Зображення сторінки
PDF

46o V A R. •«;dens tum remittens, perfequetur gradus . Gell. l. 14. c. 1: 4nte „mod, Mutare & variare aliquid. Cic. z. de Orat. c. 9. Orationem „jare & diftinguere quafi quibufdam verborum fententiarumque, infignibus. Ovid. 3. ex Pont. ep. ult. verf. 48. Arbitri9 variat multa öeta fuo. Virg. 9. Æm. verf. 1 54. Difcurrunt , variantque vices. piin. 1, & ep. 8. Laborem otio, otium labore variare. Ovid. de medic. fac. v. 19. pofitu variare capillos. Martia/. l. 8. epigr. 28. fub fin. Texta Semiramia quæ variantur acu. f ricamiano. & Val. Elacc. /. 3. v. 1 1. veftes pi&o Clyte variaverat auro. Liv. lib. 2. c. 57. Ciiin timor atque ira in vicem fententias variaffent. ld. lib. 27. c. 27. ad fin. Si , quæ de Marcelli morte variant au&ores , oinnia exfequi velint. b. e. varie tradunt. °J Abfolute, diffimiJeni effe , mutari . Lucret. l. 4. v. 649. feminibus diftant , variantque figuris. Ovid. de remed. Amor. v. 525. quoniam variant aniniii , variamus & artes. Id. 2. Triff. v. 1 53. Sic abeunt redeuntque mei, variantque timores. Propert. l. 2. el. 4. v. 1 1. Non ita Carpathiæ variant Aquilonibus undae. h. e. agitantur . Celf. 1. 2. c. I. Ex tempeftatibus optimæ æquales ; peffimæ quæ variant. Liv. l. 27. c. 27. extr. Ita fama variat, ut , &c. Id. l. 38. c. 57. extr. Hæc de tanto viro , quamquam & opinionibus , & monumentis litterarum variarent, proponenda erant. Id. l. 3. c. 45. Ita in lege firmum libertati fore præfidium , fi nec caufis , nec perfonis variet . * Paffive imperfonaliter Liv. l. zz. c. pænult. Senatus confuli corptns. ibi cum fententiis variaretur, &c. Vellej. l. z. c. 51. in fin. Variatum deinde proeliis. VARÍTUS . V. Varicus adverb. VARIUS, a, um, di diverfi colori, vario, tct » 'Άος , πολυχχους , proprie eft diverfi coloris, verficolor, maculofus, ut in Varietas di&tum eft. Varr. l. 2. c. 2. R. R. Arietis lingua nigra , aut varia. Cato R. R. c. 33. & 73. Ubi uvæ variæ cœperint fieri. Senec. in Hippol. v. 63. variæ tigres. Virg. 3. Georg. verf. 264. lynces . Plaut. Pfeud. 1. z. 1 2. Veftra latera loris faciam ut valide varia fint. h. e. livida & cruenta. Petron. im Satyr. c. 28. extr. Pica varia intrantes falutabat . Horat. 1. z. od. 5. v. 1 1. Autummus purpureo varius colore. Id. l. 2. fat. 4. v. 83. varii lapides. Tibull. lib. I. el. 8. verf. 45. flores. *] Translate fumitur generatim pro diffimili , multiplici , difparili , diverfo , vario . Cic. 2. de Fin. c. 3. ad fin. Transfertur in multa difparia : varium poema, varia oratio, varii mores , varia fortuna : voluptas varia etiam dici folet , cum percipitur ex multis diffimilibus rebus. Id. in Orat. c. 3. a med. Curricula multiplicium variorumque fermonum. Id. pro Flacc. cap. 3. Praeturæ jurifdi&io, res varia & multiplex ad fufpiciones & fimultates. Id. 1. de Orat. c. 5 1. ad fin. Quarum rerum fateor magnam multiplicemque effe difciplinam , & multas, copiofas , variafque ratiores. Id. I. Acad. c. 4. a med. Plato varius , & multiplex , & copiofus fuit . Id. pro leg. Manil. c. 1 o. fub fin. Varia & d:verfa geuera & bellorum & hoftium . Id. Verr. 7. c. 19. a med. Varium jus & άifpar conditio . Sall«/?. in Jug. c. 3. Liv. l. 2. c. 6. ad fi. & Juffim. 