Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]

eß, ho3 probum eft , hoc lepidum , hoc faétum eft fabre. Id. Pan, 4. 2. 93. Proba materies data eft , fi probum adhibes fabrum . Id. Mil. 3.71. 163. Probus hic conger frigidus. Id. Caf. 3. 4. 2. Proba eft occafio . Id, Paen. 1. 2. 129. Proba merx. Id, Rud, 3. 5. 2o. Affer huc duas clavas, fed probas. Colum. de arborib, c. 3. a med, Probus ager. & fub fin, fapör. & lib. 8, c. 2. circa med. color. Cic. 4. Acad. c. 3i. a med. Probum navigium . Id. in Orat. c. 51, Probæ res. cofe buone, e fode , quæ in oratione ponuntur ; quibus opponit ibid. leves fententias. Plaut. Perf. 4. 3. 57, & Liv. l. 32, c. 2. Probum argentum . di huon4 lega , probatum 5 , purum • Sic Plaut. Perf. 3. 3, 33. Probi nummi. Senec. ep. 19. ad fin. Nec . voles , quod debeo, nifi in afperQ & probo accipere , *| Proba oratio , fermo probitatis & hóneftatis plenus , 'difcorfo da uomo da bene . Cic. in Orat. c. 22. a med. Poeta peccat , cum probam orationem affingit improbo, ftultove fapientis, - - PROÖACÎÂ, ae , f. procacitas, audacia in petendo. Aufon, epiß. 22. Quod nihil pofcente me abnuis, magis auget procaciam , quam retundit. - - - PROCACITAS, atis , f. petulan<4 , audacia , sfrontataggine , αὐ$&3ex, petulantia , Cic. l, 4. de Rep. apud Non, c. 1. n, 89. & 92, deducit à procando , ideft pofcendo , his verbis: Itaque a petendo petulantia, a procando , ideft pofcendo procacitas nominata eft. V. Proco. Tacit. 3. Hiff, c. 1 1. Ut olim virtutis, modeftiaeque, tunc procacitatis & petulantiæ certamen erat , ne minus violenter Aponium , quam Flavianum ad fupplicium depofcerent. Nep. de Timio]. c, ult. Huic quidam homo petulans & ingratus vadimonium cum vellet imponere , & complures concurriffent , qui procacitatem hominis manibus coercere conarentur , &c. Martial. l. 2. epigr. 41. Et convivia nequiora vita , Et quidquid lepida procacitate Laxat perfpicuo labella rifu. Colum. l. 8. c. 2. extr. Procacitas galli gallinacei impedienda ampullaceo corio, PROCACITER, adverb. petulantemnente, • zoaxartw;, proterve, petulanter. Curt. l. 8. c. 1. a med. Finem procaciter orto fermoni imponere . Id. ibid. Procaciffime patris tui memoriæ illudunt. Liv. l. 28. c. 24. Procacius ßipendium flagitare , quam ex modeftia militari . Tacit. Ann, 5. c. 4. Exercentibus plerifque per occultum , atque eo procacius, libidinem ingeniorum. - PROCALÄRE, provocare : ex Graeco vg A&r. Feffus. PROCÄPIS, progenies, quæ ab uno capite procedit. Paul. ex Feßo. PROCAS, & Proca , ae , m. IIpöwgς , filius Aventini , decimuftertius rex Albanorum . Habuit duos filios, Numitorem , & Amulium Romuli avum . Annos viginti tres regnavit . Ovid. 14. Met. v. 6zz. Jamque Palatinæ fummam Proca gentis habebat . Virg. 6. Æn. v. 767. Proximus ille Procas , Trojanæ gloria Gentis. Ubi Servius dicit, duodecimum regem fuiffe . PROCATO, onis, f. a&tus procandi , & ad ftuprum illiciendi . Apul. in Apolog. Cum in hoc ftatu res effet , inter procationem matris, & metum filii . Al. leg. precationem. PROCAX, ácis , petulante , sfacciato , sfrontato , protervo, licemziofo , w33:23^5 , φιλοσκέπτκς , ἀσελγλς , primo & proprie eft impudens in petendo: a proco, a:: & dicitur v. gr. de meretrice , quæ ufque ingerit , da mihi, affer mihi, ut ait Terent. Heaut. 2. 1. 1 1. Deinde impudens in re quacumque , audax, mordax, dicax , obfcena aperte effutiens . . Cic, pro Cæl. c. 2o. Si ita fe fe geret , ut non folum meretrix , fed etiam procax videatur. Plaut. Perf. 3. 3. 6. Leno procax, rapax, trahax. Id. Trucul. 1. 2. 52. Procaciores eftis vos (mieretrices ) fed illi ( publicani ) perjuriofi. Senec. in Agam. v. 2o9. Procacem manum armare . . h. e. cædis immodice appetentem. Plin. l. zz. c. 6. in fin. Excogitavit ( matura ) aliquas ( herbas ) afpe&tu hifpidas, ta&u truces, ne procaces manus rapiant , rapaci , cffe vogliono toccar da per tutto. Catull. carm. 6o. nuptiali, v. 126. Ne diu taceat procax Fefcennina locutio . Salluff. in Catil. c. z6. Sermo procax . Horat. l. 2. fat. 6. v. 66, vernaeque procaces. Martial. l. 5. epigr. 2. Nequitiæ procaciores. Phaedr. 1. 1. fab. z. v. 2. Procax libertas. T4cit. Ann. 1. c. 72. Viros feminafque illuftres procacibus fcriptis diffamaverat. Cic. Fam. 7. ep. 1 3. ad fin. Scio , te non effe rocacem in laceffendo . Tacit. 2. Hiß. c. 87. Procaciffima , etiam inter feveros, lixarum ingenia. & cap. z3. a med. Ut quifque animo ignavus , procax ore . & lib. 4. c. 2o. Procax ante periculum manus. Id, 14. Ann. c. 15. Procax ingenio . & lib. 1. c. 16. lingua . Id. 3. Hiff. c. 62. moribus . Colum. l. 7. c. 3. Aries , cum fentiat fe velut quodam naturali telo capitis armatum , frequenter in pugnam procurrit, & fit in feminas quoque procacior. più infolente. “T Cum genitivo, Tacit. Ann. 13. c. 46. extr. Procax otii , & poteftatis temperantior. h. e. in otio petulans, in magiftratu moderatior. “T Translate Plin. l. 14. c. 1. de vitib. Maritas populos complexz, atque per ramos earum procacibus brachiis fcandentes . cbe ? appigliano dovunque poffono. & Virg. I. Æm, v. 539. nimbofus Orion^ In vada cæca tulit , penitufque procacibus Außris Perque undas, fuperante falo , perque invia faxa Difpulit. %. e. impetuofis , praecipitibus. In Gloffir, procax τροτετχς etiam vertitur. PROCEDO, is, effi, effum , m. 3. andare innanzi, farf avanti , avan<arfi , camminare , τροßøáre, 7?o£^wt , ante cedo , progredior. Caef. i, 3. B. Civ. c. 34. Tentandas fibi provincias, longiufque procedendum exiftimabat . Cic. 16. Fam. ep. 9. A portu TCorcyręorum ad Caftiopen ftadia CXX proceffimus . Hirt. de B. Gall. l. 8. c. 27. a fntd, Equitatus proccdit ante agmen . Caf. l. 1, B. Civ, c. 8o.

