas obefitati contraria, & vitiofi humoris carentia . Varr. apud Nom. c. 4. n. 426. Perfae propter exercitationes pueriles modicas eam funt confecuti corporis ficcitatem , ut neque fpuerent, neque emungerentur , fufflatove corpore effent. Cic. de Sêne$. c. 1o. extr. Summam in eo effe corporis ficcitatem : itaque exfequi omnia regis officia & munera , effer molto afciutto di corpo . & Tufcul. 5. c.T34. fub fin. Siccitas confequitur continentiam in vi&u . “I Transfertur ad orationem. Cic. initio l. 2. de mat. Deor. Neque enim flumine conturb9r inanium verborum , nec fubtilitate fententiarum , fi orationis eft ficcitas . h. e. carentia fucci & fanguinis , atque adeo

nervorum , firmitatis, & virium . Adde in Bruto , cap. 82. a med. V. Siccus.

[ocr errors]

reddo , arefacio. Virg. 3. ecl. v. 95. ipfe aries etiam nünc vellera ficcat. Id. 4. Em. v. 687. atros ficcabat vefte cruores. Gell. l. 5. cap. 14. a med. Siccare atque detergere cruorem . Ovid. 4. Met. v. 82. Solque pruinofas radiis ficcaverat herbas. Lucret. lib. 6. v. 625. una no&te vias perfæpe videnus Siccari , mollifque luti concrefcere cruftas. Colum. l. 1 2. c. 44. a med. & Plin. l. 12. cap. 13. Siccare quippiam in fole . Plin. l. 27. c. 9. a med. & Ovid. Mer. 1 1. v. 77o. Inje&os humeris ficcantem fole capillos. Plin. f. 2 1. c. 1 1. Siccare aliquid ad lunam . Id. l. 17. c. 1 1. & lib. z 5. c. 5. a med. in umbra. Id. l. 2 1. c. 7. umbra. Id. /. 19. c. 5. ante med. fumo. Id. l. 15. cap. 29. ad fin. Siccare folia in farinam. Id. 1. 12. c. 22. Paluftria æftate ficcantur. Id. l. 2. c. 1 o3. Fluvius omnibus folftitiis torrens, bruma ficcatur. Propert. l. i. el. 19. v. 23. lacrymas ficcare cadentes. Senec. in Oedip. verf. 37. Quin ipfa tanti pervicax clades mali ficcavit oculos. *| Abfolute Cato R. R. c. 1 12. Uvas relinquito in vinea : & ubi pluerit, & ficcaverit, tum deligito. *] Illa pertinent ad medicinam , Plin. l. 2 3. c. 1. Pampini triti & impofiti tumorem omnem ficcant. difeccano. & lib. 24. c. 4. Vifcum ficcat ftrumas . Id. /. 2o. c. 14. Menta arterias ( h. e. fauces ) humidas ficcat. Id. /. 36. c. 17. Affius lapis fuppurata ficcat. Id. /. 23. c. 1. Siccare pituitam oris. Id. l. 3 1. c. 6. ante med. Marinæ aquæ calefiunt ad nervorum dolores, item corpora ficcanda. Lucil. apud Non. c. 4. n. 426. Cum ftudio, in gymnafio duplici corpus ficcaffem pila. %. e. exercuiffem , & gracile reddidiffem , atque adeo a noxiiS humoribus exficcafTem. Plin. l. &

[merged small][ocr errors]

