Зображення сторінки
PDF

GEÏLLUSTEERDE

ENCYCLOPÆDIE

VIERDE DEEL

BRENNUS-CHRISTINOS

GEÏLLUSTREERDE
ENCYCLOPÆDIE

WOORDENBOEK

VOOR

WETENSCHAP EN KUNST, BESCHAVING EN NIJVERHEID

Onder hoofdredactie van

A. WINKLER PRINS

MET MEDEWERKING VAN VELE SPECIALITEITEN

Tweede, naar de nieuwste bronnen herziene en aanmerkelijk vermeerderde

uitgave met platen, kaarten en tekstfiguren

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][merged small][graphic][subsumed][subsumed][subsumed][subsumed][ocr errors]

Brennus. Onder dezen naam zijn inzon- | lingen en bracht den Galliërs aan den Gabiderheid 2 Gallische veldheeren in de geschie nischen weg, niet ver van Rome, eene denis vermaard, te weten :

belangrijke nederlaag toe. Volgens anderen Brennus, een aanvoerder der Sennonische nam Brennus den terugtocht aan, omdat de Galliërs. Omstreeks het jaar 930 voor Chr. Veneten in zijn land waren gevallen. Oorviel hij in Italië en belegerde Clusium. De deelkundige beoefenaars der Romeinsche inwoners dezer stad zochten hulp bij de Ro. historie geven intusschen in bedenking, of meinen, die drie broeders uit het geslacht dit verhaal niet onder de hoogst onzekere der Fabiussen afzonden, om eene minnelijke volksoverleveringen moet worden gerangschikking tot stand te brengen. Deze leed schikt. echter schipbreuk op de betuiging van Bren Een andere Brennus, desgelijk een Gallisch nus, dat zijn recht gegrondvest was op zijn | veldheer en misschien een nazaat van den zwaard, en op de Romeinsche fierheid der voorgaande. Hij leetde omstreeks eene eeuw afgezanten. Toen de Gallische veldheer te later dan zijn naamgenoot en drong aan het vergeefs de uitlevering geëischt had der af hoofd van 150 000 man voetvolk, 15000 ruiters, gevaardigden, en deze zelfs als krijgstribunen 2000 wagens en een grooten trein in Paeonië, aan het hoofd van Romeinsche benden wer terwijl Cerethrius een inval deed in Thracië en den geplaatst, rukte Brennus voorwaarts naar Boglius (Belgius) in Macedonië en Illyrië. In Rome en baande zich door de overwinning den strijd tegen deze legermacht sneuvelde aan de Allia den weg naar die hoofdstad. de Macedonische veldheer Sosthenes (279 voor Alle burgers namen met hunne tilbare have Chr.). Brennus trok met zijne plunderende de vlucht, en slechts 40 grijsaards, op curu scharen door Thessalië, over den Oeta, verlische stoelen op het Forum gezeten, bleven sloeg de Hellenen bij Thermopylae en snelde achter. Brennus, vreezende voor eene hin met 40 000 man naar Delphi, om er de temderlaag, durfde eerst op den derden dag na zijne pelschatten te rooven. Op dien tocht werd hij komst voor de muren door de opene poort echter door de Grieken overrompeld en geslabinnentrekken. Het gezicht dier 40 grijsaards gen, waarna hij zich zelven om het leven vervulde hem en zijne krijgsknechten met bracht. Van zijn leger togen 20000 Celten verbazing en ontzag. Toen echter een Galliër over Thracië naar Azië en stichtten er het M. Paperius bij den baard greep, om zich er 1 Galatische Rijk. van te overtuigen, dat die onbewogene Ro Brenta (De), bij de Romeinen Medoacus meinen inderdaad levende wezens waren, Major, is eene rivier in Opper-Italië. Zij ontontving hij van dien Romein een slag met springt uit de meren Caldonazzo en Levico den ivoren staf, en dit gaf het sein tot ten zuidoosten van Trente, vloeit door het een algemeen bloedbad. De grijsaards wer Suganadal, bereikt bij Bassano de vlakte, den afgemaakt, sommige inwoners, die zich vereenigt zich met het kanaal Brentella, dat in schuilhoeken veilig waanden, verloren het met de Bacchiglione verbonden is, wordt bij leven, en de stad werd uitgeplunderd en Dolo bevaarbaar en valt na een loop van 25 na eene vruchtelooze bestorming van het geogr. mijl bij de haven van Brondolo in de Capitool aan de vlammen prijs gegeven. Een Golf van Venetië. De oorspronkelijke bedding nachtelijke aanval op deze vesting werd door der Brenta is, eenige eeuwen geleden, door de de ganzen verraden en toen door Manlius Venetianen verlegd, om eene verzanding der en de ontwaakte bezetting verijdeld. Nu ves lagunen te verhoeden. Later groef men aldaar tigde Brennus zijne aandacht op de bewegin een kanaal, Naviglio di Brenta morta genaamd, gen van den Romeinschen veldheer Camillus, hetwelk Venetië met Padua verbindt. De die zich beijverd had, de gemeenschap der Gal oevers der Brenta zijn met buitenverblijven, liërs met hun vaderland af te snijden. Er kwam bevallige dorpen, vruchtbare tuinen en boomtusschen den Gallischen veldheer en den oor gaarden bedekt. logstribuun R. Sulpicius eene overeenkomst Brentano. Onder dezen naam vermelden tot stand, volgens welke Brennus tegen eene wij : vergoeding van 1000 pond goud den terug Dominicus Brentano, een Zwitsersch godgetocht zou aannemen. Toen de Romeinen bij leerde. Hij werd geboren te Rapperswijl aan het wegen van het goud zich over het zware het meer van Zürich in 1740, studeerde te gewicht der Galliërs beklaagden, wierp Bren Milaan en werd vervolgens Hof kapellaan van nus met den uitroep „Vae victis (wee den den vorst-abt te Kempten en in 1794 pastoor overwonnenen)!” ook nog zijn zwaard bij die te Gebratshoven, waar hij in Juni 1797 overgewichten in de schaal. Onder dit bedrijf ver leed. Hij vertaalde een geschrift van Vertot scheen Camillus met eene aanzienlijke krijgs- over den wereldlijken oorsprong van wereldmacht, maakte een einde aan de onderhandelijke macht der Pausen, en schreef over: „Das

« НазадПродовжити »