Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]

e. Tioo. In quo offenf£ mjnjgium , gratia par , ac fi prope adeffe-
„„, ^Plut.* Mil. 4. 6. 36. Si parem fapientiam hic habet, ac for-
mam , mihi ignofcet. Cæf. l. 5. B. Gall. c. 8. Ipfe Cum. legionibus
quinque, & paf; gumero equitum , quam in continente reliquerat ,
„ÄJ foivit.^ Al. leg. quem. *] Interdum abfolute refertur ad ae-
ûçem fimilem : hinc pares , aequales, coetanei ». λιαιότα• . Petron. in
$,,,r. c. 25. & 4u:i. Priap. carm. 3. Huc pertinet illud Cicer. de Se-
„eâ. c. 3. Sæpe interfui, querelis meorum æqualium : pares autem cum
paribus, veteri proverbig, facillime congregantur. “I. Et univer-
$im qui aliqua re æqualis eft , & fimilis alteri : quam vim habet
proverb. ex Cicer. allatum. Horat. l. 1. ep. 3. v. 24. ne fidos inter
amicos Sit , qui di&a foras eliminet : ut coeat par , Jungaturque
pari . Ovid. Heroid. ep. 9. v. 32. Si qua voles apte nubere , nube
pari . Senec. in Troadib. v. 498. Et par follicito fabula fomnio .
plaut.Curcul.4. z. zo. Pariffimi eftis iibus. * Parem effe alicui, fuffi-
cere , fatis virium aut facultatis habere ad aliquid agendum , aut
ad refiftendum, effer fufficiente, aver for<e ba/lanti, potere far a fron-
re. Valer. Flacc. l. 1. v. 1 1 o. velit ille quidem , fed dextera non-
dum Par oneri, clavæque capax. Quintil. declam. 13. c. 4. Afpicio
par laboribus corpus , fufficientem animum feriis a&ibus. Cic. Attic.
1. 12. ep. 15. Mihi omnis fermo eft cum litteris : eum tamen im-
terpellat fietus, cui repugno quoad poffum : fed adhuc pares non
furìus. Caef. l. 4. B. Gall. c. 7. Se fe unis Suevis concedere , quibus
ne dii quidem immortales pares effe poffint. Jußin. !. 7. c. 6. Quo-
miam omnibus bellis par effe non poterat, difpenfanda ratus. & lib.
16. c. 4. Parem effe crudelitati alicujus. b. e. ad refiftendum crude-
litati . Plin. l. 3. ep. 17. Exime hunc mihi fcrupulum , cui par effe
non poffum. non poffo acquetere. Senec. de provid. c. 2. Athletas vi-
demus cum fortiffimis quibufque confligere , & exigere ab his , per
quos certamini præparantur , ut totis contra ipfos viribus utantur :
& fi non inveniunt fingulos pares , pluribus fimul objiciuntur .
•I Similia funt hæc, quibus par dicitur, qui alteri eft virtute fimi-
lis, & cum eo componi & committi poteft, Liv. l. 28. c. 44. Ha-
bebo, Q. Fabi, parem , quem das, Annibalem . Horat. l. 1. od. 6.
v. 15. ope Palladis Tydidem Superis parem . Sil. l. 1 6. v. 616. com-
pofuit propioribus aufis Dignum te Fortuna parem . . Adde Stat. 6.
Tbeb. û. 843. * Par eft , conveniens eft , decens eft , æquum eft,
conviene, è di dovere, è ragionevole , άκες §7t . Cic. 4ttic. l. 9. ep.
1 1. ante med. Dubitans, quid me facere par fit . & lib. 15. ep. 17.
extr. Tu vero quidquid erit , quod me fcire par fit , ftatim fcribe.
& 7. Verr. c. 4. extr. Statim, ut par fuit, juffu ejus homines , qui
nominati erant, comprehenfi funt. Id. de Amic. c. 22. Par eft au-
tem , primum ipfum bonum effe , tum alterum fimilem fui quære-
re . ' Nep. in Datam. c. 6. Relinqui eum non par effe , fed omnes
confeftim fequi. Id. in Hamilc. c. 3. Turpius , quam par eft . Cic.
z. de Divin. c. 53. Cafum proelii nemo noftrum erat quin timeret ,
fed ita ut conftantibus hominibus par erat , non aperte. Plaut.
Baccb. 1. z. 3 1. Non par videtur , neque fit confentaneum, præfen-
tibus illis pædagogus una ut fiet. *I Par pari referre , aut refpon-
dere, par, tantundem , æquale rependere , render la pariglia , o il
cont/actambio, remder pam per focaccia , o frafche per foglie , * ó`; 7rot;
Jw&gs;9ou. Terent. Eun. 3. 1. 55. Denique par pari referto , quod
eam mordeat. 4l. leg. par pro pari. Plaut. Trucul. 5. 1. 47. Par
pari refpondet. Cic. Attic. l. 6. ep. i. a. med. Habes ad omnia , non
üt poftulafti, xp%zsz Xx\x€iwn , fed paria paribus refpondimus. 4t-
ricui; ipfe apud eund. l. 16. ep. 7. ad fin. Provide , fi cui quid de-
betur , ut fit , unde par pari refpondeatur. “T Apud Cicer. 3. de
Orat. c. 34. paria paribus referre, eft ύοκέλω uti. V. Compar. " Ex
pari, ex æquo, pari conditione. Senec. epift. 59. a med. Sapiens cum
Jiis ex pari vivit . Quintil, declam. 379. Sed inimicum occidi .
quem ? pauperem , qui nihil in curia, nihil in concione poterat .
fnimici funt ex pari. “I Paria facere, æquare , pariare : & di-
citur de rationibus , uguagliar , o faldar /e partite. Colum. l. 1. c. 8.
a med. & lib. 1 1. c. 1. a med. Negotiatio curam villici avocat, nec
unquam patitur eum cum rationibus domini paria facere : fed ubi
æris numeratio exigitur, rem pro nummis oftendit. *] Translate Se-
mec. de benef. l. 3. c. 9. extr. Cum aliter beneficium detur, aliter red-
datur, paria facere difficile eft. Id. l. 3. de Ira, c. 25. Denique de-
beat pœnas : non eft quod cum illo paria faciamus . Id. ep. 1 o 1.
Sic itaque formemus animum, tanquam ad extrema ventum fit: mi-
hii differamus , quotidie cum vita paria faciamus . Sic ep. 19. ad
£n. Poteram tecum & hac Maecenatis fententia parem facere ratio-
nem. foddisfar pienamente ah mio debito . Adde Plin. in Paneg. c. 6.
extr. & Quintil. declam. 6. c. 6. & declam. 9. c. 17. & 12. c. 24. &
Plin. fenior. l. 2. c. 87. & lib. 37. c. 1. “T Pares interdum pro
duobus fumuntur . Hinc paribus equis , ideft duobus Romani ute-
bantur in prœlio, ut fudante j'; tranfirent in ficcum. Ita Paul.
ex Fefto . Fere autem hoc fenfu neutro genere adhibetur , um pa-
3o, una coppia , £&yo;. Cic. de opt. gen. Orat. c. 6. Gladiatorum par
nobi!iifimum . Id. de Amic. c. 4. Ex omnibus fæculis vix tria aut
quatuor noninantur paria amicorum. Id. pro Dom. c. 1 1. Quod par
amicitiæ confularis fuit unquam conjun&ius, quam ego & Cn. Pom-
pejus ? Id. Verr. 4. c. 19. Scyphorum paria complura Verri data ef-
fe. Qvid. Met. 1 3. v. 833. Par columbarum. Senec. ep. 7. Paria or-
dinaria & poftulatitia. jil. gladiatorum. Sueton. in Rhetorib. c. 5.
Par oculorum. V. Oculus. “I Par, impar, ludi genus , a pajo e
caffo. Horat. h. 2. fat. 3. v. 248. Ludere par impar, equitare in a-
rundine longa , Si quem deleâet barbatuih, amientia verfet. Adde
Auguffumo in epiff. ad filiam , apud Stteton. in ejus vita, c. 71. T In
ablat: & pari dicitur , & pare , ut Charif. docet lib. 1. pag. 14. &
Prifciam. h. 7. pag. 763. Putfch. fed hoc minus frequens éá , &'fere
Poeticum. Ovid. 4. Fa/f. v. 98, Illa C Venus ) rudes animós homi- /

