Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

i; 2. c. 47. Graeci apelioten : a fole duéta appellatione in utraque ingua. SOLÄRIS, re , di fole, folare, {λιzxzc, ad folem pertinens, ut Solare lumen , Ovid. in fin. eleg. 9. l. 5. Trij?. Solaris arcus, Senec. /. 1. mat. quaeff. c. 1o. Solaris circulus, Plin. l. 2. c. 23. Piceæ pars folaris. b. e. quæ ad folem obverfa eft. Id. l. 16. c. 12. Solaris herba, Celf. h. 5. c. 27. fe£t. 5. h. e. heliotropium , girafole , quia fe cum fole circumagit. • , SOLARiUM, ii , n. & Sólarium horologium , orologio da fòle, ἀρολά^y ov %at zwám , inftrumentum , quo horæ diei in lineis cognofcuntur ad folem , gnomone umbram faciente. Unde Perf. fat. 3. v. 4. quin... ta dum linea tangitur umbra . Plin. l. 7. c. ult. Princeps Romanis folarium horologium ftatuiffe , ante undecim annos, quam cum Pyrrho bellatum eft , ad ædem Quirini , L. Papirius Curfor , a Fabio Veftale proditur. M. Varro primum ßatutum in publico, fecundum Roftra in columna, tradit, bcllo Punico primo, a M. Valerio Meffala. confule , &c. Varr. l. 5. de L. L. c. 2. Meridies ab eo, quod medius dies. D antiqui , non R in hoc loco dicebant , ut Præfeße incifum in folario vidi , quod Cornelius in bafilica Emilia & Fulvia inumbravit . Plaut. in fragm. apud Gell. l. & cap. 3. Ut illum dii perdant , primus qui horas repperit , Quique adeo primus ftatuit hic folarium'. “T Etiam quod poftea ex aqua horarium fa&tum eft a P. Cornelio Nafica cenfore , folarium di&um eft , non mutata appellatione, tefte Cemforino de die mat. c. 23. ad fim. Hinc Cic. 2. de nat. Deor. c. 34. a med. Cum folarium vel defcriptum aut ex aqua contemplere , intelligis, declarari horas arte , non cafu . “I Ad folarium di&tus videtur fuiffe Romæ ipfe locus fub Roftris , in foro , ubi folarium horologium depi&um erat, quo homines conveniebant negotiorum , aut otii caufa. Cic. pro Quint. c. 18. a med. Vixit enim femper inculte atque horride :. non ad folarium , non in campo , non in, conviviis verfatus eft . Au&. ad Herenn. l. 4. cap. 1 o. Ita petulans es atque acer , ut me ad folarium quidem idoneus, fed pone fcenam , & in ejufmodi locis exercitatus fis. 4| Et etiam fòlarium locus editus in domo , foli expofitus , ubi apricari folebant , terrazzo, battuto, folatìo, altana , altanella , %Atz7t/e/o . Plaut. Mil. 2. 3. 69. & 2. 4. 25. Neque folarium eft apud nos, neque hortus ullus , neque feneftra , nifi clatrata . Macrob. l. 2. Saturn. de jocis Augufti, cap. 4. Cum de Tyriae purpurae , quam emi jufferat, obfcuritate quereretur , dicente venditore, Erige altius , & fufpice ; his ufus eft Ifalibus: Quid ? ego , ut me populus R. dicat befie cultum , in folario ambulaturus fum ? Sueton. in Ner. c. 16. Formam ædificiorum Urbis novam excogitavit , & ut ante infulas ac domos porticus effent , de quarum folariis incendia arcerentur . Pallad. in Majo, tit. 1 1. Nunc circa extremum menfem pavimenta in folariis fiunt. Adde Ulpian. Dig. lib. 8. tit. 2. leg. 16. 4| Etiam in fepulcris aliquando folaria fuiffe, colligimus ex Infcript. una apud Fabrett. c. 2. m. 238. & altera apud Donium claff. 12. m. 4. SöLARIUM, ii , m. ve&igal, quod pro folo penditur : a folum , quod terram notat. Ulpian. Dig. l. 43. tit. 8. leg. 2. ante med. Si tamen obftet ædificium id publico ufui, utique is , qui operibus publicis procurat , debebit id deponere , aut fi non obftet, folarium ei imponere . Sic enim ve&tigal hoc appellatur ex eo , quod pro folo pendatur. Paul. lib. 3o. leg. 39. a med. Heres cogitur legati prædii folvere præteritum ve&igal, vel tributum , vel folarium , vel cloacarium , vel pro aquæ forma. SOLATIöLUM, li, n. picciol follievo, exiguum folatium, ut Solatiolum doloris, Catull. carm. 2. v. 6. SOLATIUM, ii , n. follievo , confolazione, conforto, rxpxuv9{x , levamen doloris, ægritudinis, calamitatis, folamen, confolatio, fomentum . Cic. Verr. 6. c. 6o. Ut illi haberent hæc oble&tamenta & folatia fervitutis . Id. 2. Tufcul. c. 24. extr. Hæc funt folatia , hæc fomenta fummorum dolorum . Id. pro Arch. c. 7. fub fin. Haec ftudia rebus adverfis perfugium ac folatium præbent . Id. Fam. 1 1. ep. z6. Maximo meo dolore hoc folatio utor , quod , &c. Id. de provinc. conful. c. 7. Sed fruatur fane hoc folatio. Id. Fam. 7. ep. 3. a med. Vacare culpa magnum eft folatium. Id. de Amic. c. 3. Non egeo medicina : me ipfe confolor , & maxime illo folatio , quod, &c. Cef. l. 1. B. Civ. c. 22. fub fin. Hoc eft mihi folatio. Plin. in Paneg. c. 1 3. Solatium feffis , aegris opem ferre . Cic. de Amic. fub fin. Etas ipfa magnum affert mihi folatium . Id. in Bruto, c. 3. Et praefentem me cura levatis , & abfenti magna folatia dediftis'. Id. Phil. 9. c. 5. extr. Cujus lu&tus nullo folatio levari poteft . Ovid. 1 1. Met. v. 329. & lib. 4. ex Pont. ep. 1 1. v. 17. dicere folatia cuipiam . dir parole di comfolaziome . & 9. Met. v. 633. adhibere menti. & lib. 4. Triff. e/. 1o. v. 1 17. præbere. Id. de remed. amor. v. 241. centum folatia curæ Et rus , & comites , & via longa dabunt. “I De confolatione , quam ultio injuriae affert. Cic. 7. Verr. c. 49. Ex tua calamitate cineri atque offibus filii fui folatium vult aliquod reportare . Ovid. 7. Metam. v. 482. Arma juves oro pro gnato fumpta, piæque Pars fis militiae .. tumulo folatia pofco. Tacit. 3. 4nn. c. 12. Sin facinus vindicandum detegitur, vos vero nos parentes juftis folatiis afficite . Lucam. l. z. •v. 91. folatia fati Carthago , Mariufque tulit : pariterque jacentes Ignovere deis. Stat. l. 1. Tbeb. v. 596. moeftae folatia morti, Pliœbe , paras . Juftin. l. 1. c. 8. Tomyris orbitatis dolorem non in lacrymas effudit , fed in ultionis folatia intendit . Adde Phedr. l. 1. fab. 9. v. 8. “T Translate Lucam. l. 8. v. 469. mo&ique rependit Lux minor hibernæ verni folatia damni. *] Eleganter pro íubfidio ponitur , cum fcilicet re ipfa indigentibus opem ferimus . Cic. Agrar. 2. c. 29. Unumne fundum pulcherrimum populi R. caput veftrae pecuniæ, fubfidium belli, horreum legionum, ||folatium annonæ difperire patiemini ? Val. Max, fub fim. l. 4. Alimenta ino- V 2, pia

