Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Atricapillus, a , um, nigrum capillum habens. Gloff.
Atrici , janitores.

Atrifer , juncus femine nigro.
Atritudo , atritas . Gloff.
Attacus, ἀττακὸς , genus locuftae fine pennis.
Atteger , deminutus : cui contrarium eft integer.
Attemperies, temperamentum.
Atteftatum , teftimonium .
Attitulo, titulum impono. Rufin.
Attogatio, cum toga fuperinduitur tunicae . Gloff.
Attra&io , attrahendi a&tus.
Attropa re , tropice loqui .

Attulo , affero.
Atturare , tus in facrificio accendere.
Atturatio, turis incenfio.
Auca, anfer. Item quævis avicula.
Au&oratitius, au&toritatem habens.
Au&oritative , ex au&oritate.
Averfator, qui averfatur.
Auge, wjy} , fplendor.

Auger , augur •
Augia , campus pafcuus amni adjacens.
Augmentabilis, qui augeri poteft.
Augmentarius , augens . Gloff.
Augmentatio , augmentum .
Augmentator , qui auget.
Augmentatrix , quæ auget.
Auguarius. Gruter. 645. 2. N.
Augurator, augurans.
Auguftaticum, donativum Augufti , congiarium.
Aviaticus, nepos ex filio.
Avigerulus , aves gerens, aut vendens.
Aulaeatus , aulæis ornatus.

[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

Bafffftica , ars fagittandi.

Ballivus , prætor, poteftas.

Ballo, as, faltare.

Balneaticum, pretium lavandi. Gloff.

Balneo, as, in balneo lavo. Scribom.

Balteo , as, cingo. Gloff. Ifid.

Bambacinus, bombycinus.

Bambacium , goffipium .

Bamma, & Bammum , 8&μμε , fin&tura, condimentum.

Banaufpm , 32*awor, genus machinæ tra&oriæ.

Banaufus , 8*2vgog , artifex , qui ad ignem operatur . Item fervus mercede condu&us. Item quilibet vilis fervus.

Banca , menfa argentariorum.

Bancus, tribunal.

Bandophori, vexilliferi.

Bandum , vexillum .

Bannire, in exfilium pellere.

Bannitus, in exfilium^ pulfus. Item excommunicatus.

Bannum , & Bannus , exfilium.

Banus apud Turcas , & Hungaros eft praefe&us & gubernator provincl2e .

Bapheus , 8x9£;, tin&or , infe&or.

Baphicus, ßxptwâc, tin&torius. -^^

Baptifmalis, ad Baptifmum pertinens.

Baptizatio, a&lus baptizandi.

Barbamentum, barbă.

Barbarizo , βαβxp'%• , barbaris faveo. Item barbare loquor.

Barbatorium , tonftrina.

Barbefco, barbam emitto. Gloff. Cyrilli.

Barbire, idem. Theod. Prifciam.

Barbirefium , tonfio barbæ.

Barbitonfor, tonfor.

Barbulus, diminut. a Barbus. Gloff.

Bardariotæ, milites ftationarii, qui Conftantinopoli Imperatoris aulam cuftodiebant, & eo equitante populum virgis' fubmovebant.

Bardocucullatus, bardocucullo indutus.

Barducium , haftile , jaculum , fecuricula levis.

Bargenna , aut Barginna, vefpillo. Gloff.

Barofus, ftultus, baro. Gloff.

Bafilicanus , &

Bafilicarius , vel Bafiliciarius, qui in Bafilica miniftrat . Item foreafis . Gloff.

Bafilinda , 8zq^'y8z , ludus puerilis , in quo unus fortito rex fa&us ceteris, ut fubditis, imperat.

Baftagium , 8zarttyyiov , theca, in qua milites arma condita portant.

Bafto , onis, baculus.

Baftoniceum , ar&tiffima cuftodia.

Baftum , clitellæ.

Baftus , baculus.

Batalare, percutere. Unde batalia, prœlium.

Batalarius, baccalaureus. Vives dial. 13.

