Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

STA

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

mia tempeftate turbantur. Ia. Æm. ro. v. 763. medii per maxima Nerei ftägna. Lucan. i. 8. v. 853. rubri ftagna profundi. Ovid. 4. Faß. v. 278. Phrixeae ftagna fororis. b. e. THellefpontus. Sil. /. %. v. 282. Cun&a per & terras, & lati ftagna profundi Condiderát fomnus. “I Stagnum pro ßanntum quidam dixere: unde ffagnetur, & ftagmatus. STAGONfAS, æ, m. szyoy/x« , dicitur a Græcis genus turis mammofum , cum hærente lacryma priore confecuta alia mifcuit fe : a g*ζω , ftillo. Plin. l. 12. c. 14. 4 med. STAGONITIS, itis, f. 5zyoyítt;, fuccus ftillans refinæ modo ex quadam ferula, qui & galbanum. dicitur. Plin. l. 1 2. c. 25. fub fin. STALAGMIA , orum , n. orecchini in figura di goccia , szxxyvtx , inaures ex bacca pendula, oblongæ : ita di$tæ quia guttæ aqueæ pendentis ( quæ Græce sz\zywè; ) fimilitudinem referunt. Plaut. Mem. 3. 3. 18. Inaures da mihi faciundas pondo duum nummum flalagmia. Feftus : Stalagmium genus inaurium videtur fignificare. Cæcilius : Jam ex aure ejus ftalagmium domi habeo. STALAGMIAS , ae , m. szxzyv ?«< , ftiria , feu gutta cujufdam fucci ftillântis, ex quo atramentum futorium fit . Plin. l. 34. c. 12. a. med. STAMEN, inis, m. ordito , fame , filo , sWww , Dorice gxwzw , lanae pars longior , & nervofior , quæ pe&tendo feparata a breviore , netur in fitum , quod validum & bene tortum, ordiendæ telae principium eft : cui fubtemine tranfverfim intertexto , tela fit : a voce Graeca allata : vel , fi malis Latinæ originis effe , a fando , quod co ftat omne in tek velamentum , ut ait Varr. l. 4. de L. L. c. 23. vel potius quod qui ftantes texebant, ftamen fufpenfis ponderibus ad ' perpendiculum extendebant , aut ait Senec. ep. 9o. ante med. & in Re&a , ae , di&tum eft. Tibull. l. 1. eleg. 3. v. 85. pofitaque lucerma Deducat plena ftamina longa colo. & eleg. 7. v. 84. Ducit inops tremula (tamina torta manu . Propert. l. 1. el. 3. v. 4 I. ftamine fallere fomnum . h. e. mendo. 0 vid. l. 1. de ar. am. v. 695. Rejice fuccin&tos operofo ftamine fufos . Id. Heroid. ep. 3. v. 75. data penfa trahemus : Et minuent plenas ftamina noftra colos. & ep. 9. v. 79. & Met. 12. v. 475. ftamina torquere digitis, aut pollice. Senec. in Herc. Oet. v. 373. udum ftamen manu intorquere . Claudiam. l. 1. in Eutrop. v. 274. here. 0 vid. Met. 4. v. 1 78. tenuiffima. & lib. 4. v. 22 1. Levia verfato ducentem ftamina fufo. & lib. 6. v. 54. Tela jugo vin&ta eft: ftamen fecernit arundo : Inferitur medium radiis fubtemen acutis. & verf. 576. Stamina barbarica fufpendit callida tela. & lib. 4. v. 275. radio ftantis percurrens ftamina telæ. ^ Poetæ fæpe referunt ad Parcas, & vitam fignificant, aut fortem vitae. Propert. l. 4. eleg. 7. v. 3 1. Jur6 ego fatorum nulli revocabile ftamen. Tibull. l. 1. eleg. 8. v. 1. Hunc cecinere diem Parvæ fatalia mentes Stamina , non nulli diffoluenda deo. Ovid. 4. Triff. el. 