1. 4. c. 2. fub fin. Varia vi&oria. h. e. quæ modo apud hos eft , modo apud illos . Plin. l. 1. ep. 16. Ingenium varium , flexibile , multiplex. h. e. aptum ad omnia , & , ut ait de-Catone Liv. l. 39. c. 4o. verfatile ad omnia . “I Cum dativo Horat. 1. 2. fat. 3. v. 53. eft genus unum Stultitiae nihilum metuenda timentis, &c. Alterum & huic varium , & nihilo fapientius. b. e. contrarium. “I Terra varia dicitur a Colum, l. z. cap. 4. ante med. cum poft longam ficcitatem exiguo imbre femimadida eft . tunc enim in fuperficie humida apparet , inferius non item. Hinc rufticum præceptum apud Caton. R. R. c. 61. & Plin. l. 18. c. 19. Sulco vario ne ares. %. e. cum fulcus apparet varius, arationis ab{tineto. “I Refertur etiam ad animum , & eft ievis, inconßans. Virg. 4. Æm. v. 569. varium & mutabile femper Femina. Salluff. fm Jug. c. 5. Animus audax, fubdolus, varius. Flor. l. 4. cap. 3. Antonius ingenio varius. Huc pertinet Ciceronis jocus apud Quintil. l. 6. c. 3. ante med. Miror, quid fit, quod pater tuus homo conftantiffimus te nobis varium reliquit. varium ab animi levitate , & a varis & lentigine, quibus os habebat afperfum. 4] Varium; , varia opinio cft . Cic. 2. de nat. Deor. c. 5. Quales fiht dii , varium eft : effe nemo negat. VARIX, icis , m. & f. vena gonfa , varice, xipzàc , vena faeculento fanguine tumefcens: quales in temporibus, ventre , & cruribus in primis oboriri folent ex nimio labore bajulandi, aut ambulandi , aut ex diuturna ftatione. Non. c. 1. m. 1 o4. ducit a varus : quia venæ in cruribus tumentes inflexæ funt, & obtortae. Varr. ibid. & cap. 2. n. 754. Nam fi tuam rhedam non habuiffem , haberem varices. Cic. 2. Tufcul. c. 1 5. Cum varices fecabantur C. Mario , dolebat. Senec. ep. 78. a med. Ille , qui dum varices exfecandas praeberet , legere librum perfeveravit. Celf. 1. 7. c. 8. ante med. Varix ortus, vel tormina infaniam tollunt. Id. l. 7. c. 17. in fi. In quorundam ventribus varices funt , quarum curatio, &c. & cap. 3 1. In cruribus orti varices non difficili ratione tolluntur . Huc autem & eorum varicum, qui in ventre funt, curationem diftuli. "] Scitum eft fcomma Vatinii in Ciceronem , ut narrat Macrob. /. z. Saturn. c. 3. Cum enim hic humeris fe reipublicae ab exfilio reportatum gloriaretur , unde ergo, inquit Vatinius, tibi varices? Fuit autem Cicero varicibus crura tuméns: unde Sidon. l. 5. ep. 5. varicofum Arpinatem dixit. & Plin. Secundus apud Quintil. l. 1 1. c. 3. a med. tradit, in dicendo folitum fuiffe togam ufque ad calceos démittere , velandarum varicum gratia. VARO , as , a. 1. curvo, torqueo, fie&o, varum facio : ut Varare flumen , 4u8. var. de Limitib. pag. 285. Goef. VARRÁMUS , i, m. fluvius, de quo v. in Anaffum. VARRO , feu Varo, onis, m. homio durus, & afper. Hzc vox & uno

