Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

*v. 372.

míçìdes, um, f. & Magdalia, orum , n. apud medicos funt maffæ rotundæ, & oblongæ in modum cylindri. Scribom. Larg. compof. zo1. Emplaftrum manibus fubigetur, & reda&tum in rotundas ampliores, quas magdalidas dicunt, reponetur. Apud Plin. Waleriam. 1. i. c. 6. fub fin. & lib. 2. c. 37. legitur mandalia . Sed utcumque res fe habeat, vox eft vel Graeca , vel femibarbara.

MAGE, piâ , idem quod magis apud Poetas . Enn. apud Gell. 1. zo. c. 1 o. Non ex jure manum confertum, fed mage ferro Rem repetunt. Lucret. l. 4. v. 79. Et quanto circum mage funt inclufa theatri Mœnia, tam magis hæc intus perfufa lepore , &c. Plaut. Mem. 2. 3. 14. Jam fcibo, utrum hæc me mage amet, an marfupium . Virg. 1 o. Æn. v. 481. Afpice , num mage fit noftrum penetrabile telum. Ubi Servius adeo in ufum veniffe ait , ut etiam in profa inveniatur . Cicero in Frumentaria : ( h. e. Verr. 5. feu lib. 3. in

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

, c. 37. Di&ator magiftrum equitum dicit L. Tarquitium : * Ab hujus fimilitudine magiffer peditum dicitur ab Ammiano l.-2 1. cap. 12. ( al. 23. ) generale della fanteria. V. imfra . •T Sic & pro duce , capitano, ufurpatur a Virg. 9. Æm. v. 37o. Tercentum , fcutati omnes, Volfcente magiftro. “T Magißri militum , pofterioribus. R. Imperatorum temporibus, fucceffere in locum præfe&orum prætorio, & legatorum tempore Reipublicæ liberae . erànt enim fecundo ab ipfis Imperatoribus gradu dignitatis , & auétoritatis , præerantque pluribus [legionibus , & caufas militum omnes difceptabant . Aliquando duo creati funt, quorum alter peditum, alter equitum magifier dicebatur, nunc generale : aliquando unus tantum toti exercitui præfuit , & magiffer utriufque militiæ di&us eft , generaliffimo . V. Gruter. Infcript. pag. 1 164. n. 5. & pag. 1 o79. n. 14. 4] Magiffer morum eft cenfor, cenfore. Cic. in fin., l. 3. Famil. Cum hæc fcribebam , cenforem jam te effe fperabam : eo brevior eft haec epiftola , & , ut adverfus magiftrum morum , modeftior. 4| Magiffer curiæ apud Plaut. Aulul. 2. 1. 29. & 2. 2. 3. eft capo di contrada: fimilis ei , qui magifter vici dicitur ab Sueton. in Aug. c. 3o. & in Tiber. c. ult. & vicimagißer in vet. Infcript. apud Gruter. pag. 481. n. 9. & vicomagifter a P. 7i&#. de regionib. Urb. R. Porro vicorum magiftri, quaterni fingulis vicis præpofiti , borgomaftri , inftituti funt ab Augufto, qui juffit eos e plebe cujufque vicinia, eligi, & vicorum curam agere, fubje&os annuis magiftratibus, quos idem regionibus tuendis praefecerat, ut loc. cit. Süeton. tradit. Addit Afcom. in Pifonian. c. 4. ab his ludos Compitalitios, prætexta indutis celebratos fuiffe. Sunt, qui putant, fuiffe Augufti tempore multo antiquiores , cum eorum meminerit Liv. l. 34. c. 7. inducens L. Valerium trib. pleb. loquentem de lege Oppiâ abroganda. Sed eo loco quæ verba ad vicorum magiftros pertinent, inT veteri editione non una omittuntur. *| Magifter Saliorum , inter Salios princeps. Infcript. apud Gruter. pag. 489. m. 1o. ' T Officiorum , & operarum a Colum. l. 1. c. 8. diftinguitur a villico, & huic