[ocr errors]
[ocr errors]

non videbit? Id. áe Harufp. refp. c. 23. Longius proceffit : in ipfum Cn. Pompejum invehi coepit. Id, in Bruto , c. 48. extr. Is proceffiffet honóribus longius, nifi femper infirma valetudine fuiffet . & cap. 36. L. Cotta non multum dicendi laude procefferat • Id. 3. d* Fin. §. z. Cum in philofophia tantum procefferis.. agendo fatto tanto profitto. & Plin. l. 8. ep. 6. Ambitio & procedendi libid9. di avunzarff, majores honores adipifcendi. Virg. Æn. $. v; 461. irz longius procedunt . Cic. Fam. 1 1. ep. 25. ext. Non imitor ^*«* iaui, tuum . altera jam pagella procedit. Salluff. in Jug. c. 24. Ubi plerumque no&is procefíit, caftra invadunt. ere paffata . Sic Virg. Æn. 3. v. 356. Jamque dies alterque dies proceffit. Cic. 3. Tufcul, c. 22. i)ies procedens mitigat ægritudinem . ih tempo coll' andar innanzi. & Plin. im fin. ep. 31. l. 6. & ep. zo. l. 3. & Plin. alter 1. 11, c. 16. ad fim. Saxa , quæ procedente tempore enatam infulam imitentur. col progreffo, coll' andar del tempo. & Salluff. in Jug. c. 5. Eo vecordiæ proceffit , ut , &c, paß), s? avanz) tamt' oltre , cffe, &c. Pellej. 1. 2. c. 8o. Proceffit in id furoris , ut , &c. Cic, 2. de nat. Deor. c. 58. extr. Perfpicuum eft , quo compofitiones unguentorum , quo ciborum conditiones , quo corporum lenocinia procefferint . • qual finezza fiam giunte , & Plin. l. 8. c. 22. Mirum eft , quo procedat Græca credulitas. Colum. /. 5. c. 3. fub fin. Ne in infinitum procedat difputatio noftra, Cic. 1. de Fin. c. 9. Conftituam , quid , & quale, &c. ut ratione & via procedat oratio. affinchè la difputa cammini con metodo . & Liv. /. 25. c. 5. 4 med. Ut qui minores feptem & decem annis facramento dixiffent, iis perinde ftipendia pro- ' cederent , ac fi , &c. h. e. ut anni , quos militabant, ad honeftam miffionem prodeffent. Adde lib. 5. c. 7. fub fin. Hinc illa procedere dicuntur, quæ in utilitatem alicujus cedunt , profunt, juvant . Cato R. R. c. 148. Quot dies per dominum mora fuerit , quo minus vinum deguftet , totidem dies emptori procedent. Sallwff. in Jug. c. 87. Benefa&a mea reipub. procedunt .' Ovid. Heroid. ep. 9. v. 1o9. Illi procedit rerum menfura tuarum. Cede bonis: heres laudis amica tuae. va per lei. & Valer. Flacc. l. 8. v. 458. Procedit non gentis honos , non gloria magni Solis avi , non barbaricae decor ille juventae . nulla vale. *| Item quae valent , locum habent. Paul. Dig. lib. 5. tit. 3. leg. 32. Per fervum acquifitae res heredi reftituendz funt. quod procedit in hereditate liberti, &c. Ulpian. lib. 24. tit. 1. leg. 1 1. Quod ita procedit, fi ea, cui donabatur, eum interpofuit. Varr, l. 2. R. R. c. 2. Pretio fa&o in fingulas oves, ut agni chordi duo pro una ove annumerentur : & fi cui vetuftate dentes abfunt , item binae fingulis ut procedant. A. e. cedant pro fingulis , vagliano due per una . Vel adludit ad morem numerandi gregis : quia ut ait P. Vi&orius , includitur is in fepto , & dum procedit , feu egreditur, numeratur. “I Procedere, proficifci , venire. Juftiniam. lib. 7. Cod. tit. 37. leg. 3. Res, quae a facratiffimis Imperatoribus , non a fifcalibus rebus , fed ex privata eorum fub(tantia procedunt. “ Interdum eft evenire, accidere, accadere. Plaut. MoftelJ. 4. 3. 7. Numquid proceffit ad forum hodie novi? “I Sæpius bene , aut male cadere , cedere, fuccedere, riufcire , andar bene o male. Cic. 1. de Orat. c. 27. Nonnunquam fummis oràtoribus non fatis ex fententia eventum dicendi procedere . Id. Phil. 13. c. 19. Pergit in mea maledi&ta , quafi vero ei pulcherrime prioraTprocefferint . Id. pro Rab. Poft. c. 1. Cui bene quid procefîerit , `multum eum providiffe dicimus. Cæl. ad Cicer. 8. `Fam. ep. 1 z. Qüibus cum parum procederet , ut ulla lege mihi ponerent accufatorem , &c. Cic. Fam. 12. ep. 9. Qmnia profpere procedent . Paler. Antiaí apud Gell. l. 1. c. 7. Harufpices dixerunt , omnia ex fententia proceffurum. * Abfolute, bene evenire , fuccedere, andar bene. öic. cap. ult. Verr. 5. Annona pretium , nifi in calamitate fru&uum, non habet : fi autem ubertas in percipiendis fruâibus fuit, confequitur vilitas in, vendendis : ut áut ma!e v£ndendum intelligas , fi proceffit; aut male perceptos fru&us , fi re£te licet vendere”.T Liv.*i. 24. c. 26. Si Andranodoro confilia Proceffiffent. Plaut. Perf. 1. 3. 34. Mane quod tu occœperis , id totum procedit diem . Tácit. ÄÄ.Ti;. c. 6o. Ut ferro graffaretur , quando venenum non procefferat. Terent. 4delp4. 5.9. 22. Syre ». Proceffifti h9die pulcre. £a; avem Jaro molto. v. Provenio. * „Fr£quenter fignificat egredi, prodire, ufcire, venir fuori. Plaut. Pfeud. 2. 2. 12. Foribus foras procedere. Virg. 12. £n. v. 169. proccdcrc caftris. Claudiam. de nupt. Honor. 6*

[merged small][graphic]
[graphic]