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

verf. 16. Jam rediit animus: deme foleas: cedo bibam. Martial. l.| tatus, folitus, legitimus, confueto, folito, legittimo. Virg. 1 z. Æn. 3. epigr. 5o. Depofui foleas. affertur protinus ingens Inter la&tucas | v. 192. focer arma Latinus habeto: Imperium follemne focer. Ho

[ocr errors]
[ocr errors]

quod magnæ crudelitatis fignum eft. “J. Jumentis quoque foleae j Sic Ulpian. Dig. lib. 28. tit. 1. leg.2 1. Si plures fuerint teftes adhibiti, fuppingebantur. num autem ferreæ clavis ferreis , ut nunc , an a- fufficit folennem numerum exaudire . Cic. pro Mil. c. 1 o. Cum fciret • ji6 rnodo, difquirunt Eruditi : negat Matthias ^Gefner. in Lex. Au- | iter follemne , legitimum , neceffarium Miloni effe Lanuvium ad &for. R. R. ufuin clavorum ante Vegetium fuiffe. Colum. l. 6. c. 12. | flaminem tradendum . Id. pro Quint. c. 6. Nullum effe officium tam Solea fpartea pes bovis induitur. Sueton. in Ner. c. 39. in fa. Nun- | fan&um atque follemne, quod non avaritia violare foleat . Srzetom.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

