Зображення сторінки
PDF
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

& Neria, æ, `f. Sabinum verbum , quo fignificatur virtus & fortitudo. Unde ex Claudiis, quos a Sabinis oriundos accepimus, qui erat egregia atque præftanti fortitudine, Nero appellatus eft. Id au*em Sabini accepiffe videntur a Graecis , qui vincula & firmamenta membrorum v£;x dicunt : unde nos quoque Latine mervos appellamas . In libris facerdotum populi R. Neriene Martis eft vis , & potentia , & majeftas Martis : vel ut fabulatur Plautus in Trucul. 3onjux Martis . Sic enim fub perfona Militis ( 2. 6. 34. ) Mars peregre adveniens falutat Nerienem uxorem fuam . . Similiter in Cn. öellii Annali tertio legitur : Neria Martis, te obfecro pacem dare, uti liceat nuptiis propriis & profperis uti , quod de tui conjugis confilio contigit , uti nos itidem integras raperent , &c. Sic LiΣinius Imbrex : Nolo ego, Neaeram te vocent, fed Nerienem : Cum quidem Marti es in connubium data. Hoc autem verfu pænultima fyl1Âba corripitur, quod & feciffe illo videtur Ennius : Nerieneom Mavortis , & Herclem . Ceteri qui probe locuti funt , produxerunt . vrimam autem nonnulli intenderunt , ut in Nap$i&sg ; alii re&tius correptam protulerunt . Nerienes in re&lo dixit Varro: Nerio in aliis libris Veterum fcriptum eft . Hæc omnia ex Gellio l. 1 3. c. zz. NERION, ii, n. //e/or, planta , quæ & rhododendron , & rhododaphme dicitur , caretque appellatione Latiaa, fronde fempiterna, rofae $imilitudine, caulibiis fruticofa . Jumentis , caprifque, & ovibus venenum e(t : eadem homini contra ferpentium venena remedio . Plin. l. 16. c. 2o. & lib. 24. c. 1 1. NERITIUS, a, um, Nagyttog , ad Neriton pertinens. Et dicitur de rebus ad Ulyffem pertinentibus. Ovid. 4. Faff. v. 69. Neritius dux. h. e. ipfe Ulyffes. & 14. Metam. v. 563. & de remed. amor. v. 264. Neritiâ ratis. b. e. qua ve&tus Ulyffes. & lib. 1 3. v. 7 12. Neritiafque domos , regnum failacis Ulyffei . & lib. 14. v. 1 59. Neritius Macareus, comes experientis Ulyffei . °] Neritiam prolem Sil. l. 2. v. 317. vocat Saguntinos , qui partim ex infulis , in quibus Ulyffes regnavit ( quarum una eft Neritos ) in Hifpaniam: tranfinigraffe dicuntur : partim a Zacyntho infula, quæ non procul fita eft, ut eft apud Liv. l. 2 1. c. 7. •[ Scribitur & Naritius a Dorico N2 2/tv; pro Nλοχττς : itein Nericiur, & Naricius , fed minus re&te. Aliud vero eft Narycius , quod V. fuo loco. NERiTOS, & Neritus , i, NÄerrc;, mons Ithacae infulae , in qua UJyffes regnavit , ut Plin. l. 4. c. 12. & Serv. ad Virg. 3. Æm. v. 271. docent . Item infula parva non longe ab Ithaca , quæ & ipfa ad Ujyffis regnum pertinuit. Virg. loc. cit. Jam medio apparet flu&u nemorofa Zacynthos , Dulichiumque, Sameque , & Neritos ardua faxis. Effugimus fcopulòs Ithacae, Laertia regna , &c. Semec. in Troadib. v. 856. Neritos parva brevior Zacyntho, Et nocens faxis Ithace dolofis. Mela !. 2. c. 7. In Ionio Cephalenia, Neritos, Same, & Ulyffis nomine Ithaca illuftris.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][merged small]

