Зображення сторінки
PDF
ePub

are only the sport and invention of man. But they do not serve any thing to discover the true origin of that done by Nature.”

I annex the original of that part which describes the manner in which Anthemius applied the power of steam to this neighbourly purpose.

« Ο δε (Ανθέμιος) εκ της οικείας αυτών αντελύπησε τέχνης τρόπο τοιώδε. δομον τινά υπερώον ο Ζηνών έκέκτητο ευρήν τε λίαν και διαπρεπή και περιεργοτατα πεποικιλμένον, ενώ δη τα πολλά εμφιλοχωρείν ειώθει, και εστιάν τους φιλτάτοις τούτου δε τα προς το εδάφει ενδιαιτήματα της Ανθεμία όντα ετύγχανε μοίρας, ως μεταξύ τέγος, το μεν ες οροφην, το δε ες βάσιν παρατετάσθαι. ένταύθα δη ούν λέβητας μεγάλους ύδατος εμπλήσας διακριδόν έστησε πολλαχο τα δωματός αυλοίς δε αυτούς έξωθεν σκυτίνοις περιβαλών, κάτω μεν ευρυνομένοις ως άπασαν την στεφάνην περιβεβύσθαι εξής δε καθάπερ σάλπιγγα υποστελλομένους και ές το αναλογών τελευτώντας, ενέπηξε ταϊς δοκούς και ταις σάνισι τα απολήγοντα και ες το ακριβές ανεπερόνησεν, ως και τον εν αυτοϊς απειλημμένον αέρα αφετόν μεν εχειν την ανω φοράν διά της κενότητος ανιόντα, και γυμνή προσψαύειν τη οροφή κατά το παρεϊκον και τη βύρση περιεχόμενον, ήκιστα δε ες τα εκτός διαρρείν και υπεκφέρεσθαι. ταύτα δη ούν εκ του άφανούς καταστησάμενος, πύρ ενήκε σφοδρόν ύπο τοις των λεβήτων πυθμένας, και φλόγα εξήψε μεγάλην αυτίκα δε τα ύδατος διαθερμαινομένα και ανακαχλάζοντος ατμός επήρτο πολύς και ανερριπίζετο ταχύς πεπυκνωμένος έκ έχων δε όπη διαχυθείη, επί τοις αυλοίς ανείρπε και τη στενότητι πιεζόμενος, βιαιότερον ανεπέμπετο, έως τη στέγη προσπταίων ενδελεχέστατα, εδονησεν άπασαν και διέσεισεν όσον υποτρέμειν ηρέμα και διατετριγμέναι τα ξύλα. οι δε αμφί τον Ζήνονα εταράττοντο και εδείμαινον και αμφί την λεωφόρον εξέπιπτον ποτνιώμενοι και βοώντες, και τη δεινή καταπεπληγμένοι.-Agathias. Parisiis, 1660. lib. V. p. 150. .

τε και

Pope Silvester's Steam-Organ.-p. 201.

... fecit arte mechanicâ horologium, et organa idraulica, ubi mirum in modum, per aquæ calefactæ violentiam implet ventus emergens concavitatem barbati, et per multiforatiles tractus, æreve fistula modulatos clamores emittunt.” — Vincentius Belvacensis, lib. xxiv. c. 98.

It was at Rheims, according to Vincentius, that this organ was made; and though the account which he gives of Silvester is mere romance, this statement may be admitted. The same passage is given by Du Cange from William of Malmesbury. Baronius makes no mention of it; he liked Silvester too little to record any thing in his praise, though he acquits him from the charge of having dealt with the Devil to obtain the Papacy. Silvester obtained it from the Emperor, which, in Baronius's opinion, was as bad, or, perhaps worse.

Amatory Shoe-printing.-p. 202. I learn this from one of Vieyra's Sermons, where the fact is thus stated on the authority of Clemens Alexandrinus.

Conta Clemente Alexandrino, que era fineza naquelle tempo usada dos espiritos mais generosos, et que mais se prezaram de amar, trazer entalhadas nas solas do calçado as tençoens, ou sau, daçoens do seu amor, para que em qualquer parte onde fixassem os passos, ficasse impresso e estampado por modo de sinete o quanto e a quem amavam: soleis quoque amatorias salutationes imprimunt, ut vel per terram numerosi incedentes, amatorios spiritus in incessu insculpant.”—Tom. ix. p.15.

