Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam: 1500-1648

Передня обкладинка
 

Відгуки відвідувачів - Написати рецензію

Не знайдено жодних рецензій.

Інші видання - Показати все

Загальні терміни та фрази

Популярні уривки

Сторінка 347 - Yrelandtsche Traenen: Waer in levendich is affgebeelt, ende als in een Schilderie verthoont, een...
Сторінка 365 - Aengaende de verlichtinghe die desen staat heeft ghenooten, | door de oprechtinghe en Oorloghen van de WestIndische | Compagnie. | 2 Dat men deselve Compagnie, met die van de Oost, of hare bey-|de Octroyen, vereenigende, nu ongelijck meerder verlichtin-|ge, jae in korten het eynde van dese lastighe en ghevaerlickeJOorlogen, sal konnen erlangen.
Сторінка 281 - Vereenighde Nederlandschen Raedt, Het tweede Deel. Aenwijsende hoe ofte op wat manier, datmen met Godes hulpe, dese Vereenighde Nederlanden, haest ende met kleyne kosten, van de tegenwoordige Oorloge sal verlossen, mitsg.
Сторінка 184 - Er. Puteanum, ende Fran. Campanellam ghegeven, om de vereenighde Nederlanden wederom te brenghen onder 't gebiedt van den coningh van Spangjen, in alle hare deelen ofte alreede in 't werck gejtelt is, ofte noch daghelijcks in 't werck ghejlelt wordt..., s.
Сторінка 243 - By Forma van Messieve. Daer in kortelijck ende grondich verthoondt wort, de nootwendicheyt der Oost ende West Indische Navigatie .... Worden daerom alle getrouwe Patriotten des Vaderlants .... vermaendt, om tot dese, nu nieuwe geoctroyeerde West-Indiaensche Compagnie mildelijck te contribueren ... 1622. 24 blz. Vergelyk Is".
Сторінка 237 - Historie ofte kort ende waerachtich verhael van den oorspronck ende voort-ganck der kerckelijcke beroerten in Hollandt (Amsterdam 1621), Knüttel 3262.
Сторінка 295 - Verthooninge van t'ghene tot Amsterdam in den Jaren 1627. 1628. ende 1629. is ghepasseert, ende wat de vroome Patriotten ende Religions Verwanten is overgekomen .... Door Joannem Vrbanum, VID by een vergadert ... Tot Amsterdam, Ghedruckt uyt kracht van onse Burgherlijcke Vrijheyt, Anno 1629.
Сторінка 87 - Vaderlandts, waer wt men den Spaenschen aert mach leeren kennen, om altijt op syn hoede te wesen: beginnende in Mey 1607, ende noch en hebben wy niet het eynde. Ende is ghestelt op een Tzamen-sprekinghe, tusschen een Vlaming ende Hollander.
Сторінка 329 - Zond. plaats, kl. 4». 8 blz. 1140. Speculum veritatis, Dat is: Een Spiegel der Waerheyt, Ofte Antwoordt op Twee Theologische Vraghen, Rakende De eerste, het Herte van de Politie, De andere, de Ziele van de Theologie. Door Een Dienaer Gods ende Liefhebber des "Vaderland ts.
Сторінка 124 - Priesters, ende Monicken vande Pausselijcke ofte Roomsche Religie inde selve Landen komende , hen sullen dragen etc. Verboth aende Ingesetenen van hen by Eede ofte andersints te verbinden tot voorstant vande macht des Paus van Roome etc. Van Conventiculen ende Collecten voor de Roomsche Superstitie te houden ofte te doen. [27 Maart i6iz\ s'Graven-haghe , H. Jacobssz. 16(2. in-4'.

Бібліографічна інформація