Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Iconomus, 3., a8-, œconomus.
Icofiedron', g«oris?pow , angulos folidos viginti Habens .
I&teritia, morbus regius.
Identicus, idem.
Identificor, idem fio.
Identitas, eadem natura. Sarifber,
Idiocaballus, proprius equus. Gloff.
Idiocratoria, proprium imperium .
Idioma, ἐλ{δρα, proprietas. Item lingua » diale&us,
Idiomelum, ?8iâu, &^oi, canticum alicui fefto proprium,
Idiotice , indo&e , imperite . -
Idololatricus, ad idololatriam pertinens :
Idolomania, 33oAouxwz , furor circa idola.
Idolopœia, G3«xorotix , cum mortuos loquentes inducimus.
Idolothyfiá, & %^o9vr/« , immolatio , quæ fit idolis.
Idoneitas, habilitas , ' .
Idoneo, as , idoneum reddo .
Jecoralis, ad jecur pertinens.
Jecoriticus, jecoris vitio laborans •
Iehova, nömen proprium Dei, apud Hebræos.
Igia, jygx, falüs, bona valetudo : item dea bonae valetudinis.
Ignare , cum ignorantia , -
Igneo, es, ignitus fio.
Ignibulum, turibulum. Cathol.
Ignominis, ignobilis. -
Ignos, ignotus.
IIeum, άλε£, , inteftinum omnium longiffimum , a jejuno incipiens.
Iliacus, &λιακός , ad ileon inteftinum pertinens.
Iliades, &^t *3s£ , contorta lora.
Iliatri, fervi vocantes convivas.
Illatores , qui menßrua introducebant judicia ,
Illecebro, as, allicio , illicio.
Illigameritum, alligatio. Salvian.
Illis fas, ilicet . Gloff. Ifid.
Illuminabilis, qui illuminari poteft, Claud. Mamert,
Illuforium, ludibrium. Gloff.
Illuforius, illudens.
Illußratrix, quae illuftrat. Sarifber,
Illufus, us, illufio,
Imadus, carmen fæculare.
Imæum, carmen aquilegum, & molæ verfatorum.
Imaginabilis, quod imaginari poffumus.
Imarmene, &wxpuérn , fatum , fors.
Imaretium , templum grandius.
Imatium , fw* tuo, peculiare genus veftis faeularium.
Imbra&eo , bra&eæ includo. Gloff.
Imbreviator, qui in breves, feu pi&tacia refert.
Imbreviatura, protocollum. Scriban.
Imbrevio , in breves , h, e. commentariolos refero , rerum fummam
continentes.
Imbrialis , imbricus. Cael. Aurel.
Imbricamentum, opus imbricatum.
Imbriciofus, imbrifer.
Imbrumati, qui cibum faftidiunt .
Imbulus, locus fpatiofus ad ambulandum, Ifid.
Immadido, as, madido. Ambrof.
Immagiftratus, in honore pofitus.
Immaffare, in maffam redigere , fubigere , macerare,
Immateriatus, &
Immaterialis , qui materia caret.
Immediate, fine medio.
Immediatio, privatio medii.
Immediatus, fine medio , contiguus.
Immemoratio, oblivio.
Immenfe , infinite.
Immenfurabilis, quem metiri non licet. Salvian.
Immenfuratim , fine menfura. Id.
Immenfuratus, non menfuratus.
Immmobiliter , fine motu , firme.
Immolatitius, qui immolatur .
Immolatrix, quæ immolat ,
Immolior, inædifico.
Immoranter , fine mora . Gloff.
Immoratio, mora.
Immorigerus, non obediens.
Immorofus, jejunus. Gloff.
Imparate , temere .
Imparatio, temeritas. Marcell. Empir.
Imparitas , imparilitas.
Impars , expers. Gloff. Ifid.
Impaufabilis, non ceffans. Fulgent.
Impaufabiliter, non ceffando, continue. Cæl. 4urel.
Impedimentofus, impedimentis plenus. Caffiod.
Imperforatus, &rpwros.
Imperiabilis , imperiofus.
Imperitabundus, frequenter & arroganter imperitans,
Imperfpicabilis, imperfpicuus.
Impefa , impenfa.
Impeteius, impetuofus.
Impetigofus, impetiginofus.
Impetix, igis , impetigo.
Impigens, quem non piget, Cæl, dureh. Acut. 3. 11,

