Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]

Moruit , fcripfitque de arte Grammatica libros XVIII. , & quædam alia, ab Helia Putfchio edita , de quibus accurate Jo. Albertus Fabric. l. 4. bibliothec. Lat. c. 7. Creditur etiam Latinis verfibus vertiße Dionyfii periegefim. '°T Theodorus Prifcianus , medicus fub Gratiano, & Valentiniano II. Impp. vixit , ediditqué Medicinæ libros IV. di&ione horrida , & barbarie inquiuata . V. eund. Fabric. ibid. cap. 12.

[ocr errors]

quus , vetuftus, cafcus . Dicitur fere de iis , quæ multo ante nos tempore fuerunt . Cic. de Univerf. c. 1 1. Credendum nimirum eft veteribus & prifcis, ut ajunt , viris , qui fe progeniem deorum effe

[ocr errors]

prifca ) vocabant. Vellej. l. 2. c. 89. & 125. Prifca illa & antiqua reipublieæ forma revocata. Cic. Tufcul. 1. c. 12. Illud erat infitum prifcis illis , quos Cafcos appellat Ennius . Id. 3. de nat. Deor. z. 16. a med. Joves plures in prifcis Græcorum litteris invenimus . Id. 3. de Orat. c. 1 1, a med. Et illud quod loquitur, prifcum vifum

[ocr errors]

Pont. ep. 1. v. 1 1 5. Verborum prifca vetuftas. Gell. /. 2. c. 6. ad fin. 1Laudare fignificat prifca lingua, nominare , appellare . Cic. de Ha

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

qui ante fuit, fuperior, tranfa&tus : & fere dicitur de iis, quæ nos vidimus , habuimus , fenfimus , five paulo ante , five multis ante diebus , menfibus , annis . Cic. 1. Fam. ep. 5. extr. Ut tuam priftinam dignitatem & gloriam confequare . Id. pro Sull. c. 9. Ille labor meus priftinus . Id. pro Rofc. Amer. c. 52. Veftra priftina bonitas & mifericordia. Id. pro Mul. c. 1. Veterem confuetudinem fori , & priftinum morem judiciorum requirere . Liv. l. 31. c. 2. Priftinum animum erga populum R. confervare. Nep. im Eumem. c. 4. extr. Pro priftina amicitia amplo funere extulit . Id. in Alcib. c. 6. Reminifcens priftini temporis. 0vid. de 43aeone in cervum verfo, Met. 3. v. 2o3. mens tantum priftina manfit. Cef. l. 1. B. Civ. c. 32, Catone repugnante, & priftina confuetudine, dicendi mora diem extrahente. & lib. 3. c. 82. Priftina omnium confirmatur opinjo . Id. 1. 7. B. Gall. c. 54. In priftinum ftatum redire. Gell. im præfat. Priftinæ adnotationes, quas-feceramus. Sueton. in Claud. c. 14. Confulatus , fuper priftinum, quatuor geffit . h. e. præter eum quem fupra dixerat cap. 7. “I Hefternus , proxime elapfus . Caef. l. 4. B. Gall. c. 14. Milites noftri diei priftini perfidia incitati . Sueton. in Aug. c. 94. a med. Somnium priftinæ no&tis familiaribus forte narrabat. Gell. l. 1 o. c. 24. a med. Die prißini quoque eodem modo ( quo die quarti , quinti , noni ) dicebatur , quod fignificabat die priftino , quod vulgo pridie dicitur . V. Dies. “T Prifcus , antiquus, antico . Plaut. Trucul. prol. v. 6. Quid fi de veftro quippiami orem ? abnuunt . En mehercle in vobis refident mores priftini . Colum. 1. 5. c. 1. circa med. Tribus di&tae primum a partibus populi tripartito divifi : quae tamen nunc multiplicatæ priftinum nomen poßident. Claudian. de II. Conful. Stilich. v. 124. Priftina Romuleis infi:ruit arcibus ætas . Nep. in Timol. c. 1. Siciliam in priftinum ftatum reftituere . Al. omitt. ffatum . Sic nos ridurre in priffino.

PRISTINUS, & Piftrinus, a , um , ad Priftin , feu Piftrim pertinens ,

quod eft cælefte fidus . Colum. l. 1 1. cap. 2. poft init. IX. cal. Februar. ex occafu priftini fideris fignificat tempeftatem . & a med. Id. Sept. ex priftino fidere nonnunquam tempeftatem fignificat . Ita Schoettgenius in not. ad R. R. Script. a Matthia Gefnero editos pag. 747. V. Piffrix.

PRISTIS. V. in Pißrix.
PRIVANTIA , um , nom. particip. contrariorum genus, quod privati-

vum appellant. Cic. in Top. c. 1 1. Sunt enim alia contraria , quæ privantiâ licet appellemus Latine, Graece appellantur a np^tivx.

PRIVÂTIM, adverb. privatamente , in privato , ?e/«s , non publice .

Cic. 1. 1. de Invent. c. 4. Eloquentia & privatim & publice homines perverfe abutuntur. Id. 5. Fin. c. 2o. a med. Aut privatim gerere aliquid malunt , aut capeffunt rempublicam . Id. pro Rofc. A

hmer, e. 39. Si hanc ei rem privatim S. Rofcius mandaviffet . Tarie. 1 1. Ann. c. 17. Privatim degeneres , in publicum exitiofi . Sallufi. in Catil. c. 1 1. Vafa cælata privatim & publice rapere . h. e. pro fe quifque finguii milites , & omnis fimül exercitus, quafi publico nomine. Sic Caef. l. 5. B. Gall. c. 53. Tantam fibi au&oritatem comparaverat, ut undique ad eum legationes concurrerent , gratiam atque amicitiam publice privatimque peterent . Gell. l. 2o.Tc. 1. a. med. Fidem praecipue coluit, fan&tamque habuit tam privatim, quam ublice. h. e. tam erga fingulos , quàm univerfos , feu erga rempulicam . Plim. l. 6. c. 17. De iis privatim condidit volumen Amometus. feparatamente, de iis tantummodo traétans , fpeciatim , peculiariter . & lib. 23. c. 1. poft med. Hic folus ( medius digitur ).

excipitur : ceteri omnes onerantur ( anulis ) atque etiam privatim :

articuli minoribus aliis. h. e. finguli articuli. Id. l. 23. c. 4. Oleum cicinum bibitur ad purgationes ventris : privatim dicitur purgare præcordia. in i/pezialità. Sic cap. 16. Serpentes nidore, cum crematur, privatimque afpidas fugat . e fpezialmente . Adde cap. 1. fe&#. 18. & 23. & lib. 23. c. 5. & Quintil. l. 8. c. 2. Qui jaculum emittit , jaculari dicitur : qui pilum aut fudem , appellatione privatim fibi affignata caret . vocabolo proprio e particolare.