1. v. 63. Hic quoque cognofco natalis ftanmina noftri : Stamina de nigro vellere fa&ta mihi. & lib. 5. el. 1 3. v. 24. Non ita funt fati ftamina nigra mei. Id. in Ibin , v. 245. at Clotho juffit promiffa valere , Nevit & infe&a ftamina pulla, manu . Lucan. l. 6. v. 777. triftia Parcarun ftamina . & lib. 3. v. 19. rumpunt ftamina Parcae . h. e. vitam ad:munt. Juvenal. fat. 1 o. v. 252. iimio de ftamine queri , h. e. de vita nimis diuturna. Adde Tibull. 1. & eleg. 3. v. 35. Sil. l. 1. v. 282. Senec. in Oedip. v. 981. Juvenal. fat. iz. v. 63. & fat. 14. v. 249. Claudian. de B. Gild. v. 2o3. &c. *J De quocumque filo Propert. l. & e!eg. 4. v. 39. Prodita quid mirum fraterni cornua monftri, Cum patuit le&o ftamine torta via ? Plin. l. 19. c. 1. Singula retium ftamina centeno quinquageno filo conftabant. “I De filo araneæ. Ovid. 6. Met. v. 144. Cetera venter habet , de quo tamen illa remittit Stamina, & antiquas exercet aranea telas . Adde Plin. l. 1 1. c. 24. 4] De fidibus. Ovid. 1 1. Mer. v. 17o. tum ftamina do&to Pollice follicitat . Vetus Poeta apud Pithæum l. 4. p. m. 1 3 1. Mufica contingens fubti]i ftamina pulfu . ^ *J Per fynecdochen eft veftis . Claudian. l. 1. in Eutrop. v. 3o4. & lib. 2. de laudib. Stilich. v. 346. & lib. 2. de rapt. Prof. v. 34. “T Apud Propert. l. 4. eleg. 9. v. § 1. eft infula aut vitta in capite facerdotis. Adde Sil. l. 3. v. 25. *| Per metaphoram fibræ in ligno, fila in herbis, & fioribus re&to ordine in longum protenfa. Plin. l. I 6. c. 38. fub fin. Quibufdam pulpa fine venis, mero ftamine & tenui conftat . hæc maxime fiffilia . Id. l. 2 1. c. 5. de lilio . Ita odor , colorque duplex , & alius calycis , alius ftaminis. tenue filum ante dixerat. STAMINARIUS, a , um , adje&t. a ftamine. Staminariæ titulus eft Comoediæ a Laberio compofitæ, quæ intercidit. Gel!. $. 16. c. 7. Laberius in Staminariis. STAMINÀTUS, a, um, ftamine contextus, ut Staminatae veftes, apud Petrom. im fragm. Tragur. c. 41. extr. Burmam. fed locus eft valde dubius, aliis alia legentibus. ,^ STAMINÉUS, a, um , ad ftatnen pertinens. Propert. lib. 3. eleg. 4. v. 26. Staminea rhombi ducitur illa rota. b. e. licio e filis varii coloris quadam religione & artificio circa rhombum contortis, quod habere credebatur in veneficiis vim maximam . Id. l. 2. eleg. z 1. v. 35. Deficiunt magico torti fub carmine rhombi. Lucan. 1. 6. v. 46o. Traxerunt torti magica vertigine fili. Ovid. 2. Faft. v. 375Tum cantata ligat cum fufco licia rhombo. Adde lib. I. Amor. eleg. 8. v. 7. & Petron. in Satyr. c. 1 3 I. quæ omnia jam viderunt viri do&ti. Itaque rota rhombi flaminei eft rhombus licio implicitus , & rotatus. Quo pertinere videtur illud Virg. Ecl. 8. v. 73. Terna tibi hæc primum triplici diverfa colore Licia circumdo. *[ In lignis flamineæ veme funt fibræ re&tæ, & in longum du&tæ inftar extenfi ftaminis . Plin. l. 16. c. 43. Magna & glutini ratio propter ea, quæ fe&tilibus laminis, ac in alio genere operiuntur. Stamine

