Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small]

Taringa , & Tarincha, palus aut virga ferrea acuta , tela tenuia ad
torquendos Martyres in naribus & ünguibus.
Tarion, genus ponderis.
Tarrium , quod corio tegitur in fella, aut curru . -
Tautacifmus, tavrvxtou. 3;, cum plures voces a T littera incipiunt, ut
O Tite tute Tati tibi tanta tyranne tulifti. Item idem quod tau-
tologia.
Tautogrammaton , τωτο»p*uuzto , carmen cujus omnes voces ab ea*
dem littera incipiunt.
Tautotes, ταυτίτ»ς, tautologia.
Taxonus, animal quadrupes, alio nomine meles.
Taxoninus , ad taxonum pertinens. Marcell. Empir.
Taxus, taxonus.
Te&tonice , es , tsw tovtw» , archite&ura.
Tegetarius, qui tegetes facit.
Tegularia facrificia , aut veneficia , quæ fupra tegulas fiebant. Gloff.Ißd.
Tegularius, qui tegulas facit. Gloff.
Telephia, vulnera infanabilia , τηλόφ&α.
Telephoria, τε^spop£« , publicanorum munus. Item facultas exigendi
tributa.
Telefcopium, twstwor&or, inftrumentum, quo res procul pofitas cer-
n1mus.
Teletarches , τελετέρχ»;, cæremoniarum , vel religionis inßitutor.
Teletarchia , τελεταρχ/α, principatus in condendis cæremoniis.
Teletus, τελητὸς, perfe&us.
Telia , pegma quadratum, in quo farina venalis, twAl*. Item circu-
lus cribri. Item tabula luforia.
Telo, onis, uncus ligneus ad hauriendam aquam e puteo . Sipon-
tf np. - -
Telona , æ, m. rsx&rws, publicanus
Teloniacus , ad telonium pertinens. Mantuan.
Telos, rixo;, finis.
Temerario, temere. -
Tempeftarii, venefici , qui tempeftates in aere concitant.
Temporarie , ad tempus. Salvian.
Tendo, onis , & dinis, extremitas mufculorum, fibris & ligamentis
conftans, & offi infixa .
Tenibilis, qui teneri poteft. Pap.
Tentio, onis , a&tus extendendi . Gloff.
Tepiditas, tepor.
Tepidulus, aliquantum tepidus.

! Terebella , &

[ocr errors]

Thenupha, agitatio : ritus, quo vi&imae pe&us in omnem partem

agitatum , & quaquaverfus motum attollitur.

L l 1 1 2 Theo

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][graphic]
[ocr errors][merged small]

Vadisor, dolofus, cujus vacillat fides. vadatio , vocatio in jus.

vafricies, calliditas. vagilo, as, aliquantum vagio . vagulo , & Vagùlor , clamáre increpando , conviciari. vaIedi&orius, ad vale dicendum pertinens. valgio, is , terram in area complano. valleßris, ad vallem pertinens. valor, pretium : item virtus. valvarius, qui valvas facit. Gloff. Vanellus, genus avis. Vaneo , es, vanefco . vannulus , parvus vannus. vaporaliter , in modum vapgris. . vajpo, onis, culex circa vinum volitans. vapülator, qui vapulat. Gloff. varatio fluminis, curfus fluminis curvatus. Item traje&tus. vargina , & Bargina , & Varginas, barbarus, exful , latro. vargus, & Bargus, idem. Gloff.

variantia, varietas.

variatof, qui variat. Gloff.

varico, as, divarico. -
variolæ, puftulae rubentes in cute.
vìro, a§,' curvo, fle&o. Item trajicio, tranfeo .
vafalius, fubditus , fubjectus.
vatilla, batillum , quo de navi aqua ejicitur.
vat.llum , batillum.

LJberofus , uber , fertilis. Gloff.
ve&icula, parvus ve&tis.
vefaba, parva faba . Ifid. Gloff.
vegetativus, vegetans, augens.
vehio , as, porto , veho. Sipontin.
venax, venæ indagator. £fid. Gloff.
veneralia , fe(ta Veneris.

veneripeta , libidinofus. Ifid. Gloff.
ventipotens , qui ventis imperat :
ventófitas , ja&antia, fuperbia , Fulgent. l. 2. Mytboh.
ventricofus, ventrem magnum habens.
venundatio, venditio. Glo/T.

Veracitas, veritas. -
verator, magus, maleficus.

