Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

cum conjuge Pluton. b. e. Proferpina in Siculis arvis rapta. Senec. in Herc. Fur. v. 549. Siculæ regna Proferpinae. Martial. l. 7. epigr. z 3. Siculi fratres. b. e. Ampbinomus , & Anapius : de quibus V. 4nápis. Stat. l. 5. filv. 3. v. 5 1. Siculum fepulcrum. %. e. Anchifis, in cujus funere folémnes exfequias Virgil. 5. AEneid. defcribit. • 1 2. Theb. v. 1 36. Siculofque licebit Exorare deos . h. e. Palicos. V. Palicus . Id. l. 2. ffl v. 1. v. 1 o. tergeminum Sicula de virgine carmen . %. e. Sirene. *J Siculi , orum , Siciliæ populi. Cic. 6. Verr. c. 43. extr. Nunquam tam male eft Siculis , quin aliquid facete & commode dicant. *] Siculum pro Siculorum eft Lucretii l. 6. v. 642. “I Siclus fyncope pro Siculus. Plaut. Perf. 3. 1. 66. Dabuntur dotis tibi inde fexcenti logi, atque Attici omnes : nullum Siclum acceperis . Afcon. ad Djvim. Verr. c. 12. hunc ipfum Plauti locum recitat , monetque , neutra lingua , Græca & Latina , Siculos bene ufos fuiffe . ( Quo pertinet alius Plauti locus in Siciliffo.) Porro refpexit Plautus ad ficlum, numifma Hebræorum, qui fùit pondere duârum drachmarum , valore obolorum decem , atque adeo`quarta pars unciae, fi de communi five profano fermo fit. Si vero de ficlo fan&uarii , five facro, hic duplum habebat , , fcil. drachmas quatuor, quae eft femuncia. qua ratione idem eft cum ftatere. Hieronym. im commentar. Ezech. c. 4. Siclus, ideft ftater , quatuor drachmas habet : drachmae autem o&to Latinam unciam faciunt. Id. in quæfiionib. Hebraic. ad Genef. 24. zz. & ex eo Ifidor. l. 16. Orig. c. 24. Secel , qui Latino fermone ficlus corrupte appellatur, unciæ pondus habet. Eruditi mallent legere femunciae. Ifidor. autem putat in Gentilium libris femunciam effe ; in facris unciam . quod verum ne fit, alii viderint. SICUNDE, fe da qualcbe luogo, & το$s* , fi ex aliquo : cx f , & unde, inferto c hiatus vitandi caufa , ut in ficabi. Cic. Attic. lib. 1 3. cp. 3o. Sicunde potes, erue , qui decem legati Mummio fuerint. Liv. l. 26. c. 38. Nec conful Romanus tentandis urbibus, ficunde fpes aliqua fe oßendißet, deerat . Sueton. in Calig. c. § 1. Non me« diocrem fore confternationem , ficunde hoftis appareat. » SlCUT, & Sicuti , così come , fìccome, come , £ς , άστερ , quemadmodum , velut , ut , tanquam : adverb. fimilitudinis . Cic. ad Brut. ep. 5. ad fin. Hac de re fcripfi ad eum , ut tuo judicio uteretur, ficut in rebus omnibus. Caef. l. 1. B. Gall. c. 44. circa med. Provinciam fuam ef{e hanc Galliam , ficuti illam noftram . Salluf?. in Catil. c. 2. Multi mortales vitam ficuti peregrinantes, tranfiere. Ovid. Heroid. ep. 1 o. v. 1 37. Afpice demiffos lugentis in ore capillos, Et tunicas lacrymis, ficut ab imbre , graves. Vatin. ad Cicer. Fam. 5.

