Зображення сторінки
PDF

w

[ocr errors][ocr errors]

involuti muribus inferuntur, donec fternutet ovis. Al. leg. /fernoua

[ocr errors]

A Marte amata fuit , ex quo Parthaonem vid. 4. Faß. v. i7z. Nam Ste* Relata eft inter aftra . Ominax steropes fidere Pontus

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

0I. - siá* ae , f. tunica involvens fingulos allii nucleos . Cato R. R. c. 7o. & Colum. 1. 1 1. c. 3. ante med. & lib. 1 o. v. 1 12. Ita leguht & interpretantur Salmaf. Grav. & Voff. quos contra fpicam , ûeterem le&ionem , acriter & merito tuetur Pomtedera ad loc. citat. Caron. STICHA, & Stica, æ, f. rt;yw, Græcis eft uvæ genus, quam Latini apianam dicunt: a στί? , στιχάς , ordo : nempe ab acinorum ordine. Plin. l. 14. c. 9. ,* sTICHUS, i, m. nomen fervi , apud Plautum, quo Comœdiam fuain infcripfit: â ratió», pungo , quiâ fervi, præfertim fugitivi , punétis quibufdam in facie, aliave parte notabantur. STICÜLA , ae , f. genus vitis apud Colum. 1. 3. c. 2. ad fin. fortaffe eadem cum fticha : nomen habens ex eo , quod acina lineis, venulis, ftriifque diftin&ta & ordinata producit. STIGMA, atis, n. puntura , bollo , marco, στέγμα , pun&um , nota , fignum, quod fervorum , praecipue fugitivorum, aliorumque , quos infamia notare placeret , frontibus iuurebatur : a στ/%» , pungo , Hæc interdum erant fimplices notae , interdum litterae , & verba . Petron. in Satyr. c. 1 o3. Sequar ego, frontes notans infcriptione folerti , ut videamini ftigmate effe puniti. ( al. leg. pun&ti . ) & mox. Implevit Eumolpus frontes utriufque ingentibus litteris , & notum fugitivorum epigramma per totam faciem liberali manu duxit . & cap. io5. fub fin. Stigmata captivorum frontibus impreffa . Vitruv. 1. 2. c. 8. a med. Stigmata alicui imponere . Senec. l. 4. de benef. c. 37. fub fin. Stigmata alicui infcribere . Quintil. l. 7. c. 4. ante nied. Fugitivo ftigmata fcribere. Sueton. in Calig. c. 27. Deformare quempiam ftigmatum notis . Martial. 1. 1 o. epigr. 36. Triftia fervofum ftigmata delet Heros . Plin. l. 3o. c. 4. Stigmata delentur columbino fimo. “] Metaphorice de quavis nota infamiae , v. gr. «de famofis verfibus, Martial. l. 6. epigr. 64. At fi quid noftræ tibi bilis inufferit ardor, Vivet , & hærebit , totoque legetur in orbe : Stigmata nec vafra delebit Cinnamus arte . & lib. 12. epig. 62. Frons hæc ftigmate non meo notanda. Sueton. in Caef. c. 73. A quo fibi verficulis de Mamurra perpetua ftigmata impofita non diffimuHaverat. •T De notis in facie ab imperito tonfore novacula fa&is , Martial. l. 1 1. epigr. 85. Hæc quæcumque rmeo numerafti ftigmata mento, Antiochi ferrum eft, & fcelerata manus. " Fuerunt ftigmata etiam notæ inuftae in manu aut brachio tyronibus militiam ingreffis , per quas rmter milites fcribebantur , poftquam experimento compertum fuerat, eos militaribus muneribus pares futuros. Quod & in aliis fervis publicis fa&titatum eft . Veget. l. 1. de re milit. c. 8. Sed non ftatim pun&tis fignorum infcribendus eft tyro dileétus, verum ante exercitio prætentandus, &c. Id. l. 2. c. 5. Pun&uris in cute pun&is milites fcripti , & matriculis inferti. Impp. Arcad. & Honor. lib. 1 1. Cod. tit. 9. leg. 3. Stigmata , h. e. notæ publicæ fabricenfium brachiis ad imitationem tyronum infligantur . Idem ftatuit Imp. Zeno ibid. tit. 42. leg. 1o. de aquaedu&tuum cufto