[ocr errors]

Cic. 1. Fin. c. 11. Omni privatione doloris putat Epicurus terminari fummam voluptatem . & lib. 2. c. 9. extr. Dolori non voluptas contraria eft , fed doloris privatio . Gell. /. z. c. 6. a med. Omnis culpæ privatio inculpatum facit.

PRIVATIVUS, a, um, privativo , ctspwmv3; , vim privandi habens .

Gell. in f. cap. 22. lib. 13. Ne particula privativa eft. Adde lib. 5.

[ocr errors]

PRIVATO, privatamente , in privato , ablativus adverbii ritu pofitus,

[ocr errors]

PRIVÂTUS, a, um , privato, particolare, proprio , f3, cc , qui eft uniuf

cujufque proprius : cui opponitur communis, & publicus: a privus. Caef. l. 1. B. Gall. c. 5. Oppida omnia ad duodecim , vicos ad quadringentos , reliqua privata ædificia incendunt. & lib. 4. c. 1. Privati ac feparati agri apud eos nihil eft. Cic. 1. Offic. c. 7. Ut communibus utatur pro communibus , privatis ut fuis. Sunt autem privata nulla natura , fed aut veteri occupatione , aut vi&oria , aut lege, pa£tione , conditione, forte. Horat. l. 2. od. 15. v. 13. Privatus illis cenfus erat brevis, Commune magnum . Cic. pro Sext. c. 12. Pro uno cive & bonos omnes privato confenfu , & univerfum Senatuam publico confilio mutaffe veftem . Id. pro Quint. c. 3. ad fin. De communi quidquid poterat , ad fe in privatam domum fevocabat . & cap. 4. Au&tiouem profcribit earum rerum , quæ ipfius erant privatæ. Suet. in Caef. c. 24. Ad legiones, quas a republica acceperat, alias privato fumptu addidit . Petron. in Sat. c. 1o. Communes farcinulas partiamur, ac paupertatem noftram privatis quæftibus tentemus expellere. h. e. finguli fuis , privis. Cic. 3. de Legib. c. 19. & pro Dom. c. 17. In privatos homines leges ferri noluerunt . %. e. in fingulos , privos. Al. leg. privos utroque loco. Id. 3. de Fin. c. 1 . extr. Ipfae rhetorum artes , quæ funt totae forenfes atque populares, verbis tantum in docendo quafi privatis utuntur , ac fuis. Feflus : Privatæ feriæ vocantur facrorum propriorum , velut dies natales , operationis, denecales. “T Privatus homo dicitur , qui in magiftratu non eft , íêuçt^;. nam qui magiftratum gerit , eft publicus , Cic. Catil. 1. c. 1. An vero P. Scipio pontifex max. Ti. Gracchum privatus interfecit ; Catilinam nos confules perferemus? Id. 1 1. Phil. c. 1 o. ad fim. Privato viro imperium extra ordinem dare. Id. 1. Fam. ep. 1. a med. Craffus tres legatos decernit, ex iis, qui cum imperio funt: Bibulus ex iis , qui privati funt. Id. 1. de Invent. c. 25. In fortuna quæritur , fervus fit, an liber : pecuniofus , an tenuis : privatus , an cum poteftate . Id. de Sene£f. c. 7. Nec ea folum in claris & honoratis viris , fed in vita etiam privata & quieta . “| In privato , privatamente , in privato . Liv. l. 39. c. 18. ' Mulieres damnatas cognatis tradebant , ut ipfi in privato animadverterent in eas : fi nemo erat idoneus fupplicii exa&or , in publico animadvertebatur. Adde lib. z. c. 54. “T In privatum , per ufo de' privati. Liv. l. 4o. c. 51. Fulvius locavit forum pifcatorium , circumdatis tabernis, quas vendidit in privatum. “T Ex privato , d; quel de' privati. Liv. /. 3o. c. paenult. ad fin. Nunc quia tributum ex privato conferendum eft , tanquam in publico funere comploratis . * Sub Imperatoribus omnes privati dicebantur , licet in magiftratu effent . Tacit.. in Agric. c. 39. Id fibi ( Domitiano ) maxime formidolofum, privati hominis ( Agricole Britanniam adminiftramtis ) nomen fupra Principis attolli . Plin. l. 2. ep. 1. Perfun&us eft tertio confulatu , ut fummum faftigium privati hominis impleret , cwm Principis noluiffet . Suet. in Ner. c. 21. Non dubitavit etiam privatis fpéétaculis operam inter fcenicos dare . h. e. non a fe , fed a prætore editis. Plin. in Paneg. c. 1 o. Jam Cæfar , jam imperator , jam Germanicus, abfens & ignarus, & poft tanta nomina, quantum ad te pertinet, privatus. “T Significat etiam fpoliatum', orbatum, çarentem, privato, fpogliato , fen*a , ττερ*$§rtv. Paul. ex Feffo in Privos. Dicimus & privatum , cui quid eft ademptum . Cic. pro Rabir. Poff. c. 9. Demetrium , afpide ad corpus admota , vita efîe privatum. Ovid. 1. ex Pont. ep. I. v. 53. Alter ob huic fimilem privatus lumine culpam . Gell. l. 19. c. 12. Animus affe&lionum adminiculis privatus . Lucret. l. 2. v. 84o. quæ funt aliis rebus privata, notifque . & lib. 1. v. 1 o36. privata cibo natura animantum Diffluit amittens corpus *& verf. 343. Non tam follicito motu privata carerent. “I Exemptus , liber , vacuus . Id. ibid. verf. 5o. divum natura privata dolore omni , privata periclis . & h. 2. v. 1 o89. natura videtur Libera continuo dominis privata fuperbis.

- -

[ocr errors]

PRIvERAs, mulferes privatas dicebant. Feft. PRIVERNAS, atis, qüi eft ex Priverno, oppido Latii in Volfcis prope Ufentem fluvium , & Pomptinas paludes, nunc Piperno: olim gb generofum vinum nobili . Liv. 1. 8. c. zo. De Senatu Privernate ita äecretum . & cap. 2 1. Qui Privernatium caufam impugnabant . & cap. 19. Privernas bellum . Sil. l. 8. v. 395. Ferentinis, Privernatumque maniplis. Plin. l. 14. c. 6. Privernatia vina . Cic. z. de Orat. c. 55. Teftificatur pater , fe tibi Privernatem fundum reliquiffe . M. Brut. apud eund. ibid. & pro Cluent. c. 51. Forte evenit ut in Privernati effemus . Al. leg. Privernate . Id. Agrar. 2. c. 25. Ager Setinus, Privernas, Fundamus. Eft qui leg. Privernus. PRIVERNUS, a, um , idem ac Privernas. V. in voce præced. -PRIVIGNUS, i , Privigna, ae , figliaffro , figliaßra , rp&yevog , rpoydvw , 2μφ?yovos, filius, filia mariti , vel uxoris meae , alterutro parente carens: cui refpondent vitricus , & noverca. Privignus diétus, quod ante, quam mater fecundo nuberet , eß progenitus. Pri enim antiqui pro præ dixerunt . Modeftin. Dig. lib. 38. tit. 1o. leg. 4. Uxor liberis ex alia uxore natis noverca dicitur : matris vir ex alio viro natis vitricus appellatur : eorum uterque natos aliunde privignos privignafque vocant. Adde Cicer. Attico h. 13. ep. zo. & Q. Fr. l. 3. ep. 3. & Horat. lib. 3. od. 24. v. 18. *J Si vir ex priori uxore filium vel filiam habeat , & fimiliter uxor filiam vel filium, inter hos matrimonium effe poteft . Papinian. lib. 23. tit. 2. leg. 34. In