Mar. v. 17o. undis . Caef. l. 5. B. Gall. c. 43. Procedit extra munitiones. Cic. 7. Verr. c. 36. Procedit in medium vini , fomni plenus. Id, in Bruto , c. 9. a nefd. Procedere e tabernaculo in folem . Plim. l. 1 1. c. 18. fub fin. Plebs apum maeret ignavo dolore , non cibos convehens, non procedens. Id. l. 7. c. 8. In pedes procedere nafcentem , contra naturam eft . Ulpiam. Dig. lib. 48. tit. zz. leg. ult. Poteft præfes quendam damnare, ne de domo fua procedat. 0'vid. 14. Met. v. 46. media procedit ab aula. Cic. 1. de Divin. c. 52. a med. Caefar quo die primum cum vefte purpurea proceffit. Id. pro Sext. c. 31. ad fin. Obviam alicui procedere. *| Pro apparere , exoriri , exfiftere, mafcere, conuparire. Virg. ecl. 9. v. 47. Ecce Dionæi proceffit Cæfaris aftrum . & ecl. 6. im fin. invito proceffit vefper Olympo. Cic. 1. de Divin. c. 39. Poftea quam philofophia proceffit , nemo aliter philofophus fenfit. T De plantis germinantibus , & provenientibus. Colum. l. 4. c. 22. Plerumque germen de cicatrice procedit : quod five longius profiluerit , in flagellum fubmittitur, &c. Varr. l. 1. R. R. c. 23. ad fin. Antequam radices longius procedere poffint. Pallad. im Jun. tit. 5. Gemma, quæ bene apparebit , fine dubio proceffura, PROCELEUSMATICUS pes, τ;ows^&ap.xnw3;, pes ex quatuor fyllabis brevibus conftans , ut Abiete, Retulerat , &c. Aliqui di&tum volunt a τρό, ante , & zs\4'•, jubeo, quafi primitus juffum , eo quod in facris Minervæ carmen quoddam hoc pedum genere conftans primo loco cani jubebatur. Hinc Proceleufmaticum metrum , Diomed. l. 3. pag. 5 1 3. Putfcb. Proceleufmaticum metrum eft, quale fecit Serenus : Animula miferula properiter obiit. Adde Aufom. in Parentalib, n. 27. PROCELLA , ae , f. procella , burrafca , fortuna o tempefta di mare , $Js λx , &s»\x , vis venti cum pluvia , ut definit Ifidor. /. 13. Orig. c, 1 1. in fin, & Serv. ad 1. Æn. v. 89. ( quamquam & fine pluvia • ventus impetuofus ita appellatur . V. Senec. l. 5. Quaeft. nat. cap. 12. ) præfertim in mari & fluminibus : a procello: vel a TrpoSvsλα , quod idem fonat. Cic. 3. de nat. Deor. c. 2o. Imbres , nimbi, procellæ, turbines. Virg. loc. cit. Una Eurufque, Notufque ruunt, creberque procellis Africus. & verf. 1 o6. ftridens Aquilone procella Velüm ádverfa ferit . Horat. 1. 3. od. 29. v. 57. fi mugiat . Africis malus procellis. Id. l. 2. od. 9. v. 2. mare Cafpium Vexant inæquales procellæ , Plaut. Trin. 4. 1. 17. Imber , fiu&tufque , atque procellæ frangere malum, ruere antennas , fcindere vela. Lucret. h. 6. v. 123. Cum fubito validi venti colle&ta procella Nubibus intorfit fe fe , conclufaque ibidem Turbine verfanti, magis ac magis undique nubem Cogit . & verf. 445. Hic ( ventus ) ubi fe in terras demifit, diffoluitque, Turbinis immanem vim provomit, atque procellae . Ovid. 4. Triff. el. 6. v. 35. Procellæ præcipites. lib. 1. el. 1. v. 85. cymba femel vafta percuffa procella. & lib. 5. el. 5. v. 17. navis quaffata procella . Martial. l. 9. epig. 41. Difperfa rate triftibus prócellis . ' Lucam. l. 5. v. 612. æquora rapta procellis . Catull. carm. 25. v. 4. in Thall. de fure. Thalle , turbida rapacior precella. Id. carm. 63. de nupt. Pel. v. 59. Irrita ventofae linquens promiffa procellae . Flor. l. 4. c. 2. poß med. Quinam ille horror , cum eodem tempore fluétus procellae , viri , naves , armamenta confiigerent ? Petron. in Satyr. c. 1 14. Illum quidem vociferantem in mare ventus excuffit , repetitumque infefto gurgite procella circumegit atque haufit. “I De vento terreftri. Ovid. de muce, v. 163. Atque iitinam fubitæ raperent mea poma procellae. Semec. im 08tav. v. 897. Quatiunt altas fæpe procellæ domos. Curt. 1. 3. c. ult. Procella fubito nivem effuderat. T Translate dicitur de impetu pugnantium C præfertim equitum , qui celerius feruntur in aciem adverfam ) & impreffione hoftem procellentium. Liv. l. 3o. c. 18. Equeftrem procellam excitemus oportet, fi turbare, ac ftatu movere volumus. ld. 1. 29. c. 2. Procella equeftri hoftem circumfundere. Id. l. 37. c. 41. ad fin. Hac velut procella ita confternavit equos, ut, &c. Tacit. 3. Hiff. c. 53. Legiones equeftri procella , mox peditum vi fundere . 4| Translate de adverfa pugna. Flor. l. z. c. 6. Ticino Trebia fuccedit. Hic fecunda belli Punici procella defaevit . Lucan. l. 8. v. 2o3. Sparfus ab Emathia fugit quicumque procella . “I De quavis turba, impetu , & aggreffione , vi ingruente , difcrimine, moleftia, ærumna . Nep. im Attic. c. 1o. in fin. Ex tot tamque gravibus procellis civilibus ad incolumitatem pervenit . Cic. pro Mil. c. 2. Ëquidem ceteras tempeftates & procellas in illis dumtaxat flu&ibus concionum femper putavi Miloni effe fubeundas. Id. pro Cluent. c. 36. Vita tranqüilla & quieta, remota a procellis invidiarum . Liv. 1. 2. c. 1. Plebs agitari cœpta tribuniciis procellis. Id. l. 28. c. 25. Seditionum procellæ. Cic. pro Dom. c. 53. a med. Tu procella patriæ, turbo ac tempeftas pacis atque otii . Id. 2. Verr. c. 3. Ut quoniam criminum vim fubterfugere nullo modo poterat , procellam temporis devitaret. Senec. im Agam. v. 594. Procella impotens Fortunae. Virg. 7. Æn. v, 394. Frangimur, heu ! fatis, inquit, ferimurque procella. *J Jn bonam partem Quintil. l. 1 1. c. 3. longe poft med. Hoc præcipit Homerus Ulyxis exemplo, quem ftetiffe oculis in terram defixis, immoto fceptro, priufquam illam eloquentiæ procellam effunderet, dicit. Hòmeri verfus , ad quem Quintil. refpicit , eft Iliad. . v. 222. Kαι ἐπεx yio×3£rat , âoiw3tv, xawse/rai* . PROCELLO, is, a. 3. idem quod percello , permoveo , propello , everto : a w£»«, moveo . Propert. l. 3. el. 6. v. 3. Dum furibunda mero menfam procellis , & in me [Projicis infana cymbia plena manu . Al. leg. propellis , improbante Broukufio, qui & illud Servii affert ad 1. Æn. v. 89. Di&a procella , quod omnia procellat, hoc eft moveat. Ubi al. leg. percellat . & Gloff. vet. Procello, τ. e/tpôπω. h. e. impello, everto , T Procellere in anteriorem partem movere. Paul. ex Fefto . Procellunt, procumbunt. Plaut. Mil. 3. 1. 167. Sed procellunt , fed procumbunt dimidiati, dum appetunt. Ita MSS. & vet. edit. Alii percellunt. Loquitur Plaut, de iis , qui menfae ac