fubjicitur, ut fingulis rufticae rei officiis , & operis in agro laborantibus praefit . *J chori canentium , apud eund. l. 12. c. 2. maeffro di capella . *f fcripturæ, & in fcriptura apud Cicer. Attic. l. 5. ep. 15. extr. Verr. 4. c. 7o. & Verr. 5. c. 71. eft qui praeeft iis, qui fcriptum faciunt , præfertim vero qui rationibus ve&igalium , & portorii confcribendis a publicanis præficitur. Cic. Attic. l. 1 1. ep. io. P. Terentius operas in portu , & fcriptura Afiae pro magiftro dedit. b. e. vicem magiftri gerens. “T focietatis idem eft, qui fcripturae , rationes curans focietatis publicanorum. Cic. Verr. 4. c. 74. & 75. Sic lib. 12. Fam. ep. 9. P. Rupilius , qui eft magifter in ea focietate . : & pro Planc. c. 13. Cn. Plancius eques, R. maximarum focietatum . au&tor, plurimarum magifter. “T pecoris , qui paftoribus praeeft gregem cuftodientibus , capo de' paffori : item quivis paftor , vel etiam agafo , paffore, condottiere. Varr. l. 2. R. R. c. 1o. Qui pafcunt, oportet in paftione diem totum. effe : effe omnes fub uno magiftro pecoris : eum effe majorem natu , & peritiorem, quam reliquos. Virg. 3. Georg. v. 443. Dulcibus idcirco fluviis pecus omne magiftri Perfundunt . & verf. 183: de equo. blandis gaudere magiftri. Laudibus, & plaufae fonitum cervicis amare. Apul.Tfub fin. l. io. Metam. magifter afini. b. e. dominus , & agafo. Sil. l. 4. v. 616. de elephanto . • lapfo dat terga magiftro. b. e. re&tore . “I au&ionis, qui praeeft bonis fub hafta vendendis. Nam fi quando debitor citatus non paruiffet , folebant creditores a Praetore bonorum ejus poffeffionem impetrare, atque unum e fuo numero deligebant , qui bona fub hafta venderet, & ex ea pecunia ipfis fatisfaceret : unde is magiffer di&us eft. A JCtis dicitur curator, in tit. 8. lib. 42. Dig. qui de curatore bonis dando infcribitur . Cic. pro Quint. c. 15. Cui magiftri fiunt , & domini conftituuntur, qui , qua lege , & qua conditione pereat , pronuntient . Adde lib. 1. Attic. ep. I. & lib. 6. ep. 1. a med. Hinc di&tum ejufdem Cicer. de Pletorii matre apud Quintil. l. 6. cap. 3. circa med. eam, dum vixit, ludum ; poftquam mgrtua eft, magiftros habuiffe . Dicebantur enim, dum vixit, infames feminae ad eam comvenire folitæ : po(t mortem ejus bona venibant . . Ludit itaque Cic. in ambiguo , ad magiftrum au&ionis refpiciens , & ad magiftrum iudi : de quo V. in Ludi magifter. °f convivii, modimperator , rex , arbiter bibendi : quod munus magifferium a Cicer. dicitur . Varr. l. 4. de L. L. c. 26. & Apul. in Apol. “I mavis, nautarum præfe&us : & plus eft, quam gubernator . Eft enim magifter navis, inquit Ulpian. Dig. lib. 14. tit. & leg. 1. cui totius navis cura mandata eft , padrone, o capitano , o fopraccomito. Liv. l. 29. c. 25. Ut gubernatores, & magiftri navium convenirent ad imperia accipienda. Id. lib. 45. c. 42. Dedit fociis navalibus denarios feptuagemos, gubernatoribus duplex, magiftris navium quadruplex. *T Nonnunquam tamen pro gubernatore ponitur , piloto . Virg. S. Æn. v.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

qui te, tanta mercede ,' nihil fapere docuit. Id. 1. de Orat. c. 57. ;. .