ep. 9. Si me , ficut foles, anas , fufcipe me totum . Cic. ibid. ep. 8. a med. Me ficut alterum parentem , & obfervat , & diligit. Id. 4. 'Acad. c. 28. Tibi illud', ficut caput & famam tuam, defeudere nece{fe erit. Id. 6. Fan. ep. 6. extr. Me amiciffime Caefar ample&itur : familiares quidem ejus, ficuti neminem . Id. Parad. 5. c. 1. Sapienti etiam Fortuna ipfa cedit : ficut fapiens poeta dixit : Suis ea cuique fingitur moribüs. Id. 2. de Invemt. cap. 3. Ex his «duabus diverfis ficüti familiis , unumquodque eft conflatum genus. *J Initium comparationis. Virg. AEn. 8. v. zz. Sicut aquæ tremulum labris ubi lumen aenis, Sole repercuffum , aut radiantis imagine Lunae , Omnia pervolitat late loca. Lucil. apud Feft. in Petaurißas . Sicuti mechanici cum alto exfiluere petauro. •| Elegans eft ejus ufus in his. Cic. Fam. 7. ep. 32. a med. Illa quam-. vis ridicula effent , ficut erant, mihi tamen Trifum non moverunt . A. e. ut revera erant ridicula : come di fatto lo erano. & Liv. l. 25. c. 24. Terrendique magis hoftes erant, quam fallendi : ficut territi funt. Ovid. 12. Met. v. 2o3. poteratqüe viri vox illa videri , Sicut erat . * Sicut eram, as , at , άτερ έχο», , e, in re fibita : & ad exprimendum rei ftatum & conditionem præfentem . Ovid. 5. Met. v. 6o 1. Sicut eram, fugio fine veftibus. & lib. 3. v. 178. Sicut erant, vifo nudae fua pe&ora Nymphæ Percuffere viro. Stat. in f. J. 7. Tbeb. non arma manu, non frena remifit: Sicut erat, re&tos defert in Tartara currus . Adde lib. 3. verf. 68o. Lucan. l. 2. v. 365. Sueton. in Calig. c. 43. ad fin. &c. •] Scquente ita , & fic , & item. Quintil. l. 1. c. 2. ( al. 3. ) ad fim. Sicut firmiores in litteris profe&tus alit æmulatio , ita incipientibus jucundior imitatio . Cic. 1. Tufcul. c. 17. Num dubitamus , an , ficut pleraque, fic & hoc ? Id. 1. de Orat. c. 26. Nullae lites funt, quæ cogant homines , ficut in foro bonos oratores , item in theatro a&tores malos perpeti. “T Sicuti, tanquam fi , quafi , comae fe . Salluft. in Catil. c. 39. Honeftis nominibus, alii, ficuti populi jura defenderent , pars, quo fenati au&toritas maxima foret , bonum publicum fimulantes , pro fua quifque potentia certabant. *] Pro ut. Pallad. in April. tit. z. Deinde ficut adolefcit , terram fubinde colligimus. a mifura che crefce. “J Sic ut divifim , adeo ut. V. Sic.

[ocr errors][merged small][ocr errors]

Georg. v. 5 19. teritur Sicyonia bacca trapetis. “T Sicyonii , orum , populi Sicyonis incolae. Molles hi , & munditiei nimii amatores aliquando fuerunt, praefertim in calceis. Hinc Cic. lib. 1. de Orat. c. 54. Si nihi calceos Sicyonios attuliffes, non uterer, quamvis effent habiles , & apti ad pedem , quia non effent viriles . *] Hujufmodi calcei dicuntur etiam Sicyonia , orum , abfolute. Lucil. apud Fe/?. pedibus Sicyonia demit honefta. Lucret. lib. 4. verf. 1 1 1 8. & pulcra in pedibus Sicyonia rident . Adde Virg. in Ciri, v. 169.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

-influxu, benevolarum ßellarum ut plurimum teftimoniis minuuntur.

•I Sideratio item vocatur morbus plantarum , cum ficcitate Caniculæ , vel Cancri exarefcunt atque emoriuntur infitæ ac novellæ arbores, praecipue vites ac ficus . A Græcis vocatur xsp 33o^iz, vel 2<oogoatorwás , fideris percuffio . Plin. l. 17. c. 24. Sideratio tota e cælo conftat . quapropter & grando in his caufis intelligi debet , & carbunculatio, & quod pruinarum injuria evenit. 3* mox. Proprium tamen fiderationis eft ab ortu Canis ficcitatum vapor, cum infitae ac movellæ arbores moriuntur , præcipue ficus & vites. ^I Per translationem accommodatur animalibus, quæ membro alíquo , aut corpore univerfo exarefcunt: unde & fiderata appellantur. Aliqui dicunt, hunc morbum e cælo vi quadam fideris provenire exiftimari , quod repentino quodam impetu evenit. Unde liquet , cur Martialis fideratam optet linguam Baccharae , qui , fiquid peteretur , haud intelligere fe fimulabat . Locus eft lib. 7. epigr. 9 i. Hoc opus eft fubito fias ut fidere mutus, Dicere ne poffis , Bacchara, quid fit opus. Sic l. 1 1. epigr. 86. Sidere percuffa eft fubito tibi , Zoile , lingua.

