Зображення сторінки
PDF

,. ep. iz. ad fim. Eumque per manus fervulae fervatum, & edu&um. Alii leg. Seprullae , vel Serpulfae , vel Sep. Rulle, quæ funt propria ancillæ cujufdam momina . SERVÜLUS, & Servolus, li , m. fcbiavetto, valletto, δελφιον , par<vus, aut vilis fervus. Plaut. Capt. 4. 2. 1 oo. Vidi tuum gnatum , & fervolum meum Stalagmum . fupra verf. 95. fervum dixerat . . ex quo apparet, non femper diminutivi rationem haberi. Idem. videre - éft cijiell. 1. 3. 34. Mercat. prol. v. 1 o7. & 1 o8. & Trucul. 2, 4. 74. Sic Terent. Andr. 1. 1. 56. Obfervabam illoruin fervulos venien•tes, aut abeuntes. Cic. pro Quint. c. 6. a med. Servulum unum abducit. Adde Plin. l. 2. epiff. 17. a med. lib. 3. ep. 16. a med. & {ib. 6. epif?. 16. ad £n. s E RVUS, i , m. fcbiavo, fervidore , fervo , 83xo;, $ep*trw , qui in fervitute eft, qui non eft fui juris , fed alieno domino fubje&us , mancipium , fámulus, puer : cui liber opponitur. Diétus eft a fer-vando , quia imperatores, ut ait Floremtinus Dige/f. lib. 1. tit. 5. leg. 4. càptivos vendere , & per hoc fervare, nec occidere folent . \dem docent Donat. ad Terent. Adelpb. z. 1. 28. & Auguftin. l. 19. ae civ. Dei, c. 1 5. Alii fic di&tum putant, quod in vinculis fervari, feu cuftodiri foleat. Alii ducunt a $epa/rw. Martiam. Dig. lib. - 1. tit. 5. leg. 4. Servi in dominium noftrum rediguntur aut jure civili , aut gentium . Jure civili, fi quis fe major 'viginti annis , ad pretium participandum , venire paffus eft : Jure gentium fervi no- ítri funt, qui ab hoftibus capiuntur, aut qui ex ancillis noftris nafcuntur. Cic. 1. Offic. c. 31. a med. Ulyffes domi etiam contume1ias fervorum ancillarumque pertulit . Id. Attic. l. 8. ep. 5. Pollicem , fervum a pedibus meum, Romam mifi. Id. 3. de Grat. c. pae»vult. Quem fervum ille habuit ad manum. Sueton. in Caef. c. 74. Philemonem , a manu fervum , morte puniit. <| Servos libera• 1iter habendos effe , multis oftendunt Senec. epiß. 47. & lib. 1. de c!em. c. 18. & Macrob. 1. 1. Saturm. c. 1 1. Habet aliquid etiam Cic. 1. Offic. c. 1 3. ad fin. & de libertis Plin. l. 2. ep. 6. & 1. 8. ep. 16. “T Servi publici erant, qui reipubl. magiftratibus , facer- dotibus publice inferviebant , & aliquando li&torum , aut fcribarum , aut appâritorum, &c. officio fungebantur, five fervili conditione , £ve ingenua effent. Cic. 8. Phil. c. 8. Eum juffu Antonii in convivio fervi publici loris ceciderunt. Liv. l. 26. c. 47. Opifices ad duo millia hominum erant , eos publicos fore populi R. edixit , cum fpe propinqua libertatis, fi ad minifteria belli enixe operam navaßent . Id. l. 9. c. 29. ad fin. Potitia gens, cujus ad aram maximam Herculis familiare facerdotium fuerat, fervos publicos , minifterii delegandi caufa , folemnia ejus facri docuerat. Varr. apud «Gell. l. & cap. 13. £diles flipati fervis publicis non modo prendi non poffunt, fed etiam ultro fubmovent populum. S. C. apud Frontin. áe aquædu$. artic. 1 oo. Placere fenatui, eos qui aquis publicis praeefîent, li&ores binos, & fervos publicos ternos, archite&tos fingulos , & fcribas , & librarios, accenfos , præconefque totidem habere, quot habent ii, per quos frumentum plebei datur. *J Quot fervi , tot boftes , in proverbio e(t . De quo Sinnius Capito exiftirnat, erroreni hominibus interveniffe, præpoßere plurimis enuntiantibus. vero enim fimilius effe , di&um initio , Quot hoftes , tot fervi. Tot captivi fere ad fervitutem adducebantur . Hæc Feftus in - 32 uot. Opinionem Sinnii falfam effe , vel illud Senecae fatis oftendit cpif?. 47. & Macrob. l. 1. Saturn. c. 1 1. ante med. Deinde ejufdem arrogantiae proverbium ja&atur : Totidem effe hoftes , quot fervos. Non habemus illos hoftes , fed facimus. “T Translate fervus eft quivis fubje&us. Cic. 3. Verr. c. 22. Vidit enim , eos , qui judiciorum dominos fe dici volebant, harum cupiditatum eße fervos . Id. pro Cluent. c. 53. Legum idcirco omnes fervi fumus, ut liberi effe - poffimus. “T Servorum dies feftus vulgo exiftimatur Idibus Augufti, quod eo die Ser. Tullius, natus ferva, ædem Dianæ dedicaverit in Aventino, cujus tutelae fint cervi, a quorum celeritate fugitivos vocent fervos. Feffus. V. Saturmalia. SERVUS , a, um , foggetto, fervo, 23^o;, qui alicui fervit , fubje&tus, obnoxius. Horat. l. 1. ep. 19. v. 19. O imitatores fervum pecus ! 0 vid. de remed. antor. v. 54. fervum vitii pe&us habere . Al. leg. vitiis. Id. 1. amor. el. 6. v. 26. Nec tibi perpetuo ferva libatur -aqua. h. e. quæ fervorum potus eft: vel quæ a fervo bibitur: con» tra aqaa libera, quæ a libero . Petron. in fragm. Tragur. c. 7 1. Burm. Servi , me falvo, cito aquam liberam guftabunt. Plaut. Perf. z. 4. 9. Servam operam , linguam liberam herus me juffit habere. • Ovid. 6. Faß. v. 358. ferva manus. Plin. l. 1 o. c. 23. Ciconia captiva & ferva. SalJuff. in epif?. Mithrid. ad Arfac. ad fin. Omnia • non ferva , & maxume regna, hoftilia ducunt. h. e. non fubje&a . Paul. Dig. lib. 4o. tit. 7. leg. 16. Statulibera quidquid peperit , hoc fervum heredis eft. *f Serva praedia , fervae aedes, quæ aliqua re alteri a domino obnoxia funt , ut in Servio, & Servitus di&tum eft. Cic. 3. Agrar. c. 2. ad fin. Libera prædia meliore conditione funt, quam ferva. Celf. Dig. lib. 8. tit. 6. leg. 6. a med. Fundus fervus. Julian. ibid. tit. z. leg. 34. Servæ ædes . & leg. 33. Area ferva . SESÁMA . V. Sefamum. SESAMINUS, a, um , di fefamo , aruwwy.tvo;, qui eft ex fefamo, ut Sefaminum oleum . Plin. l. 23. c. 4. ad fin. Sefaminum aurium dolores fanat , & ulcera, quæ ferpunt. . Adde lib. 1 3. c. 1. a med. & lib. z8. c. t 1. SESAMOIDES, is, omn. gen. fimile al fefamo, *s*&woë}ς , fefamo fimilis. Sefamoide * n. gem. fefamdide, herba eft grano amaro , folio minore , quam fefamae. Plin. l. 22. c. ult. ante med. Sefamoides a fimilitudine nomen accepit . &c. Detrahit bilem in aqua potum . Et aliud fefamoides Anticyrae nafcens , quod ideo aliqui Anticyricon vocant : cetera fimile erigeronti herba: . Id. l. z 5. c. 5. a med. Tom. IV.