cumbentes , imminent ferculis , & ipfum corpus extendentes patinis quafi incumbunt, & cupide inhiant. PROCELLOSUS, a , um , ventofo , tenupeffofo, procellofo, & s»&3.; , $vsX\%% , procellis agitatus. Liv. l. 4o. c. 2. Ver procellofum eo anno fuit. 'Colum. l. 9. c. 4. Apricus & minime procellofus caeli ftatus . Senec. im Med. v. 41 1. & Valer. Flacc. 1. 3. v. 62 1. Procellofum mare. “I Item procellam inducens. Liv. l. 28. c. 6. & Qvid. Heroid. ep. 2. v. 12. & lib. 2. amor. el. 6. v. 44. Procellofus ventus. PROCER. V. Proceres. PROCERE, in lumgo , μακρέr, longe , in longum . Comparativum habes apud Cicer. 3. de Orat. c. 55. Brachiuifi procerius proje£tum , quafi quoddam telum orationis. PROCÈRES, um, m. Servio ad 1. Æm. v. 744. ex Varrone funt cagita trabium , vel mutuli extra parietem prominentes. Hinc ita diai viri primarii in quovis ordine , principes in civibus, i grandi , i capi, i principali, i primarii , i magnati, £;xpxot , τρωτοπολίτχι , τρωτέρχο/τες . Cic. 13. Fam. ep. 15. Audiebam enim noftros proceres clamitantes. Liv. l. i. c. 43. Proceres Latinorum. Plaut. Bacch. 4. 9. 13o. Fit vafta Troja : fcinduht proceres Pergamum. h. e. principes Graeciae , fortiffimi militum , qui in equo fuerant inclufi'. Tacit. 4nn. 14. c. 53. Ego equeftri & provinciali loco ortus , proceribus civitatis annumeror . Virg. Æm. 3. v. 58. Dele&os populi ad proceres, primumque parentem Monftra deum refero. Sil. l. 1 1. v. 141. Paulumque idem inter prœlia, & idem Flaminium, proceres rerum demiferit umbris. Lucan. l. 7. v. 69. Proceres caftrorum. Id. 1. 8. v. 261. In procerum coetu tandem mœfta ora refolvit. Plin. l. 17. c. 1. Cæcina Largus e proceribus. uno de' primarii . T Negant Grammatici Charif. Diomed. Phocas, &c. in fingulari num. ufurpäri. Juvenal. tamen fat. 8. v. 26. Agnofco procerem . Capitolin. in Maximin. c. 2. In pueritia fuit paftor, nonnünquam procer, qui latronibus infidiaretur . %. e. dux & princeps ad infe&tandos latrones . Salmaf. vult aliter legi. *J Translate Plin. /. 29. c. I. ad fim. Proceres artis ejus. h. e. medicinæ : medicorum principes. Id. /. 7. c. 3o. fapientiae . Id. /. 9. c. 17. ad fin. gulae. Id. l. 33. c. 1 1. a med. Ha&enus indicatis in genere utroque ( pingendi ) proceribus. Colum. l. 9. c. 9. a med. de apib. Sunt fæpe plures unius populi duces , & quafi procerum feditione plebs in partes diducitur. “J De notatione V. Voff. PROCERiTAS, atis, f. lunghezza, μχκος, longitudo. Cic. 2. de mat. Deor. c. 47. extr. Aliorum ea eft humilitas, ut cibum terreftrem roftris facile contingant . Quæ autem altiora funt , ut anferes , ut cycni , ut cameli, adjuvantur proceritate collorum . Plin. l. 8. c. 15. Alces, ni proceritas aurium , '& cervicis diftinguat, jumento fimilis. Id. l. 16. c. 6. Pediculi ( glandis ) proceritas brevitafque differentiam habet . & lib. 17. c. 1 3. Proceritas rubi . Cic. in 0rat. c. 63. Fluit omnino numerus a primo tum incitatius brevitate pedum , tum proceritate tardius. b. e. cum plures fyllabæ producuntur . *] Item altitudo : & præcipue ftaturae , altezza , grandezza . Cic. pro Cæl. c. 15. a med. Candor hujus te , & proceritas , vultus oculique, perpulerunt. Plin. l. 1. ep. 1o. Proceritas corporis , & decora facies. Juftin. l. 1 3. c. 1. a med. Formæ pulcritudo , & proceritas corporis . Tacit. 12. Ann. c. 44. Rhadamiftus decora proceritate , vi corporis infignis . & lib. 4. c. 57. de Tiberio. Quippe illi prægracilis, & incurva proceritas. Gell. l. 9. c. 1 1. Dux Gallorum vafta & ardua proceritate . Sueton. de Vitell. c. 17. Erat in eo enormis proceritas, venter obefus , &c. Apul. l. 5. Metam. Remigio plumae raptum maritum proceritas fpatii fecerat alienum . fcil. altitudo in fublime fe proripientis. *J De plantis Cic. de Sene&#. c. 17. Cuin admiraretur & proceritates arborum , & dire&tos in quincuncem ordines. Tacit. 5. Hiff. c. 6. Palmetis eft proceritas & decor. Plin. l. 17. c. 4. Nec femper aquofa eft terra, cui proceritas herbarum . Id. l. 16. c. 14. Tilia proceritate perquam modica . Id. l. 12. c. 25. Proceritas balfami intra bina cubita fubfiftit. PROCERITÜDO , inis, f. proceritas . Solin. c. 1. a med. ( al. c. 5. circa med. ) Corruptam degeneri fucceffione fubolem noftri temporis , per nafcentium detrimenta decus veteris proceritudinis perdidiffe . r PROCERÜLUS, a, um , lunghetto, aliquantum procerus, longiufculus. Apul. in Florid. n. 13. ( al. l. 2.) Procerula læva diftantibus digitis nervos citharæ molitur. PROCERUS, a, um , lungo , v.zwpòs, longus, porre&tus , produ&us , prolixus . De notatione V. Voff. Varr. 1. z. R. R. c. 1. circa med. Sues procero corpore, capitibus ut fint parvis. Cic. 1. de mat. Deor. c. 36. a med. Aves corneo proceroque roftro . Id. in Bruto, c. 91. Procerum , & tenue collum . Lucret. /. 4. v. 824. proferre viai Proceros paffus. Colum. l. 6. c. 1. Boves cornibus proceris, ac nigrantibus,'& robuftis. Horat. l. 2. fat. 2. v. 36. Proceros odiffe lupos. pifces . Plin. l. 8. c. 34. Thoes : luporum id genus eft , procerius longitudine, brevitate crurum diffimile. & cap. 45. ad fin. Procerior cauda. Id. l. 1 1. c. 43. dextera. Id. /. 9. c. 33. ante med. Procerioribus unionibus fua gratia eft : elenchos appellant , faftigata longitudine . Id. 1. 19. c. 3. ante med. Proceræ cucurbitæ. Gell. l. 1. E. 1. Modus , fpatiumque plantæ Herculis procerius. Cic. 3. de 0rat. c. 48. Poft anapaeftus, procerior quidam numerus, effloruit. Diomed. l. z. pag. 423. Putfch. ex Varrone. Syllabæ proceræ funt, quae vocalem longam hâbent in pænultima, ut facultas. “I Item altus, celfus , cum de ftatura fermo eft , alto di ftatura, grande. 0vid. de Galatea , Met. 13. v. 79o. Floridior pratis, longa procerior alno. Plin. fub fin. ep. 9. l. 4. In procero córpore maefta & fqualida fene&us. Tacit. 7. Ann. c. 64. Trocera mémbra. & hib. 1 5. r. 7z, & Hiß. 4. c. 1. Habitu procerus. Id. 4. Hiff. c. 14. Eft plerifque pro