SIDERATITIUS, a, um , fideratus, wt fideratitia jumenta . Veget. de

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

quidumque per aera lapfae , Sedibns optatis gemina fuper arbore fidunt. Ovid. 1. Met. v. 3o7. Quae fitifque diu terris, ubi fidere detur, In mare laffatis volucris vagi decidit alis. Plin. l. 18. c. ult. a med. Nebulæ in vallibus fidentes . Propert. l. 4. el. 3. verf. 3 1. Tum queror, in toto non fidere pallia le&to. h. e. jacere , fed excuti, éx ja&atione & infomnia. Sic Ovid. 1. Amor. el. 2. v. 2. neque in le&o pallia noftra fedent. Plin. l. 6. c. zz. Mare certis cafialibus ita profundum , ut nullæ ancoræ fidant. h. e. ad fundum perveniant , & in eo hæreant. Id. l. 16. c. 1 o. a med. Secures in çuocumque genere arborum deprehendunt marem : quippe refpuuntur, & fragofius fidunt, aegrius evelluntur. h. e. intrant atquè haerent in ligno. “T Sidere naves dicuntur, cum brevi vado deprehenfae, carina in arenam impingunt: ex quo fit , ut fæpe quaffentur: Vel cum gravi i&u percuffae , foluta compage panduntur & merguntur . Tacit. Ann. 2. c. 6. Quædam naves planae carinis, ut fine noxa fiderent. & lib. 1. c. 7o. Quo levior claffis vadofo mari innaret , vel reciproco fideret. Nep. in Chabr. fub fin. Navis roforo percuffa cœpit fidere. andar a fondo . & Propert. 1. 2. el. 1 1. im fim. ' navis mediis fidat onufta vadis. °J Univerfim fidunt , quæ non innatant. Plin 1. 14. c. 16. a med. Rofae folia tufa, in 1inteolo in multum collata cum pondufculo , ut fidat. Id. l. 1 z. c. •<. a med. de balfamo. In tepidâ aqua gutta fidens ad ima vafa . 14. 1. 16. c. 38. fub fin. Lignum in löngitúdinem fiu&uatur : & quæ pars fuit ab radice, validius fidit. CoJum. l. 12. c. 24. Deinde pa• tiemur piccm confiderc , & cum fiderit, aquam eliquabimus. Eft

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

& diis parem, toecar il Cielo col dito. 0vid. 7. Met. v. 61. Et dis cara feràr , & vertice fidera tangam . Propert. l. 1. el. 8. verf. 43. Núc mihi fumma licet contingere fidera plantis. Sic Horat. in f. „j|,. 1. i. Quod fi me Lyricis vatibus inferis , Sublimi feriam fidera vertice . 4I Metaphorice Ovid. 3. ex Pont. ep. 3. v. 2. O fijus Fabiæ, Maxime, gentis ades : h. e. decus , lux , ornamentum . & i;}. 4. ep. 6. v. 9. Fabiæ lux , Maxime , gentis. Colum. lib. 1 o. v. 96. Pangite nunc varios, terreftria fidera, flores. •T Metonymice defiguant fidera tempus no&urnum. tunc enim confpicua Ę. Stat. §. Tbeb. v. 2 19. vario producunt fidera ludo Ante domos, intraque . Propert. l. 1. el. 3. v. 33. Languidus. exa&is, hei mihi , fideribus. Juvenal. fat. 3. v. 22. Sideribus dubiis . 4. e. fummo miane, cum aurora incipiente incipiunt ftellæ evanefcere . *J Ieem certum anni tempus. Virg. 1. Georg. verf. 1. quo fidere terras Jerrere conveniat . Id. 4. En. v. 309. hiberno moliris fidere claf£tn. Ammian. 1. z z. c. 13. ( al. 3 1. ) a med. Sidere etiam tum inftante brumali. Tacit. l. 1. Ann. c. 7o. Sidere æquino£tii maxime fumefcit oceamus. 4| Item cæli temperamentum , clima. Plin. ,, Paneg. c. 1 5. Et diverfam aquarum cælique temperiem , ut pa•rios foiites, patriumque fidus , ferre confuevifti . Juvenal. Jat. 12. v. 1 o3. Nec Latio , aut ufquam noftro fub fidere talis Bellua ( e!ephantus ) concipitur : * Item varias cæli : tempeftates , & inAuentiará , quae ab fideribus in terras demitti putatur : & fere de „Ala dicitur'. Ovid. 4. Met. v. 424. Etherioque recens exarfit fiáere iimus. H. e. calore. & lib. 5. v. 281. Ne dubitate , precor , te&o grave fidus , & imbrem ( Imber erat ) vitare meo. h. e. ventum , procellam. ¥irg. 12. Æ*. v: 45 I. Qualis ubi ad terras abrupto fidere mimbus It mare per medium. Ubi Serviur : vel 1 in„nenfa, vel magna tempeftate. per fidus enim tempeftas fignificatur , ut ( Æn. I 1. v. 259. ) fcit trifte Minervæ fidus. Claudian. j. ,. jn Eutrop. v. 423. orba magiftro Fertur , in abruptum cafu , non fidere puppis. * Hinc dicitur de quodam morbi genere , quod ex influxu mali fideris nafci creditur, ut in Sideratio di&um άa . Pij,,. l. z. c. 41. Afflantur alii fidere , alii commoventur ftatis temporibus alvo, mergis, capite , mente. Petron. in Satyr. cap; 2. Animofque juvenum ad magnâ furgentes , veluti peftilenti quodam fidere afflavit. Martial. l. 1 1. epigr. 86. Sidere percuffa eft fubito tibi, Zoile, lingua. Id. l. 7. epigr. 91. Hoc opus eft , fubito fias ut fidere mutus. “I Sidus confe&um dicitur, cum ea tempe£as , quam fidus inferre putatur , pera&ta eft. P!in. l. 18. cap. 23. ¢ 38.7 Alias citius, alias tardius cæli effe£tu ad terram deciduo : vulgo, ferenitate réddita , confeâum fidus audimus. . 14. lib. 16. c. » 3. Circumaguntur folia ulmi , tiliae , oleaeque per folftitium : nec afio ar.umento certius intelligitur fidus confe&tum. “ Credumtur fidera præeffe nativitati honinum , eorumque vitam modegari in utramque partem : & natale fidus dicitur , fub quo quifque nafcitur. Cic. z. de Div. c. 43. Cum ortus nafcentium luna modere-tur , eaque animadvertant & notent fidera natalitia Chaldæi , quæcumque lunæ jun&a videantur. Juvenal. fat. 7. v. 194, diftat enim, `quae sidera te excipiant modo primos incipientem Edere vagitus . id. fat. 16. v. 3. Me pavidum excipiat tironem porta fecundo Si