[graphic]

1mpigrabilis, impiger. Gloff.
Impiiffime, admodum impie. ,
{mpilare , caedere , impugnare . Pap.
Inplagium, rete minus. Iffd.
Implanator, impoftor , fedu&or .
Implano, feduco, fallo , decipio.
Implebilis, qui impleri poteft. Cael. Aure!,
Implementum , impletio. .
Implicate, implicite , perplexe.
Implicatrix, quae implicat. Gloff.
Implutus , pluvia madefa&tus.
Impoenitentia, pertinacia in male fa&o,
Impopularis, inufitatus. Pap.
Imporcare, porcas in agris facere. Gloff.
Importatio, inve&io.
Impraeftatio, non præftatio .
Impremia, delineatio. Gloff.
Imprefibilis, in quo imprimi aliquid poteß.
Impreffor , qui imprimit.
Impridie, pridie.
Improportionatus, inconveniens.
Improfpicuus, improfpe&tus. Gloff.
Impudorate, impudenter.
Impudoratus , impudens.
Impultrix, quæ impellit . Non. 2. 631,
Impurate, impure .
Impurimus , impuriffimus. Gloff. /
Impuro, as, impurum reddo .
Inabbreviare, in breve redigere.
Inaccufabilis , qui accufari non poteft.
Inadæquate , inæqualiter.
Inadæquatus, inæqualis , non plene refpondens ,
Inadvertentia, inconfiderantia .
Inanefco , inanis fio.
Inanimo, as , animos addo .
Inanitio , a&tus exhauriendi ,
Inantea, antea .
Inateres, Gy**»ys;, quæ duobus aut pluribus nupferunt fratribus,
Inauguralis, ad inaugurandum pertinens.
Incanigenia, primigenia. Pap.
Incantatrix, maga , faga.
Incapito , as, incepto . Gloff.
Incarceratio, in vincula conje£tio .
Incarceratus, in vincula conje£tus.
Incarcero, in carcerem conjicio. -
Incardium , medulla, corculum. Theod. Prifcian.
Incarnatio, ἐντεραλαις.

[ocr errors]

67. v. 16. ubi : Mons coagulatus , mons pinguis. Incaftratura, commiffura , compa&tio. Incaftus, non caftus, impurus. Gloff. Incenfior, Incenfiffimus, gradus të Incenfus. Incenfivus, incendendi vim habens. Macer . Incenforium, acerra . Incertitudo , incertum. Incibare, cibum porrigere. Vet. Scholia/?. J t:venal.

[ocr errors]

uterum cingere non poteft. Incinefa&us, in cinerem reda&us . Incineratio , a&tus incinerandi. Incinero, as, in cinerem redigo. Incippat, illudit. Gloff. Ifid. Incippo, as, in cippo infcribere. Incitabilis, qui incitari poteft. Incitamen, incitamentum. Inclufia, genus tunicae interioris. Incognofcibilis, qui cognofci non poteft. Incoinquinatus , non inquinatus. Incolor, decolor. Gloff. Incoioratus, fine colore. Incommotus, ftabilis , firmus. Incommunicabilis , non communicabilis. Incompa&us , disjun&us. Incompatibilis, qui fimul ftare nequit. Incomperendino, dilato , differo. Gloff. Incompetens, inconveniens. Incomplebilis, incompletus. Incomplexus, fimplex. Incompos , impotens. jbconceffum , femen, nuptiæ illicitae. Gloff. Hnconditus, non conditus : a condio. Inconfufibilis, qui non confunditur. Inconfcientia, infcientia, conditio ejus, qui non eft confcius. Inconfonanter , incongruenter. Inconfutilis, non confutus. Incontaminabiliter, incorrupte. Inconvulfus, non convulfus. Boeth. Incoprio, as , ftercore foedo : & translate conviciis infefto . lncraffantia medicamenta , quæ humores craffiores reddunt , Incraffatus , faginatus. Incrementor , crefco. Increpator , objurgator. Gloff.

fncrocari, croco afpergi.
Incubina, concubina.
Incudo , is , cudendo imprimo.
Hnculpabiliter, inculpatim. Sarißer.
Inculpo, as, accufo. • • • '*- -
Incun&ans, non cun&tans. Paulin. Petroeor.
Incurabilis, infanabilis. Fulgent.
Incuriofitas, incuria. Caffiod. -
Incuftor, qui verbera incütit. Paulin. Pairoeor.
IndeRebilis , indefietus. Gloff.
Indepfere , acquirere , invadere.
Indefinens, non definens, continuus.
Indicibilis, ineffabilis. Sarißer.
Indiculus , epiftola fine figillo.
Indigeries, indigeftio.
Indigeftibilitas,Tidem. Petr. Chryfol.
Indire&e, oblique.

