Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]

pRaeSTANTIA, 2, f. etteliens*, Ps.xx, excellentia. cis. 1. Off. s.

28. Nobis autem perfonam impofuit ipfa natura magna cum excellentia præftantiaque animantium reliquorum . Id. de Amic. c. 39. med. Si quam pręftantiam virtutis, ingenii, fortunae confecuti funt. Id. 2. de Diviii. c. 63. Dii omnium rerum _præftantia excellentes . Id. z. de Orat. c. 52. Si intolerantius fe ja&ant , & æquabilitatem communis juris præftantia dignitatis aut fortunæ fuæ tranfeunt. Juperiorità . T Vis, efficacia. Plin. l. 12. c. 3. Præftantia remeäii. Id. i. 27. e. 6. extr. Vulneribus fanandis taiita praeftantia eft , ut , &c.

[ocr errors]
[ocr errors]

PRÆSTÄTOR, oris, m. qui præftat in vadimonio, mentenitore. Fron

tim. de Colom. in præfat. pag. 1 a8. Goef. Qui advocantur ut praeftatores .

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

P

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Afclep. pag. 92. Elmenhorff. Præftitor , & tributor omnium , quæ mortalibus videntur bona.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

praeftant acies: hoftemque fefellit . h. e. Tftant in armis ante eos , qui foffam ducebant. Eft qui leg. perflant. “I Item antefto , amtecello , fupero , vinco, melior fum , effer fuperiore, o migliore, fuperare , avam<are , διαφόρω . Terent. Eun. 2. 2. 1. Dii immortales ! homo homini quid præftat! Salluf?. initio Catil. Omnes homines , qui fe fe ftudent praeftare ceteris animalibus, &c. Cic. 1. de Orat. e. 44. Quantum præftiterint noftri majores prudentia ceteris gentibus. & 1. de Invent. c. 4. a med. Qui, qua re homines beftiis præftent, ea in re hominibus ipfis antecellat. Colum. 1. 1 1. circa med. Dici, vix poteft, quid navus operarius ignavo & ceffatore præftet . Liv. /. $. c. 36. Quantum Galli ceteros mortales virtute præftarent. Nep. in 4ttic. c. 18. ad fim. Qui honore rerumque geftarüm amplitudine ceteros præftiterunt. Id. in Epamin. cap. 6.TQui eloquefitia omnes eo præftabat tempore . Cic. de clar. Orat. c. 64. fub fin. Suos inter æquales longe praeftitit. Id. de Amic. c. 5. ad fin. Hoc praeftat amicitia propinquitati ,- quod, &c. Id. l. 1. de Invent. cap. 1. Zeuxin muliebri in corpore pingendo plurimum aliis præftare. Id. de clar. Orat. c. 43. ad fin. Totidemque annis mihi ætate praeftabat. Lucil. apud Non. c. 4. n. 367. Si facies præftat facie , fi corpore corpus. *J Cum folo accufativo Varr. apud Non. c. 9. num. zo. Qui primus in alterutra re præffet alios. Stat. fub fin. l. 4. Theb. Te nec Apollineus Ladon, nec Xanthus uterque præftiterint. "I In malam partem Salluft. in CatiJ. c. 38. Qui ubique probro atque petulantia maxume praeftabant. “T Præfat , melius eft, utilius eft, è meglio, è più avvantaggiofo. Cic. Attic. l. 14. ep. 9. Mori millies præftitit, quam hæc pati. Caef. l. 1. B. Gall. cap. 17. Præftare dicunt, Gallorum , quam Romanorum imperia perferre. Plaut. Bacch. 3. 2. 12. Nimio præftat impendiofum te, quam ingratum dicier . *] Sæpiffime eft efficere , exfequi, perficere,) facere , Tfare , efequire, praticare , effettuare. Cic. 1. de nat. Deor. v, 3. extr. Si omnia philofophiæ præcepta referuntur ad vitam , arbitramur nos & publicis & privatis in rebus ea praeftitiffe, quæ ratio & do&rina præfcripferit. Id. Fam. 7. ep. 17. a med. Si tardior tibi erit vifus, perferto, & ultima exfpe&tato, quæ ego tibi & jucunda & honefta præftabo. farò , che ti faranno, &c. Id. z. de Orat. c. 9. fub fin. Omnes artes aliæ fine eloquentia fuum munus præftare poffunt. Id. Fam. 14. ep. 4. Neque legis improbiffimæ pœna dedu&us eft, quo minus hofpitii & amicitiæ jus officiumque præftaret. Liv. l. 3o. c. 3o. in fi. Quia a me bellum cœptum eft , ne quem ejus pœniteret, praeftiti. Juffim. l. 1. c. 7. Quos ante Cyrum invi&tos bella praeftiterant. aveano refi imvimcibili. 