cumvoluti , in omnibus lubricis applicati offibus , nodofque corporum, qui vocantur articuli, aliubi `interventu, aliubi ambitu , aliubi tranfitu ligantes : hic teretes, illic lati, ut in unoquoque pofcit figuratio. Neque ii folidantur incifi : mirumque, vulneratis fummus dólor, præfe&is nullus. Sine nervis funt quædam animalia, ut pifces : arteriis enim conftant . Ubi funt nervi , interiores conducunt membra , fuperiores revocant. Inter hos latent arteriæ, ideft fpiritus femitæ . Haec Plin. Celf. l. 2. c. 1 o. a med. Jun&a eft vena arteriis , his nervi. Ita fi nervum fcalpellus attigit, fequetur nervorum diftentio. Cic. 2. de nat. Deor. c. 55. extr. His adde nervos, a quibus artus continentur ; eorumque implicationem toto §'j£'. tinentem : qui , ficut venæ & arteriæ a corde tra&tæ & profe&tae , in corpus omne ducuntur. Celf. 1. 8. c. 1. circa med. Cervix ne fuftinere^ quidem caput poffet , nifi utrinque re&ti valentefque . nervi collum continerent', qùos ag; 3tvs Græci appellant. fiquidem horum inter omnes flexus alter femper intentus , ultra prolabi fuperiora non patitur. & mox. Vertebræ multis nervis , & inulta cartilagine continentur . & pof? . Offa validis mufculis nervifque conftri&a . Plin. l. 26. c. 8. fub fin. Nervus, qui platys appellatur. Id. l. 34. c. 8. ante med. de Pytbagora pi&ore. Hic primus nervos , & venas expreffit , capillumque diligentius . Caef. l. 6. B. Gall. c. 2o. Hoc ali ftaturam , âli vires, nervofque confirmari putant . Celf. l. 2. c. 1o. a med. Nervorum dißolutio , & rigor , & diftentio. Senec. ep. 66. contra&tio. Celf. t. z. c.8. & lib. 3. c. 27. refolutio. ibid. fe£t. 3. tremor. Plin. l. 2o. c. 22. a med. Lini femen mufculorum , nervorum , articulorum, cervicum duritias mitigat. •I Ex his patet , nerv6 fignificari a Latinis ea omnia , quorum Italicam appellatiqnem pofüi , quæque ab Anatomicis diligentius diftinguuntur. Præcipue vero figiiificántur mufculi , quibus membrorum motus, vires çorporis, firmitas, robur conftat. Unde illa translata Cic. .x. Verr. c. iz. Magnum fortaße onus, & mihi periculofum : verumtamen dignum, in`quo omnes nervos ætatis indùftriaeque meæ contenderem . Äfäff ogni sforzo , mi adoperaffi con ogni vigore. Sic Terenr. Eun. 2. 3. zo.T)igna res eft , ubi tu nervos intendas tuos : Gic. Ver. 5. c. 36. Omnibus nervis mihi contendendum eft, atque in hoc elaborandum , ut , &c. 4] Sape enim nervi translate funt id, quo maxime quæque res fuftinetur , & valet , vires, robur , vig9r$ firmiras, förza , vigore , nervo, coftanza. Q. Cic. de petit. confuh. c. io. Nervos atque artus effe fàpientiæ, non temere credere. Caef. 1. 1. B. Gall. c. zo. Opibus ac nervis ad perniciem fuam uti. Cic. Phil. 3. c. 12. Experietur confentientis Senatus nervos atque vires. Id. Éam. 6. ep. i. Vereor, ne confolatio nulla poffit vera reperiri præter illam , quæ tanta eft , quantum in cujufque anjmo roboris eft , atque nervorum . Id. 5. Phil. c. 2: Nervi belli pecunia . Id. pro leg. IMähil. c. 7. ve&igalia nervos effe reipubl. femper duximus. Quin, il. in próoem. 1. 8. a med. Qui omiffa rerum ( qui nervi funt in caufis ) diligentia, quodam inani circa voces ftudio fenefcunt . Liv. l. 7. c. 39. Nervi conjurationis . Cic. Phil.' 12. c. 3. Legionum no(trárum fiervos nonne his confiliis incidimus? non ifnerviamo noi ? & Tufcul. z. c. 1 1. Poetae molliunt animos , nervos omnis virtutis elidunt. Id. Fam. 3. ep. 1o. Plane video fore nervis opus, fapientiaque tua, ut , &c. 4I De vi , vehementiaque orationis , Cic. in òrat. c. 19. Quamquam enim & philofophi quidam ornate locuti funt, tamen horum oratio neque nervos, neque aculeos oratorios ac focenfes habet. Horat. de Tar. Poet. v. 26. fe&antem lenia nervi Deficiunt , animique. “ Dicuntur etiam nervi de fidibus , . corde , minuge. Cic. 3. de Orat. c. 57. Omnes voces , ut nervi in fidibus , ita fönant , üt a motu animi quoque funt pulfae . Id. pro Rofc. 4ner. c. 46. Quotidiano cantu vocum, & nervorum, & tibiarum tota vicinitas perfonat . Virg. 9. Ew. v. 776. cui carmina femper , Et citharæ cordi, numerofque intendere nervis. Horat. l. 3. od. 1 1. v. 3. teftudo refonare feptem Callida nervis. “T Nervu* Σοτά , fafcinum . Id. epod. 12. v. 19. Petrom. in Satyr. c. 131. 0vid. & alii. “I Item chorda arcus, corda dell' arco : quia fæpe e nervo eft. Acc. apud Varrom. l. 6. de L. L. c. 5. Reciproca tendens nervo equino concita tela. Virg. 9. Em. v. 622. nervoque obverfus equino fntendit telum . & lib. 1o. v. 131. neryg aptare . fagittas ; incoccare. & Georg. 4. v. 3 13. erumpit nervo pulfante fagitta. Val. Flacc. 1. 6. v. 376. levi ducere cornua neryo. & lib. 1. v. 437. cer

