Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

des, ftatunculas. Sunt qui leg. ftstunculos : quod agnofcitur etiam:

a Donato edit. 2. pag. 1747. Putfcb. STATÜO, is, tui , tutum , a. 3. metter in piedi , piantare , ergere, 7ςrgi, erigo, ßare facio, conftituo : & fere de his dicitur, quæ ubi pofueris, ere&a ftant. Cic. 2. de Legib. c. paenult. extr. Super terræ . tumulum noluit quid ßatui , nifi columellam tribus cubitis ne altiorem, aut menfam, aut libellum . Id. Verr. 4. c. 2o. Itaque illi Syracufani ftatuam poftea flatuerunt . Id. z. de Invent. cap. 23. Ut ii, qui vicißent , tropæum aliquod in finibus ftatuerent. Colum. l. 4. c. 26. Pedamenta jacentia ßatuenda, declinata corrigenda. Liv. 1. 2 1. c. 58. Nec explicare quidquam , nec ftatuere poterant ; nec quod ftatutum effet manebat, omnia perfcindente vento & rapiente . 6 vid. 3. Faß. v. 529. pro rigidis calamos ftatuere columnis. b^irg. 1. Æn. v. 728. & lib. 7. v. 1 47. Crateras magnos ftatuunt , & vina coronant . Id. 6. Æn. v. 38o. Et ftatuent tumulum , & tumulo folemnia mittent. & lib. 9. v. 627. Et ftatuam ante aram aurata fronte juvencum . Id. 2. Æn. v. 294. ftatuere moenia . in*walzare, fabbricare. Sic Æn. r. v. 557. & lib. 4. v. 655. urbem. 6aef. l. 1. B. Civ. c. 81. & Nep. in Eumen. c. 7. tabernaculum . P/in. /. 17. c. 1 1. a med. & Horat. l. z. od. 1 3. v. 1 o. arborem . P/in. l. 36. c. 9. obelifcum. Id. l. 17. c. 22. ad fin. pedamentum inter duas vites. Valer. Flacc. lib. 1. v. 188. & Ovid. Met. 7. v. 24o. aras e caefpite . Nep. in Milt. c. 7. a med. Incenfis operibus, quæ ftatuerat , ' Athenas rediit. Plaut. Pfeud. 1. §. 1 37. Difturba quas ftatuifti machinas. Id. Perf. $. 1. 7. Statuite hic le&ulos : ponite hic quæ affolent. “T Translate Cic. pro Sext. c. 3o. Quae regio orave terrarum erat latior, in qua non regnum aliquod ftatueretur. Au&. ad Herenn. lib. 3. c. 3. ante med. In omnibus jus zquabile ftatui convenit. Juffim. l. 18. c. 5. a med. Statuere fedes alicubi . porfi ad abitare, piantar cafa. & lib. 9. c. 5. Pacis legem univerfæ Græciæ ftatuit. Horat. l. & fat. 2. v. 1 29. Nam propriæ *elluris herum natura, neque illum, Nec me, nec quemquam ftatuit. 4. e. perpetuum fecit. “T E(t etiam univerfim pono, col3oco, fifto , mettere , porre, vi$*wt . Plin. l. 7. c. 6o. Princeps Romanis folarium horologium ftatuit ad ædem Quirini L. Papirius •Curfor. Liv. l. 1. c. 13. a med. Ubi primum ex profunda emerfus palude equus Curtium in vado ftatuit . Al. aliter leg. Valer. Flacc. 1. 3. v. 653. Jamque ratam Scythicis aufter ftatuiffet in oris . VaJer. Max. l. ftatuiffet , &c. Liv. l. 2 1. c. 42. Captivos montanos vin&tos in medio ftatuit. Id. l. 23. c. 16. Media porta robora legionum , duabus circa portis novos milites levemque armaturam ftatuit. poffó. & Cic. 1. de Orat. c. 57. ad fin. Statuere aliquem ante oculos. Pallad. in 03obri , in fin. Statuere vas in loco frigido ficco , quem nullus fumus infeftet. Terent. 4delph. 3. 2. 18. Sublimem medium arriperem & capite primum in terram ftatuerem, ut cerebro difpergat viam . “I §tatuere exemplum, edere, dar um efempio. Terent. Heaut. prol. v. 51. Exemplum ftatuite in me , ut adolefcentuli vobis placere ftudeant potius , quam fibi . Plaut. Rud. 3. 2. 6. $tatuite exemplum impudenti , date pudori præmium . “I Aliquando eft deftituere Martial. l. 4. epigr. 28. Nudam te ftatuet tuus !.upercus. *J Et fiftere , h. e. immotum facere , arref?are, .fermare. Propert. /. 4. e/. 9. v. 4. Et ftatuit feffos feffus & ipfe boves. Plaut. Baccb, z. 3. 57. Navem externplo ftatuimus. cùm jam