[ocr errors]

I 47.

SESCUPLICARfUS. V. in fi. vocis præced.

SESCÜPLUS, a , um , *w d^ιος , qui numerum, pondus, aut menfuram totam in fe continet , & præterea ejus dimidium. Alio nomine fefquialter dicitur. Ex. gr. ternarius dicitur effe fefcuplus binarii , quia continet binarium, & ejus dimidium : fenarius dicitur effe fefcuplus quaternarii , quia quatuor in fe continet, & infuper dimidiam ejus partem . Cenforin. de die natal. c. 1 1. novem dies cum fex collatos, ait , fefcuplam rationem facere. Quintil. l. 9. c. 4. ante med. Tria ad duo relata fefcuplum, faciunt. °] Legitur & fefquiplus . Plin. l. 2. c. 22. Pythagoras appellat tonum , quantum abfit a terra Luna : ab ea ad Mercurium , fpatii ejus dimidium : ab eo ad Venerem fere tantundem : a qua ad Solem fefquilum .

sëîis, is , f. σε τελις , herba folio fœniculi , fed craffiore, femine quoque non abfimili , fed callofiore & hebetiore, capite anethi, in quo granum habet oblongum & angulofum , & cum editur, acre ; radice autem longa , & odore non ingrato. Vulgus herbariorum faxifragiam majorem appellat . Cic. z. de natur. Deor. c. 5o. ad fin. Cervæque paulo ante partum perpurgant fe quadam herbula , quz fefelis dicitur . Plin. l. 8. c. 32. idem narrat : item lib. 2o. c. 5. ubi etiam fili vocari oftendit. oixt quoque arga-xt neutr. gen. Graeci dicunt . Unde Plin. l. 25. c. 8. a med. Cervæ monftravere fefeli , enixæ a partu .

SESÎA. V. Seffa .

SESOSTRIS, is, & idis, m. Σεαυττως , Egypti regum potentiflimus,

| tam fuperbus , inquit Plin. l. 33. c. 3. a med. ut prodatur annis

: quibufque forte reges fingulos e fubje&is jungere ad currum foliius , atque ita triumphare. Lucam. l. 1o. v. 276. Venit ad occafuum mundique extrema Sefoftris , Et Pharios currus regum cervicibus egit. Plin. loc. cit. Viéto Sefoftre Ægypti rege. Tacit. 6. Amm. c. 28. Sefofìride primum , poft Amafide dominantibus . Plin. l. 36. c. 9. ex: r. Obelifcus, qui eft in Campo Martio, excifus eft a Sefoftride . & cap. 1 1. Sefoftridis filius Nuncoreus. *J Media fyllaba in duas o extendi poteft cum Graece , fit. Paulin. Nolam. apud Aufon. epiß. 19. v. 2 1. Et qui regnavit fine nomine mox Sefooftris.