[ocr errors]

genus vinculi, quo fervorum , &, obaeratorum cerviges , aut potius jedes conftringuntur, ceppi. . In Gloffs enim Gr£ce dicitur £vxori8». 3. Tertull. ad Martyr. c. z. fub fin. Nihil crus fentit in nervo, cum animus in cælo eft. & de cultu Femin. c. ult. Nefcio , an crus de perifcelio in nervum fe patiatur artari. Huc facit etiam , quod ne$os ob æs alienum Hefych. docet èywg^οσκελάς vocari . Quod etiam e ferro effet, eoque cervices colligarentur, docet Feftus his verbis : Nervum appellamius etiani ferreum vinculum, quo pedes impediuntur : quamiquam Plautus eo etiam cervices vinciri ait ( in fragm. ) Perfidiòfe cáptus, eo edepol nervo ceryices probat . Haec. Feft. Ceterum ipfa vox vinculum e nervo fignificat : & veri fimile eft , olim talé fuiffe, deinde mutatum in ligneum , aut ferreum , fervato nomine. A compedibus, & pedicis dißinguit Plaut. fervorum poenas enumerans Afin. 3. 2. 5. Advorfum ftimulos, laminas ,. crucefque , compedefque, nervos, catenas , carceres, numellas, pedicas, boias. & in Leg. XII. Tab. apud Gell. l. 2o. c. 1. a med. Secum ducito , vincito âùt nervo , aut compedibus quindecim pondo ne minoribus. & Cato apud Gell. fub fin. 1. 1 1. Fures privatorum furtorum in nervo atque in compedibus ætatem agunt : fures publici in auro atque in purpura. Τ Vinculum e nervo aperte effe videtur in illo PlauTom. III.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic]

