Зображення сторінки
PDF
ePub

Mat. 19. 5.

&1 Kor. 6. 16.

Kol. 3, 19.

a

E

the

b

ler. 35. 18.
Ez. 22. 7.
Mat. 15. 4.

3 I

31 'No ia hoi, e haalole ke kanaka

31 'For this cause shall a man i kona makuakane a me ka maku

leave his father and mother, and wahine, a e hoopiliia’ku ia i kana Kin. 2. 24. shall be joined unto his wife, and wahine, a e lilo laua selua i hoo- Mar. 10. 7,8. they stwo shall be one flesh. kahi io. 32 He mea pohihihi nui keia; ke

32 This is a great mystery : but olelo aku nei au no Kristo a me ka

I speak concerning Christ and the ekalesia.

church. 33 Aka, he aloha aku kela mea h pau. 25. 33 Nevertheless, "let every one of keia mea o oukou a pau i kana

you in particular so love his wife wahine e like me ia ia iho: à o ka

even as himself; and the wife sec wahine, e 'hoomaikai aku ia i ka- i 1 Pet. 3. 6. that she ireverence her husband. na kane. MOKUNA VI.

CHAPTER VI. a Sol. 23. 22. YHILDREN, a obey your parents

Kol. 3. 20. mau makua no ka Haku; no ka mea, he pono keia. 2 E hoomaikai oe i kou makua- Puk. 20. 12. 2 6 Honour thy father and mother;

Kan. 5. 16. kane a me ka makuwahine; o ke

which is the first commandment kauoha mua keia, e pili ana me ka

with promise ; olelo e pomaikai ai: pomaikai ai oe, i loihi ai hoi

3 That it may be well with thee, kou noho ana ma ka honua.

and thou mayest live long on the

earth. 4 Oukou hoi, e na makua, mai c Kol. 3. 21. 4 And, ye fathers, provoke not hoonaukiuki aku i na keiki a oukou;

your children to wrath : but d bring aka, e d alakai ia lakou ma ka hoo- & Kin. 18. 19. them up in the nurture and admopono a me ka hoonaauao a ka Haku. Kan. 6. 7, 20. nition of the Lord.

5 • E na kauwa, e hoolohe oukou i 29. 17. 5 Servants, be obedient to them na haku o oukou ma ke kino, 'me Ko.l.3. 22. that are your masters according to ka makau a me ka weliweli, a me

the flesh,' with fear and trembling, & ke ku pono o ko oukou naau, é

5 in singleness of your heart, as unto like me ia Kristo : 6 h Aole ma ka hooikaika ike ma

6 "Not with eyèservice, as menka ia mai, e like me ka poe hoolea- Kol. 3. 22. pleasers; but as the servants of lea i kanaka; aka, e like me nå h Kol. 3. 22,

Christ, doing the will of God from kauwa a Kristo, e hana ana i ka

the heart; makemake o ke Akua ma ka naau; 7 Me ka naau oluolu e hookauwa

7 With good will doing service, as ana na ka Haku, aole na kanaka

to the Lord, and not to men: wale no.

2 Kor. 5, 10. 8 'E ike hoi oukou, a i hana kè

8 Knowing that whatsoever good kahi i ka mea maikai, e ukuia mai (Gal. 3. 28. thing any man doeth, the same shall oia e ka Haku, o kke kauwa a me

he receive of the Lord, k whether he ka mea ku i ka wa.

be bond or free.

|| Or, modera9. Oukou hoi, e 'na haku, pela hoi ting. 9 And, ye 'masters, do the same oukou e hana aku ai ia lakou, maole

mOilik. 25. 43. things unto

them, 11 m forbearing

|| Some read, ka hooweliweli aku; e manao ou- both yourand threatening: knowing that ll " your kou, aia i ka lani nka Haku o ou

Master also is in heaven; oneither kou iho; 'aole hoi ia ia ka nana

is there respect of persons with him. mai ma ko ke kanaka kino.

Sol. 19. 18. &

[ocr errors]

f

1 Tim6. 1
Tit. 2. 9.
1 Pet. 2. 18.
f 2 Kor. 7. 15.

Pil. 2. 12,
81 Oihlij. 29.
17.

Christ;

23.

i Rom. 2. 6.

Kol. 3. 24.