ana in hoc ufu probant venam , & vocant feruleam. C c STAN

N.

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

immotus. Statarius labor apud Sidon. l. 5. ep. 17. a med- eft , qui
a ftantibus, aut fedentibus fit. Statarius miles apud Liv. 4-9; *-*?-
& lib. zz. c. 18. eft, qui in acie & pugna ordines fervat » & pede
immoto pugnat , neque loco pelli fe patitur. Stataria. p****** • &
congreffio apud Ammiam. lib. 4. cap. 2. ( al. 6. ) .& lib. *°- *; 8.
( al. 19. ) qua pede collato pugnatur, & immobili , wzò*^ **x* •
Defcribitur a Plauto Amph. 1. 1. 83. In fugam fe tamen nemo con-
vortitur, nec recedit loco , quin ftatim rem gerat. Anjmagm opi£-
tunt, priufquam loco demigrent. Quifque utiTfteterat , jacet • obti-
netque ordinem. “ Statarium prandium apud Magne****** *** 83-
riar. a3. ad Julian. c. 1 1. extr. qüod a ftantibus, & in Progig*u
capitur. “| Statarius lixa dicitur a Pacato in Paneg.. TAeodof. c.
3 í. per convicium Maximus tyrannus, qui tempore The9dofii, fe-
iiioris imperium affeétaverat : quafi nón íatariu§ & fortis miles ,
fed quafi `lixa aut vilis calo feinper in acie fuerit. Armigerum li-
xam eum vocat Aufon. de clar. urbib. n. 7. v. 7. Etiam apud Liv.
1. 3o. c. 28. ftatarius femilixa, ut quiderh nonnulli legunt •, dicitur
per contemptum Syphax Numidarum rex : quem locum videtur in
mente habuiffe Pacatus. Verum Gronov. l. 4. Obfervation. c. 7. le-
&ionem mutat , & ex eod. Liv. l. 24. cap. 48. Statorius reponit.
* Stataria comœdia dicitur , quæ lenis eft & tranquilla , neque af-
fe&tibus aeftuans : contra motoria , laboriofa, turbulenta , & a dif-
curfantibus perfonis ac tumultuantibus a&ta. ex quibus tertium ge-
nus exfiftit, mixtum ex utroque aétu. Ita docent Calphurn. in pro-
legom. Heautontim. & ad ejufdem prol. v. 35. & Donat. in pro!.
Adelph. v. 24. & alibi . Qualis f?atarua fit, & motoria præclare fi-
gnificat Terent. Heaut. prol. v. 35. Date poteftatem , mihi Stata-
riam agere ut liceat per filentium : Ne femper fervus currens, ira-
tus fenex, Edax parafitus, fycophanta autem impudens , Avarus le-
no affidue agendi fint mihi Clamore fummo, cum labore maxumo.
*] Hinc translate Cic. in Bruto, c. 3o. extr. Volo enim , ut in fce-
na , fic etiam in foro , non eos modo laudari , qui celeri motu
& difficili utantur, fed eos etiam , quos ftatarios appellant , quo-
rum fit illa fimplex in agendo veritas, non molefta. & cap. 68. C.
deinde Pifo , ftatarius, & fermonis plenus orator , &c.

[ocr errors]

Item peculiariter pondus quatuor drachmarum . Item moneta quatuor drachmas valens. Varii fuere ftateres, variique valoris apud Hebræos, Græcos , &c. De Hebræorum argenteo Hieronym. lib. 3. in Matth. c. 1 o. Stater dicitur, qui duo habet didrachmata.

[ocr errors]

ne lancibus ponderantur : ab ?s^ut , appendo, libro , pöndero. Proprie differt a trutina , ut fpecies a genere. Duae enim fpecies trutinae , libra , _quæ binas håbet lances ; ftatera , quae fcápo conftat pun&is diftin&to, quæ pondera difcriminant. Vitrùv. l. fo. cap. 8. Id autem ex trutinis, quæ ftateræ dicuntur , licet confiderare. Cum enim anfa propius caput unde lancula pendet , ubi ut centrum eft collocata , & æquipondium in alteram partem fcapi , per pun&a vagando , quo longius , aut etiam ad extremum perdúcitur paulo , etiam pari pondere ampliflimam penfionem parem perficit, §er fcapi librationem & examinationem longius a centro recedentem. Stat. /. 4. filv. 9. v. 46. Sed certa velut æquus in ftatera , Nil mutas , fed idem mihi rependis. Plin. l. 31. £. 3. ante med. statcra judicare de falubritate aquarum . Cic. in fragm. pro Scaur. apud Afcon. Obfignare ftateras. Varr. apud Non. c. 6. m. 4t. statera auraria. faggiuolo. *] Sumitur & pro libra , bilancia. Petgon. in Satyr. c. 33. Super Libram. ( fignum cælefie ) impofuerat fateram , in cujus altera parte fcriblita erat, in altéra placenta. Sueton. in Vefpaf. c. ult. Dicitur vidiffe quondam per quietem ftateram pofitan examine æquo, cum in altera lance Claudius & Nero ftarent , in altera ipfe ac filii . “I Translate Cic. z. de orat. c. 38. Haec noftra oratio multitudinis eft auribus accommodaníla , ad ea probanda , quae non aurificis fatera, fed quadam populari trutina examinantur. “T . A fimilitudine ftateræ vel libræ , άi$tum eft jugum , unde vin&to fune, & alligata mula, currus trahebatur: In Gloff. dicitur (vyès, quod & jugùm, & ftäteram fignificat. Stat. l. 4. filv. 3. v. 33. impeditum Tardabant inter orbitæ tacentes, Dum pondus nimium querens, fub alta Repit languida quadrupes ftatera. * Item vafa quædam efcaria , rotunda & concava , inftar lancium librae. Plin. i. 33. c. 1 1. a med. ex carm. Nepete. Tympana fe juvene appellata ftäteras & lances , quas antiqui magidas appellaverant. "] Metonymice eft rei pretium. Plin. !. i2.de fucco pamacis, cap. 26. Laudatur candor ejus ceaai: fequens pallido ftatera ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