procera pueritia. Sueton. in Vefpaf. c. 23. Homo procerae ftaturz . Id. im Aug. c. 73. Ufus eft calceamentis altiufculis, ut procerior, quam erat, videretur. Id. in Calig. c. 47. Galliarum proceriffimum quem: que . Sil. l. 15. v. 717. Proceræ ftabant , Celtarum figna, cohortes. * De plantis. Catull. carm. 63. v. 289. re&o proceras ftipite lauros. Cic. 1. de Legib. c. 5. Proceriffimae populi. Plin. l. 17. 2. 4. Quid enim abiete procerius ? Ovid. Heroid. ep. 16. v. 1 o7. & Plin. /. 5. ep. 6. Proceræ filvae. 'I in altum extenfus , fublatus. Catull. *arm. 63. de mupt. Pel. v. 261. Plangebant aliæ proceris tympana palmis. pROCESSIO, onis, f. idem quod procefìus. Cic. pro Leg. Manil. c. 9. Ex iis locis a militibus nöftris reditus magis maturus , quam proceffio longior quærebatur. avam*amento, inoltramento. Alii leg. proceffus . Veget. 1. 2. de re milit. c. zz. Cornicines canunt, quod in omnibus exercitiis & proceffionibus cuftoditur. melle marcbie. Capitolin. in Pertin. c. 1 1. Cum Pertinax eo die proceffionem , quam ad Athenæum paraverat , ut audiret poetam , diftuliffet. l' ufcita di caf* . TROCESSUS , us, m. progreffo, inoltramento, avanzamento, τράβασις , a&tus procedendi, progreffio, progreffus. Senec. l. 3. de benef. c. 29. Quidquid eft , quo timentur inclyti amnes, quo nominantur, in proceffu paraverunt. Apul. de Mundo. Hinc illi feptem motus , proceffus & retroceffus, furfum deorfum , &c. Rutil. l. 1. Itiner. v. 439. Proceffu pelagi jam fe Capraria tollit . V. loc. Cicer. in voce præced. Prudent. 7. Cat4emer. v. 12 1. Ternis dierum ac no&ium proceffibus. //. e. triduo & trino&io. “T Apud Medicos eft caput offis prominens , & procurrens in eum fæpe ufum , ut alterius offis cava extremitate excipiatur, 2τέουσις. Celf. l. 8. c. 1. Maxillæ partes extremæ quafi bicornes funt . Alter proceffus infra latior , &c. “I Translate eft profe&tus, incrementum . Cic. in Bruto , c. 65. ad fin. Gradus tuos , & quafi proceffus dicendi ftudeo cognofcere . & cap. 78. a med. Itaque tantos proceffus efficiebat , ut evolare , non excurrere videretur . Attejus Philologus apud Sueton. de Grammat. c. 1 o. Se in Graecis litteris magnum proceffum habere , & in Latinis nonnullum . Ovid. 4. Trif?. el. 5. v. 25. Sic tua proceffus habeat fortuna perennes . Juvenal. fat. 1. verf. 38. in cælum quos evehit optima fummi Nunc via proceffus. Quintil. declam. 3. c. 9. In diem fperare etiam proceffus poteft : pro hoc merito accipiet fortaffe vitem. qualche promoxione. Senec. de tranquill. cap. 2. a med. Ex hac averfatione alienorum proceffuum, & fuorum defperatione obirafcens fortunae animus, & de fæculo querens , &c. Id. de confol. ad Polyb. c. 28. Inimica femper alienis proceffibus invidia. Licin. Rufin. Dig. lib. 24. tit. 1. leg. 41. Imperator Antoninus conftituit , ut ad proceffus viri uxor ei donare poffit . “I Item fucceffus , eventus, fucceffo. Senec. ep. 1 15. fub fim. Queruntur, & de confiliis, & de proceffibus fuis. PROCESSUS, a , um , particip. paffiv. a procedo , avamzato. Hirt. de B. Afric. cap. 75. Cæfar proceffus a fuis caftris millia pafíuum quinque. Alii re&tius progreffus. Scribom. Larg. compof. 1 oo. In proceffa ætate. - . PROCESTRiA dicuntur , quo proceditur in muro . Elius proceftria aedificia dixit effe extra portam . Artorius proceftria, quæ funt ante caftra : etiam qui non habent caftra , propügnacula , quibus pro caftris utuntur , ædificant . Paul. ex Fefio. In quodam MS. legitur procaffria. Sic in Gloff. vet. Procaftria, & w»wxrv. i;3 txygwgo^*;. Et,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