SESQUî , una volta e mezza , altrettanto e la metâ, te»w , tantundcin, feu totum aliquod , & ejus dimidium : a femifque , h. e. &

P 2. femis.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

SESQUI PLUS. V. Sefcuplus.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SESsiMONIUM, ii , n. id, in quo fedemus , ut deorum feftimonia ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

rem quinque circiter folidorum Venetorum, qui funt, itidem quafta pars librâ Venetæ._ Itaque ejgs nota eft duarum Jinearum & S , iioc modo IIs, vel HS h. e. duo affes & femis : di£tus eft enim a femi* tertius per fyncop. Varro l. 4. de. L. L. c. 36. Seftertius, quod gemißertius. 'dupohdius enim, & femis antiquus feftertius eft : & veteris confuetudinis eft, ut retro æra dicerentur, ita ut femis tertius, femis quartus pronuntiarent. Vitruv: h. 3. c. 1. circa med. Noftri quartam "denarii partem , quod efficiebatur. £x duobus affibus & tertió femiffe, feftertium nominayerunt. C5arif. 1. 1. pag. 38. Putfch. Denarii quartâ pars dupondius femis , feftertius dicitur, quod de ;;ibus afïîbus femis deficiat. I Antiquum feffertium nominat Var, , ad differentiam recentioris, qui & quatuor , & plures etiam af{ες valuit , mutato plus femel affis pondere , ut cft , apud Plin. l. 3 ;. c. 3. ita tamen ut feftertius femper, quarta pars denarii fuerit. άλ.. in Divin. Verr. c. 1 o. Cum effet tritici modius IIS 2. pro frumento , in modios fingulos , duodenos feftertios exegiffe. . Piin. l. 1 s. c. i 3. Taxatio in libras feftertii finguli , & in penuria bini . *) E(t vox adje&iva , & fubauditur numus , qui interdum exprinitur. Colum. l. 3. c. 3. a med. Percipere in annos fingulos milie nongentos quinquaginta feftertios numos , & ibid. ad fim. Ut non ... si vi feftertiis fexcentis numis fingula millia viviradicum a me ruftici mercentur . Vitruv. l. 1. c. 4. in fin. Conftituit moenia , & areas divifit , nummoque feftertio fingulis municipibus mancipio dedit. Cic. pro Rabir. Pof?. c. ult. Ecquis eft qui bona Rabirii nummo fetertio fibi addici velit ? Epit. Livii l. 55. Damnatus , fub furca diu virgis caefus elt , & feftertio numo veniit . Adde Senec. ep. 95, a »med. & Valer. Max. l. 5. c. 2. m. 1 o. & lib. 8. c. 2. m. 3. : In his

numo feftertio eft parva pecunia, minimo pretio, a prezzo disfatto ,

per una mica : V. Semuncia. "I In plur. num. feftertium pro feflertiorum ufitatiffimum e(t. Cic. in Orat. c. 46. extr. Alias ita lo