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

' 2. ( al. 3.) a med. Vafcula oris angufti fuperfufam humoris copiam

[ocr errors]

VASCUS, a, um , vacuus, inanis, levis, quemadmodum in Gloff*

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Vaticanum, & ejufdem agri deum præfidem appellatum acceperamus a vaticiniis , quæ vi atque inftinétu ejus dei in eo agro fieri folita. effent. Sed præter hanc caufam M. Varro , in libris TRerum Divinarum , aliam effe tradit iftius nominis rationem . Nam ficut. Aius, inquit , deus appellatus , araque ei ftatuta eft, , quæ eft in infima nova via, quod eo in loco divinitus vox edita erat : ita Vaticanus deus nominatus, penes quem effent vocis humanae initia , quoniam pueri , fimul , atque parti funt , eam primam vocem edunt , quae prima in Vaticano fyllaba eft : iccirco 'vagire dicitur , exprimente verbo fonum vocis recentis. Hæc Gellius J In quibufdam Auguf}ini codicibus lib. 4. de Civ. Dei , cap. 8. 1 1. & zo. legitur Vagitanus propter rationem a- Varrone allatam . Aliter Feflus : Vaticanus collis appellatus eft, quod eo potitus fit populus R. vatum refponfo expulfis Etrufcis. “T Adjeétive Vaticanus moms , unus ex collibus urbis Romæ, Janiculo conterminus , ultra & prope Tiberim. Ibi multa fi&ilia fiebant. Juvenal. fat. 6. v. 343. Et Vaticano fragiles de nionte patellas. Cic. 2. Agrar. c. 33. Vaticanus ager. Tacit. Ann. l. & cap. 14. Vaticana vallis . %. e. quae inter Vaticanum montem & Janiculum , ubi Circus Neronis fuit . Plin. /. 16. c. 4o. Vaticamus Circus. V. Circur. Vaticana vina damnat Martial. l. 6. epigr. 92. lib. 1 o. epigr. 45. & lib. 12. epigr. 48. “II p^at jcanum abfolute , mons & ager Vaticanus . Plin. i. 8. c. 14. /. 16. c. 44. & 1. 18. c. 3. a med. VATICINANS, antis, chi predice , 9 sati'%• » , particip. a vaticinor . Cic. 1. de Divin. c. 18. Quod & fomniantibus fæpe contingit , & nonnunquam vaticinantibus per furorem. Liv. 1. 2. c. 41. Virginium Confulem in concionibus velut vaticinantem audiebat. O

vid. 2. ex Pomt. epijf. 1. verf. 61. Jam nunc haec a me , juvenum ,

[ocr errors]
[graphic]

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mine , tum fæpius in beftia. Sunt qui ita diftinguunt , ut namma fit, quæ exterius apparet, wber interior officina la&tis. Lucret. l. 5. v. 883. puer Ubera mammarum infomnis la&antia quaerit . Gell. l. 12. c. 1. An putas , naturam feminis mammarum ubera, quafi quofdam naevulos venuftiores , &c? Alii mammas effe ajunt hominis tantum, ubera beftiarum. Horat. epod. 8. v. 7. & mammæ putres , equina quales ubera. "J Sed hæc difcrimina Au&ores non fervant. Plin. l. 28. c. 19. Lac fuis potum deficientia ubera puerperarum replet. Id. l. 7. c. 36. Puerpera carcere inclufam matrem deprehenfa eft uberibus fuis alens. Virg. Ecl. 2. v. 42. Bina die ficcant ovis ubera. & Ecl. 3. v. 3o. vitula binos alit ubere fetus. & verf. 99. preffare ubera palmis. Horat. epod. 16. v. 5o. Refertque tenta grex amicus ubera. Plin. l. 8. c, 42. ad fin. Equa partum ad ubera non admittit. Ovid. Met. 1 3. .... $3'oçí ôïíåíïéíTáíåéïí ôïí. ribus uber . Id. 2. de ar. am. v. 375. Nec lea cum catulis la&tentibus ubera præbet. Virg. 4. Æn. v. 367. Hyrcanaeque admorunt ubera tigres. Ovid. Met. l. 4. v. 324. fortunata profe&to, Siqua tibi foror eft, & quæ dedit ubera nutrix . & lib. 6. v. 342. Uberaque ebiberant avidi la&antia nati. Id. z. Fa/?. v. 419. ubera ducere . A/. leg. fugere. Plin. l. zo. c. 1 1. haurire . Lucan. l. 3. v. 35 1. trahere. Ovid. 4. Faß. v. 459. raptus ab ubere . rlattato, tenero. 4] Translate Colum. l. 3. c. 2 1. Alma tellus vitibus annua vice , velut æterna quodam puerperio læta, mortalibus diftenta mufto demittit ubera. Id. l. 1 o. v. 89. fra&ti dente ligonis Putria maturi folvantur ut ubera campi . “T De uva , quam faciunt apes, cum alio migrantes arbore pendent. Pallad. in Jun. tit. 7. a med. Cum agmina fe in ramo fufpenderint , fi unius uberis edu&tione pendebunt, noris, unum regem effe univerfis : fi duo vel plura ubera fufpendens fe populus imitatur, & difcordes funt , & tot reges effe , quot velut ubera videris, confitentur. *J Interdum eft ubertas, fertilitas, fecunditas foli , aut arboris, fertilità , feconditâ , &'$»y/x, Virg. Æn. 7. v. 262. Divitis uber agri. Id. z. Georg. v. 275. Quique frequens herbis & fertilis ubere campus. Id. Æn. 1. v. 535. terra potens armis, atque ubere glebæ. Claudian. de B. Get. v. 5o4. palmitis uber Etrufci . Colum. l. 4. c. 27. a med. Rufticus debet interdum partem aliquam fetus decutere , ut ubere fuo gravatam vitem levet . Virg. 2. Georg. v. 275. in denfo non fegnior ubere Bacchus.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[graphic]

