Зображення сторінки
PDF

:

fponfalitiæ arrhae, de quibus titulus eft in cod. Juftin. lib. 3. tit. I. ! nomen cum locat fponfu improbo , Non rem expedire, fed mala vi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Dig. u. » 3. tit. z. leg. 38. Inde oriundam uxorem, ducere non poteft , quámvis fponfare non prohibeatur. Adde Tertull. de virgin. veland. ad fa.

[ocr errors]
[ocr errors]

dere expetit. Al. aliter leg. `Cic. Attic. l. 12. ep. 19. De fponfu fi quid perfpexeris, &c. j E* fponfu agere dicitur , qui rem promiffam in judicio perfequitur , &, ut loquitur Ulpian. Dig. lib.Tz 1. ` tit. 1. leg. 19. ex ftipulatu agit. Sulpic. apud Gell. /. 4. c. 4. Si poft eas ftipulationes ( fponfalium') uxor non dabatur , aut non ducebatur, qui ftipulabatur ex fponfu agebat. {'arr. loc. cit. Non fpondet ille , qui dicit, fpondeo , fi jocandi caufa dixit : neque agi poteft cum eo ex fponfu. SPONSUS, a, um , promeffo , promiffus . Terent. Eun. §. 9. 6. Scis, Pamphilam meam inventam civem ? fcis, fponfam mihi ? Varr. l. 5. de L. L. c. 7. a med. Pecunia fponfa . Horat. lib. 1. fat. 3. v. 94quid faciam , fi Prodiderit promiffa fide , fponfumve hegarit ? “I Sponfum , i, abfolute , fponfio. Varro ibid. & Jib. 6. de L. L. c. 6. Sponfus contra fponfum rogatus. Cic. pro Quint. cap. 9. Sponfionem facere maluit : fecit. te judicem fumpfit : ex fponfo egit. Al. leg. fponfu. * Sponfus , i , qui defponfus eft , nondum maritus , fpofo , vruofo; , Cic. z. de Iavent. c. 26. a med. Sponfi nomen appellans identidem . Hos at. l. 3. od. z. v. 1 o. Sponfus regius. 'J Item procus, feu qui fponfus effe vult, innamorato , w*sw;. Horat. 1. 1. í. 2. v. 28. Sponfi Penelopæ, nebulones. * Sponfa , ae , V. fuo OCO . SPONTÄLIS, le, idem quod fpontaneus , ultroneus . Apul. l. 4. Metam. Cumque nulli noftrum fpontale parricidium fuadens perfuadere poffet . & fub fin. l. 1 1. Spontalis fobrietas. SPONTALITER , adverb. fpontaneamente. Sidon. l. 8. epiff. 9. Id non modo non coaétus, verum etiam fpontaliter facio. SPONTANÉUS, a, um , fpontaneo , volontario , &vr£vx rtc , &v8*pero , voluntarius, naturalis. Senec. epijf. 121. ante med. Agilitas fyontaneus motus eft. Macrob. l. 2. in fomn. Scip. c. 12. Appetitus fpontameae mortis. Arnob. l. 3. pag. 1 1 4. Spontaneas effe numinum benignitates. Impp. Sever. & Antonin. lib. 2. Cod. tit. 3. leg. 2. A- , &tiones contra emptores fpontanea voluntate fufcipere . T T Addunt quidam locum Plinii 1. 28. c. 7. a med. Si purgatio illa poft virginitatem prima fit, aut in virginea ætate fpontanea. Sed Harduin. ex MSS. edidit aut in virgine ætatis fponte. SPONTIS , genit. & in ablat. Sponte , f. nomen ceteris cafibus deficiens ( a re&to inufitato fpon*) fignificat voluntatem, libentiam. Varr. l. 5. de L. L. c. 7. a med. Spondeo a fponte . nam id valet , a voluntate. Ideo Lucilius fcribit de Cretea, cum ad fe cubitum venerit fua voluntate : Sponte ipfam fuapte addu&tam , ut tunicam & cetera rejiceret. Eandem voluntatem Terentius fignificat cum ait ( Adelph. 1. 1. 5o. ) Satius effe fua fponte re£te facere , quam alieno metu . Hæc Varro . Rurfus Terent. Andr. 4. 2. 9. Age , fi hic non infanit fatis fua fponte » inftiga . di fua fpontanea volvatâ » fpontaneamne : te »' di moto proprio . & C. Cotta apud Charif. l. 2. pag. 195. Putfch. Tu de tua fponte hic cuin religione. Itaque fponte , & fua fponte facere dicitur , qui libens, & ultro , & nullo cogente , aut hortante , aut fubmonente facit. Cef. 1. 1. B. Gall. c. 44. Arioviftus refpondit , tranfiffe Rhenum fefe non fua fponte, fed rogatum & a:ceffitum a Gallis. & lih. 6. c. 13. Et fua fponte multi in difciplinam conveniunt, & a propinquis parentibufque mittuntur. Stat. I o. Theb. v. 8o9. fponte ultroque peremptus. Cic. im Partit. c. 37. fub fin. Qui fua fponte & voluntate feciffent . Id. Fam. o. ep. i4. Veriffime poffum refpondere , te , quæ facias, tuo judicio & tua fponte facere, nec cujufquam egere confilio. Id. l. 4. ep. 3. Neque id folum mea fponte , fed multo etiam magis monente & denuntiante te. Id. Pbil. 4. c. 3. Galliam totam hortatur ad bellum , ipfam fua fponte fuoque judicio excitatam. Id. Att. l. 15. ep. 27. Gaudeo id te mihi fuadere quod ego mea fponte pridie feceram . Plin. 1. 