Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke bibliothek, Том 1,Частина 2

Передня обкладинка
 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Інші видання - Показати все

Популярні уривки

Сторінка 284 - Cort verhael vande ordre die sijne conincklicke Majesteyt van Spagnien aen sijn Generalissimo den Graef de la Torre inde Bay de todos los Sanctos gegeven heeft, om int werck te stellen al t'ghene hy tot recuparatie van Brasil noodigh achten soude.
Сторінка 364 - Aengaende de verlichtinghe die desen staat heeft ghenooten , door de oprechtinghe en Oorloghen van de WestIndische Compagnie, 2 Dat men deselve Compagnie , met die van de Oost , of hare beyde Octroyen , vereenigende , nu ongelijck meerder verlichtinge , . . . sal konnen erlangen, enz.
Сторінка 42 - By Forma van Messieve. Daer in kortelijck ende grondich verthoondt wort, de nootwendicheyt der Oost ende West Indische Navigatie .... Worden daerom alle getrouwe Patriotten des Vaderlants .... vermaendt, om tot dese, nu nieuwe geoctroyeerde West-Indiaensche Compagnie mildelijck te contribueren ... 1622. 24 blz. Vergelyk Is".
Сторінка 149 - Conferentie behoort te treden. | Door Wien, ende met wat ordre de selve voor den dagh gebracht ende versocht is. | Ende eyntlijck dat den Treves in aller manieren | schadelijek voor 't Landt is, etc.
Сторінка 402 - Extract ende copye van verscheyde brieven en schriften, belangende de rebellie der Paepsche Portugesen van desen staet in Brasilien. Tot bewijs dat de Kroon van Portugael schuldich is aen de selve.
Сторінка 300 - Den Portugaelsen Donder-slagh , Tot Ontwakinge van alle trouhertighe Neder-landtsche Regenten ende Ondersaten. Om de Balance van den Gheunieerden Staet wel te maken , tot voor-cominghe van alle onheyl, en bevestinghe van onse groot-beroemde Republycke.
Сторінка 373 - A SECOND DECLARATION of the Lords and Commons Assembled in Parliament; of The whole Proceedings with the late Extraordinary Ambassadors from The High and Mighty Lords, The States Generall of the United Provinces; Concerning Restitution of Ships, and the Course of Trade.
Сторінка 347 - Participan- | ten, en Lief-hebbers vande Ge-octroyeerde | WestIndische Compagnie. | Nopende | Het open stellen vanden- handel op de Cust van | Africa, namentlijck, St.
Сторінка 131 - Van het ghene tot Amstelredam ghepasseert is , onder, en naer de beroerte, die uyt de stoute Conve ticulen (sic) der Arminianen ghevolght is, in Martio en Aprilli, deses Jaers 1628. Tot voor-stant der Waerheyt. Ghedruckt tot Aernhem, 1628. in-4°. 20 blz. Hierin ook. de verschillende requesten. — Andere dr. T. n".
Сторінка 139 - Heynlaers 1628. verleent heeft aen de Vlote | vande West-Indische Compagnie, onder | het Beleydt vanden Heer Generael | Pieter Pietersz. Heyn, | Teghen de Silver- Vlote onser Vyanden, ko- | mende van Nova Hispania, in en omtrent | de Haven von Matançe.

Бібліографічна інформація