[ocr errors]
[ocr errors]

naturæ patriaeque veneno . imftillò. adhibetür , fine cafu, vel cum ablativo , gocciolare , g*ondare , filla,.. parr. 1. 1. R, R. c. 41. Vas , unde ftillet lente aqua . Lucret. 1. 6. v. 943. in fpeluncis faxa fudant humore , & guttis manantibu' ftillant . Senec. in Thyeß. v. io6 1. frufta artuum lentis ignibus ftillare juffi . Cic. 2. Pbil. c. 1 z. Qui ftillantem prae fe pugionem tulit . & Juvenal. fat. 6. v. 1o9. acre malum femper ftillantis ocelli . cifpofo . & fat. 5. v. 79. & multo ftillaret pænula nimbo . Tibull. l. 3. eleg. 4. v. 28. Stillabat Syrio myrtea rore coma , & jib. 1. eleg. 8. v. § 1. Illius e nitido ftillent , unguenta capillo . Propert. 1. z. eleg. 7. v. 88. ferro ftillat cruor. 0vid. 1. Met. v. 1 12. Flavaque de viridi ftillabant ilice mella. Id. 1. Amor. el. 8. v. 1 t. Sanguine ( fiqua fides ) ftillantia fidera vidi . Lucam. l. 7. v. 837. fanguineis ftillavit roribus arbor . Senec. in 0:iav. v. 5 13. Stillans fanies per putres vultus . Lucam, l. 6. v. 547. nigra per artus ftillans tabi fànies. Martia/. l. 1o. epigr. 36. Non fecat & tollit ftillantem Fannius uvam . P ugola , unde multa pituita decurrit , ut Celf. l. 6. c. 14. fcribit, cum medicamento illita eft . Lucret. l. 4. v. io5 3. dulcedinis in cor ftillavit gutta. “I Catachrefis eft in illo Stat. 3. Theb. v. 336. Cernis inexperto rorantes fanguine ventos, Et plümis ftillare diem . & Calpurn. Ecl. 6. v. 22. vel te certamine qüifquam Dignetur, qui vix ftillantes, aride, voces Rumpis , & exfiellis male fingultantia verba ? h. e. aegre, & per intervalla , & quafi ftillatim exeuntes. Sic Senec. ep. 4o. de oratione. HEque fìillare illam nolo , quam currere : nec extendat aures , nec obruat. STILO , as, m. 1. ftilum, feu virgam fimplicem emitto . Colum. 1. 4. c. u!t. Simulatque femina caßanearum ftilaverint , etiam bima tranfferri queunt .” Ita conjicit Gefner. cum in libris fiillaverint habeatur , nulla apta fententia. STILUS, i , m. ττάλος . Graece columnam fignificat : a voce allata : cujus ratione funt qui flylus fcribunt : quamquam cum in Latinam linguam vox translata fit , confuetudo obtinuit , ut Latinis etiam Iitteris fcriberetur . Itaque primo fignificat inftrumentum ligneum , vel ferreum, vel alterius materiæ, quod in modum columnæ teres , ere&tum , acuminatumque fit . Colum. l. 1 1. c. ult. Et ligneo ftilo ]axatis vel rubi , vel ferulæ medullis, ftercus immittere. Pallad. in Mart. tit. 1 o. circa med. Si vermibus occupentur , ftilo æreo purgandi funt , *] Item teres virgultum . Colum. /. 1 1. c. 3. a med. Stilus afparagi . Id. /. 5. c. 1 o. fub fin. Danda eft opera , ut dum teneros ramulos habent , veluti pampinentur , & ad unum ftilum primo anno femina redigantur . Id. ibid., circa med. Omnis autem hux unam radicem mittit , & fimplici ftilo prorepit : cum ad fcrobis folum radix pervenerit , &c. “I Sæpiffime ponitur pro inßrumento fcriptorio fcrreo , vel æneo , quo in ceratis tabulis veteres fcribebant., quod ab una parte acuminatum erat ad litteras efformandas, ab altera obtufum & planum ad delendum , fi opus effet , quod fcriptum fuerat , & ceram rurfus complanandam ; alio noinine graphium di$um eft . Cœl. Symphofius in ænigm. de fhilo , apud Pithæum, pag. m. 534. De fummo planus , fed non ego planùs in imo: Verfor utrinque manu, diverfo & munere fungor : Altera pars revocat, quidquid gars altera fecit. Plaut. Bacch. 4. 4. 63. Effer `cito ftilum , ceram, tabeflas , & linum. “I Metonymice ponitur pro forma fcriptionis, feu ftruâura yerborum , chara£tere ,