vel quippiam fimile. ufurpaffe. ' •. - TATiCULUS, i, m. balletto , danzetta, àpx^w« , genus faltationis ßätariæ, ápxyux swatgor , h. e. quod non difcurreiido , f£d. exiguo corporis motu peragebatur. Staticulos dare , eft hujufmodi faltatio- nem edere. Mäcrob. l. 2. Saturn. c. 1o. M. Cato fenatorem non jgnobilem Cæcilium , fpatiatorem & Fefcenninum vocat, eumque {taticulos dare his verbis ait : Defcendit de cantherio : inde ftaticulos dare, ridicularia fundere. Et alibi in eundem : Præterea cantat, ubi collibuit : interdum Græcos verfus agit , jocos dicit , voces demutat, ftaticulos dat. Plaut. Perf. 5. 2. 43. Nequeo , leno , quin tibi faltem ftaticulum dem , olim quem Hegea faciebat. TAT[LINUS. V. Statansur. TATIM , adverb. a piè fermo, coffantemente, perfeverantemente , '<»4.#»w;, sz3tc.}ας , ftando , firmiter, ftabili pede , 'conftanrer, , perfeveranter : a ßo. Plaut. Ampb. 1. I. 82. Fugam in fe nemo convertitur , Nec recedit loco , quin ftatim rem gerat . & verf. 1 2o. Ita ftatim (tant figna . Enm. apud Non. c. 4. n. 423. Qui res cum Achivis gefferunt ftatim. ( Adde Afram. ibid. ) Terent. Phorm. 5. 3. 6. Ex his prædiis talenta argenti bina ftatim capiebat. b. e. perpetuo , æqualiter fingulis annis. Accius apud Charif. l. 2. pag. 195. Putfch. Ve&igalia legerant veftra, & fervantur ftatim. /. e. ftatute , ordinate , inquit Charifur. *J Saepius eft illico, protinus, e veftigio, nulla mora interpofita , confeftim , fubito , toffo , di botto, imcontanente, èvSç , &vtiwz, τzpxx;άux. Caef. l. 1. B. Gall. c. penult. extr. De fe ter fortibus confultum dicebat, utrum igni ftatim mecaretur, an in aliud tempus refervaretur. Salluj?. in Jug. c. 59. in fin. Poftremos in agmine tentare , ac ftatim in colles regredi . Cic. de Harufp. refp. c. 1. ad fin. Haud poteft gravioribus a me verbis vulnerari , quam eft ftatim a P. Servilio confe&us ac trucidatus. Flor. /. z. c. 2. Statim , ac fine mora , & lib. 2. c. 8. Statiin , & e veftigio . Martial. l. 6. epigr. 3. Sex feftertia fi ftatim dediffes. Liv. l. 3. c. 22. Principio anni ftatim res turbulentæ. Id. 1. 4. c. 53. Impigre primo ftatim adventu arcem recipit. Tacit. 6. Ann. c. 3. Hoc pretium adulationis tulit, ftatim curia, deinde Italia exa&us. Senec. de tranquill. c. 1 1. ante med. Qui fcit , hoc fibi, cum conciperetur , ftatim condi&um , . &c. b. e. jam inde a primcipio. *J Cum particulis ut , ac, atque , rtum , a vel ab , poft , quam . Cic. 2. Fam. epiff. 1 3. Meque ab eo diligi ftatim coeptum effe , ut fimultatem depofuimus , fenfi. Id. Attic. l. 2. ep. 12. Litteras fcripfi hora decima, ftatim ut tuas legeram . Id. l. 1 z. ep. 18. Ut heri me falutavit , ftatim Romam profe&tus eft . Id. Attic. 1. 1 5. ep. 12. Dicebat , fe ftatim iturum , fimul ac ludorum apparatum iis tradidiffet. Ulpiam. Dig. lib. 1. tit. 16. leg. 1. Procon{ul ubique proconfularia infignia 'habet ftatim atque urbem egreffus eft. Pallad. im April. tit. 3. Semen ftatim cum fpargitur, obruendum eft . & mox. Ocimum cito nafci dicitur , fi ftatim cum feveris , aqua calida perfundas. Colum. l. 1 1. c. 1. ante med. Statim a prima luce. Plin. l. 18. c. 7. fub fin. A prima ftatim maturitate. Id. l. 16. c. 1 o. Piceæ rami pæne ftatim ab radicc modici. Sueton. in Aug. cap. 83. Exercitationes campeftres ftatim poft civilia bella omifit. Pallad. in Februar. tit. 15. in fin. Statim poft putationem . Martian. Dig. lib. 1. tif. 16. leg. 2. Proconfules ftatim quam urbem egreffi fuerint, habent jurifdi&ionem . Ulpian. lib. 7. tit. 9. leg. 1. a med: Quarum prior ftatim committitur , quam aliter fuerit ufus. *] Pro recenter, modo, di frefco. Pallad. lib. 1. tit. 35. ad fin. Ventriculus vervecis ftatim occifi. “T Statim pro firmiter primam producit: pro illico corripit , ut docet Donat. ad Terent. Pborm. $. 3. 6. & alii. Sunt tamen , qui producunt etiam pro illico : quos imitari non cft opus. Aviem. im Arat. v. 397. Tum fuccifa Ceres ftatim cum mergite culmi. Alcim. Avit. l. 2. v. 18o. Quadam nos {tatim luituros morte reatum.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