6. ep. 29. extr. Opto, ut ea potiffimum jubear, quae me deceat vel fponte feciffe . Lucan. l. 5. v. 5oo. Sponte per incautas audet tentare tenebras , Quod juffi timuere , fretum . Virg. Æm. 4. v. 34o. Me fi fata meis paterentur ducere vitam Aufpiciis , & fponte mea componere curás , &c. a mio modo. Id. Æn. I I. v. 827. fimul his di&is linquebat habenas Ad terram non fponte fluens. mal volentieri, per forza. & Æn. 4. v. 361. Italiam non fponte fequor. non di mio capriccio . Sil. l. 1 3. v. 156. Prævetitum namque , & capital committere Martem Sponte viris . di fuo capriccio , fine venia ducis . “T Tribuitur & rebus inanimis , aut ratione carentibus . Petrom. in Satyr. c. 16. Sera fua fponte delapfa cecidit . Cic. de Sene$. c. 1 q. fub fin. Sicut fua fponte, nulla adhibita vi , confumptus ignis exftinguitur . Id. I. de Leg. c. 17. Vera & falfa , confequentia & contraria fua fponte, non aliena , judicantur. Id. in Orar. c. 32. extr. Hæc quia fua fponte fqualidiora funt , adhibendus* erit in his explicandis , quidam orationis nitor . di fua matura. & Liv. lib. 5. cap. 43. Inde ex loco fuperiore , qui prope fua fponte in hoßem inferebat , impetu fa£to , fudere Gallos. Virg. 2. Georg. v. 1 o. aliæ ( arbores ) nullis hominum cogentibus , ipfae Sponte fua veniunt. “ Quia qui fponte facit , folus facit , idcirco fponte pro folus ponitur , h. e. nullo focio , aut adjutore. Caef. l. 1. B. Civ. c. 9. Iis cum fua fponte perfuadere non poffent , legatos ad Dumnorigem Eduum mittunt , ut eo deprecatore a Sequanis hoc impetrarent . Id. l. 5. c. 28. Civitatem ignobilem atque huinilem Eburonum fua fponte populo R. bellum facere aufam , vix erat credendum. Cic. Fam. 7. ep. z. a med. Magnum quiddam fpe&avit : nec fua fponte , fed eorum auxilio , qui , &c. Adde Verr. 4. c. 1 o. *| Cum genitivo Tacit. Ann. 2. c. 59. Acerrime increpuit , quod , contra inftituta Augufti , non fponte Principis Alexandriam introiffet . fenza il beneplacito : ( incomfulto Tiberio , inquit Sueton. in Tiber. c. 52. de eadem re loquens. ) Id. Ann. 12. c. 4z.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tula cum pifcibus. “I Quia fportæ tum opfoniis, tum nummis reponendis aptæ erant , fa&um eft , ut fportule nomine primum cibórum portio , cœnæ quæ fatis effet , fignificaretur : deinde certa pecuniæ fumma ad cœnam coemendam : idque loco cænæ re&tæ , quæ a ditioribus olim præberi folebat clientibus , & falutatoribus , & fe&tatoribus fuis: qua de re in Re&us di&um eft . Eaque fumma fere erant centum quadrantes , h. e. affes vigintiquinque , ut diximus in Quadran* , feu HS. X. Aliquando liberaliores plura dabant. J uvenal. fat. 3. v. 249. Nonne vides , quanto celebretur fportula fumo? Centum convivæ : fequitur fua quemque culina. Sueton. im Ner. c. 16. Adhibitus fumptibus modus : publicæ cœnæ ad fportulas reda&ae . Martial. l. 3. epigr. 14. Romam petebat efuritor Tucius : Occurrit illi fportufàrum[fabula : A ponte redit Mulvio. Id. l. 14. epigr. 123. Si matutinos facile eft tibi rumpere fomnos, Attrita veniet fportula fæpe toga. Id. l. 1 o. epigr. 27. Et tua tricenos largitur fportula nummos. * Cum Claudius imperator munus populo editurus effet extraordinarium & breve, dierumque paucorum , edixiffetque , velnt ad fubitam condi&tamque coenulam invitare fe populum , id munus a fimilitudine fportulam appellavit. Sueton. in Claud. c. 2 1. “I Sportulam furunculus captat, proverb. de his , qui falfo quippiam fibi vindicant : du&umque ab iis, qui cum neque clientes fint , neque fe&atores , fportulam tamen affe&ant . Tertuli. l. 3. contra Marcion. c. 16. *J Dicitur etiam fportula quævis largitio , aut munufculum . . Plin. l. 2. de agentibus caufas centumvirales, epijf. 14. Convenitur in media bafilica, ubi tam palam fportulæ , quam in triclinio dantur. Trajan. ad Plin. 1. 1o. epiff. 1 1 8. Merito vereris , ne in fpeciem diamæries incidat invitatio : quæ & in numero modum exçedit, & quafi per corpora, ex notitia ad folemnes fportulas contrahit. Refpondet Trajan. ad ea