|

[ocr errors]
[ocr errors]

**emplum quo utinue ad

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

ad aliquid oftendendum , probandumque . Vox Græca : inter figuras di&ionis eft rei præteritæ relatio, adhortationem dehortationemve fignificans : adhortationem, ut C Virg. Æn. I. v. 246. ) Antenor poíuit mediis elapfus Achivis Illyricos penetrare finus. Dehortationem , ut ( Æn. 9. ö. 144. ) an non viderunt mcenia Trojæ, Neptuni fabricata manu , confidere in ignes ? Ita Charif. lib. 4. pag. 248.

Putfch. cui pafia habent Diomied. lib. 2. pag. 46o. & Donat. de |

trop. pag. 1779. Fit autem tribus modis : vel enim in exemplum adducimus pérfonam fine fermone , vel fermonem fine perfonis ; vel

[ocr errors]

quintil. l. 5. c. 1 1.) Tertüll. de animi. c. 43. a med. Paradigmate Platonico plenius .

PARADISIÄCUS, a, um , ad Paradifum pertinens. Alcin. Avit. l. 1.

v. 3oo. In paradifiaca ponuntur fede parentes. Adde Venant. Fortum. l. 6. carm. 8. v. 2. ` .

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

rica auro ornata , quæ vefti intexebatur, non, ut inftita , affuebatur . Imp. Gratiam. Valent. & Theodof. lib. 1 1. Cod. tit. 8. leg. 2. Nemo vir auratas habeat aut in tunicis , aut in lineis paragaudas . “I Per fynecdochen fumitur pro ipfa vefte , quae hifce fafciis diftin&ta, & infignita erat. Hujufmodi veftium quædam monolores erant, quibus una tantum paragauda, feu fafcia intexta erat , aliæ dilores, quibus duæ, aliæ trilores , quibus tres, aliæ tetralores, quibus quatuor, aliæ pentalores , quibus quinque . Valeriam. Imp. in quadam epijf. apud Vopifc. in Probo, c. 4. Interulas paragaudas, duas. Gallien. in epift. apud Trebell. Poll. in Claud. cap. 17. Paragaudem triuncem unam . V. ibi Salmaf. qui docet effe vocem Perficam , & Cafaubon. qui Syram : uterque autem mallet legi paragaudiam , aut paragaudeam, ut fit adje&ivum. Adde Vopifc.T in Aurelian. c. 46. & ibi quoque ab iifdem notata.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quæ & rerí, dicitur. Vox Graeca. Impp. Theodof. Arcad. & Honor. fig. 1 1. Cod. tit. 24. qui ef? de annonis civilib. leg. 2. Centum & vigintiquinque modios frumenti præter folitum canonem , per fingulos die$ de præfenti fexta indi&ione , ex die calend. Januar. nomine parapeteumatis, de horreis publicis hujus almæ Urbis, infita noftræ iiberàlitatis pietate tribuimus. PARAPHöRON, τzp*9opov, h. e. depravatum , adulterinum , non fincerum : a ταραφέρω, depravo. Ita vocatur genus quoddam aluminis pallidi & ftabri , & quod galla inficiatur. Plin. lib. 35. cap. 15. a med. PARAPHRÄSIS, is, f. parafraff, traduzione ampliata, τxpelopxmc, ejufdem fententiæ per alium fermonem explicatio , & liberior interpretatio, cum quaedam mutantes & addentes, copiofius ac dilucidius rem aliquam explicamus. Quintil. l. 1 o. c. 5. Graecis litteris fcribit. Neque ego, inquit, £z. 2cpxoy , effe interpretationem tantum volo, fed circa eofdem fenfus certamen atque æmulationem. Id. Latinis l. 1. c. 9. ( al. 1 5. ) Verfus primo folvere , mox mutatis verbis interpretari ; tum paraphrafi audacius vertere , qua & breviare quædam, & exornare, falvo modo poetæ fenfu , permittitur. PARAPHRASTES, ae , m. parafrafte, τzpzo}x5*s , qui paraphrafi utitur . Hieronym. in prefat. ad libr. Regum fub fin. fed Græce. PARAPSIS. V. Paropfis . PARARIUS, a, um , adje&t. a par. Pararium æs appellabatur id , quod equitibus duplex pro binis equis dabatur. Ita Paul. ex Feflo. Nempe pares equos dicebant duos equos , ut in Par adnotavimus . • I Pararius , ii , μεσίτχς , conciliator, mezzano di contratti , femfale. Videtur effe a paro, as , quia parat utrinque animos & conjungit, ut ait Lipf. ad illud Senec. l. 3. de benef. c. 15. Ille per tabujas plurium nomina, interpofitis parariis, facit. & lib. z. cap. 2. 