Зображення сторінки
PDF
ePub

mo. 1. 23.

Kristo, i ka mea e pakela ana i ka

which passeth knowledge, that ye ike; i hoopihaia no hoi oukou i ka

might be filled 'with all the fulmea a pau a ke Akua i piha ai. s loa, 1. 16. ness of God. 20 A o ka mea nona ka mana e

Kol. 2.9, 10.

20 Now ' unto him that is able to hana mai ai i na mea a pau a ka- Rom. 16. 25. do exceeding abundantly u above all kou e noi aku ai, a e manao iho ai,

lud. 24.

that we ask or think, * according to a unui loa aku hoi, * ma ka mana

the power that worketh in us, e hooikaika ana iloko o kakou,

x pau. 7.

Kol. 1. 29. 21 y la ia ka hoonaniia’ku e ka

y Rom. 11. 36.

21 y Unto him be glory in the ekalesia ma o Kristo Iesu la, i na

church by Christ Jesus throughout

Heb. 13. 21. manawa a pau mahope mau loa

all ages, world without end. Amen. aku. Amene.

u1 Kor. 2. 9.

& 16. 2.

a mo. 3. 1.

[ocr errors]

I "

d

I Kor. 12. 12.
mo. 2. 16.

& 12.5,

pau. 13.

MOKUNA IV.

CHAPTER IV. ia mea, owau a ka paahao no ka

Pilem. 1, 9. Haku, ke nonoi aku nei ia ou

the Lord, beseech you that ye

|| Or, in the kou, e bhele oukou ma ka mea e ku i Lord. b walk worthy of the vocation whereke koho ana a oukou i kohoia mai ai. Pil. 1. 27. with ye are called,

Kol. 1. 10. 2 < Me ka haahaa nui o ka naau, 1 Tes. 2. 12.

2 - With all lowliness and meeka me ke akahai, a me ka hoomana- Oih. 20. 19.

ness, with longsuffering, forbearing

Gal, 5. 23. wanui hoi, a e ahonui aku kekahi Kol. 3 12.

one another in love; i kekahi me ke aloha. 3 E hooikaika oukou e hoomau i

3 Endeavouring to keep the unity ka lokahi ana o ka manao,

ma ke Kol. 3. 14.

of the Spirit u in the bond of peace. apo o ke kuikahi.

4 e Hookahi no kino, 'hookahi hoi e Rom. 12.5. 4 e There is one body, and fone Uhane, e like me ka oukou i koho

Spirit, even as ye are called in one ia mai ai i & ka manaolana hookahir1 Kor. 12. 11. hope of your calling; o ko oukou kohoia ana :

8 mo. 1. 18.

h 1 Kor. 8. 6. 5 "Hookahi no Haku, hookahi

5 "One Lord, i one faith, k one bapmanaoio, k hookahi bapetizo ana ;

i lud. 3.

tism, 6 Hookahi hoi Akua, ka Makua

6 'One God and Father of all, who

k Gal. 3. 27. o na mea a pau, oia maluna o na

I Mal. 2. 10.

is above all, and mthrough all, and mea a pau, mma na mea a pau a

1 Kor. 8. 6. in you all.

m Rom. 11. 36. iloko hoi o kakou a pau. 7 Ua haawiia mai hoi ka loko- n Rom. 12. 6. 7 But nunto every one of us is

1 Kor. 12. 11. maikai ia kakou a pau, e like me

given grace according to the measke ana a Kristo i haawai mai ai.

ure of the gift of Christ. 8 Nolaila, i olelo mai ai oia, • I • Hal. 68. 18. 8 Wherefore he saith, · When he kona pii ana iluna, Pua kai pio ia i Lun. 5. 12. ascended up on high, he led i cap

Kol. 2, 15. ka poe i pio, a haawi mai la hoi i

tivity captive, and gave gifts unto

|| Or, a multina haawina i kanaka.