Ex his vero neutrum femper fieri oportet ; fed fæpius alterutrum , pro corporis natura. Quintil. l. 1. c. 1. ante med. Ita fiet, ut quam zquali cura linguam utramque tueri coeperimus , neutra alteri officiat. Cic. Acad. 4. c. 42. Huic fummum bonum eft ; in his rebus in neutram partem moveri : quæ ἀδιzφο;f« ( indifferenza ) ab ipfo dicitur. Id. z. Offic. c. 6. Hæc fine hominum opibus & ftudiis neutram in partem effici poffunt . Id. 2. de Divin. cap. 4. Quid bonum fit , quid malum , quid neutrum . Ovid. 4. Metam. v. 378. de Hermaphrod. nec femina dici , Nec puer ut poffint, neutrumque , & utrumque videntur . Suet. in Caef. c. 75. Medios & neutrius partis , fuorum fibi numero futuros pronuntiavit. neutrali . . & in Ner. c. z. Medii , & neutram partem fequentes . Ovid. 2. Triff. v. 1 14. in neutrum confpiciendus eques. b. e. neque paupertate, neque divitiis

infignis. T Cum verbis pluralis numeri, Plaut. Men. 5. 2. 34. Quòties edixi tibi , ut caveres , neuter ad me iretis cum querimonia ? “T In plurali num. Tacit. 1. Hiff. cap. 1. Ita neutris cura