3. Quidam nolunt nomina fecum fieri , nec interponi pararios , nec fignatores advocari, nec chirographum dare. PARASANGA, ae , m. rzpzw*yy»;, menfura viarum apud Perfas , ut Paul. ex Fefto docet . Sed quot ftadia, aut paffuum millia contineat, incertum eft , quia ut ait Plin. l. 6. c. 26. ad fin. ipfi quoque Perfae alii alia menfura determinant. Sunt enim qui triginta ei ftadia tribuunt, .funt qui quadraginta, funt qui fexaginta. PARASCEVE, es , τz;z7w sv) , Graece præparationem fignificat . Apud Hebræos ita vocabatur dies ante Sabbathum , quia eo die pärabantur neceffaria , ne præceptum ceffandi ab opere die fefto Sabbathi violaretur . Tertull. l. 4. adverf. Marciom. c. 12. & adverf. Pfycb. c. I 4. PARASIOPESIS, is , f. retioentia, Tz;zov) trans , vox Græca , & Græce adhibenda : eft figura rhetorica , cum aliquid nos reticere dicimus , & tamen tacitum intelligitur . Et hoc utendum eft , cum aut notam rem effe auditoribus arbitramur, aut fufpicionem excitare majorem reticendo poffumus. Ita Rutil. Lupus l. 2. de figur. fententiar. PARASITA, æ, f. mulier , quæ menfas alienas & cibaria fequitur. Horat. lib. 1. fat. 2. verf. 98. Cuftodes , le&tica , cinifiones , parafitae , Ad talos ftola demiffa . Plin. lib. 1 o. cap. 23. ad fin. Otus bubone minor, no&uis major: quidam Latine afionem vocant : imitatrix alias avis ac parafita , & quodam genere faltatrix . //. e. affentatrix cibi gratia . PARASITASTER, ftri, m. paraffitello, vilis & infelix parafitus. Hæc enim pofitio diminutiva eft , ut Prifciam. l. 3. pag. 61 o. & 618. & lib. 4. pag. 628. Putfch. docet. Terent. Adelph. §. z. 4. Eft alius quidam parafitafter parvulus. PARASITATIO, onis, f. adulazione, piacenferia , affentatio , blanditiæ parafitorum cibi captandi gratia. Plaut. Amph. 1. 3. 23. Nequiter æne expedivit prima parafitatio. PARASITICUS, a, um , paraffitico, adalatorio, rzyzant »?;, ad parafitum pertinens . Auguftus in epift. ad Mecenat. apud Au&or. T vitae Horat. qui a quibufdam Sueton. creditur. Veniet âb ifta parafitica menfa ad hanc regiam . Plaut. Stich. 1. 3. 77. Perjuratiunculæ parafiticae . Id. Capt. 3. I. 9. Parafitica ars. PARASITOR , aris, dep. 1. far da paraffito, fcroccare, adulare, mzxotí», parafitum ago , cibi gratia adulor, coenas capto . Plaut. Stich. 4. 2. 54. Vides , ridiculos nihili fieri, atque ipfos parafitarier. b. e. eos ipfos, quorum menfas ridiculi , h. e. parafiti, captant , aliorum coenas captare. Id. Perf. 1. 2. 3. Nunquam quifquam meorum majorum fuit, quin parafitando paverint ventres fuos. PARASITUS, i, m. paraffito, fcroccone, adulatore, rxpxovtos, qui cibi gratia affentatur, rifum movet , aut contumelias patitur . his enim fere artibus ad ditiorum menfas parafiti perveniebant : a r«p2, ad , & aítos , cibus . Parafiti mores Platit. Capt. 1. 1. Perf. 1. 2. & Stich. 1. 3. item Sidon. l. 3. ep. 1 3. lepide defcribunt. Cic. de Amic. c. 26. Nec parafitorum in comoediis affentatio nobis faceta videretur , nifi effent milites gloriofi. Horat. l. 2. ep. 1. v. 173. Quantus fit Doffennus edacibus in parafitis. *I Joculariter Plaut. Epid. 2. 3. 5. Quod pol ego metuo, fi fenex refciverit , Ne ulmos parafitos faciat , quæ ufque attondeant. h. e. ficut parafiti menfas aliorum attondent , & confumunt, ita ulmi corium & dorfum meum . “T. Ex e9dem Curcul. z. 3. 79. colligimus parafitos fub tutela Herculis fuiffe. Gum enim ei deo decimiæ bonórum offerrentur, epulumque ea re Publice præberi mos efîet, ad id parafiti in primis invitabantur : Nempe res. fanéta & venerabili§ olim Paráfiti fuere. erant enim minißri. facrorum apud Athenienfes , fub facerdotibus conftituti ,. & cum iis partem capientes vi&imarum, quæ offerebantur, alia infuper muniâ habentes, de quibus multa Atbenaeus lib. 6. £. 6. & fequegti%. Paulatim vero in vilém, fordidam, ridiculamque fortem delapfi funt. “I Parafiti Phæbi, feu Apollinis dicebantur mimi & hiftriones. Martial. /. 9. epigr, 29, de Latino. Vos me lau