èa , quae folemnitatem juris defiderant , explicanda , tutore au£tor&

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

coerceri milites , & in officio contineri folent. Phaedr. l. 3. fab. 9.\

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tacit. 4nm. 6. c. 2 1. Sollerter patefacere futura. SOLERTIA , & Sollertia , ae , f. ingegno , buon ingegno , capacità , peri<ia , 3yx/wo/z , aver?« , ávrrtxjz , vis & acumen ingenii, celeritas animi in cogitando & efficiendo , perfpicacitas , indüßria , prudentia . P&aedr. 1. 1. fab. 28. v. 2. Vindi&a docili patet folertiæ : . Cic. 2. de nat. Deor. c. 48. Data eft quibufJam beftiis etiam machinatio quædam atque follertia , ut in araneolis , &c. Tacit. de Germ. c. 3o. Cattis multum , ut inter Germanos , rationis ac folertiæ . Cic. 1. de Divin. c. 41. a med. Chaldæi follertia ingeniorum antecellunt . 1d. ibid. c. 33. Nulla ars imitari follcrtiam naturæ poteft . Id. 1. de 0ffic. c. 44. Adhibere agendi cogitandique follertiam . Id. de opt. gen. Orat. c. 4. Judicandi follertia . Gell. /. 2o. c. 1. a med. Lepida follertia verborum . paroJe e fentimenti faceti e ingegnof . *' In plurari num. Vitruv. circa med. praefat. /. 7. Omnibus fcriptoribus infinitas ago gratias , quod egregiis ingeniorum folertiis ex ævo collocatis , abundantes aliis alio genere copias præparaverunt. “T Item verfutia , calliditas , vafritia, fraus , fur&eria , malizia, frode , Cic. 1. Offic. c. 1 o. extr. Decipere hoc quidem eft , non judicare . quocirca in omni re fugienda eft talis follertia. Lucan. l. 8. v. 283. Hinc anceps dubii terret folertia Mauri. Tibull. l. 1. el. 4. v. 3. Quae tua formofos cepit folertia ? Adds Tacit. 14. Amm. c. 4. SOLEUS. V. Solenfis. SOLIAR , aris , n. id quo folium integitur . Varr. apud Non. c. 1. n. 1 o. Phrygio qui pulvinar poterat `pingere , foliar levigabat . Fe/f. in Solle. Soliaria vocantur Babylonicã, quibus fedilia fternuntur. Ita leg. Scalig utroque loco. V. So!a . SOLIÄRIS, re , ad folium balinei pertinens : ut Soliaris fella, Spartiam. in Caracall. c. 9. h. e. ipfum folium. Al. re&tius leg. cella. h. e. in qua folium pofitum eft . SOLIARIUS, ii , m. qui folia facit . Vetus lapis apud Gruter. pag. 643. n. 8. M. Cæcilio Sp. F. Suc. Rufo foliario ab luco Semeles, &c. SOLICANUS , a , um , qui folus canit. Martiam. Capcll. l.2. pag. 33. Mufae nunc folicanæ, nunc concinentes. SOLIDÄMEN , inis , n. folidamentum . Venant. Fortum. l. 6. carny. 2. fub fiw. Unus amor vivo folidamine jun&us alefcat. SOLIDAMENTUM , i , n. firmamentum , firmitas . La£tant. de Opif. Dei , cap. 7. Deus igitur folidamenta corporis , quæ offa dicuntur , &c. SOLIDATIO, onis, f. raffodamento, fermezza , a&us folidandi , a rip!»rt«, Vitruv. l. 3. c. 3. Solidationes ita crunt faciendæ. Loquitur Vitruv. de fundamentis ædificiorum , quæ paluftri folo exftruuntur . Adde lib. 7. cap. I. Q) SOLIDÀTRIX , icis , f. raffodatrice , quæ folidat . Arnob. l. 4. pag. 1 3 1. Offilago folidatrix offium nomen proprium non haberet. SOLIDÀTUS , a , um , indurato, raffwdato, affodaro, ctsps@3G; , induratus , folidus fa&tus , firmatus . Vitruv. 1. z. c. 3. fub fin. Terra cum eft levis aere folidata non recipit in, fe , nec combibit humorem , Tacit. Hijf.2. c. 19. Solidati muri propugnacula addita, auétae turres . Lucan. l. 8. v. 691. Infufo facies folidata veneno . %. e. mcdicamine firmata contra putrefa&tionem . Pljn. i. 33. c. 6. ante med. Spuma maris folidata cum limo . indurata . & Pallad. l. 1. tit. 17. Solum alto rudere folidatum . & tit. 36. Area ungulis pecorum , & aquæ admixtione folidata . Clatidian. /. z. in Rußm.

3. Faft. v. 84o. Ingenium follers . Tibull. l. 1. el. 8. v. 29. Primus aFatra manu folerti fecit Ofiris. Liv. /. 7. c. 1 4. Solerti animo rem

v. 27. terga Danubii folidata. %. e. gelu concreta. W Translate Pallad, in Mart, tit. 14. im fi. Annicula mula debet per montes afpe£ Qs

novam excogitare . Nep. in Caton. c. 3. Et agricola, folers , & rei- •

Verr. c. 44. ad fim. Tu operum lineamenta follertiffime perfpicis .

[merged small][ocr errors]

