Annales academici

Передня обкладинка
 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Вибрані сторінки

Інші видання - Показати все

Загальні терміни та фрази

Популярні уривки

Сторінка 24 - Quis sit usus, qualesque dignitas anatomes comparatae in stabiliendis regni auimalium divisionibus ? b. Annales Academiae Ultrajectinae. 1821. Responsum ad quaestionem : Quaeritur brevis et distincta expositio fabricae et functionis organi auditus in homine...
Сторінка 26 - DL 11, 2de afd. p. 20. Nog een woord over de Chinchilla, 1838. Dl. 2, p. 159. Iets over het onderscheid tusschen de kiezen der boven- en onderkaak bij de Olifanten. 1836. Dl. 3, p. 53. Over Lepidosiren paradoxa. 1837. Dl. 4, p. 407. Iets over den grooten Salamander van Japan.
Сторінка 24 - Leeuwarden eene vermeerderde en verbeterde uitgaaf wilde bezorgen van het beroemde werk van JA UILKENS : » De volmaaktheden van den Schepper in zijne schepselen beschouwd", werd evenzeer aan MATTHES de bewerking opgedragen van het tweede Deel zover lucht en dampkring"; dit verscheen in 1856.
Сторінка 283 - VERSCHILLENDE FACULTEITEN; WELEERWAARDE HEEREN LEERAREN VAN DEN GODSDIENST; WELEDELE HEEREN STUDENTEN AAN DEZE HOOGESCHOOL; EN VOORTS GIJ ALLEN, DIE DEZE PLECHTIGHEID MET UWE TEGENWOORDIGHEID VEREERT; • ZEER GEËERDE TOEHOORDERS!
Сторінка 28 - Eenige aanteekeningen over Martinus Slabber's Natuurkundige verlustigingen; benevens opgave der systematische namen van de daarin afgebeelde diersoorten. 1862. Dl, 14, p. 270. Beschrijving van schedels van inboorlingen der Carolinaeilanden.
Сторінка 296 - ... quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a.
Сторінка 25 - W. Vrolik en J. van der Hoeven, Beschrijving en afbeelding van eenen te Pompeji opgegraven menschelijken schedel. — J. Badon Ghijben, Oplossing van een stelkunstig problema, betrekking hebbende tot het vinden van den grootsten last, die door eenige' steunpunten kan gedragen worden.
Сторінка 16 - ... damnosa quid non imminuit dies? aetas parentum peior avis tulit nos nequiores, mox daturos progeniem vitiosiorem.
Сторінка 86 - Indorum gymnosophistae 2 sumus, silvicolae et exules vitae. Meminimus gratiam debere nos deo, domino, creatori : nullum fructum operum eius repudiamus : plane temperamus, ne ultra modum aut perperam utamur. Itaque non sine foro, non sine macello, non sine balneis, tabernis, officinis, stabulis, nundinis vestris ceterisque commer3 ciis cohabitamus in hoc saeculo.
Сторінка 23 - Eegni animalis, additis classium ordinumque characteribus. Lugd. Batav. 1828. Tafel van het Dierenrijk, met bijvoeging der kenmerken van de klassen en orden. Leiden 1829. Handboek der Dierkunde, tweede verbeterde en vermeerderde uitgave. Amsterdam 1849 — 1855. — Eene Hoogduitsche vertaling door F. Schlegel en E.

Бібліографічна інформація