dere , Stat. l. 3. filv. 4. v. 63. o fidere dextro Edite ! multa tibi !

divum indulgentia favit. Propert. in fim. el. 6. /. 1. Vivere me duro fidere certus eris. Ovid. 5. Trif?. el. 1 o. v. 45. O duram Lachefin : quæ tam grave fidus habenti Fila dedit vitae non brevjora meæ : id. in Ibim , v. 2 17. Te fera , nec quidquam placidum fpondentia , Martis Sidera prefferunt , falciferique fenis. Star. 2. Tbeb. v. 1 58. geminæ mihi narnqne, nepotum Laeta fides, æquo pubefcunt fidere riatae . h. e. aetate pares. " De fplendore formæ, & pulcritudine, Stat. l. 3. filv. 4. v. 26. Hic puerum egregiæ præciarum fidere formæ Confpicit. Valer. Flacc. l. s. v. 467. nebulamque erumpit Iafon, Sideris ora ferens. Horat. l. 3. od. 9. v. 2 1. Quamquam fidere pulcrior eft ille. *J De pulcris oculis, Ovid. 1. Met. v. 498. videt igne micantes , Sideribus fimiles oculos. 1d. 2. Amor. el. 16. v. 44. & Propert. l. & el. 2. v. 24. oculi geminæ, fidera noftra , faces. *| Adhibetur in blanditiis. Sueton. in Calig. c. 1 3. extr. Sidus , & pullum , & puppum , & alumnum appellantes . °] Ad fidera hyperbole de ingenti altitudine , fino al cielo. Propert. l. 3. el. 1. v. 57. Pyramidum fumptus ad fidera duéti. Martial. l. 9. epigr. 62. Sic viret , & ramis fidera celfa petit . & lib. 8. epigr. 36. domus, quæ vertice fidera pulfat. “I Ferre ad fìdera, impenfe laudare. Virg. Ecl. 9. v. 29. tuum momen Cantantes fublime ferent ad fidera cycni. Calpurn. Ecl. 3. v. 42. Et folet illa meas ad fidera ferre camoenas. * Antiqui fidera deos fecere . Senec. in Herc. Fur. verf. 12. Ferro minaci terret Orion deos. %. e. Plejades. & verf. 584. Tu non ante tuam refpice conjugem , Qu um cum clara deos obtulerit dies. ld. in Thyeff. v. 842. de Chao. Ibit in unum congefta finum turba deorum . Adde verf. 893. SIEM, fies, fiet, pro fim , fis , fit, frequens eft apud Comicos , Plautum præfertim V. Sum . l SIFILÄRE aliquem , pro fibilare, fibilis excipere , a}iquando di&tum fuiffe , a Græco τιφλέω , quo ufus eft Homer. Iliad. 3. fenfu confiinili , fignificat Non. c. 12. n. 49. SIFUNCÜLUS. V. Siphunculus. SIGALION, ii , m. otyz xuo,, fimulacrum apud REgyptios in facris Ifidis , & Serapidis , quod digito labiis impreffo filentium imperare videbatur : alio nomine Harpocrates : a cry&w , taceo. Aufon. ep. 2 5. v. 27. Aut tua Sigalion Egyptius ofcula fignet. SIGEÍUS, & SIGEUS, a , um , >/y«o*, ad Sigeum pertinens , quod eft promontorium Troadis cum oppido cognomine, tefte Plin. l. 5. c. 3o. apud . oftia Scamandri fluvii , contra Tenedum infulam . In eo Achilles fepultus eft, ut Cic. fignificat pro Arch. c. 1o. & lib. 3. Fam. ep. 1 2. Scribit Servius ad Virg. z. Æn. v. 3 12. di&tum effe a rt y^ , filentium , propter Herculis taciturnitatem , qui prohibitus a Laomedonte hofpitio , fimulavit abfceffum , & inde contra Trojam per filentium venit . Virg. loc. cit. Sigea igni freta lata relucent . & Jib. 7. v. 294. Sigeis occumbere campis . Stat. 1. Achill. v. 84. Quem tu illic natum Sigeo in pulvere ! %. e. in prœliis ad Trojam. Val. Flacc. l. 2. v. 498. Sigea peftis . h. e. marinum monftrum ad litus Troadis , quod occidit Hercules . Ovid. Heroid. ep. 1. v. 33. Hac ibat Simois : hic eft Sigeia tellus. *] Pro Latino , feu Roinano . Sil. 1. 9. v. 2o3. Seu Laurens tibi , Sigeo fulcata colono Arridet tellus. SIGILLARÍA , um , m. dies feßus Romanorum, ita di&tus a figillum , quod ultro citroque figilla , five imagunculas , & munufcula alia mifficularent. Hoc feftum Lucillius indicat , cum ait apud Porphyr. ad Horat. 1. 1. fat. 5. v. 87. Servorum feftu' dies eft , Quem plane hexametro verfu non dicere poffis. Nam Sigillariorum vocem verfus hexameter non admittit . Ideo fic per Periphrafin Aufom. in Eclogare de Fer. Rom. v. 32. Fefta figillorum nomine diéta colunt . ^ Sigillaria continuo erant poft Saturnalia. Macrob. l. 1. c. 1 o. in fis. Saturnalia uno tantum die , ideft quartodecimo Calendarum folita celebrari , fed poft in triduum propagata . Sigillariorum adje&a celebritas in feptem dies difcurfi»m publicum, & lætitiatn religionis extendit. Id. ibid. c. 1 1. ad fin. caufam nominis affert , quod Hercules, occifo Geryone cum in Latium veniffet , hominum fimulacra pro numero fociorum , quos cafu peregrinatiouis a miferat , ponte fublicio in flumen demifit , ut aqua fecunda in mare deve&a , pro corporibus defun&torum veluti patriis fedibus redderentur. Sed verior illa origo exiftimatur , fubdit Id. ibid. Pelafgos , poftquam felicior interpretatio capita non viventium , fed íåíá, & φωτὸς æftimationem non folum hominem , fed etiam lumen fignificáre docuiffet , cœpiffe Saturno cereos potius accendere , & in facellun Ditis, aræ Saturni cohærens , ofcilla quædam pro fuis capitibus ferre : ex illo traditum , ut cerei Saturnalibus miffitarentur, & figilla arte fi&ili fingerentur , ac venalia pararentur , quæ homines pro fe atque fuis piaculum pro Dite Saturno facerent. 4] De icunculis deorum , idoletti . Tertull. de orat. c. 12. a mned. Cum perinde faciant nationes , adoratis figillaribus fuis, refidendo. *j Ipfa quoque munufcula, quæ præcipue Saturnalibus miffitari mos erat, figillaria di$ta funt : & putantur fuiffe panes dulciarii , & placentulæ aliqua forma infignitæ , v. gr. avis , puelli, & hujufmodi : quales hodieque panes columbæ figura pueris per Pafchales dies domari folent. Senec. epiff. 12. Ego fum Felicio , cui folebas figillaria afferre. Tiber. apud Suetom. in Claud. c. 5. Quadraginta aureos in Saturnalia , & Sigillaria mififfe ei. Spartiam. in Caracall. c. 1. extr. Quae a parentibus gratia figillariorum acceperat, ea vel clientibus , vel magiftris fponte donavit. * Denique Sigillaria vicus fuit Romae , in regione Urbis feptima , ubi figilla , & alia minuta opera fabre fa&a vendebantur. Gell. 1. 2. c. 3. Librum emptum in sigillariis viginti aureis. Adde lib. 3. c. 4. Sueton. im Claud. c. 16. fub fin. & in Ner. c. 28. a med. Sic Scævola Dig. lib. 32. leg. pae

