Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Ęur. Afii ducunt ab Ofco follus , totus , quafi totum moveo : & liquidam fcribendo geminant : quod ex antiqu. lapidib. Manut. proÉç. Idem dic de fòllicitus, & derivatis. Sunt qui putant, in foluea oratione utroque modo fcribi poffe : in metro duplici li tantum , ut prima fyllaba producatur. Lucret. l. 5, v. 163. mundum follicitare fui$ de fedibus. Tibull. l. 1. el. 8. v. 28. Primus aratra manu fouerti fecit Ofiris, Et teneram ferro follicitavit humum .' Virg. 2. Georg. v. 418. Sollicitanda tamen tellus, pulvifque moyendus. 0...id.* Faß. 4. v. 396. herbas tellus, nullo follicitante, dabat. h. e. excolente. Virg. 2. Georg. verf.3o3. Sollicitant alii remis freta cæca . Id. iz. Æn. v. 4o3. nequidquam fpicula , dextra Sollicitat , prenfatque tenaci forcipe ferrum . h. e. tra&tando extrahere conaáur. cálf. in prefat. l. 1. ad fim. Vomitu ftomachum , aut purgatioalvum follicitare. h. e. ciere. Ovid. 3. 4mor. el. 1. v. 3. Limi„..„£adßri&i follicitare forem . h. e. movere, aperire. Al. leg. fidem pro* forem. & lib. 1. el. 7. v. 14. arcu follicitare feras. %. e. agitare , venari. Id. Met. 1 1. v. 169. tum ftamina do&to Pollice faldicitât. Claudiam. !. 1. in Eutrop. v. 5o5. quid Martia figna Sollicitas? non eft jaculis haftifve petendus. h. e. quid moves figna & arma ? Coluni. l. 9. c. 8. Salebris folicitari. b. e. concuti , ja&tari , - {uccuti. MJ Obfceno fenfu Petrom. in Satyr. c. zo. & Martial. l. 1 1. epigr. 23. & 47. item lib. 3. epigr. 75. lib. 6. epigr. 71. & lib. 8. epigr. S6 • I Translate eft allicere , invitare , movere, excitare , Âlfettare , invitare , eccîsare . Senec. l. 3. de Benef. c. 1 1. Parentum conditioiiem facravimus, quia expediebat liberos tolli . follicitandi ad hunc laborem erant , incertam adituri fortunam. Plin. l. 8. c. 23. Ceraftis eminere cornicula , quorum motu follicitent ad fe aves . ovid. 1. Fafi. v. 3o3. Nec levis ambitio , perfufaque gloria fuco.» Magnarumve fames follicitavit opum . Val. Flacc.Tl. 1. v. 26o. Illumi' nec valido fpumantia pocula Baccho Sollicitant , veteri nec confpicienda metailo Signa tenent. Martial. !. 12. epigr. 75. Nullum folliëitant haec, Flacce , toreumata furem : Val. Max. lib. 4. cap. 5. „. i. extern. Cum Spurina mira fpecie feminarum follicitaret oculos. Claudiam. in prefat. de VI. conful. Honor. v. 1 1. Me quoque Mufarum ßudium fub no&e filenti Artibus affuetis follicitare folet. fvegliarmi . •I Item tentare , invitare ad aliquid prave agendum , rentare, inßigare , vg ταπειλΧζω. Cic. pro Cluent. c. 16. a med. Cujus {ervum Fabricius ad venenum Avito dandum , fpe & pretio follicitare coepit. Id. Fam. 15. ep. 2. a med. Dixit , fe follicitatum effe ; ut regnáre vellet . Salluff. in Catil. c. 42.4 med. Liberti Lentuli opifices atque fervitia ad eum eripiendum follicitabant, C£f. 1. 