Зображення сторінки
PDF

Animus tanto facinore procul abhorrens. Colum. in præfat. lib. 1. fub fin. Nam illud procul vero eft , quod plerique. crediderunt, facillimam effe rufticationem . lontano dal vero . Plin. lib. 9. cap. 61. Quintil. l. I. c. 5. ( al. 9. ) & Sueton. in Ner. cap. 3. Procul dubio. fuor d' ogni dubbio , fenza dubbio, certe , profe&to. Flor. l. 2. c. 6. & 7. Dubio precul. *J Non procul ef}, quin , parum abeft, quin. Sil. l. 2. v. 335. Nec procul eft , quin jam manes umbrafque pavefcat. “I Aliquando refertur ad tempus. Stat. fub fin. l. ult. Tbeb. Durabis ne procul, dominoque legere fuperftes, O mihi biffenos multum vigilata per annos, Thebai? 4f Item ad æftimationem . Plin. l. 34. c. 2. ad fin. Es fuo colore pretiofum , procul a Corinthio, longe tamen ante REgineticum , atque Deliacum , quæ diu obtinuere principatum . h. e. 'longe inferioris notæ , quam Corinthium. “T Procul accufativo jun&um nondum reperi. neque enim procul urbem dixiffe Curtium credo , ut quidam , non indicato loco, exiftimant ; neque Livium procul muros l. 2. 1. cap. 7. cum plerique muro , alii muris legant. PROCULCATIO, onis , f. conculcatio. Plin. l. 8. cap. 18. Obturbata proculcatione prius aqua. Alii leg. conculcatione. Senec. de tranquill. c. 1 1. a med. Ruina & proculcatio. PROCULCATOR, oris, m. Proculcatores in militia dicuntur, qui agmen praeeuntes, itinera explorant, & hoftium progreffus , forieri. Ammiam. l. 27. c. 1o. ( al. 23.) Inveniri poffe aliam viam, quam infpexere proculcatores. Al. leg. procurfatores. V. Exculcator. PROCULCATUS, a, um , calcato, calcatus. Colum. l. 12. c. 19. Proculcatæ uvae. Plin. l. 8. c. 5o. Solertiam capræ Mucianus vifam fibi prodidit in ponte prætenui , duabus obviis e diverfo : cum cirsumaétum anguftiae non caperent , nec reciprocationem longitudo in exilitate coeca, torrente rapido minaciter fubterfluente, alteram decubuiffe , atque ita alteram proculcatæ fupergreffam . Phaedr. l. 1. fab. 3o. verf. 1 o. Bos proculcatas ( ramas ) obteret duro pede . “ Translate Gell. l. 18. c. 4. a med. Verba proculcata vulgo , & . protrita. h. e. paffim ufurpata & translatitia. Id. l. 17. e. 2. ante med. Sole occafo non infuavi venuftate eft , fi quis aurem habeat non fordidam nec proculcatam . h. e. vulgaribus tantum vocabulis affuetam , & iis quafi protritam. PROCULCO, as, avi, atum , a. 1. peffare co' piedi, calcare , conculcare , wztztxt go , pedibus calco., conculco. Ovid. 8. Metam. v. 29o. aper crefcenti fegetes proculcat in herba. & l. 1 2. v. 374. de centauro . pedibufque virum proculcat equinis. Coluni. l. 3. c. 13. ante med. Ne jam paftinatum folum exportantium ramos ingreffu proculcetur. Juftin. l. 38. c. 1 o. Ut etiam gregarii milites caligas auro figerent, proculcârentque materiam, cujus amore populi ferro dimicant. Tacir. 1. Hiß. cap. 4o. Milites disje&ta plebe , proculcato Senatu , truces armis forum irrumpunt. & lib. 3. c. 81. Propellere & proculcare aliquem. Colam. 1. 2. c. zo. Dum a pecudibus legumima proculcantur. b. e. pedibus in area exteruntur. pROCULIÄNUS. V. Proculur. PROCULINANT, promittunt, ait fignificare Antiftius de-jure pontificali libro nono. Feftur. Al. leg. proculiunt , quod ftatim ibidem fubjicit Paulus . PROCÜLUM , inter cognomina eum dicunt , qui natus eft patre peregrinante a patria procul. Proculos funt qui credant ideo di&tos, quia patribus fenibus , quafi procul progreffis ætate , nati funt. Paulus ex Fef?o. PROCtjLUS. JCtus unus ex iis, qui in Pande&is laudantur, creditur a quibufdam Licinius Proculus, quem præfe&tum prætorio fub Othone memorat Tacit. 1. Hiß. cap. 87. Circa ea tempora certe vixit . Non levis au&or juris di&tus eft a divis Fratribus , apud Ulpian. Dig. lib. 37. tit. 14. leg. 17. Ab eo Proculiani appellati funt Jurifconfulti Pegafus, Celfus pater, & filius, Prifcus Neratius, &c. qui ejus fcholæ & fa&ionis fuerunt , Sabinianis , feu Cafianis adverfi. V. Pompon. Dig. lib. I. tit. z. leg. 2. ad fin. ubi Torrentin. habet Proculejani. PROCUMBO, bis, cubui, bitum, n. 3. inchinarf , piegarf colla faccia inmamzi, proflrarfì , wxtw we uou, 2*2r'ττω , w zt xxx?yoμαι , in anteriorem partem incumbo, inclinor , proclinor, profternor. Caef. l. 4. B. Gall. c. 17. Tigna non dire&ta ad perpendiculum , fed prona ac faftigiata, ut fecundum naturam fluminis procumberent . Virg. Æn. 5. v. 197. olli certamine fummo procumbunt. h. e. incumbunt remis. Plaut. Mil. 3. 1. 167. Procumbunt dimidiati, dum appetunt. À. e. inhiant , & imminent menfae , & incumbunt corpore in patimas. Val. Flacc. /. 3. v. 556. utque artus & concita pe&tora fudor Diluerat , gratos avidus procumbit ad amnes. Ovid. Met. 14. verf. 281. in terram toto procumbere vultu. Plin. l. 18. c. 31. a med. Vindemiare incipito , cum ad palmitem pampinus procumbere cœperit. Caef. l. 6. B. Gall. cap. 42. Frumenta imbribus procubuerant . Plin. l. 16. c. 32. Ulmus in aram ipfam procumbebat . Id. lib. 4. c. 1 1. ante med. Mons Hæmus vafto jugo procumbens in Pontum . Alfen. Dig. lib. 8. tit. 5. leg. 17. Si paries ita ventrem faceret, ut jn vicini domo femipedem aut amplius procumberet. Plin. l. 18. c. 6. fub fin. Utiliffimum eft, foffas fupinis lateribus procumbere . I Procumbere eft adorantium , & rogantium , proßrarf . Caef. l. 7. B. Gall. c. 1 5. Procumbunt Gallis omnibus ad pedes Bituriges, ne pulcherrimam urbem fuccendere cogerentur. Ovid. 13. Met. v. 585. imagni genibus procumbere non eft Dedignata Jovis . Tibull. lib. 1. el. 3. v. 41. procumbere templis. Liv. l. 25. c. 7. Sub haec di&a ad genua Marcelli procubuerunt. Petron. in Sat. c. 3o. Servus nobis defpoliatus procubuit ante pedes , & rogare cœpit, ut , &c. 0vid. 4. Triff. el. 2. v. 1. Jam fera Cæfaribus Germania , totus ut Orbis, Viéta potes flexo procubuiffe genu. Id. 1. Met. v. 375. Ut templi tetigere gradus, procumbit uterque Pronus humi . Val. Flaec. Tom. III.

