Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

gnatorum cæde , & ftrage principum replet . Virg. 9. Æn. v. 326.
Cic. 3. de Legib. c. 9. ad fim. & Juffim. l. 33. c. 2. Magnas ftra-
ges edere . Cic. in carm. de fuo conful. l. 1. de Divin. c. 12. Stra-
gem horribilem czdemque vereri . Tacit. 14. Anm. c. 36. Umboni-
öus & gladiis ftragem cædemque continuare . Virg. 6. £n. v. 83o.
quantas acies ftragemque ciebunt ! Cic. Phil. 3. c. 12. ad fin. Ille
ex gladiatore imperator, quas fecit ftrages , ubicumque pofuit ve-
ßigia ! Val, Flacc. l. 6. v. 5o7. jamque omnis Hiber , Drancaeaque
denfa Strage cadit legio. Liv. l. 7. c. 24. Complere ftrage campos.
Claud;am. 1. 1. de laudib. Stilicb. v. 23 1. Vos REini gelidae valles ,
quas faepe cruentis Stragibus æquavitjStilicho. * Translate Cic. 4i-
iic. l. 1. ep. 1 6. Cum in concionibus meo nomine ad invidiam utere-
tur, dii immortales ! quas ego pugnas , & quantas ftrages edidi !
omn1s ve-
ftis, quae fternitur , præfertim le&o vel tricliniari , vel cubiculari ;
a ßernendo : unde eft ftratum , & flrages. Vox eft adje&tiva. Varr. l.
4. de L. L. c. 35. Quidquid infternebant ( fuper culcitam ) a fter-
mendo ftragulum appellabant . Senec. ep. 87. fub init. Culcita in
terra jacet , ego in culcita . ex duabus pænulis altera ftragulum ,
altera opertorium fa&a eft . Cic. Tufcul. 5. c. 2 1. Collocari juffit
hominem in aureo le&to , ftrato pulcherrimo , textili ftragulo, ma-
gnificis operibus pi&to. Plin. l. 8. c. penult. Talpæ, quarum e pel-
Iibus cubicularia vidimus ftragula . Martial. l. 2. epigr. 16. Zoilus
ægrotat . faciunt hanc ftragula febrem. Adde Tibull. l. 1. eleg. 1.
v. 65. Martial. l. 14. epigr. 147. & 148. Val. Max. l. 4. c. 3. n. 1 1. Phin.
1. 7. c. 5 1. & lib. zo. c. 14. quibus locis femper de He&to fermo
eft. Eodemque fenfu adhibetur procul dubio fragula veftis ab Ho-
rar. l. 2. fat. 3. v. 1 18. & a Liv. 1. 39. c. 6. a med. & a Cicer. Verr.
6. c. 26. a med. & verifimilius, etiam Verr. 3. c. I o. & Verr. 4. c.
7. ad fim. & cap. 72. Confirmat haec Ulpian. cujus verba funt Dig.
lib. ult. tit. penult. leg. 45. ex optima Edit. Torrentini . In ftra-
tum omne veftimentum contineri , quod injiciatur , Labeo ait. ne-
que enim dubium eft , quin ftragula veftis fit omne pallium t£e;-
7pvwz. In vi&lum ergo veften accipiemus , non ftragula : in ftratu
omnem (tragulam veftem . Haec Ulpiam. Eft autem tse) *tp*wx tum
Græcis, tum Ciccroni , id quo le&us fternitur . V. Periftroma. Apud
JCtos vi$us non modo cibum , fed omne quod induimus, conti-
net. Dicit itaque Ulpian. in vi&u ftragulum non contineri , bene-
tamen im ftrato. 'I Videtur tamen ffraguluny fignificare etiam
veßimentum hominis , vefle . Sueton. in Ner. í'3$. Funeratus eft
impenfa ducentorum millium , ftragulis albis auro intextis , quibus
ufus calend. Januar. fuerat. Petron: in fragm. Tragur. c. 42. Burm.
Tamen bene elatus eft vitali le&o , ftragulis bonis. & cap. 77. in
fin. Stiche , profer vitalia, in quibus me volo efferri. & cap. 78.
Non eft moratus Stichus, fed & ftragulam albam , & prætextam in
triclinium attulit . Videntur inquam Sueton. & Petrom. fignificare
veßem, qua homo induitur : fed commodius de operinento le&ti fu-
nebris intelligentur , cum ceteri Scriptores modo allati ea fignifica-
tione adhibuerint : prorfus ut vere dixerit Valla elegantiar. l. 6. c.
46. ftragulam veftem non pro veßimento hominis , fed pro le&ti o-
perimento tantum apud Au&ores inveniri. Reprehendit quidem Val-
Iam Alexander ab Alex. l. 3. genia!. dier. c. 19. objicitque praeter
locum Sueton. etiam verba Feffi in Vejîis : Veftis generaliter dici-
tur, ut ftragula , forenfis , muliebris. & Livii l. 34. c. 7. Cum ti-
bi viro liceat purpura in vefte ftragula uti , matrem familiæ tuam
purpureum amiculum habere non fines ? & Pauli Dig. lib. 34. tit.
7. leg. 23. Veftis etiam ex pellibus conftabit , cum & tunicam , &
ftragula pellicea nonnulli habeant. Verum nemo non facile intelIi-
get, nihil haec contra Vallam necefíario conficere. Decepit , opinor,
Alexandrum ab Alex. nomen veftis, qua credidit fignificari id quod
induimus , cum latius pateat ad ea quoque , quæ fternimus .
* Pro vefte ftragula veftimentum ffragulum dixit Ulpian. Dig. lib.
34. tit. 2. leg. 24. “I Stragula veredi Martiali funt ephippia ,
1 ib. 14. epigr. 86. *J De his , quæ fubfternuntur ab avibus in
nido exftruendo . Plin. l. 1 o. c. 33. a med. Perdices ovis ftragulum
molle pulvere contumulant. Solin. c. 7. ad fin. Ovis ftragulum pul-
vis eft .