•v. 834. Vulnera ficcabat lymphis. 4. e. aqua frigida fiftebat fanguinem . *] Pro exhaurire Cic. 5. PhiJ. c. 3. Ille paludes ficcare voluit. Sueton. in Caef. c. 44. Deftinabat ficcare Pomptimas paludes ,, emittere Fucinum lacum. Horat. 1. z. fat. 6. v. 68. Siccat inæqua1es calices conviva. - vuota. Virg. ecl. 2. v. 42. Bina die ficcant ovis iibera. mumgono. Adde Lucan. lib. 4. v. 314. & Horat. epod. z. v. 45. *] Allegorice Martial. l. 8. epigr. 7o. Cum ficcare facrum largo parmefida poffet Ore, yerecundam maluit effe fitjm . b. e. cum multa poffet carmina fcribere , & egregius poeta haberi , abginuit, & eam famam gloriamque recufavit, 5ICCOCüLUS, a, um , 3^p3o9x^μος , ficcos habens oculos. Plaut. Pfeud. 1. 1. 73. Pfeud. Pumiceos oculos habeo: non queo lacrumiam exorare ut exfpuant unam modo . Calid, quid : ita ? Pfeud. genus noßrum femper ficcoculum fuit. - SICCUS, a, um , efciutto , arido , fecco , £^p£; , &?«x*os , humore carens, aridus. Horat, lib. 3. od. 1 1. v, 22. Stetit urna paulum Sicca, dum grato Danai puellas carmine mulces. Id. l. z. fat. 4. v. 1 5. Sicci agri. Quintil. l. 2. c. 4. Vitandum teneris adhuc plantis fic&um, & fine humore ullo folum . Co/um. 1. 12. c. 15. Vafa in horreum ficciffimum reponere . Tibull. l. 1. el. 4. v. 6. aeftivi tempora ficca Canis. Horat. l. 3. od. 29. v. 2o. Sicci dies. h. e. fervidi , & fine pluvia. Plin. /. 18. cap. 12. a med. Siccum cælum. id. 1. 1 1. c. 29. ver. Virg. 2. Em. v. 357.^ catulique reli&i Faucibus exfpe&tant ficcis. A. e. jejunis. & 4. Georg. v. 97. ficco terram fpuit ore viator. Ulpian. Dig. lib. 43. tit. 8. leg. 1. a , med. Via ficca. afciutta . cui opponitur paluftris. Propert. lib. 4. el. 1o. v. 12. fpolia ficca fanguine. h. e. nullo fanguine tin&a. Id. l. 2. el. 1 1. v. 12. ficcus lacus. Lucam. h. 4. v. 331. ficcae nubes. Tibull. 1. 3. el. 6. v. 18. ficca pocula. Senec. in Troadib. v. 5o. ficcus enfi§. h. e. incruentus. Sic Stat. 8. Theb. v. 383. Stat medius campis etiamnum cufpide ficca Bellipotens. Ovid. 4. Triftium , el. 9. <J. 18. ficca figna. h. e. Urfa utraque nunquam in mare occidua, Martial. l. 4. epigr. 3. Siccæ aquae. /. e. nives. “J Abfolute Plin. 1. 17. c. zz. Male in ficcis malleolus feritur. h. e. in locis ficcis. Id. l. 16. c. 36. a med. Multum prælata arundo, quæ in ficcis provenit. fcilicet ei , quae in aquaticis. Id. l. 26. cap. 7. a med. tripolium in maritimis nafcitur faxis, ubi alludit unda , neque in mari , neque in ficco. Propert. l. 3. eleg. 8. v. 6. & Virg. Georg. 1. v. 363. cumque marinae In ficco ludunt fulicæ. in fecco. & Plin. 1. q. c. 8. Delphinum non reverfum in maria, atque in ficco exfpiraffe. Quintil. l. 12. c. ult. ante med. Aqua pifgibus, ficca terrenis, fpiritus volucribus convenit. h. e. terra. *] Sicci oculi, ficcæ genæ, ficcum lumen, h. e. fine fletu, & lacrymis . . Primum habent Semer. de tranquill. animi , c. 1 5. Propert. l. 1. el. 17. J. 1 1. Quintil. l. 6. c. 2. & Martial. l. 1. epigr. 93. ( nam apud Horat. 1. 1. od. 3. v. 18. pro fccis oculis Bentlej. mavult re&is. ) alterum Propert. 1. 