. quor, ut conceffum eft : ut hoc vel proh deum dico, vel prob deo

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

metri gratia, feffertia paffim dicunt. Horat. l. i. ep. 7. v. 8o. Dum

feptem donat feftertia , mutua feptem promittit . Martial. l. 6. epigr. 2o. Mutua te centum feftertia , Phoebe , rogavi. Juvenal. fat. 4. v. 15. mullum fex millibus emit , HEquantem fane paribus feftertia libris. Cicero quoque fefertia dixit ,: fi fanus eft locus Parad. 6. c. 3. Capit ille ex fuis prædiis fexcenta feftertia : ego centena ex meis. Sed Budeo de Affe l. 2. corruptus eft. Fortaffe etiam pro voce notam HS. Cicero pofuit. - "I . Seffertio amplo emere , magna vi pecuniae. Solin. c. 27. ( al. 4o. ) ad fim, Bafilifci reliquias amplo feftèrtio Pergameni comparaverunt . Ita Salmaf. T Ratio loquendi per feftertios eft hujus modi : ufque ad mille, fimpliciter dicitur quatuor, decem , viginti , &c. feffertii : cum numerus excedit mille;, nec ad decies centena millia pervenit , dicitur mille feffertii , vel feffertium , bis mille , oéto millia , viginti quinque millia feftertium , &c. vel vox millia omittitur , ut in allatis Poetarum locis. Sic Plin. l. 1o. c. 51. & lib. 35. c. 12. £fopi hiftrionis patina IIS centurn taxata. h. e. feflertiuni centum millia : non feffertia , ut di&tum eft. & Gell. l. 5. c. 2. Bucephalum emptum talentis tredecim : æris noftri fumma eft IIS. CCCXII. b. e. feftertium trecentis duodecium millibus'. quae fumma , fi notis , non verbis exprimenda fit , hoc etiam modo fcribi folet , IIS. CCCXII , ut fuperdu&a linea mille fignificet. Si majorem fummam fignificare velimus , utimur adverbiis decies, vicies, ducenties , fubintelligendo millies, vel mille , vel centena millia : idque five in fingulari ablativo , five in plürali genitivo feftertius adhibeatur . Juvenal. fat. 1 o. v. 335. ritu decies centena dabuatur antiquo . h. e. decies centena millia feftertium dotis nomine. Senec. de confol. ad Helv. c. 1 o. ad fin. Apicius cum feftertium millies in culinam congeffiffet , &c. fuperfuturum fibi feftertium centies computavit : rus, fi in feftertio centies vixiffet , veneno vitam finivit . Quanta Jnxuria erat , cui feftertium centies egeftas fuit ! Id. ibid. c. 9. ad £n. C. Cæfar centies feftertio coenavit uno die. Senec. de comfol. ad Helv. c. 12. ad £m. Quorum pantomimae decies feftertio nubunt . Plin. l. 8. c. 48. fub fim. Quae Neroni principi quadragies feftertio nuper ftetere. Nep. in Attic. c. 14. Ut neque in feftertio vicies parum fe fplendide gefferit , neque in feftertio centies affluentius vixerit , quam inftituerat. *■ Diximus , feftertium effe numum , argenteum : fed aliquando & æreus fuit , tefte Plin. l. 34. c. 2. ut quidem leg. Harduin. ex omnium librorum confenfu . nam Gronov.

[ocr errors]

* Præterea feftertius refertur interdum ad menfuram magfiitudimum . ' Colum. de Arborib. c. 1. a med. Agrum planum & fuccofum fat erit bipalio vertere: quod vocant ruftici feftertium. h. e. quod genus paftinationis vocant feftertium , b. e. cum duos pedes & fe

[ocr errors]

SESTIS, idis , f. Seftias .

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

qua in Seftiacur dictum eft. Stat. 6. Theb. v. 346. fedet anxia turre fuprema Settias in fpeculis. Adde Sidon. carm. 1 1. v. 7 1. Ovid. Heroid. ep. 18. v. 1. Mittit Abydenus, quam mallet ferre falutem , , Si cadat ira maris , Sefti puella, t.bi. Al. leg. Seffa , a Se/fur , a, um pro Seftiacus. ,

[ocr errors]

a mied. Lucan. 1. 2. v. 674. Xerfes multum cum pontibus aufus, Europamque Afiae, Seftonque admovit Abydo. Adde lib. 6. v. 55.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fit , ut impenderet illius beati cervicibus. Ovid. Met. 8. v. 428. de apro . rigidis horrentia fetis terga . Id. in Halieut. v. 59. de apro pifce , fetis iram denuntiat hirtis. Colum. l. 7. c. 9. Grex fuum denfæ & nigræ fetae . Virg. 7. Æn. v. 666. tegumen torquens iminane leonis Terribili impexum feta . & verf. 79o. vacca fetis obfita . 6* Æn. 8. v. 266. de Caco . villofaque fetis Pe&tora Semiferi . Id. 3. Georg. v. 31 1. barbas incanaque menta Cinyphii tondent hirci , í? tafque comantes Ufum in caftrorum , & miferis velamina nautis. Val. Flacc. l. 6. v. 71. de `cerva . fetis fulgens & cornibus aureis. Claudian. de hyffrice , v. 6. mentitæ cornua fetæ Summa fronte rigent. “I De pilis craffioribus in corpore hominis . Ovid. Met. 13. v. 859. Barba viros , hirtaeque decent in corpore fetae . Adde Juvenal. far. 2. v. 1 1. & Martial. l. 6. epigr. 56. “I De linea, qua captantur per hamum pifces, Martial. i. 1. epigr. 56. Et pifcemi tremula falientem ducere feta . Adde lib. 1 o. epigr. 3o. v. 16. & 0vid. in Halieut. v. 34. “I De penicillo e fetis , Vitruv. l. 7. c. 9. circa med. Ceram Punicam igni liquefa&am , paulo oleo temperatam , parieti feta inducere . ' Plin. l. 33. c. 7. fub fim. Parieti ficcato cera Punica cum oleo liquefa&ta candens fetis inducatur.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

taba , Catull. carm. 12. v. 14. Nam fudaria Setaba ex Hiberis Miferunt mihi , &c. h. e. e lino Setabo , quæ fetaba abfolute dixit

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

colle ,. patria Valerii Flacci . Celebris fuit ejus áger virii feracitate & nobilitate , ut inter ceteros notat Plim. l. 3. c. 5. Hinc eodem Setiæ nomine illud appellat Stat. l. 2. fiJv. 6. v. go. ubi ait : nec quod tibi Setia canos Reftinxit cineres . Martial. i, 13. epigr. 1 1z. Pen