[ocr errors]

phrafi, genere dicendi . Terent. in prol. Andr. v. 12. Diffimili ora-;

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cohors foret obvia. Lucan. l. 7. v. 49z. denfis acies ftipata catervis. Liv. l. 33. c. 18. Macedones, ufque dum ordine , & velut ftipata phalanx confiftebat , moveri nequiverunt. Horat. l. z. ep. 1. v. ôo. Hos edifcit , & hos ar&to ftipata theātro Speétat Roma. Lucan. l. 4. v. 781. non arma movendi Jam locus eft preffis ; ftipataque membra teruntur. Cic. in Pifon. c. 27. fub fin. \Græci ftipati , quini in le&tulis, fæpe plures. Martial. }. 8. epigr. 75. ftipataque tollitur alte Grandis in angufta farcina fandapila. *] Item circumdatus, circumfufus , feptus multitudine comitum , aut cuftodum , cinto , accompagmato , corteggiato, guardato . Cic. pro Mur. c. 24. Catilina ftipatus choro juventutis , vallatus indicibus atque ficariis. Id. r. Attic. ep. 18. Cum ad forum ftipati gregibus amicorum defcendimus. Id. Verr. 6. c. 4o. Cum illum fpoliatum, ftipatumque li&oribus videres. Plin. in Paneg. c. 23. Neque enim ftipatus ' fatellitum manu , fed circumfufus undique nunc Senatus , nunc equeftris ordinis flore , &c. Varr. apud Gell. l. & c. 1 3. Stipati fervis publicis non modo prendi non poffunt, fed etiam ultro fummovent populum . Plin. l. 6. ep. 33. Stipatum tribunal. attorniato da folla, o calca . & Sidon. l. 3. epiff. 2. Ab omni ordine , fexu , aetate ftipatiffimus ambiebare. STIPENDIÄLIS, le , ad ftipendium pertinens. Sidon. l. 8. ep. 9. in carm. a med. Ipfe hic Parthicus Arfaces precatur, Aulæ Sufidis ut tenere culmen Poffit fub fœdere ftipendiali. %. e. quo fe ad ftipendium ac tributum pendendum obftrinxit. STIPENDIARIUS, a, um, tributario, Üto rex}ς , qui ftipendio , h. e. tributo ( quod fere imponitur , ut ex eo ftipendium imiliti detur ) pendendo óbnoxius eft, tributarius. Caef. l. 1. B. Gall. c. 3o. Ut reliquas civitates ftipendiarias haberent . & cap. 36. Eduos fibi ßipendiarios effe fa&tos. Flor. 1. 3. c. zo. a med. Ille de ftipendiario Thrace miles , de milite defertor , inde latro. “T Stipendiarium, ve&igal eft tributum certum , quod , nulla habita ratione fertilita- . tis , aut fterilitatis anni, penditur. Cic. 5. Verr. c. 6. Inter Siciliam ceterafque provincias in agrorum ve&tigalium ratione hoc intereft, quod ceteris aut impofitum ve&tigal eft certum , quod ftipendiarium dicitur, quafi vi&toriæ præmium &c pœna belli , aut cenforia locatio conftituta eft . Siciliae civitates fic in amicitiam fidemque recepimus , ut , &c. “I Stipendiarius abfolute , qui ftipendium feu tributum folvit . Cic. in Divin. Verr. c. 3. Socii , ftipendiariique populi R. affli&i , miferi , jam non falutis fpem , fed exitii folatium quærunt. Caef. lib. 7. B. Gall. c. 1 o. Ne ftipendiariis , }Eduorum expugnatis, cun&ta Gallia deficeret. *] Stipendiarii, & ve$tigales differunt , ut ftipendium , & ve&igal. Illud enim totum in pecunia folvitur: hoc in pecore, decumis frugum , portorio . Itaque aliæ civitates ve&igales erant , aliae ftipendiariæ : atque hæ deteriore conditione , quam illæ. Cic. de provinc. conful. c. 