3. B.Civ. c. 22. Quos'ex ære alieno laborare arbitrabatur , follicitabat. Juftin. l. 4. c. i>. Themiftocles follicitare Ionas in partes fuas ftatuit. Hirt. Jjg. 8. B. Gall. c. z 3. Sollicitare civitates , & conjurationem contra Caefarem facere. Nep. in Paufan. c. 3. ad fin. Servos follicitare fpe libertatis. Ovid. 3. ex Pont. ep. 3. v. 39. Non me legitimos follicitafse toros. Id. Heroid. ep. zo. v. 8o. judicium alicujus follicitare donis. & lib. 7. Met. v. 72o. donifque pudicam Sollicitare fidem. Id. 3. ATmor. el. 9. v. 36. S9llicitor nullos effe putare deos. mi fento tentato a credere. *j In bonam partem Plin. l. 4. ep. 13. fub fin. Rogo , ut circumfpicias præceptores , qugs follicitare poffimus. h. e. tentaré & allicere, ut docendi munus fufpiciant. “I E(t enim univerfim,urgere, inftare. Caef. 1. 3:. B. Gall. c. 8. a med. Reliquafque civitates follicitant, ut in ea libertate , quam a majoribus acêeperant, permanere, quam Romanqrum fervitutem perferre malleiit. Ovid. 9. Met. v. 681. & Sil. /. 6. v. 562. ufque fuum vanis - Telethufa maritum Sollicitat precibus, ne fpem fibi ponat in ar&to. Tibull. l. 3. el. 4. v. 53. Pro qua follicitas caeleftia numina votis. •II Cum infinito Lucan. 1. 5. v. 68. finemque expromere rerum Sollicitat Superos. Lucret. l. 4. v. 1 189. follicitat fpatium decurrere amoris. •I Item inducere, hortari , perfuadere. Trajan. ad Plin. 1. ro. ep. 3 1. Poteft nos follicitare lacus ifte , ut committere illum mari vélimius. Plin. l. 3. ep. 19. In his me multa follicitant, aliqua , nec minora , deterrent. “I Item irritare , provocare. Luçan. lib. 4. verf. 665. Sollicitatque ferox non æquis viribus hoftes. * Item vexare, agitare , turbare , anxium & follicitum reddere , dar travaglio , inquietare , angußiare , affiiggere , veffare , τ ιάζω . Cic. Attic. l. 1. ep. i8. ante med. Multa funt , quae me follicitant anguntque. Id. 1. de Fin. c. 16. Temeritas , & libido , & ignavia fempér animum excruciant , & femper follicitant , turbulentæque funt. Terent. Andr. 5. 3. 15. Cur me excrucio ? cur me macero ? cur meam feneâutem hùjus follicito amentia ? Martial. l. 7. epigr. S3. fomnia, Quæ moveant animuui follicitentque meum . Cic. 2. Fam. ep. 16. a med. Ea me cura vehementiffime follicitat . Ovid. 4. Triff. el. 8. v. 6. me nullo follicitante metu . Id. 5. Faß. v. 4o. Sollicitare aliquem bello. Tibull. l. 3. el. 5. v. 12. Nec cor follicitant fa&a nefanda meum. Virg. 4. _Æn. v. - 38o. Scilicet is fuperis labor eft , ea cura quietos Sollicitat. Senec. in Med. v. 27;. Sollicitare deos . 4. e. carminibus & veneficiis vexare. Id. in 03av. v. 27o. Renovare lu&us parce cum fle&tu, pios Manes parentis neve folicita tuae . h. e. ne turbes. Juvenal. fat. ult. v. 28. fe Excufaturos non follicitemus amicos. b. e. molefte non petamus ab amicis, non importuaiamo. “I Sollicitare pacem » flurbare , rompere. Liv. l. 1. c. 2 1. Qui caftra, non urbem , pofita in medio ad follicitandam omnium pacem crediderant. Id. l. 34. c. 16. extr. Sub corona veniere omnes, ne fæpius pacem follicitárent. “I Horat. ljb. Ö* [at. 2. v. 42. mala copia ægrum follicitat ftomachum . aggrava. SOLLICITUDO, & Solicitudo, inis, f. travaglio , affaano, aaguftia, follecitudine » inquietezza , &£otw*, §**w§^ex, angor animi, cura, negotium, moleßia. Cic. 4. Tufcul. c. 8. Sollicitudo eft ægritudo cum cogita- te; . 1; pro Ciuent. c. 61. Quidquid hoc tempore habet follicitu- Isni. IV.

