Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic][graphic]
[ocr errors]

fubigit jugo." "I Item domare , ad jugum , aut onus affuefacere, Tom. IV.

domare , dinefficare: Colum. i. 6. c. z. vítulos, qui de grege feri comprehenduntur, fic fubigi convenit. “T Item intridere , ftemperare, impaftare, mefcolare, rimenare, 2,284 , , êooyéw, ovpw , fubtus, aut intus agit9 , mifceo , macero, Cato R. R. 3. 74. Farinam iií mortarium indito , aquae paulatim addito, fubigitoque pulcre : ubi bene fubegeris, defingito. Id. ibid. c. 18. 2 mei. Dé gláreà & caice arenato primum corium facito : id pilis fubigito. Éjjj. /. 17. c. 14. 4 mea: Cato, argillae arenam fimumque bubüium admifceri , atque ita ufque ad lentorem fubigi jubet. Id. l. 32. c. I o. ante med. $ubigere aliquid oleo. Id. l. 18. c. 1 1. panem'ex ovis aut laâe. Id. l. 1 1. c. 37. fe£#. 61. Multis pifcium ` dentes in lingua & toto ore ; ut turba vulnerum molliant , quæ attritu fubigere fön queunt. ??afficare . & Plin. l. 15. c. 8. Amurca fubigere áreas. 4. e. confpergere , & arefcere finere, ne rimas faciant ' Macrob.Ii. & cap. 2. $aturna!. Subigere gallam. V. integr. loc. ubi turpis in joco iatet fententia , ut & in illo apud Sueton. in Caef. c. 49. ad fin. Gallias Cæfar fubegit, Nicomedes Cæfarem, &c. *J Subigere manus lab9re agrefti, Quintil. declam. 3. c. 4. domare, fatigáre. MT subigere terram , zappare , arare, havorare, bipalio fodere, aratro verfar£. Cato R. R. c. 161. Locum fubigere oportet bene.' ubi erit fuba£tus , areas facito . Colum. l. 3. c. 5. à med. Bipalio fubigere . Virg. I. Georg. v. 125. Ante Jovem nulli fubigebant arva coioni . Cic. 2. 4grar. c. 31. Homines glebis fubigendis exercitati. Id. i, frag. apud Non. c. 4. n. 439. Segetes agricolae fubigunt aratris multo ante, quam ferant. “I Ett etiam tra&tare. Ovid. 6. Met. v. 19. Sive rudem primos lanam glomerabat in ufus , Seu digitis fubigebat opus. filava. *I Item fricare, defricare, jiropicciaje. Colum. /. 3. c. 3. Nec minus quotidie corpora pecudum , quam hominum defricanda funt : ac fæpe plus prodeft preffà manu fubegiffe terga , quam fi largiffime cibos præbeas. . T Item acuere, aguzzare, afi flare, arrotare. Virg. Æn. 7. v. 626. fpicula lucida tergent Afvifia pingui , fubiguntque in cote fecures. “T Item cogere, compellere, quafi mollire , macerare, & frangere duritiam quipjiam facere recufantis, sforzare , coffringere , piegare a forza . Plauf. Paen. 1. z. 77. Illa mulier lapidem filicem fubigere, ut fe amet, poteft. Id. Mofell. 3. 2. 52. Ego illum verberibus, ut fit quietus , `fubegero . Tacit. 2. Ann. c. 4o. Ut ederet focios, fubigi non potuit. Liv. l. 9. c. 41. Hoftes oppuguando ad deditionem fubegit. & mox. Tarquimienfes metu fubegerat frumentum exercitui præbere. & cap. 1. Subigi ad neceffitatem dedendi res. Salluff. ih Catil. c. 1 o. Ambitio multos mortales falfos fieri fubegit. Id. in Jug. c. 33. Obviam ire fa&tionis potentiæ animus fubigit. Virg. 3. Em. v. 257. Dira fames fubigat malis abfumere menfas. “I Item mollire, frangere. Semec. ' in Thyeft. v. 3o2. Illinc egeftas triftis , hinc durü$ labor, Quamvis rigentem tot malis fubigent virum . Varr. l. 8. de L. L. c. 1 1. Subigere aures populi confuetudine . affuefàre cum verbum aliquod novum refpuunt. *[ Item cruciare , macerare . Acius apud Non. c. 1. n. 1. Mors amici fubigit. quod mihi eft fenium multo acerbiffimum . “I Item in poteftatem ditionemque redigere , foggiogare, fottomettere. Cic. Catil. 