mu!t. Lances, quas de Sigillaribus cmi. SIGIL

[ocr errors]

SIGILLARIARiUS , ii , m. qui figillaria facit , h. e. figilla, & alia minuta opera . Imfcript. apud Reim/. claff. 1 1. m. 89. T. Flavio T. F. Largonio Fabro Flaturario Sigillariario , Habetur hæc etiam apud Fabrett. pag. 177. SIGILLARITIUS , a, um , ad figillaria pertinens. Spartian. in Adrian. c. 17. Saturnalitia , & Sigillaritia frequenter amicis inopinantibus mifit. Subaudi munera : & V. Sigilia-ia. T Sigillaritius annulus eft , qu9 utimur ad obfignandas epiftolas , vel aliam quampiam rem figillo notandam . Vopifc. in Aeureliam. c. ult. Uxori & filiæ annulum, figillaritiam quafi privatus inftituit. SIGILLARiUS, ii, m. qui figilla confiat . lnfcript. apud Gruter. pag. 1 o35. n. 3. C. Tudicellio Fel. Afro Sigillario C. Oppia Primilla Fec. Manut. in Orthogr. & Fabrett. pag. 243. legunt Sigillariario : & ita habetur in alio lapide apud Don. claff. 8.Tn. 15. 4| Legitur & Sigilliarius. SIGILLARIUS, a, um , ad figillum pertinens. V. Simgillarius. SIGILLÄTIM, & Singillatim, feparatamente, in particolare , fpecificamente , ad uno per uno, vg $' $«g attr , «g£' £vx , wg S' "• , §• xàìs , fingulatim . Luci!, apud Non. c. 2. n. 82o. Sic fingillatim noftrum unufquifque movetur. Cic. Verr. 7. c. 55. Nam quid ego de ceteris civium R. fuppliciis fingillatim potius , quam generatium atque univerfe loquar ? Caef. l. 3. B. Gall. c. 2. Legionem , neque eam plemiffimam , detra&is cohortibus duabus , & compluribus figillatim , qui commeatus petendi caufa miffi erant , abfentibus , propter paucitatem defpiciebant . & lib. 5. c. 5o. Legionem collaudát , centuriores figillatim appellat. Salluft. in Catil. c. 49. a med. Ipfi fingillatim circumeundo , magnam illi invidiam conflaverant . Al. leg. figillatim : plures fìngulatina , quod Cortius præfert . Terent. Phorm. Jé. ult. v. 42. Quid ego commeniorcm fingillatim , qualis ego in hunc fuerim ? Sueton. im Aug. c. 9. Propofita vitæ ejus velut fumma partes figillatim exfequar. SIGILLÄTOR , oris, m. qui figilla facit , figillarius. Infcript. apud Murator, pag. 936. w. 2. Agatabolus F. L. Pyrrhus Figulus Sigillator . SIGILLÀTUS, a, um , ornato di figurine , di rilievi , ifforfato , figillis, ideft parvis fignis feu imaginibus ornatus, ut Scyphi figillati , ideft emblematis & incruftamentis ornati. Cic. 6. Verr. c. 14. Jubet me fcyphos figillatos ad Prætorem fatim afferre . Id. 4ttic. 1. 1. ep. 16. Putealia figillata duo . Trebeli. Poll. in XXX. Tyrann. c. i6. de Herode . Homo Græcæ luxuriae , cui erant figillata tentoria , & aurati papiliones . Zw?w7 «. Impp. Theod. Arcad. & Honor. lib. 15. Cod. Tbéodof. tit. 7. leg. 1 1. Nulla nima gemmis , nulla figilJàtis fericis, aut textis utatur auratis. Prudent. figillatum fal , in Hamarrig. v. 7o7. vocat ftatuam falis, in quam verfa eft uxor Loth , ut habetur Genef. 19. 26. SIGILLIARIUS. V. Sigillariu*. SIGILLIOLUM, li , n. imaginetta , ßatuetta , figurina, parvum figillum, co;«, ** to,. Arnob. l. 6. pag. 197. Et abßinetis a rifu , cum pro diis jmimörtalibus , figilliolis hominum & formis fupplicatis humanis ? Adde pag. 2o4.

[ocr errors]

fumus, adde Lupum. Id. h. 14. epigr. 87. Accipe lunata fcriptum

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

SIGNIFICANS, antis, chiaro , evidente, fignificante, che efprime , e

ad intendere, a %&ivw , qui fignificat, apertus in loquendo , & evideris. Quintil. l. 9. c. 2. ante med. Locorum dilucida & fignificans defcriptio . Id. /. 12. c. 1 o. ante med. Qui folos effe Atticos credunt , tênues , & lucidos , & fignificantes, fed quadam eloquentiæ frugalitate contentos. Id. fubTimit. l. 1 1. Verba Latina , & fignificaiitia, & nitida . Id. l. 8. c. 6. Transfertur nomen ex eo loEo, in quo proprium eft , in eum, in quo aut proprium deeft , aut translatum proprio melius eft. Id facimus, aut quia neceffe eft , aut quia fignificantius eft. Plin. l. 8, c. 4o. de cane venatico. Vifa fe£a, quàm filens & occulta, quam fignificans demonftratio eft, cauda' pfimum , deinde roftro! Gell. l. 1. c. 15. poft med. Quod genus homines a Græcis fignificantiffimo vocabulo «g*y^«σσοι appellantur .

[ocr errors]

μ»ς , άκρzytwós , ?w©z7zás, expreffe , evidenter. Senec. l. 3. controv. zo. a med. Quotidiano verbo fatis fignificanter ufus eft. Quintil. l. 1 1. c. 1. a med. Breviter ac fignificanter ordinem rei proferre. & lib. 1 z. c. 1 o. a med. Proprie & fignificanter rem indicare. Id. l. 1 o. c. 1. ante med. Quis narrare fignificantius poteft , quam qui , &c? Cic. Fam. 3. ep. 12. Non majore quidem ftudio , fed aCrius, apertius, fignificantius dignitatem tuam defendiffem. Gell. l. 1. c. 23. Græci [fignificantius confignantiufque ceffationem iftam pugnæ à «£X*e/zw appellarunt. Id. l. 17. c. 2. ante med. Probabilius figfiificantiufque fic dici videbitur . . Quintil. in ferm. declam. 247. Iliud quam fieri poteft breviffime & fignificantiffime comprehendite .