Pueri apud magiftros exercentur. Id. 1. de Invent. e. 25. Artium li

beralium magiftri, vivendi præceptores. Id. pro Mur. c. 31. Veftri |

Ton. III.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

^rpoarxaix , magiftri dignitas, feu officium. Cic. de Sene&#. c. 14. Me vero & magifteria dele&tant a majoribus inftituta, & is fermo, qui more majorum a fummo magiftro adhibetur in poculis. b. e. munus ejus , qui convivii eft caput ; quod regnum vini Horat. l. 1. od. 4. v. 18. appellat. Sueton. in Tiber. c. 3. Di&tatura , ac magifterio equitum honorata familia . Colum. in præfat. a med. Rem rufticam fordidum effe negotium , • quod nullius egeat magifterio praeceptoris. Plaut. Moffelf. 1. 1. 32. Virtute id faétum , & magifterio tuo. h. e. confilio, monitur. Cic. de Provinc. conful. c. i9. a med. Magifterium morum . b. e. Cenfura . Sueton. in Aug. c. 2. Municipalibus magifteriis contentus . %. e. magiftratibus municipiorum . Id. in Domhit. c. 4. Magifterium collegii . Id. in Calig. c. 22. facerdotii . Aurel. J/i&. de Caefarib. c. ult.T pedeftre . h. e. praefe&ura peditum in militia . Tibull. in fi. el. 4. !. 1. Cum mea ridebunt vana magifteria . A. e. amatorias inftitutiones & præcepta . Plaut. Bacch. 1. 2. 4o. Jam excefíit mihi ætas ex magifterio tuo . h. e. non amplius tibi fubeft"tanquam magiftro & cuftodi . Plin. l. 8. c. 49. circà med. de canib. Namque inter fe exercent etiam magifteria . b. e. ut unus a

[ocr errors]

fe&. 2. Poft quae nullo novo magifterio, fed jam fupra pofito vulnus erit implendüm, & ad fanitatem perducendum. 4. •. nulla nova curandi ratione , quae a medendi magiftris tradita -fit. * •

MAGISTERÍUS, a, um, maeffrale , ad magifterium pertinens . Impp.

Honor. & Theodof. lib. 3. Cod. tit. 13. leg. 6. Magifteriæ poteftati :inter militares viros audiendi concedimus facultatem . Imp. Zeno ibid. tit. 24. leg. 3. Qui magifteriæ poteftatis fudoribus clarus fa&us eft. Adde lib. 6. tit. 8. leg. I. .

[ocr errors]

ro, praefum, magiftrum, feu præfe&um ago , Feffus : Magifterare , regere, temperare, moderari. Spartian. in Adrian. c. 1o. Inter manipulares vitam militarem magiftrans. - - Terent. Hecyr. 2. 1. 7. Ei ludo , fi ullus eft , magiftram hanc effe , fatis certo fcio . Cic. pro Rofc. . Amer. c. 27. extr. Vita ruftica parfimoniæ, diligentiæ, juftitiæ magiftra eft. Id. Tufcul. 5. c. 2. Philofophiâ magiftra vitae. Id. 1 ; de nat. Deor. c. 15. a med. Lex quafi dux vitae , & magiftra officiorum . “T. Adje&tive Virg. 8. AEn. v. 442. - mumc- viribus ufus , Nunc manibus rapidis, omrii, nunc arte magiftra. fquifita , fina', 'cujufmodi eft magiftrorum alios docentium . Ovid. Heroid. ep. 1$. v. 82. abeunt ftudia in mores , artefque niagiftrae . Sil. l. 3. v. 387! Afper frena pati , aut juffis parere magiftris . Claudiam. in præfat. dc III. comful. Honor. v. 7. de aquila . Confulit ardentes radios, & luce magiftra Natorum vires, ingeniumque probat . Sedul. l. 1. v. 5. rituque magiftro Plurima Niliacis- tradant ' mendacia biblis . Apud Ovid. & Sil. alii aliter leg.