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ea , quorum alterum , non utrumque affirmamus : a fíve per apocopen , ut neu a neve. Cic. pro Quint. cap. 8. fub fin. Homines nobifes , feu re&e , feu perperam facere cœperunt , ita in utroque excellunt , ut , &c. Caef. l. 5. B. Gall. c. 3o. Facilem effe rem , feu maneant , feu proficifcantur. & lib. 1. c. 23. Seu quod timore perterritos Romanos difcedere exiftimarent ; five quod re frumentaria intercludi pofíe confiderent . Cic. 7. Verr. c. 58, a med. Civilis diffenfionis, & five amentiæ , five fati, feu calamitatis , non eft ifte moleftus exitus . Liv. 1. 2 1. c. 7. Saguntini in tantas brevi creverant opes , feu maritimis , feu terreftribus fru&tibus , feu multitudimis incremento , feu fan&itate difciplinae . Virg. 12. Æn. v. 684. faxum de vertice præceps Cum ruit – avulfum vento , feu turbidus imber Proluit , aut annis folvit fublapfa vetuftas. *J Aliquando femel tantum ponitur . Cic. pro Quint. c. 25. extr. O hominem fortunatum, qui ejufmodi nuntios, feu potius Pegafos habeat ! o per dir meglio . & P* opert. l. z. el. zo. v. Ä“s; mare per longum mea cogitet ire puella, Hanc fequar. “M Ptiam cum neceffario repetenda videtur . Horat. l. 1. od. 3. v. 15. Quo non arbiter Hadriæ major, tollere, feu ponere vult freta. Propert. 1. 2. el. zo. v. 34. Prora cubilc mihi, feu mihi puppis erit. Tacit. Ann. 15. c. 45. extr. Tradidere quidam , venenum ei per libertum ipfius paratüm juflu Neronis : vitatumque a Seneca proditione liberti , feu propria formidine. “ Pro vel . Perf. far. 5. v. 47. Noftra vel æquali fufpendit tempora libra Parca tenax veri : feu nata fidelibus hora Pividit in geminos concordia fata duorum. *| Habet etiam vim copulandi, & ampliandi. Paul. Dig. lib. 34. tit. 2. leg. 3 1. Si quis ita legaverit : Uxori meæ mundum, ornamenta , feu quâ ejus caufa paravi , do, lego : placet omnia deberi : ficuti cum ita legatur : Titio vina , áuæ in urbe habeo, feu in portu, do, lego. iioc enim verbum , fcilicet feu , ampliandi legati gratia pofitüm eft . * Item explicandi , cioè. Imp. Juffimiam. lib. 1. Cod. fit. 1. leg. 6. Semper virgo Maria theotocos , feu Deipara. SEVERE, con gravità , ful ferio, com rigore , feveramente , &vrt»p:;, **ot*v*$ , ferio , auftere , rigide , acriter . Cic, 1. Fam. ep. 9. â med. Cum inimicum meum fzpe in fenatu, modo fevere fcducerent, modo familiariter atque hilaré amplexarentur . Id. z. de Fim. c. 8. med. Ita graviter & fevere voluptatem fecernit a bono. Id. Offic. 3. c. 21. Voluptatem feveriffime contemnunt , in dolore funt moliiores. Id. pro Rofc. Com. c. 1 5. Etas feveriffime exa&a. Caef. l. 3. B. Cig. c. 25. a med. Caefar Brundifium ad fuos feverius fcripfitT, ut na£ti idoneum ventum , ne occafionem navigandi dimitterent . Salluft. in Jug. c. 18. Hiempfalis mortem fevere vindicandam cenfebant. Cic. pro Mur. c. zo. Lites fevere æftimatæ. Id. Attic. l. 1 o. ep. 12. 4pte med. Quintum filium feverius adhibebo. h. e. accipiam, acriter objurgando. Grevius mallet cohibebo . Sic Jufiin. l. 3. c. 3. Severius aliquem coercere. Gell. 1. 19. c. 5. increpare . Sueton. in Caf. c. 43. Jus laboriofiffime, ac feveriffime diceré. SEVERIANUS, a, um, adje&. a Severo , cum eß nomen proprium , ut Severiana Pyra , a quodain Severo inftore fic appelläta , Plin. 1. 15. c. 35. ubi Harduin. leg. Seviana a quodam Séûio. 4| Severianæ thermæ , a Severo Imper. conftruétae . Spartian. in Sever. cep. 19. Sic Severianæ legiones , Infcript. apud Gruter. pag. 169.