ros pafci , ut itineris laborem in tenera ætate folidata contemnat. Apul. de Dogm. Plat. 1. 2. Artus exercitatione folidati. Au8. Paneg. ad Conftanrin. c. I. Imperium Romanum ex diuturna convulfione folidatum . SOLIDE , fàldamente , fermamente , a-ra;s&;, firme , firmiter, valide. Colum. l. 1 2. c. 54. In ciftam vimineam , quae neque fpiffe, folide tamen , & craffis viminibus contexta fit , rapa componito. Gell. 1. 19. c. 5. Aqua folidius concreta. *] Item compa&ta ratione, integre , plene . . Petron. in fragm. Tragur. c. 47. Burm. Si quis veßrum voluerit fua re facere, non eft quod illum pudeatur . nemo noflrum folide natus eft. b. e. ita ut nihil vacui in ventre habeat, aut nihil ventofum , quod fubinde exire quaerat. De peditu loquitur. Sic cap. 1o2. Ita vero tanquam folidos alligaturus , quibus non foleat venter injuriam facere ? *I Translate eft vehementer , valde , plane , integre , vere . Terent. Andr. 5. $. in fi. Hunc fcio mea folide folum gavifurum gaudia. Plaut. Trin. 4. 2. 47. Hic homo folide fycophanta eft . Ó* verf. 8. Neque, natus , necne is fuerit, id folide fcio. Apul. 1. 3. Metam. Solide formidare. SOLIDESCO, is, n. 3. affùdarf , faldarf , ττερεγveu , folidus fio , durefco , firmor , coeo . Vitruv. l. 2. c. 6. Moles , quæ conftruuntur in mari , fub aqua folidefcunt . Plin. l. 1 1. c. 37. fe&i. 87. Cartilago rupta non folidefcit. SOLIDÎPES , edis , wpxtv/m « , qui folidos habet pedes , ut equus , non bifidos , ut bos . Plin. l. 1 o. c. 65. Contra naturam folidipedum , aut bifulcorum . & cap. 73. Solidipedes , & e bifulcis fues aluntur omni cibatu . SOLIDITAS , atis, f. folidità , a rpe£tws , qualitas corporis folidi, in quo nihil eft vanum & vacuum , fed omnes ejus partes ejufdem gefieris, atque unum funt . Cic. 1. de Fin. c. 6. Democritus atomos quas appellat , ideft corpora individua , propter foliditatem cenfet in infifiito inani ita ferri , ut , &c. Id. i. de nat. Deor. c. 38. Si tantummodo ad cogitationem valent, nec ullam habent foliditatem, nec eminentiam . Id. de Umiverf. c. 5. Cum foliditas mundo quæreretur : folida autem omnia uno medio , nunquam duobus , femper copulentur. “T Item fermezza , faldezza , folidezza , durezza , firinitas , durities . Vitruv. l. 2. c. 6. a med. de topho . Calida humoris jejunitas aqua repente fatiata confervefcit , & vehementer ef£icit ea coire , celeriterque una foliditatis percipere virtutem . & cap. 8. ante med. Qui maxime religando confirmat parietum folidi*tatem . $] Soliditates apud eund. l. 7. c. 3. funt te&oria ipfa calce , arena & marmore folidata . 4] Tota res quæpiam , 3x3 r»; . Imp. Gordiam. lib. 1 1. Cod. tit. 35. leg. 2. Quoties duobus non feparatim , fed pro indivifo munus imjungitur , & ita ut unufquifque eorum periculo foliditatis videatur obftri&tus. Imp. Antonin. jbid. lib. 4. tit. 52. leg. 2. Soliditatem poffeffionis vendere. "] Soliditas in arboribus ex craffitie materiae nofcitur, & una pro altera pomitur . Pallad. 1. 1. tit. 6. circa med. Pro macie , vel foliditate vitium nutrienda farmenta potator injungat . Id. in Fehruar. tit. 17. Surculum convenientem foliditati arboris inferendæ fic deponere , ut , &c. SOLIDO , as, avi , atum , a. I. affo dare, raffodare, faldare , indurare ; unire , a ripgis , folidum & firmum reddo, confolido , roboro, induro . Vitruv. l. 7. c. 1. Si congeftitius locus fuerit , fiftucationibus cum magna cura folidetur. Virg. 1. Georg. v. 179. area Et vertenda manu & creta folidamda tenaci. Plin. l. 8. epif}. 2o. & Plin. fenior l. 28. c. 16. ad fin. Solidare offa fra&a . Jd. l. 24. c. 16. ad fin. nervos abfciffos . Id. l. 1 1. c. 37. fe&. 88. Nervi non folidantur jncifi . Celf. l. 8. c. 6. Cartilaginem non glutinari , circa tamen carnem increfcere , folidarique eum locum .' Plin. l. 34. c. 17. Solidare flanno fiftulas. Pallad. in Majo, tit. 9. Ubi cafeus coeperit folidari. b. e. indurari. Senec. /. 3. queff. mat. c. 25. ad fim. Ubi purgamenta aquarum coaluerunt , ex fpuma folidantur . h. e. concrefcunt in faxa . Claudian. l. 1. de rapt. Prof. v. 242. Atria veftit ebur : trabibus folidatur ahenis Culmen . Tacit. Ann. 15. }Edificia ipfa certa fui parte , fine trabibus , faxo Gabino folidarentur . Pallad. in Februar. tit. 31. Vinum myrtite ftomachum folidare titubantem folet . “I Solidare rationes , æquare , ut neque plus quidquam , neque minus inveniatur in fumma , faldar le partite : ut ait Afcon. jn Verrin. 3. cap. 36. fub fim. *J Solidare aliquid , ratum & firnum reddere. Impp. Valent. Theodof. & Arcad. lib. 1 5. Cod. Theod. tit. 9. leg. 1. Illud etiam conftitutione folidamus, ut , &c. SOLIDUS, a, um , mafficcio , folido , a τερεός , plenus, integer , verus, nihil habens inanitatis , nulla parte laxatus , & cavus, meque ex diffimilibus compofitus , fed totus fui generis . Fefio placet , in Solitaurilia , effe ab Ofco folus ( quod poft Ennium fòllus fcripfere ) idem fere fignificante : hoc autem ab 3λος , totus , matum videtur. Cic. 1. de Divin. s. 24. Cum Annibal columnam auferre vellet, dubitaretque , utrum ca folida effet , an extrinfecus inaurata , perterebravit : cumque folidam inveniffct , &c. Pljn. 1. 1 3. c. 1 5. Menfa folida quatuor pedum . tutta d' un pezzo : cui opponitur commiffa . Jd. l. z. c. 64. Terra folida atque conferta. Id. l. 1 1. c. 37. fe&t. 45. Omnibus cornua cava : cervis tota folida . Cic. in Top. c. 4. Paries folidus , vel fornicatus . Virg. 2. Georg. v. z 3 1. in folido puteum demittere. h. e. ubi terra concava non eft . & verf. 79. de infitiome. Finditur. in folidum cuneis via. b. e. ubi truncus integro & fincero lign9 eft. Sic apud Senec. 1. 3. quaeff. mat. c. 25. cirçã med. foJidi lapides opponuntur pumicofis', qui multas habent cavitates. Virg. 2. Æn. v. 765. Crateres auro folidi. Id. 3. Georg. v. z6. In foribus pugnam ex aurQ folidoque elephanto Gangaridum faciam . Jd. 6. Æn. v. 69. folido de mármore templum. & verf. 352. folidoque adamante columnae . Petron. in Sat. c. 1 oz. Ita tanquam fo