'tude of cap

men.

lives. 9 ? A o keia, Ua pii aku la ia ilu

9. (Now that he ascended, what

alon. 3. 13. & na, heaha anei ia mea, i ole kela i 6. 33, 62. is it but that he also descended first iho ae mamua i na wahi malalo ae

into the lower parts of the earth ? o ka honua ?

r Oih. 1.9.11. 10 O ka mea i iho ae ilalo, oia

10 He that descended is the same

1 Tim. 3. 16. no ka mea i "pii aku maluna ae o Heb. 4. 14. & also "that ascended up far above

7. 26. ka lani kiekie loa, i *hoopiha ai oia

all heavens, Sthat he might Il fill

s Oih. 2. 33. i na mea a pau.

ll Or, fulfil.

all things.) 11 Ua hoolilo iho la oia i kekahi 11 Kor. 12. 28. 11 'And he gave some, apostles ;

u

u

X

у

[ocr errors]

2 Tim. 4. 5. x Oih. 20. 28. y Rom. 12. 7. z1 Kor. 12.7.

Z

b

b Kol. 1. 24.

с ka

с

c Kol. 2. 2.

d

Kol. 1. 28.

e

els, 28. 9.

е

g Mat. 11. 7.

h

2 Kor. 2. 17.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

poe i lunaolelo; à i kekahi poe i

and some, prophets; and some, kaula; a i kekahi poe i ukahuna hai

evangelists; and some, *pastors olelo; a i kekahi poe i * kahu ekale- Oih. 21. 8. and y teachers ; sia a me na Y kumu; 12 2 I mea e hooponopono ai i na

12 . For the perfecting of the haipule no ka oihana kahuna, a

saints, for the work of the ministry, a no ke kukulu paa ana i oke kino a 1 Kor. 14. 26. a for the edifying of the body of o Kristo :

Christ: 13 A hiki aku kakou a pau i ka 10r, into the

unity

13 Till we all come il in the unity lokahi ana o ka manaoio, a me

of the faith, and of the knowledge ike aku i ke Keiki a ke Akua, a li

of the Son of God, unto da perfect lo i 4 kanaka makua, i poc naauao d | Kor. 14. 20. man, unto the measure of the Il statloa ma na mea o Kristo :

ure of the fulness of Christ :

11 Or, age. 14 I e kamalii ole ai kakou ma ia

14 That we henceforth be no more hope aku i 'ka alealeia a me ka 1 Kor. 14. 20. e children, tossed to and fro, and

f lauwiliia e 5 na makani a pau o ka Heb. 13. 9. carried about with every 8 wind of olelo, ma ka apiki a kanaka, a me

doctrine, by the sleight of men, and ka maalea a làkou e "imi ai i ka h Rom. 16. 18. cunning craftiness, "whereby they hoopunipuni;

lie in wait to deceive; 15 Aka, ie olelo oiaio aku ana me

15 Butill speaking the truth in love, ke aloha, i knui ae kakou i na mea a

2 Kor. 4. 2.

kmay grow up into him in all things, iloko ona, Toia o Kristo o ke poo.

which is the head, even Christ : 16 mUa kapili pono ia ke kino a pau | Or, being 16 mFrom whom the whole body e ia a paa i ke kokuaia mai e na ami no. 1.22. & fitly joined together and compacted a pau, ua hoonui ae la oia i ke kino

by that which every joint supplieth, e like me ke ano o ka ikaika o

according to the effectual working kela lala o keia lala, no ke kukulu

in the measure of every part, makpaa ana ia ia iho ma ke aloha.

eth increase of the body unto the

edifying of itself in love. 17 O keia hoi ka’u e olelo aku nei,

17 This I say therefore, and tesa hoike aku hoi ma ka Haku, " mai

n mo. 2. 1, 2,3. tify in the ed, that "ye henceforth haele hou oukou e like me na lahui.