[ocr errors]

' vident nos ftare, occeperunt ratem turbare in portu. Arnob. lib. r. pag. 3o. Famuli ejus hoc modo ßatuerunt errantes aquas, & a pernicie corporum fuos labi juffere per tramites. M Translate eft fixum in animo habere, fentire, putare, pro certo habere, cenfere , judicare, prorfus exiftimare, tener per fermo, giudieare, ßimare , Cic. /. 2. de Orat. c. 28. Sine ulla dubitatione fic ftatuo &*judico , neminem tot & tanta , quanta funt in Craffo, habuiffe orna- menta dicendi. Id. pro Mur.' c. 14. ad fim. Cum effét , ut ego mihi ftatuo , talis, qualem te effe video. Id. pro Quint. c. 24. `Quid, fi tu ipfe , Sex. Naevi , ftatuifti, bona P. Quintii ex edi&o poffeftä non effe ? Id. 5. Fam. ep. 13. Quam quidem laudem fapientiae ftatuo effe maximam , non aliunde pendere. &, Attic. l. 1. ep. 5. Qui in te fatis confilii ftatuerim efTe . Salluß. í. orat. 2. ad Caef. c. 6. Sic apud animum meum ftatuo, malum facinus in fe committere . qui incommod9 reipubl. gratiani fibi conciliet. Liv. l. 6. cap. 39. /uâ fin. Proinde ipfi primum ftatuerent apud animos, quid vélleiit; qeinde comitiis tribunitiis declararent voluntatem. 1d. 1. 34. c. 2. & Cic. 3. de 0rat. c. 22. Vix ftatuere apud animum meum' poffum, utrum pejor ipfà res, an pejore exemplô agatur. Catull. carm. 67. ad Manl. v. 37., Nolim ftatuas, ine menteTmaligna id facere. b. e. credas, perfuafum habeas. “I Item decerno, fancio, conftituo, gelibero , rifolvere, determinare, ßabilire, decretare. Caef. lib. 3. B. Civ. c. 86. Pompejus fuorum omnium hortatu (tatuerat proelió decertare . Cic. ad Plane. z. po/? ep. 16. l. 16. ad Attic. Ut confules de Caefaris a&tis cognofcerent, ßatuerent , judicarent.' Id. Attic. 1. 4. ep. 2. ante med. Pontifices de religione (tatuiße : in fenatu de lege ftatuturos. Nep. in Aemilc. c. 1. Carthaginienfes ßatuerunt belIi finem facere. Tacit. Ann. 6. c. 18. In Pómpejam Sabinam exfilium ftatuitur. & lib. 16. c. 4. Pro magnitudine deli&i poenam ftatui par effe. Id. l. 13. c. 28. Statutumque quantum ædiles curules pœnæ irrogarent. Nep. in Eumen. c. 1 1. Nondum enim ftatuerat , fervaret eum , nec ne. Caef. l. 1. 8. Gall. c. 1 1. Non exfpe&andum fibi ftatuit, dum , &c. & lib. 7. e. z 1. Statuunt, ut decem millia hominum in oppidum fubmittantur. Ovid. Met. 4. v. 84. ftatuunt, ut cuftodes fallere tentent. Cic. Pbil. z. c. 38. Statuitur , ne poft M. Brutum proconfulem fit Creta provincia [ Val. Flacc. l. 2. verf. 366. Statuere alicui munera. b. e. dare , decernere. *| Statuere de aliquo, fæpe refertur ad.judicem, aut magiftratum pœnam decernentem , decretar la condanma . Salluf?. in Catil. c. 56. Cum de P. Lentulo ceterifque ßatuetis, pro certo habetote, vos fimul de exercitu Catilinæ decernere. Cef. l. 1. B. Gall. c. 19. extr. Petit , ut vel ipfe de eo, caufa cognita, ßatuat ; vel civitatem ftatuere jubeat. & cap. 2o. Obfecrare cœpit , ne quid gravius in fratrem ftatueret. Tacit. 2. Ann. c. 85. Satis vifum de TVi(tilia ftatuere : eaque in infulam Seriphon abdita eft. Cic. in Orat. c. 1 o. Confequeris, tamen, ut eos ipfos , quos contra ftatuas , aequos placatofque dimittas. Jußin. l.,2. c. 15. Crudeliter ftatuere^ in aliquem . Qvid. 2. ex Pont. ep. 2. v. 1 19. de Auguflo. Qui cum trifte aliquid ftatuit , fit triftis & ipfe : Cuique fere poenam fumere poena fua eß. *J Statuere de fe , in fe pænas fümere , fibi ipfi vim &c mortem inferre , non exfpe&ata judicum, aut Principis ` damnatione . Tacit. 6. Ann. c. 29. Damnati , publicatis bonis , fepultura prohibebantur: eorum qui de fe ftatuebant , humabantur corpora , manebant te(tainenta. *J Statuere res privatas 0vid. dixit 2. Triff. v. 95. h. e. judicare , difceptare : ferendis fententiis privatas lites judicis munere cognofcere & componere. 4] Eft etiam præfinire , præfcribere, conftituere , affigfiare, prefcrivere , affegnare , ftatuire. Cic. Fam. 6. ep. ult. Cum confilii tui eum tibi finem ftatueris, quem , &c. Terent. Hec. 1. z. 2 1. Haud opinor commode finem ftatuiffe orationi militem . Horat. 1. 1. far. 2. v. 1 1 1. Natura ftatuit modum cupidinibus. Salluft. in Catil. c. 37. Senatus ceteræ multitudini diem ftatuit, ante quam liceret fine fraude ab armis difcedere. Tacit. 3. Ann. c. 1 3. Statuitur biduum criminibus objiciendis. Liv. l. 28. c. 35. Tempus locumque colloquio ftatuere. Id. l. 2 1. c. 44. Neque eos, quos ßatuit , terminos obfervat. Terent. Hec. prol. 2. verf. 41. Nunquam avare pretium ftatui arti meae . Plin. l. 14. c. 4. ad fia. In fingulas amphoras centenos numos ftatuere. Brut. ad Cicer. epiff. 1 6. a med. Nimium magnam mercedem ftatuis. Ovid. 2. ex Pont. ep. 7. v. 25. Cinyphiæ fegetis citius numerabis ariftas, &c. Quam tibi noftrorum ftatuatur fumma malorum . Cic. 3. Fam. ep.8. a med. Quanturh tuo judicio tribuendum effe nobis putes, ftatues ipfe.