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

Cum iter facerem Claternam tempeftate fpurcifiìma : 8. e. die nubilo , pluvio , ventofo , tempeftate foeda, ut ait /irg. I. Georg. v. 323. Sic Plin. l. 17. c. 2. Nubilum fpurcum . *] Spurcus ager, fqualidus, fine herbis. Colum. in prefät. 2 med. Quid filvefter ager, quid humidus & graminofus, quid ficcus & fpurcus, &c. MI Spurcum vinum , inquit Feftus, eft , quod facris adhiberi non licet, ut ait Labeo, cui aqua admixta eft, defrutumve, aut igne ta&um eft ; muftumve antequam defervefcat. T Eft etiam fpurcus , obfcemus, impurus , inceftus. Plaut. Afin. 4. 1. 62. Tot no&es reddat fpurcas, quot puras habuerit . Martial. l. 1. epigr. 33. Abfcondunt fpurcas hæc monumenta lupas. h. e. meretrices. *J Translate eft impudens , impurus. Martial. l. 4. epigr. 56. Sordidius nihil eft, nihil eft te fpurcius uno, Qui potes infidias dona vocare tuas. *J Item vilis, abje&tus, ignobilis, fordidus. Cic. 2. Tufcul. c. 17. ad fin. Ergo hoc poterit Samnis , fpurcus homo, vita illa dignu' , locoque : ( ex Lucil. l. 4. fatyr. ) vir natus ad gloriam , ullam partem animi tam mollem habebit, quam non meditatione & ratione corroboret ? Varr. apud Nom. loc. cit. Ne quis li&orem fpurcum , hominem liberum prehendere , jußiße velit. “T Refertur ad amimum & mores . Cic. pro Dom. c. 1 o. Heluo fpurciffimus. Id. Pbil. 1 1. c. 1. Duo hæc capita nata funt poft homines natos teterrima & fpurciffima. Id. Verr. 3. c. 37. a med. Homo avariffime & fpurciffime, redde bona fodalis filio. Ge//. l. 14. c. 2. ante med. Hómo probri plenus, fpurciffimaeque vitae , ac deformatiffimæ.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ore ejicitur. Senec. de Conßant. c. 1. fub fin. Cato voces improbas, & fputa pertulit. Propert. l. 4. eleg. 5. v. 66. Sputaque per dentes ire cruenta cavos. Martial. l. 2. epigr. 26. Inque fuos mittit fputa fubinde finus. Celf. 1. 2. c. 8. ante med. Sincerum fputum edere, five rufum eft , five cruentum , five album , five glutinofum , five fpumans. Lucret. l. 6. v. 1 186. Tenuia fputa , minuta. *I Translate Martial. l. 8. epigr. 33. Hoc linitur fputo Jani caryota calendis. %. e. hac lamina , feu crufta adeo tenui ac levi , ut inftar fpati vix hæreat , atque extergeri facile poffit.