0vid. 5. Triff. el. ult. v. 19. Quæ ne quis poffit dicere temeraria, præfta. *| Item perfolvere , fervare , adempire , mantemere. Cic. ad Brut. ep. ult. Afficiebar dolore , quod cum me pro adolefcentulo refpublica accepiffet vadem, vix videbar, quod promiferam præftare poffe . Id. lib. 5. Fani. ep. 1 1. ad fin. Quamcumque ei fidem dederis, ego præftabo. Liv. 1. 3o. c. 15. & lib. 33. c. 21. & Ovid. 3. Faf?, v. 497. Fidem præftare cuipiam . offervare , mantener la promeffa, la parola . & Liv. /. 4o. c. 34. Pacem cum iis populus R. non ab fe tantum, fed ab rege etiam Mafiniffa præftitit. Cic. Attic. l. 1 o. ep. 4. ante med. Nec tam id propter me, aut fratrem meum , quorum jam a&ta ætas , quam propter pueros, quibus interdum videmur præftare etiam rempublicam debuiffe. h. e. incolumem quodammodo refervare. * Et probare . Cic. pro Sext. c. 16. extr. Ut meum fa&tum femper omnes præftare tuerique deberent. “T Et pro confervare , tueri. Id. Fam. 3. ep. 1 o. Pomtinius, qui a te tra&tatus eft præftanti ac fingulari fide , praeftat tibi memoriam benevolentiamque, quam debet . comferva , mantiene. & pro leg. Manil. c. 18. a med. Non modo Italiam tutam habebamus, fed omnes focios in ultimis oris auétoritate noftri imperii falvos praeftare poteramus . Lucret. l. 3. v. 2 15. mors omnia præftat, Vitalem præter fenfum , calidumque vaporem. lafcia intatto . *J Et pro cavere, fidejubere, in fe recipere , confirmare , mantenere , afficurare. Cic. pro Flacc. c. 12. Praedones nullos fore, quis præftare poterat ? Id. 5. Fam. epijf. i7. Communem incertumque cafum neque vitare quifquam noftrum , nec præftare ullo pa&to poteft. h. e. efficere , ut noxius non fit, vel ut non eveniat. & lib. 6. ep. 1. circa med. Simus ea mente, quam ratio & virtus praefcribit, ut nihil in vita nobis præftandum , præter culpam, putemus. h. e. nihil aliud in nobis recipiamus , nifi culpam non admiffuros. Adde lib. 9. ep. 16. Sic l. 2. de Orat. c. 28. a med. Impetus populi præftare nemo poteft. h. e. in fe recipere, moderatos futuros. Id. Fam. 4. ep. ultim. in fin. Eo animo fimus inter nos , quo femper fuimus. quod de te fperare , de me præftare poffum . & lib. i. ep. 4. fub fin. Ego tibi a vi, hac praefertim imbecillitate magiftratuum , præftare nihil poffum : vi excepta poffum confirmare, te , &c. Id. Q. Fr. l. 3. ep. I. c. 3. a med. Trebatium ad Cæfarem mifi , qui mihi jam fatisfecit: fi ipfi minus , præftare nihil debeo: teque item ab eo vindico, & libero. “T Praeflare alicui damnum , noxam , periculum , in fe recipere , & veluti vaden , & prædem fe conftituere, fi quid periculi , aut damni in re fit . Cic. pro Mur. c. 2. In iis rebus repetendis , quæ mancipi funt, is periculum judicii præftare debet, qui fe nexu obligavit. Id. 3. 0ffic. c. 16. Damnum præftare alicui. Id. pro Sext. c. 28. ad fim. invidiam. *] Præftare fe , fe oftendere , exhibere, probare , fe praebere. Cic. 1. Fam. ep. 6. Præfta te eum, qui mihi a teneris unguiculis es cognitus. fa vedere in fatti, che fei quel deffo, che, &c. Övid. 4. Trijf. el. 5. v. 23. Teque, quod eft rarum , praefta comftanter ad omne Indeclinatæ munus amicitiæ. h. e. exhibe te conftantem. Senec. 2. de Ira, c. 28. Sed ne ad illam quidem ar&tiffimam innocentiæ formulam præftare nos poffumus. /. e. exhibere,