[ocr errors]

tas corporis ftantis. Cic. 2. Phil. cap. 16. ad fin. Velim , mihi dicas , L. Turfelius qua facie fuerit, qua ßatura. Aw&#. ad Herenn. l. 4. c. 47. Forma , & fpecie , & ftatura effe appofita ad dignitatem . & cap. 33. fub fin. Parva ftatura. Colum. 1. 3. c. 8. Natura Germaniam decoravit altiffimorum hominum exercitibus : fed & alias gentes non in totum fraudavit praecipuae ftaturae viris. Id. l. 6. c. 24. ad fin. Altimæ vaccæ funt humilis ftaturae. Plin. lib. 34. c. 8. ante med. Quadratae veterum ftaturae. V. Quadratus . Plaut. Afin. z. 3. 2 1. Statura commoda. Id. Pam. §. z. 1 52. haud magna. Sueton. in Tiber. c. 68. Corpore fuit amplo , ftatura, quae jußam excederet. più che ordinaria . & Caef. l. 6. B. Gall. cap. zo. Hoc ali ftaturam , ali vires, nervofque confirmari putant. Adde Lucil. apud Non. c. 3. m. 236. T Translate Colum. /. 5. c. 5. de arborib. Producat in tantam ftaturam, quantam permittit agricola. h. e. craffitudinem , & altitudinem . STATUS, us , m. lo /?ar fermo, <& aic , a&us ftandi ; cui opponitur ' motus. Lucret. l. 3. v. 293. Eft etiam quoque pacati ftatus aeris ille . Plaut. Parm. 1. z. 53. An te ibi vis inter iftas verfarier fervilicolas fordidas, quae tibi olant (tabulum ftatumque, fellam í fe{vi

[ocr errors]

fibulum merwm ? Cic. 3. de Fin. c. 17. Habitus oris & vultus, ftatus, motus. Id. 1. Offic. c. 35. a med. Status, inceffus, feffio, accubatio teneant illud decorum. “I Item lo /?ar in piedi , a&tus ftandi, cui opponitur feffio , aut jacendi aétus. Cic. in Orat. c. 18.