5. Ve&tigales multos, ac ftipendiarios liberavit. Id. 6. Verr. c. 6o. Majores noftri facile patiebantur hæc ( figna , tabulas pi$as , vafa , & bujufmodi artificia ) effe quamplurima apud focios, ut imperio noftro quam ornatiffimi florentiffimique effent: apud eos autem , quos ve&tigales-, aut ftipendiarios fecerant , tamen hæc relinquebant , ut ha5grent hæc oble&amenta & folatia fervitutis. Plin. l. 3. c. 3. & lib. |4. c. zz. multa oppida in Hifpania Romanorum ftipendiaria recgnfet. Liv. l. 24. c. 47. Quam ob noxam Romanorum ve&igalem ac ftipendiariam Italiam Africae facerent? “T Promifcue ponuntur in illo Liv. l. 37. c. 55. ad fin. Ceterae civitates Afiae, quæ Attali ftipendiariæ fuiffent, eædem Eumeni ve&tigal penderent : quæ ve£tigales Antiochi fuiffent, eae liberae atque immunes effent. ' Stipendiarius miles , qui ftipendium accipit. Hirt. de B. 4fric. c. 43. Qui Acillam & oéto cohortes ftipendiarias Numidis Getulifque o5fidebat . Adde Liv. l. 8. c. 8. ut multi volunt. Apud Varron. quoque fub fin. l. 4. de L. L. ßipendiarii milites leguntur : fed dubia itidem le&ione . Apud Veget. l. 1. de re mil. c. 18. ftipendiarii milites funt , qui aliquot ftipendia fecerunt , & opponuntur tyronibus. Al. tamen leg. ßipendiofi , h. e. qui multa ftipendia fecerunt , veterani . STIPENDIÀTUS, a, um , fìipendiato , is cui ftipendium alendi caufa folvitur. Tertull. l. 3. adverf. Marcion. c. 13. de imfantibus Ponticis. Pannis armati , & butyro ftipendiati • STIPENDIOR, aris , dep. 1. fervire a ßipendio , μιτ3oooy£» , ftipendia facio, vel mereor. Plin. l. 6. c. 19. Regi eorum peditum fexcenta millia , equitum triginta millia , elephantorum novem millia per omnes dies ftipendiantur. STIPENDIÖSUS. V. Stipendiarius in fin. STIPENDIUM , ii , n. paga , ftipendio, * T032p2 , æs militare , merces militaris: a ßipe pendenda. quia nondum fignato argento, militibus initio Quaeftores æs grave appenfum diribuere . Plin. l. 33. c. 3. Quin & militum ftipendia , hoc eft ftipis pondera, difpenfatores', libripendes, &c. Primis temporibus Romani de fuo quifque munus militiæ obibant. Poft Anxur captum , initio belli Vejentis , fub Tribunis mil. conful. poteft. circa A. U. CCCXLVII. decretum a Senatu eft , ut ftipendium miles de publico acciperet , ut Liv. l. 4. c. 59. extr. & cap. 6o. tradit : item Feff. in Privato . Et tunc quidem pediti , poft annos vero circiter tres, eodem Vejenti bello , etiam equiti adfignatum eft, tefte eod. l. 5. c. 7. Stipendium peditis fere denarius fuit , centurionis duplex , equitis triplex , ut ex Tacit. 1. Ann. c. 17. &. Liv. /. 5. c. 12. fub fin. & lib. 7. c. 41. extr. intelligimus. Plin. l. 33. c. 3. In militari ftipendio femper denarius pro decem affibus datus . Cæf. in fin. l. 1. B. Civ. Cum ftipendium ab legionibus, pæne feditione faéta, flagitaretur, cujus i1ii diem nondum veniffe dicerent . Cic. Attic. l. 5. ep. 14. Stipendium militibus ufque ad Id. Quint. perfolutum . Id. z. de Orat. c. 64. Cum Afellus omnes provincias ftipendia merentem fe peragraffe gloriaretur. h. e. militantem . Id. pro Balb. c. 27. Vi&orem exercitum