Bater , βατάρ , pedum .

Batos, 8% tος , frutex fpinofus.

Batris, vas longioris manubrii, trulla.

Battifecula, cyamus.

Battuta, arfis & thefis in mufica.

Batualia , loca ubi rudibus pugnatur. Item exercitationes
res. Gloff.

Batuarium , piftillum. Gloff.

Batuator , rudibus pugnans.

Batus, 33tog , genus menfuræ apud Hebræos.

Baubare , baubari. Gloff. *

Bauca , patera. Gloff.

Baucale, & Baucalium , vas potorium.

Bazana, facculus.

Bazeli, pelvis.

Becarius, vicanus, rufticus.

Beccefelenae , ßswwsws^}ναι, nugæ rancidæ , gerræ.

Bechica medicamenta , ß^yrww qwpp.xwx, contra tuffim •

Bedellus, minifter fcholarium.

Beemoth, Dæmonum princeps .

Belbus, hyaena.

Belial, abfque jugo, abfque domino, apoftata.

Belion , herbæ genus.

Bellarius, bello aptus , bellicus.

Belluilis, belluinus. Gloff.

Belos, 8£λος , fagitta, miffile.

Belum, telum. Item virilis pars.

Bendidia, ßsy}{δsx , facra apud Thraces.

Benedicentia, bona verba.

Benedi&e , bene dicendo.

Benedicus, qui bene dicit , & laudat.

Benelinguatus, loquax , verbofus , eloquens. Ifid. Gloff.

Beneplacitum , voluntas.

Benefuafor, qui bona fuadet.

Benignor, aris, benigne ago .

Bennarius, bennarum artifex, aut du&or .

Berberi , & Berberion, concha, ex qua margarita evelluntur.

Berberis , fpina parvam & rotundam uvam ferens.

Bergenæ, & Bargenæ, vefpillones.

Bergia, 8£pytz , virgae , quibus milites exercitationis caufa pugnabant,

Bero, facculus: a pera di&us.