a med. Status ere&us & celfus. Gell. l. 2. c. 1. Stare folitus So

crates dicitur pertinaci ftatu, perdius atque pernox, inconnivens , immobilis , iifdem in veftigiis . . T Item ftatura , magnitudo corporis , ßatara . Colum. l. 1. c. 9. Longiffimum - quemque , aratorem faciemus : mediafihus qualifcumque ftatus poteft efíe. Id. l. 8. c. z. a med. In. gallinaceis maribus ftatus altior quæritur. Id. l. 7. c. 9. Scrofae probantur longiffimi ftatus. & cap. 12. a med. Pecuarii canis ftatus longior produ&iorque ad hos cafus magis habilis eft. Pallad. in Februar. tit. 25. a med. Plantæ cydoniorum majoris ftatus. *] Item habitus quicumque & pofitio corporis , pofìtura,

[ocr errors]

brias fibi ftatuam fieri voluit. Ex quo fa&um eft, ut poftea athletae his ftatibus in ftatuis ponendis uterentur. Plaut. Mnyph. 1. 1. 1 1 o. Quoniam formam cepi hujus: in me & ftatum, decet & fa&a & mores hujus habere me fimiles . Terent. Eum. 3. 5. 49. Tum equidem iftuc os tuum impudens videre , nimium , vellem , qui effct ftatus, flabellum tenere te afinum tantum . Ubi Domatur: Statura corpori adfcribitur , ftatus ad habitum refertur. Ergo ftatus eft ex áux , ftatura longitudo corporis. In plur. num. Plaut. Mil. 2. 2. § I. Concrepuit digitis, laborat , crebro commutat ftatus . . *J De ftatu pugnantium. Petron. in Satyr. c. 95. ad fin. Alius, furca de carnario Trapta , ftatum prœliantis componit. fi pone in atto di com&attere. Sic Quadrigar. apud Gell. l. 9. c. 1 3. Manlius *fcutum fcuto percuffit , atque ftatum Galli conturbavit. & Liv. l. 3o. c. 1 8. Turbare ac ftatu novere hoftem. h. e. gradu movere . Horat. l. 3. 2d. 4. v. 54. quid minaci Porpliyrion ftatu Contra fonantem Palladjs ægida poffet ? Plaut. Mil. 4. 9. 12. In ftatu ftat fenex ut adoriarur moechum . b. e. fe compofuit ad adoriendum, inftar gladiatoris pugnaturi. Unde translate ad pugnas forenfes , Cic. in Orat. c. 37. Quo genere nos mediocres, aut multo etiam minus ; fed magno femper ufi impetu , fæpe adverfarios de ftatu omni dejecimus. *J A Rhetoribus flatus dicitur quæftio , quæ ex prima caufarum confli&ione nafcitur : v. gr. Occidifli hominem : wom occidi. Ex hac confli&ione nafcitur ftatus , occideris me bomincm., quia in eo tota caufa ftat & confiftit . V. Qtuintil. l. 3. toto cap. 6. Cic. in Top. •, , : 3. im Partit. c. 29. item l. 1. de Invent. c. 8. ubi conftitutiomem appellat , ut etiam Au:i. ad Heremm. l. 1. c. 1 1. V. Conßitutio . “I Frequentiffime per metaphoram ponitur pro modo , quo quæque res ftat , conditione , qualitate fortunae , ioco, ordine, fiaro, condizione . Cic. Attic. l. 4. epift. 2. Tibi declaravi , adventus nofter qualis fuiffet , & quis effet ftatus, atquc omnes res noftrae quemadmodum effent , ut in fecundis fluxae , ut ia adverfis , bonæ. jd. de Harufp. refp. c. 28. Hunc fratum , qui nunc eft , qualifcumque eft, nulla alia re, nifi concordia, retinere poffumus. Semeg. in Agam. v. 3o8. Secede mecum , ut rerum ftatum dubium ac mimacem jun&a confilia explicent. Ovid. 5. Triff. eleg. 1. v. 5. Flebilis ut nofter ftatus eft , ita flebile carmen. Liv. ]. 24. cap. 28. Nullius civitatis ftatum fortunatiorem beatioremve fore . Cic. pro Sull. c. 1 1. ad fin. Ego vitam omnium civium , ftatum orbis terrae , &c. quinque hominum perditorum poena redemi. & cap. 22. Status reipublicæ maxime judicatis rebus continetur. la fuffißenza . & Fam. 6. ep. 1. Suum ftatum tenere. Id. l. 4. ep. 1. aliquid de priftino ftatu retinere. Id. pro Balb. c. 7. Quo quifque loco natus èft , hunc vitae ftatum ufque ad fene&utem obtinere debet. Id. Verr. z. c. 4. ad fim. reftituere aliquid in priftinum ftatum . Id. in Pifon. c. 28. Ut meliore fimus loco, ne optandum quidem eft : deteriore ftatu ut fimus, unus eft inferior gradus, aut interitus , aut fervitutis. Liv. l. 26. c. 5. & lib. 32. c. 1 1. Cum in hoc ftatu res effet. Id. l. 3. c. 68. Privatæ res veftræ in quo ftatu funt ? Al. omitt. in. Id. lib. & cap. 22. Hoc ftatu rerum in Hifpania , 1'. Scipio in provinciam venit. & ibid. Eum in fecretum abdu&um monet, quo ftatu fit res. Cic. Parad. 2. a med. Confecutus fum , ut eo ftatu effem , quem , &c. . Brut. ad Brut. & Caff. l. 1 1. Fam. ep. 1. Quo in ftatu fimus, cognofcite. Cic. l. 1. de mat. Deor. cap. 12. Nihil femper fuo ftatu manet. Id. de Univerf. c. 1 3. Conftanter in fuo ftatu manere . & l. 2. Offic. c. 1. a med. Utinam refpublica ftetiffet , quo coeperat ftatu . & lib. 1. c. 2o. circa med. ' Acerba ita ferre , ut nihil a ftatu naturae difcedas. Id. pro Cluent. c. 38. Declinare de fuo ftatu . Id. Attic. l. 8. ep. 1 5. Convellere aliquem de priftino ftatu . Id. Verr. 4. c. 4. Fecerunt , ut me prope de vitae meae ftatu, dolore ac lacrymis deducerent. & lib. i. ad 4tt. ep. ult. Neque de ftatu nobis noftrae dignitatis eft recedendum. Id. in Pifon. c. 2. Convellere ftatum reipublicae. Id. Attic. lib. 3. ep. 1 o. Ex amplo ftatu concidere. Au&. ad Heremm. l. 4. c. 16. Col