SPUTUS, i , vel Sputus, us, m. idem ac fputum. Cael. Aurel. Tard.

I. 4. c. 4. Cum plurimo fputu. & lib. 3. c. 2. Jugis fputus . Quidam Lexicographi addunt etiam locum La&antii 1. 4. c. 18. Dabant autem Deo alapas manibus inceftis , & impurato pre exfpuebant venenatos fputos. Al. leg. Jputur. Sed hæc non funt verba La&an*11 ,

[graphic]

*ii , fed alterius , qui interpretatus eft Sibyllinos verfùs a La*antis ibi recitatos.

[ocr errors]

$QUAT.DUS. V. Squalur. SQUALENS, entis, fordido, inculto , afpro , orrido , afper , incultus , horridus, fordidus, obfitus. Feffus : Squalidum , incultum & fordidum ait Verrius fignificare : fic di&um , quod proxime ad fimilitudinem fquamæ pifcium accedit , utique eorum qui in profunditatibus abditi paludum fqualent maxime . Unde Ennius : fqualida feptus ftola. Haec Feftis. Ovid. 4. Met. v. 635. fqualentia ora Medufae . Senec. in Oedip. v. 554. Squalente cultu mœftus ingreditur fenex. Juvenal. fat. 8. v. 16. Si tenerum attritus Catinenfi pumice lumbum Squalentes, traducit avos . Sil. l. 3. v. 633. & hib. 4. v. 376. Squalentes campi . h. e. arenofi , & inculti. Sic Tacit. Ann. 1 5. c. 42. Squalens ' litus . Lucam. l. 1. v. 2o5. & lib. 5. v. 39. fqualentibus arvis aeftiferæ Libyes. Id. l. 8. v. 57. atro fqualentes pulvere veftes . Petron. in Satyr. c. 1 zo. nigro fqualentia punice faxa . Claudian. de B. Gild. v. 24. fqualcns clypeus. h. e. fitu & rubigine obfitus . Id. de nupt. Honor. & Mar. v. 1 5o. de Tritone. fqualentia murice terga Purpureis mollita rofis. /. e. afpera , hirtâ, aculeata. Id. de B. Get. v. 293. Colla catenati vidit fqualentia Cimbri. h. e. catenis detrita, afperata , & quafi fquamis obdu&ta. Virg. z. Georg. v. 348. Aut lapidem bibulum , aut fqualentes infode conchas. b. e. afperas . Manil. l. 5. v. 271. fqualens arifta . 2. e. aculeata & pumgefis . Stat. l. 1. Theb. v. 646. nubibus atris & fqualente die . * //.Ye. horrido ob peftilentiam . Ovid. 5. Faft. v. 397. fqualentia tela venenis. h. e. multo veneno imbuta , & horrida. *) Ufurpatur & in bonam partem. Culpaverant olim nonnulli Virgil. quoà dixiffet /En. 1 o. v. 3 1 4. tunicam fqualentem auro. Cui fimife eft iJlud Æn. 12. v. 87. auro fqualentem , alboque ori-halco Circumdat loricam humeris . Defendit Gell. l. 2. c. 6. ad fin. his verbis , quae more fuo defcripfit Macrob. l. 6. Saturn. c. 7. ad fim. Tertium reftat ex iis , quæ reprehenfa funt, quod tunicam fqualentem auro dixit. Id autem fignificat copiam denfitatemque auri in fquamarum fpeciem intexti. Squalere enim di&tum eft a fquamarum crebritate afperitateque, quæ in ferpentium pifciumque coriis vifuntur. Quam rem & alii , & hic quidem poeta locis aliquot deinonftrat ( JEn. 1 1. v. 77 o. ) quem pelis ahenis In plumam fquamis auro conferta tegebat . Et