Indifciplinatus, &
Imdifciplinofus, difciplina carens.
Indiffociabiliter, indiffolubiliter.
Individue, indivifibiliter.
Indocibilis, indocilis.
Imdormis, infomnis. Gloff.
Indubiæ, indumenta. Gloff. Ifid.
Indu£titius, qui inducitur. Gloff.
Indu£tor, qui inducit. Gloff.
Induforus, fenatus.
Indulcoro, as, indulco.
Indumina , indumenta. Pap.
Induratio , indurandi a&io.

l Indurator , qui indurat. Gloff.

Indureo , indurefco.
Induftriare, docere. Ifid. Gloff.
Indyftria, indußria.
Inedax , non edens : vel non edax. Gloff.
Inefficentia, inefficacia.
Ineffrenatus, non effrenatus.
Ineloquax , inenarrabilis. Novatiam.
Inemendatus, non emendatus.
Ineruditio, eruditionis carentia.
Inefcatorium , efca , illecebra. Sarifber.
Inexercitabilis, qui non exercetur . Vet. Interpr. Iren.
Inexpiabiliter , fine expiatione. -
Inexpiatus, non expiatus.
Inexterminabilis, qui exterminari non poteft.
Infallibilis, verus, certus.
Infatigabiliter, fine fatigatione. -
Infatuatus, Faunorum lüdibriis agitatus, vulgo dæmoniacus.
Infe&torium , officina tin&toris.
Infenditor, defenfor. Gloff. Philox.
Inferilia, inferna loca . Gloff.
Infertilitas, fterilitas. Gloff.
Infertor, qui infercit. Glo/T.
Infertus , illatus. Ifid.
Infeftumino, mare latrocinando infefto.
Infibulatio , fibulæ connexio. -
Inficio, inficior.
Infidibulum , vas oris anguftioris.
Infiduciare, oppignerare. Gloff. Ifid.
Infifcor, fifco regio applicor.
Inflator, qui inflat. Glo/T. - -t
informa ceüs, paries, qui duab. tabulis circumdatus, infercitur •
Infortiatum, titulus tomi fecundi Digeftorum.
Infortuno , as, infortunatum reddo. Gloff.
Infrafcapularis, infra fcapulas fitus.
Infrendes, pueri fine dentibus.
Infrontate, impudenter. Fulgent. Planc.
Infrugifer , infru&uofus. Vet. Scholiaff. Horat.
Infrunitus, &

Infullonicatus, impolitus. Gloff.
Infufo, as, fufo involvo.
Infuforium, vas, quo oleum lucernis infunditur.
Igneniarius, machinarius.
Ingeniculatio, a&tus ingeniculandi.
Inglutinatus, non glutinatus . Glo/T.
Inglutio , deglutio. Conftantin. 4fer .
Ingranare, granum in horreo condere.
Ingratius, Ingratiffime, gradus t§ Ingrate.
Ingravido, gravido.
Ingrufia , ficus venenatus.
In harundulatio , colle&io harundinum.
Inheredare , heredem facere.
Inhereditare, hereditatem capere.
Inhibæ aves, infauftae, adverfæ.
Inhibitor, exa&or, quafi inhibens lites. Cathol.
Inhonorabilis , inhonorus.

Inhonores, honores.
Inintelligibilis, non intelligibilis. Ambrof.
Initiae, ligulae , quae anne&untur ante pe&tus.
Initiatrix, quæ initiat. Salviam.
Innatabilis, innabilis.

Innatatio , natatio.