Veratura , divinatio .
verberofiis, verberibus plenus. GlofT.
Verbifico , verba facio.

verbofari , verbofum effe .

verbußus , affus, ambuftus . veretriculum , parvum veretrum : verifico, verüm effe oftendo , affero.

veriloquax , &

veriloquus, vera loquens. Gloff.
vermiéulatim , teffellatim. Zeno Veron.
vermiferax, vermes creans, vermibus abundans.
vermiformis , formam vermis habens .
vermifeca, vermes fecans, aut occidens.
vermivorus, vermes vorans .

Verofimilis, veri fimilis .
verfidicus, qui verfus facit. Fab. Vi&orim.

U R. 6 Verfutia, aftutia, calliditas. 37 Verticilla, genus infe&i. Verticulum , vertibulum , anulus fufo inditus. Gloff. Vertilabundus, vertigine capitis laborans. Vervenus, vervecinus. Eugen. Toletan. Veficatorium, veficas excitans. Vefpertinalis , vefpertinus. Veftifex , veftificus. Veftificium, veftium confe&io. Gloff. Vetatio, interdi&um . Veterarius, veteramentarius. Vetitio, interdi&um. Viaticor, aris, viaticum accipio. Vicennis , qui eft viginti annorum . Optatian. PorpÁyv. Viceverfa , contra. Vidualis, ad viduam pertinens. Profp. Aquitam. Vjduvium , æs quod a viduis pendebatur. Gloff. Vigiliolae, breves vigiliæ. Villanus, ad villam pertinens. Vinag9 , genus palumbis labrufcarum appetens. Vindi&or, vindex, ultor. Gloff. Vinibibus, vini bibax, vinofus. Vinivomus, vinum vomens. Vinivorax, vinofus. Commodian. Vinnolatus, & Vinnulatus, lepidus, blandus, mollis. Vinnus, cincinnus. Ifidor. Vinulum, villum. Viredo, viror, color viridis. Guil. Brito. Virgarius, li&or . Gloff. Viridefco, vireo. Gloff. Viripos , femina viri potens, nubilis. Virtuofus, probus , bonis moribus, & virtute praeditus. Virtutifer, & Virtutifex , virtutem pariens. Vifcarius, qui vifco aves captat. Gloff. Vifcero, as , vifcera animalium in partes feco. Vifceror , aris, vifcerationem diftribuo. Sipontin. Vifco , as, vifco illino. Vifificus , ad oculos & vifum pertinens . vifio , & Viffio , & Vifium , & Viffium , peditum tacitum. Gloff. Vitator, qui vitat. Sunt qui tribuunt Apulejo. Vitiliginofus, vitiligine laborans. Gloff. Vitriolum, fuccus mineralis concretus. Vituperabiliter, probrofe. Caffiod. Vitus, circulus ferreus rotæ . Gloff. Vivificatrix, quae vivificat. Ullatenus , ullo modo. Ullibi , ufpiam . Ullimode, ullo modo . Ulluco , & Ulluo , perdo, interficio. Ulmetum , locus ulmis confitus. / Ultrata regio, ultra fita. Hygin. de limitib. Umbellatus , umbella te&tus. Umbellifer , umbellam ferens. Umbilicatim, per umbilicos. Umbricola, qui umbras colit. $trabo Gali. Unalitas, unitas. Vi&orin. l. 4. contr. Aerium. Uncinulus, parvus uncus. ' Undequaque, ex omni parte. Undevis , ex quolibet loco. Undifluus , undofus. Dracont. Undivagus, qui undofus vagatur. Eugen. Toletam. Undivomus, undas vomens. Undula, parva unda. Unicoleus, unum habens teftem. Gloff. Unicuba , mulier univira. Gloff. Ifid. Uniteftis, unum habens teftem. Gloff. Unitio, unio. Fulgent. & Evod. Univerfalitas, univerfa ratio. Univiratus, magiftratus unius viriUnivoce, uno fenfu. Unufquifpiam, unus aliquis. vocabuláriter, appellando. Gloff. vociferarius, qui vociferatur. Gloff. Volitatus, us , vagus volatus. Fortua. Volitio, voluntas . Volucritas, velocitas. Voratus, voratio. Voto, as , voveo . Urachius , ' £;xxog , meatus , per quem urina fetus in veficam matris

defertur. Uranognomon , £pxvoyv&w , rerum cæleftium Peritus. Uranus, 8px/?;, cælum. Uranometria, 3pxwowstp/«, ars metiendi cælum. Urbanor , aris, in urbe dego. GlofT. Urbicarius, `urbanus, urbicus. Urbicula, parva urbs. Onomaß. Ureteres, £ywt;pes, canales a renibus urinam deferentes in veficam. Urethra, £p*Spx , camalis urinæ per colem .

genter, urgendo . Cyprian. Urégallus, gallus filvefter.

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
[graphic]
« НазадПродовжити »