Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten verzameling van F. Muller

Передня обкладинка
 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Вибрані сторінки

Інші видання - Показати все

Популярні уривки

Сторінка 221 - Provinciën, nu wederomme met haren vyandt ghetreden zijnde in openbare Oorloghe; Ende of voor de selve de Vrede of de Oorloghe dienstigher is...
Сторінка 272 - Consultacie in cas van conscientie ghegeven over het stuck van den schutterlijcken eedt, door de EE Professoren der Theologie tot Leyden, ende de Gedeputeerden van beyde de Synoden , met het vertooch dien aengaende door de ghemelte Ghedeputeerden aen haer Ed.
Сторінка 87 - Bye-Korf: Waer in Ghy beschreven vindt, al tghene dat nu wtghegaen is, op den Stilstant ofte Vrede, zeer nootzakelijc om te lesen van alle Liefhebbers des Vaderlandts, waer wt men den Spaenschen aert mach leeren kennen, om altijt op syn hoede te wesen ; beginnende in Mey 1607, ende noch en hebben wy niet het eynde. Ende is ghestelt op een Tzamen-sprekinghe, tusschen een Vlaming ende Hollander. Noch is hier by ghevoecht een ghedicht, Ter eeren des begonnen Peys... Int Jaer zestien hondert en acht,...
Сторінка 126 - Gedruckt... 1612. Zond. plaats, kl. 49. 544. Vande kerckelicke ende politiicke macht . . . W t het Francoys . . . overgheset. 'sGravenh., u. JACOBSZ... 1612. kl. 4°. (VI) en 21 blz. 545. Gort bericht nopende seeckere copije van een Remonstrantie, die (soo men voor-gheef't in den Druck van de Conferentie in den Haghe ghehouden, naghelaten oft vergheten is. Vervatet in eenen Seynt-brief des Eerwaerdighen . . . D. JOANNIS WTEN-BOGAERT aen synen vrient N(ICOLAES) G(UEViNcnovEN) gheschreven, ende door...
Сторінка 124 - Priesters, ende Monicken vande Pausselijcke ofte Roomsche Religie inde selve Landen komende , hen sullen dragen etc. Verboth aende Ingesetenen van hen by Eede ofte andersints te verbinden tot voorstant vande macht des Paus van Roome etc. Van Conventiculen ende Collecten voor de Roomsche Superstitie te houden ofte te doen. [27 Maart i6iz\ s'Graven-haghe , H. Jacobssz. 16(2. in-4'.
Сторінка 221 - By Forma van Messieve. Daer in kortelijck ende grondich verthoondt wort, de nootwendicheyt der Oost ende West Indische Navigatie .... Worden daerom alle getrouwe Patriotten des Vaderlants .... vermaendt, om tot dese, nu nieuwe geoctroyeerde West-Indiaensche Compagnie mildelijck te contribueren ... 1622. 24 blz. Vergelyk Is".
Сторінка 363 - The Governours Answer," a five-line assurance of cooperation and support. Evans 3203 (Historical Society of Pennsylvania copy only) • 277 [BRAZIL] De Brasilsche Breede-Byl; ofte t'samen-spraek, tusschen Kees Jansz. Schott, komende uyt Brasil, en Jan Maet, Koopmans-knecht, hebbende voor desen ook in Brasil geweest over den verloop in Brasil...
Сторінка 220 - Waer in By forme van Missive den geheelen staet van de Vereenichde Oost-Indische Compagnie wort ten vollen geremonstreert , als ooc wat de Participanten ende het gemeene Landt van den beginne daer by genoten , tot grooten af breuc vande Portegiesche Trafycque.
Сторінка 197 - t Aerdsche Synodus Nationael Ende Onrechtueerdich Oordeel, Ghehouden binnen Dordrecht in de Dool-Cappelle. Anno 1618. ende 1619. Met Priuilegie des Alderhooghsten tot aen het eynde der vvereldt. Zond. plaats of jaar. kl. 4°.
Сторінка 262 - Lof-dicht van alle de voornaemste exployten, ghedaen onder het bewint van de Gheoctr. Westind. Compagnie, door het cloeck beleyt van ... P. Pz. Heyn, beginn. van den Jare 1624, 1625, 1626, 1627 ende 1623.

Бібліографічна інформація