1. 3. v. 437. alte Phoebi furgentis ad orbem Ferre manus, totifque fimul procumbere campis. "J Translate Senec. ep. 18. Procumbcre in voluptates . abbandonarf . & Vellej. 1. z. c. 16. extr. Fluentem procumbentemque rempublicam reftituere. h. e. inclinatam ad interitum . “I Eft etiam decumbere , porf a giacere , coricarf . Caef. l. 6. B. Gall. c. 26. Alces crura fine nodis articulifque habent, neque quietis caufa procumbunt. Virg. 8. Æn. v. 3o. Procubuit, feramque dedit per membra quietem. Id. 1 1. Æn. verf. 149. feretro Pallanta repofto , Procumbit fuper , atque haeret lacrymanfque gemenfque. Ovid. 5. Faß. verf. 456. in duro procubuere toro . Virg. Ecl. 8. v. 87. bucula viridi procumbit in ulva. Claudiam. in conful. Prob. & Olybr. v. 226. Eß in Romuleo procumbens infula Tibri. h. e. jacens, plana, humilis. *J Eft etiam pronum cadere, procidere , ruere , cader boccone, rovinare , cadere. Caef. l. 2. B. Gall. c. 27. Ut etiam qui vulneribus confe&ti procubuiffent , fcutis innixi proelium redintegrarent. Virg. 1 1. Æm. v. 394. Euandri totam cum ftirpe videbit Procubuiffe domum. Ovid. 1 3. Met. v. 175. mea comcuffa putate Procubuiffe folo Lyrnefia mœnia dextra. Id. 1. ex Pont. ep. 9. v. 13. Cum domus ingenti fubito mea lapfa ruina Concidit , in domini, procubuitque caput. Quintil. /. 2. c. 16. Nunquam te&ta fubeamus : fuper habitantes aliquando procumbunt. Curt. l. 9. c. 5. ante med. Ramos complexus tentabat affurgere : fed ne fic quidem potens corporis, rurfus in genua procumbit. “I De iis qui moriendo cadunt, Virg. z. Æn. v. 424. primufque Coroebus Penelei dextra , divæ armipotentis ad aram Procumbit. & lib. 1 1. v. 417. qui me quid tale videret, Procubuit moriens, & humum femel ore mo• mordit. Val. Flacc. l. 3. v. 27o. vellem hac equidem me ftrage , meofque Procubuiffe màgis. & lib. 4. v. 753. bellove magis lætarer & armis Procubuiffe meis . Tacit. 1. Ann. c. 59. Sibi T tres legiones, totidem legatos procubuiffe. h. e. a fe caefos effe . Virg. 5. Æn. v. 481. Sternitur, exanimifque tremens procumbit humi bos . Ovid. 3. Met. v. 122. Procubuit ' terræ ma&tati more juvenci . qui leg. terra. “T Translate Ovid. 3. Triff. el. 4. v. 1. O mihi care quidem femper, fed tempore duro Cognite, res poftquam procubuere meae. “| Procumbere in aliquem , irruere , impetu incidere urgendi opprimendique gratia , amdar addoffo. Martial. lib. I. epigr. 61. de leone , & lepore. Quod ruet in tergum , vel quos procumbet in armos ? PROCUPIDO, inis, m. amor anteceptus . Minuc. Felix in 0£tav. cap. 26. in fin. Movet etiam in nos procupidinem amoris . Alii aliter legunt . PROCURATIO , onis, f. amminißrazione , maneggio, governo, ἐπιτροτ?, 8t dix^ rtg , curatio , adminiftratio, gubernatio. Cic. 1. Acad. c. 3. Dum me reipublicæ non folum cura , fed quædam etiam procuratio multis officiis implicatum & conftri&tum tenebat . Id. 2. de nat. Deor. c. 16. fub fin. Deos omni procuratione atque a&tione privare. Varr. l. I. R. R. c. 2. REdituus arceffitus ab Edile , cujus procuratio hujus templi eft , nondum rediit . Cic. pro Dejot. c. 1 3. Nimis magna procuratione liberatus, modicis regni terminis utebatur. Id. 2. de Legib. c. paenulr. extr. Super terræ tumulum noluit quid ftatui nifi columellam , aut menfam , aut labellum : & huic procurationi certum magiftratum præfecit. Id. Fam. 15. ep. 13. fub fin. Mearum rerum maximeque exifìimationis meæ procurationem fufceptam velim habeas. Id. Attic. l. 4. ep. 1. a med. Vocare aliquem ad procurationem annonae. Senec. de brevit. vitae, e. 17. a med. Alienorum bomorum mercenaria procuratione confenuit . Lentul. ad Cicer. Fam. 12. ep. 14. Dare cuipiam procurationem Afiae . Plin. l. 7. ep. 25. Procuratione provinciæ integerrime fungi. & ep. 3 1. Ad ampliffimas procurationes promotus . Quintil. l. 7. c. 4. poft med. Procuratio male gefta . *| Translate Gell. l. 17. c. 5. ante med. Quia natura fit 'Èîolus, benignitafque eum per fe fe ipfa deleétet , fine ulla recipiendæ gratiae procuratione . “T De expiatione per facrificia Cic. 1. de Divin. c. 45. Cum terræ motus fa&tus effet , ut fue plena procuratio fieret. Liv. l. 7. c. 6. & Senec. l. 2. quaeff. nat. c. 35. & 38. Expiationes, procurationefque prodigiorum. Tacit. 12. [Ann. c. 8. Poenas procurationefque incefti exquirere. PROCURATIUNCÜLA, æ, f. parva procuratio. Seaec. ep. 31. a med. Quæ tamen omnia tranfifti procuratiunculae pretio . PROCURÂTOR , oris, m. procuratore, ammiiniftratore, governatore, foprantendente, άπ'τροπος , χκδεμέν, proprie eft, qui curatoris vices ágit, ut proprætor, proqueftor. Unde Frontin. de aquædu&i. artic. 1 o3. Cüratori aquarum procuratorem fubjicit. Alias idem eft qui curator. Nam quem Colum. initio cap. 9. l. 9. curatorem alvearium dicit, mox procuratorem vocat. Sic procurator aviarii apud Varron. l. 3. R. R. c. 6. eft curator apud Colum. l. 9. c. 14. Et curator rei írumentariae Feflo , procurator annonæ re&iffime dici poteft. *T Univerfim eft is, qui aliena negotia mandatu domini adminiftrat : & vel omnium rerum , vel unius rei effe poteft : quamvis quidam non putent , unius rei mandatum fufcipientem , procuratorem effe: ficuti nec is quidem , qui rem perferendam, vel epiftolam , vel nuntium fufcepit. Sed verius eft , eum quoque procuratorem effe , qui ad unam rem datus fit. Haec Ulpian. lib. 3. Dig. tit. 3. qui de procuratorib. & defenforib. infcribitur, leg. 1. V. locum Afconii huc pertinentem in Advocatus. Cic. prò Cecin. c. 2o. Procurator , quafi çuidam pæne dominus, hoc eft alieni juris vicarius. Plaut. Pfeud. 3. 2. 14. Condus promus fum , procurator peni. Ovid. l. 1. de ar. am. v. 587. Inde procurator nimium quoque multa procurat , Et fibi mandatis plura videnda putat. Cic. pro Quint. cap. 6. 4. med. Libellos Sex. Àlphenus, procurator P. Quintii dejicit : denuntiat fe procuratorem effe . Id. Âttic. lib. 4. ep. 16. fub fin. Agere aliquid per procuratorem . Ulpian. loc. cit. leg. 29. Effe procuratorem in $em alicujus. Paul. ibid. leg. 42. Dare procuratorem ad rem aliA a a ? quam .