Kol. 3. 11.
I Kol. 4. 1.

[ocr errors]

their master. n loa. 13. 13. o Rom. 2. 11. Kol. 3. 25.

p mo. 3. 16.
Kol. 1. 11.

1 Tes. 5. .

[ocr errors]

Kol. 2. 15.
t Luk. 22. 53.

u

as mo, 1. 3.

x mo. 5. 16.

overcome all. y Is. 11.5.

z Is. 59. 17.
2 Kor. 6. 7.

o ka pono:

a

a

a Is. 52. 7.
Rom. 10. 15.

10 Eia hoi, e na hoahanau oʻu,

10 Finally, my brethren, be strong i ikaika oukou ma ka Haku, a Pma

in the Lord, and Pin the power of ka ikaika o kona mana.

his might. 11 9 E aahu iho oukou i ke kahiko

11 9 Put on the whole armour of

92 Kor. 6. 7. a pau a ke Akua, i hiki ia oukou ke

God, that ye may be able to stand kupaa imua o na hana maalea a ka

against the wiles of the devil. diabolo. 12 No ka mea, aole kakou e ha

12 For we wrestle not against koko ana 'me ka mea io a me ka rMat. 16. 17. rtflesh and blood, but against sprinmea koko; aka, Sme na alii, na mea + Gr. blood cipalities, against powers, against

and flesh. ikaika, 'na haku o ka pouli o keia

'the rulers of the darkness of this

* Rom. 8. 38. ao, a me na uhane ino o ka lewa.

world, against ll spiritual wickedloa. 12. 31.

ness in I high places. 13 "No ia hoi, e lawe oukou i ke || Or, wickeú 13 Wherefore take unto you the kahiko a pau a ke Akua, i pono ia

spirits. whole armour of God, that ye may oukou ke kupaa, * ke hiki'mai ka la "de heavenly be able to withstand in the evil ino; a pau ae la na mea i ka ha- u 2 Kor. 10. 1

day, and I having done all, to stand. naia, e kupaa oukou.

|| Or, having 14 E ku pono hoi oukou, i v ka

14 Stand therefore, having your kooia ko oukou puhaka i ka oiaio, a

loins girt about, with truth, and ? pulikiia oukou i ka pale umauma

2 having on the breastplate of right

eousness; 15 I a haweleia hoi ko oukou wa

15 a And your feet shod with the wae i ka makaukau no ka olelomai.

preparation of the gospel of peace; kai e inalu ai. 16 Maluna oia mau mea a pau e

16 Above all, taking bthe shield blawe hoi i ka aahuapoo o ka ma

of faith, wherewith ye shall be able naoio, i mea e hiki ai ia oukou ke

to quench all the fiery darts of the kinai iho i na ihe wela a pau o ka

wicked. mea ino.

cle. 59. 17. 17 E lawe hoi i ka mahiole o ke

17 And 'take the helmet of salvaola, a me d ka pahikaua o ka Uhane, Heb. 4. 12. tion, and the sword of the Spirit, oia no ka olelo a ke Akua :

which is the word of God: 18 E pule mau ana i na pule a

18 Praying always with all pau, a me ka nonoi aku ma ka

prayer and supplication in the Uhane; a no ia mea hoi, e kiai ou- Mat. 26. 41. Spirit, and 'watching thereunto kou me ka hooikaika mau a me 8 ka

with all perseverance and suppule aku i na haipule a pau ;

plication for all saints; 19 h A ia’u hoi, i haawiia mai ia'u

19 h And for me, that utterance ka olelo e hai aku kuu waha me

may be given unto me, that I may i ka makau ole, e hoike aku i ka

open my mouth i boldly, to make mea pohihihi o ka euanelio;

known the mystery of the gospel, 20 No ia mea, khe elele no wau e

20 For which I am an ambassa

Pil. 1.7, 13. paa ana i 'ke kaula hao: i molelo

dor 1| in bonds; that ll therein m wiwo ole aku au ilaila, e like me

may speak boldly, as I ought to ka’u pono e olelo aku ai.

ll Or, in a
chain.

speak. 21 n I ike hoi oukou i ka’u mau || Or, thereof.