3. c. 12. Mihi vivefidum efí cum illis, quos vici & fubegi. Id. pro Balb. c. 1o. Quos armis fubegimus, atque in ditionem noftram redegimus. Lucil. apud Non. c. 3. n. 439. Subigere & domare bellando . Salluft. in Catil. c. 2. Urbés capere , nationes fubigere . Cic. pro Rofc. Amer. c. 36. Africanus , qui fuo cognomine declarat, tertiam partem orbis terrarum fe fubegiffe . Juftin. l. 3o. c. 3. ad fin. Graecos fub jugum Macedonici imperii fubigere. “T Subigere pontum remis, Valer. Flacc. l. 1. v. 471. remos agitando verfare, mifcere, ut qui farinam aqua fubigunt. “I Subigit prima produ&ta . Cic. in Mario, 1. 1. de Divin. c. 47. Subigit ipfa feris transfigens unguibus anguem. Al. leg. ipfa feris fubigit : *alii fubjicit . Sunt qui fcribi mallent fubbigit. SUBJICIO, is, jeci , je&tum , a. 3. metter fotto, JrotiSnwt , fuppono : a fub , & jacio. Cic. 3. Verr. c. 27. Ligna & farmenta cirêümdare , ignemque fubjicere coeperunt. Ovid. 3. Met. v. 1 67. Altera depofitæ fubjecit brachia pallae. Id. 4. Trift. eleg. 1. v. 73. gladioque latus, fcutoque finiftram , Canitiem galeae fubjicioque meam . Colum. 1. 12. c. 39. Suba&tam brifam prelo fubjicere. Varr. /. z. R. R. c. 1. a med. Si parum habet la&tis mater , fubjiciat agnum fub alterius mammam . Colum. l. 6. c. 2. ante med. Boum ventri & fub femina manum fubjicere. Id. ibid. c. 3o. ad fin. Subjicere collyria , quæ ventrem movent . metter delle fuppoße. & Nep. im Pelop. c. 3. EpiftoJam in pulvinum fubjiciens. Al. leg. fub pulvinum . Plin. l. 26. c. 1 1. ante med. Si aizoum ignorantis pulvino fubjiciatur. C.ef. l. 1. B. Gall. c. 26. Nonnulli inter carros rotafque mataras ac tragulas fubjiciebant, noftrofque vulnerabant. Liv. l. 3. c. 69. Subjicere aliquid oculis. Quintil. l. 8. c. 6. fub oculos . ' Au&. ad Herenn. 1. 4. c. 47. extr. fub afpe&tum. Plin. l. 18. c. 26. Subjicere ova gallinis. mettere a covare. & lib. 1 o. c. 59. Incubanda ova fubjici utiliffimum novem aut undecim . Adde cap. 54. *J Metaphorice Cic. 2. de Fin. c. 4. a med. Huic verbo ( voluptas ) omnes qui ubique funt duas res fubjiciunt, lætitiam in animo, commotionem fuavem jucunditatis in corpore . Quintil., l. 7. c. 3. fub init. Certum eft de nomine : fed quæritur, quæ res ei fubjicienda fit . qual fignificato dar fegli debba. “I Item furfum jacere, gettare di fotto in fu , alzare. Ovid. Met. 1 o. v. 183. Tollere Tænarides orbem properabat : at illum Dura repercuffo fubjecit ab aere tellus In vultus , Hyacinthe, tuos. Virg. Æn. I z. v. 288. & corpora faltu Subjiciunt in equos . Liv. l. 3 1. c. 37. ad fim. Pavidum regem in equum fubjecit . Virg. Ecl. I o. v. 74. Quantum vere novo viridis fe fubjicit alnus. *J Item fubdere , fottomettere , foggettare. Tibull. l. 4. carm. 1. v. 1 17. Libera Romanæ fubjecit colla fecuri. Tacit. 1 3. Ann. c. 55. Gentem fuam ditioni noftræ fubjiciebant. Flor. l. 2. c. 17. Scipio H Hifpa