cui opponitur itio, motus. Unde apud Lucret. l. 4. verf. 389. & 396. & lib. 5. v. 479. & 519. mamere in ftatione eft quiefcere, non ire, non moveri . Et ftatio terræ apud Manil. l. 2. v. 7o. eft ejus immobilitas. Valer. Max. l. 3. c. 2. fe&. 23. Solus immobilem ftationis gradum retinens. h. e. ftatum locumque fervans, quem occupaverat. W Stationem facere apud Vitruv. l. 9. c. 4. ante med. & Plin. l. 2. c. 17. a med. dicitur fidus , cum ftare videtur, nec progredi. Nam ftellæ, inquit Plin. l. 2. c. 16. a med. percuffae in qua diximus parte ( h. e. cum difiant a fole CXX. partibus ) & triangulo folis radio inhibentur re&um agere curfum, & ignea vi levantur in fublime. Hoc non protinus intelligi poteft vifu noftro, ideoque exiftimantur ftare : unde & nomen accepit ftatio. Id. cap. præced. alias effe ait ftationes matutinas, alias vefpertinas : de quib. confulantur Aftrologi. *] Commoratio, habitatio , dimora, foggiorno. Cic. in fin. l. 6. ad Attic. Athenis ftatio mea nunc placet. 0vid. S. Faß. v. 719. de Caff. & , Poll. alterna fratrem ftatióne redemit. Pallad. l. 1. tit. ult. Aratra aurita, quibus poffint contra flationes humoris hiberni, fata celfiore fulco attolli . . h. e. ubi humor diu moratur , nec defluit . *J Item pofitus, fitus, pofitura , fto , * $svxtrauê<. Vitruv. /. 1. cap. z. “I Saepiffime fumitur pro loco, ubi milites ftan* præfidii caufa : & pro ipfis militibus : item pro ipfa cuftodia & præfidio , quartiere di guardia , Jn 3: vuz, £v\x«t*iptov. Caef. l. 6. B. Ga!. c. 41. Quod cohortes ex ftatione & Tom. IV.

* Dicitur etiam Hieronym. non femel I'

Praefidio effent emiffae. Salluff. in fragm. apud CAarif. !ib. z. pag. 185. Patf.4. No£tu diuque ftationes & vigiliâs tentare ; Liv. 1. 1 o. c.32. ad fin. Ad ftationem Romanam, in porta fegniter agentem vigilias perveniunt. Id. /. 5. c. 44. ad fin. Ubi nox appetit , fine munimento, fine ftationibus ac cuftodiis, paßim ferarum ritú fíernuntur. Caef. 1. 1. B. Civ. c. 59. Longioré circuitu cuftodias ßationefque equitum vitabant. Id. B. Gall. 1. 5. c. 15. Impetu in eos fa

o, qui erant in ftatione pro caftris collocati.. & lib. 4. cap. 3z. Duas cohortes in ftationem fuccedere juffit. & lib. 7. c. 69. Ibi caftella viginti tria fa&a , in quibus interdiu ftationes difponebantur , ne qua fubito irruptio fieret. Liv. l. 3. c. 5. Vigiliæ ifi urbe , ftationes ante portas, præfidiaque in muris difpofitâ. Tacit. Aan. 14. c. 8. Anicetus villam ftatione circumdat. com guardie. & lib. 1 3. c. 24. Statio cohortis adfidere ludis folita, demovetur . lo ßaccamiento gi guardia . & Sueton. im Tiber. c. 37. Stationes militum per Italiam folito frequentiores difpofuit . Tacit. l. 1. Hiff. c. 28. & zo. Stationem agere . effer di- guardia . & lib, 13. Ann. c. 33. Stationem , & vigilias inire. Virg. Æn. 9. v. 183. portam ftatione tenere. Claudian. lib. 2. in Rufin. v. 59. vigiii imuros ftatione tueri. Virg. Æn. 9. v. 222. Sueton. in Aug. c. 24. & Stat. 1 1. T%eb. verf. 24o. ftationem deferere , relinquere. “I De ipfa vigilia , quæ a militibus in ftatione agitur. Petrom. in Satyr. c. 1 oz. Ünus nauta ftationis perpetuæ interdiu no&uque jacet in fcapha. <T Tranf. late Cic. de Sene&. c. 2o. Vetat Pythagoras, in* iffu imperatoris, id eft Dei , de præfidio & ftatione vitæ decedere. Vellej. 1. z. cap. i 24. Pugnans cum Cæfare Senatus, ut ftationi paternæ fuccederet. b. e. imperio. Ovid. 2. Triff. v. 2 19. imperii (latione reli&ta. Au?. d;a!. de Oratorib. c. 17. Adjice fextam jam felicis hujus principatus ftationem , qua Vefpafiamus rempubl. fovet. b. e. fextüm annum imperii. Vellej. in, fin. l. 2. Eique fun&o longiffima ftatione mortali deftimate fucceffores quam feriffinos. ( Adde Auguf?. in epiff. apud