21 But nihat ye also may know mea e noho nei, a me ka’u hana mOih. 28. 31. my affairs, and how I do, oTychi. ana, na °Tukiko he hoahanau alo

cus, a beloved brother and faithful ha, he kahuna malama pono hoi i n Kol. 4. 7. minister in the Lord, shall make ka ka Haku, nana c hoike aku i na

bi loa. 5. 4.

1 Tes. 5. 8.

e

Hoik. 1. 16.
e Luk. 18. 1.
Rom. 12. 12.
Kol. 4. 2.
1 Tel. 5. 17.

e

f

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

known to you all things : mea a pau ia oukou :

o Oih. 20. 4.
2 Tim. 4. 12.
Tit. 3. 12.

I. 22 POia ka'u i hoouna aku ai ia oukou no keia mea, i 'ike ai oukou i ka makou, i hooluolu aku ai hoi p Kol. 4. 8. oia i ko oukou naau.

23 91 pomaikai na hoahanau, i 91 Pet. 5. 14. aloha hoi a me ka manaoio, mai ke Akua ka Makua mai, a me ka Haku Iesu Kristo.

24 E alohaia ka poe a pau i aloha
rio aku i ko kakou Haku ia Iesu Tit. 2. 7.
Kristo. Amene.

|| Or, with in-
corruption.

22 p Whom I have sent unto you for the same purpose, that ye might know our affairs, and that he might comfort your hearts.

23 9 Peace be to the brethren, and love with faith, from God the Father and the Lord Jesus Christ.

24 Grace be with all them that love our Lord Jesus Christ rllin sincerity. Amen.

[blocks in formation]

O

cons :

2 Kor. 1. 2.
1 Pet. 1. 2.

[ocr errors]

Kol. 1. 3.
1 Tes. 1. 2.
2 Tes. 1. 3.

MOKUNA I.

CHAPTER I.

AUL and Timotheus, the servwa a Iesu Kristo, na ka poe haipule a pau a iloko o Kristo Iesu e a 1 Kor. 1. 2.

saints a in Christ Jesus which are at noho ana i Pilipi, me na lunakiai a

Philippi, with the bishops and deame na diakono: 2 He aloha ia oukou, a me ka 5 Rom. 1. ?

2 Grace be unto you, and peace, malu mai ke Akua mai o ko kakou

from God our Father and from the Makua, a me ka Haku Iesu Kristo.

Lord Jesus Christ. 3 Ke hoomaikai aku nei au i ko'uc Rom. 1. 8, 9. 3 ° I thank my God upon every

1 Kor. 1. 4. Akua i na manawa a pau a'u i hoo

Il remembrance of you,

Ep. 1. 15. manao ai ia oukou; 4 I na pule a pau a'u no oukou a

4 Always in every prayer of mine pau, ua pule no 'au me ka olioli, || Or, mention. for you all making request with joy,

5 ( No ko oukou hoolauna ana i ka 4 Rom. 12. 13. 5 For your fellowship in the gosolelomaikai, mai ka la mua mai, a mo. 4. 14, 15. pel from the first day until now; i neia wa. 6 Ua maopopo ko’u manao i keia

6 Being confident of this very thing, mea, o ka mea nana i hoomaka i

that he which hath begun e a good e ka hana maikai iloko o oukou, na

|| Or, will

work in you I will perform it until na no ia e hoomau a 'hiki i ka la o

the day of Jesus Christ : Iesu Kristo.

|| Or, ye have 7 He mea pono ia no’u e manao

7 Even as it is meet for me to think aku ai pela no oukou a pau, no ka

this of you all, because I have you mea, eia no oukou siloko o kuu naau, h Ep. 3. 1. s in my heart; inasmuch as both in i kuu wa e "paa ana, a me kuu

Kol. 4. 3.
2 Tim. 1. 8.

"my bonds, and in ithe defence and i hoakaka ana, a me ka hookupaa i pau. 17.

confirmation of the gospel, *ye all ana i ka olelomaikai ; kua loaa pu k mo. 4. 14. are il partakers of my grace. ia oukou a pau kuu lokomaikaiia | Or, partakmai.

8. 1

e loa. 6. 29.
1 Tes. 1. 3.

e

finish it. f

pau. 10.

me in your
heart.
82 Kor.3, 2.

h

of grace.

ers with me

I Rom. 1.9.
Gal. 1. 20.
1 Tes. 2. 5.