walk not as other Gentiles walk, oin

kol. 3. 7. kanaka e ma o ka lapuwale o ko la

the vanity of their mind, kou naau : 18 r Ua poeleele ko lakou manao

18 P Having the understanding ana,

qua mamao loa mai ke olaqmo. 2. 12. darkened, 9 being alienated from the aku o ke Akua, no ka naaupo iloko

life of God through the ignorance o lakou, a me ka "paakiki o ko la- r Roin. 1. 21. that is in them, because of the kou naau:

|| Or, hard

rll blindness of their heart: 19 s A no ko lakou makau ole, ua

19 - Who being past feeling 'have + hoolilo ia lakou iho i ka makaleho, Rom. 1. 24, given themselves over unto lascivie hana aku ai i ka haumia a pau

ousness, to work all uncleanness me ka makemake.

with greediness. 20 Aka, aole pela ka oukou i ao

20 But ye have not so learned aku ai i ka Kristo;

Christ; 21 Ina paha i lohe oukou i kana,

21 "If so be that ye have heard i aoia hoi oukou e ia, a like mo ka

him, and have been taught by him, oiaio iloko o Iesu :

as the truth is in Jesus : 22 A no ka * noho ana mamua, e

22 That ye * put off concerning y haalcle aku oukou i ke kanakay mo. 2. 2. y the former conversation z the old z kahiko i haumia i na kuko hewa

man, which is corrupt according to hoopunipuni :

the deceitful lusts;

[blocks in formation]

mo. 6. 11.

[ocr errors]

37. 8.

1 Tes. 4. 11.

mo. 5. 4.

23 a E hoano hou ia hoi oukou ma

23 And a be renewed in the spirit ka manao ana o ko oukou naau;

of your mind; 24 - E hoaahu iho hoi oukou i ke a Rom. 12. 2. 24 And that ye put on the new

Kol. 3. 10. kanaka hou, i hanaia mamuli o ke b Rom. 6. 4. inan, which after God is created Akua ma ka pono a me ka hemo

2 Kor. 5. 17. in righteousness and I true holiness.

Gal. 6. 15. lele io.

Kol. 3. 10. 25 Nolaila, e haalele oukou i ka

25 Wherefore putting away lying,

cmo. 2. 10. wahahee, de olelo oiaio aku hoi

|| Or, holiness

speak every man truth with his keia mea kela mea a pau i kona of truth. neighbour: for 'we are members hoalauna; no ka mea, e he mau la- u Zek. 8. 16.

one of another.

Kol, 3. 9. la kakou o kekahi me kekahi.

e Rom. 12, 5. 26 'A i huhu oukou, e ao o hewa Hal. 4. 4. & 26 'Be ye angry, and sin not : let auanei : mai hoomau i ko oukou !

not the sun go down upon your inaina a napoo ka la.

wrath : 27 Aole hoi e haawi aku oukou 82 Kor. 2. 10. 27 5 Neither give place to the devil,

lak. 4. 7. i kau wahi no ka diabolo.

1 Pet. 5. 9. 28 O ka mea i aihue, mai aihue

28 Let him that stole steal no hou aku ia : aka hoi, e "hana ia, e h Oih. 20. 35. more: but rather "let him labour, hooikaika ana me na lima i ka mea

2 Tes. 3. 8.

working with his hands the thing maikai, i loaa ka mea e haa- !| Or, to dis- which is good, that he may have

tribute. wi aku 'na ka mea nele.

Il to give i to him that needeth.

i Luk. 3. 11. 29 k Mai hoopuka ae oukou i ka k Mat. 12. 36. 29 “Let no corrupt communicaolelo ino mai loko mai o ko oukou

tion proceed out of your mouth, but

Kol. 3. 8. waha; aka, o 'ka olelomaikai no

I that which is good l to the use of

I Kol. 4. 6. ke ku paa ana, mi hooluolu aku ai 1 Tes. 5. 11. edifying, mthat it may minister ia i ka

|| Or, to edify
lohe.
poe

profitably.

grace unto the hearers. 30 n Mai hooeha hoi i ka Uhanem Kol. 3. 16. 30 And " grieve not the Holy Spirit Hemolele o ke Akua, onana oukou

als. 7. 13. of God, owhereby ye are sealed un

Ez. 16. 43. i hoailona mai no ka la e Phoolaia

1 Tes 5. 19.

to the day of redemption. mai ai.

omno. 1. 13. 31 E hookaa waleia na amea awa

p Luk 21. 28.