quam . Ulpiam. i#id. leg. 33. in rem fuam . Paul. lib. & tit. 4. leg. 24. facere . *] Frequenter dicitur de fervo , qui rationes domini ducit & pecuniam curat, fattore, agente. Huic in urbe fæpe difpenfator, ruri villicus fubjiciebatur. Petron. in Satyr. c. 3o. Procurator rationes accipiebat. Senec. in fi. ep. 14. Rationes accipit , forum conterit , calendarium verfat, fit ex domino procurator. Colum. l. i. c. 6. Villico juxta januam fiat habitatio, ut intrantium exeuntiumque confpe&tum habeat : Procuratori fupra januam ob eafdem caufas . Adde Cic. l. 1. de 0rat. c. 58. a med. & lib. 14. ad Attic. ep. 16. * Apud Caef. in fi. l. 3. B. Civ. procurator regni eft viceré , governatore, reggente, qui rege adhuc puero , regnum pro eo adminiftrat. *| In officiis domus Auguftae varia fuere procuratonum genera. Conftituebantur enim ab Imperatoribus, qui rei aut privatae , aut publicæ fuo nomine praeeffent : v. gr. ludis, fifco, ve&tigalibus, anfionæ, rationibus , &c. Plin. in Paneg. c. 36. Dicitur a&tori , atque etiam procuratori tuo : in jus veni , fequere ad tribunal. Tacit. Ann. 1 1. c. 35. Sulpicius Rufus ludi procurator. Infcript. apud Gruter. pag. 389. n. 7. Ti. Claudio IloTræfe&o claffis Prætor. Mifeni Pub. Proc. Ludi magni , &c. Alia ibid. pag. 376. n. 3. L. Bovius L. F. L. N. Pal. Celer. Proc. Ludi Fam. Glad. Cæfaris, &c. Alia pag. 575. m. 5. Hermæ A. L. a cubiculo Domitiæ Aug. Fortunatus F. Proc. Fifc. Afiatic. patri piiffimo, &c. Alia pag. íá m. 3. T. Appæo T. F. Vel. Alfinio Secundo Proc. Aug. XX. iered. &c. h. e. procuratori Augufti vicefimæ hereditatum . Alia pag. 37 1. m. 2. T. Aurelio Aug. Lib. Aphrodifio Proc. Aug. a rationibus. & pag. 457. n. 1o. M. Porcio M. F. Anienf. Apro Proc. Auguft. ab aliment. Leguntur ibidem procurator a cenfibus accipiengis, a mandatis, ab epiftolis, ab ephemeride, a patrimonio, ad bona damnatorum, ad âlimenta, ad prædia Gallicaria, &c. V. pag. 355. n. 6. pag. 474. n. 4. pag. 61. num. 4. pag. 58. num. 7. &c. * Præcipue vero procuratores provinciarum erant, qui ab Inperatore eo mittebantur, ut praefide, aut legato reliqua adminißrante , ipfi tributa exigerent , & fifci rationes curarent. Hinc procurator Africae , Afiae, Cappadociae , Judææ , &c. fæpe apud Tacit. Hujufmodi fuere , quibus Vefpafianus vulgo dicebatur uti pro fpongiis , quod quafi & ficcos mâdefaceret , & exprimeret humentes, ùt ait Sueton. in ejus vita, c. 16. PROCURATORÍUS, a, um, ad procuratorem pertinens. Ulpian. Dig. lib. & tit. 3. leg. 3 1. Si quis , cum procuratorio nomine condemnatus effet , &c. b. e. quia procurator erat. Id. ibid. leg. 57. & Pompon. leg. 62. Procuratoria exceptio . h. e. quae opponitur ei, qui tanquam procurator a&ionem intendit , dicendo vel procuratorem revera non effe , vel effe non poffe, vel datum effe ab eo, cui procuratorem habere non licuit. V. Quintil. l. 4. c. 4. ad fin. & lib. 7. c. I. ante med. PROCURÂTRIX, icis , f. procuratrice , & m / t;oro;, quæ procurat, guhernatrix. Cic. 4. Fin. c. 7. Sed cum fapientiam totius hominis cuftodem , & procuratricem effe vellent. PROCURATUS, a, um , curatus. Apul. in fi. l. 1. de dogm. Plat. Valetudo procurata falubriter. PROCÜRO , as , avi, atum , a. 1. aver cura , trattare , governare, curare , x*s * , curo , curam gero. Plaut. Trucul. 2. 4. 59. Nunc tu fe interim , quafi pro puerpera, hic procuras. Id. Pæn. prol. v. 28. Nutrice pueros infantes minutulos domi ut procurent. Virg. 9. Æm. ver/. 158. læti bene geftis corpora rebus Procurate viri. L. Accius apud Macrob. in f. c. 7. i. 1. Saturn. Exercent epulis laeti , famulofque procurant Quifque fuos. Gell. in prefat. fub fin. Quäntum a tu£nda re familiari , procurandoque cultu liberorum meorum dabitur 9tu. “ Procurare arbores, excolere, coltivare. Cato R. R. c. 43. $i voles, vinea cito crefcat , femel in menfe fulcos fodere oportet. Eodem modo ceteras arbores procurato . Pallad. im Jum. tit. 9. Procurare femina. & in Novembr. tit. 7. circa med. plantas . T Cum gativo Plaut. Stich. 1. 2. 36. Am. Nori fedeo iftic: vos fedete : ego federo in fubfellio. Pi. maìe pulvinum. An. Bene procuras mihi : £tis fic fultum eft mihi. Armãb. l. 3. pag. 1 1 5. vi&a & Potua fan£tiffimæ vi&ui potuique procurant. 7. e. praefùnt , curam gerunt . “I, Item curo , operam do, ut, &c. procurare. Sil. 1. 6. verf. 329. ftabulis procuran§ otia páßor , In foveam parco te&tam vélaffiifie £ondis Ducit no&e lupo§ pofitæ balatibus agnae. Jußinian. lib. 4. Cod. fit. 1. leg. 12. Ifi hi§ quae ipfe faciendä procürävit. •I I. tem fæpe adminiftro , præfertim rém alienam, curam gero , guberno , njanfggiare, trattare, foprantendere , £rt tygro. Cic. Fam. i2. ep. 24. ad. fa. Is procurat rationes, negotiaque Dionyfii noftri. Cael. âd €icer. l. 8. ep. 4. extr. Quomodo regnum illud fe habeat, quis procuret , , diligenter mihi perfcribas." Cic. Attic. 1. 6. ep. 4.° Proçura Quantulacumque eft , Praecianam hereditatem . Plin. l. 7. c. 16. extr. Cornelii Taciti Belgicæ Galliæ rationes procurantis. •I Item Procurator fum, procuratorem ago. Plin. lib. 3. ep. 5. ad fin. Cum 1 *ocgraret in Hifpania. Capitolin. in Pertim. c. 2. Alimentis dividendis in via £milia procuravit. Jabolen. Dig. lib. 29. tit. 2. leg. §3. Cum in Cilicia procuraret. “T Cum dativo Tripbon. Dig. ***• *7. tit. 1. leg. 44. ad fin. Libertus, qui fenatori patrono progurât. Scaevola lib. 33. leg. 33. Procurare patri. Ulpiam. lib. 43. tit. 8. leg. 2. ante med. Si ædificiüm obftet publico ufui , utique is, qui 9peribus publicis procurat , debebit id deponere . /. e. praeeit. * ££ etiam verbuin facroriim , & fignificat 'curare & exfeqûiT€, quae.ad expianda , & fàcrificiis' lienâ prodigia, fulmina, & hujufmodi pertinent. Cic. 1. de Djvin. c. ». Magna vis videtur effe in In9nftris interpretandis ac procurandis in harufpicum difciplina. & Hi£. 2. c. 63. ad fin. Procurare atque expiare figna, quae a diis hominibus portenduntur. Tibull. l.* 1. el.' 3. .... 13. Ipfe procuravi , * Poffent faeva nocere Somnia, ter fanéìa dcvciierarida ihola.' Liv.

1. 4o. c. 2.-Simul procuratum eft , quod tripedem mulum Reate natum nuntiatum erät. Phaedr. /. 3. fab. 3. v. 1 1. Procurare oftentum. Sueton. in Galb. c. 4. fulgur. Ovid. 3. Faji. v. 343. his , inquit, facito mea tela procures. In vet. S. g. apud Gell. l. 4. £. 6. Ut Conful hoftiis majoribus Jovi & Marti ' procuraret. •| Procurare facra Nepoti in Themiff. c. 2. extr. {àcrificia Cæfari l. 6. B. Gall. c. 12. eft facrorum curam habere, eaque rite peragere .

[ocr errors]

nanzi , avanzarfi correndo, τροτρέχω, ante , aut ultra curro , excurro: & fæpe ad rem militarem pertinet . Liv. l. 25- c. 11. Si Romani ferocius procucurriffent. C Ita videtur legere etiam Prifciam. 1. 1o. pag. 9o2. Putfch. Al. procurriffent. ) Caef. l. 3. B. Civ. £.93: Cum ififèftis pilis procucurrifîent. & lib. 1. c. 69. Milites, vifendi caufa, laeti ex caftris procurrebant. & cap. 55. Cohortem, quæ temere ante ceteras extrà aciem procurrerat , circumveniunt. Id. l.6. B. Gall. c. 39. Calones in proximum tumulum pr9currunt. Id. l. 2. B. Civ. c. 8. Ad repellendüin , & profequendum hoftem procurrere. Valer. Flacc. lib. 6. v. 697. Nunc levis infefto procurrit in agmina curru. Colum. lib. 7. cap. 3. Aries frequenter in pugnam . procurrit. Virg. 9. Æn. v. 6go. Et cónferre manüm, & procurrere longius audent . & verf. 279. quos agmina contra Procurrunt _ Laurentum . *] Extra rem militarem. Caef. l. 7. B. Gall. c. 26. & Liv, l. 34. c. 2. Matresfamilias repente in publicum procurrerunt. Ovid. Heroid. ep. 2. v. 127. In freta procurro , vix me retinentibus undis. Horat. l. 1. fat. 7. v. zo. in jus acres procurrunt. Id. epod. 16. w. 29. In mare feu celfus procurrerit Apenninus. Val. Flacc. l. 3. v. 594. nunc ad ripas deje&aque faxis Flumina , nunc notas memorum procurrit ad umbras. “I Translate Au8. ad Herren. lib. 4. c. 47. Ut produétus ftudio & viribus, ultra facile procurras. Senec. ep. 1 o 1. In ipfo a&tu bene cedentium rerum , in ipfo procurrentis pecuniæ impetu raptus eft. h. e. affluentis. “I Procurrere dicuntur, quæ protenduntur , prominent, exftant , fporgerß in fuori, flenderf , fpiccare. Virg. 5. £n. v. 2o4. Infelix faxis in procurrentibus haefit. Plin. l. 6. ep. 2o. circa med. Nubes Mifeni quod procurrit , abftulerat. Ovid. 4. Faff. v. 419. Terra tribus fcopulis vaftum procurrit in æquor Trinacris . Colum. l. 6. cap. 17. circa med. Mons, qui procurrit in Occidentem juxta Oceanum . Flor. /. 2. cap. 2, 4 med. Clypea a Punico litore, quafi arx & fpecula procurrit. Plin. l. 4. c. 12. a med. Procurrens per medium Euxinum promontorium. Ovid. 6. Fa/?. v. 281. Par facies templi. ( h. e. rotunda ) nullus procurrit in illa Angulus. Val. Flacc. l. 6. v. 7o2. Improba barbaricæ procurrunt tegmina plantae. Plin. l. 18. c. 13. Radix in longitudinem procurrens.