lidos alligaturus? h. e, concretum corpus habentes. V. Solide. $ Et }

quia quæ folida funt, dura, firma, valida , fortia effe folent; h*c èadem' faepiffime fòlidâ, fignificat, áuro, faldo , fòdo , fermo » ffe*. Horat. i. ',. far. 1. v. 77. fragili quæréns illidere dentein , Offendet folido . Virg. 3. Georg. v. 88. folido graviter fonat ungula cornu 1d. 9. Æm. v. 8oo. fàxis folida æra fatifcunt . & lib. 1 1. v. 553. teluin folidum nodis & robore co&to. Ovid. Heroid. ep. 9. v. 6o. & Mer. 1 5. v. 3o. folidi tori Herculis . braccia nerborute . & Metam. 14. v. 49. folida ponit veftigia ripa . : & lib. 2. v. 147. folidæ £dés. &'1ib. 3. v.' 696. abftíáêtus `folidis Tyrrhenus Acœtes Claudi: tur in te&is [in forte prigione. & lib. 1 5. v. 262. Vidi ego » quod fuerat quondam fólidiffimâ tellus, Effe fretum. terreno ben fodo . & Stat. 8. Tbeb. v. 4o8. Aeriam Rhodopen folida nive verberat Ar&tos. neve foda , confìffente. •] Translate Horat. l. & od. 3. v. 1. Juftum & tênacem propofiti virum Non vultus inftantis tyranni Mente quatit folida. b. e. conftanti. Virg. 2. Æn. v. 638. quibus int£ger ævi Sanguis, ait , folidæque fuo ftant robore vires . “T. Solilum corpus eft quod trinis dimenfionibus conftat , cui opponitur plamum . Cic. z. de mar. Deor. c. 18. Cum duæ formæ præftantes fint , ex folidis globus, ex planis circulus , aut orbis . Gell. haec definit l. 1. c. 2o. *] Solidum , locus folidus , ftabilis , tutus. Flor. 1. 2. c. z. Coa&i hoftes (ia navibus ) , quafi in folido decernere. Tacit. Ann. 4. c. 62. Fundamenta theatri per folidum fubdere . Virg. 1 1. Æm. v. 426. multos alterna revifens, Lufit , & in folido rurfus Fortuna locavit. Senec. l. 3. de Bemef. c. 4. Præfentia bona nondum tota in folido funt . in fíáuro . & Ovid. 4. Faft. v. 82 1. Foffa fit ad folidum . h. e. fodiendo ufque ad terram folidam . Adde Valer. N1ax. l. 2. c. 4. m. 3. Sic Colum. l. 4. c. 3o. Perticæ cacuminibus panguntur eoufque, dum ad folidum demittantur. *J Eft etiam folidus verus, certus, conftans, (tabilis, vero, fìncero , perfetto , folido. Cic.3. Offic. c., 17. Sed nos veri juris , germanaeque juftitiae folidam & expreffam effigiem nullam tenemus. Id. pro Planc. c. 1 2. Hæc funt indicia folida & cxpreffa , hæc figna probitatis , non fucata forenfi fpecie , fed domeßicis inufta notis veritatis. Id. 3. Tufcul. c. 2. Eft enim gloria folida quædam res & expreffa , non adumbrata . Id. $. Phil. c. 18. Quid enim ftultius, quam inutilem potentiam , invidiofas opes , cupiditatem dominandi praecipitem & lubricam anteferre verae, gravi , folidæ gloriæ ? Id. in Vatin. c. 3. a med. Homo imperitiffime folidae laudis veræque gloriæ. Id. l. 1. de Fim. c. 18. Negant bonum quidquam effe , nifi nefcio quam illam umbrarn , quod appellant honeftum, non tam folido , quam fplendido nomine . Id. 3. de Orat. cap. 26. a med. Ita fit nobis ornatus & fuavis orator , ut fuavitatem habeat aufteram & folidam , non dulcem atque deco&am . 1d. l. 1. de Fin. fub fin. In poetis evolvendis nulla folida utilitas , omnifque puerilis cft dele&atio . Id. pro Planc. c. 8. extr. Hi tot equites R. quid roboris , quid dignitatis hujus petitioni attulerunt ! folidam , & robuftam , & affiduam frequentiam præbuerunt. Tacit. 