- locare aliquem in ampliffimo ftatu . Cic. ad Brut. ep. 1 5. fub fin. * Si vicerimus, tua nobis au&loritate opus eft ad collocandum aii

quem civitatis ftatum . Tacit. in plur. num. Anm. 3. c. 28. ad fim. Multorum excifi ftatus: & terror ómnibus intentabatur. *] Statros mentis , fanitas, conftitutio, ratio. Cic. parad. 1. extr. Voluptas mentem e : fua fede & ftatu dimovet. Senec. in Troadib. v. 1 o47. Qui ftatus, mentis miferis, ubi omnis terra decrefcet , pelagufque crefcet. Senec. alter epi/?. 81. a med. Res magna , & ex beatiffimo animi ftatu profe£ta. *] Status bominum apud JCtos duplex eft. vel enim liberi funt, vel fervi , ut ait Cajus Dig. l. 1. tit. 5. ( qui de ftatu hominum infcribitur) leg. 3. *J Statur aetatis apud eofd. eft aetas XXV. annorum. Papinian. l. 31. leg. 79. ante med. «Quamquam teftamento cautum effet, ut cum ad, ftatum fuum frater perveniffet , ci dcmam folveretur. Adde Imp. 4lexandr. lib. 6.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Stellans olympus : Claudian. 1. z. de rapt. Prof. v. 363. ftellantes mox pi&a finus. Lucret. l. 4. v. z 1 z. cælo ftellante. 4. e. no&e ferema . Virg. 7. En. v. 21o. ftellantis regia cæli . . /al. Flacc. l. $. v. 623. fummi ftellantia Patris teâa. OJid. 5. Faß. v. 6o3. Tauri ora ftellantia. h. e. fideris Tauri. “I Translate Ovid. 1. Metam. v. 723. gemmis caudam ( pavonis ) ftellantibus implet . Plin. l. 18. c. 26. extr. Signum maturitatis lucentes vefpere per arva cicindelæ. ita appellant ruftici ftellantes volatus : Græci vero lampyridas. Valer. Flacc. l. 3. v. 98. ftellantia tegmina . %. e. veftis nitens , & auro , quafi ftellis , diftin&a . Sic Plin. l. 3 1. c. 2. *mte med. Tungri civitas Galliae fontem habet infignem , plurimis bullis ftellantem . Val. Flacc. l. 2. v. 499. ftellantia glauca Lumina nube tremunt. h. e. oculi ftellarum modo micantes. STELLÄRIS, re , adje&t. di flella. Macrob. l. 1. in Sonin. Scip. e. 14. a med. Heraclitus dixit, animam effe fcintillam ftellaris effentiæ. STELLAS, atis, & Stellatis , is , m. & f. Stellas campus feu ager , in Campania prope Cales . Cic. 2. Agrar. c. 31. a med. Quafi vero paulum differat ager Campanus ac Stellatis . Adde Agrar. 1. e. 7. Suet. in Caef. c. zo. Liv. /. 9. c. 44. lib. 1 o. c. 31. & lib. 22. c. 1 3. & in plurali Stellates campi , Sil. l. 1 1. v. 268. 4| Item in Etruria prope Capenam oppidum : ex quo Stellatina Tribus nomen habuit. V. vocem fequent. “I Reétus cafus Stellas analogia defenditur. nam fic Arpinas , Capenas , Privernas , Suffenas , &c. STELLATINUS, a, um, ad Stellatem agrum pertinens. Feffus : Stellatina Tribus di&a , non a campo eo', qui in Campania eft , fed eo, qui parum abeft ab urbe Capena : ex quo Tufci profe&ti Stellatinum eum campum appellaverunt . Liv. in fin. cap. 3. /. 6. Tribus quatuor ex novis civibus additæ, Stellatina , Tromentina , Sabatina , Arnienfis . Vetur lapis apud Gruter. pag. 35. n. 3. T. Antiftius T. F. Stellatina Severianus. Aelius pag. 4 1 o. m. 7. T. Flavio L. F. Ste. Cimbro. Alius pag. 484. n. 3. T. Vennonio T. F. Stell. FEbutiano . STELLÄTIS. V. Stellas. STELLATÜRA, æ, f. lucellum & compendium tribunorum militarium, & aliorum ducum , ex fubtra&ione partis annonae , quæ militi ab imperatore affignata erat. Spartian. in Pefcenn. c. 3. Tribunos duos , quos conftitit ftellaturas accepiffe , lapidibus obrui juffit . Lamprid. in Alex. Sever. c. 1 5. a med. Annonam militum diligenter infpexit : tribunos, qui per