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

e. 3. Ad permovendos animos inftru£ti & parati . . Id. Verr. 4. c. 6. a med. In Siciliam paratus ad prædam , meditatufque venire cupiebat. Id. Tufcul. 4. c. 23. ad fin. Non defiderat fortitudo advocatam iracundiam : fatis eft inftru&a, armata , parata per fe.' Id.. pro Caecim. cap. 2 1. Armatos appellamus e9s, qui fcutis telifque parati ornatique funt. Id. Fam. 3. ep. 4. Eft tibi gravis adverfaria conftituta & parata, incredibilis quaedam exfpe£tatio. Id. in Divin. Verr. c. 13. Omne tempus in his ftudiis confúmo, quo paratior ad ufum forefifem , promptiorque effe poffim. ' Id. Pbil. 1 1. cap. 1o. ad fin. Expedito nóbis homine, & parato opus eft. Id. Fam. 3. epiß. 13. Quod te optime contra fortunam paratum armatumque cognovi. Id. in Bruto, cap. 42. Prompta & parata in refpondendo celeritas . Id. pro Mil. c. 9. a med. Homo ad omne facinus paratiffimus. Id. Attic. 1. 9. ep. 6. Paratus ad navigandum . Id. Fam. 6. epift. 2 1. ad omnem eventum . Id. de Amic. c. 26. ad mentiendum. Caef. lib. 3. B. Civ. c. 85. extr. Animo fimus ad dimicandum parati . Id. l. 1. B. Gall. cap. 5. Paratiores ad omnia pericula fubeunda. Ovid. 13. Met. v. 568. ri&tuque in verba parato Latravit, conata loqui. Sueton. in Galb. c. 19. Gratulabundi , & in omne obfequium parati . *| Cum infinito, Cic. pro Quint. c. 2. & Nep. in Datam. c. 9. ad fim. Ut parati efíent facere, quod ipfum vidiffent. Caef. l. 3. B. Civ. |c. 9. Illi omnia perpeti parati. & lib. 2. c. 3. Paratos effe & obfides dare , & imperata facere. “I Cum dativo, Quintil. l. 8. c. 3. Athleta certamini paratior . Virg. 2. Aen. v. 333. ftat ferri acies mucrone corufco Stri&a , parata neci. Tacit. Ann. 12. c. 47. Animus fceleribus paratus. Ovid. 2. ex Pomt. ep. 2. v. 1 17. placidus facilifque parens, veniæque paratus. *J Res , qua quis paratus inftru&ufque eft , fexto cafu effertur. Cic. l. 1. de Orat. c. 9. extr. Omnibus vel naturae, vel do&rinæ præfidiis ad dicendum parati. Id. Attic. l. 9. ep. 13. Hunc ita paratum video peditatu, equitatu, claffibus, auxiliis Gallorum , &c. *J Aliquando additur ab præpofitio. Planc. ad Coff. &c. l. 1o. Fam. ep. 8. a med. Nunc cum deum benignitate ab omni re fumus paratiores, bene fperare de nobis homines volumus. Cael. ad Cicer. Fam. 8. ep. 1o. Qui fcirem , quatn paratus ab exercitu effes. "J Res parata dicitur, quæ in promptu eft , & in manibus, quandocumque uti velis , preparata, promta , alla niano. Caef. l. 1. B. Civ. c. 3o. extr. Omnia fibi effe ad bellum apta ac parata. & lib. z. cap. zz. Panicum atque hordeum ad hujufmodi cafus antiquitus paratum. Hirt. de B. Alex. c. 28. Magnam & paratam claffem habere . Q. Cic. de petit. conful. c. 6. Iis fac ut propofitum ac paratum auxilium tuum effe.videatur. Cic. z. de 0rat. c. 27. Quos locos multa commentatione atque meditatione paratos atque expeditos habere debetis. Plin. l. z. epiß. 17. ad fin. Quocumque loco moveris humum, obvius & paratus humor occur