[ocr errors]

Vox eft fere militaris. Liv. l. 28. c. 33. Ubi a velitibus per procurfationem commiffa pugna effet. fcorfa , l' avanzarff cprrendo contra 'l nemico . & lib. 22. c. 44. Dirigit aciem , laceffitque Numidarum procurfatione hoftes. Adde lib. 5. c. 19. a med.

PROCURSÄTOR, oris , m. qui procurfat. Liv. lib. 42. cap. 64. Bre

ve certamen levis armaturæ maxime cum procurfatoribus fuit. V. Proculcator . su

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

qui pofcit, aliquam in uxorem. V. Proco. Virg. Æn. 12. v. 27. Me matam nulli veterum fociare procorum Fas erat. Horar. l. 3• od. 1o. v. 1 1. Penelopem difficilem procis. Ovid. 14. Met. .,. 673. cum fugias averferifqne petentes , Mille proci cupiunt. *| In fing.numero Claudiam. de VI. conful. Honor. v. 523. ora puellæ, spe propiore tori mnfer folertior ornat, Advenienté proco. ©* de niipt. Henor. & Mar. v. 32. faftigia fupplex Depofui, geffique procum. 4* pul. !. 6. Metap. Si me Parentibus , & foraiofo proco reddideris. 47 Olim proci fuerunt proceres. Fefl. Procum patricium in defcriptione claffium , quam fecit Ser. Tullius, fignificat procerum. Huc pertinere quidam patant illud Plauti Pam. 3. 1. 7. Neqj quam hos pro

v

T

procos mihi elegi loripedes, tardiffimos. & Ciceronis in 0r4t. e. 46. 2 med. Jam , ut cenforiæ tabulæ loquuntur, fabrum & procum audeo dicere , non fabrorum & procoruni. . pROCYON, ónis, m. IIpo »vw , fignum caelefte , Latine antecanis : a „,3, ante, & x&w , canis, quia Caniculæ, quæ major canis dicitür, ortum præcedit. Cic. in Arat. v. 221. ( & lib. 2. de nat. Deor. c. 44. ad fin.) hic Geminis eft ille fub ipfis Ante-canein ( Al. Antecanis ) Grajo Procyon qui nomine fertur. Horat. l. 3. od. 29. v. 18. jam Procyon . furit, Et ftella vefani Leonis. Manil. h. 5. v. 197. At Procyon oriens, cum jam vicefima Cancri, Septimaque ex undis pars fe fe emergit in aftra, Venatus non ille quidem , verum arma çreatis Venandi `tribuit . Adde Colum. l. 1 1. c. 2. a med. & V. Antecanis, & Canicula . PRODACTUS, a, um , fcialacquato, prodige profufeque abfumptus : particip. a prodigo,. is. Tertull. de Pudic. c. 8. Judaeus , proda&ta íubftantia Dei, in aliena regione mendicat. Id. de anim. c. 48. Proda&us fopor. h. e. confumptus, difcuffus. PRODEAMBÜLO , as, n. 1. foras deambulo. Terent. Adelph. 5. ¥. 3. poftquam intus' fum omnium rerum fatur , prodeambulare huc libitum eft. προπεμπατάν, ufcire al paffeggio. Quidam leg. porro deambulare. PRODÉo, is, ii, itum, n. anom. ufcire, ufcir fuori, comparire, férf avanti, rvy})at, in apertum eo, exeo , exfifto : a pro , & eo , is , inferto d ad hiatüm explendum, ut in redeo , prodeffe , &c. Plaut. Aulul. 2. 6. 1. Heus Staphyla, prodi , atque oftium aperi. Cic. 2. ` de Orat. c. 86. Paulo poft ferunt nuntiatum Simonidi , ut prodiret. terent. Pborm. 1. z. roz. Puer heus, nemon' huc prodit ? cape, da hoc Dorcio. Plaut. Ci/?. a. 3. fc. 8. Dic, me orare , ut aliquis intus prodeat propere ocius. V. Intus. Id. Pan. 3. 2. 358. & Phedr. 1. 2. fab. 4. `v. 22. Nuntiate , ut prodeat foras. Id. Baccb. 4. 9. 84. Pudet prodire me ad te in confpe&um , pater. Cef. l. 3. B. c}v. c. 86. Quo firmiore animo in prœlium prodeatis . & cap. 7. a med. Prodire ex portu. Ovid. 1. Faß. v. 33. utero matris. Id., 3. Amor. el. 1 1. v. 1 3. foribus. Id. de remed. Amor. v. 253. tumulo. Id. Faß. 3. v. 3o5. ab antro . Hirt. de B. Afric. c. 5o. ad fin. de rupe. Id. l. 8. B. Gall. c. 8. & Cic. 6. Fam. ep. 1. e med. in aciem . êaef. l. 5. B. Gall. c. 26. in fi. ad colloquium. Cic. Artic. l. 8. ep. a 1. fub fin. & Jufiim. l. 36. c. 4. in publicum. ufcir di cafa , lafciarfi vedere. Sic Senec. epif?. 52. circa med. in turbam . Gic. pro Mur. c. 33. & Fam. 1. 3. ep. 7. obviam alicui . Id. 1. Officior. c. 33. fub fin. & Nepos in præfat. in fcenam. Nepos in Themiff. £. i. iii concionem. Lucam. 1. 7. verf. 231. Inde , truces Galli , folitum prodi(tis in hoftem. 4T Pro nafci , exfiftere, fpuntare , mafcere . j^arr. l. 1. R. R. c. 45. Exit hordeum diebus feptem : legumina fere quatriduo, præterquam faba. ea enim ferius aliquanto prodit feges . Colum. 1. 1 1. c. 3. Nafcentis anni clementia excipit prodeunáa femina. Plin. l. 23. c. 7. a med. Folia ex radice prodeuntia . ovid. 1. Faß. v. 1 54. Prodit & in fummum feminis herba folum. T pro exftare, prominere . Ovid. Met. 8. v. 8o7. genuumque rigebat Orbis , & immodico prodibant tubere tali. Plin. l. 9. cap. 25. Neque afpero, neque rotündo ore , neque in angulos prodeunte . <T Transiate craffà, apud Cicer. in Orat. cap. 66. a med. Miffos faciant patronos : ipfi prodeant . Horat. l. 2. od. 8. v. 7. juvenumque prodis Publica cura. A. e. viferis, pares, te præbes confpiciendam : Sic Ovid. 4. Faß. v. 3o9. Cultus , & ornatis varie prodiffe capillis Obfuit . Cic. in Divin. Verr. c. 22. Si haec confuetudo ferpere ac prodire coeperit. Id. 1. Offic. c. 39. a med. Cavendum eft, præfertim fi ipfe ædifices, ne extra modum fumptu & magnificentia prodeas. Iä. de clar. Orat. c. 1o. Vides , eloquentia quam fero prodierit in lucem . & Plaut. Caf. prol. v. 9. Nunc novæ quæ prodeunt Comoediae , multo funt nequiores. Id, in prol. Ampb. v. 93. Jupiter certo prodit in Tragoedia . h. e. eft Tragœdiæ perfona ; Qvid. l. 3. de ar. am. verf. i7 1. Cum tot prodierint pretio , leviore colores . }. e. exierint , reperti fint in ufum hominum . Sic lib. 1. Met. verf. 141. Jamque nocens ferrum , ferroque nocentius aurüm Prodierant : prodit bellum , quod pugnat utroque. — *I Eft etiam porro ire , progredi , procedere , andar innanzi , progredire, avanzarf . Virg. 6. Æn. v. 199. illae (columbae ) tantum prodire volando , Quantum acie poffent oculi fervare fequentum. Caef. 1. 1. B. Gall. c. 48. in fin. Si quo erat longius prodeundum , &c. Id. 3. B. Civ. c. 24. Naves ad fauces portus prodire juffit. Plaut. Rud. z. 1. 6. Ex urbe ad mare huc prodimus pabulatum. *I Tranflate Horat. 1. 1. ep. 1. v. 32. Eft quadam prodire tenus, fi non da*ur ultra. Cic. Offic. 1. c. 39. a med. Sumptu prodire extra modum. Petron. in Satyr. c. 25. ad fin. Prodeuntibus annis . %. e. procedente 2etate . 47 Paffive imperf. Cic. l. 1. de Invent. c. 2o. ad fin. Ne quam in aliam rem tranfeatur , ne ad extremum prodeatur.. *I ProÂjnunt prifci dixere pro prodeunt , exeunt. Enn. apud Feft. Prodinunt famuli : tum candida lumina lucent. Simile eft danunt pro dant , redinunt pro redeunt. “T Prodient pro prodibunt habet La8ant. in £. cap. 16. l. 7. V. Eo, is , in fi. pRODESSE. V. Profum . pRODICO, is, ixi , &tum, a. 3. predire, idem quod praedico. Cic. 2. de nat. Deor. cap. 3. Hominibus ea, quæ fint, oftendi, monftrari, portendi , prodici : ex quo illa oftenta, monftra, portenta , prodiia dicuntur. Adde lib. 1. de Divin. c. 42. ubi eadem verba repe$it. Sed utrobique al. leg. praedici. Rurfus Cic. pro Dom. c. 17. fub fin. Ne, nifi prodi&ta die , quis accufetur. Al. leg. prodita. " ProἈicere diem , eft aliam diem dicere pro ea, quae di&a fuit , differre, producere, prodere , differir il giudizio ad altro giorno : Liv. l. 2. c. 61. a med. Adeo conftantia fua & tribunos obftupefecit, & plebem , ut diem ipfi fua voluntate prodicerent. Ante tamen , quam Toni. III.