ftellaturas militibus aliquid tulifTent , capitali pœma affecit. Salmaf. ad loc. Spartiani cit. docet flellaturam di&tam effe pro ftellionaturam : hanc autem efíe calliditatem, verfutiam , frauderii : quia ßellio dicatur homo verfutus , fraudulentus , improbus s ( unde in Gloff. ftellionator, 'πι9Jtw; , impoftor eft ) hujufmodi habitos , qui annonam militibus fubtrahebant . Cafaubon. ibid. putat dici a στέλ&ν , mittere : fortaffe quia pretii loco daretur , ut milites a . fignis dimitterentur. *J Ex lib. 12. Cod. tit. 38. leg. 12. & lib. 7. Cod. Theodof. tit. 4. leg. 28. colligi videtur , pofterioribus temporibus permiffum fuiffe Tribunis hujufmodi emolumenta percipere. STELLÀTUS, a, um, feminato di flelle, ßellante , fellato, 2a repwtè;, & rrtode ; , ftellis confperfus, ftellans, fidereus, Cic. §. Tufcul. c. 3. Nec vero Atlas fuftinere cælum , nec Prometheus affixus Caucafo , ' nec ftellatus Cepheus traderetur , nifi , &c. %. e. fa&tus fidus , & ftellis inftru&us. Val. Flacc. l. z. v. 42. Aftraque , & effufis ßellatus crinibus æther. Claudian. l. 3. de rapt. v. 8. Ut patuit ftellata domus. b.*. fedes deorum , olympus. Id. de IV. conful. Honor. v. 2o8. de Caff. & Poll. ftellati pariter crines. *J Translate Virg. 4. Æm. v. 261. atque illi ftellatus iafpide fulva Enfis erat . b. e. capulus cnfis multis iafpidibus , quafi ftellis , diftin&tus . Plin. l. 37. c. 9. inter varias iafpidum fpecies effe ait & ftellatam rutilis pun&is . C. Memmius apud Serv. ibid. Syriaci calceoli gemmarum ftellati coloribus. Plin. 1. 1o. c. 67. Salamandra , animal lacerti figura, ftellatum . Ovid. 5. Met. v. 461. variis ftellatus corpora guttis . & Plin. l. 37. c. 1 o. a med. Gemma ftellata nunc fanguineis , nunc auratis guttis. Id. l. 19. c. 1. fub fin. Vela colore cæli , ftellata , per rudentes iere in amphitheatro Neronis. Claudian. 1. 2. de rapt. Prof. v. 1 3o. Hæc graditur. ftellata rofis. h. e. rofis , ceu ftellis ornata. Ovid. Met. 1. v. 664. Stellatus Argus . h. e. oculis plurimis inßru&us : de quo Nemefian. in Cyneget. v. 31. Stellatumque oculis cußodem virginis Ius . & Stat. 6. Tbeb. v. 277. inocciduis ftellatum vifibus Argum. Lucan. l. 3. v. 435. & Sil. l. 13. v. 1o9. Hic latera intextus ftellatis axibus agger. %. e. lignis cancellatim decuffatis, & in modum ftellæ radiatæ prominentibus . Sunt qui flellatos axes intelligunt axes rotarum radiatos: fed hoc in Lucano , & Silio locis citat.Tlocum non habet. STELLIFER, a, um , ßellato , ftellante , & rrspc©3pos , ftellas ferens , ftelliger, ftellatus , ftellans . €ic. in fomn. Scip. c. 5. Summus ille cæli ftelliferi curfus . Senec. in Hippol. v. 785. te ftellifero defpiciens polo. STELLIGER, a, um , ftellifer . Senec. im Herc. Oet. v. 19o7. Atlas Melligeri ve&tor Olympi. & verf. 1 343. ubi illa , quæ mundum tulit, ítelligera cervix ? Stat. l. 12. v. 565. Stelligeri jubar omne poli. Sil. l. 13. v. 863, ille deum gens Stelligerum attollens apicem, Trojanus Iulo Cæfar' avo . h. e. C. Julius , in cujus nece cometes apparuit, creditus anima ejus in deos relati , uti narrant 4uguffus apüd Plin. 1. 2. c. 25. & Sueton. in Cef. c. 88. qua de caufa fimulàcro capitis ejus ftella adje&ta eft . Varr. apud Non. c. 4. m. 174. Viae ftelligeræ ætheris. STELLIMÎCANS , antis, flellato , ftellis micans . Varro apud Prob. ad Eclog. 6. Virg. v. 31. Limbus pi&tus biffex fignis ftellimicantibus. STELLIO, onis, m. tarantola , dzxz^x887*;, ^yz^s%t* , animal non

