Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

rentis ejus, a&io petitioque daretur. Cujus fan&ionis au&orem fuiffe Senatui Vefpafianum narrat Sueton. in ejus vita, c. 1 1. MACEDONICUS, a, um , ad Macedoniam pertinens. Plin. l. 4. c. 1 r. fub fim. Macedonicum mare . Id. l. 15. è. 23. Macedonica cerafa. Id. l. 5. c. 1 o. Macedonica chlamys . Plaut. Pfeud. 1. 1. 49. Macedonicus miles . Liv. l. 45. c. 23. Macedonica præda. “I Macedonicus cognominatus eft Q. Cæcilius Metellus , devi&o Pfeudophilippo , & Macedonia recuperata, & in provinciam reda&a . Vellej. l. I. c. I I. Plin. l. 7. c. 44. Val. Max. l. 4. c. I. n. 12. & lib. 7. c. I. /?. I. MACEDONIENSIS , e , ad Macedoniam pertinens . Differt quidem a. Macedonius ea ratione, qua Hifpanienfis ab Hifpamus. Adhibetur tamen promifcue a Plaut. Pfeud. 4. 4. 4. Te ad illum duco dentatum virum Macedonienfem. fupra 1. 3. 1 12. Illum eundem Macedonium dixerat. MACEDONIUS, a, um , adje&. Mxxs%wtoc , qui ex Macedonia eft . Ovid. 12. Metam. v. 466. Qui clypeo, gladioque , Macedoniaque fariffa Confpicuus. Ubi fecundam produxit exemplo Græcorum, qui interdum Mzw»?dyto; fcribunt. MACELLARIUS, ii , m. venditore di companatico, 3Jor&xx , qui obfonia omne genus vendit, agninam , bubulam , fuillam , aves , pifces , & hujufmodi : in quo differt a lanio , qui carnes pecudum tantummodo vendit. Varr. l. 3. R. R. c. 2. a med. Num pluris nunc tu e villa illic natos verres lanio vendis , quam hic apros macella-* rio Sejus ? & cap. 4. Ornithonem fru&tus caufa habent macellarii . Sueton. in Caef. c. 26. Ea quæ ad epulum pertinebant quamvis macellariis oblocata , etiam Idomefticatim apparabat . Id. in Vefpaf. c. 19. Convivabatur affidue , ac fæpius re&ta ac dapfili , ut macellarios adjuvaret. 4] Adje&ive Valer. Max. l. 3. c. 4. m. 4. Miro gradu Varro ad confulatum ex macellaria patris taberna confcendit . Imfcript. apud Gruter. pag. 647. n. 5. Negotiator artis macellariæ. MACELLINUS di&us a fervis fuis Opilius Macrinus Imp. quod macelli fpecie domus ejus cruentaretur fanguine vernularum . Capitolin. in Macrin. c. 13. MACELLUM, i, m. piazzs , dove f vende ogni forta di companatico, & J/orw ^toy, locus, in quo obfonia venduntur. Varia Romæ fuere loca , in quibus feparatim varii generis obfonia vendebantur ; forum boarium , pifcarium, cupedinis , olitorium , &c. Hæc omnia, inquit Varr. 1. 4. de L. L. c. 32. poftquam contra&ta in unum locum , quae ad vi&um pertinebant , & ædificatus locus, appellatum macellum , ut quidam fcribunt, quod ibi fuerit hortus ( Nam v%» e»o fepimentum, vel locum feptum fignificat : & Iones oftia hortorum & caftelli vocant vzzg X&g ) alii , quod ibi domus fuerit , cui cognomen fuit Macellus, quæ ibi publice diruta. Haec Varro. Sic Feffus : Macellum di&um a Macello quodam , qui exercebat in Urbe latrocinia : quo damnato Cenfores Emilius & Fulvius ftatuerunt , ut in domo ejus obfonia venderentur. Hoc idem confirmat Varr. apud Domat. in Eun. z. z. 25. & Romanium Macellum di&tum fuiffe eum latronem, tradit. Alii ducunt a ma&tandis pecoribus. Plaut. Aulul. z. 8. 3. Venio ad macellum , rogito pifces , indicant caros , agninam caram , caram bubulam , vitulinam , cetum , porcinam , cara omnia . Varr. l. 3. R. R. c. 17. Macellum cetariorum . Horat. l. I. ep. 15. v. 3 1. Pernicies, & tempeftas , barathrumque macelli, Quidquid quæfierat, ventri donabat avaro. Varr. l. 3. R. R. c. 2. Collegiorum coenae excandefaciebant annonam macelli. Martial. l. 1 o. epigr. 