2. Hiff. c. 7. Vi&ores , vi&ofque nunquam folida fide coalefcere . fìncera . *] Solidum adverbii ritu , folide , valde . Apul. 1. 3. Metamn. At Venus irata folidum exclamat repente . *■ Solidum , ratum , firmum , certum . Cic. in Divin. Verr. c. 7. At enim folidum id eft, ut me Siculi maxime velint : alterum illud , credo , obfcurum eft, a quo Verres minime fe accufari velit. b. e. ratum , firmum, certum eft. Al. leg. folum . *J Eft etiam folidur iuteger, totus, perfe&tus, intiero , tutto , 3xo;. Cic. Attic. l. 6. ep. 1. ante med. Cnaeus nofter clementer id fert : forte caret : ufura , nec ea folida , contentus eft . Juflin. l. 3o. c. 4. Terræ motus folidas civitates abforbuit. Juvenal. fat. 1 1. fub fin. quamquam folida hora fuperfit ad fextam. Horat. l. & od. 1. v. zo. partem folido demere de die . Id. l. 2. fat. 3. v. 239. Filius Efopi detra&tam , ex aure Metellæ ( Scilicet ut decies folidum abforberet ) aceto Diluit infignem baccam . h. e. integram fummam HS. 1 oooo. Plin. l. 8. c. i4. In India ferpentes in tantam magnitudinem adolefcere , ut folidos hauriant cervos taurofque . Virg. 6. Æn. v. 2 3 3. Et folida imponit taurorum vifcera fiammis . Varr. apud Non. c. 4. m. 45 r. Navibus duodecim domo profe&tum decem annos folidos erraffe . dieci anni continui. totos decem annos . Liv. in fin. cap. 8. l. 4. Ut in eo magiftratu parum folidum confulatum explerent . h. e. nom integrum , quia novem tantum menfes duraverat. “| Translate vel ex hac, vel ex priori notione . Terent. Andr. 4. 1. 23. Nonne tibi fatis effe hoc vifum folidum eft gaudium , nifi me la&taffes anantem , & falfa fpe produceres? compito, intiero: vel fincero, vero . & Eun. 5. 2. 32. Ut folidum parerem hoc mihi beneficium . Plaut. Curc. a. 3. v. 35. Inibis a me folidam & grandem gratiam . Jd. Merc. 1. 1. 2o. Quemque attigit , magno atque folido ma&at infortunio. Id. Epid. 3. 3. 1 o. Malefa&a folida. Senec. l. 1. de Ira, c. 16. Duriora remedia jam folida nequitia defiderat . /. e. vetus , & quæ altas in animo radices egit. *] Solide rationes, in quibus omnia quadrant, & neque plus quidquam , neque minus invenitur in fumma, inquit Afcom. in Verr. 3. c. 36. fub fin. •II So!idum , abfolute, totum , res univerfa . ' Cic. pro Rabir. Pof?. c. u!t. Ita bona veneant , ut folidum fuum cuique folvatur . l' intiero /ao credito. & Tacit. Ann. 6. c. 17. Senatus praefcripferat, duas quifque fenoris partes in agris per Italiam collocaret. Sed creditoresTin folidum appe!!abant. h. e. totam fummam fenoris repofcebant. Jabolen. Dig. iib. 45. tit. 2. leg. 2. Cum duo eandem pècuniam âut promiferunt, aut ftipulati funt , ipfo jure & fingulis in folidum débetur, & finguli debent. Ulpiag. ibid. leg. 3. Ubi duo rei faéti funt, poteft vel ab uno eorum folidum peti . hoc enim eft duorum reo1 rum , ut unufquifque eorum in folidum fit obligatus. “T Soldus fyncope cft. Horat. 1. 1. fat. 2. v. 1 1 1. Nonne , cupidinibus ftatuat natura modum quem , Quaerere plus prodeft , & inane abfcindere foldo ? 14. }. 2. /ar. 3. v. 65. Naficae metuentis reddere foldum . /. e.