[ocr errors]

lacrymis , femperque paratis In ftatione fua. Ovid. Met. 1. v. 626. de oculis Argi. fuis vicibus capiebant bina quietem : Cetera fervabant, atque in ftatione manebänt. vesliavai, in guardia. & lib. 9. v. 33. Brachiaque oppofui , tenuique a pe&ore varas In ftatione manus. leffe e promte , all' erta . *| E(t etiam locus ubi otiofi in urbe degunt , & variis fermonibus tempus terunt , la pancaccia.

' Plin. l. I. ep. 13. Plerique in ftationibus fedent , tempufque au

diendis fabulis conterunt. Juvenal. fat. 1 1. v. 4. omnis Convi&us, thermæ , ftationes , omne theatrum . Adde Plin. l. z. ep. 9. & Ulpian. Dig. lib. 47. tit. 1 o. leg. 15. “I De locis, ubi conveniebant de jure confulentes. Gell. l. & cap. 13. Quæfitum effe memini in plerifque Romae ftationibus jus publice docentium aut refpondentium , an, &c. “T Stationes municipiorum , apud Plin. lib. 16. cap. 44. ( quas P. Vi&tor fuiffe dicit in regione Urbis o&ava , in foro ), erant loca , ubi legati municipiorum & civitatium de fuis negotiis agentes conveniebant : quæ loca eis publice aliquando affignata funt . Adde Sueton. in Ner. cap. 37. “T Stationes fifcales , de quib. Imp. Antonin. lib. 4. Cod. tit. 31. leg. 1. & Imp. Alex. lib. 1 o. tit. 5. leg. 1. & lib. 8. tit. 43. leg. 2. & Impp. Valentinian. Valens , & Gratiam. lib. 1 2. Cod. Theodof. tit. 6. leg. 19. loca erant in provinciis , ubi degebant homines rebus fifci curandis præpofiti : qui & ipfi flationis ' nomine appellantur. Simile quiddam eft in Infcript. apud Gruter. pag. 45 1. n. 3. in qua L. Petronius Sabinus dicitur Procurator Augg. Stationis hereditatium . Et fimilis ac fortaffe idem eft cum eo, qui ibid. pag. 59o. m. 7. dicitur Aug. Lib. ab au&toritate ration. hereditat. Præerant enim hujufmodi homines rationibus hereditatum , & legatorum , quae a privatis Principi relinquebantur. *J Præterea in mari , & fluminibus ftatio eft locus, ubi naves tuto poffunt confiftere, rada , porto , cavanâ , »*v*z$μος , r#v^ox•, . Ulpian. Dig. lib. 43. tit. 1 1. leg. 1. a med. Stationem a ftatuendo dicimus . is igitur locus demonftratur, ubicumque naves tute ftare poffunt. Servius ad Æn. 2. v. 23. & ad Æn. 1 o. v. 297. docet , fiationem effe portum temporalemi, portum ftationem perpetuam. Vel dic, portum effe arte paratum navibus locum , f?ationem natura. Caef. l. 3. B. Civ. c. 6. Cerauniorum faxa inter, & alia loca periculofa quietam na&us ftationem, & portus omnes timens , quos teneri ab adverfariis arbitrabatur. & cap. 8. A Salonis ad Orici portum ftationes litoraque omnia claffibus occupavit. Vellej. lib. 2. c. 72. in fi. Tempeftatem fugientibus ftatio pro portu eft. Virg. 4. Georg. v. 421. Deprenfis olim ftatio tutiffima nautis. Id. z. Æn. v. 23. malefida carinis . • I Translate Ovid. Heroid. ep. 7. v. 89. Flu&ibus eje&tum tuta ftatione recepi. *J De ftabulo jumentorum, falla . Ulpiam. Dig. lib. 7. tit. 1. leg. 13. in fi. Domum ad ftationem jumentorum locare. Pallad. l. 1. tit. 2 1. Plancae roboreae fupponantur ftationibus equorum . “T De loco, ubi morantur homines, jumenta, & vehicula curfui publico deftinata, la poffa : unde fationarii. Lamina aerea apud Murator. pag. 1 o 1 5. m. 1. “T De quocumque loco apto ad manendum . Ovid. 2. Faft. v. 673. Termine , poft illud Jévitas tibi libera non eft. Qua pofitus fueris in ftatione , mane . Vjrgil. 4. Georg. v. 8. Principio fedes apibus ftatioque petenda. Id. Æn. 5. v. 128. apricis ftatio gratiffima mergis. Ovid. 1. Amor. eleg. 7. extr. & lib. 3. de ar. am. verf. 434. Pone recompofitas in ftatione comas. b. e. capillos fuo quemque loco apte come. Petron. in Satyr. c. 1 2o. a med. Expelluntur aquæ faxis , mare nafcitur arvis, Et permutata rerum ftatione rebellant. b. e. loco & ftatu , quem cuique rei natura affignavit. 4I Denique apud Chriftianos veteres fationes fuere conventus, in quibus ftantes, non genu flexo , orabant, quod diebus Dominicis, & Pafchali tempore fervatur adhuc. Tertull. de Orat. fub fi. & adverf. Pfych. c. 1 o. & l. 2. ad Uxor. c. 4. &c. C c 2 STA