[ocr errors]

Inriaturalis , non naturalis .
Innervis, enervis .
Innocia , innocentia. .
Innominátus , non nominatus . Sarifbew.
Innotefcentia, notitia. Sari/ber.
Innovator , renovator. Gloff:
Innox , ocis, innocens. Gloff.
Inobediens, non obediens.
Inobedientia, detre&atio , contumacia ,
Inobedio, non obedio.
Inofficiofe, contra officium.
Inofficiofitas, declinatio ab officio.}
Inquaffatus, non quaffatus. Gloff.
Inquietitas, inquietudo. '
Infadiat, denigrat. Gloß. .*
Infalubritas, peftilentia .
Infanabiliter. Marcell. & Fauf?. in libello precum ad Impp.
Infan&us, non fan&us . Gloff.
Infapiens, infipiens . Glofs.
Incenfor, miles claffiarius, qui navem infcendit .
Infcindo , fcindo. Petr. Chryfol.
Infcriptis, qui litteris comprehendi & fcribi non poteft.
Infecüs, prope. Glofs.
Infedabilis, qui fedari non poteft.
Infedulus, non fedulus. Glofr.
Infcrnitatio, locus invius. Gloß.
Infenefcibilis, fene£tutis expers.
Infenfatus , ftupidus.
Infenfibilitas, ftupor.
Iafenfitivus, fenfu carens.
Infepelibilis, qui fepeliri non poteft , aut non debet.
Infertitius , infititius.
Infertorium , lorum , quo fcutum apprehenditur.
Inficiale , jus ex inficiis. G lofr.
Infico, infeco , cædo.
Infignitas, nobilitas.
Infignium, infigne .
Infipide , infipienter.
Infobria, Infubria. /
Infomnietas , infomnia . Plim. Valer. & Theod. Prifcian.
Infpiffo , as , fpiffo , denfo.
Infplendefco , fplendeo. Glofs.
Inftitrix , ancilla, quæ pro domina negotiatur.
Inftramentum , ftraturn.
Inftricatus, vulneratus. Glofs.
Inftrumentalis, ad inftrumentum pertinens.
Infuafus, non fuafus. Gofr.
Infubulare, perforare. Ifid.
Infubulatus , perforatus . Cathol.
Infulo, as, in infulam convertor.
Infultus , us, affultus , moleftia .
Infummo, as , perficio. 0noma/?.
Intartizare , pervertere. Pap.
Inte£tamentum , tegumentum . Glofr.
Integriter , integre.
Intelle&ivus , intelligendi vim habens.
Inteiiones, folles lucernarum . Ifid. Gloff.
Intenfive, intente .
Intenfivus , intendens , augens.
Intentatilis , qui tentari nequit. Gloff.
Intentator , qui non tentat. Item qui tentat.
Intentionafis, qui in voluntate habetur.
Interamnia chora , regio inter amnes. Gloff. Ifid.
Interatus, intus pofitus, & in vifceribus.
Interciere, fequeftrem effe. Item apud fequeftrem deponere.
Intercilium, fpatium inter cilia. Gloff.
Intercifimem , intercifio. Gloff.
Intercoftalis, qui eft inter coftas.
Intercutaneus , intercus .
Interdiarius, qui interdiu fit. Gloff.
Interdi&orius, interdicens. Salvian.
Interfines , ium , interje&i fines.
Interfinium , interfepimentum narium.
Intergeries, intergerivus paries. Gloff.
Interlocutores , qui inter fe loquuntur in dialogis. - -
Interlocutoria fèntentia , qüae non definit oontroverfiam , fed aliquid
obiter ad caufam pertinens desernit.
Interlucefco , interlucere incipio.
Intermetium , fpatium inter duas metas. Gloff.
Intermiffe , fine intermiffione.
Intermuraneus, intermuralis.
Ig-ia-, qui falfum teftamentum fecit, & ob id hominem occidit.
ma.
Internecidium, hominis occifio. Ifid.
Internecies, internecio.
Interno£tatio, pervigilium, excubiæ, perno&atio.
Interoffeus, inter óffa fitus.
Interpaffare , interfuere .
Interpedos as , eo, ambulo.
Interpendium , `com pendium . Gloff. Item lancium æquilibrium.
Interpola, ae , m . qui interpolat.
Interpolamentum , interpolatio. Claud. Mamerc.

Interpolfo, interpolo.

Interpræmium , interpretium.

Interpretatiuncula, brevis interpretatio.

Interpretium, quod ultra pretium accipitur.

Interpungo, pun&is diftinguo.

| Interrafor , qui interradit. Gloff.

Interrogamentum, interrogatio . Gloff.

Interruptor, qui interrumpit. Gloff.