6. U B I •* fit. dividere, quæ alternis amnis fru&u induantur . neque enim Glea continuo biennio uberat. UBERRIME. V. Uberius. UBERTAS, atis, f. fertilità , abbondamza , dovizia , ubertà , &Croylx , fertilitas , abundantia , copia. Cic. pro leg. Manil. c. 6. Afia tam opima eft, & fertilis, ut übertate agrorum , & varietate fruétuum facile omnibus terris antecellat. Id. Verr. 5. c. ult. Si ubertas in percipiendis fruétibus fuit, confequitur vilitas in vendendis . Vetus poeta apud eund. 1. Tufcul. c. 28. Rami baccarum ubertate incurvefcere. Id. pofl redit. ad Quir. c. 8. Frugum ubertas , copia , vilitas. Sueton. in Domitian. c. 7. Summa ubertas vini , frumenti vero inopia. Plin. l. 22. c. 22. circa med. Jafione mulieribus la&tis ubertatem praeftat . Id. fub fin. 1. ult. Soli fertilitas , pabuli ubertas. Id. l. 18. c. 17. a med. Solum diutiffime aquari gaudet , ut præpinguis & denfa ubertas diluatur. Id. l. 3. c. 5. Amnium fontiumque ubertas. Sil. 1. 1 5. v. 412. Nec pube æquandam , nec opum ubertáte Saguntum . Jufiim. /. 18. c. 3. Ubertas pifcium . Id. l. 25. c. 1. prædae. *I Translate Cic. z. de mat. Deor. c. paemulr. extr. Satis a Socrate di&bum eft de ubertatibus virtutis & copiis. Id. 1. de 0rat. c. 44. Bibliothecas omnium philofophorum unus mihi videtur XII. Tabularum libellus & au&oritatis pondere , & utilitatis ubertate fuperare. Id. pro Dom. c. 26. a med. ' Ne quis oriretur in tanta ubertate improboruni , qui , &c. “I de copia dicendi. Cic. 1. de Orat. c. 12. Qui difcernes eorum , quos `nominavi , ubertatem in dicendo & copiam , ab eorum exilitate, qui , &c? Plin. l. 2. ep. 3. Magna Ifaeum fama praecefferat , major inventus eft. Summa eft facultas, copia, ubertas. Gell. l. 1 2. c. 1. extr. Amoenitates & copiæ , ubertatefque verborum. Quintil. l. 1 o. c. 1. poft med. de Cicer. Omnes ex fe ipfo virtutes extulit immortalis ingenii beatiffima ubertate. Id. ibid. poff init. Verborum ubertatem ac divitias dabit le&tio. *J Sunt in Mufeo Theupoli pag. 25 1. & 284. duo numi , & tótidem apud Mediobarb. pag. 354. & pag. 41 o. itemque apud Vaillant. in Etrufcilla , Hoftiliano , Volufiano, Quintillo, & Tetrico juniore , in quibus uberitas infculptum eft . UBERTIM , abbondevolmente , copiofumente, & o33,2;, copiofe , affluenter. Catull. carm. 65. de coma Beren. v. 17. ubertim lacrymulas fundere. Petrom. in Sat. c. 1 34. Lacrymis ubertim manantibus. Sueton. in Tito , c. I o. Populo coram ubertim fleverat . Adde in Cæf. c. 81. Senec. /. 4. controverf. 25. Claudiam. de laudib. Serem. reg. v. 2 1 4. & Apul. /. 3. 5. 