prodi&a dies veniret, morbo moritur. Adde l. 3. c. 57. & 58. & /ib. 38. c. $ I. & 52. PRODICTÄTOR , oris, m. vicedittatore, qui pro di&atore creatur , cum res urget, & di&tatorem dicere non, licet. Liv. l. 22. c. 8. Ad di&tatorem dicendum civitas confugit. Et quia & conful aberat , a quo uno dici poffe videbatur ; nec di$tatorem populus creare poteterat , quod numquam ante eam diem fa&tum erat , prodi&tatorem populus creavit Q. Fab. Max. PRODICTfO, onis, f. dilatio. Fe/?. in fragm. poft Publicus : Prodicere diem eft prodere ( h. e. differre ) prodi&io namque proditio eft, quæ, ut ait Verrius , in præfens valet. PRODICTUS. V. Prodico . PRODIGALITAS, atis, f. prodigalità , prodigentia. Au&#. declam. in Catil. ( quem Porcium Latronem putant ) cap. 9. Summum pecunix defìderium , fummam fimul prodigalitatem . PRODiGE , prodigamente , ¥*&ts;, prodigendo , effufe, nimis large . Cic. Phil. 1 1. c. 6. Non poffunt non prodige vivere, qui noftra Tboma fperant, cum effündunt fua. Senec. de vita beata, c. 2o. a med. Quidquid habeo, nec fordide cuftodiain, nec prodige fpargam. I3. ep. 88. a med. Prodige uti aliqua re. PRODIGENTIA, æ, f. prodigalitâ, & 7« tix , nimia largitas , prodigitas, profufio , effufio. Tactt. 6. Anm. c. 14. Geminius prodigentia. opum , ac mollitia vitae , amicus Sejano . Id. 13. Ann. c. 1. Cujus vitiis per avaritiam ac prodigentiam mire congruebat. Adde lib. 15. cap. 37. PRODIGIÄLIS , le , prodigiofo, ad prodigium pertinens. Ammian. lib. 25. c. 1 o. ( al. 32. ) Multa & dila vifebantur , quorum eventus fore lu&tificos , gnari rerum prodigialium præcinebant. Prudent. in Hamartig. v. 467. Quo tantum auxilii per prodigialia figna Effudit Dominus ? Plaut. Amph. 2. 2. 1 o7. Mulier prodigiali Jovi aut mola falfa , aut ture comprecatam oportuit. h. e. prodigiorum depulfori. Claudiam. lib. z. in Rufin. v. 433. flagrant elidere faxis Prodigiale caput. h. e. portentofum , mali ominis, monftrofum . 4| Prodigiale , adverbii ritu , in modum prodigii . Stat. 7. Theb. verf. 4o2. nec monftra tenent , quæ plurima ne&it , Prodigiale canens, certi fors prævia fati. Claudian. l. 1. de rapt. Prof. v. 232. cometes Prodigiale rubens. PRODIGIALITER, adverb. idem ac prodigiofe. Colum. l. 3. c. 3. Nam illa videntur prodigialiter in noßris Ceretanis accidifíe. Horat. de ar. Poet. v. 29. Qui variare cupit rem prodigialiter unam , Delphinum filvis appingit, flu&tibus aprum. PRODIGIÄTOR , oris, m. rcpx rorλάτος. Fe/lus : Prodigiatores, harufpices, prodigiorum interpretes . PRODIGIOSE , adverb. prodigiofamente , miracolofamente , τερxstxög , præter morem , vel naturam. Plin. l. 1 1. c. 37. fe&#. 8o. Hard. Lie^ cum jecinore locum aliquando permutat, fed prodigiofe . PRODIGIOSUS, a, um , prodigiofo, portentofo, moftruofo , miracolofo , tyztú% , prodigium faciens , prodigii plenus , præter naturam & confuetudinem eveniens , ftupendus, mirandus. Stat. 3. Theb. v, 32. Sed fimiles non ante metus , aut aftra notavi Prodigiofa magis . Plin. l. 2. c. 3o. Prodigiofi defe&tus folis . Martial. l. 5. epigr. 35. Oraque Tartarei prodigiofa canis . Ovid. in fin. l. 13. Met. Prodigiofa petit Titanidos atria Circes . & lib. 9. v. 726. Cognita quam nulli, quam prodigiofa, novæque Cura tenet Veneris! Id. 3. Amor. el. 6. v. 17. Prodigiofa loquor veterum mendacia vatum . Quintil. 1. 1. cap. I. Prodigiofa corpora & monftris infignia. Tacit. 3. Hiff. c. 56. Concionanti ( prodigiofum di&u ) tantum fœdarum volucrum fupervolitavit , ut , &c. Plin. l. 7. c. 2o. Prodigiofa ( virium ) oftentatio. Id. l. 13. c. 1. a med. Prodigiofa cinnamomino ( unguento ) pretia. Id. in proœm. l. 33. Heu prodigiofa ingenia ! quot modis auximus pretia rerum ! Trebell. Poll. in XXX. Tyrann. c. 3 1. Quo nihil prodigiofius paffa eft refpublica. PRODIGITAS, atis, f. profufio, apud Vet. Lucil. apud Non. c. 2. m. 695. Nequitia occupat hos , petulantia, prodigitafque . PRODIGIUM, ii, m. prodigio, portento , miracolo , t£pzς , portentum , monftrum, oftentum : res præter naturam , aut morem eveniens , & futurum aliquid fignificans , tum in bonam , tum in malam partem. Eft a prodice , aut praedico , ut Cic. docet : quafi prodicium. V. Prodico. Sic Feßus : Prodigia , quod prædicunt ( al. leg. prodicunt ) futura, permutatione G litterae . nam quæ nunc C appellatur, ab antiquis G vocabatur. Voffius legit : nam quæ nunc G appellatur, ab antiquis C vocabatur. Quod eft multo verius. V. initium litteræ G. Nonius cap. 1. num. 2 12. ducit a porro, & adigo , quia funt avertenda , & averruncanda . Sed potior eft Ciceronis , & Feßi fententia. Difcrimen inter monftrum , portentum , prodigium , &c. V. in Monßrum. “I Ia bonam partem Virg. §. Æn. v. 638. jam tempus agi res: Nec tantis mora prodigiis. Ubi Servius : Ecce prodigium de bono. Plin. l. 1 1. c. 37. feét. 77. Hard. Cæcinæ Voiaterráno dracones emicuiffe de extis , laeto prodigio , traditur. •I In malam. Cic. in Pifon. c. 4. P. Clodius fatale portentum prodigiumque reipublicae. Id. $. Verr. cap. 73. fub fim. Non mihi jam furtum , fed monftrum ac prodigium videbatur. Virg. 3. Æn. v. 365. Harpyia Celaeno Prodigium canit & triftes denuntiat iras . Plin. t. 1 o. c. 18. extr. Ille avem protinus concerpfit : nec multo poft prodigium implevit. h. e. mortuus eft, quod prodigium illud fignificaverat. Tacit. 5. Hiß. c. 13. Piare prodigia. Id. 12. Amm. c. 43. Accipere aliquid in prodigium , & lib. 1 3. in fin. Prodigii loco habere. Quintil. l. 1. c. 1o. ( a). 18. ) fub fin. Prodigium divinitus fa&um . T Promifcue. Cic. Verr. 6. c. 49. Mira tota Sicilia religio eft Cereris Ennenfis. Etenim multa fæpe prodigia vim, ejus numenque declarant. “I De monftro , unde prodigium fit , Ovid. He7oid. ep. 9. v. 91. Prodigiumque triplex , armenti dives Iberi Ge« A a a a 2 ryones.