[graphic]

tum ftipendio afficere. Id. in Pifon. c. 36. Stipendium militibus numerare . °] Stipendia facere , merere , militare. Salluff. in Jugurt4. c. 67. Ubi primum ætas militiæ patiens fuit » ftipendiis faΣiundis fefe exercuit. Nep. in Caton. c. i. Primum ftipendium meruit annorum decem feptemque . Liv. 1. 3. c. 27. Cum ftipendia pedibus propter paupertatem 7 feciffet. Id. i. 5. c. 7. Equis fe ftiyendia fa&turos promittunt. Id. l. 2 1. c. 43. Tempus eft jam , opuÊ, vos ac ditia ftipendia facere. h. e. militiam militare , ex qua Anultum prædæ faciatis. “I Metonymice fìgnificat unius anni militiam. Plaut. Epid. 1. 1. 36. Si in fingulis ftipendiis ad hoftes exfuvias dabit. Salluf?. fub fim. orat. 1. ad Caef. Providendum ne militia injufta, aut inæqualis fit ; cum alii triginta , pars nullum ftipendium faciet. Tacit. 1. Amm. c. 17. Quod tricena, aut quadrageha ftipendia fenes tolerent. Hirt. l. 8. B. Gall. c. 8. Legio o&avo jam ftipendio fun&a. P/in. l. 7. c. 28. a med. Secundo ftipendio dextram manum perdidit . Liv. !. 3 1. c. 8. ad fin. Stipendia multa habere. aver il merito di molte campagne. “T Homo confe&is , aut emeritis ftipendiis , apud Cicer. pro leg. Manil. c. 9. fub fin. Liv. l. 3. c, 57. ad fim. & Salfuff. ia Jug. c. 88. eft , qui legitimum militiæ tempus explevit. Nam lege cautum erat , ut cives R. triginta annorum fpatio , intra decimum feptimum , & quadragefimum feptimum, militiae operam darent, equites quidem decem annos, pedites vero viginti , ut Lipf. docet l. 1. de milir. R. dial. 2. & i. §. dial. 1o. Eam militiam cum expleffent , emeritis ftipendiis , & veterani effe dicebantur. Sed non femel contigit, ut aut ita publica re poftulante, aut præmiorum fpe , aut imperatorum artibus ultra id tempus fub vexillis detinerentur, aut, fi dimiffi effent, revocarentur. V. Evocatur . Initio principatus Tiberii, feditionis militaris compefcendæ caufa , fancitum effe fcribit Tacit. Ann. 1. c. 36. ut miflio daretur vicena ftipendia meritis, exau&torarentur qui fenadema feciffent, ac retinerentur fub vexillo , ceterorum immunes, nifi propulfandi hoßis. Liv. l. 39. c. 18. ad fin. Ut P. REbutio enerita ftipendia effent. b. e. ut haberetur, tanquam fi legitimum militandi tempus impleviffet , licet nullum ftipendium feciffet. "] Nullius ftipendii , Salluff. in Jug. c. 87. & Tacit. z. Hiff. c. 76. qui numquam militavit. “T Metaphorice Cic. de Sene$. c. 14. At illa quanti funt ! animum tanquam emeritis ftipendiis libidinis , ambitionis , contentionis , inimicitiarum , cupiditatum omnium , fecum e(fe , fecunque , ut dicitur , vivere. Senec. ep. 93. ante med. Fun&us omnibus humanæ vitae ftipendiis. h. e. officiis. Colum. l. 3. c. 6. ad fim. Sed ubi plurimis velut emeritis annorum ftipendiis fides furculo conftitit , nihil dubitandum eft de fecunditate. <| Interdum flipendium eft tributum quodque, gravezza, tributo : quia principio tributum impofitum eft , ut ex eo ftipendia militantibus folverentur, ut ex Liv. l. 4. c. 6o. & Tacit. 