alio loco ( ibid. v. 487. ) Jamque adeo rutilum thoracâ indutus ahenis Horrebat fquamis . Accius in Pelopidis jta fcribit : Ejus ferpentis fquamæ fualido auro & purpura prætextae. Quidquid igitur nimis inculcatum obfitumque aliqua fe erat , ut incuteret vifentibus facie nova horrorem , id fqualere dicebatur . Sic in corporibus incultis fquamofifque alta congerics fordium fqualor appellatur : cujus fignificationis multo affiduoque ufu totum id verbum ita contaminatum eft , ut jam fqualor de re alia nulla , quam de folis inquinamentis dici coeperit . . Haec Gell. quæ totum hoë verborum genus, fqualems , fqualere , fqualor, fqualidas luculenter illuftrant . Servius ad cit. AEm. 1 o. v. 3 1 4. tunicam fqualentem auro , interpretatur , fplendentem auro , fcilicet quia ex denfitate & copia auri fplendor augetur. Nonius quoque Gellii , & Servii interpretationem firmat : cujus verba funt cap. 6. m. 26. Sjualere non fordium plenum effe tantummodo , ut nunc confuetudine perfuafum eft ; fed honefla re abundare & refertum effe , Veteres honefta auétoritate pofuerunt, &c. Haec Nom. Huc referri poffunt illa Virg. 4. Georg. v. 91. Alter ( rex apum ) erit maculis auro fqualentibus ardens. & ibid. v. 1 3. pi&ti fqualentia terga lacerti. Sil. /. z. v. 585. Cærulcus maculis auro fqualentibus anguis . * Sunt qui duplici liquida fqua!!em ; , fquallor, fqualidus , &c. fcribunt , adverfantibus Manut. Daufqu. Cellar. a quibus ftant vet. lib. & Lapides. SQUALENTIA, ae , f. fqualor, fordes. Tertull. in exhort. ad ca/?. c. 1 o. Ingredi non fecundum carneae fqualentiæ concupifcentiam. Al. aliter leg. SQUALÉO, les, lui , ii. 2. effer ford'do, fporco, orrido , incolto , £vzza , 2vxwzw , fordidus , obfitus , afper , incultus, horridus fum . V. di£ta in Squalens. QuintiJ. l. 1 o. c. 1. ante med. Neque ego arma fqualere fitu ac rubigine velini , fed fulgorem his ineffe , qui terreat. Virg. 1. Georg. v. 5o8. fqualent abdu&tis arva colonis. Plaut. Perf. 4. 8. 2. Ita mihi fupellex fqualet atque ædes meae. Ovid. 1. NMet. v. 373. Ad delubra deae , quorum faftigia turpi Squalebant mufco . & [lib. 1 5. v. 627. Pallidaque exfangui fqualebant corpora `tabo . & lib. 14. v. 41 1. humus fqualet ferpentibus atris . Albimovam. ad Liv. eleg. 1. v. 295. fqualent immiffis ora capillis. Sil. !. 3 o. v. 5 1 1. Pulvere canities atro , arentique cruore Squalebat barba. Senec. in Troad. v. 2o. nube ceu denfa obfitus , ' Ater favilla fqualet Iliaca dies. Stat. 1. Theb. v. zz 1. Et Phaethontaea mundun fqualere fiavilla . Martial. !. 9. epigr. 48. Democritos , Zenonas , inexplicitofque Platonas , Quidquid & hirfutis fqualet imaginibus . . Gell. l. 9. c. 4. Ipfa volumina ex diutino fitu fqualebant , habituquc tetro erant. ^ 4T Pro arere, fupra modum ficcam effe , Lucan.