rit. Id. 1. Paneg. c. 88. Paratum id quidem , & in medio pofitum.

Terent. Heaut. 2. 3. 1 14. Hic fi quid nobis forte adverfi evenerit , tibi erurit parata verba , huic homini verbera. Plaut. Pfeud. 1. 1. 94. Quid ego ni fleam, cui nec paratus. nummus argenti fiet ? Id. Bacch. 2. 2. 41. Quod ames, paratum eft : quod des, invento eft opus. Val. Flacc. l. 1. v. 69o. ad fummi folium Jovis omnia circum Prona , parata deo , ventique , imbrefque, mivefque, Fulguraque , &c. * Etnptus , comperato. Salluff. in Jug. cap. 34. Servi ære parati. Liv. lib. 41. cap. 6. fub fim. Argento parata mancipia. V. Paro. “T More fubftantivi Terent. Eun. 3. 4. 3. Præteriit tempus: quo in loco di&tum eft , parati nihil. *J Paratum e/?, comparatum eft. Cic. 2. de Divin. c. $9. Si ita natura paratum effet , ut ea dormientes agerent, quæ fomniarent. Sic Calpurn. Flacc. declam. 33. Nihil equidem leges clementius paraverunt, quam de lege raptarum . h. e. comparaverunt, conftituerunt.

|

PARCIMONÍA.
PARCIMONIUM.) -
PARCIPROMUS, i , m. fcarfo , ßretro mel dar fuori , qui parce promit.

tis confunduntur. * Parear dici wzt' &ytivyzny , quod minime parcant, docent Serv. loc. cit. Martian. Capell. Donat. Diomed. apud Voff. in Etymol. & Ifidor. fub fin. l. 8. A partu , & pariendo ducit Varr. apud Gell. l. 3. c. 16. A parcendo Jt». Scalig., quia una , inquit , tantum dicitur filum incidere : duæ vero altera vitam dare , altera vitae traétum continuare. A pluribus igitur fit nominatio , &c. Virg. Ecl. 4. v. 46. Talia faecla fuis dixerunt currite fufis Comcordes. ftabili fatorum , numine Parcae. Horat. in carni. fecul. v. 25. Vofque veraces ceciniffe Parcæ, Quod femel di&um ftabilis per ævum Terminus fervet, bona jain pera&tis Jungite fata. Tibull. l. 1. el. 8. v. 1. Hunc cecinere diem Parcæ fatalia. nentes Stamina non ulli diffoluenda, deo.. Juvenal. fat. 12. v. 64. poftquam Parcae meliora benigna Penfa manu ducunt hilares , & ftaminis albi Lanificæ. Propert. l. 4. el. 1 1. v. 1 3. Parcæ immites. Val. Flacc. l. $. v. 532. fævæ. Senec. in Herc. Oet. v. 1o97. avidae. M. In fing. num. Ovid. 2. Amor. el. 6. v. 45. Septima lux aderat, non exhibitura fequentem : Et ftabat vacua jam tibi Parca colo. Id. 4. ex Ponto , ep. 15. v. 36. feu me Dura jubet gelido Parca fub axe mori. Perf. fat. 5. v. 48. Parca tenax veri.' Horat. l. 2. od. 16. in fin. mihi parva rura, & Spiritum: Grajae tenuem . Camenæ Parca non mendax dedit & malignum : Spernere vulgus .