31 I Let all bitterness, and wrath,

Rom. 8. 23. awa a pau mai o oukou aku, a me 9 Kol. 3. 8, 19. and anger, and clamour, and 'evil ka inaina, ka huhu, ka uwa, " ka "Tit

. 3. 2; speaking, be put away from you,

Tak 4. 11. olelo ino, a me ska manao ino a 1 Pet 2. 1.

s with all malice :

Tit. 3.3. pau. 32 * E lokomaikai oukou i kekahi 12 Kor. 2. 10. 32 And be ye kind one to an

Kol. 3. 12, 19. i kekahi, e aloha aku me ka naau,

other, tenderhearted, u forgiving one

u Mat. 6. 14. ve kala ana hoi kekahi i kekahi, e Mar. 11. 25. another, even as God for Christ's like me ka ke Akua i kala mai ai i

sake hath forgiven you. ko oukou ma o Kristo la.

a Mat. 5. 45.
Luk. 6. 36.
mo. 4. 32.

b loa. 13. 34.
MOKUNA V.

& 15. 12.

CHAPTER V.

1 Tes. 4. 9. ia hoi, e a hahai oukou i ke 1 loa. 3. 11. E a ye therefore followers of God,

c Gal. 2. 20.

as dear children;

Heb. 7. 27. & nahele;

9. 14, 26. &

10. 10, 12. 2 E haele hoi oukou me ke aloha, I loa. 3. 16. And bwalk in love, as Christ e like me ka Kristo i aloha mai ai d Kin. 8. 21. also hath loved us, and hath given

2 Kor. 2. 15. ia kakou, a haawi hoi ia ia iho no

himself for us an offering and a

e Rom. 6. 13. kakou, i alana a me ka mohai i ke 1 Kor. 6. 18. sacrifice to God for a sweetsmell.

2 Kor. 12. 21. Akua, i ' mea ala oluolu.

Kol. 3. 5.

ing savour. 3 A 0 ° ka moe kolohe, a me na

1 Tes. 4. 3. 3 But e fornication, and all un

[ocr errors]

BE

mo. 4. 29.

Gal. 5. 19.

k Kol. 3.5.

1 Tim. 6. 17.
I Gal. 5. 21.
Hoik. 22. 15.

2 Tes. 2. 3.

o mo. 2. 2.

p Oih 26. 18,
Rom. 1. 21.

Tit. 3. 3.

mea haumia a pau, a me ka puni

cleanness, or covetousness, 'let it waiwai, 'aole loa`e hoohikiia ia

not be once named among you, as mau mea iwaena o oukou, me ia e

(1 Kor. 5. 1. becometh saints; pono ai na haipule.

45 Aole hoi ka olelo hilahila, ka 6 Mat. 12. 35. 4 5 Neither filthiness, nor foolish olelo lapuwale, a me ka olelo ano

talking, nor jesting, which are not lua, "na mea pono ole : aka, o kah Rom. 1. 28. convenient: but rather giving of olelo hoomaikai ka pono.

thanks. 5 No ka mea, ua ike oukou i keia,

5 For this ye know, that 'no whorei aole ka mea moe kolohe, aole hoi 11 Kor. 6. 9. monger, nor unclean person, nor ka mea haumia, aole hoi ka mea

covetous man, kwho is an idolater, puniwaiwai, oia hoi k ka mea hoo

hath any inheritance in the kingmana kii, 'aole loa o lakou noho

dom of Christ and of God, ana i ke aupuni o Kristo a o ke Akua.

6 mE ao o hoopunipuni mai kekahim Kol. 2. 4. 8. 6 mLet no man deceive you with ia oukou i na olelo wahahee : no

vain words : for because of these keia mau mea e nhiki mai ana ka n Rom. 1. 18. things ncometh the wrath of God inaina o ke Akua 'maluna o na

"upon the children of Il disobedience. keiki hoolohe ole.