ter privignos contrahi nuptiae poffunt , etfi fratrem communem ex

novo parentum matrimonio fufceptum habeant. 4] Privignus etiam is eft , qui vulgo conceptus ex ea natus eft , quae poftea Imihi nupfit . Scævola Dig. lib. 38. tit. 1 o. leg. 7. *T * Adje&ive Colum. l. 1o. v. 161. Flagitat ecce fuos genitrix mitiffima fetus , Et quos enixa eft partus , jam quærit alendos , Privignafque rogat proles. h. e. terra appetit herbas, quas non fponte fuâ gefiuit, fed humana opera induftriaque fatas eduxit : vel in alio folo natas , & in fe translatas. utroque enim modo privignae vocantur metaphori

ce . PRIVILEGIARfUS, ii, m. privilegiato , cui aliquod privilegium conceffum eft. Ulpiam. Dig. lib. 14. tit. 5. leg. 3. Nifi quis privilegiarius veniat. PRIVILEGIUM, ii , n. legge fatta contra un particolare , rpoyog.?« , r;ovdwio» , lex contra privatum aliquem lata , ut illa Clodii de exfilio Ciceronis. Cic. 3. de Leg. c. 19. & pro Dom. c. 17. In privatos homines leges ferri noluerunt . id eft enim privilegium. •| Eft a privus , fingularis, & lex : & a Cicerone fere in malam partem accipitur, ut pro Sext. c. 39. Cum fancitum effet, ut neque privilegium irrogari liceret, neque de capite , nifi comitiis centufiatis , rogäri .

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

ut Fef?. & Gell. l. 1 o. c. 2o. tradunt . Lucil. ibid. & apud Non. c. 1. m. 1 52. & cap. 2. n. 694. abdomina thynni Advenientibu' priva dabo . um per uno . & Liv. l. 3o. c. 43. Ut privos lapides filices , privafque verbenas fecum ferrent . Lucil. apud Non. loc. cit. Culcitülæ accedunt privae centonibu' binis. Lucret. l. 4. v. 26o. & cum Acre ferit frigus , non privam quamque folemus Particulam venti fentire , & frigoris ejus , Sed magis unverfum . Plin. l. 8. c. 46. de bove Api. Refponfa privis dat , e manu confulentium cibum capiendo. Gell. 1. 1 1. c. i6. Quæ non tam dilucide demonftrari Latina oratione poffunt , quam Graeci ea dicunt privis vocibus. Lucret. l. 3. v. 732. Inque dies privos aboriri quæque creata. ogni d), in dies fingulos . & verf. 275. Innumerabiliter privas mutatur in horas . ad ogni ora . & lib. 4. v. 566. In multas igitur voces vox una repente Diffugit , im privas quoniam fe dividit aures. in cadauna orecchia . Tribuunt & Ciceroni 3. de Legib. c. 19. & pro Dom. c. 17. ex leg. XII. Tab. fed al. privatus fubftituerunt. *I Interdum accipitur pro privato , & proprio uniufcujufque . Horat. l. 1. ep. 1. v. 92. viden' ut pauper condu&to navigio æque Naufeat , ac locuples, quem ducit priva triremis? propria fua. *] Item pro fingulari, eximio, fimgolare. Id. l. 2. fat. 5. v. 1 o. turdus, five aliud privum dabitur tibi , devolet illuc , Res ubi magna nitet domino fene. Liv. l. 7. c. 37. Milites fingulis bobus, binifque privis, tunicis domati . Al. omitt. prtvis. * Item pro privato , carente , privo. Apul. de deo Socrat. Turba imperitorum, vana fan&itudinis , priva veræ rationis.

PRO, avanti, dinanzi, zpà , ante : refertur ad locum, & ablativo fer

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]