ipfae velita

Berua

Eeruarii, 1;&lores, fatellites.
Beryllinus, ad beryllum pertinens.
Berylliftica', ars utendi beryllis ex. cryftallo ,
Reftialitas, ferina & crudelis natura.
Betus, vetus, prifcus. -
Eezirides, confiliarii Imperatoris Turcici .
Bibacitas, bibendi aviditas.
Bibibilis, qui bibi poteft. Gloff.
Biblia , n. plur. BtB^ix , libri.
Bibliographus, 313λιοypx\pos , fcriptor librorum .
Bibliopegus, ßt3λιοπαγός , qui libros compingit.
Bibliopolium , ß13Not«^&oy, officina libraria.
Bibliothecarius , bibliothecæ cuftos.
Bibliotaphi , 3*3^iotv'got , qui libros na&ti infignes, nemini eorum co-
piam faciunt , ut foli fapere videantur.
Bibonius, bibax. Gloff.
Bicirres veftes , utrinque villofae.
Bicors, duplex habens cor. Commodian.
Eicoxum , 8/w^poy : a bis •. & coxa.'
Bidellus, Gymnâfii cuftos. -
Bidentatio , occatio.
Biduanus, duum dierum. Rabam. Maur.
Bifaciatus, duas habens facies, bifarius .
Bifax, idem. Gloff. Ifid.
Bifido, as, bifariam findo. Zeno Veronenf.
Rifur , bis fur, bis in furto deprehenfus.
Bigamia , 8ey«w/«, repetitum matrimonium.
Bigamus, δ£ yxwo; , qui bis matrimonium contraxit .
Biglaticum, æs quod vigiles accipiebant.
Biglator, vigilator.
Bigradus, duos habens gradus. Gloff.
Bihernii , qui herniam in fcroto utrinque habent.
Bihorium, fpatium duarum horarum .
Bilagium , genus medicamenti .
Bilbinus, videtur effe vas, in quo humor bilbit , bombylius.
Bilibralis , bilibris.
Biinanubriatus, duo habens manubria.
Bimenftruus, bimeftris. Gloff.
Binio, binarius numerus. Item monetæ genus. Ifid.
Biochrefta , ßt&xy*7tt., res vitæ utiles.
Biparus, a, um , bis pariens.
Biplex, duplex .
Birretum, pileolus.
Bifapor , duos habens fapores.
Bifjuthum , corpus minierale albicans , durum , & fragile , quod &
marcaffita dicitur.
Bifpelliones, & Bifpellones, vefpillones.
Biffa , vas quoddam . Item corrigia.
Biffextilis, biffextialis.
Biftimiae , trullæ.
Bitalaffus, animus dubius, anceps.
Bitalia , vi&ualia .
Bitaxides, milites Turcici.
Bituae , mulieres duplici pupilla.
Bitumino, as, bitumine illino.
Bivalvis, biforis.
Biventer, mufculus inferioris maxillæ.
Biumbres, populi fub æquatore habitantes , amphifcii .
Bivocalis, diphthongus.
Biziera , bucula, armatura vultus.
Bladum, frumentum .
Εlaefitas, balbuties :
Elanchion, herba inter filices.
Rlandidule, blandicule.
Elandidulus, blandulus.
Blandifico, blandum facio. Sipontin.
Blafpheme, 3^**®*v»; , maledice.
Blato, onis, blatero. Item cubicularius, hofpitalarius. Gloff. Ifid.
Blatro, as, blaterare. Gloff.
Blattearius, bra&tearius. Gloff.
Blautae , genus calceorum domefticorum. Poll.
Blax, ß^z£ , ftupidus, hebes, focors.
Blemnites , lapis metallicus coloris cinerei.
Elefti , quibus extrorfum crura curvata funt.
Bletes, genus calceamenti, fic di&i, quia pedem laedit .
Bletra , 3^* , lædentia præfertim pedes.
Bletrum , 8»* 79* * , clavus ferreus.
Boalia, ludi diis inferis facri, in quibus boves ma&abantur.
Boaria, lappa.
Bocale , vas vinarium.
Bolbophage , edulii genus. Cafaubon.
Bole , ßo^), ja&us.
Bolias, machina bellica jaciendo apta.
Bolis, funis cum pondere ad explorandam maris altitudinem :
Bolona , taberna cetaria . Item redemptor tabernae hujufmodi . Gloff.
Item inftitor.
Bombarda, machina bellica : a bombus, & ardeo, quia cum fonitu &
flamma igneos globos jacit.
Bombinare, conviciari.
Bombio, is, bombum edo.
Bombulus, crepitus.
Bombycinare, bombycinam facere.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

major , vel minor eft pro temporum varietate . nam dies toto anno |

apud veteres ex XII. horis conftabat. Cæfpitator , dubitans. Cæfpito, as, offendo , incurro. Cajeta, æ , coercitio , coar&tatio. cg, ghibeo, coerceo , compefco . unde cai in vet. Gloff. funt can

C£ l 1 1 . Caladrius, & Caladrion , avis albi coloris. Calama , fpica frumenti. calamarium , calamorum theca. cçtatura, capilli calamiftrati : vel ipfa capillos calamiftrandi a

10 s '.

Calamito, as, calamitofum • reddo.
Calafa&tri , pueri canoram vocem habentes.
Calazioli , tuberculum in palpebris, x<^<%ov.
Calba , vel Calbae , ornamenta. V. Thef. Fabr. in Caio.
Calcatio, proculcatio.
Calceamentarius , &
Calcearius, futor caligarius.
Calcinatio , combuftio ufque ad cinerem.
Calculofitas, morbus calculorum . Gloff.
Caldarius, qui aquam calidam præbet. Gloff.
Caldicum , locus ad. ambulandum. Gloff. Ifid.
Calefa&tivus , calefaciendi vim habens.
Calefa&or , qui calefacit.
Calefa&orium , locus in quo Monachi calefiunt.
Calena, poculi genus. Quidam Varroni tribuunt .
Calendalia, tributa quafi ftrenæ loco folvi folita Cal. Januar.
Calendariographus, qui calendarium confcribit.
Calendarius, a, um, ut Calendarius liber , calendarium.
«Calendula, herbæ genus.
Caleftra , genus mitræ , tegumem capitis.
Caletra, locus , ubi vefpæ nutriuntur.
Calicellus, caliculus . O&av. Horatiam.
Caliclarium , caliculus potorius. Item locus calicibus reponendis.
Caliditas , calor.
«Caligino, as , caliginem induco.
Calio , decipio.
Calius , cinis, quia calet.
Callaei , gallinaceorum bardæ.
Callas , fabrorum foramina. Gloff. Ifid.
Callibium , tugurium .
Callicula , ornamentum rotundum affutum veftibus ex purpura., auro ,