11 Or, unbelief. 7 Nolaila, mai noho a hoohalike

7 Be not ye therefore partakers pu me lakou.

with them. 8 P No ka mea, he poeleele ko ou

8 pFor ye were sometime darkkou mamua, i neia manawa hoi

mo. 2 11, i2. ness, but now 9 are ye light in the fua malamalama oukou i ka Haku:

Lord : walk as "children of light;

q loa. 8. 12. e haele oukou me 'he kamalii no ka malamalama la : 9 (No ka mea, o ka hua na ka

r Luk. 16. 8.

9 (For Sthe fruit of the Spirit is in Uhane, oia ka maikai a pau, a me loa. 19, 30. all goodness and righteousness and

s Gal. 5. 22. ka pono a me ka oiaio :)

truth ;) 10 + E hooiaio oukou i ka mea a ka t Rom. 12. 2. 10 Proving what is acceptable Haku i oluolu ai.

Pil, 1. 10.

unto the Lord. 11 "Mai hoolauna pu hoi oukou

11 And u have no fellowship with ma na hana "hua ole o ka pouli, e

*the unfruitful works of darkness, hoohewa aku nae ia mau mea.

but rather y reprove them. 12 2 No ka mea, o na mea i hana - Rom. 6. 21. 12 For it is a shame even to malu ia e lakou, he mea hilahila ke

y Oihk. 19. 17.

speak of those things which are olelo aku ia mau mea.

1 Tim. 5. 20.

done of them in secret. 13 a A o na mea a pau e pono ke z Rom. 1. 24. 13 But a all things that are !! rehoohewaia aku, ua hoakakaia ma

a 100.3. 20:21. proved are made manifest by the ka malamalama; o ka mea hoaka- || Or, discov- light: for whatsoever doth make

ered. ka aku, oia ka malamalama.

manifest is light. 14 No' ka mea, ua oleloia, "E ala'e 11 Or, it. 14 Wherefore I he saith, “Awake oc, e ka mea hiamoe ana, e ku ae

thou that sleepest, and arise from hoi mai ka make mai, na Kristo hoi

the dead, and Christ shall give

cloa. 5. 25. oe e hoomalamalaina mai.

thee light. 15 Nolaila, e nana oukou i hele

15 See then that ye walk circum

d Kol. 4. 5. pono e like me ka poe naauao, aole

spectly, not as fools, but as wise, me ka poe naaupo, 16e E malama ana i ka manawa;

16 • Redeeming the time,' because 'no ka mea, he mau la ino keia.

the days are evil. 17 No ia mea, mai noho a naau

17 6 Wherefore be ye not unwise, 24

2 Kor. 3. 18.
1 Tes. 5. 5.
I loa. 2. 9.

1 Tes. 5. 21. 1 Tim. 2. 3. ul Kor. 5. 9. 2 Kor. 6. 14. 2 Tes. 3. 6.

Gal. 6. 8.

bls. 60. 1.
Rom. 13. 11.

Rom. 6. 4.
Kol. 3. 1.

e Kol. 4. 5.
i Kek. 12. 1.

mo. 6. 13.
& Kol. 4. 5.

H. & E.

18. 5. 11.

ne;

1 Oih. 16. 25.

lak. 5. 13.

ls. 63. 7.

1 Tes. 5. 18.

4. 11.

1 Pet. 5. 5.

Tit. 2. 5.