de Fin. cap. 21. Eaque pro eo , quantum in quoque fit ponderis, effe aeftimanda . Id. 3. Fam. ep. 3. ad fin. Equidem pro eo • quanti te facio , quidquid feceris , approbabo. fecondo la ftima che 4o di. te. “T Pro eo abfolute . Cic. Fam. 1 3. ep. 7. Quod erit hujufmodi , ut fi a Cæfare, quod fperamus , impetrarimus, tuo beneficio nos id confecutos effe judicemus : fin minus , pro eo tamen id habeamus, cum a te data fit opera, ut impetraremus. lo tengbiamo tutta via per benefi<io tuo. “M Pro eo quod , quia , vel propter hoc quod . . Liv. l. 38. c. 49. extr. Sed fatis jam di&um eft : quin pro eo quod pluribus verbis vos , quam volui , fatigavi , ve* miam a vobis petitam velim. “T Prout , & pro eo ut , fecondo • che :. Cic. 4. Verr. c. 34. Comparaverat fupelle&ilem elegantiorem , tabulas piétas, etiam argenti bene fa&i , prout Thermitani hominis facultates ferebant , fatis . Liv. l. 38. c. 5o. Id prout cujufque ingenium erat, interpretabantur. & cap. 4o. fub fin. Prout locus iniquus æquufve his aut illis , prout animus pugnantium eft , prout ' numerus, varia pugnae fortuna eft. Plin. l. 5. c. 9. Prout nives fatiaverint , ita Nilum increfcere . Celf. l. 4. c. 4. fe&. 3. Si fecuta ùlcera funt , prout fedes ipfa eft , ita varia genera morborum funt . In epiß. L. Metelli Siciliae Praet. apud Cicer. 5. Verr. c. 54. Tamen pro eo ut temporis difficultas , aratorumque penuria tulit , &c. Τ* Eft etiam pro ob, propter , per , per cagione , 8t * . Plaut. Aulul. 3. 3. 8. Pro vapulando abs te mercedern petam . Terent. Eun. 5. 4. 19. Ego polTte pro iftis di&is & fa&is , fcelus , ulcifcar . Cic. Atnic. l. i. ep. 3. Mifimus, qui pro ve&tura folveret. Id. 1. de 0var. c. 55. Quem omnes amare meritiffimo pro ejus eximia fuavitate debemus. “I Sæpe loco, vice , in luogo , in vece. Unde illa pro praetore , pro confule ( pro magiftro fcripturae. Cic. Verr. 4. c. 7o. • & Attic. l. 1 1. ep. 1 o. ) quæ & conjun&te fcribuntur , de eo qui vices agit prætoris , &c. eandemque habet au&oritatem , quamvis praetor non fit , viceprerore, viceconfole. Cic. in Orat. c. 45. Ain' pro âifne , nequire pro non quire , malle pro magis velle , nolle pro non velle .' Id. z. de Leg. c. 5. a med. Neque medicorum præcepta vere dici poffent , fi quæ infcii imperitique pro falutaribus mortifera confcripferint . Sueton. in Caef. c. 7o. Una voce , qua Quirites eos pro militibus appellarat , tam facile flexit , ut , &c. •J Item tanquam , inftar, ut , come , per . Cic. Attic. l. 2. ep. 3. Cato ille noftèr, qui mihi unus eft pro centum millibus . Mat. & Trebat. ad cicer. poft epif?. 1 5. l. 9. ad Attic. Pro certo habere. Terent. Adelph. 1. 1. 23. Hunc eduxi a parvulo, habui, amavi pro meo. Caef. l. 3. B. Civ.T c. 1o9. & Cic. pro Sext. -c. 38. & Verr. 6. c. 15. Cum jam pro damnato mortuoque effet . . & Verr. 4. c. 2. fub fin. Siciliam iiobis non pro penaria cella , fed pro ærario fuiffe . Id. pro Arch. e. 3. ad fin. Gerere fe pro cive . Liv. l. 32. c. 33. Nicephorium , venerifque templum quae fpoliaffet , evaftaffetque , pro incorruptis reftitui . & lib. 39. c. 49. Adeo incredibilis vifa res , ut non pro vano modo , fed vix pro fano nuntius audiretur . Id. l. 8. c. 1. volfci no&e pro vi&is Antium agmine trepido abierunt . Senec. de Tranquill. c. 1 1. ante med. Qui mortem timebit, nihil unquam pro homine vivo faciet . Plaut. Poen. 3. 1. 23. Neque nos populus pro cerritis infe&abit lapidibus . Id. Merc. 4. 4. 4. Qui amat , quod amat , id fi habet , id habet pro cibo . Curt. l. 4. c. 1 o. Jam pro feditione res erat . Liv. l. 43. c. 5. Effe alicui pro hofte . Ulpiam. Dig. lib. 5. tit. 3. leg. 1 1. Pro herede pofíidet , qui putat fe heredem effe. Sic leg. 1 3. Pro poffeffore , pro emptore , &c. Pompon. Dig. lib. 3o. leg. 34. Turpia legata pro non fcriptis habentur. Liv. 1. 23. c. 22. ad fin. Id omnino pro non di&o habendum. T Significat etiam in defenfionem , in favorem , in favore , in difefa , per : eui opponitur contra . Hinc Ciceronis orationes pro Archia, pro Ligario', &c. Id. 3. de Orat. e. 2o. Hoc non modo pro me , fed conέra me eft potius. Id. pro Cluent. c. 22. fub fin. Partim nihil contra Avitum valere , partim etiam pro hoc effe . Liv. l. 34. c. 8. Haec cum contra legem, proque lege di&a effent. Senec. l. 2. quaeft. nat. c. 33. Puta ità effe : pro me eft. fa per me . Rurfus Cic. poß redit. . in Sen. c. 1 1. a med. Populum R. pro me, tanquam pro fratre, aut pro parente obfecravit . Tacit. Ann. 4. c. 78. Cunéta pro hoftibus èrant . Colum. l. 3. c. 5. Quod ego minime reor effe pro agricola . effer di vantaggio. “ Item comparationem. Liv. l. 36. c. 1o. a *med. Caftra metatus latius, quam pro copiis. Id. l. 21. c. 29. Prœlium atr6cius, quam pro numero pugnantium fuit. & cap. 59. ad fin. Major Romänis quam pro numero, ja&ura fuit. " Pro cum accufativo . Imfcript.T apud Gruter. pag. 4. n. 12. Minervæ libenter dedit pro falutém fuam . & pag. 46. n. 9. Herculi invi&to facrum pro fàlutem Imp. L. Sept. Severi , &c. Cave, imiteris ;. 'I In èompofitione fignificat ante, ut procedo , progredior, provideo : & palam `ut proloquor, prodo : & procul ut profanus , prohibeo : & vice , ut proconful : quæ & Feftus docet ; pRO, o, oh, ab, &, interje&tio exclamantis, admirantis. Cic. pro leg. jMânjl. c. 12. & l. 2. de Orat. c. 55. Pro dii immortales! tantam ne unius hominis divina virtus, tam brevi tempore lucem afferre reipublicae potuit , ut , &c. Id. in Orat. c. 46. & 5. Tufcul. cap. 16. a „med. Pro deum atque hominum fidem ! Terent. Adelpk. 3. 3. 3. Pro Jupiter , hominis ftultitiam ! Martial. l. 2. epigr. 46. Pro fcelus ! Hârat. l. 3. od. 5. v. 7. Pro Curia , inverfique mores ! Tertull. de Paenit. fub fin. Pro malae tra&ationis ! φεῖ. Liv. l. 22. c. 14. Tamtum ( pro dolor ! ) degeneramus a parentibus noftris . Al. omitt. dolor | Plaut. Caf. 2. 4. 3. Pro! bonæ frugi hominem te jampridem eße arbitror . Ovid. 13. Met. v. 758. pro , quanta potentia regni Eft, Venus alma , tui ! Id. Heroid. ep. 3. v. 98. Et mea, pr9 ! nullo pondere verba cadunt. “T Sunt qui fcribunt proh : fed Prifcian. docet l. 1. pag. 348. Putfcb. nunquam vocalibus in fine diäionis afpirationem appingi , exceptis ak , & va& , quz voces muTony. III.