dinis ac negotii , id omne a matre eft coiiflatum. Id. 3. Offic. e. 2 1. a mned. Angores , follicitudines , diurni & no&urni nietus. Id. pro Cluent. c. 18. Ad refpondendum furrexi , qua cura , dii immortales! qua follicitudine animi ! quo timore ! Id. 2. de Divin. c. 41a med. Utinam deus fapientes Stoicos effeciffet , ne omnia fuperftitiofa follicitudine & miferia crederent. Q. Cic. ad Tiron. Fam. 16. ep. 8. & Terent. Pborm. 4. 1. zz. Iftaec mihi res follicitudini eft . Terent. ibid. 2. 4. 1. Quanta me cura & follicitudine afficit gna

tus ! Au&. dial. de Oratorib. c. 1 3. a med. Remotus a follicitudini*

bus & curis. Terent. Andr. 4. 1. z6. Nefcis, quantas hic fuis confiliis mihi confecit follicitudines. Cic. Fam. 9. Tep. 17. fub fin. Sollicitudinem alicui afferre . Pompej. ad Coff. poft epiß. 12. lib. 8. ad Attic. Nunc fcitote , ne effe in fumma follicitudine. Id. l. 1. de Fin. c. 16. Eas ipfas follicitudines, quibus eorum animi no£tes atque dies exeduntur , a diis immortálibus fupplicii caufa importari putant. Horat. l. 1. od. 18. v. 4. vino mordaces diffugiunt follicitudines. Id. Epod. 13. v. 1o. Lévare duris pe&ora follicitudinibus . 1d. l. 2. fat. ult. v. 67. torquerier omni `diftri&um follicitudine. Cic. 4:tic. lib. 5. ep. ult. Sed dices, me ipfum mihi follicitudinem ftruere cogor. Plin. lib. 2. cap. 12. Liberare aliquem follicitudine. Id. /. 33. c. 1. ad fin. Gemmarum follicitudo. h. e. anxia cura , ne gemmæ in anulis cafu aliqué frangantur. “T Inter curam & follicitudinem hoc effe difcrimen ajunt, quod cura eft in fpe bonorum , follicitudo in metu malorum. Doiat. ad Terent. Andr. 1. 5. 34. ait , follicitudinem magis effe rerum incertarum. Illud certius videtur , follicitudinem femper effe cum aegritudine & dolore animi , curam non item . Quare magis afficit illa , quam ifta . Unde 2uintil. in proœm. l. 8. a med. IIIa translucida & verficolor quorundam elocutio res ipfas effeminat, quæ illo verborum habitu veftiuntur. Curam ergo verborum , rerum volo effe folicitudinem .

[ocr errors]