[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

diâa, quod fólem fugiat . In metallis arggntariis plurima eft . occultim feptat , & per imprudentiam fuperfedentibus peftetn facit . Adde Ariob. 1. 2. pag. 39. & lib. 7. pag. 223. Scd . Vet. Gloff. non animal defcribit, fed quemcumque radios & lugem folis fugientem. solim. vero , qui fua fere omnia defcripfit ab aliis , vel in vitiofos CoJices incidit, vel de fuo male prompfit . Certe leviffimus au&tor ab Scalig. in Eufeb. appellatur. SOLISTERNIUM, & Sollifternium , ii , n. idem videtur effe , quod le&ißernium. Feflus in Solla . Solla {ternere dicuntur , qui follifternium habent. V. Sellijfernium . SOLISTIMUM tripudium , dicebatur , cum in aufpicando efca ex ore pulli decidebat : quod profperum aufpicium erat . Cic. 1. de Divim. 2. 15. fub fin. Nani noftri quidem Magiftratus aufpiciis utuntur coaaisT. 7 Neceße eft enim , offa obje&ta cadere fruftum ex pulli ore , cum pafcitur. Quod autem fcriptum habetis , avi tripudium fieri , fi ex'ea quid in folum ceciderit : hoc quoque, quod dixi , c9a&tum , tripudium' foliftimum dicitis . Id. 1. 2. c. 34. extr. Cum igitur offa jam cecidit ex ore pulli , tum aufpicanti tripudium foliftimum nuntiant. Liv. 1. 1 o. c. 4o. Nam cum pulli non pafcerentur , pullarius aufpicium mentiri aufus , tripudium foliftimum Confuli nuntiavit . Pijii. 1. 1o. c. , 1. de gallis gallinaceis . Horum funt tripudia foliftima . “T E( hæc vox a folum , h. e. terra , ut ex verbis Ciceronis allatis colligitur : quidam tamen malunt deducere ab Ofco folius, h. e. totus: atque hac ratione duplici ll fcribunt . Feffus : Sollißimum Appius Pulcher in Auguralis difciplinae libro primo ait eße tripudium, quod avi excidit ex eo, qnod illa fert . 4.] Soiißimum etiam dicitur , cum faxum folidum , aut arbos viviradix fponte, nullo impellente, aut jaciente , aut cædente ruit , ut docet Feflus j#id. Hoc idem tripudium fonivium dicitur a Servio ad illud IEm. 3. v. oo. tremere omnia vifa repente. V. Soniviur. SOLITÄNÆ cochleæ , genus cochlearum amplæ magnitudinis in Africa : quarum meminere Varr. l. 3. R. R. c. 14. a med. & Plin. l. 9. c. 56. & lib. 3o. c. 6. übi Harduin. putat , nomen traxiffe a pro