39. Dives , & ex omni pofita eft inftruéta macello, Cœna tibi . *] Antiquis Romanis , & frügi hortus pro macello fuit . Oleribus enim fere vi&itabant . Plin. i. 19. c. 4. Ex horto plebi macellum , quanto innocentiore vi&u ! Varr. l. 4. de L. L. c. 32; Forum olitorium : hoc erat antiquum macellum, ubi olerum copia . Cic. Catonem loquentem induçens , de Sene&#. c. 16. a med. Jam hortum ipfi agricola: fuccidiam alteram appellant. T. Quod in macello etiàm olera venderentur , colligitur tum ex cit. Varron. loc. ubi contra&a fuiße ait in unum macelli locum fora pifcaria , olitoria, &c. tum ex Plin. qui l. 19. c. 4. a med. fcribit , in qua domo indiligens hortus fit', e carnario, aut macello vivendum effe. 4. £. emenäam carnem , & olera , quæ in horto domeftico per indiligentiam non colantur. “T Per fynecdochen eft ipfa macelli annona , feu cibi , qui in macello venduntur . Manil. /. 3. v. 37o. Numidaruin pafcimur oris, Phafidos & damnis: astt; inde macellum , Unde 2. aura

[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

I AMACHYNA, ae, f. m3cchina, ordigno , w*xx** , opus , inftrumentum , inventum , in quo , ut ait Afcon. in Verr. 3. c. 56. non tam materiae ratio ducitür , quam manus, atque artis. Plin. de verfatili Curionis amphitheatro, l. 36. c. 13. a med. Hic eft ille terrarum vi&or , in machina pendefis, ad periculum fuum plaudens. & mox. Periturus momento aliquo luxatis machinis. Lucret. l. 5. v. 96. multofque per annos Suftentata, ruet* moles & machina mundi. * Speciafim dicitur inftrumentum ad magna pondera movenda , & transferenda, ad extollendam aquam , ad molendum , &c. de quibus /itruv. c. 1. & fequentibus I. 1o. fufe agit : & initio ftatim definit : Machina eft cóntinens ex materia conjun&tio, maximas ad onerum motus habens virtutes. Dividit etiam in tria genera , fcanforium , fpiritale, & tra&torium. Cic., Verr. 3. c. 33. Omnes illæ columnae , rhachina appofita deje&ae , & repofitæ funt. Horat. h. 2. ep. 2. v. 73. Torquet nünc lapidem , nunc ingens machina tignum . Id. /. 1. od. 4. v. 2. Trahuntque ficcas machinæ carinas . Ulpian. Dig. lib. 33. tit. 7. leg. 12. ante med. Machina frumentaria. “| Inter machinas, & organa diftinguit Vitruv. cit. c. 1. V. Qrganum . * Item catafta, in qua venales fervi proftabant. Q. Cic. de petit, conful. c. z. Amicam, quam palam domi haberet, de machinis emit. *I Item pegma, in qúo artifices opus faciunt, palco, armadura. Plin. l. 35. 3. io. fu# fin. Pingebat femper togatus , quamquam in machinis . Ulpian. Dig. lib. i3. tit. 6. `leg. 5. circa meâ. Si fervum tibi te£torem commodavero , & de machina ceciderit . & mox. Si , ut de plano opus faceret ; tu eum impofuifti machinæ : . aut fi machinæ êulpa fáétum eft, minus diligenter ligatæ, vel funium , perticarumque vetuftate. 4T In re militari machinæ funt omnia inftrumenfa, quorum eft ufus in obfidionibus, in pugnis, &c. turres, balliftae, vineæ, arietes , fcorpiones, catapultæ, &c. de quibus Vitruv. loc. citat. c. 15. & fequentib. mácchine militari , artiglierie . Virg. 2. En. v. 46. Aut hæc in noftros fabricata eft machina muros. Salluß. in Jug. c. 24. Vineis, turribus, & machinis omnium generum expugnare oppidum . Plin. l. 7. c. 36. a med. Murales machinæ. Vitruv. l. 1o. c. 19. Arietaria machina. Flor. l. 2. c. 9. Machinis urbem quatere . 4T Hinc translate Cic. Agrar. 2. c. 18. fub fin. Hanc legem ad evertendas illius opes, tanquam machinam comparari. Id. Ëro Dom. c. 1 1. Iifdem machinis fpérant me pofte labefa£tari , quibus antea ftantem perculerunt. “T Sæpe funt conatus, confilia , doli, quibus quippiam perficere, aut decipere aliquem aggredimur , macchina<ione , ajfuzia , inganno. Plaut. Baccb.3. 