inquieto, follecito , τολυμ!ytwo; , curis affe&us , cogitabundus cum ægritudine timoris, trepidus , inquietus , anxius , perturbatus : cui opponitur fecurus. V. Martial. lib. 4. epigr. 84. & lib. 5. epigr. 32. De ratione fcribendi V. in Sollicito. Cjc. 2. de Fin. c. 17. circa med. Anxio animo , aut follicito effe . Id. z. ad Attic. ep. 18. Sufpenfo animo & follicito effe. & epiff. 24. Amor omnis follicitus atque anxius eft. & lib. 9. epi/?. 6. ante med. Antea follicitus eram , & angebar, cum , &c. Id. de Sene&f. c. 19. Quarta reftat caufa , quæ maxime angere , atque follicitam habere fene&utem videtur , approquinquatio mortis . Virg. 9. Æn. v. 89. nunc follicitam timor anxius angit . Cic. Agr. 1. cap. 8. Civitas follicita fufpicione , fufpenfa metu , perturbata feditionibus. Id. 7. Fani. ep. 3. Sollicitum te habebat cogitatio tum officii, tum etiam periculi mei. Id. Attic. 1. 8. ep. 6. Quam fum follicitus, quidnam futurum fit ! & lib. 1 1. ep. 6. Sollicitum effe te cum de tuis fortunis, tum de me ac de dolore meo fentio. Lamprid. in Heliogab. c. 14. Mater follicita filio. %. e. de, vel pro filio. Terent. Ândr. 1. §. 33. Ex hoc mifera follicita eft, quia , &c. Id. Heaut. 1. 1. 76. Tot mea folius folliciti funt caufa , ut me unum expleant. Quintil. l. 9. c. 4. circa med. Nec fum in hoc follicitus , dum res ipfa volentibus difcere appareat. Juftin. l. 2. c. 7. a med. Sollicitùs , me tacendo parum reipublicæ confuleret . Planc. ad Cicer. Fam. 1 o. epiff. 18. circa med. Sollicitiorem certe hominem neminem puto fuiffe . Senec. lib. 3. de Benef. c. 1 3. Innocentiam follicitiore habituri loco. Tacit. 4. Hiff. c. 58. Nunquam apud vos verba feci, aut pro vobis folicitior , aut pro me fecurior. Quintil. /. 7. c. 1. Nos circa lites raras folicitio

res. Senec. de brevit. vitae , c. 15. fub fin. Illorum breviffima ac folicitiffima ætas eft , qui , &c. Quintil. declam. z8o. a med. Hoc eft , quod follicitiffimum facit. “T Illa Poetica funt Ovid. 2. ex Pont. ep. 3. v. 18. & fibi quid fit Utile, follicitis fupputat articulis. Id. 5. Triff. el. 2. v. 2. follicita manu folvere epiftolam. trem4nte. & lib. 4. ex Pont. ep. 9. fub fin. follicito quas damus ore preces. Id. 1 5. Met. v. 786. Phœbus Lurida follicitis praebebat lumina terris. Martial. l. 1 1. epigr. 46. folicitus pudor . Id. l. 9. epigr. 59. Excipe follicitos placide , mea dona, libellos. b. e. de quibus ego folicitus fum , judicium tuum veritus. Id. l. 2*2. epigr. 61. Turbida folicito tranfmittis Cæcuba facco. h. e. ipfe fblicitus. “T Sollicitum habere aliquem , follicitudinem afferre , laborem , moleftiam , dar da fare , da penfare. Plaut. Men. 4. z. 1 1. Clientes follicitos habent patronos. & verf. zo. Me hodie nimis follicitum cliens quidam habuit : neque quod volui agere quidquam licitum eft. ita fhe attinuit , ita me detinuit. Terent. Heaut. 3. 1. § 1. Relevi omnia dolia , omnes ferias. omnes follicitos habui. 4I De his , quae folicitum habent. Cic. de Amic. c. 1 5. In tyrannorum vita omnia femper fufpe&ta , atque follicita . Horat. /. z. fat. 6. v. 79. Sollicitæ opes. 0vid. 1. ex Pont. ep. 5. v. 61. Cura follicita. Id. Met. 6. v. 5oo. fene&ta. Id. 1. Tri/?. el. 1 1. v. 2. via. & lib. 4. el. I o. v. 1 16. lux. & el. 1. v. 5o. fuga. & verf. 85. Hic ego follicitæ jaceo novus incola fedis. & lib. 3. el. 1 1. v. 1o. & Heroid. ep. 1. v. 12. metus follicitus . & ep. 18. v. 196. amor. Id. l. 3. de ar. am. v. 374. doTor. Id. l. 1. Amor. el. 6. v. 64. carcer. A. e. quem nequis rumpat, folliciti fumus. temuto cbiufo con geloffa . & lib. 1. de ar. am. v. 1 or. Primus follicitos fecifti , Romule , ludos, Cum juvit viduos rapta Sabina viros. 4] Tribuitur & beftiis. Ovid. 6. Faft. v. 741. Solliciti terrentur equi , fruftraque retenti Per fcopulos dominum, duraque faxa trahunt. fpaventati. & lib. 5. v. 372. Imbelles capræ, follicitufque lepus. Id. 1 1. Met. v. 599. (& Liv. l. 5. c. 47.) Sollicitive canes , canibufve fagacior anfer . A. e. vigilaces , attentique. “T Proprie eft commotus , ja&atus , agitatus , fmoffo, agitato , ut in Sollicito di&um eft. Quo referri poteft illud Virg. 4. Georg. v. 262. Ut mare follicitum ftridet refiuentibus