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Marianus , & perperam olim Quimtihiano tribuebatur, cap. 3.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

valde ftringo, pérftringo, comprimo, ar&te ligo. Ovid. in 1bin, v. 35 1. Præftringere faucém laqueo. Tacit. 12. Ann. cap. 47. Pollices vincire, nodóque praeftringeré. Plin. l. 8. c. 1 1. Bellant£s cum elephantis draconies tàntae mâgnitudinis , ut circumplexu facili ambiant, hexuque nodi præftringant. Id. i. 17. c. 24. a med. Praeftringére. & ftrangulare. Id. l. 1 o. c. 72. Vehementer præftringere aliquid. Id. 1. 18. c. 34. Ventus præftringit atque percellit radices arborum , quas pofitürus afferes. b. e. comprimit , condenfat , . indurat. Id. l. ΣΣ. c. z 5. circa med. Panis datur ex vino ad difcutienda, quæ præftringi opus eft. %. e. coerceri, fifti , v. gr. fluxiones pituitae .* Pro fimplici ftringo , aut circumdo , Stat. l.TS. filv. 1. v. 112. Ille tuis toties praeftrinxit tempora fertis. “T Præf?rimgere oculos, aut oiulorum aciem eft valde fplendenti luce obtenebrare, abbagliare._ Nam v. gr. folis radii oculo$ cum feriunt , cogunt eos reftringere fe* & paljebris connivere. Similiter praeftigiatores aciem oculorum videntur quodammodo reftringere, cum manuum celeritate non patiuntur ea cérnere , quæ perfpicere apta effet. Hujus locutionis exempla multa habes apud Nom. c. 1. m. 149. ex Lucil. Plaut. Varr. Cic, quæ in Perftringo füpra attulimus, & ütrumque verbum promifcu£ in libris legi, docuimus. His adde, etiam praeftinguo â nonnullis pro iftis alicubi fubftitui, ut adnotavit Drakemborch. ad Sil. l. 1. v. 338. & nos in eo verbo admonuimus. • I Praefìringere aciem ferri, hebetare, retundere , render ottufo, rintuzzare, ripiegare , fpuntare : quod ab acie oculorum translatum videtur . Plin. l. 7. c. 15. SpeCulorum fulgor afpe&u ipfo hebetatur , acies ferri praeftringitur . Adde Plaut. Trucul. 2. 6. 1 1. *J Nitorem eboris praeftringere . Plin. ibid. infufcare , offufcare. “T Praeffringere viter. Id. l. 17. cap. 24. circa mcd. h. e. excæcare palmites , fupina falce auferendo oculos, ut Id. c. 22. dixerat. *] Pro tranfeundo attingere, prope ire , radere. Ammiam. l. 3 1. c. 3. a med. ( al. cap. 9. ) A fuperciliis Gerafi fluminis adufque Danubium Taifalorum terras praeftrin