STATIONÀLIS, le , ad ftationem pertinens. Stationale fidur , quod
in ßatione eft , ut diximus in voce praeced.. Plim. l. 2. c. 15. Mar-
tis ftella ftationalis , fenis menfibus commoratur in Signis. V. Aftro-
logos. * - - - - - -
sTATIONARÍUS, a, um , ftationalis. Stationarii milites , qui in
mationibus funt cuftodiæ & præfidii caufa, ut in Statio di&um eft.
Ulpian. Dig. lib. 1 1. tit. 4. leg. 1. circa med. Praefides , & magi-
frátus, & milites ftationarios dominum adjuyare debere in inqui-
rendis fugitivis. Paul. ibid. leg. 4: Limenarchæ , & ftationarii fu-
gitivos deprehenfos re&e in cuftodiam retinent. Ulpian. lib. I. tit.
£>. leg. 1. ad fin. Præfe&us Urbi debet difpofitos milites ftationa-
rios habere , ad tuendam popularium quietern. T Item qui
curfui publico inferviunt per intervalla difpofiti, ut eve£tione uten-
tibus equos, aut vehicula expediant , poftieri. Imp. Conftantin. lib.
8. Cod. Theodof. tit. §. l. 1.
STATIUS, ii, m. Gell. in fi. l. 4. Statius fervile nomen fuit : ( a
fiando )^ Plerique apud Veteres fervi eo nomine fuerunt. Cæcilius
çuoque ille comoediàrum poeta inclutus , fervus fuit, & propterea
fomén habuit Statius . Sed poftea verfum eft quafi in cognomen-
tum ; appellatufque Cæcilius Statius . Haec Gell. V. Caecilius .
•I Fuit ètiam nomen propr. hominis ingenui , ut Q. Statius Q. F.
Gallus, L. Statius L. F. Quir. Valens, &c. apud Gruter. • I. I-
tem cognomen . P. Papinius Statius, Poeta Lâtinus magni fpiritus ,
patria Neapolitanus, juvenalis & Martialis æqualis, fgruit Domi-
{iani tempóribus: cujus poftremo vitae anno mortem obiit : fcripfit
Silvas, iii quibus eruditüm fe oftendit ; Thebaidem , in qua fubli-
mem ; ' Achifleidos libros duos, opus imperfe£tum, in quo blandum.
Extemporali pangendi carminis facultate , cujus n9n , unum exem-
plum in Silvis reliquit , Domitiano carus fuit : a fublimitate vero
&arminis Aquilinus eft diétus : tametfi alicubi audentior videtur, &
inflatior. Pauperem fuiffe , notat Juvenal.fat. 7. & tragœdiam quo-
que fcripfiffe, verf. 82. Curritur ad vocem jucundam , & carnen
amicæ Thebaidos , lætam fecit cum Statius urbem , Promifitque
diem : tanta dulcedine captos Afficit ille animos , tantaque libidi-
ne vulgi Auditur. fed cuiii fregit fubfellia verfu , Efurit , inta£tam
Taridi nifi vendat, Agaven. Laudat etiam Sidom. carm. 9. v. 227.
Non quod Papinius tuus meufque Inter Labdaicos fonat furores,
Aut cùm forte pedum minore rhythmo Pingit gemmea prata filvu-
Jarum. Adde in profa pofl fin. carm. 22. & V. Fabric. Biblioth. Lat.
i. 2. c. 16.
STATIVUS, a, um, che /?a fermo , στzrèς , qui ftat : ut fativa aqua,
quae non decurrit , cbeta , ftagnante , ferma , sztov *3«p. Varr. apud
Nom. c. 3. n. 1 53. De (tativis aquis , ut funt lacus , & ftagna , &
putea, & maria. Jul. Firmic. l. 1. c. 2. ad fin. Nunc dire&to cur-
fu, nunc retrogrado, nunc ftativa tarditate fubfiftunt. •J Sta-
tive feriae , ut IMacrob. docet 1. Saturm. 1. c. 16. erant univerfi po-
puli commuues, certis & conftitutis diebus ac menfibus, & in Faftis