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

intimazione , notificazione , avvifo , cenno , z^w*wt ; , £t tr^wzz£z , indicium , fignum. Cic. I. Fam. ep. 9. a med. Nutu & fignificatione appellare aliquem . Id. pro leg. Mamil. c. 3. Uno nuntio atque una litterarum fignificatione cives R. necandos trucidandofque denotavit. Caef. l. 3. B. Gall. c. § 1. Ad portas caftrorum clamor oriretur : quo clamore fignificatio vi&oriæ fieret . & lib. 6. c. 28. extr. Ut ignes fieri prohibeat , ne qua adventus ejus procul fignificatio fiat. Id. l. 3. B. Civ. c. 65. Significatione per caftella fumo faéta. Id. l. 7. B. Gall. c. 1 z. in fin. ' Cum ex fignificatione Gallorum , movi aliquid ab iis iniri confilii, intellexiffet . Cic. 1. Offic. c. 36. a med. Ex quibus magna fignificatio fit , non adeffe conftantiam . Id. z. de Divin. c. 69. Sgnificationes valetudinis . Plin. fub fin. l. 18. Cæli murmur non dubiam habet fignificationem tempeftatis venturae . & Cic. pro Cluent. c. 1 1. Cum teftamentum mutáre cuperet,

* in ipfa fignificatione hujus voluntatis eft mortuus. Id. Q. Fr. l. 1.

ep. i. c. 14. ad fin. Ejufmodi theatrum totius Afiae virtutibus eft

datum, natura autem ita refonans, ut ufque Romam fignificationes

vocefque referantur. Id. 2. de Orat. c. 43. Hæc adjuvant in oratoTom. IV.