3. 54. Aliquam machinabor máchinam, unde aurum efficiam herili filio. Accius apud Cic. 3. de nat. Deor. c. 29. Nec quem dolum ad eum , .aut machinam comnioliar, fcio. Cic. ad Brut. ep. ult. Ut omnem adhibeam machinam ad ténendum adolefcentem. Plaut. Mil. 3. 2. 1. Quantas res turbo ! quantas moveo machinas! Eripiam ego hodie ,.&9; MACHINÄLIS, le, meccanico, μ*xxxixâç, ad machinas fpe£tans : Plin. 1. 7. c. 37. Grande & Archimiedi geometricæ & machinalis .fcientiæ teftimoniüm M. Marcelli contigit. Aufon. ep. 21. v. 34. Qui machimali faxa volvunt pondere . mMACHINAMENTUM, ti, n. idem ac machina. Liv. l. 24. c. 34. Machinamentaque alia quãtiendis muris portabant. Tacit. 4. Hijf. cap. 3o. Præcipuum pavorem intulit fufpenfùm, & nutans machinamentum , quo fepente demiffo, finguli, plurefve fublime rapti, verfo pondere intra caftra effundebántur. Senec. ep. 24. circa med. Singulis articulis fingula machinamenta, quibus, extorqueantur s.aptata -, °I. Translaté Impp. Gratian. Válefitinian. & Theodof. lib. 6. Cod. Theodof. tit. 28. leg. 3. Callida machinamenta commeantium - 4pul. de dogmat. Platon. l. 1. ad fin. Machinamenta , jj*; ad fentiendas dijudicandafque quantitatés, & qualitates fenfus inftru&i funt . gli organi de' fenß. MACHINARIUS, a, um, ad machinam pertinens. Maghinaria mola , quæ per machinám a6 jumento verfatur . Apul. lib. 7. Metam. Machinarius menfor , qui per machinam agros metitur : Ulpian. Dig. lib. 1 1. tit. 6. leg. 7. •I Machinarius afinus , qui molam máchinariam verfat. id. lib. 33. tit. 7. leg. 12. ante med. & 4frican. lib. 32. leg. 38. extr. quaíiquam alii non jumentum , fed ipfam molam intelligunt, quæ óos Græce appellatur. Docet enim Suid. in α',4-o, , 3io, dici molæ, lapidem fuperiorem , qui movetur . •T Machinarius commentator , apüd Solin. c. s. ( al. cap. 1 1. ) circa med. inventore di macchine , ingegnere . “I Machinarius abfolute, qui in machina opus facit , vel qui eft machinarum artifex. Paul. Jig. lib. 9. tit. z. leg. 31. MACHINATIO, onis , f. macchinazione , ingegno , wwxwwwx , a&us & vis machinandi, artificium , folertia . Cic. 2. de nat. Deor. cap. 38. - Cum machinatióne quadam moveri aliquid videmus , . ut fphæram , - ut horas, non dubitamus , quin illa opera fint rationis. & cap. 48. Data eft quibufdam beftiis etiam machinatio quædam atque folertia: ut in araâeolis aliæ quafi rete texunt , ut fi quid inhaeferit , conficiant , &c T [tem imachinamentum , machina, macchina , &rdiguo. Vitruó. 1. 1o. c. 1. a med. Portationes fru&uum non effent, nifi plauftrorum, aut farracorum per terram , navicularum per aquam inventæ eßent machinationes . Caef. 1. z. B. Gall. c. 31. Qui tantæ altitudinis machinationes tanta celeritate promovere poffent. & lib. 4. cap. 17. Tigna machinationibus demiffâ in flumen defigere . Hirt. de B. Alex. càp. 6. Aquæ magnam vim ex mari rotis , ac machinationibus exprimere. •| Translate Cicer. z. de Orat. cap. 17. Judex, tanquam machinatione aliqua, tum ad feveritatem » tum ad remiffionem animi , tum ad triftitiam , tum ad lætitiam eft contorquendus. Ulpian. Dig. lib. 4. tit. 3. leg. 1. Dolus malus eft . Qmnis calliditäs, fallacia , machinatio , ad circumveniendum , fallendum, decipiéndum alterum adhibita. Paul. ibid. leg. 14. Quæ non magnami machinationem exigunt. artifi<io , fwrberia , U/pian. hb. 45.