{'ARCE, fcarfamente , parcamente, rißrettamente , c€ομάνας , reftri&te , avare. Caef. l. 7. B. Gall. c. 71. Frumentum parce & paulatim metiri inftituit. Plaut. Aulul. 2. 4. 35. Edepol mortalem parce parcum prædicas. Id. Trucul. z. 3. 26. Parce vi&titare. Terent. Adelph. 1. 1. zo. Ruri agere vitam , femper parce ac duriter fe habere. Cic. 2. de Fin. c. 1 3. a med. Nec tamen , cur id tam parce , tamque re(tri&te faciant, intelligo. Colum. l. 6. c. 7. Nec poteftas aquæ, mifi quam parciffime , facienda eft. “T Item moderate, continenter , fobrie , moderatamente, con riguardo. Cic. r. 0ffic. c. 3o. Intelligemus, quam fit turpe diffluere luxuria, & delicate ac molliter vivere: quamque honeftum, parce, continenter, fevere , fobrie . Id. Fam. 6. ep. 7. Scripfi de te parce , medius fidius, & timide. „& lib. 1. ep. 9. ad fin. Lædere aliquem parce & molliter. Phaedr. £24. fab. 16. extr. Tarce gaudere oportet , & fenfim queri. Cic. pro Mur. c. 13. extr. Parcius dicere de laude alicujus . Quintil. l. 9. c. 2. 3 med. Itaque hoc parcius, & circumfpe&ius faciendum eft. Virg. Ecl. 3. v. 7. Parcius ifta viris tamen objicienda memento. Ovid. Heroid. ep. 8. v. 13. Parcius Andromachen vexavit Achaia vi&trix. Plin. l. 7. ep. 2 1. Vinum parciffime affumere. & lib. 5. ep. 16. Parce cuftoditeque ludere . & ep. 7. Parce & modefte quippiam facere . Sueton. in Aug. c. 4o. Civitatem Romanam parciffime dedit. Sil. lib. 15. verf. 739. parceque petitum Perftrinxit corpus. leggermente . & hib. I o. v. 474. humanos æquantem pe&ore fenfus Haud parce miratus equum. non poco.

PARCILOQUIUM , ii, n. fermonis parcitas. 4pul. l. 3. Met. Fidei , at

que parciloquii mei perpendifti documenta . ) V. Parfìmonia.

[ocr errors]
[ocr errors]

crob. lib. 1. im Jomn. Scip. c. 8. circa med. Moderatio , parcitas, fobrietas.. Pallad. l. 1. tit. 26. Parcitati beneficium minißrat luxuria. h. e. parfimoniæ tuæ utilitatem affert aliorum luxus . Senec. de clem. l. 1. c. zz. Civitatis mores magis corrigit parcitas animadverfionum.

PARCITER, adverb. parce. Pompon. apud Nom. c. 1 1. n. 47. Parciter, tanquam frater mihi fis . PARCO, is, peperci , & parfi, parcitum , & parfum , a. 3. ceffare ,

PARAVEREDUS, i, m. cavallo groffo da poffa , veredus , feu. equus curfui publico deftinatus. Differt a veredo, quia veredus in viis re

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

&is , tefte Cicer. lib. 3. de mat. Deor. c. 17. extr. & Hygin. in praefat. Earum nomina Græca funt Clotho , Lachefis , Atropos, ut eft apud Hygin. fab. 17 1. Latina , Nona , Decima , Morta , ut ait Cæfellius Vindex apud Gell. /. 3. c. 16. quæ omnia V. fuis locis. Eae dicuntur etiam Fata , & præeffe vitæ hominum : & unicuique nafcenti fortem fuam canere. Clotho enim fila vitae net , Atropos eadem fila caedit, Lachefis vero fuam cuique fortem , & vivendi genus ftatuit. Itaque prima initiis praeeft ætatis, fecunda fini , tertia curfui. Clotho , inquit Apul. de mundo in fi. praefentis temporis habet curam, quia quod torquetur in digitis , momenti præfentis indicat fpatia : Atropos praeteriti fatum eft, quia quod in fufo perfe&tum eft, praeteriti temporis habet fpeciem : Lachefis futuri, quod etiam illis, quæ futura funt , finem fuum Deus dederit. Secundum Fulgent. l. 1. Mythol. c. 7. Clotho praeeft mativitati , Atropos morti , Lachefis vitæ forti, quemadmodum quis vivere poffit . Apud Serv. ad Æn. 1. v. 26. fic diftribuuntur earum officia, ut una loqui dicatur, altera fcribere, tertia fila deducere. Sed hæc officia a PöeTom. III.