MAGISTRÄLIS, le , da maejtro , ad magiftrum pertinens. Vopife. in

Saturn. fub fin. Frequentaverat pergulas magiftrales . V. Pergula. Id. in Tacit. c. 6. Manuum magiftralium i&ibus, terrorique fubjaceat. '

[blocks in formation]
[ocr errors]

poteftas alicujus, vel aliquorum , qui publica au&oritate curant ea, çuæ ad rempubl. pertinent : a magifter. Varr. h. 4. de L. L. c. 14. Magifter equitum , quod fumma poteftas hujus in equites & accenfos , ' ut eft fumma populi . R. di&tator : a quo is quoque magifter populi appellatus. Reliqui, quod minores , quam hi, magiftri , diài magiftratus , ut ab albo albatus . Cic. de Amic. c. 17. Honores, magiftratus, imperia, poteftates amicitiæ anteponere . Id. pro Mur. c. 33. Magiftratus mandare. Id. 2. Agrar. c. 1o. dare .' Id. pro Planc. c. 75. committere . Id. 6. Verr. c. 61. äd fin. Magiftratum habere . . Caef. l. 7. B. Gall. c. 33. obtinere. Liv. l. 5. c. 9. occipere. Salluff. Cic. 'Phil. ; 5. c. - 19. petere , capere , gere' re.' Id. Verr. 2. c. 1 o. inire. ®r-3. de Legib. c. ult. Magiftratu abire . Pompon. Dig. lib. r. tit. 2. leg. z. ante med. fe abdicare ; V. Abdico.& ibid. Magiftratum fibi prorogare. Cic. 4. Verr. c, 57. abrogare alicui. Cef. J. 7. B. Gall. c. 33. deponere. Liv. l. 3. £. 1 1. • In magiftratu manere. & cap. 28. effe. Cic. 3. de Legib. c. ult. ge-rere aiiquid .: Afcon. in Verr.* 3. c. 33. Magiftratum imminuere . V. --Imumimuo. *T' Magiftratuum genera duo Romæ fuere , extraordinarii, & ordinarii : in illis diétatura , & magifterium equitum præcipue' numerantur: præterea düumviri perduelliouis, quaeftores rerum capitalium, triumviri menfarii, decemviri legibus conftituendis, &c. In his duæ claffes, majorum fcilicet, ut confuluiii , praetorum , cenforum : minorum , ' ut ædilium , quaeftorum , tribunorum plebis , triumvirum, quàtuorvirum , &c. curit-; ;si Tiberis, &c. præ2. CCIc