tit. r. leg. 36. Per machinationem obligatus. h. e. per dolum. MACHINÄTOR , oris, m. ingegnere , architetto , μηχωχής , μηχανοποιός, machinarum inventor & opifex , mechanicus.' Liv. lib. 23. c. 34. de Arcbimede. Mirabilior inventor , ac machinator bellicorum tormentorum , operumque. Senec. ep. 88. circa med. Ludicris artibus annumeres licet machinatores, qui pegmata per fe furgentia excogitant , & tabulata tacite in fublimè crefcentia , &c. La£iant, l. z. c. 1 1. Deus rerum omnium machinator fecit hominem. Infcript, apud Gruter. pag. 642. m. 4. C. Baebio Mufaeo machinatori. “T Translate dicitur de inventore , & auétore cujufcumque rei : & 'fere in malam partem , machimatore , orditore . Cic. 1. Agrar. cap. 3. ad fin. Tibi nos, Rulle , & iftis tuis harum omnium rerum machinatoribus totam Italiam inermem tradituros exiftimafti. Id. 3. Catil. cap. 3. Omnium fcelerum improbiffimus , machinator. Tacit. 1. Ann. c. 13. Machinator doli. Apul. in Apol. Auétor & machinator accufationis. Cic. pro Rofc. Amer. c. 45. in fin. Archite&tus & machinator. Seneg. in Troadib. verf. 75o. Machinator fraudis , & fcelerum artifex . ' MACHINÄTRIX , icis , f. macchinatrice , inventrix. Senec. in Med. v. 266. Tu malorum machinatrix facinorum. MACHINÂTUS , us , m. idem ac machinatio. Apul. in Apol. Glo#,* fuo machjnatu reum poftulatum . Adde Sidon. lib. $. eptft. 6. - MACHINÄTUS, a, um, particip. fignificationis paffivae , per machimas effeétus. Vitruv. l. io. c. 1. circa med. Afpiciamus folis, lunæ, quinque ftellarum naturam , quæ ni machinata verfarentur, non habuiffemus in terra lucem . Salluft. apud Macrob. //. 2. Saturn. cap. 9. & Non. c. z. m. 859. Demiffum vi&oriæ fimulacrum cum machinato ftrepitu tonitruum coronam capiti imponebat . Id. apud Prifcian. 1. 7. pag. 792. Putfch. At Lucullum regis cura machinata fames brevi fatigabat . Id. in Catil. c. 49. Indicium a P. Autronio machinatum . tramato, ordito. MACHfNOR, aris, atus fum , dep. 1. inventare ingegnofamente, fabbricare, μwxzyzowa, ingeniofe excogito, & fabricor , molior, ftruo, Cic. 2. de natur. Deor. c. 59. a med. Ad ufum autem orationis , incredibile eft , quanta opera machinata natura fit . Id. de univerf. c. 3. Qui hæc machinatus eft, ut molitionem novam quæreret. Id. 3. de Orat. c. 44. Hæc duo mufici machinati ad voluptatem funt , verfum , atque cantum . Vitruv. l. 1. c. 6. ante med. Tritonem æreum collocavit, & ita eft machinatus , ut vento circumageretur. *| Saepe in malam partem fumitur , macchinare , tramare . Plaut. Caf. 2. 4. 22. Mihi illa nubet : machinare quod lubet. Id. Capt. 3. 3. 16. Nifi fi meo aliquam corde machinor aftutiam ._ & Bacch. 2. 2. 54. Aliquam machinabor machinam , unde aurum efficiam. Cic. pro Dom. c. 2?. Cum arma in ædem Caftoris comportabas , nihil aliud , nifi uti ne quid per vim agi poffet , machinabare. éyeri«£;. Id. 3. de nat. Deor. c. 26. Sibi ipfi nefariam peftem machinari. Liv. l. 1. c. 51. necem alicui. Sallufl. in Catil. c. 18. perniciem cuipiam . Cicer. I. Catil. c. 1. peftem in aliquem. Jußin. l. 39. c. 4. fub fin. exitium occultis infidiis. & mox , exitium per infidias. Ulpian. Dig. lib. 4. tit. 3. leg. 1. adverfus hoftem , vel latronem . MACHINOSUS, a, um, roxvw#xzvo;, machinis confe£tus. Sueton. in Ner. c. 34. Repetentique Baulos in locum corrupti navigii machinofum illud obtulit . MACHINÜLA, ae , f. macchinetta, parva machina. Legitur apud Fe/?. in voce Muffricola , Incitega, Groma, & apud Paulin. Nolan. in Nat. XI. S. Fel. edit. Muratorii, v. 458. MACHLIS. V. Achlis . MACIES, ei, f. magrezza , macilemz4 , ^sortit^;, corporis extenuatio, a maceo. Col. l. 6. c. 14. Inde tuffis, & macies. Ovid. l. 13. Metam. v. 397. Adducitque cutem macies. Cic. Phil. 7. c. 4. Profe&us eft äd bellum Hirtius conful : at qua imbecillitate ! qua macie! quanto effemuato ! & 4grar. 2. c. 34. Homo vegrandi macie torridus. macilento, e ricotto. Vetus poeta apud eund. 3. Tufcul. c. 1 z. Refugere oculi : corpus macie extabuit. Virg. 4. Georg. v. 255. horrida vultum Deformât macies . Id. 3. Æn. v. 59o. macie confe&a fuprema Ignoti nova forma viri. Cef. lib. 3. B. Civ, cap. 38. in fin. Equi macie corrupti. Horat. 1. 3. od. 27. v. 53. turpis macies decente§ Deformat malas. Tibull. 1. 4. el. 4. v. 5. macies tabentes occupat artus. Prop. l. 4. el. 3. v. 27. Diceris & macie vultum tenuaffe. Lucan. lib. 6. verf. 513. tenet ora profanæ Fœda fitu macies. Plin. lib. 3o. cap. 7. Hoc maciem facit . effenua , fmagrifce . & lib. 24. cap. 8. Reducere ad maciem . “I] Dicitur & de agris fterilibus, & de trifti fegetum proventu . Colum. lib. 1. cap. 4. in exili terra' cultoris diligentia maciem foli vincere poteft . ( Adde Jufiin. lib. 43. cap. 3. ) Ovid. 1. Faß. verf. 689. feges macie deficit . Pallãd. in Mart. tit. 1o. a med. Corticis macies jejuma nihil nutriet, fecchezza: quo fenfu & Plin. utitur hib. 17. c. 27. * Apud Solin. c. 2 3. ( al. 36. ) extr. macies aquarum eft, fcarfe<<a d' acque. M Transfertur ád orationis tenuitatem , & inopiam. Au£f. dial. de Oratorib. c. 21. Quique alii in eodem valetudinario hæc offa , & hanc maciem probant. MACILENTUS, a, um, macilento, ἀπ }w*^0;, macie extenuatus , plenus macie. Plaut. Capt. 3. 4. 1 14. Macilento ore , nafo acut9 , corpore albo , & oculis fiigris. Id. Ann. 2. 3. 29. Macilentis maiis , rufulu$, aliquantum ventriofus. Pallad. in Mart. tit. 1o. Macilentum folum . MACIO, as, a. 1. ffemuare, * rory8* , macrum facio. Solin. c. 15. ( al. 23. a med. ) Cafpii maris fauces mirum in modum maciantur imbribus , crefcunt æftibus. MACIR ex India advehitur , cortex rubens radicis magnæ , nomine

arboris fuz ; qualis fit ea, incompertum habeo . Corticis mei;„CoClIl

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

perfidia polluere, maculaque afficere. Senec, in Herc. Qet. v. 1454.

Imprimere maculam laudibus. Cic. Verr. 2. c. 4. Ut ejus adolefcentiæ maculas ignominiafque præteream. Id. pro Cluent. cap. 5. Illam non pudor , non pietas , non macula familiæ a cupiditate revocavit. Id. pro Balb. c. 6. Eft hujus faeculi labes quaedam & macula , virtuti invidere. Terent. Adelph. §. 8. 31. Effugere maculam avaritiæ. Plaut. Pan. 1. 1. 7o. Ineft amoris macula huic homini in pe&ore , quae elui neutiquam poteft. Id. Capt. 4. z. 61. Jam ego ex corpore exigam omnes maculas moerorum tibi. Horat. in ar. Poet. v. 351. ubi plura nitent in carmine, non ego paucis Offendar maculis , quas aut incuria fudit, Aut humiana parum cavit natura. * Eft etiam nota , fignum differens colore a reliquo corpore , fegno , maccbia. Plin. l. 37. c. 1 o. Genma purpurea nigris interpellantibus maculis. Virg. 3. Georg. v. 36. bos maculis infignis & albo. h. e. albis maculis. IV. Endiadys . & lib. 4. v. 91. de rege apum . maculis auro fqualentibus ardens. & 9. Æn. v. 49. Equus albis maculis ; fegnato a rotelle. “I Item foramen retis, plaga , maglia . Ovid. Ήeroid. ep. 5. v. 19. Retia fæpe comes maculis diftin&a tetendi . Colum. l. 8. c. 15. Locus clatris , vel grandi macula retibus contegitur. Varr. l. 3. R. R. c. 1 1. Septum totum rete grandibus maculis