Vieyra supposes the sole to have been cut, like a seal. The Latin interpreter, whose words he gives, seems rather to express that the letters were raised, and consequently stamped, that is, imprinted in the ground.

Johannes de Rupescissa.--p. 204.

Remedium contra timorem et inconstantiam ac destructionem cordis, et amissionem fortitudinis, et magisterium ad reparandum audaciam, fortitudinem, et virtutem.

Cap. VIII.

Non diri tibi in vanum, quod nec intellectus potest capere, nec nostra lingua narrare, miraculosas virtutes quas creavit Deus quintá Essentia : et non solùm in , sed etiam in ejus matre, scilicet aqud ardente. Recipe ergo pæoniam et herbam (vel radicem) angelicam, quæ aliter dicitur angelaria, et crocum, et quintam Essentiam auri et perlarum, et misce cum quintá Essentia : nam subito quasi miraculosè, si homo, qui nimio terrore correptus est, hæc sumpserit, timorem amittet, fortitudinem ex timore perditam recuperabit, audaciam assumet, mortem contemnet, in periculis non pavescet, supra modum efficietur audar, ita ut appareat hominibus quòd sit muros ferreos penetrare paratus. Experto crede, quia pro certo verum et certum dico experimentum probatum : ideo est cautela, ut princeps populi Christiani in ordine bellorum habeat sic in doliis aquam ardentem paratam, ut cuilibet pugili tribuat medium scyphum, vel circa, in principio bellicosi congressus, et debet hoc arcanum omnibus inimicis Ecclesiæ occultari, immo, nec principes, nec alii ministrantes debent hoc alicui rerelare."

Ambitious views of the French.-p. 231. The first sentence of M. Targe's Histoire de l'Avenement de la maison de Bourbon au Trone de l'Espagne, is a noticeable

La monarchie Françoise paroissoit être parvenue au comble de sa grandeur à la fin du dix-septieme siècle : il ne manquoit plus à la gloire de l'auguste maison de Bourbon, que detendre sa domination sur des monarchies étrangères."

one:

Scougal used to say that, abstracted from the will of God, mere curiosity would make him long for another world.-p. 243.

The anonymous Puritanical poet has expressed this feeling with true passion.

“ Did not I fear thee, Lord !

The world hath not the cord
Could bind this strong desire
From what it doth require !

*

Oh were I not so free,
Or had more liberty."-p. 189.

“Oh could I keep me in this option, I

Would wish to live, because I wish to die.
How like a little God I would converse
With men, let down awhile here to rehearse
Those joys above, till I had drawn up more,
Harbour'd their hearts upon thy haven's shore.
He only lives, who enthron'd in 's mansion, can
Yet condescend to sojourn with, for, man.

[blocks in formation]

Oh how I strive, I wrestle to be rid
Of half myself stands in its own light! But bid

Thou dost my stay, and I'll obey
Till Thou shalt call, who art my all.”—p. 193.

Graves, when they have been opened, have let abroad the infection which for generations they had covered.

p. 250.

An epidemic fever in the county of Mearns, which in the year 1781 raged about Montrose, was supposed to have arisen from the indiscretion of some country people, who, for some unexplained reason, opened the graves of those who died of the plague in the preceding century, and had been buried in the Moss of Arnhall. Small

pox, I believe, has in several cases been thus communicated. The infection might be retained as long as the hair lasts.

A more extraordinary case is noticed in Dr. Franklin's Works (vol. vi. p. 500) as having occurred in London about 1763. Several medical men, who assisted at the dissection of a mummy, died of a malignant fever, which it was supposed they caught from the dried and spiced Egyptian.

Infidelity and Popery.-p. 260. Berkley's Euphranor, when arguing against the Minute Philosophers, says to them, “Suppose you should prevail and destroy this Protestant Church and Clergy; how could you come at the Popish? I am credibly informed there is a great

« НазадПродовжити »