X. undis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nut, huc pertinere ait alia duo loca Afranii , quæ in Imölum at tulimus.

[ocr errors]

tun , tantummodo. Cic. 1. de Legib. c. zo. a med. De re uma folum diffident : de ceteris mirifice congruunt. Id. 3. Tufcul. c. 3. a med. Quafi vero atra bili folum mens , ac non fæpe vel iracundia , vel tinore, vel dolore moveatur. Id. Pbil. z. c. 32. Nos nuntiationem folum habemus , confules etiam infpe&iónem . Caef. l. 1. B. Gall. c. 12. fub fin. Non folum publicas, fed etiam privatas injurias ultus eft . Nep. in Thrafyb. c. 1. extr. Non folum princeps , fed & folus initio bellum his indixit. Id. in Attic. c. zo. extr. Cum fe uterque principem non folum urbis Romae , fed orbis terrarum effe cuperet. Horat. l. 1. fat. 6. v. 84. pudicum fervavit ab omni Noii folum fa&to, verum opprobrio quoque turpi . Caef. l. 1. B. Gall. c. 2o. Quibus opibus non folum ad minuendam gratiam, fed paene ad perniciem fuam uteretur. Salluff. in Catil. c. 4o. Neque folum cives, fed cujufcumque modi genus hominum follicitabat. SOLUMMöDO , folamente, μόνον, folum, tantummodo. Plin. l. 34. c. 8. ad fim. Unam folummodo Zenonis ftatuam Cypria in expeditione non vendidit Cato . Quintil. fub fin. ferm. declam. 247. Ita illud quoque, nuptiis collocata, efficit uxorem : fed non hoc folummodo erit. Ulpian. Dig. lib. 9. tit. 2. leg. 23. Pretii folummodo fieri zftimationem. & lib. 1 1. tit. 5. leg. 1. ad fin. Solummodo poenalem a&ionem negatam. Adde Tertull. de refurr. carn. c. 26. a med. Minuc. Felic. in 0&av. c. 33. ad fin. & Hieronym. epiff. 13. ad Pau/im. quæ loca Cellar. in Cur. pofter. jam congefferat. SOLVO, is, vi, lutum, a. 3. slegare, fciorre , fciogliere , ^ύς , 8t xxv », quod ligatum eft , a vinculis libero. Terent. Andr. 5. 4. in fin. Davus mom re&te vin&tus eft. jube folvi, obfecro. Virg. Ecl. 6. v. 23. quo vincula ne&titis ? inquit. Solvite me pueri. Horat. l. 3. od. 21. v. 22. folvere nodum . Id. 1. 1. ep. 1. v. 8. equum fenefcentem . lafciar andar libero . & Plin. l. 2. ep. 8. Laqueos fi folvere negatur, abrumpam . Phaedr. l. 1. fab. 2. v. 3. folvere frenum. Propert. 1. 1. eleg. 3. v. 2 1. corollas de fronte. Tibull. l. 2. eleg. 1. v. 7. vincla jugis boum . Senec. in Thyeff. v. 797. folvere currus. %. e. folvere equos a curru. Ovid. 4. Faft. v. 333. funem a ftipite. Id. 9. Met. v. 58. nexus a corpore. Id. 3. Faff. v. 2. comas caffide. &* lib. 4. v. 1 35. redimicula collo. Id. Met. 1 1. v. 682. nec crinem folvere curat, Scindit. Virg. 4. Æn. v. 574. vela. %. e. expandere. Id. 7. Æn. v. 4o3. crinales vittas. Brutus ad Cicer. Fam. 1 1. ep. 1o. ergaftula . h. e. fervos catenatos in ergaftulis . Nep. in Annib. c. 1 1. & Cic. Attic. l. 15. ep. 4. ad fin. epiftolam . h. e. linum incidendo aperire, quod Id. Nep. dixit in Paufam. c. 4. vincula epiftolae laxare. Ovid. 1. Triff. el. 2. v. 2. ratis quaffatae membra.' sfafciare , fconpaginare . & Propert. 1. 2. el. 7. v. 44. texta. ffeffere . & Tacit. 1. Ann. c. 69. pontem . disfare . & Val. Flacc. l. 1. v. 433. colle&as jam folvit fibula veftes. slaccia. *] Solvere navem , apud Plaut. Mil. 4. 