integitur. Cic. Verr. 7. c. 1 1. Reticulum ad nares fibi admovebat, tenuiffimo lino , minutis maculis, plenum rofae . •I In loco Varronis allato quidam omittunt τὸ rete , & maculas pro ipfo rete poni putant . Eft qui affert & locum Claudiani l. 3. de rapt. Prof. v. z66. fed ibi nón de reti , fed de tigris maculis fermo eft. Licebit tamen , fi ufu veniat , macular pro reti ufurpare per fynecdochen . MACULATÍO, onis, f. il macchiare, a&tus maculandi. Apul. in Apolog. Ea tabes primorem cutem vitiligine infignit , & omnimodis maculationibus convariat. “T Translate Jul. Firmic. l. 3. c. 15. n. 3. Aliqua infamiæ maculatione pollutus. • MACULÄTUS, a, um, macchiato, macula fœdatus, inquinatus . 0vid. de nuce , v. 157. dextra maculata cruore. 4T Translate Sil. lib. 1 1. v. 2oo. maculatæ crimine mentes. “T Item notis, & fignis varii coloris diftinétus. Val. Flacc. l. 6. v. 7o4. & multo maculatam murice tigrim. MACÜLO, as , avi , atum, a. 1. macchiare , fporcare, fvtaiy* , macula afficio , inquino , polluo, foedo . Virg. 3. Æn. v. 28. atro liquumtur fanguine guttæ , Et terram tabo maculant . Plaut. Capt. 3. 4. 63. Maculatur corpus maculis luridis. <| Translate e(t contaminare , polluere. Cic de Harufp. refp. cap. 1 3. Caftiffimos ludos omni flagitio , dedecore maculare. Id. pro Mil. c. 3 1. Maculare omni nefario ßupro & fcelere, facra loca. Id. pro Sext. c. 28. Eo negotio M. Catonis fplendorem maculare voluerunt. Liv. l. 1. c. 1 3. Maculare partus fuos parricidio. Nep. in Paufam. fub fin. Belli gloriam turpi morte maculavit. Virg. Æn. I o. v. 85 1. Idem ego, nate , tuum maculavi crimine nomen. Aurel. Vi&. de Cæfarib. c. 15. Hunc nulla vitiorum labes maculavit. Lucret. l. 5. v. 1 1 5o. metus maculat poenarum præmia vitae. h. e. corrumpit. “I Maculantia verba , quæ orationem maculant. Gell. l. 16. c. 7. Obfoleta quoque , & maculantia ex fordidiore vulgi ufu ponit. 4] Eft etiam per intervalla tingere , & quafi maculas ornatus gratia afpergere . Valer. Flacc. l. 4. v. 368. de Argo . Lumina non aliter toto cui vertice , quam fi Lyda nurus fparfo telas maculaverit oftro. MACULOSUS, a, um , macchiato, macchiofo , imbrattato , chiazzato , crt^«τάς , maculis afperfus , maculis abundans , immundus . Cic. 2. Pbil. c. 29. Au&tionis vero miferabilis afpe&tus : veftis Pompeji non multa, eaque maculofa, argentea vafa collifa , &c. Plin. l. 2. c. 9. Maculofa luna. Ovid. 3. de ar. am. v. 395. maculofae fanguine arenae . Id. l. 3.Trif?. el. 1. v. 15. Littera fuffufas quod habet maculofa lituras, &c. Plaut. Baccb. 3. 3. 29. Si unam peccaviffes fyllabam , fieret corium tam maculofum , quam eft nutricis pallium . pieno di piaghe , o lividure. "] Item motis , quafi maculis , diftin&us. Virg. 1. Æn. v. 327. maculofae tegmine lyncis . Plin. l. 36. c. 6. Maculofum marmor. Colum. l. 6. c. 37. Equus coloris nigri , vel maculofi. “J Translate eft contaminatus, impurus, fceleftus . Cic. Attic. l. 1. ep. 16. ante med. Maculofi Senatores, nudi equites . Horat. l. 4. od. 3. v. 2z. Maculofum nefas . Tacit. 3. Hift. c. 38. Vir omni dedecore maculofus. Aurel. Wi8. de Caefarib. c, 1 1. Maculofa adolefcentia. TMADAURENSIS, fe, ad Madauram pertinens , quae eft urbs Africæ in finibus Numidiæ, & Getuliæ, patria Apuleji. Unde Apulejus Madaurenfis apud Auguftin. epift. 49. quaß. ult. MADEFACIO, is, eci, a&tum, a. 3. bagnare , βράχω , 29v» , 812}γω , madidum facio, humore afpergo , tingo. Cic. 1. de Divin. cap. 32. Vaticinatus eft , madefa&um iri minus triginta diebus Graeciam fanguine. Virg. s. ÀEn. v. 33o. Sanguis fufus virides madefecerat herbas. Plin. l. 32. c. 7. circa med. Lanam aceto & nitro madefacere. 