[ocr errors]

íiiua, virgo ; Suni deu$ , inquit , aquæ. Adde Quintil. in. praefat. l. 7. •Translate Plin. l. 19. c. 4; ante med. Ecce altiles fpea¥ntur afparagi : & Ravenna ternos libris rependit. Heu prodigia ventris! PRODIGO, is, egi , a&tum , a. 3. nienare., o cacciar fuori , o lentano , ... ».4y», educo, abigo , foras , aut procul ago , propello , cum de pecore fermo eft : a pro, aut porro, & ago , inferto d , ut in prodeo, prodeffe , &c. Varr. l. 2. R. R. c. 4. Admiffuras cum faciunt , proáigunt in lutofos limites , ac luftra , ut volutentur in luto. & cap. 7. a med. Prodigere in pabulum. & l. 3. c. 9. a med. Pulli prodigendi in folem , & in fterquilinium, ut fe volutare poffint. TTranslate eft immoderate rem effundere, largius, quam par eft, impenfas facere , quafi patrimonium foras agendo, & perdendo , confumare prodigamehte, fcialacquare, diffipare , fpendere e fpandere , wg tvyz^? r«ev , Fefius : Prodegeris , confumpferis , perdideris . Fortaffe refpexit ad illud Plauti Aulul. 2. 8. 1o. Fefto die fi quid prodegeris , profefto egere liceat, nifi peperceris. Jd. Merc. §. 4. 6o. Per nos quidem hercle egebit , qui fuum prodegerit. Salluff. in orat. Lepidi contra Sull. Nifi aliena bene parata prodegerint. Sil. l. 15. v. 498. Mercandi dextras largus, belloque parata Prodigere in bellum facilis . La&ant. l. 6. c. 1 1. poft med. Leviffimorum hominum patrimonia in res fupervacuas prodiguntur. Apul. 1. 2. de doéfr. Plat. Lafcivia immoderâtius fundendo patrimonii prodigit facultates. Auéì. Paneg. ad Conflantin. c. 14. extr. Fruimini , diffipate , prodigite . •T Aliquando in bonam partem accipitur pro moderate confumere . Modeflin. Dig. lib. 1. tit. 6* leg. 18. Plebifcito continetur , ne quis præfidum munus, donumve caperet , nifi efculentum potulentumve , quod intra dies proximos prodigatur. *J Particip. proda&us V. fuo loco. PRODIGÜE hoftiae vocantur , ut ait Veranius , quæ confumuntur : unde homines quoque luxuriofi , prodigi. Feftus. PRODIGUS, a, um , fcielacquatore , diffipatore , prodigo , & roto;, £w?xz*oc, nimius in ufu rei familiaris , profufus , effufus , luxuriofus , nepos, perditus: a prodigo, is . Cic. z. 0ffic. c. 16. Omnino duo funt genera largorum , quorum alteri prodigi , alteri liberales. Prodigi , qui epulis, & vifcerationibus , & gladiatorum muneribus , ludorum venationumque apparatu , pecunias profundunt in eas res , quarum memoriam aut levem aut nullam omnino fint reli&turi . Id. 4. Catil. c. 5. Lentulus largitor , & prodigus. Plaut. Moffel/. 4. I. 19. Peculii fui prodigus. Suetom. im Vitell. c. 7. Facilis ac prodigus animus. Gell. 1. 7. c. 1 1 . Luxus vitæ prodigus effufufque . Plin. l. 9. c. I I. Prodigum & fagax ad luxuriæ inftrumenta ingenium . Id. l. 1 1. cap. 1 9. Apes prodigae atque edaces . & lib. 9. cap. 17. ad fin. Afinius Celer , hoc pifce ( mullo ) prodigus , unum mercatus o&to millibus faummum . h. e. in hoc pifce emendo prodigus . Id. l. 37. c. z. Margaritæ , prodiga res. h. e. quae ut emantur , multum prodigitur . Mamertin. im gratiar. a&. ad Julian. cap. 1 o. extr. Prodigere aliquid in prodigas cupiditates . h. e. quae fumptibus non parcunt , ut expleantur . *J Metaphorice Cic. ad Brut. ep. 1 5. Unum reprehendebas, quod in honoribus decernendis effem nimius , & tanquam prodigus. Vellej. l. 2. c. 48. Suæ, alienæque & fortunæ , & pudicitiæ prodigus. Stat. 6. Theb. v. 767. nofcendi Prodigus, incautufque fui . Horat. l. I. od. 18. v. tilt. Arcanique fides prodiga , perlucidior vitro. Gell. l. 1 1. c. 5. Homo non praeceps, neque judicii fui prodigus. Id. l. 1. c. 15. ad fin. Quorum lingua tam prodiga infrenifque fit, ut fluat femper æftuetque colluvione verborum teterrima . Jd. /. 19. c. 2. Libidines in cibos atque in Venerem prodigae . Quintil. ( feu quicumque alius au£tor, eft ) declam. 292. Prodigis oculis intueri. h. e. liberioribus , & luxuriofis. “T Prodigus anhne , vitae , contemptor, eamque facile ac libenter in difcrimen adducens. Horat. 1. 1. od. 12. v. 37. animæque magnæ Prodigum Paulum . Ovid. 3. L1inor. el. o. v. 64. Sanguinis atque animæ prodige , Galle , tuæ. $tat. 8. Theb. v. 406. At poftquam rabies , & vitæ prodiga virtus Emifere animos, &c. Adde lib. 3. v. 69. & Sil. lib. 1. v.Tzz 5. Sic prodigus lucis , Claudian. l. 2. im Rufin. v. 183. & Fides proprii cruoris prodiga , Prudent. Tsp) seq. 3. de S. Laurent. v. 17. & prodigus fui , Au&. Paneg. ad Conßantin. c. 23. extr. “| Pro abundanti , affluenti , copiofo , largo . Horat. l. 1. ep. 7. v. 41. Non eft aptus equis Ithacae locus, ut neque planis Porre&tus fpatiis , nec multæ prodigus herbae. Ovid. 1 5. Met. v. 81. Prodiga divitias, alimentaque mitia tellus Suggerit. Sil. l. 6. v. 144. Hic ftudio laticum , quorum eft haud prodiga tellus, &c. Claudiam. l, 2. de rapt. Prof. v. 69. lætatur in antro Amnis , & undantem declinat prodigus urnam. Id. l. z. in I. conful. Stilicb. v. 461. madidæ nec prodigus urnæ Aquarius. h. e. nimios ferens imbres. Plin. lib. 13. c. 3. fub fin. Jam quidam etiam in potus addunt unguenta, ut odore prodigo fruantur ex utraque parte corporis. b. e. intus & foris largö odóre perfundantur. Aufon. in Mofell. v. 1 o4. cui prodiga nutat Alvus , opimatoque fluens abdomine venter. %. e. laxa, ampla. Au£f. Moreti , v. 33. de puella Afra. Cruribus exilis, fpatiofa prodiga planta. /. e. æquo fpatiofiorem pedem habens. PRODINUNT, V. Prodeo in fin. PROPISPÉRO , as , a. 1. Prodifperare alvum pro folvere , laxare , quidam legunt apud Plaut. Rud. z. 7. 3 1. Itaque alvum prodifperavit nobis falfis poculis. At pleriqué Ínterpretes prodi fperavii reponunt . V. Taubmann. PRODITIO , onis, f. 4ivolgamento, manifefiazione , dinumzia , & roag»vJts , a£tus pr9dendi , & divulgandi, ihdicium': a prolo.' Piin.Ti. 7. c. 43. Proditio arganorum. Fior. i. 3. c. 18. circa med. Poßquam id nefas proditigne difcuffum eft. Marìertin. in gratiar. a8. ad' Juhian. c. 14. in fn. Cum Proditionem futuri verborum ambago cela