7. 17. Caef. l. 4. B. Gall. c. 36. & lib. 1. B. Civ. c. 28. & Nepot. in Annib. c. 8. eft , foluto fume difcedere a litore , & in altum provehi , farpare, far vela. Sic Cic. /. 1. ad 4ttic. ep. 1 3. folvere ancoram . levar l' ancora . & Lucan. 1. 4. v. 583. rates Lilybaeo litore folvit Curio. & lib. 2. v. 649. folvuntque cavas a litore puppes . Propert. l. 1. eleg. 8. v. 1 1. Nec tibi Tyrrhena folvatur funis arena. Id. l. 3. eleg. 5. v. 33. folvere claffem . “I Sæpe hoc fenfu folvere abfolute ponitur . Cic. Fam. 16. ep. 9. Nos eo die cænati folvimus . Id. 3. 0ffic. c. 12. Complures mercatores Alexandria folviffe. Caef. l. 3. B. Civ. c. 1 o 1. Solvere a. terra . ld. l. 4. B. Gall. c. 28. Naves ex portu leni vento folverunt . “W Translate eft laxare, relaxare. Colum, l. 9. c. 13. Tithymalus ventrem folvit . Plin. l. 14. c. 18. Thafia uva folvit alvum . Celf. l. 1. c. 3. a med. Alvum adftringit labor , fedile , &c. contra folvit au&a ambulatio atque efca. “T Item aperire, incidendo. Colum. 1. 6. c. 14. Cum vena intumuit, cultello folvitur . “J Solvere os , aprir la bocca. Ovid. 7. Met. v. 19o. ternis ululatibus ora Solvit . Tibull. l. 4. eleg. $. v. 14. Impia in averfos folvimus ora deos . Sic Ovid. 3. Met. v. 261. tum linguam ad jurgia folvit. Lucan. 1. 1. v. 472. de Fama . Innumeras folvit falfa in præconia linguas. Senec. in Thyeß. v. 682. folvere vocem . parlare . *] Pro difcutere. Plin. l. 6. ep. 16. Nox omnibus no&ibus nigrior denfiorque , quam tamen faces multæ variaque lumina folvebant . Celf. /. z. c. 6. circa med. Eo tempore , quo ebrietas folvi debet . Plin. l. 37. c. 1o. Laffitudinem folvere. Virg. 4. Æn. v. 55. Spemque dedit dubiæ menti , folvitque pudorem . Quintil. l. 6. c. 3. Rifus triftes affe&tus folvit . W Item languidum reddere, vires adimere, refolvere, imfiacchire , indebolire , fpoffare. Virg. 4. Georg. v. 199. nec corpora fegnes In Venerem folvunt. & lib. 3. v. 523. ima Solvuntur latera, atque oculos ftupor urget inertes. Quintil. l. 9. c. 4. Solvere vires . Id. l. 1. c. 2. ( al. 3. ) Infantiam ftatim deliciis folvimus . Virg. I. Æn. v. 96. & in fin. l. 12. aft illi folvuntur frigore membra. Ovid. Met. 7. v. 185. homines, volucrefque, ferafque Solverat alta quies. “T Pro putrefacere , putrefare. Virg. 4. Georg. v. 392. Tunfa per integram folvuntur vifcera pellem . Lucan. l. 6. v. 87. & lib. 7. v. 8o9. tabes folvit corpora. *| conficere , finire . Curt. l. 8. c. 9. ad fin. Nec ullus corporibus, quos fene&tus folvit, honos redditur. “T Solvere alicui vitam , animazzare , folvere animam a corpore . . Propert. l. 2. eleg. 7. v. 77. Figite certantes, atque hanc mihi folvite vitam. Senec. in Troadib. v.T6oo. me fata maturo exitu, facilique folvant . T Solvi , morire. Petron. in Satyr. c. 1 1 1. Solvi inedia. Flor. l. 4. c. 12. Maffiliæ morbo folvitur . & cap. 1 1. extr. Admotis ad venas ferpentibus, fic morte, quafi fomno, foluta eft . Adde Ovid. 2. Amor. el. 1 o. v. 36. Sic Plin. /. z. c. 25. extr. Cometas nafci humore fortuiX 2 to