feâorum ærarii , &c. V. Meffal, apud Gell. c. 15. 1. 13. Præterea patricii magiftratüs diâi funt , qui primum a patriciis familiis fuinebantur : plebeji, qui a plebc ; curulet , qui curuli fella utebantur, h. e. confuies, cenfóres, praetores, *dilefque curules. Reliqui curulis fellae jus non habebant. In provinciis quoque magiftratus fuere , roconfulum , proprætorum , proquaeftorum , qui ordinarii erant : item triumvirum , quinquevirum , &c. coloniis deducendis , curatQrum viarum extra Urbem , &c. “T Magißratus nomen proprie iis tribuitur , qui urbanam ac civilem adminiftrationem habent . nam qui militarem , horum imperia funt appellata : tametfi hoc non fémper. V. Hmperium & Salluff. in Jug. cap. 3. Magiftratus , & imperia minime mihi cupiunda videntur. Sueton. in Caef. c. 54. Ab{tiientiam neque in imperiis, neque in magiftratibus praeftitit . Adde in Aug. c. 6i. “I Interdum urbani magiftratus ita diftinguuntür appellatione a provincialibus, ut illi quidem magißratus , hi poteftatô dicantur. Sueton. io Claudian. c. 33. Jurifdi&ionem in urbe delegari magiftratibus folitam , atque etiam per provincias poteftatibus, &c. In edičto Pratoris, apud Ulpiam, Dig. lib. & tit. 2. leg. 1, Qui imagiftratum , poteftatemve habebit . Adde ipfum Ulpian. ibid. tit. 1. leg. 13. *j Sæpißime magißratus ipfum hominem fignificat, qui im magiftratu eft. Cic. 1. Offic. c, 34. a med. Eß proprium munus magiftratus intelligere , fe gerere perfonam civitatis. Salluft. in Jug. c. 22. Oppida per magiftratus adminiftrare. Liv. l. 3. c. 17. Creare magiftratus . Nep. in Epamin. cap. 4. Magiftratui quempiam tradere. fcil. puniendum. Id. in Annibal. c. 7. His enim magiftratibus legati Romam venerunt . h. e. his confulibus .. Gell. l. 2. c. 2. Tum inter filium magiftratum & patrem privatum publicos honores ceffare, genuinos ac naturales exoriri. MAGISTRO. V. Magißero. MAGMA , atis, m. μεyuz, faex unguenti , ut Plin. l. 13. c. 2. interpretatur. Scribon. Larg. compof. 137. Ceræ libram & trientem, magmatis P. beffem . Hinc crocomagma : quod V. . MÄGMENTARÍA VASA , quibus maginenta , & exta facra impofita inferebantur arae . Varr. l. 4. de L. L. c. zz. extr. ut legit Turneb. l. 22. Adverfar. c. 6. Nam alii aliter omnino. MAGMENTUM, ti, n. quafi majus augmentum, ut eft apud Fe/?. vox eft facrorum , & dapem fignificat, quæ a rufticis , inquit Scalig. in conje£}. ad Varron. Jano , Silvano , Marti , Jovi dapali offerebatur . A!ii , aptius ad rem fortaffe , exponunt , exta au&a & pinguia . Varr. l. 4. de L. L. c. 22. pag. 28. & Infcript. apud Gruter. pag. 23. n. 12. de qua V. Pignor. fjmbolicar. epiff. n. 3o. Infcriptionis verba funt : Si quis hic hoftia facrum faxit , quod magnentum nec protollat, itcirco tamen probe fa&tum efto. h. e. fi ita facrum fecerit, ut exta pinguia & au&ta non proferat , nihil tamen trifte portendat . Ita Sigon. l. 2. de antiq. jur. provinc. c. 6. a med. Eadem verba leguntur etiam in alia tabula marmorea apud eundem Gruter.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

c. 36. fcribit ex Nicandri fenteiitia, repertum fuiffe in Ida , & áppellatum effe ab inventore, qui cum pecus pafcens pedum forte haberet ferratum ,. & crepidas ferreis clàvis cómpa&as , animadvertit lapidem hunc ferro. adhærefiére. Ceterum ab Antiquis bifariam magnes accipitur , interdum pro eo , qui ferrum trahit , interdum pro lapide argentei nitoris . Hinc quidam Veterum dicunt , alium effe magnetem a lapide. Heraclio. Cic. 1. de Divin. c. 39. Ut fi magnetem lapidem effe dicam , qui ferrum, ad fe alliciat', & trahat , at rationem cur ita {ìt, afferre nequeam. “T. Vox eß adje&iva, & cum abfolute ponitur , lapis, fubintelligitur .. Sil. 1. 3. v. 263. Vevere Ethiopes , gens haud incognita Nilo , Qui Mâgneta fecant . Lucret, h, 6, v. 938. Quem Magicta vocant, V. Magnites , In femi- ]