4. Hij}. c. 74, conftat . Enn. apud Varron. fub fin. l. 4. de L. L. Poeni ftipendia pendunt . Vellej. l. 2. c. 39. Stipendium conferre. Liv. l. 38. c. 16. exigere . Cef. l. I. B. Gall. c. 44. Capere jure belli , quod viétores vi&tis imponere confueverunt. Cic. pro Balb. cap. 18. Afros , Sardos agris ßipendioque multare. C.ef. l. 5. B. Gall. c. 27. Liberari ftipendio . 5] Translate eft quævis multa , aut poena. Catull. carm. 63. de mupt. Pel. v. 173. Indomito nec dira ferens ftipendia tauro. b. e. tributum feptem adolefcentulorum , ac totidem puellarum', quod ab Athenienfibus Minotauro quotannis pendebatur. Horat. epod. ult. v. 36. Quæ finis, aut quod me manet ftipendium ? Effare : juffas cum fide poenas luam. *] Item fubfidium , fuppetiæ. Colum. lib. 1. c. 1. çirca med. Et alii tamen ( fcriptores ) obfcuriores aliquod ftipendium noftro ftudio contulerunt. “I Item impendium , fumptus. Id. lib. z. c. 2. poß med. Ignorans plus effe reditus in ubertate frugum, quam ftipendii , fi majora mercemur armenta . Eft qui leg. fmpendii. STIPES, pitis , m. p lo piantato in terra, <JTog , zopwô; : a voce Græca allata : unde fuere qui fiypcs fcriberent. Proprie fignificat fuftem terræ defixum , ut Fejf. definit : qui in Stipatores a ßipa ( unde fiipare firmare ) deducere videtur. Ovid. 2. Faff. v. 641. Termine , five lapis, five es defoffus in agro Stipes ab antiquis , fic quoque numen habes. Tibull. de eod. lib. 1. eleg. I. v. 15. Nam venerör, feu ftipes habet defertus in agris, Seu vetus in trivio florea ferta lapis. Propert. lib. 4. el. 2. v. 59. Stipes acernus eram properanti & falce dolatus. Caef. /. 7. B. Gall. c. 73. Truncis arborum , aut admodum firmis ramis abfciffis , perpetuae foffae ducebantur. Huc illi ftipites demiffi , ab ramis eminebant. Id. 1. 1. B. Civ. c. 27. Foffas tranfverfas viis praeducit, atque ibi fudes ftipitefque præacutos defigit. Ovid. 4. Fafl. v. 33 1. querno religant a ftipite funein . Martial. l. 7. epigr. 3 1. nudi ftipitis i&tus hebes. h. e. pali ere&ti , ad quem fe exercebant tyrones. Sueton. im Ner. c. 29. & Plin. lib. 8. c. $. in fin. Viri ad ftipitem deligati . Senec. ep. 14. Adigere per medium hominem , qui per os emergat, ftipitem . impalare.' T Dicitur & de quocumque trunco arboris, fufte , fude , tronco , fjpite , palo, ramo. Plin. l. 17. c. 27. Amygdalæ ex amaris dulces fiunt, fi circumfoffo ftipite, & ab ima parte circumforato defluens pituita abftergeatur. Tibull, lib. 1. el. 15. v. 17. Neu pudeat prifco vos C Lares_) effe e ftipite fa&os. Ovid. in Ibin , v. 239. viridi de ftipite fa&tas Admoruht oculis ufque fub ora faces . [Virg. Æn. 4. v. 344. Confternunt terram concuffo ftipite frondes. Propert. l. 4. e/. z. J. 18. Cum pirus invito ftipite mala tulit . fcil. per infitionem . Pallad. in 4pril. tit. 4. Ziziphus feritur offibus, & ftipite , & planta. Catull. carm. 63. de nupt. Pel. v. 288. tulit radicitus altas Fagos , ac re£to proceras ftipite lauros. Virg. Æn. 7. v. 524. non jam öertamine agrefti , Stipitibus duris agitur , fudibufve praeuftis , Sed ferro ancipiti decernunt. Senec. in Herc. Fur. v. 12 3o. ftipitem huc vaftum date. b. :. clavam. 0vid. 3. Faj?. verf. 751. Conftitit ipfe