tilæ funt, & per apocopen fa&ae ex aâa , & vaha . Stant pro Prifciano Manut. & Cellar. Alii afpirationem retinent , five quia etiam proh fa&um a proha cenfent , five quia in enuntiando majori femper fpiritu effertur, quam pro præpofitio. Stat ab his Daufquius. PROREDIFICÄTUM dicitur , quod ex privato loco proceffit in publicum folum . Feftus : qui fignificare videtur maenianum, projeétum. PROAGOGION. V. in Paedagogium . PROAGöRUS, i , m. προγyoyo;, Graece fignificat eum , qui ante alios verba facit : apud Siculos nomen fuit 'fummi magiftratus . Cic. 6. Verr. c. 23. & 39. PROAMfTA, æ, f. forella di mio bifavo, proavi mei foror, feu amita avi mei , quæ & amita major dicitur. Cajus Dig., lib. 38. tit. 1 o. leg. 1. & Paul. ibid. leg. 1 o. PROACÜO . V. Peracuo. PROARCHE ,' es, f. rpoxoX» , unus ex æonibus Valentiniani , nempe principium omnium rerum, & originum. Tertullian. adverf. Valentin. c. 7. 35. & 37. PROAUCTOR , oris, m. rpovxtwpyw , progenitor, princeps, quafi procul, & longa origine au&or . Sueton. in Claud. c. 24. Appium Czcum generis fui proau&torem . PROAVÎA , ae , f. madre di mio avo , bifavola, ryoμέμμα , mater avi , vel aviæ meæ , five ii paterni fint , five materni : cui refpondent pronepos , proneptis , ut Cajus Dig. lib. 58. tit. 1o. leg. 1. & Paul. ibid. leg. 1 o. docent. Sueton. in Calig. c. 1o. In Liviæ, Auguftæ proaviæ fuæ contubernio manfit. PROAVITUS, a, um , del bifavolo , ad proavum , aut proaviam , & univerfim ad majores noftros pertinens.' Ovid. 13. Met. v. 415. Mittitur Aftyanax illis de turribus , unde Pugnantem pro fe , proavitaque regna tuentem Sæpe videre patrem , monftratum a matre folebat. Stat. l. 4. filv. 4. v. 83. Proavita rura. Sil. l. 16. v. 254. potentia. Id. l. 5. v. 366. medicamina. 4. e. quæ quis a proavis tradita didicit. PROAVUNCÜLUS, li, m. fratello di mia bifavola , proaviæ meæ frater , qui & avunculus major dicitur , ut docent Cajus Dig. lib. 38. tit. 1 o. leg. 1. & Paul. ibid. leg. 1 o. V. Avunculus . PROÄVUS , i , m. bifavo , bifavolo , fecondo avo , rpârxrorog , pater avi , vel aviæ tum ex parte paterna , tum materna : cui refpondet pronepos , proneptis . Cajus Dig. lib. 38. tit. 1o. leg. 1. & Paul. ibid. leg. 1 o. Plaut. Mil. 2. 4. zo. & Perf. 1. 2. 5. Pater , avus , proavus, abavus, atavus, tritavus'. Cic. pro Mur. c. 7. Et proavus L. Murenæ, & avus prætores fuerunt. “| Pro tritavo Cic. Fam. 3. ep. 1 1. extr. ad Appium Pulcrum . In cenfura de proavo multum cogitato tuo. h. e. de Appio Claudio Cæco . V. Abavus. * Et univerfim pro quocumque ex majoribus . Horat. in art. Poet. v. 27o. At veftri proavi Plautinos , & numeros , & Laudavere fales . Stat. 1 o. Tbeb. v. 8o7. Quæque novis proavum tellus effloruit armis . pro proavorum . Ovid. 3. Amor. el. ult. v. 5. ufque a proavis vetus ordinis heres . Curt. l. 6. c. 1 1. Quis proavum hujus Alexandrum ultus eft ? V. Jußin. l. 7. per tot. Solin. c. 9. ( al. 14. ) & Eufeb. in Chronic. PROBA, ae , f. probatio, fpecimen , indicium , prova , Impp. Valentim. & Valens , lib. 12. Cod. tit. 25. leg. I. Ut ftratoribus unus tantum folidus probæ nomine pofceretur. Ammian. in fi. 1. 2 1. Annonae militaris indicia, ut ipfi nominant, probam. PROBABILIS, le , probabile , verifimile , nr %ανός , qui probari & credi poteft . Cic. 1. de Invent. s. 29. ad fin. Probabile eft id, quod fere fieri folet, aut quod in opinione pofitum eft, aut quod habet in fe ad hæc quandam fimilitudinem, five id falfum eß, five verum . Id. ín praefat. Parad. Nihil eft tam incredibile , quod non dicendo fiat probabile. Id. 1. Offic. c. 3. Medium officium id effe dicunt , quod çur fa&um fit , ratio probabilis reddi poffit . Id. 2. de Divin. c. 6. Qui nihil fine aliqua probabili conje&ura & ratione dicunt . Id. 1. de Orat. c. 56. extr. Galbae difputationem fibi probabilem, & prope veram videri . Id. Verr. 7. c. 67. ad fin. Splendida eft illa caufa , probabilis mihi & facilis , populo grata atque jucunda , Liv. l. 4o. 3. 29. Probabile mendacium . Tacit. Ann. 6. c. 14. Nullas probabiles caufas longinquæ peregrinationis afferebat. “T Item probandus, probatione dignus , da approvarf , da piacere . Quintil. l. 8. c. 3. circa med. Ne fperemus ornatam orationem fore , quæ probabilis non erit . Cic. in Partit. c. 6. Probabile genus eft orationis , fi non nimis eft comptum atque expolitum , fi eft au&oritas & pondus in verbis , fi fententiae vel graves , vel aptæ opinionibus hóminum & moribus . . Liv. l. 2. c. 1 3. fub fim. Quod & virginitati decorum , & confenfu obfidum ipforum probabile erat. Valer. Max. imitio c. 2. l. 6. Libertas in ÄÈ & fa&is vulgi fic auribus gratior, quam fapientiffimi cujufque animo probabilior eft. Colum. l. 3. c. 2. a med. Uvae, quæ habent probabilem guftum. & in fi. cap. 1. Maxime probabilis cæli & foli qualitas . Plin. l. 31. c. 3. Aqua maxime probabilis. Id. l. 21. c. 4. Rofa nec odore, nec fpecie probabilis . Colum. l. 6. c. 1. Umbria progenerat boves vaftos & albos , eademque rubros , nec minus probabiles animis , quam corporibus . & cap. z. ad fin. Mores hujus pecudis probabiles habentur , qui funt propiores placidis , quam concitatis , fed non inertes . Gell. l. 2o. 3. f. a med. Quod edi&um prætorium de æftimandis injuriis probabilius effe poteft? pià ragionevole. “T Probabilis orator cujus imgenium & eloquentia probari ac placere debet. Cic. in Bruto, c. 76. ê. Sicinnius probabilis orator : jam vero etiam probatus. Id. 2. de Orat. c. 36. Semper exiftimavi , jucundiorem & probabiliorem huic populo oratorem fore, qui , &c. Id. de clar. Orat. c. 68. a med. P. Autrónius voce peracuta atque magna, nec alia re ulla probabilis. Id. 1. 1. de Orat. c. 28. a med. Difcipulus probabilis . Id. in Bruto , c. 48. fub fim. Vir ingenio fane probabili.