[ocr errors]

palea , frondes , vel quidvis aliud , quod folo quiefcendi gratia fternitur, ut funt culmi , qui pecori fubfternuntur : Virg. 1 1. Aem. v. 67. Hic juvenem agrefti fublimem in ftramine ponunt . Ovid. Met. 5. v. 447. te&tam ftramine vidit Forte cafam . Sil. 1. 1 o. v. 361. mollefque virenti Stramine compofuere toros . Id. l. 1 3. v. 814. culmique e ftramine fultum Preffit læta torum . Stat. 6. T/eb. v. 56. de rogo . ima virent agrefti ftramina cultu. Ovid. Heroid. ep. 5. v. 15. fuper ftramen fænoque jacentes . Id. 3. Faß. v. 184. Afpice de canna ftraminibufque domum . Valer. Flacc. l. 4. v. 497. de harpyii* . atque illifis ftramina menfis Foeda rigant . b. e. toros e ftramine . Plin. l. 1 o. c. 54. Remedium contra tonitrus , clavus ferreus fub ftramine ovorum pofitus. h e. fub fœno, quod fubfternunt ovis , gallina incubante.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2- c. 43.

[ocr errors]
[ocr errors]

t0 . c. q I.

sfíáíôïíbUM, i , n. στρατότελον , Graece caftra fignificat. Latine ufurpavit Jul. Obfequ. de prodig. c. 1 16. de Mithridate loquens : & aedificium aliquod fignificare videtur .

STRATOR, oris, m. infellatore , *yx3o^εύς , qui equum domini fternit, ipfumque in equum fuftollit. Ulpiam. Dig. lib. 1. tit. 16. leg. 4. Nemo proconfulum ftratores fuos habere poteft, fed vice eorum milites miniíteriis in provinciis funguntur. *J Stratores Imperatorum erant fub difpofitione Tribuni ftabuli: equos Imperatoris dili

genter probabant , ephippiis ornabant , & infcenfuro adducebant , manu tollentes in equum , nondum ufu ftapedarum invento, ut Salmaf. docet ad illud Spartiani in Caracal. c. 7. Cum illum in equum £rator ejus levaret, pugione latus ejus confodit. Ammiam. lib. 3o c. 5. (al. 2 1.) fub fin. Cum eum ( Valentiaianum Imper. ) oblatus non fufciperet equus , anteriores pedes præter ftratorem erigens in fublime ; ' imnata feritate concitus , dexteram ftratoris militis juffit abfcidi. Id. l. 29. c. 3. ante med. ( al. 18. a med. ) Conftantianus ftrator paucos militares equos ex his aufus mutare , ad quos, pro