*m. 7. SEVERTAs , atis, f. gravità, contegno, foßenutezza , rigore , feverità, èvaj*$ , gravitas, trifiitia, afperitas, duritas. Terent. Andr. 3. 2. 16. TriftisTfeveritäs ineft in vúltu , átque in verbis fides . cic. de $£ne8. cap. 18. fub fin. Severitatem in fene&ute probo, fed eam modicam ; acerbitatem nullo modo. Id. im Bruto , cap. 25. ad fin. Homo non liberalitate , ut alii, fed ipfa triftitia & feveritate popularis . Jd. pro Mur. c. 31. extr. Si illiüs comitatem & facilitatem tuae gravitati feveritatique afperferis. Id. in Orat. cap. 16. fub fin. Duritiem & feveritatem quandam verbis, & orationis quafi miœ£itiam fequi . Hirt. de B. Alex. c. 48. extr. Militarem difciplinam feveritatemque minuere. & cap. 65. diffolvere. Cic. in Bruto , c. 93.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Ia. ;5i4. circa, med. h. e. qui veritatem potius & naturam fecutus eft, quam amoenitatem ac fplendorem. T. "I. M9ns Severus fuit in Sabinis prope Reate : ita di&us , quia filvis horridus, afcenfu afper & præruptus. Virg. 7. Æn. v. 713. SEVERUS , i, nomen proprium. Cornelius Severus poeta & declamator Augüfti tempore , fcripfit bellum Siculum , fed imperfe&um re}iquit,Ttefte Quintil. l. 1 o. c. 1. a med. atque id ipfum etiam excidit. Præterea carmen de Ætna , ut colligitur ex Seneca epift. 79. quod exftat. Eft etiam quoddam fragmentum , quod ejus nomine Circumfertur de morte Ciceronis, apud Senec. im Suafor. 7. A Quinril. loc. cit. dicitur melior verfificator, quam poeta. “IT Severus Sulpitius, Epifcopus Bituricenfis , qui fæculo Chrifti V. vixit, fcripfit non ineleganter , ut ea tempora ferebant , de vita S. Martini, iibros hiftoriarum, dialogos quofdam , & epiftolas, SEVINI. V. Sabimi. SEVIR, & Sexvir, ri, m. unus e fex viris, quibus aliquis magiftratus conftat : ut decemvir , unus ex decem , duumvir ex duobus. In Municipiis, Coloniis , & Præfe&uris erat fuum corpus fenatorum , ut Senatus Romae. Ex eo vel duo, vel quatuor, vel fex eligebantur , qui fummum magiftratum componerent, & rem publicam adminißrarent. In multis Lapidib. Sex. Vir fcribitur. Infcript. apud Gruter. pag. 416. m. 8. Q. Colius Q. L. Nicomedes. Medicus, Ocularius. Sex. Vir. Cor. Jul. Fameftris. Alia ibid. pag. 365. n. 3. L. Arrius T. F. Sex. Vir. Opitergi fibi, & fuis T. F. J. °I Equites R. in Urbe in fex turmas dividebantur, quibus qui præerant , Seviri di&ti funt. infcript. apud Gruter. pag. 1o93. m. 7. T. Didio M. F. Pal. Prifco III. Viro Capitali Sevir. Turm. V. Equit. Rom. Trib. Mil. &c. Alia apud Gud. pag. 1 1 2. num. z. T. Aelio T. F. Pal. Nævio Seviro Equitum Romanorum Turmæ Secundæ. & pag. 1 2 1. mum. 8. Ser. Cornelio Ser. F. Dolabellæ Sevir. Equit. Rom. Turm. III. Capito/im. in M. Antonimo Philof. cap. 6. Pius Marcum Se virum turmis Equitum Romanorum , jam confulem defignatum , creavit. *] Seviri Auguftales vel ita dicebantur , qui in Manicipiis , Coloniis , & Præfe£turis non a fuis ele&ti , fed a Præfide provinciæ juffu Augufti conftituti erant : vel qui collegium componebant Sacerdotum Auguftalium . Petron. in Satyr. c. 3o. Pompejo Trimalchioni VI. Viro Auguftali Cinnamus Difpenfator . Imfcript. apud Gruter. pag. 1 9. m. 3. C. Plætorius C, F. Stel. Phoebus VI. Vir Auguftal. & m. 6. Pro falute Coloniæ, & Ordinis Decurionum & Populi Tudertis Jovi Opt. Max. L. Cancrius Clementis L. Primigenius Sex. Vir. II. Augu(talis, & Flavialis . Alia apud Rcinef. claf. 6. m. 1 35. C. Valerius C. Libertus Fauftus Sexvir Auguftalis primus, vivos fibi , &c. Alia apud Murator. pag. 19. n. 3; Afclepio deo L. Cornelius Hyginus Sevir Auguftalis . Alia apud Gruter. pag. 449. m. 1. T. Petidio T. F. Fabia Ceffino , adleéto fupra numer. Sevirum Auguftalium . Adde aliam apud Gud. pag. 12o. *?. I O. *J Scribebatur & hoc modo ( ut videre eft apud Gruter, pag. 371. m. 7. Murator. pag. 1 1 19. p. 1. & 2. & Gud. pag. 4. n. 1 1. ) I 1 1 1 1 I. Vir . 4] Plura de his V. apud Reiaef. claff. 1. n. 99. & Norif. in Cenotaph. Pif. SEVIRÁLIS, le , ad Seviros pertinens . Capitolin. in M. Antom. Pbilof. cap. 6. Edenti Marco cum collegis ludos Sevirales Pius adfedit . Infcript. apud Gruter. pag. 1 Io3. num. 9. Seviralis cœna . °] Seviralis idem qui Sevir. Imfcript. apud Gruter. pag. 1. n. 5. P. Numerius Martialis Aftigitam. Seviralis. Al. leg. Sevir Auguftalis . . Alia apud Gud. pag. 2o8. n. 5. L. Alfio L. F. Valentino Ordo Seviralium ob merita ejus. SEVIRÄTUS, us , m. dignitas Seviri. Infcript. apud Gruter, pag. 4oo. n. 7. Hic pro Seviratu in Rempubl. dedit HS co oo &c. Adde aliam pag. 378. m. 1. & Petron. in fragm. Tragur. cap. 71. Burm. *J Scribitur & Sexviratus . Vet. Lap. apud Gruter. pag. 1 5o. m. 4. Ob honorem Sexviratus. SEVO , as. V. Sebo. SEVOCÄTUS, a, um , chiamato, o tratto in difparte, feorfum vocatus, fedu&tus. Petrom. in Satyr. c. 1 1 o. Ancilla fevocatum me non minus decoro exornavit capillamento. *] Translate Cjc. I. de I)ivin. c. 3o. Cum eft fomno fevocatus animus a focietate, & a contagione corporis. b. e. feparatus , fejun&tus. SEVÖCO , as, avi , atum , a. 1. chiamar da banda , o in difparte , &nozzaga, feorfum voco , abduco , feduco : & proprie de his dicitur, qui fecreto collocuturi cum aliquo, eum a turba vocando feducunt . Cic. 2. Phil. c. 14. Cum interficeretur Cæfar , tum te a Trebonio vidimus fevocari. Plaut. Men. fc. ult. verf. 25. Sevocabo herum . Caef. 1. 5. B. Gall. c. 6. a med. Principes Galliæ follicitare , fevocare fingulos, hortarique coepit , ut , &c. Liv. l. 7. c. 1 6. fub fin. Tribuni plebis , ne quis poftea populum fevocaret, capite fanxerunt. h. e. extra Urbem vocaret, a patribus feduceret. Cic. pro Mur. c. 7. Facis , ut rurfus plebs in Aventinum fevocanda effe videatur. *] Sevocare fe , ritirarf in difparte, appartarf , fecedere . Plaut. Aulul. 3. 6. 1 3. Quid tu te folus e fenatu fevocas? Id. Merc. 2. 3. 45. Quid illuc eft , quod ille folus fe in confilium Hevocat ? * Translate eft feparare , fejungere , abducere , abftrahere , ßaccare , allontanare , feparare , rimuovere. Catull. carm. 64. ad Hortal. v. 1. Etfi me affiduo confe&tum cura dolore Sevocat a do&tis, Hortale, virginibus. Cic. 1. Tufcul. c. 31. A voluptate, a re familiari , a republ. a negotio omni fevocare animum. Id. in Orat. c. zo. Ab his non multo fecus , quam a poetis , haec eloquentia , quam quærimus, fevocanda eft. “I Sevocare aliquid ad fe , feparare a reliquis , & ad fe trahere. Cic. pro Quint. cap. 3. ad fin. Itaque hercule haud mediocriter de communi , quidquid poterat , ad fe in privatam domum fevocabat. SEVUM cum derivatis , V. Sebum.