[ocr errors]
[ocr errors]

re lumina in lacrymas. Id. i. 2. v. 4o8. nullum tellus fe folvit in

amnem. Id. 1. 9. v. 43 1. aufter liquido fe turbine folvit in auras. Id. 1. 8. v. 83o. tellus £gyptia , in HEthiopum putres folvaris aremas. Propert. I. & eleg. 4. v. 77. Romulus excubias decrevit in otia folvi. ff. e. milites in excubiis intermittere vigilias & otio fe dare . 4] Pro violare , rumpere. Senec. in Oedip. v. 527. Imperia {olvit, qui tacet juffus loqui. Liv. 1. 1. c. 49. a med. Solvere morem traditum a prioribus. Quintil. l. 1 1. c. 3. ante med. Fori fan&itatem ludorum talarium licentia folvere . Lucan. l. 6. v. 768. nec verba, nec herbæ Audebunt longae fomnum tibi folvere Lethes. Id. l. z. v. 435. donec confinia pontus Solveret incumbens, terrafque repelleret æquor. * Pro dirimere, diffociare, feparare. Propert. 1. 4. el. 4. v. 57. Solvere commiffas acies . & lib. z. e/. 25. Io. 3. amicos. Tibull. l. 1. el. 2. v. 6o. amores cantibus aut herbis. 4I Solvere jejunium, famem , romper il digiumo , mangiare. ovjd, 3. Met. v. 534. Non ita fata finunt , quoniam jejunia virgo Solverät. Lucan. 1. 3. v. 282. Longaque Sarmatici folvens jejunia belli Maffagetes, quo fugit, equo. Senec, in Thyejf, v. 64. Tuam

[ocr errors]