ret. Adde cap. 18. “T Item perfidia , tradimento , r;»}oai* . Cic. Fam. 5. ep. 12. ante med. Multorum in nos perfidiam , infidias , proditionem notabis. Id. Acad. 4. c. 9. Amicitiarum proditiones , & rerumpublicarum. Virg. 2. Aen. v. 83. quem falfa fub proditione Pelafgi Demifere neci. •I Item prodiêtio , dilatio in alium diem, proroga, prolongamento, dilazione. Cato apud Fe/f. in Prodidiffe. Te, C. Cæcili , diem prodidiffe militibus legionis tertiae, cum proditionem non haberent. Al. leg. haberes, h. e.jus proferendi diem , & differendi. V. alium Fefti locum in Prodi&fio. "I Item a&tus prodeundi, vel progrediendi, comparfa , o progreffo : a prodeo. Sidon. l. 5. ep. 13. a med. Quia dicitur hæc ipfa Pernicies appropinquare ( cujus proditionibus Deus obviet ) præveni morbum ,

[ocr errors][merged small]
[graphic]

mur ciftellam habere . Juvemal. fat. 9. v. 1 1 3. Prodere arcanum . 4J,Item pronuntiare, creare , dicere , fare , eleggere, nominare : & de iis tantum dicitur , qui fine fuffragiis fiunt. Cic. 3. de Legib. c. 4. Cum populo agendi jus efto confuli , prætori , magißro populi, eique , quem produnt patres confulum creandorum ergo. Id. pro Mil. c. 17. Prodere Flaminem. Liv. l. 5. c. 3 1. fub fin.'& lib. 6. c. 4o. a med. & Cic. pro Dom. c. 14. fub fin. interregem. Pompon. Dig. Jib. 1. tit. z. leg. 2. ante med. di&tatorem . T Item mandare litteris , fcribere, narrare, fcrivere, raccontare , infegnare , Varr. l. 4. de L. L. c. 32. De eo triceps hiftoria , nam & Procilius mon idem . prodidit , quod Pifo. Cic. 1. Tufcul. c. 13. Si ea , quae fcriptores Græciæ prodiderunt, eruere coner. Id. pro Planc. c. 39. a med. Hæc de clariffimis viris monumenta nobis litteræ prodiderunt. Nep. in Tbemiff. in fim. Thucydides offa ejus clam ab amicis effe fepulta , memoriæ prodidit. Id. in Annib. fub fin. Hujus bella gefta^ multi memoriæ prodiderunt. Sil. l. 3. v. 222. Prodite, Calliope , famæ , quos horrida coepta Excierint populos . Plin. l. 1 o. c. 43. a med. Nunc quoque erat in Urbe Roma , hæc prodente me , equitis R. cornix e Bætica , &c. Id. l. 34. c. 7. Hercules ab Euandro facratus , ut produnt , in Foro boario .• Ovid. 3. Faft. v. 291. Prodere ritum ., piandi fulminis. *] Prodere memoria, pro memoriae. Caef. l. 5. B. Gall. c. 12. Britannia ab iis incolitur , quos natos in infula ipfa , memoria proditum dicunt. Ita Edition. omn. tum antiquæ, tum recentes, quas habemus. “I Item proferre, promere , cavar fuori. Ovid. 5. Faft. v. 5 18. Prodit fumofo condita vina cado. Adde ibid. v. 5o8. & Val. Flacc. l. 8. v. 17. ubi al. leg. promit. “T Sæpiffime ponitur pro perfide tradere, tradire, t;o\}8»wt . Cic. Phil. 1o. c. 3. Si Brutum prodideritis , & deferueritis . Id. 3. Verr. c. 33. & pro Flacc. c. 33. Quem ego fum fecutus , is me deferuit ac prodidit. Id. poft redit. ad Quirit. c. 9. Qui me per fimulationem amicitiae nefarie prodiderunt. Id. im Pifon. c. 24. Prodebas caput & falutem meam una mercede provinciae . Id. pro Caecin. c. 18. Rem , & caufam , & utilitatem communem non relinquere folum , fed etiam prodere. Id. 3. de Fin. c. 9. fub fin. Prodere patriam. Id. Verr. 7. c. • 41. claffem praedonibus. Salluff. in Jug. c. 35. hofti rempubl. *J Item perdere , quafi porro dare , projicere , deferere . Terent. Heaut. 3. 1. 7o. Prius proditurum te tuam vitam , & prius pecuniam o• mnem, quam abs te amittas filium. Enn. apud Feff. in Prodit. Non in fperando cupide rem prodere fummam . Cic. 4. Acad. c. 8. Vir bonus ftatuit oinnem cruciatum perferre, quam aut officium prodat, aut fidem . mancar al fuo dovere , o ££ & Terent. Hecyr. 4. 4. 49. Quid dixti ? eho! an non alemus,\Pamphile ? Prodemus, quæfo , potius ? Ubi Donat. deferemus , projiciemus , porro dabimus. P abbandoneremo . & Virg. Æn. I. v. 254. Nos , tua progenies , cæli quibus annuis arcem , Navibus-( infandum ! ) amiffis, unius ob iram Prodimur , atque Italis longe disjungimur oris. Ubi Servius : porro damur, fcilicet ab Italia prohibemur . Ovid. Heroid. ep. 1 o. Ariadnes ad Thefeum , verf. 5. In quo me fomnufque meus male

prodidit, & tu Per facinus fomnis infidiate meis. m' ingann) , mi*

trad?. “I De equo, aut auriga ve&orem fallentibus . Virg. 1 o. JEn. v. 392. Lucage, nulla tuos currus fuga fegnis, equorum Prodidit. Sil. lib. 17. v. 1 37. Corruit afper equus, confixaque cufpide membra Huc illuc jaétans , re&torem prodidit hofti. Claudian. de taudib. Seren. v. 168. Prodidit (Enomai deceptum Myrtilus axem . Adde Senec. in Oedip. v. 144. *J De rebus inanimis . Lucret. de averno l. 6. v. 33. Cujus ubi e regione loci venere volantes, Claudicat extemplo pinnarum nifus inanis, Et conamen utrinque alarum proditur omne . %. e. decipitur , non habens quo nitatur. Sil. l. 5. v. 57o. fed vani frigentem in Marte fene&tam Prodebaat i&us. b. e. deftituebant , fallebant. Sic lib. 1 5. v. 7 12. Occubuit clypei transfixo proditus ære .* A. e. deceptus . nam impenetrabile putaverat . & lib. 16. v. 433. ni fucceffu nimio, lætoque pavore Proditus elapfo foret inter verba flagello , &c. 4] Porro dare , id e(t tradere quafi per manus, propagare . Cic. pro Mal. c. 3o. extr. Qui facra , qui cæremonias, qui aufpicia & ipfi fan&iffirne coluerunt, & nobis fuis pofteris prodiderunt. Id. 7. Verr. c. 14. ad fin. Jus imaginis ad memoriam pofteritatemque prodendam. Ita Non. cap. 4. m. 35o. & Craev. Al. leg. prodendae. Virg. 4. Æn. v. 23o. qui Italiam regeret, genus alto aTfanguine Teucri Proderet. Ubi Servius : protenderet , id eft propagaret. *J Longe dare , hoc eft differre , protrahere. Lucil. apüdT Non. loc. cit. Poffit ne elabi , an porro prodenda dies fit. Terent. Andr. z. 1. 1 3. Credo , impetrabo , ut aliquot faltem nuptiis prodat dies. Ubi Donatus : proferat , prolatet , differat: deinde fubjicit verba Lucili, allata. Feßus. Prodidiffe non folum in illis dicitur , qui patriam hoftibus prodiderunt , fed etiam tempus longius fecifîè, ut Cato : Te , C. Cæcili , diem prodidiffe militibus legionis tertiæ , cum proditionem non haberent. * Prodere exemplans, edere , quippiam facere , quod exemplo fit aliis. Vellej. l. z. 2. 1 1 o. E præfe&i$ caftrorum quam clarum exemplum L. Eggius , tam turpe Cejonius prodidit. & cap. 6. Id unum nefarie ab Opimio proditum , quod capitis civis R. pretium fe daturum propofuit . <| Produit , porro dederit , ut eft in lege Ceuforia : Porticum fartam te&tamque habeto , prodito ( fupplent Eruditi ) ni produit, &c. Fef?;us. PRODOCÈO , es , a. 2. palam , aut ante doceo. Horat. l. I. ep. 1. v. 53. quærenda pecunia primum , Virtus poft nummos . . haec Janus fùmmus ab imo Prodocet . Ita ex multis MSS. Lambim. Cruqu. Bentlej. Al. praedocet , aut per docet. PRODRöMUS, i, m. anticorriere , fùriere, ^r;?}povog , vox Græca præcurrentem, præcurforem , prævium fignificans. Cic. 4ttic. lib. 1. ep. 12. Nam mihi Pompejani prodromi nuntiant , aperte Pompejum a&urum, Antonio fuccedi oportere. *J Prodromi dicuntur etiam