SEX, fei , ££ , nomen numerale cardinale, indeclinabile : a voce Græca allata, mutato fpiritu in s , quomodo ab £7Tt& eft feptem. Liv. 1. 7. cap. 5. ad fin. T. Manlius, qui poftea Torquatus appellatus eft , fecundum in fex locis tenuit. Cic. pro Rofc. 4mer. cap. 7. Sex & quinquaginta millia paffuum . *| Sex feptem , fei o fette. Lucret. lib. 4. v. 578. Sex etiam feptem loca vidi reddere voces. Terent. Eun. 2. 3. 39. Illum , liquet mihi dejerare , his menfibus fex feptem prorfum non vidiffe proximis. Horat. l. 1. epif?. 1. v. 38. Sed quadringentis fex feptem millia defint. SEXAGENARIUS, a, um , di feffanta , qui fexaginta continet , ut fexagenaria fiftula , Frontin. de aquæduêf. artic. 54. °] qui habet annos fexaginta , feffagenario , §£^xortxst/s. Quintil. l. 6. cap. 3. a med. Cicero objurgatus, quod Publiliam , cum fexagenarius* effet , virginem duxiffet , cras, inquit, mulier erit. “I Sexagenarios per pontem mittendos , male diu popularitas intellexit , cum Varro de vita populi R. 1. 2. honeftam caufam religiofumque patefecerit. cum in quintum gradum pervenerant , atque habebant fexaginta annos , tum denique erant a publicis negotiis liberi atque otiofi . Ideo in proverbium quidam putant veniffe, ut diceretur , fexagenarios de ponte dejici oportere , id eft quod fuffragium non ferant , quod per pontem ferebant . Haec Non. c. 12. num. 22. Alias hujus proverbii caufas affert Feftus his verbis : Sexagenarios de ponte olim dejiciebant : cujus caufam Manilius hanc refert, quod Romam qui incoluerint primi Aborigines , hominem , fexaginta annorum qui effet , immolare Diti patri quotannis foliti fuerint : quod facere eos deftitiffe adventu Herculis , fed religione poftea veteris moris fcirpeas hominum effigies de ponte in Tiberim , veteri modo , mittere inftituifíe. Alii dicunt , morante in Italia Hercule , quod quidam ejus comitum habitaverint fecundum ripam Tiberis, atque Argeos fe ab Argivis vocaverint agris : quorum proditam memoriam redintegrari, eo gente miffum ab Græca legatum quendam Argaeum , diu cum iis Romæ moratum effe : is ut obierit , inftitutum , a facerdotibus, ut effigies fcirpea ex omnibus, cum , quæ publicæ erant rei, nuntiaviffet , per flumen ac mare in patriam remitteretur. Sunt qui dicant , poft Urbem a Gallis liberatam , ob inopiam cibatus coeptos fexaginta annorum homines jaci in Tiberim : ex quo numero unus filii pietate occultatus, fæpe profuerit patriæ confilio fub perfona filii . id ut fit cognitum, ei juveni effe ignotum & fexagenariis vita conceffa. latebras autem ejus , quibus arcuerit fenem, id eß cohibuerit & celaverit, fan&itate dignas effe vifas : ideoque Arcaea appellata. Sed exploratiffimum illud eft caufæ : quo tempore primum per ponteam coeperunt comitiis fuffragium ferre, juniores conclamaverunt , ut de ponte dejicerentur fexagenarii , qui jam nulJo publico munere fungerentur, ut ipfi potius fibi , quam illi, deligerent imperatorem. Cujus fententiae eft etiam Sinnius Capito . Vanam autem opinionem de ponte Tiberino confirmavit Afranius in Repudiato. Ha&enus Feffus . SEXAGENI, æ, a, feffanta , §£? xoytz, nomen numerale diftributivum, quod & pro cardinali fexaginta ponitur . Liv. l. & cap. 8. Poftremo in plures ordines inftrucbantur. Ordo fexagenos milites habebat . Monum, Ancyram. apud Gruter. pag. z 3 1. Trecentis & viginti millibus plebis urbanae fexagenos denarios viritim dedi . Plin. lib. 36. c. 5. a med. Maufoli opus patet ab außro & feptentrione fexagenos ternos pedes. *J Extra diftributionem . Cic. Verr. 7. c. 2 1. Hæc fexagena millia modium , quæ Mamertinis remiferas. SEXAGENIQUINI, feffantacinque , fexaginta quinque , ut Fiftula fexagenumquinum , Frontin. de aquæduét. artic. 55. aSEXAGESÎES, adverb. idem quod fexagies . Martian. Capell. l. 6. pag. Æ%; de terræ ambitu .* Illa ftadia quingenta trecentis fexagefies complicata , &c. SEXAGESIMUS, a, um , feffantefimo, §34» o<3g , numerus ordinalis fexaginta continens. Flor. l. 2. c. 2. Intra fexagefimum diem. Martial. l. 6. epigr. 7o. Sexagefima meffis. Cic. Attic. l. 5. ep. 1 3. Ephefum venimus a. d. XI. cal. Sext. fexagefimo & quinto poft pugnam Bovillam . Augußus apud Gell. l. 15. cap. 7. Spero, lætum & benivolentem celebraffe quartum & fexagefimum natalem meum . Martial. 1. 4. epigr. 79. Condita cum tibi fit jam fexagefima meffis . " Abfolute Plin. l. 29. c. 1. Quarumdam rerum fexagefima denarii unius imperata. SEXAGESIS infcribitur una ex Satyris Menippeis Varronis , ex qua multa fragmenta fervavit Nonius. SEXAGIES , adverb. feffanta volte, §3^«o/rt.y. t3. Cic. Pbil. 2. cap. 18. Si feftertium fexagies peteret. %. e. fexagies centena millia feftertium . Id. pro Rofc. Amer. c. 2. Bona patris hujufce Sex. Rofcii , quæ funt fexagies. 4. e. fexagies centena millia feftertium . Adde Caef. l, 1. B. Civ. c. 23. SEXAGINTA , feffanta , §£*wo/tw , decies fex, nomen numerale cardimale , indeclinabile. Cic. 2. de Leg. c. 24. a med. Rogum bußumve novum vetat propius fexaginta pedes adjici ædes alienas , invito domino. Petrom. in Satyr. c. 122. Sanguine Germano , fexagintaque triumphis Effe nocens cœpi. Martial. l. 7. epigr. 8. Cum fexaginta numeret Cafíelius annos. & lib. I 2. epigr. 26. Sexaginta teras curn limina mane fenator. Hoc loco fexaginta de magno numero dicitur, ut apud Cicer. Verr. 3. c. 47. fub fin. Poffum fexaginta decreta proferre , in quibus ut ego pecuniam non dicam interceffiffe , ipfa^ decretorum novitas iniquitafque declarat. Sed alii cum Donato ad Terent. Phorm. 4. 3. 63. leg. fexcenta : quod certe ufitatius eft, & Ciceroni familiarius. \ SEXANGULÄTUS, a, um , fexangulus , ut cryftallus' fexangulata , apud Solin. c. 33. ( al. 46. ) de Arabia , ad fin. SEXANGÜLUS, a, um , di fei angoli, 325 &vio;, fex angulos habens. Ovid. 15, Met. v, 382. Nonne vides, quos cera tegit fexangula fetus Mel

« НазадПродовжити »