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nymice Id. 1. 17. c. z r. Serere e pampinariis fterile eft . h. e. fte

[ocr errors]

le, aut vacuum laude ? Id. i. 5. ep. z. Epiftolae fteriles , %. e. qu* fine munufculis mittuntur. & ep. 17. fub £n. Sæculum fterile & effetum. Stat. Theb. l. 6. v. 7o. ca£i & fterilis fama - Martial. l. 1 o. epigr. 38. in fterili vita labore peit. & epigr. 18. & Juvenal. fat. iz. v. 97. fterilis amicus . h. e. qui nihil donat : aut a quo nihil fperatur. PJaut. Trucul. 2. 1. 3o. Sterilis amator a datis. Martia/. l. 1. epigr. 77. & J uveaal. /at. 7. v. 2o3. fterilis cathedra . %. e. profeffio docendi, aut recitandi nullum ferens emolumentum . Ovid. i. Met. v. 496. fterilem fperando nutrit amorem . %. e. quem nullus fucceffus manet. Tacit. 4nn. 1. c. 17. Sterilis pax . h. e. quæ nulla militibus praemia parit , Propert. i. 4. e/. ult. v. 62. fterilis domus . h. e. in qua nulli liberi . Papinian. Dig. lib. 22. tit. I. leg. 7. Numi (teriles. h. e. qui nullas ufuras pariunt. 4| Cum genit. Tacit. 1. Hiß. c. 3. Non tamen adeo virtutum fterile faecuIum , ut non & bona exempla prodiderit . Perf. fat. 5. v. 75. heu fteriles veri ! quibus una Quiritem Vertigo facit. h. e. nefcii, a vero alieni.

[ocr errors][merged small]

fierilitates . Colum. 1. 3. c. 15. a med. Malleoli vitium fterilitate

affe&i . Vellej. 7. 1. c. 1. ad fin. Sterilitas frugum. fcarfezza , careftia. Sic Colum. l. 2. c. I o. Sterilitas annonæ. Plin. l. 36. c. 4. Sicyonem fames invafit ac fterilitas . Id. l. 2 5. c. 7. Clymeno pota. fterilitatem etiam viris fieri . Id. l. 18. c. 14. in fin. de lupino. In humido vermiculi umbilicum ejus in fterilitatem caftrant. Id. l. 16. c. 26. ad fin. Arborum denfitas fterilitatem facit . Id. l. 28. c. 8. ante med. Sterilitatem mulierum emendare . & lib. 31. c. 2. abolere . “T Translate Id. 1. 18. c. 29. a med. Sterilitas cæleftis . mali inßuffi . & lib. 14. in proœm. Sterilitas fortunae . Id. l. 1 5. c. 29. Languida auétoritas Patrum fa&ta eft , ac paulatim in fterilitatem emarcuit majeftas.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