0•vid. 4. Metam. v. 252. imbutum caelefti ne&tare corpus Delicuit , terramque fuo madefecit odore. b. e. imbuit , perfudit. Joculariter Plaut. Pfeud. 1. 2. 5o. Vino modo cupidae eftis : eo vos , veftros panticefque adeo madefacitis, cum ego fim hic ficcus. 4| Pro macerare, metter in molle. Plin. l. 25. c. 6. a med. Caules concifos madefaciunt diebus quindecim , atque ita fuccum exprimunt . MADEFACTO, as , a. 1. bagnare fpeffo, frequentativum a madefacio. Venant. Fortun. l. 1. carm. 2 1. v. 26. Si tamen eft fluvius, qui madefa&at humum. •. MADEFACTUS, a, um , bagnato , molle , madidus fa&tus, afperfus , maceratus, Minus eft, quam imbutus : ut in illo Cicer. Phil. 14. c. 3. Imbuti fanguine gladii, vel madefa&i potius. Plin. l. 2 1. c. 8. Amarantus madefa&us aqua revirefcit. Id. l. 26. c. 6. Radix in vino madefa&a . Tibull. l. 2. el. 7. v. 14. Et madefa&a meis ferta fe

- ram lacrymis. & lib. 3. el. 6. in fin. Syrio madefa&us tempora

nardo. “ Item tin&us, coloratus, timro. Id. l. 4. el. z. v. 15. cui mollia caris Vellera det fucis bis madefa&a Tyros. <| Item perfufus, abundans, plenus, madens. Sil. l. 12. v. 18. molli luxu madefa&a , meroque Illecebris fomni torpentia membra fluebant. Heinf. mallet labefa&a . Colum. lib. 1 o. verf. 3o9. multo madefa&tus Iacco. Ammian. l. 15. c. 3. a med. ( al. c. 3. ) Poculis amplioribus niadefa&ti. MADEFIO, is , anom. paffiv. effer bagnato , διαινομα , madens fio , umore afpergor. Plin. l. 28. c. 7. Ferventes oculorum anguli fubinde madefiant. Catull. carm. 63. de nupt. Pel. & T%et. verf. 364. Alta Polyxenia madefient cæde fepulcra . Cic. 1. de Divin. c. 32. Madefa&tum iri Græciam fanguine. MADENS, entis , bagnato , molle , grondante, èt 23;oXo; , $vvypos , humore plenus, madidus , perfufus. Plin. l. 9. c. 45. Madentes fpongiae . Id. l. 3 1. c. 9. Linteolum vino madens. Qgintil. l. 6. c. 1. 4 med. Veftis madens fanguine. Petron. in Satyr. c. 6. Madens fudore. Stat. l. 5. filv. 3. v. 58. Madens oculis. h. e. flens. Ovid. 3. Tri/?. el. 5. v. 12. Os fletu madens. Id. Heroid. ep. 1 3. v. 52. More mivis lacrymæ fole madentis eunt. che ß frugge al fole. Stat. 3. Theb. verf. 23o. Enfe madens. b. e. enfem habens madentem fanguine . “T Caede madens eft madens fanguine ob caedem faétam : & metonymice caedis au&or , aut reus . J uvenal. fat. 4. in fin. hoc mocuit Lamiarum cæde- madenti. Senec. in Herc. Oet. v. 187o. populifque madens ferrum . h. e. fanguine caeforum populorum. Id. in Herc. Fur. v. 1 195. puerili madens arundo leto. “I Abfolute Cic. poft.redit. in Sen. c. 6. & Virg. 4. Æn. v. 2 16. Madens coma. %. e. delibuta unguentis. Lucret. lib. 6. v. 1 18o. fudor madens per collum . h. e. manans, fluens. Sic per catachrefim Sever. in Ætna , v. 52o. madentes flammæ . b. e. fluentes. Senec. in Herc. Oet. verf. 71. madens Aufter. h. e. pluvius. Sic Martial. l. 1 o. epigr. 5. Madens bruma . inverno piovofo. Tacit. 5. Hift. c. 17. Madentes campi . acquoß. Et Srat. l. 4. filv. 8. v. 8. madens deus. h. e. Neptumus. 4| Vino madens , eft vini plenus , bene potus, ebrius, pien di vino, ubbriaco. Senec. ep. 83. èirca med. Vir moderatus & gravis , fed merfus vimo & madens . *| Abfolute Sueton. in Claud. c. 33. Nec temere unquam triclinio abfceffit , nifi diftentus ac madens . “| Hinc translate Martial. l. 7. epigr. 