[ocr errors]

STIPIDOSUS, a, um, durus , ligneus , ftipitem referens , ut Stipido

fa radix, Apul. de herb. cap. 67. Stipidofi fruticis rami , Id. ibid. cap. 74.

[ocr errors]

frettamente , ftivare , sag., §*r*y« , calcando ac denfando impleo , in unum cogo, ar&te compono, & firmo : a ßipa , vel a voce Graeca allata. Virg. 4. Georg. v. 164. & lib. 1. Æn. v. 436. apes liquentia mella Stipant, & dulci diftendun: ne&are cellas. Petron. in Satyr. c. 89. Stipant graves equi receffus Danai. F/or. /. 3. c. 19. ante med. In ore abdita nuce, quam fulphure & igne ftipaverat, leniter infpirans, flammam inter verba fundebat. Co!um. 1. 1 o. v. 4o4. Armeniifque , & cereolis , prunifque Damafci Stipantur calathi. Plin. l. 15. c. 17. fub fin. Uvas foliis involutas ( fervamdi caufa ) vinaceis ftipare. Varr. fub fin. !. 4. de L. L. Quod affes libræ pondo erant, qui acceperant majorem numerum, non in arca ponebant, fed in aliqua cella ftipabant , id eft componebant, quo minus loci occuparent: a ftipando ftipem dicere cœperunt . Virg. Æn. 3. v. 465. ftipatque carinis Ingens argentum, Dodonaeofque lebetas , &c. Claugian. /. 2. de laudib. Stilich. v. 397. Quæ tunc Flaminiam ftipabant millia vulgi ! Apul. l. 3. Metam. Populus caveæ confeptum mira celeritate complevit : aditum etiam & te&tum omne fartim fipaverant. Horat. /. 2. fat. 3. v. 1 1. Quorfum pertimuit ftipare Platona Menandro, Eupolin Archilocho? comites educere tantos ? %. e. ftrcinam componere ex voluminibus Platonis , Menandri , &c. arae colligatis , quos tecum rus efferres. Tertutll. de virg. velam d. c. 1 . £xtr. Stipare calceum. h. e. adftri&tum induere, & quem pes totum impleat , nulla laxitate deformante. *J Stipare fe , lateri alicujus hærere, immifcere fe. Propert. 1. 3. el. 6. v. 13. ' Cuftodum gregibus feu cum fe ftipat euntem. *J Stipare aliquem , circuiifequi & cQmitaris honoris , aut cuftodiae caufa , accom pignare , cortegata;e: & dicitur de frequentia , & turba. Val. Flacc. l. 7. v. 356. At fua magnanimum contra Pagafea juventus Profequitur , ftipatque ducem. Claudiam. l. 2. de rapt. v. 35. comitantur euntem NÄide$, & focia ftipant, utrinque corona. Cic. 3. Phil. c. 12. Senatum ftipavit armatis . /irg. 4. £p. v. 136. Tandem progreditur magna ftipante cater.va . “T Stipari, frequentia circúmdari. Cic. prò Mil. £. 1. Non enim corona confeffus vefter cin&tus eft ut folebat : non ufitata fee. quentia ftipati fumus. Claudian. l. 2. in Rufin. v. 76. Stipatur fociis. V. Stipatus. * Stipari , denfo agmine coire, affallarff. claugian. h. 2. de rapt. v. 3 1 1. Cunctaque præcipiti ftipantur fæc ila curfu, Infignem vifura nurum.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
« НазадПродовжити »