' gens , muros altius erigebat. toccando, radendo, rafentando. V. Per

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

tirca med. Elleborum album non facile colligitur , caput aggravans, maxime nifi præfumatur allium. Tacit. 14. Ann. c. 3. Praefumendo remedia munierat corpus. co' prefervativi , e anti veleni . & Cajus in Epitom. Inftitut. tit. 13. a med. Heres meus rem illam illum permitte præfumere, & fibi habere. V. Præcipio. & Plin. l. 28. c. 4. fub fim. Praefumere cibis , & interponere frigidam . Plin. alter l. 6. ep. 1 o. ad fin. Ut ipfi nobis debeamus etiam conditoria exftruere , omniaque heredum officia praefumere. prevenire. & lib. 3. epif?. i. ad fin. Hanc ego vitam voto & cogitatione præfumo , ingreffurus avidiffime , ut primum ratio aetatis receptui canere permiferit. Virg. Æm. 1 1. v. 18. Arma parate animis, & fpe praefumite bellum . %. e. bellum jam jam futurum mente & cogitatione tanquam praefens inite. Sic verf. 491. & fpe jam præcipit hoftem. Quintil. l. 1 o. c. 5. “Verba poetica libertate audaciora præfumunt eandem proprie dicendi facultatem. prefuppomgono. Legit Burmann. non præfumunt , & interpretatur, non adimunt , non impediunt: quod videtur obfcurius . Id. l. 11. c. 1. Inviti judices audiunt praefumentem partes fuas. h. e. præoccupantem. Id. 1. 1. cap. 1. Quantum in infantia praefumptum eft temporis, adolefcentiæ acquiritur . s' è anticipato. & Plin. 1. 18. c. 25. a med. Sementibus tempora plerique præfumunt. anticipano. Tacit. Ann. 1. c. 48. Venire fe valida manu » ac ni fupplicium in malos praefumant, ufurum promifcua cæde. b. e. ante fuum adventum fumaiit. Quintil. l. 8. c. 6. ad fin. de compof. verbor. Differenda igitur quædam , & praefumenda, atque ut in ftru&turis lapidum impolitiorum , loco , quo convenit, quidque ponendum . Id. l. 12. cap. 9. Praefumere male audiendi patientiam , armarß anticipatamente di pazienza . & Senec. ep. 1o7. Mortem contemnes , fi. faepe cogitaveris, & futura præfumpferis. ti prefigurerai. & Val. Max. 1. 1. c. 5. m. 3. E fortuito di&o quafi fpem certam clariffimi triumphi animo præfumpfit. Tacit. 1. Hiß. c. 6z. Torpebat Vitellius , & fortunam principatus inerti luxu ac prodigis epulis præfumebat. h. e. ufurpabat, antequam certus effet princeps. Adde Horat. l. &' Sat. 2. v. 87. “T Pro prænofcere , Tacit. 12. Ann. c. 41. Spe&aret populus, hunc decore imperatorio, illum puerili habitu , ac perinde fortunam utriufque praefumeret. Quintil. l. z. c. 4. Illa in pueris natura minimum fpei dederit , in qua ingenium judicio praefumitur . b. e. intelligitur ex judicio, cum ex memoria debeat , ut Id. docet initio cap. 3. (al. 4. ) l. I. *] Pro audere, occipere , moliri , apud fequioris ævi Scriptores, five in bonam , five in malam partem . Au&. Paneg. ad Conftantim. c. 2. Te ne, Imperator, tantum animo potuiffe praefumere , ut bellum tantis opibus conflatum , cun&tantibus tunc imperii tui fociis, primus invaderes? Sulpic. Sever. lib. I. hif?. facrae , c. 47. Illicita praefumens, incenfum Deo obtulit : quod folis facere facerdotibus fas erat. Sex. Ruf. c. 7. Epirotæ, qui ad Italiam tranfire praefumpferant. “I Item fine ratione aliquid expetere , & exfpe&tare, prefumere . Tertull. de cultu femin. cap. 2. Qui præfumit, minus veretur , minus præcavet, plus periclitatur. Pacat. in Paneg. Tbeodof. cap. 42. Nec præfumere veniam reus, nec fperare fugam claufus, nec mortem potuit timere moriturus. T Item opinari , credere , conjicere, ftimare , credere, immaginarf . Jufin. l. 6. c. 2. Eo inftantius debita pofcentes , quo graviorem fub magno duce militiam praefumebant . Papiniam. Dig. l. 12. tit. 6. leg. 3. Ab hoftibus reverfo filio , quem pater obiiffe falfo praefumpferat. Id. l. 31. leg. 69. Ne fides communium liberorum decipiat patrem , qui melius de matre praefumpferat. Paul. lib. 48. tit. I Io. leg. 18. Qui fe filio teftatoris impuberi tutorem adfcripfit , fufpe&tus effe praefumitur. Ulpian. lib. 12. tit. 3. leg. 7. Vulgo præfumitur , alium in litem non debere jurare , nifi dominum litis. comunemente f tiene. PRÆSUMPTE, adverb. Vopifc. in Caro, cap. 4. Cari patria fic ambigue a plerifque proditur , ut praefumpte veritatem dicere nequeam, quæ illa vera fit . T3 veritatem quidam delendum cenfent: praefumpte eft auda&er , & nihil haefitando . Al. leg. praefumpta gravitate . PRÆSUMPTIO, onis, f. πρόληφις , a&us praefumendi, ante fumptio, & id quod ante fumitur. Cic. 2. de Divin. c. 53. Sed demus? tibi iftas duas fumptiones, ea quae λήμματα appellant diale&ici: fed nos Latine loqui malumus: praefumptio tamen , quam ττράΆλω iidem vocant , non dabitur. A. e. major propofitio fyllogifmi , ficuti fumptio , & affumptio eft minor. “I Item anticipatio, feu prænotio, opinio , fiducia de re aliqua , antequam eveniat, fiducia, prefunziome, credemza, opinione. V. Praefumo. Phin. l. 9. ep. 3. Beatiffimum exiftimo, qui bonæ manfuræque famæ præfumptione perfruitur, certufque pofteritatis cum futura gloria vivit. Id. l. 4. ep. 1 5. a med. Rerum , quas affequi cupias, praefumptio ipfa jucunda eft. Jußin. l. 3. c. 4. Cum contra praefumptionem fuam annis decem in obfidiome tenerentur. Spartiam. in Adriam. c. 2. Habuit autem præfumptionem imperii mox futuri ex Jovis refponfo. Senec. ep. 1 17. Multum dare folemus praefumptioni omnium hominum. h. e. præceptæ opinioni . Papinian. Dig. l. 41. tit. 3. leg. 44. a med. Si , ex patris hereditate ad fe perveniffe rem emptam , non levi præfumptione credat. Ulpian. lib. 29. tit. 2. leg. 3o. a med. Toties ei fua præfumptio proficit, quoties concurrit cum veritate . prefuppofizione , fuppoffo . & lib. 43. tit. 4. leg. 3. extr. Ad exemplum praefumptionis Carboniani edi&i , prætor pollicetur poffeffionem. Id. lib. 4o. tit. 5. leg. 24. ante med. Cum ex præfumptione libertas præftita effe videtur. “I Item occupatio , figura Rhetorum . Quintil. l. 9. cap. 2. ante med. Mire in caufis valet praefumptio, quæ rp£^wJ/ts dicitur , cum id , quod objici poteft, occupamus. *] Sequiori ævo audacia , confidentia , nimia fpes, prefunziome. Sulpic. Sever. h. 1. Hiff. facr. c. 33. Illicita præfumptione rex ad vicem facerdotis holocauflum obtulit. Tertull. de cult, fem. c. 2. Timor fundamentum falu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