mat, vclamator, vociferator . Cic. 1. de Orat. c. 46. Non enim caufidicum nefcio quem, neque proclamatorem , aut rabulam hoc fermone noftro conquirimus. PROCLÄMO, as, avi , atum, a. 1. gridare, efclamare, fclamare, </«3o4«, palam & valde clamo , exclamo, vociferor, cum clamore loquor. Petron. in Sat. c. 81. Verberabam ægrum plan&ibus pe&us, & inter tot altiffimos gemitus frequenter etiam proclamabam : ergo me , &c. Liv. l. z 1. c. 26. Patre proclamante , fe filiam jure cæfam judicare. Virg. Æn. 5. v. 345. magna proclamat voce Diores. 1Qgintil. l. 1 1. c. 3. ad fin. Nam etiam orbos viduafque videas in ipfis funeribus canoro quodam modo proclamantes. •T De iis qui in judicio aliquid magna vi , & clamando perfequuntur, Cic. 7. Verr. c. 42. Adfunt, defendunt, proclamant : ' fidem tuam implorant. Ulpian. Dig. lib. 48. tit. 8. leg. 4. a med. Si ipfi , qui hanc injuriam paffi funt, proclamaverint. “T Hinc apud JCtos proclamare ad, vel in libertatem , £yzow&v ἐλευ9sp{xy, dicuntur qui ex fervitute fe in libertatem vindicant , judicis ope implorata . Paul. lib. 4o. Dig. tit. 13. qui infcribitur, Quib. ad libertat. proclamare non licet, leg. 1. 3. 4. 5. & Scævola ibid. tit. 4. leg. 59. & alibi fæpe. Sic Papinian. ibid. tit. 14. leg. 4. Poft quinquennium a die manumiffionis in ingenuitatem proclamare. Etiam reclamo hac ratione interdum utimur. PROCLINATIO, onis, f. piegatura, inchinamento, §yx^t τις , inclinatio in anteriorem partem , curvatura. Vitruv. l. 5. c. ult. Tunc proclinatio ea impleatur arena. Id. l. 6. c. ult. Ne ftru&turæ habeant ulla in parte proclinationes. PROCLINÄTUS, a, um, vergens, inclinatus, piegato . Vitruv. l. 2. c. ult. Curvatura montis proclinata ad mare. Id. l. 5. c. ult. Proclinatum latus. Ovid. 2. Triff. v. 83. Cum ccepit quaffata domus fubfidere, partes In proclinatas omne recumbit onus . 4| Tranflate Caef. l. 7. B. Gall. c. 42. Adjuvat rem proclinatam Convi&tolitanis , plebemque ad furorem impellit. c%e avea pigliata mala pfega. Sic Id. ad Cicer. poft ep. 8. l. 1 o. ad Attic. Ne quo progredereris , proclinata jam re , qua integra etiam , progrediendum tibi nom exiftimaffes. Al. leg. inclinata . PROCLINO, as , avi, aíí, a. 1. piegare , inclinare , £yz^iyo , wxtxxx?*», inclino. Ovid. 2. Amor. el. 1 1. v. 39. Tum mare in hæc magnus proclinet litora Nereus . Vitruv. fub fin. c. 8. l. 2. Vetuftate marcidi fiunt, deinde fubfidentes proclinantur , & difrumpunt fpeciem te&toriorum. Colum. }. 7. c. 1 6. Earum ( fuum )• notanda fünt capita, quam in partem proclinentur, ut ex adverfa parte de auricula fanguinem mittamus. Eft qui leg. proclinent. ** PROCLIVIS, ve , rarius Proclivus, a, um , chino , che ha del pendio , declive , pendente, § 7?oo;og, §yxxt y^g , xxt2»tr< , in anteriorem partem inclinatus, declivis , pronus. Varr. l. z. R. R. cap. 2. Solum oportet effe eruderatum , & proclivum , ut everri facile poffit. Semec. in Apocoloc. verfus fin. Omnia procliva funt : facile defcenditur. Liv. l. 3. c. 43. Quo fuccefferit magis in arduum, hoftis , eo pelli poffe per proclive facilius rati . Hirt. de B. Alex. c. 76. extr. Cum in proclive detruderentur hoftes . Colum. l. 9. c. 5. Apes cum onere per proclivia non ægre devolant. *I Translate Apul. in Florid. m. i8. a med. ( al. lib. 4. ) Jam , proclivi fene&tute . h. e.vergente ad mortem . *J De eo, qui eft in proclivi , feu per proclive defcendit , Claudiam. de III. Conful. Honor. v. 178. primos cum detegis ortus , Afpicis Arcadium : cum te proclivior urges , Occiduum vifus remoratur Honorius ignemi. <| I Sæpe eft facilis, quia per clivum cum labore afcenditur, facile defcenditur , facile.' Öæf. i. 1. B. Civ. c. 48. extr. Quibus erat proclive tranfnare fumen . Lucret. l. 6. v. 728. Et proclivus item fiat minus impetus undis. Hirt. de B. Afric. cap. 1 o. extr. In ejus fcientia & confilio , omnia fibi proclivia fore fperabant. Gell. l. 9. c. 1. Cum proclivior faciliorque jaétus fit ex fupernis in infima, quam ex infimis in fuperna . Cic. in Top. c. 18. Proclivia anteponuatur laboriofis . Id. 2. 0ffic. c. 2o. Di&tu quidem eft proclive . Plin. l. 37. c. 5. ante med. Sed & vitia demonftrari oportet, in tam proclivi erratu : 4 Effe in proclivi, facile effe. Terent. Andr. 4. 2. 17. Sed fi id non poterit, id faciam , in proclivi quod eft , per me ftetiffe ut credat. Salluf}. orat. 2. ad Caef. c. 8. fub fin. Cujus fi dolum caveris, alia omnia in proclivi erunt. Plaut. Capt. 2. 2. 86. Tam hoc quidem tibi in proclivi, quam imber eft , quando pluit. '*) Eft etiam propenfus, tum in malam , tum in bonam partem , propem/e , inclinaio , portato, difpoffo. Cic. 4. Tufcul. c. penult. ad fim. Ut aliquis potéft videri ad aliquem morbum procliviór ; fic animus alius ad alia vitia propenfior. Terent. Andr. 1. 1. 3o. Ut ingenium eft ' omnium hoininum ab labore proclive ad lubidinem. Sil. l. 13. v. 385. fceleri proclivis egeftas. Quintil. l. 4. c. ult. a med. Eritque judex circa jus noftrum fpe modeftiae attentior, circa modeftiam juris probatione proclivior. Cic. de Amic. c. 18. extr. Amicitia debet efíe ad omnem comitatem facilitatemque proclivior. Phaedr. lib. 4. fab. 25. v. zo. Stultum admovere tibi preces exiftima , Proclivis ultro cum fit mifericordia. Claudian. de laudib.. Seren. v. 133. pietas in te proclivior ibat. * Veteres in ablativo etiam proclive dixerunt , tefte Gell. l. 1 o. cap. 24. a med. <| Proclive adverbii ritu pro procliviter quidam leg. apud Lucret. l. 2. v. 454. Et procurfiis item proclive volubilis exftat. & Cic. 4. Tufcul. c. 18. Sunt in lubrico , incitataque femel proclive labuntur. (Sed utroque loco dubia eft le&tio.) PROCLIVITAS, atis, f. difcefa, pendio, pendenza , £7i;,& raz , inclinatio, declivitas. Hirt. de B. Afric. c. 37. Inde parvulam proclivitatem digreffus, propter mare legiones ducit. <T Translate eft propenfio in rem aliquam , præfertiin vitiofam. Nam in rebus bo