re, lenitas vocis, vultus, pudoris fignificatio , verborum comitas . & eap. 36. Orator , qui primum quäm minimam artificii alicujus , deinde nullam Græcarum rerum fignificationem daret. nom daffe indizio. & lib. 1. Offic. c. 15. Neriiinem effe `negligendum , in quo aliqua fignificatio virtutis appareat. 4J Minus eft quam demonftratio . Id. 3. de Orat. c. 59. Omnes hos motus fubfequi debet geftus non hic verba exprimens, fcenicus, fed univerfam rem & fententiam , non demonftratione, fed fignificatione declarans. 4] Speciatim eft fignum benevolentiae , ftudii , plaufus. Liv. l. 31. c. 15. Significationes & acclamationes multitudinis , affentatione immodica pudorem onerantis . Cic. pro Sext. c. 49. a med. Populi judiciis atque omni fignificatione florere . Adde cap. 57. in fin. & cap. 59. * Præterea apud Rhetores eft oratio , quæ plus in fufpicione relinquit , quam pofitum eft in oratione . Ea fit per exuberationem , ambiguum , confequentiam , abfciffionem, fimilitudinem. Au&. ad Herenn. l. 4. c. 33. a med. & Cic. 3. de Orat. c. 53. & in Orat. c. 4o. extr. V. Emphafis . *J Significatio verbi eft ejus vis , & fenfus , fignificato , fenfo, forza. Cic. in Partit. c. 31. Ut liceat ei , qui contra dicat, eo trahere fignificationem fcripti , quo expediat, aut velit. Plin. l. 18. c. 3. ante med. Verba prifcae fignificationis. Gell. l. 12. c. 1 3. Verborum veræ atque propriæ fignificationes longiore ufu mutantur . Id. l. 1 5. c. 1 3. Teffor, & interpretor fignificatione reciproca dicuntur. Adde Quintil. l. 1 o. e. 1. Apud Vitruv. l. 5. c. 8. incerta fignificatio verborum eft in locis circumfonantibus , quia non verba diftin&e , fed verborum fonitus confufe auribus infertur. SIGNICATIVUS, a, um, fignificante, fignificativo, a awxwtiw3c , fignificandi vim habens. Ulpian. Dig. lib. 43. tit. 1. leg. 75. Boni appellatio non eft certæ rei fignificativa. Cojus lib. ult. tit. penult. leg. ;3°. Hæc enuntiatio & quantitatis, & æftimationis fignificativa e{t. SIGNIFICATORÍUS, a, um , fignificativus. Tertull. adverf. Hermog. c. 32. Verbum fa&itationis fignificatorium. SIGNIFICÀTUS, us, m. indizio , fegno, prognoffico, fignificatio, fignum . Vitruv. fub fin. c. 7. l. 9. Siderum & occafus & ortus, tempeftatumque fignificatus . Plin. l. 18. c. 2 5. a med. Ipfi dies raro non aliquos tempeftatum fignificatus habent . & cap. 31. Ar&urus oritur prid. Id. Septembr. vehementiffimo fignificatu terra marique per dies quinque. *J Vis , fenfus , fignificato. Gell. l. 5. c. I z. Ve particula dup!icem fignificatum , eumdemque inter. fefe diverfum capit . Arnob. /. 1. pag. 3. Unde movit antiquitas miferiarum haec nomina ? unde bellis fignificatum dedit ? peftilentiam, grandines qua potuit ratione fignare , aut inter fuas voces, quibus oratio explicabatur, affumere ? %. e. nomen , quo fignificarentur. SIGNIFICÄTUS, a, um , indicato, motato, notificato, mo/?rato , vruzy$€¢ , oftenfus, indicatus, notatus . Cic. de Harufp. refp. c. 12. a med. Quod ex aliquo disjun&to diverfoque monfìro fignificatum caveremus , &c. Tacit. l. 