planare , enodare. Cic. i;. de Fin. c. 7. Solvere captiofa , ambigua äißinguere. Senec. in Oedip. v. 191. Nodofa fortis verba, & implexos dólos, Ac trifie carmen alitis folvi feræ. h, e. Sphingis. Quintjl. l. z. 6, 17. a med. argumentum . Id. l. 7. c. 2. ad fin. ambiguitatem. Gell. 1. 18. c. 2. quaeftionem. . * Solvere verfum, disfa;e, verba aliter collocando ligatam metri rationem tollere . Horat. J. 1. fat. 4. v. 6o. Quintil. l. 1. c. 9. ( al. 15.) , &. !ib. 9. c. 4. ante med. ' *J Et quoniam qui pecuniam , vel aliud alicui debent , quodammodo ligati funt & obnoxii creditori , folvere eft debitum reddere, ære alieno liberare, pagare , foddisfare , pecuniam numerare. Cic. Attic. 1. 1. ep. 3. Mifimus , qui pro ve£tura folveret . Id. Verr. 3. c. 72, fub fin. Permultis civitatibus pro frumento 'nihil folvit omnino . Id. pro Cluent. c. iz. Eam pecuniam præfentem Oppianicus non debitam mulieri folvit . Id. 3. Offic. c. 23. a med. Si fapiens adulterinos nummos acceperit pro bonis, cum id refcierit , foiuturufne fit eos , ficui debeat , pro bonis ? Id. ad Phanc. poft ep. i 6. l. 16. ad Attic. Ut pecuniam Buthrotii ad diem folverent. h. e. die ßatuto . Senec. l. 6. de benef. c. 17. extr. folvere præceptori pretium operæ. Cic. 4ttic. l. 3. ep. ult. e tned. Solvere alicui a fe. %. e. de fuo, non per alium , non accipiendo pecuniam ab alio. Id. Attic. l. 3. ep. ult. a med. Homines non modo non recufare , fed etiam hoc dicere , fe a me folvere. quod enim prætori dare

[ocr errors]

dare . Sic Plin. l. z. ep. 4. Summa erat folvenda de meo. Contra

[merged small][merged small][ocr errors]

Penfionis portionem in frumento potius , quam in pecunia folvere . Paul. ibid. tit. 1. leg. 45. Impenfam ædificiorum folvere. Jabolem. 1, %. 4o. tit. 7. leg. 39. a med. Dama fervus , cum heredi meo annorum feptem operas folverit, liber efto . %. e. praeftiterit. Papinian. lib. 23. tit. 4. leg. 26. a med. Filia cum pro fe dotem promitteret, pepigit , ut fi in matrimonio fine liberis decefíiffet , matri fuæ dos folveretur. h. £; redderetur, refunderetur. Plaut. Bacch. 4. q. 1 37. Ego ad forum ibo , ut folvam militem. h. e. abfolvam, folutione fa&a dimittam . *[ Solvendo non effe , non effere in affato di pagare, non habere in bonis , unde æs alienum diffolvatur. Liv. l. 31. c. i 3. Cum folvendo ære alieno refpublica non effet . icic. Fam. 3. ep. 8. Sumptus decerni legatis nimis magnos , cum folvendo civitates non effent . Id. Phil. 2. c. 2. Quo tempore me augurem nominaverunt •, tu nec folvendo eras , nec te ullo modo , nifi everfa republ. incolumem fore putabas . eri un fa'lito , uno fpiantato . Adde lib. 13. ad 4ttic. ep. 19. extr. & lib. 2. Offic. c. Σz. ad fin. Et addito dativo perfonae , Quintil. declam. 9. c. 9. extr. Placeamus licet nobis fortuna noftra, pater, pauperi folvendo non fumus. & dec!am. 2. c. 3. Conftabat , patrem filio fenem folvendo mom effe . • T Non effe ad folvendum , eodem fenfu Vitruv. dixit sám fin. cap. 6. lib. 1 o. * Solvere poenas, pagar la pena , il fio , poenas dare. Salluf}. in Jug. c. 72. Condemnatus verberatufque, capite poenas folvit . Senec. in Oedip. v. 936. ita ne tam magnis breves Sceleribus pœnas folvis? Id. in Hippol. v. 1 176. Hac manu pcenas tibi folvam . Ovid. 5. Faß. v. 3o3. At fi negligimur , magnis injuria pœnis Solvitur : & juftum præterit ira modum . * SolVere injuriam , liberarf dall' oppreffîone, libefare fe ab injuria , injuftae dominationis jugum repellendo. Salluff. in orat. Lepidi contra Sull. Eft ne viris reliqui aliud , quam folvere injuriam , aut mori per virtutem ? * Pro fatisfacere, par pari rependere, ricunofcere , rinacritare , ricompenfare. Cal. ad Cicer. 8. Fam. ep. 12.

[ocr errors]
« НазадПродовжити »