Kol. 1. 18.

po oukou, aka, e " hoomaopopo i 'ka

but "understanding i what the will makemake o ka Haku.

of the Lord is. 18 Mai noho oukou a ona i ka h Rom. 12. 2. 18 And k be not drunk with wine,

11 Tes. 5. 18. waina, nolaila mai ka uhauha ;

k Sol. 23. 20.

wherein is excess; but be filled aka, e hoopihaia oukou i ka Uha

with the Spirit;

Luk. 21. 34. 19 E olelo ana kekahi i kekahi i

19 Speaking to yourselves in na halelu, i na himeni, a me na

psalms and hymns and spiritual

1 Kor. 14. 26. mele na ka Uhane, e hoolea ana a

Kol. 3. 16.

songs, singing and making melody e hookani ana i ka Haku, iloko o ko

in your heart to the Lord; oukou naau ;

20 m No na mea a pau, e hoomai- m Hal. 34. 1. 20 m Giving thanks always for all kai mau ana i ke Akua ka Makua,

things unto God and the Father in

Kol. 3. 17. "ma ka inoa o ko kakou Haku o

the name of our Lord Jesus Christ; Iesu Kristo :

2 Tes. 1. 3.

n Heb. 13. 15. 21 °E malama ana i kekahi i ke

1 Pet. 2. 5. &

21 • Submitting yourselves one to kahi me ka makau ia Kristo.

another in the fear of God.

o Pil, 2. 3. 22 PE na wahine, e noho malalo

22 " Wives, submit yourselves unto o na kane ponoi a oukou, le like p Kol. 3. 18. your own husbands, 9as unto the me ka ka Haku.

Lord.

1 Pet. 3. 1. 23 No ka mea, 'o ke kane ke poo amo. 6. 5.

23 For 'the husband is the head of o ka wahine, 'e like me Kristo ke "1 Kor. 11. 3. the wife, even as Christ is the head poo o ka ekalesia : a oia hoi ke ola mo. 1. 22 of the church: and he is the Saviour no ke kino.

of the body.

t mo. 1. 23. 24 No ia mea, e like me ka ekale

24 Therefore as the church is subsia e noho ana malalo o Kristo, pela

ject unto Christ, so let the wives be hoi na wahine malalo o na kane

to their own husbands win every ponoi a lakou "ma na mea a pau. u Kol. 3. 20.

thing. 25 E na kane, aloha aku i ka ou

25 *Husbands, love your wives,

» Kol. 3. 19. kou mau wahine, e like me Kristo 1 Pet. 3. 7.

Christ also loved the i aloha mai ai i ka ekalesia, a

church, and y gave himself for it; y haawi mai ia ia iho nona;

y Oih. 20. 28. 26 I hoolaa mai ai oia ia ia, hoo

26 That he might sanctify and maemae ana ia ia ?i ka wai auau, 2 loa. 3. 5. cleanse it ?with the washing of a me a ka olelo,

water a by the word,

Heb. 10. 22. 27 bI hoolilo mai ai oia ia ia nona 1 loa. 5. 6. 27 That he might present it to iho i ekalesia nani, aole ona wahi 104.715

. 3. & himself a glorious church, not havpaumaele, aole hoi minomino, aole 62 Kor. 11. 2. ing spot, or wrinkle, or any such hoi kekahi mea like; aka, i dhemo

thing; but that it should be holy lele ia a me ka hala ole.

and without blemish. 28 Pela e pono ai na kane e aloha

28 So ought men to love their aku i ka lakou mau wahine, e like

wives as their own bodies. He that me ko lakou mau kino iho: o ka

loveth his wife loveth himself. mea aloha i kana wahine, oia ke aloha ia ia iho. 29 No ka mea, aole loa kekahi i

29 For no man ever yet hated his inaina i kona kino iho; aka, ua

own flesh; but nourisheth and hanai no a me ka malama ia ia, e

cherisheth it, even as the Lord the like me ka Haku i ka ekalesia :

church : 30 No ka mea, he mau lala ka- eKin. 2. 23. 30 For we are members of his

Rom. 12. 5. kou no kona kino, no kona io, a 1 Kor. 6. 15. body, of his flesh, and of his bones. me kona iwi.

& 12. 27.

Til. 2. 9.

even

as

Gal. 2. 20.

Tit. 3. 5.

Kol. 1. 22. c Mele 4. 7. d mo. 1. 4.

« НазадПродовжити »