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

7o. Hanc

[graphic]
[ocr errors]

£it. Tacit. Ann. 15. c. 39. Nero fubitaria ædificia exftruxit , quæ multitudinem acciperent Th. e. fubito ac temere fa&a , provvifionali . Sic Ann. 14. c. 23. Pompejum incufatum a fenioribus , quod manfuram theatri fedem pofùiffet .• nam antea fubitariis gradibus , & fcena in tempus ftru&a, ludos edi . folitos. Gell. l. 9. c. 15. Subitaria di&ione periculum fui facere. col dire ali' improvvifo . SUBITO, al/' improvvifo, in un fubito , £3*io*;, repente, repentino , ex tempore. Cic. de Orat. c. 33. l. 1. Etfi utile eft etiam fubito fæpe dicere , tamen illud utilius, fumpto fpatio ad cogitandum , pafatius atque cogitatius dicere . Id. pro Planc. c. 2o, Conful comitia habere cœpit fübito, præter opinionem omnium. Id. pro Font. c. 15. Cum tot bella aut à nobis neceffario fufcipiantur, aut fubito atque - improvifa nafcantur. Plaut. Amph. 1. 3. 4. Quid iftud eft , mi vir , negotii , quod tu tam fubito domo abeas ? Terent. Phorm. 1. 4. 2. Itä nunc imparatum fubito tanta te impendent mala. Plaut. Mil. z. z. z 1. Ità abripuit repente fefe fubito. Caef. l. 1. B. Gall. c. 4o. circa med. Defperantes jàm de pugna & difperfos fubito adortus , magis ratione ac confilio, quam virtute vicit . Virg. 4. Georg. v. 495. Dixit , & ex oculis fubito , ceu fumus in auras Commixtus tênues, fugit diverfa. Phaedr. l. 4. fab. 16. v. 5. Faciem ad ferenam fubito mutatur dies. *I Item celeriter , cito, propere, preffo , in fretta, fubito, & otiwz. Caef. 1. z. B. Gall. c. 33. Scutis ex cortice £a&is, aut viminibus intextis, quae fubito, ut temporis exiguitas poftulabat, pellibus induxerant. Lucret. l. 2. v. 391. fubito per colum vina videmus Perfluere : at contra tardum cun&tatur olivum . Plaut. Pfeud. 1. 1. 47. Ex tabellis jam faxo fcies , quam fubito argento mihi ufus invento fiet. Cœl. ad Cicer. Fam. 8. epift. 7. Breviores has litteras tabellario properanti fubito dedi. Nep. in Datam. c. 7. Sed - tam fubito copias contrahere non potuit. Phedr. fab. 4. ex iis , quæ gudius reperit , v. 1 3. Mus fubito accurrens , non eft quod timeas , äit . Quintil. declam. 17. c. 1 1. Virus præfentaneum paro , quod ftatim , quod fubito corripiat. 4] Defubito . V. in littera D. SUBITUS, a, um , fubitano, improvvifo, repentino , αλφ/3to; , repentinus, improvifus: a fubeo. Cic. Fam. 1 o. ep. 16. a med. Ne in rebus tam fubitis, tamque anguftis a Senatu confilium petendum putes. Id. 1. de Orat. c. 33. Subitam & fortuitam orationem commentatio & cogitatio facife vincit. Id. 3. Tufcul. c. zz. Maris fubita tempeftas , quam ante provifa , terret navigantes vehementius . Caef. t. 3. B. Gall. c. 8. Ut funt Gallorum fubita & repentina confilia. Plin. 1. 1. ep. 1 6. Caufas agens polite & ornate , five meditaca , five fubita proferret. Nep. in Dione , c. 6. Has tam inopinatas res confequuta eft fubita commutatio. Hirt. l. 8. B. Gall. c. 1 I. extr. subitas hóßium incurfiones fuftinere . Tacit. 