[ocr errors]
[ocr errors]

biliter , & aperte . Id. 2. de Orat. c. 82. a med. Ad confilium de

republica dandum, caput eft, noffe rempubl. ad dicendum vero probabiliter, noffe mores civitatis . Id. in fragm. apud Augußin. l. 3. contra Acad. c. 7. Ex quo poteft probabiliter confici eum, &c. Liv. 1. 33. c. 28. Multa in eam partem probabiliter argumentatus. Cic. 2. de Invent. c. 46. Juftius & probabilius accufare videtur . Gell. in fi. l. 9. Eleganter & probabiliter hoc di&um eft . Id. l. 1. c. 16. Id quoque re&le , & probabiliter dici folitum . Vellej. 1. 2, c. 46. Confulatus neque petitus honefte ab his , neque probabiliter geftus eft . tollerabilmente, vel lodevolmente. PROBAMENTUM, ti , n. prova , probatio . Impp. Honor, & Theodof. lib. 1 3. Cod. Tbeodof. tit. 6. leg. ult. Quem non perfonæ alicujus probamenta confutarant. PROBÄTA, n, plur. befliame, rpâßxtv , Græca vox , pecus omne, & praecipue oves fignificans . Plin. l. 7. c. 2. In Africa effe familias quafdam effafcinantium , quorum laudatione intereant probata , arefcant arbores , &c. PROBATIO, onis , f. approvazione, συγχατέθεα-ς , ἀποδοχλ , approbario. Cic. pro Font. c. 4. Certe falfum eft , ob probationem pretium datum , cum multa improbata fint. “T Item demonftratio , ofenfio, argumentum , prova , argomento , τ/α τς . Quintil. l. 5. c. 1 o. Hæc omnia ( enthymema, epicherema, fyllogifmus, &c. ) generaliter π }7tec appellant : quod etfi propria interpretatione dicereTfidem poffumus , apertius tamen probationem interpretabimur . & ibid. po/? med. Probationes potentiffimae . Juflin. l. 32. c. 2. fub fim. Infidias ab eo fibi paratas confingit : ad cujus rei probationem immittit indices , &c. Plin. l. 2. c. 2. Oculorum probatio. “| Præterea ita appellatur tertia orationis pars , quæ & comfirmatio dicitur , & fides orationis, in qua orator ponit ea , quæ ad faciendam fidem dire&to pertinent. Quintil. l. 3. c. 9. ( al, 1 1. ) *J Denique eft examem , exploratio , experirnentum , periculum , efame, prova, efperienza , èo vtvzai z . Cic. 1. Offic. c. 4o. a med. Athletarum probatio . Valer. Max. l. 2. c. 2. m. 9. Probatio equitum. h. e. quæ in tranf

[ocr errors]

bus prima eft probatio , qui idonei fint boves , qui arandi caufa emuntur . Plin. l. 29. c. 2. Probatio œfypi , ut fordium virus oleat Id. l. 12. c. 12. fub fim. In his probatio una, ne fint fragilia . Id. l. 2 1. c. 6. a med. Probatio croci finceri, fi impofita manu crepat. Id. l. 36. cap. 2 1. Probatio pumicis in candore minimoque pondere. fd. l. 37. c. ult. Gemmae recufant limæ probationem . PROBATIVUS, a , um , ad probandum pertinens . In fermone , qui præcedit declam. 299. Quintil. In hoc probativæ quæftiones duæ , altera » za^tizo , altera τρzyv zt z % . PROBÄTOR , oris, m. approvatore , árt wott^g , qui probat , approbator . Cic. Phil. 2. c. 12. Quid intereft inter fuaforem fa&i , & probatorem ? Id. pro Caecin. c. 29. ad fim. Hujus rationis non modo non inventorem , fed ne probatorem quidem effe me. Ovid. l. z. ex Pont. ep. z. v. I o3. Ingenii certe , quo nos male fenfimus ufos , Artibus exceptis , fæpe probator eras. PROBATORÍUS, a, um , ad probandum pertinens. Probatoria abfolute , lettera tejìimoniale, teftimonium , quo quis idoneus & probatus oftenditur , qui in ordinem aliquem adfcifcatur. Impp. Conffantin. & Conftan* lib. 12. Cod. tit. 58. leg. 2. Impp. Theodof. & Valent, ibid. tut. 6o. leg. 6. &c. PROBÀTUS, a, um , provato, conofciuto per prova , fperimentato , f!jnuato , accetto , ?o« y, z73άς, experimento cognitus, fpe&atus, explor&tus : & fere in bonam partem , Ovid. Met. 15. v. 361. Si quâ fides rebus tamen eft adhibenda probatis. Plaut. Perf. 4. 6. 1. i*robati argenti fexaginta minae . Plin. l. 16. c. 8. Boletos pariunt quercus probatiffimos, robur , & cupreffus noxios . Id. l. 33. c. 5. Trobatiffima in Egypto palma . Id. l. 37. c. 5. a med. de beryllir. Probatiffimi funt ex iis , qui viriditatem puri maris imitantur . Id. l. 34. c. 8. Probatiffima ftatua . Plin. alter l. 7. ep. 9. Adeo notum probatumque eft , ut probatione mon egeat . Id. in fin. l. 8. Nitengum eft , ne rudis & incognitus , quam exploratus probatufque , humanior fuiffe videaris. Id. l. 2. ep. 13. ad fin. Habes , quam probatus carufque fit nobis. Quintil. l. 16. c. 2. Ruftici probatam experimento culturam in exemplum intuentur. Caef. l. 1. B. Civ. c. 83. a med. Ut per paucos probati & ele&i in provincias mittantur . Lucil. apud . Non. c. 5. n. 6o. Tuam probatâm mihi & fpeétatam maxime adolefcentiam . Cic. I. de Orat. c. 27. Ceterarum homines ârtium fpe&tati & probati . Id. in Top. c. 19. Ingeniofos , & opulentos , & ætatis fpatio probatos, dignos, quibus çredatur', putant. Colum, l. 1 1. c. 1. Operüm probatiffimi artifices. Plin. 1. o. ep. I9. familiariter ab eo dileétus probatufque . Cic. pro Planc. c. 1 1. Qjbus cum fuerit probatiffimus , hodieque fit , ómnibus effe fe probatum debet fperare. Liv. 1. 27. c. 8. ita repénte exfuit antiquós mores , ut nemo probatior priinoribus patrum , fuis pariter alienifque effet. 0f$* Pro 9ecin. c. 4. Cæfennia fummo loco nata, & probaíif. fima femina : Marcell. ad Cicer. Fam. 4. ep. 1 1. Gratulatio' tua mihi eft probatiffima. Claudian. de Iv. Conful. Honor. v. 487. Ut fortes in Marte viros, » animique probatos , Sic juflos in páce legis . h. e. compertos animofae virtuti§ bellicae'. Al. leg. animifque parafos . * Probatum eff , receptum eft, placet , vsvdut ztva . Sil. l.