lafciare, aßemerf, φάλομω , ceffo , defino, abftineo. Ducunt alii a parum, alii à partem, & arceo. Virg. 1. En. v. 261. Parce metu, Cythereâ. & lib. 3. v. 41. Jam parce fepulto : Parce pias fcelerare manus. & lib. 9. v. 656. Cetera parce , puer, bello. Id. 2. Georg. v. 339. hibernis parcebant flatibus Euri. Liv. 1. 6. c. 3. Parcere lameiitis Sutrimos juffit. Id. l. 35. c. 44. Nec impenfae , nec labori , nec periculo parfurum, donec , &c. Id. /. & cap. 23. Ut a cædibus, & ab incendiis parceretur . Al. præpofit. omittunt . Terent. Hec. 3. 1. z. Heu me infelicem ! hanccine ' ego vitam parfi perdere ? Nep. in Paufan. c. z. ad fin. Petit, ne cui rei parcat ad ea perficienda , quæ pollicetur. mom ometta cos' alcuna . & Cic. Fam. 16. ep. 4. Te fogo, fumptui ( al. fumptu ) ne parcas ulla in re, quod ad valetudinem opus fit . non lafciar di fpendere : non rifparmiar alcuna fpefj . & lib. 1 3. ep. 27. Tamen non parcam operae. non rifparmierò fatica. & lib. z. ad Attic. ep. 14. in fim. Sed tamen fatisfiet a nobis, neque parcetur labori. Plaut. Pfeud. 1. 1. 3. Duorum labori ego hominum parfiffem lubens, mei te rogandi , & tui refpondendi mihi. mei, & tui funt ab ego , & tu , non a meus , & tuus . Virg. Ecl. 3. v. 94. Parcite oves nimium procedere. /. e. prohibete, curate, me procedant . “J Parcere oculis, oculos avertere, & non afpicere. ' Propert. 1. 4. el. 9. v. 53. Parce oculis hofpes, lucoque , age, cede verendo. Tibull. l. 1. el. z. v. 33. Parcite luminibus. . T Eft etiam rationem habere , ne quid lædatur , temperare ab injuria , aver riguardo, portar rifpetto, lafciar di toccare, o di offendere. /irg. 2. Georg. v. 362. dum prima novis adolefcit frondibus aetas , Parcendum teneris. Cic. in Orat. c. 26. Ridiculo fic ufurum oratorem , ut nec nimis frequenti, nec fubobfceno , &c. parcet & amicitiis, & dignitatibus, vitabit contumelias, &c. Id. 6. Verr. c. 54: Cum urbem cepifíet, ædificiis omnibus publicis & privatis, facris & profanis fic pepercit, quafi ad ea defendenda cum exercitu, mon expugnanda veniffet. Id. pro Quinr. c. 12. Passg alicujus auribus . h. e. S taçen

[ocr errors]
[ocr errors]

tudo non fert. Id. pro Planc. cap. 35. . Parcere auxilio . . h. e. non ùtendo oblato. Id. Fam. 1 1. ep. 27. valetudini. %,. e. curando, Te,ent. Heaut. 1. 1. ■ 1 1. Quaefo , tandem aliquantulum tibi parce. abbiti ,iguardo, rifparmiati, Plin. h, 33. c. 4. a med. Italiæ parcitum eft vetere jnterdiéto patrum , ut diximus. Harduin. leg. ex MSS. Italiæ parci vetere interdi&o patrum , diximus. Plaut. Capt; prol. v. 32. Nihil pretio parfit, filio dum parceret. %. e, dum filii captivi * rationem haberet, eumque redimeret. *] Huc pertinet cum - ponitur pro ignofcere , condonare , abftinere a puniendo, veniam , impunitatem dare, perdonare, rifparmiar il caffigo. Virg. Æm, 6. v. 854. Parcere fubje&is , & debellare fuperbos. Caef. lib. 7. B. Gall. c. 28. Non aetate çonfeétis, non molieribus, non infantibus pepercerunt. Cic. 2. Phil. c. 24. Ibi me non occidifti. magnum beneficium : potuiffe enim fateor. quamquam nemo erat , qui mihi non cenferet parci oportere, Sueton.T in Tiber. c. 62. ad fin. Ne reliquis quidem nepotibus parfurus creditur. Hieron. ep. I. ad Heliod. Jurafti non te matri parciturum effe , non patri. “J Cum accufativo pro fervare, .: aut parce promere, rifpariniare , ferbare. Cato R. R. £. 38. Oleas tempeftivas, inde mainimum olei fieri poterit , eas condito , parcito , * uti quam diutißime durent. Virg. io. Æn. v. 531. Argenti atque auri nemoras quæ multa talenta , Gnatis parce tuis. '( Serv. addit : Lucilium quoque, & Enn. ita locutos fuiffe. Quod autem ait , dixiffe Plaut. in Mil, parce vocem ; habetur ibi 4. 6. 5. ut & Perf. 4. 5. 1 o. parce voci. ) Plaut. Curcul, a. 3. v. 1o. Qui mature quaefivit pe£uniam , nifi eam mature parfit , mature efurit. Cef. l;?. 7. B. Gall. c. 71. Frumentum fe exigue dierum triginta habere, fed paulo etiam longius tolerare poffe parcendo. 4| Et pro condonare, Gell. l. 16. c. 19. Tum illum pernicie intelle£ta , pecuniam ceteraque fua, ut haberent , dediffe , vitam modo fibi ut parcerent, oraviffe . “T Thyrfo parcente ferire aliquem, Statio l. . Acbill, v. 572. eft levi mollique i&u thyrfi percutere, quafi caQ. thyrfo, ne gravius lædat. ' ' *I Parcuit pro parfit, antiquum. Naev. apud Non, c. 2. n. 653. Suo labori nullus parcuit. 4] Payfo pro pepercero quidam leg. apud Plaut. Mil. 4, 9. 2. Ubi ubi eft gentium , inveßigabo: operæ ego non parfo meae. Al. parco. T Præteritum parfi adhibuit etiam Cato apud Fef?, in Parfi . / PARCUS, a, um, parco , fcarfo , fortile , fretto, ri/fretto, tegnemte , moderato, riguardato, c&άαλός , fumptibus parcens, parvo contentus, adftriétus, tenax, frugi, moderatus. & ponitur tum in laude , tum in vitio. Gabin. Baffus apud Gell. c, ult. l. 3. Parcus , inquit , quafi par arcæ, quia ficut in arca omnia reconduntur, ita homo tenax, parvoque conténtus , omnia cuftodita & recondita habet , ficuti ar