argento , gemmis , & hujufmodi.
Calligraphia , x*» i^ypxo'x , ars fcite fcribendi, vel pingendi.
Calligraphus, ««Xiypxvo$, qui fcite fcribit , aut pingit.
£allilogia, w«»/\oyia, » elegantia di&ionis.

Tom, IV.

- -

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Camelafium , tributum pro camelis. -
Camelaucium , Camelaucus , & Cameiaugum , caufia, qua Macedones
caput velabant. ' T. 1T * , -'.:i..
Camelus, xxv.wxog , funis craffus nauticus.' ' •-% 3. * .
Camerarius , praefe£tus cameræ , feu cubiculi . Item thefaurarius, feu
quaeftor. , ...*• * •
Camilabo , pannus utrinque dependens e pileo Patriarchæ.
Camilus , xx.ww^o;, funis craffus , camelus. ... -
Caminobligatores , excubitores. • ;
Caminobligon , excubiæ in itinere difpofitae ad fpeculandum. -,
Camifati , qui facros lebetes calefaciébant , ut inde aquam ferventem,
facris poculis infunderent. - , , • . T;
Camifia, tunica , interula , indufium . -
Campana , tintinnabulum majus , Nolæ primum in Campania adhibi-
tum a Paulino Epifcopo : unde & Nola dicitur ab urbe, Campana
a provincia. ,• - -
Campanarius, qui campanas facit, aut pulfat. - . i
Campaneus, & Campanius, campeftris. - ` .
Campanile , turris, in qua pendent campanæ.
Campanifticum, tributum folvendum in publicum.

[ocr errors]

Campanula , tintinnabulum . - -' Camparius, qui campum cuftodit.

.Camphora , fpecies bituminis. - n. Campicellum, parvus campus. Innocent. apud Goef. *,

Campio, onis, certator pro alio datus in campo ad duellum • Campfor , trapezita, nummularius. Canabus, lignum, cui figuli argillam circumponunt. Canaptura lucernarum accenfio fub tempus cœnæ.

Canafter, aliquantum canus . Ty Canava, cœnaculum. Gloff. Ifid.

Canavaria, quæ vinariae cellæ præeft. - -. * Cancellaria, [æ, locus ubi manet cancellarius. , , ,

Cancellariatus, dignitas & munus cancellarii.
Cancellus, parvus cancer.

Canceratus , cancri morbo fœdatus.
Cancerofus , cancri morbo laborans. -
Cancrinus, retrogradus, recurrens, ut Cancrini verfus- • :
Cancris, femen Iibanotidis. Item pilula uftoria apud Medicos , '
Cancroma , cancri ulcus. Salvian.

Cancrofus, cancri morbo laborans.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Cando, is , accendo , uro.
Candylus, edulium ex oleo, la&te, cafeo , & melle.
Canella , cafia , cinnamomum .
Canicaceus, furfuraceus.
Canicida, qui canes cædit.
Caniculum, atramentarium.
Caniculus, catellus.
Canile, ftabulum canum.
Caniftellum , parvum caniftrum.
Cannabaceus, cannabinus.
Canonicatus, dignitas Canonici.
canonizatio, apotheofis.
Canonizo, in deos refero.
Canopifmus, wxvwrtap, 3;, petulantia » luxus.
Cantabilis, qui cantari poteft.
Cantabra, hafta.