pofteritatis. Senec. 2. de Ira , cap. 23. In neutris partibus effe . effer meutrale . Juftin. l. 6. c. 7. Neutris quicquam hoftile facientibus . “T Neutra nomina dicuntur a Grammaticis , quæ neque mafculina funt, neque feminina : neutra verba , quæ neque a&tiva, neque paffiva. Varr. l. 8. de L. L. c. 38. Cic. in Orat. c. 46. Gell. l. 1. c. 7. Charif. Diomed. Prifciam. “T Neutri pro neutrius , Varr. loc. cit. fub fim. In declinationibus maris, & feminæ, & neutri . Adde 4ufön. epigr. 3o. Etiam neutre in genit. & dat, feminino diétum fuit , tefte Prifcian. fub initio l. 6. pag. 678. Putfch. NEUTIQUAM, adverb. non, per miente , a niun modo , μκόxμάς , nequaquam, nullo modo . Cic. de Univ. c. I 1. Indiffolubiles vos quidem effe non poteftis, neutiquam tamen diffolvemini . Atticus apud eumd. l. 9. Attic. ep. 1o. Cui te focium neutiquam puto effe oportere. Plaut. Capt. 3. 4. 54. Id neutiquam mihi placet . Terent. Hecyr. 3. 3. 43. Id vero neutiquam honeftum effe arbitror. NEUTRÄLIS, le, neutro, neuter , 834 repos , eo fenfu , quo dicitur a Grammaticis. Quintil. l. I. c. 4. a med. ( al. c. 7. ) Quæ feminina pofitione mares , neutrali feminas fignificant , ut Muræna, Glycefium. & cap. 5. ( al. 9. ) a med. Neutralia nomina. NEUTRALITER , adverb. 88st£ρως , vox eft Grammaticorum , cum neutro genere fignificare volunt. Cbarif. l. 1. pag. 55. Putfch. Gellius fora navium neutraliter dixit. NEUTRO , adverb. all' una all'altra parte , neutram in partem, 38grip&a s . Liv. l. 5. c. 26. ad fin. Teri tempus , neutro inclinata fpe. Tacit. 3. Hift. c. 23. Neutro inclinaverat fortuna. Quintil. l. 7. c. z. a med. Si neutro litis conditio præponderet. NEUTRÜBI, in queßo in quel luogo, neutro in loco . Plaut. Autul. z. z. 56. Neutrubi habeam ftabile (tabulum , fi quid divortii fuat. “T Item neutro . Ammian. l. I 9. c. 2. ( al. 5. ) A diei principio ad ufque lucem obfcuram neutrubi prœlio inclinato. NÉX, necis , f. morte, ammazzamento , φόνος , mors quæ aliqua externa vi alteri infertur . Feßus : Necem a Græco dici , certum eft . vgwv, enim mortuum dicunt . Idem docet , proprie de ea dici , quæ fine vulnere infertur. fed hoc ufu non fervatur. V. Neco . Cic. pro Mil. c. 4. Infidiatori & latroni quæ poteft afferri injufta nex ? Id. z. de nat. Deor. c. 3. Necem fibi confcifcere. Suet. in Cæf. c. 14. comminari alicui. Tacit. Anm. 1 3. cap. 1. cuipiam moliri . Ovid. 1. de ar. am. v. 73. parare . Tacit. 2. Amm. c. ult. Necem patrare. Ovid. 1 o. Metam. v. 627. indignam pati. & lib. 15. v. 499. neci occumbere. Id. Heroid. ep. 14. v. 12. nece cadere . Virg. 4. Georg. v. 9o. neci dedere. Id. z. AEm. v. 85. demittere. & lib. 12. v. 5 1 3. mittere. & verf. 341. dare . Cef. l. 1. B. Gall. c. 16. & lib. 6. c. 18. Vitæ, necifque poteftatem habere in aliquem . Stat. 3. Theb. v. 69. Eripere necem alicui. h. e. a nece liberare. Senec. in Herc. Oet. v. 1833. gravi nece urgere aliquem . Val. Flacc. l. 3. v. 381. mifcere neces. h. e. caedem facere. Ovid. l. 2. de ar. am. v. 714. Manus nece Phrygia imbutae . h. e. fanguine caeforum Phrygum . Senec. in Thyef. v. 693. devotus neci . h. e. morti deftinatus. •T De morte naturali Juftin. initio l. 42. Poft necem Mithridatis. b. e. qui adverfa valetudine decefferat , ut Id. ait in fin. l. 41. Sic Suet.Tim Caef. c. 5. Poft necem confulis . h. e. Lepidi , qui morbo & pœnitentia interierat , ut Flor. in fin. l. 3. narrat . Senec. de confol. ad IMarc. c. zo. fub fin. Fata nobis fenfum noftræ necis auferunt. ' T In necem alicujus aliquando fignificat in perniciem, fraudem, damnum, in danno, in pregiudizio : ea opinor ratione, qua caufa capitis dicitur, cum de gravi ja&tura bonorum agitur . Ulpian. Dig. lib. 38. tit. 3. leg. 1. a med. Si libertus rem fuam pro alio pignori dedit in necem patroni . Id. lib. 36. tit. 4. leg. 5. ante tned. Dolus , qui in necem legatariorum , & fideicommiffariorum fa£tus eft . & lib. 15. tit. 1. leg. z 1. Sed etfi eum intrícare peculium in necem creditorum paffus eft, &c. “T Olim necis , aut neces in re&o di&um fuiffe ęreditur . Aurel. Vi&. de Caefarib. c. 35. ad fin. Ut ejus neces au&oribus exitio effet . Al. leg. necis : al. aliter . Quintil. declam. 8. c. 1 3. Quando quæfita neces eft alteri ex geminis. Plerique alii aliter leg. NÉXIÈîis , le , adje&t. nexilis . .4mmian. l. 29. c. 2. ( al. c. 13.) Nexibili adfeveratione . h. e. callide mendaciis connexis . La&ant. l. 7. c. 5. nexibilia membra. NEXÍLIS, le, che f aggroppa , o attortiglia , τλεκτὸς , qui ne$titur . Lucret. l. 5. v. 1349. Nexilis ante fuit veftis , quam textile tegmen. Ovid. 6. Metam. v. 128. Nexilibus flores hederis habet intertextos. & lib. 2. v. 499. Nexilibufque plagis filvas Erymantidas ambit. NEXîO, onis, f. a&tus ne&tendi , connexio , τλοκλ. Arnob. l. 5. pag. 1 56. Vinculorum nexiones . Adde Martian. Capell. /. 1. pag. 12. & 23. Tom. III.

[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ratio per mutuam interrogationem , qua utriufque contingit ab eo- |

äem nexu abfolutio. Papiniam. lib. 1 o. tit. 2. leg. 33. Partem hereditatis a nexu pignoris liberam confequi.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« НазадПродовжити »