$atis obfervationibus annotatæ : in quibus præcipue fervabantur Ago-
nalia, Carmentalia , Lupercalia . Eaedem & ftatæ di&tae . Feffus :
Feriæ flatæ appellabantur, quod certo ftatutoque die •bfervarentur.
$] Præfúium fiativum apud Cicer. Phil. 12. c. 1o. & Liv. lib. 41.
c. 4. & lib. 44. c. 4o. milites in ftatione pofiti præfidii caufa .
*J Stativa cafira, caftra diutius uno loco fixa, in quibus moratur
exercitus quietis caufa , aut donec rei gerendæ occafio fe offerat ,
quartiere, campo, <z$w&s. Cic. 7. Verr. c. 1 z. Pulcherrimo Syracu-
farum luco ftativa fibi caflra faciebat. Salluff. in Jug. c. 48. Quan-
tum temporis aeftivorum in imperio fuit , plerunque milites in fta-
tivis caftris habuit. Caef. ljb. 3. B. Civ. c. 3o. Uterque eorum ex
caftris ftativis exercitum educunt. Tacit. 3. Ann. cap. 2 1. -fub fin.
Illigatus praeda ftativis caftris adhærebat. T Ea faepe abfolute
ftativa di&ta , praefertim a Livio , apud quem ßativa habcre eft mi-
liteum ftativis caftris tenere , lib. 2. c. $2. lib. 37. c. 33. lib. 38.
c. 1 5. extr. & cap. 4o. & alibi. Id. l. 39. c. 3o. [Paucos dies quie-
tis ftativis manferunt. Tacir. 1. Hiff. c. 66. Lento agmine du&tus
exercitus, ipfa itinerum fpatia , & ftativorum mutationes venditan-
te duce. “I De mora jter facientium , extra rem militarem.
Plin. l. 6. cap. 23. a med. Sed quia major pars itineris conficitur
no&ibus propter æftus, & ftativis dies abfumuntur, &c. •I In
illo Cicer. 2. Agrar. c. 15. extr. Numquid caufae eft , quin omnes
agros, urbes, ftativa, portus, totam denique Bithyniam decemviri
vendituri fint ? ffativa alii intelligunt ftationes navium : alii ßa-
gna, aut lacus , aut paludes pifcofas aquarum ftativarum . *J Sta-
tive , arum , f. ftativa. Lamprid. in Alex. Sever. c. 45. Deinde per
ordinem manfiones, deinde ftativae , deinde ubi annona effet acci-
pienda. Sic in omnib. libr. tefte Cafaub. “T Stativa lux eft ,
quam fterigmon ( s»yiyvâ, ) Graeci vocant , fine curfu jugi, fed
prolixa lux , ftellæque fiuor & ignitus liquor: qui cum latius qua-
titur, cometes vocatur. Apul. de Mundo, ante med.
STATONENSIS, & Statonienfis , fe , ad Statoniam ( >t«r»i«, )
pertinens, oppidum Etruriae inter Saturniam & Rofetum , cujus
ager vino generofo nobilis. Varr. /. 3. R. R. cap. 1 2. Statonenfis
ager: Plin. l. z. c. 95. & lib. 36. c.zz. ad fin. Ager Statonienfis.
1d. h. 14. c. 6. a med. Statoniefifia vina. Senec. 1. 3. qu effion. mat.
*. 25. a ped. Ipfe ad Cutilias natantem infulam vidi : alia ia Va-
dimonis lacu vehitur, alia in lacu Statonienfi. “I Populi Sta-
tome* funt Plinio I. 3. c. 5. ante med.
STATOR, 9ris , m. s%anos , árts gaios, qui ftat opem laturus, adeft,
favet : vel qui fiftit, & firmat. Liv. Tl. 1. c. iz. Tu pater deum
hominumque , deme terrorem Romanis, fœdam fugam `fifte. Hic
ego tibi templum Statori Jovi voveo. ( Adde 4uguffin. lib. 3. de
Civ. Dei, c. 13. ) Senec. !. 4. de benef. c. 7. Et Jovem illum ópti-
- mum ac maximum rite dices, & tonántem, & ftatorem : qui non

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« НазадПродовжити »