8. & 1 o. *| Qui extra fletum & lacrymas adhiberet , inveni adhuc neminem. UBERTO, as , a. 1. fecomdare , ubertum facio , ubero . Eumen. in gratiar. a£f. ad Conftantin. c. 9. ad fin. Agros diuturno ardore fitientes expetitus votis imber ubertat . UBERTUS, a, um , fertile , copiofo , abbomdante , &no;o; , fertilis , copiofus , affluens . Gell. l. 7. c. 14. Sed ea ipfa genera dicendi jam antiquitus tradita ab Homero funt tria in tribus , magnificum in Uiyffe , & ubertum , fubtile in Menelao, & cohibitum , miftum, moderatumque in Neftore. Addunt Solin. c. 2 1. ( al. 34.) Pannonia fo!o plano , ubertoque. Sed Sa/ntaf. & al. uherique. UBI , adverb. dove, in qual laogo , 3 rs , á, é,$z , in quo loco : ab ê . Phaedr. l. 3. fab. 6. v. 9. Ubi (trigandum eft , & ubi currendum , fcio . Caef. l. 1. B. Gall. c. 1 3. Ibi futuros Helvetios , ubi Cæfar conftituiffet . & in fin. Ut is locus , ubi conftitiffent, ex calamitate populi R. nomen caperet . Cic. Fam. lib. 1. ep. ult. Velitn , vbi malis effe , ubi aliquo numero fis , quam iftic , ubi folus f:pere videare. Id. Verr. 7. c. 1 2. In ipfo ore portus , ubi primum ex alto finus ad urbem ab litore inHe&itur. *] Interrogando , 78 ; Cic. 2. de Orat. c. 14 Ubi funt , qui Antonium Graece megant fcire ? Terent. Andr. 2. 2. 1. & 6. Ubi inveniam PamphiTlum ? ubi quæram ? Tibull. l. 2. eleg. 3. v. 27. Delos ubi nünc , Phoebe , tua eft ? ubi Delphica Pytho ? '* Poft fe habet interdum genitivos loci , terrarum , geatjum , ornatus gratia. Cic. Attic. 1. §. ep. io. a med. Quid ageres , ubi terrarum effes , ne fufpicabar quidem . Id. Catil. 1. c. 4. Ubinam gentium fumus ? in qua urbe vivimus ? Plaut. Epid. $. 2. 1 3. Übi illum queram gentium ? Plin. 1. 7. c. 24. extr. Ut inanis mens quaerat ; ubi fit loci. Plaut. Capt. $. 2. 5. Ubi loci fortunæ tuæ fint , facile intelligis. %. e. quo ftatu. °I Ubi ubi eft ubicumque , dovumque . Cic. 1. Tufèul. c. 29. Ubi ubi fit animus, certe qüidein in te eft. Plaut. Afin. 2. 4. 2 1. Perii , nifi Libanum inveniô, ubi ubi eft gentium. Terent. Eun. 5: 9. 12. Ubi ubi eft , fac , quamprimum hæc audiat. Sunt qui fcrib. ubiubi conjunéte. Liv. 1. 4z. c. 57. extr. Facile , ubiubi effent , fe converfuros aciem. “I Sepe ubi refertur ad tempus , & valet cum , quando , poftquam , quando , come , dopo cbe .” Varr. {.5. de L. L. c. 9. Ubi lucet , magiftratus unguentis unguntur . Ubi prætores venerunt , cenfores intér fe fortiuntur . Tereiit. Eun. 3. 3. 1 1. Ubi friget , huc evafit . Id. Andr. §. z. 7. Ubi voles, arceffe . Caef. l. 1. B. Gall. c. 7. Ubi de ejus ádventu Helvetii certi9res fa£ti funt, legatos ad eüm mittunt . Salluff. in Catil. c. z. Ubi pro labore defidia , pro continentia lubido invafere, fortuna fimul cum moribus immütätur. Cic. in Pifon. c. 27. extr. Ubi galli 93ntum audivit , avum fuum revixiffe putat. Virg. 4. Em. v. i43. Qualis ubi hibernam Lyciam Xanthique fiuenta Deferit, ac Delum maternam invifit Apollo. Nep. in Epamin. c. 7. a med. Animadvertebat, ubi id feciffet, totum exercitum periturum. fe mai. & Liv. {. 3. c. 61. * Hæc ubi inter figna peditum di&a dedit, avolat deinde ad equites . Cic. pro Rabir. P6fi. c. 1 3. Ubi femel quis pejeraverit , ei credi poftea non oportet . Id. Verr. 4. c. zo. Übi primum potuit, iftum reliquit. toffo che. *J Saepe etiam refert