'canis admovere canes. 47 Probatus, oftenfus, argumentis confirmatus, manifeftus. Ovid. Met. 15. v. 37. criménqúe patet fine tefte probatum. *] examinatus , exa&tus , & probus judicatus , Modefiin. Dig. lib. 48. tit. 1o. lég. 32. Menfuras publice probatas vini , frumenti, vel cujuslibet rei corrumpere. PROBE, bene, beniffimo, %zxàç , s$, bene, re&e , præclare- Cic. 3. de Orat. c. 5o. Antipater , quem tu probe meminifti . Id. 4ttic. !. 13. ep. 6. De aquæduétu probe fecifti . Id. 2. Fam. ep. 42. Quod cuin probe fcirem, utinam , &c. & epiff. Io. Exercitus fatis probe grmatus auxiliis . Plaut. Bacch. 4. 9. 18. Milites armati atque animati probe . Id. Moßell. 1. 2. 19. Edes expolitæ, fa&tæ probe , examuffim. Id. Men. 3. z. 1. Próbe lepideqüe concinnatus . Id. Miiit. 2. 6. 1o7. Ufque adhuc a&um eft probe . Id. Rud. 2. 3. 5o. & Cic. 4;tic. l. 5. ep. 1. Probe curare aliquid . Plaut. Trin. 3. 3. 56. Satis fcite & próbe . Tacit. 3. Hift. c. 62. Mimos a&itavit fcit£ magis , quam pròbe. Cic. Attic. 1. 7. ep. 3. Illud probe judicas. Id. in Bruto, c. 41. De Servio probe dicis . Id. 1. Offic. c. 19. Probe definitur a Stoicis fortitudo. •I Item valde, vehementer , omnino, præfertim apud Comicos, bene, molto, affai , affatto .. Plaut. Ampb. i. 1. 126. Appotus probe. & 162. Probe percutere aliquem . & 268. Probe decipere. & 3. 3. zo. Probe errare . & 3. 4. 14. Faxo probe, jam hic deludatur. Id. Capt. 3. 4. 1 o2. Pereo probe . Id. Curcul. a. 3. v. 16. Næ ego hic me intus explevi probe . Id. Epid. 3. 4. 55. Tibi os eft fublitum plane & probe. Id. Mil. a. 5. v. 4. Vide, ut fit acutus culter probe . Terent., Heaut. 5. 3. 18. Convinces facile ex te natum . nam tui fimilis eft probe. “T Probe narras, bonum nuntium affers. Terent. Andr. fc. ult. v. 6. qui Eun. 3. 3. 7. bene narras, Hec. 4. 4. 2o. bene nuntias , eod. fenfu dixit. T In refponfionibus eft approbantis, laudantis, applaudentis . P/aut. Moflell. 1. 4. 28. Unde agis te ? Ca. unde homo ebrius. Philo . probe. bemiffìmo . & Mil. 4. 4. 9. Miles concubinam intro abiit oratum fuam, ab fe ut abeat. Acrot. eu, probe ! Terent. Eun. 4. 7.-3. Thr. Primum ædes expugnabo. Gma. reéte . Tár. virginem eripiam, Gna. probe. Thr. male mulcabo ipfum . Gma. pulcre. Id. Adelph. 3. 4. 53. De. Hoc facito. Sy. re&e fane . De. hoc fugito . Sy. callide . De. hoc laudi eft . Sy. iftaec res eft . De. hoc vitio datur . Sy. probiffime . « PROBÉAT , prohibeat. V. in Probibeo. PROBIÄNUS , a, um , ad Probum aliquem , nomen proprium pertinens. Lamprid. in Alex. Sever. cap. 4o. Purpura , quæ vulgo Piobiama dicitur , idcirco quod Aurelius Probus id genus muricis reperiffet.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

atque aedes probant. Cic. 5. Fam. ep. 6, ad fn. Domum tuam atque aedificationem omnent perfpexi , & vehementer probavi. •I Item probum , perfeétum, reéte fa&um effe oftendo, [& ut placeat, efficio, perfuadeo, giuffificare. Cic. Attic. l. 4. ep. 14. & Nep. im Lyfand. fub fin. Libros oratorios in manibus habeo, q. s , ut fpero , tibi valde probabo. Id. Verr. 6. c. 38. Non vereor, ne hoc officium meum P. Servilio non probem . Id. pro Quint. c. 3o. Si caufa cum caufa contenderet , nos noftram perfacile cuivis probaturos ftatuebamus . Id. in Divin. Verr. c. ult. Ut fi in hac caufa noftrum officium ac diligentiam probaverimus , &c. Id. 16. Attic. ep. 7. Ergo id erat meum fa&um , quod Catoni probare non poffim , flagitii fcilicet plenum, & dedecóris. & ibid. a med. Quibus de meo celeri reditu fion probabam . Plin. l. 1 o. ep. ao. extr. Cum omnia fa&ta di&aque mea probare fan&iffimis moribus tuis cupiam. •| Pro- bare alicui, de fe alicui fatisfacere, fe virum bonum oftendere . Cic. 2. de Fin. c. 25. Epicurus multis fe probavit. Id. pro Ligar. c. 1. Ligarius legatus in Africam profe&us eft : qua in legatione & civibüs, & fociis ita fe probavit, ut , &c. f fe conofcere di maniera, che , &c. "] Item planum facio, oftendo, argumentis demonftrò, confirmo, provare, far vedere, confermare, &yo\» vvt, Cic. pro Flacc. c. 37. a med. His tu epiftolis recitatis , his mulieribus produ&is, tähtum te crimen probaturum putafti ? Id. Verr. 3. c. 4. His ego judicibus non probabo', C. Verrem contra leges pecunias cepiffe? Id. pro Balb. c. 2 1. Paucis ipfe verbis caufam illam gravitate fua defendit ac probavit. Ovid. 1. ex Pont. ep. 1. v. 56. Ut, fua quid valeant numina, tefte probent. Id. 2. Met. v. 91. Pignora certa petis. do pignora certa, timendo, Et patrio pater effe metu probor . cef. l. 1. B. Gall. c. 3. Perfacile faétu effe illis probat , conata perficere. Phaedr. l. 1. fab. 13. in fin. Hac re probatur , quantum ingenium valet. Cic. 3. Tußul. c. 1. Hoc difficile eft probatu. Id. I. J. orat. c. 18. Probas mihi ifta , Craffe, quæ dicis. mi perfuadi . <T Item tentare , experiri, exigere, infpicere , an proba res fit , provare , dare , o far prova , efaminare , fperimentare . Petron. in

[ocr errors]
[ocr errors]