venti quidam Aquilonares o&o ferme diebus exortum Camiculæ antecedentes , ut Plin. l. 2. c. 47. docet Colum. l. 1 1. c. 2. circa med. Sext. cal. Jul. prodromi fare incipiunt. Cic. Attic. lib. 16. epiß. 6. Magis commode , quam ftrenue navigavi . remis enim magnam partem : prodromi nulli. Quod autem Plin. l. 18. c. 28. ( ubi etefiarum prodromos vocat , quæ ex Colum. loc. cit. calendis Aug. incipiunt ) alium diem his affignare videtur, nempe XIII. cal. Aug. non eorum principium , fed tempus quo conftantius perflant , intelligit , ut ex cit. l. z. apparet. "I Item genus ficuum praecocium, qui ceterorum maturitatem anteveniunt. Ita enim eos Athenis appellant. Plin. in fin. cap. 26. l. 16.

[ocr errors]

lungo, o innanzi , prolungare , ôz teiyo , in longum duco , extendo , traho. Varr. l. 8. de L. L. c. 4. Ut qui triclinium conftrarunt , fi quem le&um de tribus unum imparem pofuerunt , aut de paribus nimium , aut parum produxerunt , &c. Martial. l. 9. epigr. 75. de fatore. Dentibus antiquas folitus producere pelles. Juvenal. fat. 15. v. 165. ferrum incude producere.' Id. fat. 2. v. 93. Ille fupercilim madida fuligine tin&tus Obliqua producit acu. Plin. l. 33. c. 3. Ó* 6. Lineas ex argento nigras produci, plerique mirantur. Horat. l. I. fat. 5. v. 7o. Prorfus jucuhde cœnam producimus illam . Cic. de Sene&#. c. 14. Convivium ad multam no&tem vario fermone producere . Id. in fomn. Scip. c. 1. Sermonem in multa no&tem. Id. de clar. Orat. c. 71. fermonem longius . Sueton. in Aug. c. 78. fomnum ultra primam lucem. Caef. l. 4. B. Gall. c. 3o. rem in hyemem . Plaut. Trin. 2. 2. 59. Pauperi producere vitam ad miferiam . 4. e. ut mifer diutius fit . Terent. Andr. 3. 5. 9. Ut huic malo aliquam producam moram . per trovar qualcbe ritardo. Cic. de Sene&#. c. 17. ad centefimum annum vitam produxit . Al. leg. perduxit . Id. de clar. Orat. c. 1 5. fub fia. Varro vitam Nævii producit longius. lo fa vivere più innanzi : fcrive , cb' ei morì più tardi . & Lucan. l. 4. v. 794. Curio fufas Ut vidit campis acies, &c. Non tulit affli&is animam producere rebus . tirar innanzi la vita . & Tacit. 12. Ann. c. 8. Eo ufque fpem vitae produxerat. Ovid. Heroid. ep. 12. v. 5. quidquid ab illo Produxi vitae tempore , poena fuit . Senec. de confol. ad Polyb. c. ult. Producere fcriptis memoriam alicujus. °| Producere aliquem . tirarlo in lungo, differre , detinere , deludere. Cic. pro Quint. c. 8. Conditionibus hunc, quoad poteft, producit. Terent. Andr. 4. 1. 24. La&tare aliquem , & falfa fpe producere. 4] Producere diem, tempus, paffare . Terent. Adelph. 4. 2. 52. Cyathos forbillans paulatim , hunc producam diem . Martial. l. 2. epigr. 89. nimio gaudes no&tem producere vino. Tibull. l. I. el. 4. v. 5. Nudus & hibernæ producis frigora brumæ , Nudus & æftivi tempora ficca canis. Stat. 8. Tòeb. v. 2 1 9. vario producunt fidera ludo Ante domos , intraque. Verbum tendere , hoc eodem fenfu ufurpat Horat. h. 1. ep. 5. v. 1 1. “I Syllabam producere , fare , o promunziar lunga : cui contrarium eft corripere. Ovid. 4. ex Pont. ep. 12. v. 12. Fiat ut e longa fyllaba prima brevis: Aut producatur , quæ nunc correptius exit. Adde Quintil. l. 1. c. 5. ( al. 9. ) * Eft etiam extra ducere, educere , menar fuori , §£*ya . Plaut. Epid. 3. 4. 4o. Quin tu fidicinam produci intus jubes ? V. Intus . Id. Capr. 2. 2. 2. Ubi funt ifti , quos ante ædes huc juffi produci foras ? Petron. in Satyr. c. 126. Producere aliquem e latebris. Senec. in Troadib. v. 5 1 3. aliquid in medium. Apul. 1. 4. Metam. afinum ftabulo. Ovid. Met. 8. v. 2 1 3. velut ales , ab alto Quæ teneram prolem producit in aera nido. "] De exercitu, qui ad pugnam educitur. Plaut. Amph. 1. 1. 62. Amphitruo caftris producit omnem exercitum . Galba ad Cicer. Fam. 1 o. ep. 3o. In aciem fuas copias de vico produxit. Jußin. l. 1 1. c. 1 3. Producere aciem . h. e. copias in aciem . Caef. 1. 1. B. Gall. c. 48. Cæfar pro caftris fuas copias produxit , & aciem inftru&tam habuit. Ovid. Heroid. ep. 1 3. v. 143. Producetque virum , dabit & mandata reverti . h. e. deducet , & profequetur extra urbem ad pugnam . “T Pro elicere , extrahere , cavar fuori. Ovid. 1 3. Met. v. 322. Eloquioque virum , morbis iraque furentem Molliet , aut aliqua producet callidus arte. Seren., Sammon. c. 34. v. 647. de lana fuccida . Mortua quin etiam producit corpora partu. Adde Senec. im 0&#av. v. 737. “T ducere , adducere, menare, condurre : ita tamen ut particularum extra , aut longe , aut ante vis aliqua infit. Colum. l. 1 1. c. 3. pofl med. Vafa majora fpecularibus integi debent , ut etiam frigoribus , ferenis diebus , tuto producantur àd folem . Id. l. 6. c. 2. circa med. Boves vacuo ploftro fubjungendi, & paulatim longius cum oneribus producendi funt . & ibid. 2 med. Bovem placidiffimum cum indomito jungimus, qui & procurrentem retrahat , & cun&antem producat . Cic. 3. Verr. c. 47. Producere aliquem in confpe&um populi R. Id. in Pifom. c. 6. ad fin. & ad Attic. l. 1. ep. 14. quempiam in concionem. Et eodem fenfu abfolute Salluft. in J ug. c. 38. Ubi filentium coepit, produ&to Jugurtha, verba facit. Terent. Adelpb. 4. z. zz. Non tu eum rus hiiic modo produxe âjebas ? fyncope pro produxiffe. “| Pertimet etiam ad exfequias. Lucan. 1. 2. v. 298. longum producere funus Ad- tumulos jubet ipfe dolor. Virg. 9. Æn. v. 486. nec te, tua funera, mater Produxi , preffive oculos, aut vulnera lavi. Stat. l. z. fl v. 1. v. 2o. nigræ folemnia pompæ ...... & puerile feretrum produxi. “T Produci dicuntur teftes , au&ores , qui fiftuntur in judicio, &c. produrre , prefentare , far comparire. Cic. Verr. 7. c. 5o. Harum rerum omnium au&ores teftefque produco. & cap. 43. ad fin. Graviorem apud judices fe fore ab inferis teftem , quam fi vivus in judicium produceretur. Id. pro Flacc. c. 1 5. Aliquid fortaße coram produ&i dicent , in quo reprehendantur . Id. Verr. 3. c. 5. Equites R. qui ad vos antea produéti teftes, dixerunt, &c. Id. Q. Fr. i. 2. ep. 4. Cum teftis produ&tus effet in Sextium . Juvenal. fat. 16. v. 32. producere teftem contra aliquem. Quintil. l. 1 1. c. 3. prope

« НазадПродовжити »