Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

86. folet a nudo furgere ficus equo . & epigr. I 67. _trito pollice pufula furgit. Quintil. i. 8. c. 3. fub init. Amgeni fontes furgentes. forgenti . Virg. 3. Georg. v. 4oo. furgente die . Id. 3. £n. v. 481. furgentes auftri . Id. I. Georg. v. 161. nec potuere feri , nec íurgere meffes . Id. Ecl. 4. v. 8. ferrea primum Definet , ac toto furget gens aurea mundo. “I Item pro crefcere ab imo in altum attölli, innalzarfi da fondamenti , crefcere. Horat. l. & fat. 2. v. 124. venerata Ceres culmo furgeret alto . Ovid. 3. Met. v. 89 1. Vivaque per rimas, proceraque furgit arundo. Virg. I. AEn. v. 369. ingen

[ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ria . Infcript. apud Gruter. pag. 3. n. 1. Jovi O. M. & Deae Suriae. | efattori , cafferi, 8, 2332 tou : eaque in codice defcribebant , & apo4. e. Cybele . Adde alias pag. 86. n. 4. 3. 6. Sic pro Sylla Sulla , chas folventibus dabant. habebantque aliquam fimilitudinem cum

[ocr errors]

habet praeter efcam ? cui quidem , ne putrefceret , animam ipfam fim. Sementinae feriae fationis caufa fufceptae. Cic. pro Su//. c. 9. extr. pro fale datam dicit effe Chryfippus? Varr. lib. 2. R. R. c. 1. ante i Bellum fufceptum cum omnibus improbis . Properr. lib. z. eleg. 7.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