2. Hijf. c. 96. Neque Aponius cunéta, ut trepidans re fubita, perfcripferat. & lib. 4. c. 76. Adventare ex Italia mon fubitum militem , fed veterem expertumque belli . novizio , tiro . & lib. 3. c. 47. Haud temnendæ manus dux Trapezuntem fubitus irrupit. Plin. l. 1. epiff. 13. Cum di&tum effet , recitare Nonianum, fubitùs recitanti, inopinatufque venit. Plin. alrer l. zz. c. 24. ante med. Aquæ nulfæ duo genera : fubitae ac recemtis, alterum inveteratæ , Plin. alter l. 8. ep. 1o. in fin. Relinquere libéris imagines non fubitas. %. e. non recentes , aut novas . * Abfolute Plaüt. Perf. 4. 4. 33. Si tibi vaeniffe eft opus , mihi quoque empta eß : fi tibi fubiti fiihil eft , tantundem eft mihi. h. e. fi nulla te fubita urget caufa , cur vendas cito, neque me urget. !d. Trin. 5. z. 5o. Aperite propere, & Lesbonicum foras evocate. ita fubitum eft, propere quòd eum conventum volo. %. e. ita res fubitaria eft, repentina atque urgens, propter quam cito eum volo alloqui. Sic Cic. Fam. 13. ep. 2. Nam propter opera inftituta multoruin, fubitum eft ei remigrare. gli fopravviene un improvvifo , urgente motivo di, &c. Tacit. 15. Ann. c. 39. Etiam fortes viri fubitis, terrentur. Liv. l. 25. c. 1 3. ad fin. Ut ad fubita belli , fi Hannibal veniffet , equites vim fuftinere poffent . Id. l. 9. c. 43. Ut ad fubita rerum duo jufti fcriberentur exercitus. 4I Per /ubitum, fubito . siJ. l. 1 o. v. 3o4. Talia dum pandit , vicinus parte finiftra Per fubitum erumpit clamor . & lib. 13. v. 143. Per fubitum moto ftrepuere tonitrua iiundo. Adde verf. 4o4. lib. 14. v. 33o. li?. 12. v. 653. hb. 8. v. 628. & lub. 7. v. 594. •I In fubitum , in rem fubitam . Id. lib. 7. v. 525. Quem poftquam rapidum vidit procedere caftris Hinc Libys, hinc Fabius , fiimul accendere fagaces In fubitum curas. M in fubito, in re fubita. Plin. l. 7. c. 44. Convolante quidem numerofa illa cohorte , fed (ut neceffe erat in fubito ) tarde . * Subitum , fubito , per fübitum . Sil. l. 13. v. 462. cum fubitum campo perftrinxerat aüres Murmur trifte tubæ. . . ° Clivus,fubitus , minime` clemens, abruptus, qui non paulatinis fed ftatim , & im ipfo initio arduus afìurgit. Stat. 6. Theb. v. 258. Campum exire vetat, longo quem tramite planum Gramineæ frondes , finuataque caefpite vivo Mollia non fubitis augent faftigia clivis. SUBJUGÀLIS, le, Jro%yvo; , fub jugo affuetus , domitus. Prudent. in Rom. v. 333. Jumenta , pecua , fubjugales beluas. SUBJUGATORTöri§, m. foggjùgatore. Apul. l. z. de do&fr. Plat. Suffragator bonorum, malorum fubjugator. SUBJUGÀTUS, a, um, foggiogatj, ut Subjugata provincia, Afcon. in Verrin. 3. de praet. Urb. c. 21. Quod quifque de fubjugata provincia per triuímphuin apportaviffet. Arnob. i. 4. pag. 129. Cum apud Furculas Caudinas déèus publicum fubjugatum eft . In edicio . Maxinigi Imp. apud La&ant. mortib. perfecütor. c. 34. Multi periculo fubjugati. Â. e. territi & domiti . Adde Prudent. τεὰ στεφ. 14. de S. Romano , v. 419. & 777. 8UBJÜGIS, ge, & ro%yio;, &τοζυγι&άχς, qui fub jugo eft , qui jugo affuevit. Piiii. l. 1 1. c. 49. Nero oftentabat hermaphroditas fubjuges Tom. IV.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« НазадПродовжити »