bandos miffus eft in Sardiniam. Infcript. apud Gruter. pag. 63 r. m. 8. A. Maternius Nemaufus (trator Cof. & Lucius Lucinus menfor frumenti. Adde lib. 1. Cod. tit. 27. leg. 1. a med. ubi Schola Stratorum nominatur : item lib. 12. tit. 25. qui de Stratoribus infcribitur , & habetur etiam lib. 6. Cod. Theodof. tit. 3 1. STRATORÍUS, a, um, ad fternendum pertinens. Jul. Paul. lib. 3. fententiar. tit. 7. a med. Supelle&ile legata, vitrea vafa, & veftes ftratoriæ legato cedunt. h. e. veftis ftragula. STRATUM. V. Stratus, a, um . STRATURA, æ , f. laffrico , spέσις , ftratum , fternendi -opus. Suetom. in Claudiam. c. 24. Collegio Quaeftorum pro ftratura viarum gladiatorum munus injunxit. Pallad. l. 1. tit. 4. Aream bipedis fternis : inclinata fit tamen ftratura ad fornacem . Lapis apud Maffej. Ver. illußr. par. 4. c. 14. & apud Reinef. claff. z. n. 87. In porticu column. IIII. cum fuperficie , ftratura, pi&tura, volente populo.dedit. *] In illo Pallad. in Novem £r. tit. 7. ante med. Terræ tamem equæ ftercus adinifcent, facientes ftraturam alterno ordine fubinde crefcentem. f}ratura eft, quod alii dicunt tabulatum, cum fternitur primo terra toto fundo fcrobis , deinde ftercus equæ : tum rurfus terra , poftea ftercus ufque ad fummum. una mano di terra, un'altra di letame, &c. STRATUS , us, m. ftratum , ftragulum , h. e. quidquid fternendo feu operiendo aptum eft. Varr. l. 1. R. R. c. 5o. fub fin. Stramentum ab ftratu, quod id fubfternatur pecori . f}ratu hoc loco eft fupinum . Ulpiam. Dig. lib. ult. tit. paenult. leg. 45. In ftratum omne veftimentum contineri , quod injiciatur , Labeo ait. In vi&u ergo vetem accipiemus, non ftragula: in ftratu omnem ftragulam veftem Ita Torrentin. nam Haloand. aliter leg. Solin. cap. 43. ( al. 57. ) ante med. de bucepbalo . Accepto regio ftratu , neminem unquam. alium , præter dominum , vehere dignatus eft. Plin. hoc idem ita eloquitur lib. 8. c. 42. Neminem hic alium , quam Alexandrum , regio inftratus ornatu , recepit in fedem . *STRATUS, a, um, fparfo, o diflefo per terra , spor-;, humi deje£tus, diffipatus, extenfus per humum. Virg. Ecl. 7. v. 54. Strata jacent paffim fua quæque fub arbore poma. Id. Æn. 1. v. 7o4. ftratoque fuper difcumbitur oftro . Sueton. in Ner. c. 48. Strata fub pedibus veftis. Plin. l. 36. c. 1 o. Strato lapide ad magnitudinem obelifci. fatto un laffrico. & Ovid. Met. 7. v. 254. Exanimi fimilem ftratis porrexit in herbis . Id. l. 3. Faß. v. 81 3. ftrata arena. & lib. 6. v. 316. Strataque erat tepido tegula quaffa folo. “I Item proftratus, jacens, proftrato, proflefo. Cic. 3. de Orat. cap. 6. & Liv. l. 25. c. 37. Stratus humi. Horat. l. & od. 1. v. 2 1. viridi membra fub arbuto ftratus . Quintil. l. 6. c. 1. a med. Stratum jacere, & genua comple&ti. Cic. Attic. l. 1 o. ep. 4. Qui nos fibi quondam ad pedes ftratos ne fublevabat quidem . Albinovan. eleg. 1. v. 28o. Strata per obfcenas corpora nuda vias . Liv. l. 7. c. 36. & lib. 37. c. 2o. Strata fomno corpora . Id. l. 4. c. 29. Strati cæde hoftes . Id. l. 23. c. 42. Acies fufae ftratæque. Lucret. l. 6. v. 1 194. rigida ftrati morte jacebant . Lucan. /. 2. v. 135. Collina tulit ftratas quot porta catervas ! h. e. cæfas. & Juflin. l. 2. cap. 1 1. extr. Inter ingentes ftratorum hoftium catervas. Ovid. Heroid. epij}. 