Interfepia, interfepimentum. Onomaff.

Interfepimentum , &

Interfeptum, quod interfepit.

Interfignium , locus inter duo figna.

Intertexo, is, in medio texo.

Intertius, fequefter tertius, quem duo fequuntur.

Interturria , loca inter turres.

Inthronizaré, in throno colloco. Sarifber.

Intimidus, non timidus. Item valde timidus. Saxo Grammat.

Intimoraté, cum timore, trepide. Item intrepide. Interpr. Iren•

Intitulo , titulo orno.

Intolerabilitas, intolerantia. Gloff.

Intomata, jumentorum tubera. Onomaff.

Intortitium , funale.

Intoxico, as, veneno inficio.

Intrarius, internus , intimus.

Intrinfece , intrinfecus.

Intrinfecus, a, um , internus.

Intripola veftis, interpolis. Ifid.

Introdu&torius, qui introducit. Caffioa.

Introitorius, ad introitum pertinens.

Intumeo, intumefco.

Invaliditas, invalentia.

Invariabilis, immutabilis.

Invariatus, non variatus.

Inve&trix, quæ invehit. Ambrof.

Inveftitura ,Tintrodu&io in poffeffi onem .

Invide , invidiofe .

Invidiola , parva invidia.

Invilito, vilem reddo.

Inviolabiliter , inviolate.

Invifcatio, vifci conglutinatio.

Invifco , vifco inficio.

I nvolator , fur. Gloff.

Involumen , &

Involumentum, involutio, involucrum. -

Jocalia, monilia, gemmae , anuli, aliaque ejufmodi pretiofa.

Jocator. Vet. Lap.

Jocifta, qui jocatur. Gloff. Ifid.

Joculax , jocofus , jocularis. Gloff.

Joguvium , captivitas, fervitus. - -

íoíthus, 7o33. , tubérculum in facie. Theod. Prifciam.

Jorfum , deorfum.

jofaccharum , faccharum aqua rofacea conditum .

Jofum , deorfum .

ipes, vermiculi in vitibus nafcentes, convolvuli , fra*

Ipnocaufta , ?r/ow«*st»;, furnarius. Gloff.

Irene , €p^y^ , pax.

Irenicus, €pwixês , pacificus. Irenica , preces pro pace •

Irefione , ramus lana velatus, & hâbèns omnigenos terræ fru£tus de-
pendentes, ante januas ædiüm fufpenfus in honorem Apollinis , ad
famem arcendam , &psaruêrn.

Irina, meteorum ififtar iridis, fed non adeo magnum , & curvum.

Irmus , &pμάς, hymnus, qui ante troparium concinebatur: ita diétus
quia reliquorum , quæ canerentur, `confequentia ab eo duceretur •
ab άγω , ne&lo.

Irneum, placentæ genus, ab irnea di&tum.

Ironicus, éy«rt «?;, ad ironiam pertinens, fimulatus.

Irreconciliabilis, implacabilis.

Irrefragabilis , cui refragari non poteft.

Irregularis , qui eft extra regulam.

Irregularitas, enormitas.

Irregulariter , &

Irregulatim , fine regula.

Irreparabiliter , ja&tura irreparabili.

Irreprehenfibilitas , innocentia.

Irreprehenfibiliter , fine reprehenfione.

Irrepto , as, fæpe irrepo.

Irrifibilis, non rifibilis.

Irritatrix , quæ irritat.

Irrugio, valde rugio.

Irrumpibilis, quiTrumpi non poteft.

Ifagogicon , ôzzy«yt» 3, , introdu&io.

Ifangelia, ἐσαγγελέα, nuntium conforme. Item judicium & accufatio
proditorum, quorum crimina legibus non continentur.

Ifangelus , ἐα*yysXo;, Angelis par.

Ifca , medulla nucis, quæ in ligno ipfo continetur.

Ifchæmata ». iaxaiwxtv , fanguinem attenuantia , aut fupprimentia.

Ifchaemus, faxaagos, vim habens fiftendi fanguinem.

Ifchas , ίαχ&ς , ficus arida.

Ifchion, '*x*o*, coxendix.

Ifchnophonia , ?rxroçw/z, vocis exilitas.

Ifchnotes , ?7x»3t*;, gracilitas.

Ifchola , fchola .

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« НазадПродовжити »