[ocr errors]

late de his , qui in lu&u & moerore funt, quia tunc cultus corporis negligitur. Cic. pro Sext. c. 14. Erat in Tu&tu Senatus, fquälebat civitas , publico confilio mutata vefte. Id. pro Mil. c. 8. Luget Senatus, fqualeiit municipia, affi&antur coloniæ. Paulin. Nolám. carm. 15. v. 27. Squaluit in vacua captivus imagine mundi. " In

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

omnia comprehendere facilius. W Item pifciculus, qui cum pinna concha comparandi cibi init focietatem . Cic. 2. de nat. Deor. c. 48. Phin. l. 9. c. 42. & Martial. l. 1 3. epigr. 83. “T In Libya majores, multo fquillas quam alibi, Cum diâum effet Apicio gulonum principi ; cupiditate illo navigavit, tefte Suda in A'r!}og : cumque falfum reperiffet, inta&a Africa rediit. Juvenal. fat. 5. v. 82. Afpice, quam longo diftendat peétore lancem, Quæ fertur domino fquilla , & quibus undique fepta Afparagis , qua defpiciat convivia cauda. SQUINU ANTHOS, n. σχ$as $y£o;', h. e. fios junci odorati : voces Græcæ , quarum prima juncum , altera florem fignificat: & leguntur apud Pallad. in Očtobr. tit. 14. a med. & corrupte apud Veget. fcinoanthos 1. 1. de re veterin. c. 59.

[ocr errors]

ST, *itto, aiy«, fibilus, quo utimur filentium indicentes, digito ori admoto, in fermone familiari : cui interdum tace adjicitur.. Vettus Poeta apud Varr. l. 4. de L. L. c. 1 o. ex le&tione Scalig. Ifis , & Harpocrates, digito qui fignificat ft ! Cic. Fam. 16. ep. 24. Sed ft ! litteras tuas exfpe&to. Naevius apud Charif. l. 2. pag. 2 14. Putfch. St ! tale verbum cave faxis. Terent. Andr. 4. 1. 59. Hem ft ! mane : concrepuit a Glycerio oftium. Id. Heaut. 3. 3. 36. De fallavia dicis? ft ! inveni quandam nuper . Plaut. Caf. 2. 1. 5. St ! tace , atque abi. Id. Epid. 2. 2. 1. St ! ft ! tacete . habete animum bonum. Id. Pfeud. 2. 2. 5. St! tace , tace. meus hic e(t homo.

STABIÄNUS, a, um, ad Stabias pertinens, ut Stabianus ager, Plin. 1. 31. c. 2. & lib. 32. c. 2. & Stabianum litus, Senec. initio l. 6. quaeft, nat. Fuere Stabiæ oppidum Campaniae, ultra Pompejos, in ora , inter oftia Sarni amnis, & Surrentum : fuere , inquam , ufque ad Cn. Pompejum & L. Catonem Coff. anno U. C. DCLXIV. pridie cal. Maji , quo die L. Sulla legatus bello fociali id delevit : quod nunc in villam abiit, ut Plin. l. 3. c. 5. a med. narrat. Co

[ocr errors]

lum. l. 1 o. v. 1 33. Fontibus & Stabiæ celebres , & Vefvia rura. Plin. l. 3 1. c. 2. fontem Stabiani agri calculofis mederi, prodit. STABILIMEN , inis, n. fermezza, foßegno, affodanuento, gsga}ωμα, id quo aliquid ftabilitur , firmamentum. Vetur Poeta apud Cicer. 3. de nat. Deor. c. 27. Mihi portento cæleftum pater prodigium mifit , regni ftabilimen mei . STABILIMENTUM, i, n. idem ac ftabilimen. Plaut. Curc. 2. 3. 88. Hæc funt ventri ftabilimenta , pane , & affa bubula, poculum gran

[ocr errors]

de . V. Panis in fine. Plin. l. 1 1. c. 7. Propolis nondum cera, fed favorum ftabilimentum. Val. Max. l. 7. c. 6. n. 1. Sicilia & Sardinia , gradus & ftabilirnenta bellorum. -