Pilem. 6.

1 Tes. 3. 13.

Christ.

court.

others,

8 'No ka mea, o ke Akua no ko’u

8 For 'God is my record, mhow hoike maka, mhe nui kuu makema

greatly I long after you all in the ke aku ia oukou a pau, e like me

bowels of Jesus Christ. ke aloha o Iesu Kristo.

9 O keia hoi ka’u e pule aku nei, immo, 2. 26. 9 And this I pray, "that your love mahuahua loa aku ko "oukou aloha 1 Tes. 3. 12. may abound yet more and more in ma ka naauao a me ka akamai io :

knowledge and in all ll judgment;

11 Or, sense. 10 °I hoomaopopo hoi oukou i na

10 That °ye may approve things

o Rom. 2. 18. mea maikai loa; i Poiaio oukou, i Ep. 5. 10. that I are excellent; Pthat ye may

ll Or, try. hihia ole hoi, a 9hiki i ka la o

be sincere and without offence 9 till

ll Or, duffer. Kristo :

POih. 24. 16.

the day of Christ; 11 I hoopihaia hoi oukou i na hua

11 Being filled with the fruits of

91 Kor. 1. 8. o ka pono, i'mea e hoonani ai a e

righteousness, 'which are by Jesus

rloa. 15. 4, 5. hoomaikaiia aku ai ke Akua Sma o Ep. 2. 10. Christ, s unto the glory and praise of

Kol. 1. 6. Iesu Kristo la.

God.

s loa. 15. 8. 12 E na hoahanau, ke ake nei au Ep. 1. 12. 12 But I would ye should undere ike oukou, o na mea i loaa ia'u,

stand, brethren, that the things ua lilo ia i mea e palahalaha'i ka

which happened unto me have fallen euanelio.

out rather unto the furtherance of

the gospel ; 13 No ka mea, o kuu paa ana no

11 Or, for

13 So that my bonds ll in Christ Kristo, ua ike pono ia 'ma ka hale + mo. 4. 22. are manifest' in all I the palace, and alii, a ma na wahi e ae a pau.

|| Or, Cesar's

ll in all other places; 14 A he nui na hoahanau iloko o

|| Or, to all

14 And many of the brethren in ka Haku i hooikaikaia i kuu pahao

the Lord, waxing confident by my ana, ua ikaika nui ae lakou e hai

bonds, are much more bold to speak aku i ka olelo me ka makau ole.

the word without fear. 15 Ua hai aku nae kekahi poe ia

15 Some indeed preach Christ even Kristo me ka huahuwa a me “ka u mo. 2. 3. of envy and "strife; and some also hakaka; a o kekahi poe me ka ma

of good will : nao aloha. 16 Ua hai aku kela poe ia Kristo

16 The one preach Christ of conme ka hakaka, aole me ka manao

tention, not sincerely, supposing to pono; ke manao la lakou e hoonui

add affliction to my bonds : mai i ka ino o ko'u paahao ana. 17 A o keia poe me ke aloha, ke

17 But the other of love, knowing ike nei lakou, ua hoonohoia au no

that I am set for * the defence of the *ka hoakaka ana’ku i ka euanelio. - pau. 7. gospel 18 Heaha la hoi ? a ina ma ka

18 What then ? notwithstanding, hookamani, ina hoi paha ma ka

every way, whether in pretence, or oiaio i haiia’ku ai o Kristo; ke olioli

in truth, Christ is preached ; and I nei au ilaila, oia, e olioli mau ana

therein do rejoice, yea, and will re

joice. 19 No ka mea, ke ike nei au, e li

19 For I know that this shall turn lo ana keia i mea ola no’u y ma ka y 2 Kor. 1. 11. to my salvation Y through your prayoukou pule, a me ke kokuaia mai e

er, and the supply of a the Spirit of z ka Uhane o Iesu Kristo;

Jesus Christ, 20 E like me a ke kuko nui a me

20 According to my earnest exka manaolana o’u, i ole au e hila

pectation and my hope, that bin hila i bkekahi mea; aka, ma oka 6 Rom. 5. 5. nothing I shall be ashamed, but ikaika nui me ia e mau ana, pela

c Ep. 6. 19, 20. that with all boldness, as always, hoi i neia manawa, e hoonaniia’i o

so now also Christ shall be magni

hoi au.

z Rom. 8. 9.
a Rom. 8. 19.

e

& 5. 12.

