سرگذشت نام ایران: A Brief History About the Name of Iran

Передня обкладинка

This book is a study of the name "Iran". Explores the word of "Iran" from a historical linguistic point of view, explores its roots and historical meaning, and provides evidences of "Iran" and "Aria" and "Aryan" in Avesta and Pahlavi literature, also in Achaemenid, Sassanid, and Kushani inscriptions, and Greek, Arabic, and thousand-year Persian literature. Evidence of the name of Iran in Islamic period texts has been provided by over three hundred and fifty authors.

Two thousand years have passed since the beginning of the Aryan (Indo-Iranian) tribes emigration until Iran and Aryan were formed in West Asia from India to the Euphrates. This book opens a new window into Iranian history from the perspective of the Aryans tribes and their settlement in West and Central Asia.


 این کتاب، پژوهشی است دربارة نام «ایران». واژة ایران را از دیدگاه زبانشناسی تاریخی بررسی میکند، ریشهها و معنی تاریخی آن را میکاود و شواهد ایران و آریا را در نوشتههای تاریخی اوستا و ادبیات پهلوی، کتیبههای شاهان هخامنشی، ساسانی و کوشانی، و نوشتههای یونانی، عربی و ادبیات هزار سالة فارسی ارائه میدهد. شواهد نام ایران در متنهای دوره اسلامی از بیش از سیصد و پنجاه نویسنده ارائه شده است

دو هزار سال از آغاز مهاجرت آریاییان گذشت تا نام ایران و اَریان بر غرب آسیا از هند تا فرات نهاده شد و حدود دو هزار سال است که نام ایران در نوشتهها به کار میرود. این کتاب دریچه ای تازه می گشاید بر تاریخ ایران از دیدگاه کوچ آریاییان و سکونت آنان در غرب و مرکز آسیا با محوریت تاریخچه، مفهوم و پیدایش نام ایران


Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Про автора (2020)

MA in Old Iranian Culture and Languages

Graduated from Bu-Ali Sina University, Iran

Graduated in Leiden University (2015-2016), Netherlands


Бібліографічна інформація