;£«•, atp&wvat , humi fpargo, aut expando, fubfterno . Tibull. l. 1. el. 8. v. 59. Namque opibus congefta tuis hic glarea dura Sternitur, hic apta jungitur arte filex . Ovid. 4. Met. v. 741. Mollit humum foliis, natafque fub æquore virgas Sternit . Id. l. 8. v. 657. Veftibus hunc ( le&um ) velant , quas non nifi tempore fefto Sternere confuerant . Id. 4. Faft. v. 654. Sternitur in duro vellus utrumque toro. Id. z. Amor. el. 14. v. 8. Sternatur pugnæ triftis arena tuae. Plin. l. 6. c. 29. circa med. Bubulos utres binos fermentes ponte , piraticam exercent . Id. 1. 3 1. c. 1 1. Spongiæ ad lunam & pruinas fternuntur inverfae , ut candorem bibant . Grat. in Cyneg. v. 487. fternere arma per flores. “I Metonymice eft tegere , operire , coprire fpargendo , o ffendendo : quia fternendo fit , ut id, fupra quod aliquid fternimus , tegamus . Horat. l. 3. od. 17. v. 9. cras foliis nemus Multis, & alga litus inutili Demiffa tempeftas ab Euro Sternet. Virg. 3. Georg. v. 297. Et multa duram ftipula filicumque maniplis Sternere fubter humum . Val. Flacc. l. 3. v. 175. Litora fternuntur nive . Plin. l. 33. c. 5. Arenam Circi chryfocolla fternere . Id. l. 18. c. 6. in fin. Foffas filice , vel glarea fternere . Virg. 8. Æn. v. 7 1 9. Ante aras cæfi terram ftravere juvenci. üupzovg. fignificat enim ingentem hoftiarum numerum . Sic Aen. 9. v. 666. Sternitur omne folum telis . & Sil. l. 6. v. 6oz. Tyrrhenas fternere valles cædibus. “T Sternere viam , tegere & munire lapidibus , laffricare, fare un felciata , infeliciare , 38oTovév . Liv. l. 1 o. c. 23. in fi. Semitam faxo quadrato a Capena porta ad Martis ftraverunt. Id. l. 41. c. 27. Cenfores vias fternendas filice in Urbe locaverunt. Lucret. l. 3. v. 1 o43. de Xerfe . viam qui quondam per mare magnum Stravit , iterque dedit legionibus ire per, altum . fi flrada, ja&is pontibus. “T Translate Stat. 12. Tòeb. fub fin. praefens tibi fama benignum Stravit iter . , Sil. l. 12. v. 5 1 3. hoc iter Alpes, Hoc Cannæ ftravere tibi. “T Sternere leéfum , apparare , inftruere, ftragulis & pulvillis , aliifve rebus ornare dormiendi , aut coenandi caufa, preparare . Cic. pro Cluenr. c. 5. fub fin. Le&tum illum genialem , - quem biennio ante filiæ fuæ nubenti ftraverat , in eademi domo fibi ornari & fterni jubet . Id. pro Mur. c. 36. Rogatus eft, ut triclinium fterneret : atque ille ftravit pelliculis hædinis le&ulos Punicanos . Juvenal. fat. 6. v. 5. Silveftrem montana , torum cum fterneret üxor Frondibus , & culmo , vicinarumque ferarum Pellibus . Plin. l. 24. c. 9. Foliis viticis cubitus fibi fternunt . Adde Terent. Heaut. I. I. 73. & Adelpb. 2. 4. 2 1. Plaut. Stich. z. 2. 33. & Mem. 2. 3. 3. & Martial. l. 8. epigr. 67. Sic arceram fterneré . Lex XII. Tab. apud Gell. l. 2o. c. 1. Abfolute Plin. l. 7. epiff. 27. circa med. Jubet fterni fibi prima domus parte : pofcit pugillares, ftilum, lumen. “I Sternere equum , ephippio tegere & inftruere , fellare , bardare . Liv. l. 37. c. 2o. ad fin. Equos non fternere, non infrenare , aut afcendere facile poterant. Adde Veget. l, 3. de re Veterim. c. 78. “J Eft etiam dejicere, profternere, gettar Ta

[ocr errors]

rapidus montano flumine torrens Sternit agros, fternit fata lætaTbo

umque labores . Liv. l. 27. c. 47. ad fin. Feffi fomno ac vigiliis

fternunt corpora paffim. Colum. de arborib, c, 6. Vitis, fi fle&i poD d teft,

[graphic]
« НазадПродовжити »