ìis, & laudabilibus proprie facilitas dicitur. inchina<ione, propenfío

me. Cic. lib. 4. Tufcul. c. 12. Atque hæc aliorum ád alios morbos proclivitas late patet. & infra. Hæc igitur proclivitas ad fuum quodque genus a fimilitudine corporis ægrotatio dicitur , dum ea intelligatur ad ægrotandum proclivitas . Sed hæc in bonis rebus , quod alii ad alia bona funt aptiores, facilitas nominetur , in malis proclivitas, ut fignificet lapfionem. Haec Cic. a

PROCLIVÎTER, facilmente, agevolmente, £vswtt&t»; , in proclivi, facile. Gell. 1. 1. c. 6. ad fin. Facile & procliviter perfuâfit , civitatem falvam effe fine matrimoniorum frequentatione non poffe . Cic. 5. de Fin. c. 28. Proclivius currit oratio : venit ad extremum. Id. in Orat. c. 57. Brevitate & celeritate fyllabarum labi putat verba proclivius.

PROCLIVIUM , ii, n. locus proclivis, proclivitas, declive. Frontin. lib. & cap. z. frategem. Elegit locum caftris editum , unde adjuvante proclivio impetum militum , &c. Huc pertinere poteft & illud Claudiani l. 1. de laudib. Stilich. v. 23. Ipfaque Pierios laffant proclivia currus.

PROCLIVUS. V. im ProcJivis.

[blocks in formation]

PROCO , as, a. 1. & Procor, aris, dep. 1. blande peto, pofco. Cic. 4. de Rep. apud Non. c. 1. n. 89. & 92. Itaque a petendo petulamtia, a procando , ideft pofcendo procacitas nominata eft. Feft. Procari, pofcere, unde procaces meretrices ab affidue pofcendo : & proci uxorem pofcentes in matrimonium : & verbum procas, ideft pofcis. Id. in Procum. Eft enim procare , pofcere , ut cum dicitur in judice collocando : fi alium procas, nive eum procas. ( Adde eund. in Reciprocare. ) Varr. l. 6. de L. L. c. $. Pofcere , procare di&tum . Senec. in praef. l. 4. quaeff. nat. Plancus ajebat, non effe occulte , nec ex diffimulato blandiendum : perit, inquit , procari, fi latet. Liv. in Ægifto , apud Non. cit. n. 92. Quin quod parere vos majeftas mea procat , &c.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rts, magiftratus, qui in provinciam mittitur , poteftate confulari , & loco confulis eam adminiftraturus: de cujus officio eft titulus 16. lib. I. Dig. Primum di&tum eft pro confule , & ex frequentia ufus coalefcentibus vocibus, proconfule : deinde ex præpofitione & ablati• vo proconful , ut pronepos : unde proconfularis, proconfulatus . Utrumque autem re&e Latine dicitur : fed pofterius & frequentius eft , &. cum regit aliquod verbum , aptius adhibetur. v. g. dici poteft mif- fus in Afiam proconful, & proconfule : non item tam facile , Proconfule juffit , decrevit hec fieri. In antiquis lapidibus apud Manut. in Orthogr. Gruter. Reinef. Doniwm , Murator. habetur Pro . cof. & Procof. & aliquando Proconf. item Proconful , & in obliquis Proconfulis, Proconfuli . Cic. pro Leg. Manil. c. 2 1. & Phil. 1 1. cap. 8. Quid tam inufitatum , quam ut , cum duo confules effent, eques Romanus ad bellum maximum pro confule mitteretur ? miffus eft . Quo quidem tempore cum effet non nemo in Senatu , qui diceret , mon oportere mitti hominem privatum pro confule , L. Philippus dixiffe dicitur, non fe illum fua fententia pro confule, fed pro confulibus mittere. Id. 1. de Orat. c. 18. Cum pro confule in Ciliciam proficifcens Athenas veniffen . 4ufom. Edyll. 2. v. 45. Hujus ego & natum & generum proconfule vidi. h. e. proconfulem vidi. Salluff. im fragm. apud Prifcian. lib. 1 o. pag. 9oz. Putfch. Domitium proconfulem ex inferiore Hifpania arceffivit. Tacit. 15. Ann. c. 22. Agendas propraetoribus , proveconfulibus grates. “I Sub libera republica , cum crefcente ufquequaque imperii ditione , duo confules ad omnia non fufficerent , mitti coepti funt in provincias viri -principes, qui confulari poteftate, & pro ipfis confulibus eas regerent: hique fere erant confulares. Exemplum habes in M. Tullio, & C. Antonio , qui poft confulatum Ciliciam, & Macedoniam proconfules obtinuerunt, ille quidem decem annis poft confulatum , hic autem uno tantum. Nonnunquam tamem extra ordinem , etiam ante confulatum proconfules fa&ti, ut M. Antonius orator , cum prætor effet ( V. infra in Proconfulatus , & Epit. Livii, l. 68. & Cicer. 1. de Orat. c. 18.) & Cn. Pompejus adhuc privatus (V. Cic. pro Leg. Mani!. c. z 1.) uterque bellum contra piratas gefturi. Alia exempla collegit Manut. ad init. ep. Fam. Primus qui poft confulatum proconfule ren gefferit, creditur fuiffe T. Quintius, qui conful fuit A. U. C. CCLXXXIX. ut eft apud Liv. l. 3. c. 2. & 4. extr. Sex li&ores & fafces habebant , & cetera confularia infignia ( fi confulares effent : fi non , quinque dumtaxat ) fummumque jus in provincia, non fecus ac in Urbe confules. Ordinarii proconfules, h. e. confulares, in ipfo confulatu vel comparabant inter fe, vel fortiebantur provincias poft confulatum adminiftrandas , quas Senatus nominaffet : & fine ullis comitiis eum magiftratum confequebantur . Idem dic de propraetoribus. Extraordinariis, rogatione ad populum lata, id munüs mandabatur. Ordinariis imperium fere triennium durabat : extra ordinem proconfulibus pro re vel brevius, vel longius. Quae fuerint Proconfulis partes in proviucia, fufe docet cis, f; I • • I.