ca. Sed hoc fuperftitiofe, & nimis molefte atque odiofe, ut Gell.

fubdit, excogitatum eft : & parcus a parum & parvum ducitur. Cic. pro Cael. c. 13. ad fin. Illum filiumfamilias patre parco ac tenaci , habere tuis copiis devin&tum non potes. Sueton. in Tiber. cap. 46. Pecuniæ parcus ac tenax . Plaut. 'Aulul. 2. 3. 9. Detrufifti me ad fenem parciffimum , ubi fi quid pofcam , ufque ad ravim pofcam , priufquam quidquam detur. Cic. 2. de Orat. c. 71. Cum optimus colonus, parciffimus , modeftiffimus , frugaliffimus effet. Plin. in Paneg. c. 51. Tam parcus in aedificando , quam diligens in tuendo . Juffim. l, 41. c. 3. fub fin. In libidinem proje&i , *m cibum par'ci. %. e. parvo cibo contenti . & lib. 6. c. 8. Pecuniæ adeo parcus. fuit, ut fümptus funeri defuerit. h. e. moderatus in cupiditate pecuniæ. Horat. l. z. fst, 2. v. 62. veteris non parcus aceti . & fat. 5. v. 79. donandi parca juventus. Id. in fin. od. 16. l. 3. bene eft , cui Deus obtuJit Parca quod fatis eft manu. “| Dicitur & de aliis rebus extra fumptus. Pl4ut. Rud. 4. 2. 14. Opera haud fui parcus mea , Cic. pro Balb. c. 22. Nimium parcus in largienda civitate. Plin. in Paneg. c. 3. Non tam vereor, ne me in laudibus fuis parcum, quam ne nimium putet. & cap. 83. Modica cultu, parca comitatu , civilis inceffu . Tacit. 3. Hiffor. c. 75. Moderatus & civium fanguinis parcws. Claudiam, de IV. Conful. Honor. v. 1 12. pietatis abundays, Pœnæ parcus erat. Trajan. ad Plin, l. 1 o. epiß. 2. 5. Parciffimus honorum . h. e. temperantiffimus in honoribus captandis, aut accipiendis. Juffin. l. 1 1. c. 1 3. de Alexandro. Quærentibus fomni caufas inter pericula, cujus etiam in otio femper parcior fuerit. Lucam. etiam dixit /. 9. v. 59o. fomni parciffimus. Sil. l. 1 o. v. 3o. Tandem inclinato cornu fine more ruebat Prima acies non parca fugae. b. e. non parcens fugere. Plin. in Paneg, c, 21. Beneficiorum tuorum parciffimus æftimator , “J Translate eft modicus, moderatus, parvus , cxiguus. Stat. l. 4. filv. 5. v. 1 3. Parca tellus. h. e. exiguus agri modus. Propert. l. 4. el. 3. v. 6o, ' parca lucerna. Virg. 3. Georg. v. 4o3. parco fale contingere, Plin. in Paneg. c. 49. Parcus & brevis fomnus . Sil. l. 16. v. 1 1 1. Et parco fummum violaffet vulnere corpus , con leggiera ferita. & Ovid. l. 1. ex Pont. ep. 2. v. 98. merito parcior ira meo. mimore. & lib. 2. Triff. v. 137. Quippe relegatus, non exful dicor in illo : Parcaque fortunæ fünt data verba meae , h. e. mitia , lenia. & Heroid. ep. 2 1. verf. 79. Quam fæpe, ut tardis , feci convicia remis! Queftaque fum vehto lintea parca dari ! vele fcarfe . Propert. l. 3. el. 3. verf. 4o. Optima mors, parco quæ venit apta die. b. e. exiguo tempore , poft breve vitae fpatium. Aurel, Vi&f. in epitom. c. 13. Homo parcæ fcientiæ , & moderate eloquens. di poca letteratura. “T Cum infinito Sil. l. 1. v. 68. de Fabio Cunâ. Nec lætus dubiis, parcufque laceffere Martem . & lib.8. v. 464. haud parci bellum colüiffe Tudertes. MI Parcus etiam dicitur , qui pufillo eft animo, vix;£Jvxo;. Senec. z. de genef. c. 34. a nied. Parciffimum hominem vocamus pufilli animi , & contra&i. Plin. !. 22. c. 24. ante med. Homines animi humilis & præparci, quos illi dixere micropfychos, -

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« НазадПродовжити »