[ocr errors]

rcs » aut perfonas, pro relativo qui , quae , quod. Terest. Heaut. 4.

U D U

6. 8. Hujufmodi res femper comminifcere , ubi me excarnifices . Plaut. Mil. z. 1. 4o. Capiunt navem illam , ubi ve&us fui . Cic. 1. de Orat. c. 57. Cum multa colligeres ex legibus , & ex fenatufconfultis , ubiTi verba fequeremür , confici nihil poffet . Id. $. Tufcul. c. 8. a med. Eft , ubi id ifto modo valeat. Plaut. Trucul. 1. 2. 38. Si rem fervaßem , fuit , ubi negotiofus effem . Cic. pro quint. c. 9. in fin. Neque nobis adhuc praeter te, quifquam fuit , ubi noftruin jus contra illos obtineremus. Th. e. apud quem. *I Cum verbis motus ad locum. Vulcat. Gallican. in Avid. Caf. c. 9. Liberam evagandi , ubi vellent, poteftatem dedit. Tacit. 4nn. 1. c. 22. Refponde Blaefe , ubi cadaver abjeceris.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Senec. de tranquill. c. i. ante med. Cibus parabilis facilifque , ubilibet non defuturus.

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

cumque , ubilibet . Caef. l. z. B. Civ. c. 2o. extr. Et quod ubique habeat frumenti oftendit. Virg. 2. Æn. v. 368. crudelis ubique Lu&tus, ubique pavor, & plurima mortis imago . Cic. 6. Verr. c. 4. Verres quod ubique erit `pulcherrimum , auferet ? Id. 2. Agrar. c. 2 i. in fin. Ceteri agri omnes , qui ubique funt , decemviris addicentur • Id. z. de Divin. c. 44. in fin. Volunt, omnes eodem tempore ortos , qui ubique fint nati , eadem conditione nafci . Omnes qui ubique funt formula eft apud Cicer. frequens. •T Cum genit. Apul. 1. 1. Metam. Nihil rerum iftarum , qüae itineris ubique rite nos comitantur , indigemus . “T Pro ubicumque . J abolen. Dig. lib. 18. tit. 1. leg. 77. In lege fundi vendundi lapidicinæ in eo fundo , ubique effent, exceptæ erant . Haloand. habet ubicumque . & Liv. l. 45. c. 29. Litteras omnes, quæ ubique depofitae effent , & pecuniam regiam conferri . * Ubique pro & ubi , ut itaque pro & ita . Plaut. Rud. 2. 3. 38. Leno ademit*ei ciftulam, quam habebat , ubique habebat , qui fuos parentes nofcere poffet . Lfv. !. 36. c. 2. Qjifquis magifiratus eos fudos, quando, ubique faxit , hi ludi re£te fa&i funto . Catull. carm. 62. de Aty , v.* 46. Simul vidit , fine queis , ubique foret. Adde Plaut. Bacch. 1. 1. 36. & Merc. 5. 1. 1 1. *] Ubique, pro & ubi, dicitur etiam de tempore , h. e. & quando . Horat. l. 2. fat. z. v. 84. ubique Accedent anni, & tra&ari mollius aetas Imbecilla volet. Bentlej. mallet ubive , h. e. vel quando. in Ubi.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic]
« НазадПродовжити »