[ocr errors]

1. i.T.a_g. fr. . * Sub, Imperatoribus proconfules di&i, qui provincias populi adminiftrabant. nam qui Principis ( V. Sueton;, in Aug.II.'4}. ) legati , aut re&ores , aut prgcgnfules Principi; appellati fiiiî. v.'cafìubon. ad Sueton. loc. cit. Lipf. in excurfu M, ad lib. i. A,,„. Taciti , & Salmaf. ad Spartiam. in Adriam, c. 3. Fuit proconful initium faftigii Caefaribus. V. Tacit. 4nn. 1. c. 14. & lib. 12. c, 41. & lib. 1 3. c, 2 1. & Lipfium. PROCONSULÄRI§, re , &y9v rz-nz::, ad proconfulem pertinens. Liv. jib. 5. cap. 2. Quidnam illi ( tribuni mil. comful. poteft. ) confules di&atorefve fa&uri effent, qui proconfularem imaginem tam faevam ac trucem fecerint ? Sic Proconfulare jus, Tacit. 13. Anm. cap. z I. Proconfularis vir, Id. in Agric. c. 42. Proconfulare imperium, Gell. l. 5. c. 14. & lib. 12. c. 7. PROCONSULÄTUS, us, m. vicecomfolato, proconfolato , d/9vr«tex , dignitas proconfulis. Plin. c. ult. 1. 14. Ad proconfulatum ufque e prætura honoribus geftis. Adde Tacit. 16. .4nm. c. 23. & 3o. Plin. 1. 3. ep. 9. & Sueton. in Aug. c. 3. & alibi. . . ° Etiam propraetoris munus in adminiftratione provinciæ proconfulatus dicitur a Suetom. in Aug. c. 3. ubi loquitur de Q. Cicerone proconfulatum Afiae adminißrante, cum tamen ipfe nunquam conful fuerit. Sunt qui putant Suetonium memoria Japfum fuiffe : fed obfervavit Manut. etiam Q. Metellum Celerem in titulo epiß. 1. & 2. l. 5. Fam. proconfuJém dici, qui tamen in Galliae Cifalpinae provincia folum proprae-tor erat : & pro Flacc. c. 34. L. Lucullum Afiam provinciam confulari imperio obtinere , cum itidem praetorius effet , non confularis. Quod ita intelligi poteft , ut hi , quamvis folummodo prætorii effent , haberent tamen in provincia fua idem imperium , quod confulares : ideoque proconfules honoris caufa appellarentur. Confirmat hæc illud Cic. 1. de Leg. c. zo. Gellium ' familiarem tuum , cum proconfule ex prætura in Græciam veniffet . PROCOR , aris. V. Proco. PROCRASTINATÍO, onis, f. dilazione, temporeggiamento, &r«£oA*, dilatio. Cic. 6. Pbil. c. 3. Nam cum plerifque in rebus gerendis tarditas, & procraftinatio odiofa eft, &c. PROCRASTfNO , as, n. 1. prolongare di giorno in giorno, differire , temporeggiare , &jz8zx^oy.oa , diem de die traho, differo . Cic. pro Rofc. Amer. c. 9. Rem differre quotidie, ac procraftinare illi coeperunt. *| Et paffive Id. Verr. 6. cap. 45. Res non procraftinatur. Gell. l. 17.Nc. 1o. Quae procraftinata funt ab eo. PROCREATIO, onis, f. generazione, ταλοποι*z, generatio. Cic. 1. Tufcul. c. 14. Quid procreatio liberorum ? quid propagatio nominis ? Id. z. de Divin. c. 46. Diffimilitudo locorum diffimiles hominum procreationes habet. PROCREÁTOR , oris, m. genitore, yerat?p, genitor , parens . Cic. de Univ. cap. 8. Animum igitur cum ille procreator mundi deus ex fua mente & voluntate genuiffet. Id. 4. Fin. c. 7. A procreatoribus amari . PROCREÁTRIX, icis, f. genitrice, ro/?otè 2os , genitrix, parens. Cic. 1. de Orat. c. 3. Neque te fugit laudandarum artium omnium procreatricem quandam, & quafi parentem eam , quam Philofophiam Græci vocant , &c. pROCREÁTUS, a, um , generato, genitus. Cic. 3. Fin. cap. 19. Ut natura & procreari vellet , & diligi procreatos non curaret. Id. 3. de Legib. c. 8. Tribunatus , cujus primum ortum inter arma civium procreatum videmus. & lib. 2. c. 2. Hoc folum , in quo tu ortus & procreatus es. PROCRÉO, as, avi, atum , a. 1. generare, procreare, yeryza , progenero, progigno , creo, pario. Cic. 2. de mat. Deor. cap. § 1. ad fin. Quæ multiplices fetus procreant, ut fues, ut canes, his mammavum data eft multitudo. Nep. in Regib. cap. z. extr. Cum ex tribus uxoribus liberos procreaffet. Cic. de Sene&f. c. 15. Terra ex minutiffimis feminibus tantos truncos ramofque procreat. Ovid. 3. Faß. v. 194. Atque aliquam , de qua procreét, anguis habet. Lucret. l. 2. v. 878. natura cibos in corpora viva Vertit, & hinc fenfus animantum procreat omnes. “I Translate Id. l. 4. verf. 833. fed quod natum eft , id procreat ufum . Macrob. lib. 2. Saturn. cap. 13. circa med. Vetus verbum eft : Leges bonæ ex malis moribus procreantur. PROCRESCO, is, n. 3. crefcere, & %zvo , crefco, augeor. Lucret. 1. z. v. 566. Et res progigni , & genitas procrefcere poffe. Id. l. 1. v. 7 14. quattuor ex rebus poffe omnia rentur , Ex igni, terra, atque anima procrefcere , & imbri. Id. l. 6. v. 664. Unde queat vis immenfi procrefcere morbi. Id. lib. 2. verf. 546. procrefcere , alique . PROCRIS, is , f. II;£xpts , filia Erichthei regis Athenienfium , foror Orithyiæ, uxor Cephali , qui eam in filvas fecutam , eodem telo , quod ab ipfa dono acceperat, putans feram effe , interfecit. Ovid. Met. 7. a verf. 795. ubi verf. 825. Procrin adit , linguaque refert audita fufurra . Adde Serv. ad Æn. 6. v. 445. & Hygin. fab. 189. V. Cephaltus. PR0CRUSTES, æ, m. IIpoxy4s»;, latro infignis in Attica regione, fuper Cephifum fluvium latrocinia exercens, qui cogebat hofpites in le&tum aliquem afcendere, quo fi longiores fùiffent, pars fuperegninens amputabatur , fi breviores, vi extendebantur : a qua ré etiam nomen illi inditum putant. Tipoxy4» enim eft pulfandò affligo , iâu fterno. Hunc Thefeüs occidifïe dicitur, tefte Paufam. in Aiitic. ubi & tradit nomine Polypemona fuiffe, Procruften cognomine. 0vid. Met. 7. verf. 438. Vidit & immitem Cephifias ora Procruften. # i;i. epi/f. 2. verf. 69. torvufque Procruftes . Adde Hygin. ab. 35. PR0CUBITOR , oris, m. guardia , fentinella, o;«o?;, excubitor. Fe/fus : Procubitores dicuntur fere vélites, qui nóétu cuftodiæ caufa an

sss

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
« НазадПродовжити »