Cantacium , fcrinium.

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]

cantes, fiftulae organgrum muficorum, *. Cantheiius, genus vafis. - canthus, xx, 923 , oculi angulus. Canties, murenulæ in margaritis.

Caffura, herba , quæ & podagra lini dicitur.
Caftaldia, villicatio, adminiftratio .
Caftaldus , villicus, adminiftrator.
Caftaneus color, caftaneam referens.

ôïí , ornamentum auíéum vel argenteum, quod in Bafilicis dica- [Caßaninum oleum, ex gaftaneis expreffum •

[ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]

taneæ liíteíæ, rerminus in limitibus. Au&. de himitib, apud Goef. Capitejorfum , capite deorfum. - Capitiiavium , diès, in quo infantium capita lavant, Ifid. . ca3itofus, qui magno eft capite, Item obßinatus. Capitularium , liber, in quo tributa: continentur. Capitulatio, ordinatio alicujus rei in certa capita . ... Capitulo, ás, capitulum appono. Item, per capita diftinguo , Capnomantia, z&rrcazrtex, divinatio, ex fumo . . . Capnomantis, divinator ex fumo fuper aris, κκτιομότης • Capnus, xxTiê;, fumus. Cappa, cucullus, pallium . - v Cappatus, cappa indutus. Capreus, caprinus. Caprillus, idem , Capriffo , capras imitor. Caprodon , wxrp38» , capri dens , Captentula, captio , . Ifid. Gloff. Captivatio , captivitas , Carcerarius, carceris cuftos. Gloff. Carcero, as , in carcerem trudo. Cardax, faltatio quædam obfcema . Cardia, wxpè '«, cor. Item fuperius os ventriculi . - - . Cardialgia, w«;$t&^yix, dolor cordis , aut ftomachi , Item triftitia. Cardopós , x4;8oros , arca panaria, vel ma&ra. Cardulum , membrum feminæ. Carentia , privatio. Carefco, carere incipio. Gloff. Cyrilli , Cariceus, ex carice fa&us , Carico , as, onero. Caricula , parva carica. Carinatim , in modum carinæ . Cariffare , Cares imitari. Carminatius, qui lanam Carminat. Carminatius, a, um, ut Carminativa medicamenta. Carminatrix, quæ lanam carminat , Carminice , per carmina. Carminicus, metricus. Carnificium , carnificina , tormentum . Sarirberienf. carnifprivium, & Carniprivium, tempus quo carnium efus interdi&us e(t , Carnofitas, & Carnulentia, pinguedo. caropera, & Manopera , duplex fervitutis genus. - Caro$ , £g;o;, fomnus jufto profundior . Item crapularis redundantia, Item femem exiguum . Carota , beta rubra. Caroticüs, w* ;«tixê;, foporandi vim habens. Carotides , wxy&t'% , venz jugulares. Carpaea, genus armatæ faltationis. Carpafia, veftis ftragula , Gloff. Carpeo, enarro, Gloff. Carpefium , z«;7{aior , feftuca tenuis , furculis cinnamomo fimilis, odore aromaticQ . Carphelium , panis cibarius. Carpio , pifcis Benaco peculiaris. Carpifmi , xxyrtzwat', manuum porre&iones. Carpiftres , tradu&or . Carpophorus, » «;t; ogdyoc , fru&ifer. Carracutium , vehiculum rotis altiffimis. Ifid, Carrera, curfus. Carrico , as, onero. Carrotium , currus cum vexillo publico. Carfamatius, exfe&tus, eunuchus, Cartallus, wg ytv,Xog , cophinus , corbis. Caryca , fanguiculus, botellus , csgyiistus , caryophyllo conditus , Caryophyllata , genus her2 . Cafamaton , cafa fubterranea. Cafellula , exigua cafa. Ennod. l. 9. ep. 29. . cafona , acus, qua mulier caput fcalpit. Ifid. Gloff.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

Cau

« НазадПродовжити »