Kristo ma ko’u kino, ke ola ia, a ke

fied in my body, whether it be by make paha.

life, or by death. 21 No ka mea, a i ola no au, no

21 For to me to live is Christ, and Kristo ia, a i make hoi, o ko'u po

to die is gain. maikai ia. 22 Ina hoi au e ola ma ke kino

22 But if I live in the flesh, this is nci, oia ka pono o ka'u hana ana :

the fruit of my labour: yet what I aka, o ka’u mea pono e koho aku

shall choose I wot not. ai, aole au e ike ia.

23 No ka mea, dhe pilikia ko'u 12 Kor. 5. 8. 23 For dI am in a strait betwixt iwaena o na mea elua, o ke ake e

two, having a desire to e depart, and • hele a e noho me Kristo; oia ka e 2 Tim. 4. 6. to be with Christ; which is far maikai loa;

better : 24 Aka, o ka noho ma ke kino, ka

24 Nevertheless to abide in the mea ia e pono io ai oukou.

flesh is more needful for you. 25 A 'ua maopopo kuu manao i imo. 2. 24. 25 And 'having this confidence, I keia, ua ike au e ola ana au a e noho

know that I shall abide and continue ana me oukou a pau, i mea e mahua

with you all for your furtherance hua'i ko oukou olioli ma ka manaoio;

and joy of faith; 26 I s nui ae hoi ko oukou hauoli 62 Kor. 1. 14. 26 That 5 your rejoicing may be no'u ma o Kristo Iesu la, i kuu hi

more abundant in Jesus Christ for ki hou ana’ku io oukou la.

me by my coming to you again. 27 E hana wale oukou ma ka nEp. 4. 1. 27 Only h let your conversation be

Kol. 1. 10. pono o ka euanelio a Kristo; a ina

as becometh the gospel of Christ : paha e hele aku au e ike ia oukou,

that whether I come and see you, ina paha hoi ma kahi e e lohe aua

or else be absent, I may hear of nei au i ka oukou mau mea, e ike

your affairs, ithat ye stand fast in no ua i kupaa oukou ma ka uhane i mo. 4. 1. one spirit, k with one mind striving hookahi, me k ka manao hookahi, a k I Kor. 1. 10. together for the faith of the gospel; me ' ka hooikaika pu ana i ka manaoio o ka euanelio ; 28 Aole hoi i hooweliweli iki ia

28 And in nothing terrified by mai oukou e ka poe enemi; m he m2 Ter. 1. 5. your adversaries : m which is to hoailona ia ia lakou no ka make,

them an evident token of perdition, aka, "ia oukou, he hoailona ia no

n but to you of salvation, and that ke ola, a oia hoi mai ke Akua mai.

of God. 29 No ka mea,

ua haawi loko- Oih. 5. 41. 29 For unto you oit is given in the maikai ia mai ia ia oukou no Kri

behalf of Christ, P not only to besto, Paole ka manaoio wale aku no pEp. 2. 8. lieve on him, but also to suffer for ia ia, aka, o ka hoopilikiaia mai

his sake; hoi nona. 30 4 Hookahi o oukou paio ana me

30 ? Having the same conflict ka oukou ike mai ai iloko o’u, a r Oih. 16. 19, r which ye saw in me, and now me ka oukou e lohe nei iloko o’u.

hear to be in me.

1 Tes. 2. 12,
& 4. 1.

[ocr errors]

I lud. 3.

n Rom. 8. 17.
2 Tim. 2. 11.

[ocr errors]

Rom. 5, 3,

9 Kol. 2, 1.

&c.
1 Tes. 2. 2.

MOKUNA II.

CHAPTER II.

F there be therefore any consolaN ai

iloko o Kristo, ina paha he oluolu i ke aloha, a ina hoi he hoolauna a 2 Kor. 13. 14. love, a if any fellowship of the Spirit, pu ma ka Uhane, ina hoi bhe aloha Kol. 3. 12. if any b bowels and mercies, o ka naau a me ka lokomaikai,

I of

a

#

« НазадПродовжити »