5o. Jure madens , varioque togae limatus in ufu . h. e. plenus juris fcientia . Gell. in fin. cap. 8. lib. 1 3. Vitia facundiffime accufant , intercutibus ipfi vitiis madentes . Aufon. in Profefforib. num. 15. Cui felle nullo , melle multo mens madens. MADÉO, es, dui, n. 2. effer umido, bagnato, molle, grondante , ux82«» , yo**, humidus, madidus fum , humore madefio : a priore Graeca voce allata. Cic. 2. Phil. c. 41. Natabant pavimenta vino , madebant parietes . Virg. 12. Æn. v. 69o. plurima fufo Sanguine terra madet. Id. 3. Georg. v. 429. Vere madent udo terræ , ac pluvialibus auftris. Martial. l. 9. epigr. 36. Scis , quoties Phario madeat Jove fufca Syene. h. e. pluvia perfundatur. Id. l. 1. epigr. 57. Continuis vexata madet vindemia nimbis. h. e. tempus vindemiæ pluvium eft. Id. de Spe$. epigr. 3. Et Cilices nimbis hic maduere fuis. h. e. perfufi funt croco. Id. l. 1 o. epigr. 19. madent capilli. fci/. unguento. Plin. l. t3. c. 1. Perfae unguento madent. Id. 1. zz. c. 1 2. Radix fucco madet . Id. l. 24. c. 1 i. Capræ fi aquam biberint, in qua folia ea maduerint , mori dicuntur. Ovid. 3. de ar. am.' v. 378. Lacrynis madent genae. Val. Flacc. l. 3. v. 391. quibus invito maduerunt fanguine dextræ. h. e. qui inviti cædem patrarunt . Lucan. l. 2. v. 149. nati maduere paterno fanguine. h. e. occiderunt patres fuos. metonymia . *| Madere vino , & madere abfolute eft bene potum effe , atque ebrium , effer pien di vino, ubbriaco. Tibull. /. z. el. z. v. 8. Atque fatur libo fit , madeatque mero . Plaut. Trucul. 4. 4. 2. Si alia membra vino madeant , cor fit faltem fobrium. Id. Moffell. 1. 4. 7. Ecquid tibi videor madere ? Id. Pfeud. §. 2..7. Non vides me, ut madide madeam ? Tibull. l. 2. el. 1. v. 29. non fefta luce madere Eft rubor. *J Pro abundare , plenum effe : du&um ab iis, qui vino madent. Tibull. l. 3. el. 6. v. 5. madeant generofo pocula Baccho. Plin. l. 17. c. 4. fub fin. Cæcubæ vites in Pomptinis paludibus madent . . Propert. /. & rl. 4. v. 74. Cum pagana madent fercula deliciis. Plaut. Moftell. 2. 1. 48. Iftaec blanda di&a quo eveniant , madeo metu. Lucret. l. 4. v. 793. arte madent fimulacra. h. e. arte imbuta & prædita funt. Eft tatnen qui valent legat. Horat. l. 3. od. 21. v. 9. Socraticis madet fermonibns. %. e. imbutus eft, & abundat præceptis gravioris philofophiae. Martial. l. 7. epigr. 68. Cujus Cecropia pe&tora voce madent.' 4. e. peritiffina funt Græcæ linguæ. “ In illo Virg. 1. Georg. v. 196. Et quamvis igni exiguo properata maderent: Serv. & alii exponunt fejlinata coquerentur : quo fenfu Plaut. Men. 2. 2. 51. Jam ergo hæc madebunt , faxo : nihil morabitur. h. e. coquentur. Sic Perf. 1. 3. 1z. Collyræ facite ut madeant , & colliphia : ne mihi inco&a detis . Non tamen hæc ita intelligas, quafi madere co&tum effe fignificet, fed quia quae co&a funt , teneriora fiunt , & jure facilius perfundüntur ac imbuuntur. / MADESCO, is, n. bagnarf , effer molle, 3? swa , madidus fio. Virg. 5. Æm. v. 697. femufta madefcunt robora. Ovid. 1. Metam. verf. 66. tellus Nubibus affiduis , pluvioque madefcit ab auftro. Id. 6. Fa/f. v. 198. multa terra madefcit aqua. Claudian. l. 3. de rapt. Prof. v. 3 1 1. largis tunc imbribus ora madefcunt. Celf. /. 3. c. 6. circa med. Spa&are Toportet , num tempora , partefve corporis aliae paulum madefcant. %. e. fudore perfundantur. *J Per metonymiam eft mollefcere, tenerum fieri , macerari , intenerirfi. Colum. l. 6. c. 3o. de equis. Ut ftabulentur ficco loco, ne humore madefcant ungulæ. I£. l. 1 1. c. 3. ante med. Braffica in co&tura celerius madefcit. Id. lib. 1 o. verf. 398. de cucumere , riguoque madefcit lutsus arvo. Plin.

« НазадПродовжити »