1. Hiß. c. 18. Quæ fato manent , quamvis fìgnificata , non vitantur. Plin. l. 3. c. 2 1. Infulæ, præter fupra fignificatas, Abfyrtium, Arba, &c.' Id. l. 6. c. 29. Hæc eft regio fecundo volumine a nobis fignificata. SIGNIFICO , as, avi, atum, a. 1. fare , o dar fegno , far fàpere, dar ad intendere, moßrare , indicare , accennare , avvifare , σημαινω , ôzἈδω, fignum facio , per figna oftendo, indico, declaro . Cic. Verr. 5. c. 91. Hoc enim mihi fignificaffe & annuiffe vifus eft. Id. 1. de Orat. c. 26. in fin. Hic omnes affenfi , fignificare inter fefe , & coIloqui coeperunt. & lib. 3. c. 13. Significare ac declarare aliquid . Id. Fam. 5. ep. 13. Itaque hoc fæpius dicendum , tibique non fignificandum folum , fed etiam declárandum arbitror , nihil mihi effe potuiffe tuis litteris gratius . & lib. 2. ep. 19. Accepi a te miffas litteras , &c. fed neque unde , neque quo die datæ effent, aut quo tempore te exfpe&tarem, fignificabant. Id. Attic. l. 4. ep. 1. ante med. Gratulationem alicui fignificare plaufu maximo. Caef. l. 7. B. Gall. c. 4o. ad fin. Manus tendere , & deditionem fignificare. Cic. pro Rofc. Amer. c. 2o. Canes fignificant, fi fures venerint. Id. Attic. l, 1. ep. 1 1. Quippiam fignificare alicui per litteras. Ovid. 5. Triff. el. 1 o. v. 36. per geßum. farfi intendere a cenni. Sic Metam. 3. v. 643. fignificare nutu. Caef. l. 2. B. Gall. c. 1 3. Voce fignificare cœperunt , fefe in ejus fidem ac poteftatem venire . Id. l. 1. B. Civ. c. pænult. Voce & manibus ex vallo fignificare cœperunt, ut ftatim dimitterentur. Id. l. 7. B. Gall. c. 26. ad fia. Conclamare , & figaificare de fuga Romanis coeperunt. Nep. in Agefil. c. ult. Veftitu humili atque obfoleto, ut eorum ornatus in his regem neminem fignificaret. “T Pertinet ad harufpicinam , & divinationem. Tibull. l. 2. el. 1. v. 25. viden', ut felicibus extis Significet placidos nuntia fibra deos ? Cic. 1. de Divim. c. 1. Gentem nullam video, quae , non fignificari futura , & a quibufdam intelligi, prædicique pofTe , cenfeat . Ovid. 15. Met. v. 576. Quid fibi fignificent , trepidantia confulit exta. Id. l. 9. v. 494. Quid mihi fignificant ergo mea vifa ? “T prænuntiare, præmonftrare. Colum. 1. 1 1. c. 2. Ventus Africus tempeftatem fignificat . XV. Cal. Febr. Aquarius incipit oriri : ventus Africus : tempeftatem fignificat. & paulo poff. Siderum occafus tempeftatem facit : interdum Trantummodo fignificat. Sic fepe eod. cap. & Plin. l. 18. c. 26. ad fin. Significatur imber Libræ occafu . Id. l. 18. c. ult. ante med. Luna fignificabit ferenos dies . Id. 1. 2. c. 1 o3. a med. Fons Neminie alio atque alio loco exoritur, annonæ mutationem fignificans. “T Notat fenfum , vimque verborum , fignificare, voler dire. Cic. 1. Tufcul. c. 36. a med. Carere hoc fignificat , egere eo, quod habere velis. Id. pro Caecim. c. 3o. a med. Videtis , hoc uno verbo fignificari res duas. Phaedr. in fin. fab. 8. l. 2. Hæc fignificat fabula, dominum videre plurimum in rebus fuis . Adde lib. 4. fab. 1 o. v. 16. “T Veteres dixe-, R runt

[ocr errors]
« НазадПродовжити »