' montorio Solis itidein in Africa. Apud varroa. quidam lég. Solitamne . Verba ejus funt loc. cit. Valde amplæ funt , quamquam ex Africa , quæ vocantur folitannae , ita ut in eas o&oginta quadrantes conjici poffint. SOLITANÉUS, a, um , folitarius, feparatus, fejun&us. T%eodor. Prifcian. in præfat. l. 3. Solitaneum libellum confeci de mulierum curis : folitaneum , inquam , & remotum a publico fpe&taculo . *J Videtur etiam idem effe, quod folitus , confuetus. Marcell. Empir. c. zo. ante med. Ad folitaneos ftomachi dolores malagma fic compones, &c. - SOLITARIUS, a, um , folo, folingo , eremitico, folitario, ermo, £;vuo;, folus, folivagus, fine confortio. Cic. l. 1. de Invent. c. 44. fub fin. Oportet animadvertere , ne cum aliter multa fint judicata , folitarium aliquod aut rarum judicatum afferatur. Id. de Amic. c. 23. ine fin. Natura folitarium nihil amat , femperque ad aliquod tanquam adminiculum annititur. Id. 2. de nat. Deor. c. 1 1. Ominem matúram neceffe eft , quae non folitaria fit , neque fimplex , fed cum alio junéta atque connexa, habere aliquem in^ fe principatum , ut in homine mentem ,- in bellua quiddam fimile menti . Plin. in Paneg. c. 49. a med. Diftentus folitaria cœna . %. e. cum folus quis coenavit. Gell. l. 2. c. 12. Qui non alterutræ parti fefe 'adjunxerit , fed folitarias feparatufque a communi malo civitatis fecefferit. ld. l. 7. c. 3. poß med. Sed enim Cato non nudam , neque. folitariam , nec improte&tam hanc epagogen facit, fed multis eam modis præfulcit. Id. l. 13. c. 3. Neceffitüdo dicitür jus quoddam & vincülum religiofae conjun&ionis : idque unum folitarium fignificat . %. e. id umum tantum. Nazar. in Paneg. Conffantini , c. 33. a med. Solitario inodo id egit, ut , &c. h. e. folummodo . Mamertin. in gratiar. a&#. ad Juliam. c. 13. Multi imperium univerfæ reipublicæ folitarium cupierunt . h. e. ut ipfi folioin republica imperarent : regnum in republica affe&tarunt. “T Solitarius, qui folus degit , frequentiam confortiumque vitat , feceffu & folitudine dele&atur . Cic. 2. Offic. c. 1 1. Etiam folitario homini, atque in agro vitam agenti , opinio juftitiae neceffaria eft . Quintil. l. 1. c. 2. ( al. 3. ) circa med. Solitaria & velut umbratili vita pallefcere . Varr. l. 3. -R. R. c. 16. . Apes non funt folitaria natura , ut aquilae , fed ut homines. SOLÍTAS, atis, f. folitudo , hoc eft cum aliquis folus eft . Vox antiqua. Accius apud Non. c. z. Tuam folitatem memoras , formidas tibi. h. e. te folum effe , fine ullo focio & adjutore . Apul. /. 9. Metam. Opportune naétus Myrmecidis folitatem , ei amorem fuum aperit. Id. in Apolog. Crates, multis fervis a fe remotis, folitatem delegit . Adde Tertull. adverf. Valentiniam. c. 37. ubi fùlitas eft μοvot^ς , κττς . • . SOLITAURILIA, um, n. plur. hoftiarum trium diverfi generis immo- Hationem fignificat , tauri , arietis , verris : quod omnes eæ folidi integrique fint corporis : a follus , vel folus , quod Ofce totum & folidum fignificat : vel a folus & taurus qua virilia fignificat , quia harum hoftiarum inviolati funt tauri , quæ pars fcilicet cæditur in caftratione . nam vervecibus & hircis mos erat abfcindi , cum immolarentur , ut colligitur ex Martial. l. 3. epigr. 24. Teter ut inimundæ carnis abiret odor . Sunt qui putent , ex tribus hoftiis præcipue nomen inclufum cum folido tauri , quod ampliffima fit earum. Quidam dixerunt , omnium trium vocabula confufa , fuis, ovis , tauri, effecifíe , ut uno modo appellarentur univerfae . Ha&tenus ex Fejfo , cujus poftrema verba occafionem dederunt fufpicandi , ipfam vocem folitaurilia corruptam effe , & fuovit aurilia, vel ( quod fæpius legitur ) fuovetaurilia re&tum effe , ut habetur apud Catón. R. R. c. 141. Varron. 1. 2. R. R. c. 1o. Liv. l. 1. c. 44. & lib. 8. c. 1o. extr. & Tacit. 6. Ann. c. 37. & lib. 4. Hiff. c. 53. in plurirnis , & optimis libris. Non defunt tamen , qui contra fentiunt , nempe folitaurilia veram effe appellationem : quæ quia vulgo inerudito minus nota effet, mutatam effe in fuovetaurilia, quod viderent tres revera hoftias , fuem , ovem , taurum in eo facrificio ma&ari . Quibus ego me libentius adjunxerim . Charif. l. 1. pag. 84. Putfcb. Suovetaurilia quidam putant dicenda, a vi&timis fue , ove , & táuro : fed Valgius de rebus per epiftolam quæfitis , folitaurilia di&a ait effe : tauri autem nomen pro oinnibus maribus fumptum effe . £Quintil. quoque lib. 1. c. 5. ( al. 9. ) ad fin. ita dixiffè credendus eft , ubi quarundam vocum obfcuriorem notationem explicans , ut capfis , Jupercalia ; fi fuovetaurilia dixiffet , promptum erat cuique fuem , ovem , taurum intelligere : at in folitaurilia magis abdita notatio erat , & merito explicanda. “I Hoc facrificium ufurpabatur in luftrationibus agrorum , populi , exercitus , & hujufmodi . Cato loc. cit. Agrum luftrare fic oportet . Impera fuovitaurilia circumagi, &c. Varr. loc. cit. Populus R. cum luftratur fuovitaurilibus, circumaguntur verres , aries, taurus. Liv. cit. l. 1. Inftru&tum exercitum omnem fuovetaurilibus luftravit. Tacit. cit. }. 4. Hi/?. Luftrata fuovetaurilibus area. Liv. cit. 1. 8. Telo, fuper quod ftans con{ul precatus eft , hoftem potiri fas non eft : fi potiatur , Marti fuovetaurilibus piaculum fieri . Afcon. in Divin. Verr. c. 3. Cenfores completo quinquennio urbem luftrabant, & folitaurilia facrificia de fue , ove, tauro faciebant. SOLITE, fine alio, remotis arbitris . Plaut. Amph. 1. 1. 1 3 1. Scortatores , qui folite inviti cubant. Plerique omnes leg. foli . Id. Mil. 2. 3. 1 1. Tute fcis folite tibi . mihi ne dixis : fcire nolo. h. e. tu {olus fcias. Alii capiunt ut vocativum a folitus. SOLITO,,as, n. 1. ά«9z , frequenter foleo . Gell. l. 7. c. 1. Scipionem Africanum folitaviffe no&tis extremo , priufquam dilucularet , in Capitolium ventitare. SOLITÜDO, inis, f. deferto , eremo, luogo folingo, o folitario , folitudine , §;^w/z , locus , ubi nemo , vel unus habitat , receffus , fecef

fus , regio deferta. Cic. de Ainic. c. 23. a med. Si aliquis nos deus cx

[graphic]
« НазадПродовжити »