re , τρατ€p%ovaa, prius tento, fcrutor, exploro , experior, inquiro. Val. Flacc. l. 1. v. 312. hi celfo cornua malo Expédiunt: alii tonfas in marmore fummo Prætentant. Tibull. l. z. el. 1. v. 77. Et pedibus prætentat iter fufpenfa timore, Explorat caecas cui manus ante vias. va a tentoni , o brancolando .- & òvid. in Ibin, v. 261. trepidufque miniftro Prætentes baculo, luminis orbus, iter. Plin. l. 9. c. 32. Cochleae corniculis prætentant iter. Ovid. 14. Met. verf. 189. de Polyphemo. Prætentatque manu filvas, & luminis orbus Rupibus incurfat. Id. 3. Met. v. 339, Calliope querulas prætentat pollice chordas. fa una ricercata . “T Translate Quintil. l. 4. c. 1. ante med. In ingreffu parcius & modeftius praetentanda eft judicis mifericordia. 0vid. Met. l. 8. v. 7. Praetentätque fui vires Mavortis in urbe Alcathoi . fa prova, tun faggio. & lib. 9. v. 387. Ante erat ambiguis animi fententia, di&is Prætentanda mihi. Lucan. l. 9. verf. 398. Prætentare pericula. Val. Flacc. lib. 6. verf. 75. vulnera. V. alia in Praetentatus. “T Eft etiam frequentativum a pretendo, obtendo, obje&o, oppono. Claudian. de B. Gild. verf. 438. IDextra movet jaculum , prætentat pallia læva : Cetera nudus eo ues. *

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« НазадПродовжити »