{At eft. (`fimilis eft locus Ovid. 3. de ar. am. v. 198.) Senec. in Troadib. v. 726. Sufcipe, dixit , re&tor habenas . Id. in Herc. Oet. v. 1483. ®Eteum nemus fufcipiat ignis . . Al. leg. ignem. Virg. i. AEn. v. 179. fllici fcintillam excudit Achates , Sufcepitque ignem foliis . <T Pro fuffulcire, fuftinere , fubtus firmando fufpendere , foßentare, forreggere , fortificare per di, fotto . Senec. ep. 9o. a med. «Quid loqüär lapideas moles, in rotundum ac læve formatas , quibus porticus & capacia populorum te&ta fufcipimus ? Id. l. 6. de gemef. c. 1 3. fub fim. Labentem domum fufcipere. Plin. /. 19. ep. 48. ¤ulfuræ ac fubftru&iones , quibus theatrum fubinde fufcipitur, non tam firmae mihi , quam fumptuofae videntur. Pallad. in Aug. tit. 9. Quo fa&lo , latera puteorum ftru&tura fufcipiat. 4] Translate Plin. l. z. ep. 4. Facilitatis meæ fiducia debes famam defun£ti pg<doremque fufcipere. Quintil. l. 9. c. 4. circa med. Quædam claufulae funt cláudæ atqüe pendentes , fed fequentibus fufcipi ac fuftineri folent. 4. e. infiftere aë fulciri . T Eft etiam fubire , contrahere , admittere, <oncipere, percipere, haurire. Lucret. l. 3. v.461. corpus Sufcipit immanes morbòs, durum^que laborem . contrae, patifce. & Cic. 1. Tufcul. £. 46. fub fin. & pro Dom. c. 37. Sufcipere dolorem. concepire. & ip Vatin. c. 8. gemitum. “T Translate Cic. Verr. 4. c. 35. Sufcipere invidiaiii atque offenfionem apud populos. incorrere. & 4ttic. 7. 6. ep. 1. ad fiä, odium alicujus'. ( alio fenfu V. infra ) Id. pro cluent. c. 56. pro Mur. c. 4. & pro Planc. c. 2 1. a med. culpam . Id. Pbil. 1 1. c. 4. (& Catull. carm. 86. ad Gell. v. 4.) fcelus in fe. ? Verr. 7. c. 4o. a med. crimen , & vituperationem inconftantiae . Id. 2. Pbil. c. 3. fub fin. omnes impuritates . Id. pro Cluent. cap. 1 i. im fin. multa parricidia. Id. pro leg. Manil. cap. 3. & pro Font. cap. 1 z. maculam & ignominiam . & pro Sull. cap. 24. a med. Neque enim iftorum facinorum tam atrocium crimen , P. Sullæ perfona fufcipit . non è capace. *] Item adire , inire , recipere . Cic. 1. Offic. c. 9. Aut inimicitias , aut laborem , aut fumptus fu{cipere nolunt. incontrare. & de Harufp. refp. c. 4. Cujus ille inimicitias non folum fufcepit propter meam falutem , verum etiam appetivit. Brut. ad Attic. ep. i7. Valentiffimum Antonium fufcipere pro republica non dubitavit inimicum . farf nentico. & Cic. pro Dom. 3. 1 1. Sufcipere laborem, fimultatem , contentionem pro dignitate alicujus. Id. 1. de Fin. c. 7. e med. pericula. Id. pro Caecin. c. 6. in fin. moleftiam . Id. pro leg. Manil. c. 3. poenam dignam fuo {celere. riportare, ricevere. & lib. z. Offic. c. 16. æs alienum amicorum . torfi a pagare i debiti. “T Item affumere , recipere, aggredi. pigliare, affumere , imprendere , intraprendere_, _T oz^zwB*»» , öjc. 1. de Orat. c. zz. a med. Permagnum quiddam fufcipere ac profiteri. Id. pro Qgint. c. 24. Quod türpiffime fufceperas, perfeverare & tranfigere non potuifti. Id. ad Q. Fr. l. 3. ep. 1. c. 4. extr. Cetera ejus fufcipio, ut me putem præftare debere. Brut. ad 4nton. l. 1 1. Fam. ep. 3. ad fim. Etiam atque etiam vide , quid , fufcipias , quid fuftinere poffis. 1d. 2. de Legib. c. 14. Sufcipere , gerere , deponere bellum. Id. 3. Catil. c. 2. a mel. Sufcipere aliquod negotium. Id. Attic. l. 4. ep. 1 5. iter Afiaticum . 0 vid. de remed. amor. v. 1 53. Sufcipe fanguinei juvenilia munera Martis , h. e. militiam fequere . Juffin. l. 7. c. 4. fub fin. Quæ occidendum virum , regnumque adultero tradendum fufceperat. Balb. ad Cicer. poft epijf. 15. J. 8. ad Attic. Sufcipere curam & cogitâtionem , ut aliquid fiat . Id. pro Mil. c. 1 5. a med. fortiffime graviffimam partem reipublicae. Id. pro Sext. c. 2. partes pietatis potius , quam defenfionis , quereia: , quam eloquentiae , doloris , quam ingenii . Id. 5. Fam. ep. 8. fibi perpetuam propugnationem pro ornamentis alicujus. Id. 3. de Orat. c. 17. patrocinium voluptatis . Id. pro Sext. c. 22. falutem reipublicæ cohtra improbos cives. Id. pro Rofc. Amer. c. 38. in fim. omùs officii , quod te putas poff: fuftinere . Id. Fam. 3. ep. 7. extr. Sufcipere benevolentiam . imprendere , metterfi ad amare. & Nepos in Datam. c. 9. odium in aliquem . & cap. 1 o. extr. erga aliquem . concepire. Cic. 6. Fam. ep. ult. bene ac fortiter aliquod confiiium . prender un partito , una rifòlu<ione , & pro Planc. c. 2 1. fub fim. Curfum illum tenere , quem a prima aetate fufceperis. Id. de Harufp. vefpon. c. ult. Hanc orationem tam triftem , tam gravem non fufcepi£em, nifi hanc perfonam & has partes deberem & poffen fuftinere. non avrei prefo a parlar cos? . & Verr. 7. c. 58. ad fim. Tantum fibi au&oritatis in republica fufcepit , ut , &c. f tufurp), fi arvogo , &-pro Cael. c. 16. Mihi au&toritatem patriam, feveritatemque fufcipio. mi veffo, &c. Id. pro Cluent. c. 36. a med. Sufcipere perfonam viri boni . h. e. fimulare , voler comparire. & Liv. l. 7. c. 3o. Sufcipere aliquem in amicitiam . ricevere. Pleriq. al. leg. accipere . & Cic. 2. de Legib. c. z. a m. d. Sufcipere aliquem in civitatem . •J Pertinet etiam ad facra . Cic. in Vatis. c. 6. Cum inaudita ac nefaria facra fufceperis, cum inferorum animas elicere , cum puerorum extis deos ma&are folens, &c. Id. pro Dom. c. 41. In religionibus fufcipiendis caput eft interpretari , quae voluntas deorum immortalium effe videatur. Varr. apud Non. c. 2. n. 724. Quod hurnatus non fit ; heredi porca præcidanea fufcipienda Telluri ac Cereri. Liv. l. 3. c. 52. In Jovis epulo num alibi , quam in Capitolio, pulvinar fufcipi poteft ? h. e. inftituti, poni ad le&ifternium faciendum. “I Sufcipere votum , concipere , facere , nuncupare , voto fe obßringere , fare un voto. cui refpondet folvere , cum voti compotes £a; , diis praeftamus quæ vovimus . Martial. l. 8. epigr. 4. Tom. IV.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

volantibus'. Sil. l. 1 z. v. 94. Sufpenfum librans media inter nubila Sorpus Enavit, Superofque novus conterruit ales . Stat. 3. Theb. v. 433. Nubila fùfpenfo celerem temeraffe , volatu Perfea. Claudian. de

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

veneni fufpicionem non babet. Id. 16. Attic. ep. 4. a med. Haec naP p 2 vigatio

« НазадПродовжити »