1 o. v. 1o6. Strataque Cretæam bellua tinxit humum. Sil. l. 12. v. 1 53. ftratus ruina mons. Plin. l. 1 o. c. 63. Urfi humanitus ftrati. coricati : decumbentes more hominum. Id. l. 1 3. c. 4. ante med. Arbor ftrata in folo humido tota radicatur. Id. l. 27. c. 8. Herba foliis oleæ in terra ftratis. “J Translate Cic. 3. Tufcul. c. 29. Exiftimant fe facilius diis fatisfaéturos , fi eorum plaga perculfi , affli&os fe & ftratos effe fateantur. Liv. 1. 26. cap. 41. circa med. Virtus populi R. hæc omnia ftrata humi erexit ac fuftulit. Lucan. 1. 3. v. 39o. Urbs ftrata metu. Senec. in Herc. Oet. v. 1 o 1. Stratum regnum. h. e. everfum . “I Stratum mare apud Poetas eft tranquillum , aequatis & complanatis flu&ibus. Virg. Ecl. 9. v. 57. Et nunc omne tibi ftratum filet æquor, & omnes ( Afpice ) ventofi ceciderunt murmuris auræ. Ovid. Heroid. ep. 1 o. v. 49. Jam venti ponent , ftrataque æqualiter unda, Cæruleis Triton per muare curret equis. Adde Valer. Flacc. l. 3. v. 6o5. & V. Sterno. Hinc translate Tacit. t. Hiß. c. 58. Poft vi&toriam demum , ftratis jam militum odiis, dimiffus eft . “I Stratae viter apud Colum. l. $. c. 4. funt, quæ ab enata ftirpe confeftim velut proje&tae , per humum porriguntur. *] Sæpe flratus eft opertus, conte&tus, coperto fpargendo o ftendendo , pieno, feminato . Virg. Georg. 2. v. 183. ftrati baccis filveftribus agri. Lucret. l. 5. v. 1416. cubilia ftrata herbis. Plin. l. 34. c. 1 3. a med. Solum , quo excipiatur fpegma , effe ftratum debet. Id. l. 33. c. 12. Stratæ argento balineæ, ita ut veftigio locus non fit. Jußin. l. 4. cap. 1. Solum ftratum fulphure & bitumine. Sil. l. 9. v. 39. ftrati deleto milite campi . Juvenal. fat. 1 o. v. 1 75. Stratum claffibus mare . T Stratus equus , ephippiis ornatus , inftratus , infellato , bardato , άπισεσzyμενος. Liv. lib. 37. c. 2o. Non ftratos, non infrenatos magna pars habebant equos. *j Hinc fìratum abfolute , ephippia, aut clitellæ , aut fagma, centunculus: quibus equi , & jumenta fternuntur , fella , bafto, bardella. Liv. l. 7. c. i4. 2 med. Mu!is ftrata detrahi jubet. Plin. l. 7. c. 56. a med. Frenos & ftrata equorum invenit Pelethronius. Ovid. 8. Met. v. 33. Purpureufque albi ftratis infignia pi&tis Terga premebat equi . Senec. ep. 8o. fub fin. Equum empturus folvi jubet ftratum . Petron. in fragm. Tragur. c. 45. Burm. Qui afinum non poteft , ftratum caedit. chi non può batter il cavallo, batte la fella. Proverbium . “I Stratus le&us , ftragula vefte inftru&us , fuper qua jacemus , letto fornito. Plaut. Paen. 3. 3. 84. In le&to lepide ftrato. Juvenal. fat. 9. v. 52. Strata cathedra. h. e. pulvinis, cervicalibus, tapetibus fulta. Sueton. in Caef. c. 84. Leétus (funebris) eburneus , auro & purpura ftratus . . *J Hinc ßratum •g; » r4

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

a ftrepo. Virg. 1. Georg. v. 41 3. Inter fe foliis ftrepitant . Tibull. 1. 2. eleg. 2. v. 17. ftrepitantibus advolat alis. 4l. leg. trepidantibus. Id. ibid. el. 3. v. 73. arma ferunt ftrepitantia caelo. Al. leg. crepitantia. Val. Flacc. l. 4. v. 288. py*}fis ftrepitant incudibus urbes. Ovid. 1 1. Met. v. 363. fragore gravi ftrepitans loca proxima terret Bellua vafta , luptis. Albinovam. ad Liv. v. 183. de luäu funebri. Incerti clauduntque domos, ftrepitantque per urbem.

[ocr errors]
[ocr errors]

atque

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« НазадПродовжити »