illo exercitu cun&a fuere . Id. in Catil. c. 38. Qui ubique probro atque petulantia maxime præftabant. Cic. Verr. 5. c. 69. a med. Emergere ex patermis probris ac vitiis. Plaut. Curcul. 1. 3. 42. Flagitium , probrumque magnum expergefacis : bene monftrantem pugnis cædis. P. Africam. apud Gell. l. 7. c. 1 1. Omnia mala , probra , flagitia, quæ homines faciunt , in duabus rebus funt , malitia atque nequitia. Ulpian. Dig. lib. 5o. tit. 16. leg. 42. Probrum & opprobrium idem eft. Probra autem quædam natura turpia funt , quaedam civiliter, & quafi more civitatis: ut puta furtum, adulterium natura turpe eft . enimvero tutelæ damnari , hoc non natura turpe eft, fed more c;vitatis. “I Speciatim eft inceftum , ftuprum, flagitium, fupro , violazione, inceffo, adulterio . Feffus : Probrum virginis Veftalis, ut capite puniretur ; vir , qui eam inceftaviffet , verberibus mecaretur , lex fixa in atrio Libertatis , &c. Cic. Phil. 2. c. 38. ad fim. Probri infimulafti pudiciffimam feminam. Plaut. Ampb. 3. I. 9. Alcumenam infontem probri Amphitruo accufat . Id. Trucul. 2. §. 8. Probrum exfequi. Id. Mil. 2. 5. 13. Te alloquor , vitii probrique plena, quæ circum vicinos vaga es. “| Item metonymice dedecus , ignominia, infamia , quæ ex flagitio nafcitur , difonore , imfamia , vergogna , vituperio . Cæcil. apud Feft. Ea tum compreffa parit huic puerum, fibi probrum . Plaut. Amph. 2. 1. 3o. Nemo id probro ducet Alcumenae. Salluft. in Catil. c. 24. Q. Curius flagitiis atque facinoribus coopertus , quem cenfores Senatu probri grátia moverant. Cic. pro Rofc. Amer. c. 17. Vita ruftica , quam tu probro & crimini putas effe oportere. Salluft. in Catil. c. 12. Poftquam divitiæ honori effe coeperunt, paupertas probro haberi. Gell. 1. 7. c. 12. Inter pleraque alia , quæ obje&tabat, id quoque probro dedit , quod tunicis uteretur manus totas operientibus. Cic. pro Ccel. c. 18. Probrum caftis, labem integris , infamiam bonis inferre. Id. pro Rofc. Amer. c. 24. a med. Sumptus effufi cum probro atque dedecore. Terent. Phorm. 5. 4. 5. Ego nullo poffum remedio me evolvere ex his turbis, quin fi hoc celetur , in metu; fin patefit , in probro fiem. Id. Andr. 5. 3. 1o. Adeon' impotenti effe animo , ut hanc habere ftudeat cum fummo probro ? 0vid. Heroid. ep. 17. v. 2o7. Non ita contemno volucris præconia famæ , Ut probris terras impleat illa meis. Tacit. 1. Hift. c. 48. a med. Seryili probro refperfus, tanquam fcyphum aureum in convivio Claudii furatus. T Itemi convicium, maledi&um , contumelia , ftrapa<<o di parole , villania. Cic. Attic. l. 1 1. ep. 9. Epiftolas mihi legerunt , plenas omnium in me probrorum. 1d. pro Flacc. £. 2o. ad fin. Optimum virum probris ominibus maledi&tifque vexavit. Id. pro Dom. c. 29. In ifto fùo maledi&o probrum non modo mihi nullum obje&tas , fed etiam laudem illufiras meam . Liv. l. 29. c. 9. Ja£tare probra in aliquem. Tacit. 4. Hiß. c. 45. Contumelias & probra jacere in, aliquém . & lib. 1 i. Ann. c. 37. extr. increpare multis ac fervilibus probris. Senec. in Agam. v. 58o. laceffere . Flor. l. 4. c. 4. infe&tafi. Ovid. 3. de ar. om. v. 49. & de remed. anor. v. 697. probra dicere alicui . Tacit. 3. Hiff. c. 31. & Gell. 1. 7. c. 1 1. ludibriofa & turpia ingerere in aliquem . Tacit. 13. Amm. c. 14. extr. aggerere • & lib. 6. c. 42. fundere in aliquem. Id. Ann. 16. c. 21. componere in aliquem . & lib. 1. c. 2 1. cumulare in quempiam . Id. 2. Hiff. c. 52. Conviciis ac probris caufam cædis quærebant. & lib. 3. c. 24. Alios pudore ac probris, multos laude & hortatu , omnes fpe promiffifque accendens. rampogne . Adde Liv. l. 23. c. 45. *I Probra, adje&tive, probrofa. Gell. c. 2. 1. 9. Hoc potius dolori mihi eft , quod iftiufmodi animalia fpurca atque probra nomen ufurpant fan&iffimum , & philofophi appellantur. Sunt , qui le&ionem follicitant.

[ocr errors]

integer , reétus, fan&us , frugi : & primo dicitur de homine, quafi probibus, ut ait Feffus , quia fe a delinquendo prohibet. Cic. 2. de Orat. c. 43. extr. Ut probi, ut bene morati, ut boni viri effe videantur. Plaut. Moßell. 1. 2. 53. Frugi & probum effe . Id. Trin. 2. z. 39. Probus & frugi bonæ. Plin. l. 8. ep. 18. Mulier natalibus clara , moribus proba. Id. l. 1o. ep. 18. Vir integer , probus, indu(trius . Cic. l. 16. ad Attic. ep. 7. Modeftior rex , & probior & integrior. Horat. epod. 17. v. 4o. tu pudica , tu proba. Afran. apud Nön. c. 4. n. 64. Proba & pudica quod fum . Cic. Verr. 5. 69. Ex inerti, átque impuro , & improbo parente nayus , & pudens, & probus filiüs . Id. pro Cluent. c. 48. Neque enim. hoc.homine fanàior , neque probior , neque in officiis retinendis diligentior effe quifqüam poteß. Plaut. Pfeud. . §. 5. 23. Probum patrem effe oporfet, `qui gnatum fuum effe probiorem , quam ipfus fuerit, poftulat. Plih. 1. z. ep. 9. & lib. 1o. ep. 95. Probiffimus, honeftiffimus, eruditiffimus vir . “I Aliquando eft peritus. Plaut. Pfeud. 1. 3. 132. Cantores probos ! o bravi cantori ! & Men. 1. 2. 32. Pr9bus faber . & Mil. 3. 3. 4o. architeétus. Terent. Pborm. 2. 1. 29. artifex. J Item navüs, ftrenuus, callidus, valente, bravo, accorto. Plaut. Pfeud. 4. 1. 31. & Pæn. 3. z. 5. Probus hic homo eft. Id. Perf. 1. 3. 43. j^robus parafitus . [Id. Poen. §. 2. 6. præftigiator. Id. Trucul. 3. 2. 1 5. cavillator . & 2. 1. 14. Proba lena . & 2. I. 2o. Nec unquam quifquam probus erit amator , nifi qui rei inimicus eft fuae. Tido. nieus'. Plaüt. Paen. 3. 3. 67. Iftic eft ad iftas res probus , quas quæritas. T honeftus, pudicus, pudens. Plaut. 4mph. 2. 2. 46. Qaam cives vero rumificant probam. Terent. Adelph. 5. 8. 7. Proba & modefta mulier. Plin. 1. 7. c. 12. & lib. 37. c. 2. Os probum & venerandum Cn. Pompeji. Jueton. de Grammat. c. 15. Lenæus Pompeji M. libertus tanto amore erga patroni memoriam exftitit , ut Salluftium hiftoricum, quod eum oris probi , animo inverecundo fcripfiffet, acerbiffima fatyra laceraverit. Al. hic leg. improbi : fed refelluntur tum locis Piinii citatis , tum illo Senecæ ep. 1 1. Nihil erat mollius ore Pompeji . nunquam non coram pluribus erubuit , utique in concionibus . `Dicitur autem os probum , quia probitatis fignum Z z z 2 pudor

« НазадПродовжити »