4. el. 1 1. v. 76. Ovid. Heroid cp. 1 1. v. 1 o. & Senec. im Herc. 0et. v. 1689. poftremum Lucan. l. 9. v. 1 o44. Quin abfolute ficcus dicitur qui non fiet. Semec. in Herc. Oet. v. 1269. Siccus ærumnas tuli. *] Siccum corpus, adftri&tum, & fuperfluis humoribus carens, afciutto : cui opponitur obefus , pituitofus , gravedinofus, &c. Plaut. Mil. 3. 1. 189. Mulier ficca , fuccida . Plin. t. 34. c. 8. ante med. Corpora graciliora ficcioraque. V. Siccitas. Hific translate Cic. de opt. gen. orat. c. 3. Oratores Attici fani , & ficci. b. e. preffi , & fine , redundantia . Id. in Bruto, c. 55. Nihil erat in ejus oratione, nifi fincerum , nihil nifi ficcum atque fanum. Quintil. t. 1 1. c. 1. ante med. In juvenibus ficcum , & folicitum , & contra&um dicendi propofitum , plerumque affe&tatione ipfa feveritatis invifum eft. Gell. l. 14. c. 1. Sicca & incondita , & propemodum jejuna oratio. “I Siccus, qui non bibit, fitiens , a/jetato. Plaut. Perf. 3. 2. 41. Jamdiu fa&um eft, poftquam bibimus : nimis diu ficci fumus. Id. Curc. 1. 2. 26. Egon' falva fim, quæ fiti ficca fum ? Id. ibid. 1. 2. 22. Liber tibi fcreanti , ficcae , femifomnæ affert potionem . Id. Pfeud. 1. 2. § 1. Veftros pantices madefacitis, cum ego fim hic ficcus. Horat. l. 4. od. 5. extr. dicimus integro Sicci mane die , dicimus uvidi. Ovid. 2. Met. v. 278. Sicca vox. h. e. fiti aridas fauces habentis. “J Translate ponitur pro fobrio, parco, fobrio. Plaut. Afia. $. 2. 6. Meum virum fui rata ficcnm , frugi, continentem. Par. at nunc fcito, illum madidum , nihili , incontinentem . Cic. 4. Acad. c. 27. a med. Dormientium & vinolentorum , & furioforum vifa imbecilliora effe , quam vigilantium , ficcorum , fanorum . Adde in fragm. apud Nom. c. 4. m.T426. & Agrar. 1, c. 1. Senec. epiff. 18. & Horat. l. 1. epiff. 19. v. 9. Hinc translate ficcum ingenium , ficca voluptas. quæ V. in Sobrius. “I Item pro paupere, tenui . Horat. l. 1. ep. 17. v. 1 1. Si prodeffe tuis, pauloque benignius ipfum Te tra&tare voles, accedes ficcus ad un&tum. "] Sicca Luna dicitur a Propert. lib. z. el. 13. v. 7 1. & a Plin. l. 17. c. 9. in fin. eadem ratione , qua tiens ; ut Plin. ipfe interpretatur ibid. c. 14. ad fin. hoc eft minime pluvia, aut ventofa. “I Panis ficcus , folus , fine potu , fine jure , fine pulmentario. Senec. ep. 83. Panis deinde ficcus, & fine menfa prafidium. Vopifc. in Tacit. c. 1 1. Panem , nifi ficcum, nunquam comedit, eundemque fale atque aliis rebus conditum. Capitolim. in Anton. Pio, c. 1 3. Senex etiam , antequam falutatores venirent , panem ficcum comedit ad fuftentandas vires. Plin. l. 22. c. 25. a med. Vocis ftudiofis , & contra diftillationes, ficcum panem effe primo cibo , utiliffimum eft. Id. l. 26. cap. 7. Agaricum manducatum ficcum , ut ex intervallo merum forbeatur.' Itali quoque dicunt pam fecco , o folo. •J Siccum medicamentum Scribomio Larg. compof. 7 1. eft ficcandi vim habens.

SICELICON, i , m. herba quæ alio nomine Pfyllion dicitur, radice senui, grana fimilia fabae habens in cacumine, folia canino ca

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

piti non diffimilia , femen autem pulici. Plin.
med.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

qui vitam mortui **Praefenrabant ,

[graphic]
« НазадПродовжити »