fub fim. Perfonarum varia magnificatio. MAGNIFICE , magnificamente , com magnificen*a , grandiofamewte , cons ifplendidezza , weyzxotpsw% , magnificenter, laute , fplendide . Cic. in Bruto, c. 73. Amice & magnifice laudare. Id. pro Quint. c. 3o. Ornare magnifice fplendideque convivium . Id. 3. Verr. c. 26. Magnifice & ornate convivium comparare . & Verr. 6. c. 27. Exornare ample magnificeque triclinium .' Id. pro Dom. c. 44. Habitare laxe & magnifice. Id. 1. 0ffic. c. 26. extr. Magnifice, graviter , animofeque vivere . Nep. in Datam. c. 3. Magnifice donare aliquem. Plaut. in fragm. apud Gharif. l. 2. pag. 187. Putfch. Spe&avi ludos magnifice atque opulenter. Cic. 2. Catil. c. 1. Perdidimus hominem , fnagnificeque vicimus. gloriofamrnte, con fommo vanto. Liv. l. 2. c. 6. Magnifice incedere. pompofamente , tronfio. Sic Plaut. Pfeud. 4. 1. 7. Magnifice inferre fe . . Id. Caf. 3. 6. 4. Magnifice patriceque amiciri. Au8. ad Herenn. l. 4. c. 2. 1. Magnifice fe ja&are , atque oßentare. con milianteria . Sic Terent. Heaut. 4. 3. 3 1. Magnifice efferre fe . Plaut. Perf. 2. §. 7. Magnifice confcreabor'. h. e.Tclare , & ut folent affe&ato graves. * Refertur interdum ad magniloquentiam . Tibull. l. 2. eleg. 6. v. 1 1. Magna loquor . fed magnifice . mihi magna locuto Excutiunt claufæ fortia di&ta fores. Plaut.TP/?•a. 2. 4. 1 1. Magnifice compellare . %. e. fplendidis & magnificis 'verbis. “I Pro magnopere, valde . Plin. 1. 24. c. 1 1. a med. Radicula ex melle prodeft magnifice ad tuffim . h. e. magnopere , valde . Sic lib. 3o. c. 14. Magnifice juvat ovis cerebrum gingivis illitum .. “I Comparativum magnificius eft Catonis , tefte Fefto . superlat. magnificiffime eft 4ccii apud Prifciam. l. 3. pag. 6o3. Putfc4. MAGNIFICENTER , adverb. magnifice . Vitruv. 1. 1. c. 6. Oppiâum magnificenter ædificatum , & eleganter . Cic. in Orat. c. 34. `Omnia. excelfius, magnificentiufque & dicet, & fentiet. Id. 4. Fam. ep. +. Cum confulatum magnificentiffime , atque optime gefferis. Id. i3.

Attic. ep. 4. Gloriofiffime & magnificentißimè quippiam conficere. MAGNIFICENTIA , ae , f. magnificenza, wsy«^onfiá reíz, eft (ut inquit Cic. 1. 2. de Imv. c. 54. ) rerum magnarum & excelfarum , curn animi ampla quadam & fplendida propofitione, agitatio, atque adminißratió. Adde 1. 0ffic. c. z 1. “T Dicitur etiam de aliis re_ bus . Id. in Orat. c. 25. Magnificentia epularum . fplendidezza,. & Iib. 1. Offic. c. 39. villarum.' Id. 2. de Legib. c. penult. funerum &fepulcrorum. Id. pro Rofc. Com. c. 8. liberalitatis. Id. 1. Offic. e. 39. Cavendum cft fi aedifices , ne extra modum fumptu & magnificeriííA. prodeas. * In malam partem , Id. in fragnt. apud Non. c. $. n. 35. _Phœnices primi mercaturis & mercibus fuis avaritiam , & magnificentiam , . & inexplebiles cupiditates omnium rerum fupportaverunt, in Græciatm. “W Translate Id. de Aemic. c. 6. Jam vi-_ tutem ex confuetudine vitae , fermonifque noßri interpretemur : nee eam, ut quidam do£ti, verborum magnificentia metiamur. con paro... le grandiofe , e pompofe. * Pro magnanimitate . Id. 4grar. » . C.

[ocr errors]
« НазадПродовжити »