STABILIO, is, ivi , itum , a. 4. affodare , fermare , ftabilire, gegoad ,,

ftabilem reddo , firmo , fulcio . Caef. l. 7. B. Gall. c. 73. a med. Confirmandi & ftabiliendi caufa finguli ab infimo folo pedes terra exculcabantur. Enn. apud Cicer. l. 1. de Divin. c. zo. Semita nulla pedem (tabilibat. Colunt. c. ult. l. 4. Caftanea ftabiliendis vineis habilis. Senec. in Thyeft. v. 567. Ille labentes renovare muros, Hic fitu quaffas ftabilire turres. Plin. l. & cap. zo. Porcilaca mobiles dentes ftabilit commanducata. Id. l. 1 o. c. 2 3. Grues Pontum transvolaturas faburra ftabiliri . Id. l. 9. c. 3 1 . fub fim. Tradunt echinos faevitiam maris præfagire, correptifque operiri lapillis, mobilitatem pondere ftabilientes. & cap. 28. Loligini pedes duo, quibus fe velut ancoris ftabiliunt. W Translate Cic. 4. de Fin. c. 24. Cum alter ftabilire rempubl. ftuduerit , alter evertere . Accius apud eund. pro Sext. c. 58. Tullius , qui libertatem civibus ftabiliverat. Plaut. Ampb. 1. 1. 39. Regi Thebano regnum ftabilivit fuum. Cic. 1. de Legib. c. 24. Stabilire leges. Sallujf. orat. 1. ad Caef. de republ. ordin. ad fin. pacem & concordiam . Plin. l. 33. c. z. Cicero (tabilivit nomen equeftre in confulatu fuo. Gell. 1. 12. c. 5. Cum eum ad retinendam patientiam, teftimonio tolerantiæ, quam videbat, perhibito, ftabiliffet.

[ocr errors]

firmus , fixus, fundatus, optime conftitutus : tum proprie , tumi translate. Senec. im 08av. v. 924. Regitur fatis mortale genus, néc fibi quidquam fpondere poteft firmum & ftabile. Cic. 4. Acad. c. 9. Decretum ftabile, fixum , ratum effe debet. Id. de Amic. c. 17. Firmi , & ftabiles, & conftantes amici. & cap. 15. in fi. Amicitiarum ftabilis & certa poffeffio. Id. pro Flacc. c. ult. Via plana & ftabilis. cui opponitur præceps & lubrica. Lucret. l. 3. v. 1 12o. Fundamentum ftabile . ' Terent. Adelph. I. 1. 4o. Errat longe, qui imperium credit gravius effe , aut ftabilius , vi quod fit, quam illud, quod amicitia adjungitur. Horat. in carm. fecul. v. 26. Quod femel di&um ftabilis per ævum Terminus fervet. Ovid. 4. Faff. v. 3o3. Illa ( navis ) velut medio ftabilis fedet infula ponto. Tacit. 2. Ann. c. 2 1. Sta. bile prælium , e piè fermo. Sic Id. 2. Hiff. c. 35. Stabili gradu e ripa vulnera dirigere. & cato R. R. c. 7. Lotium fuillum âd radicem addere oportet, ut mala ftabilia fiant. b. e. non decidua ante maturitatem : vel quæ diu durant incorrupta . Ovid. 5. Triff. eleg. 14. v. 29. Rara quidem virtus, quam non Fortuna gubernet : Quæ maneat ftabili , cum fugit illa , pede. Plin. l. 3 1. c. 3. Sabulum mafculum promittit aquas certas, ftabilefque , & falubres. %. e. perennes. Sic Cato de R. R. in præfat. Ex agricolis ftabiliffimus qùæftus confequitur. Tacit. 1. Anm. c. 43. extr. Difcedite a conta&ü ac dividite turbidos. id ftabile ad pœnitentiam , id fidei vinculum erit. Cic. I. de Invent. c. 3o. Animus fine fide ftabilis amicis eße non poteft. Ovid. 3. de ar. am. v. 557. Stabiles annis animi. 4. e. homines confirmatæ & conftantis ætatis. *J Stabilis patria , domus , ubi quis perpetuo habitat . Plaut. Merc. 3. 4. 68. Qui finis fugæ ? quae patria aut domus tibi ftabilis effe poterit ? Cic. pro Marce//.

« НазадПродовжити »