Зображення сторінки
PDF
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

imodo dependens trichili , modo more cylindri Intortus cucumis .

[ocr errors]

capillamenta quædam canefcentia dehifcens . Unde quidam trichitin.

[ocr errors]
[ocr errors]

;, satyr. c. zz. Jam tricliniarches experre&tus lucernis occidentibus ,

oleum infuderat . Adde Infcript. apud Gruter. pag. 378. m. 1. & pag. 579. m. 7. & apud Murator. pag. 924. m. 1. TRICLINIÄRIS, re, & TRICLINIARIUS, a, um , da tavola , ad triclinium , & ad cœnandum pertinens. Varr. apud Non. c. 15. m. 14. Dolia , & apothecas tricliniares. Id. l. 7. de L. L. c. 16. Tricliniaris gradus. b. e. quo tricliniaris le&tus afcenditur . & lib. 8. c. 33. Triçliniares mappae. Plin. l. 37. c. 2. Tertio triumpho tranftulit le&os tricliniares tres , &c. Infcript. apud Gruter. pag. 576. n. 6. Sex. Pompejo Valefio Sex. Pompej ferv. tricliniar. &c. Alia apud Don. claff. 7. m. 35. Volufianus Caritus Aug. noft. fer. tricliniar. Labeo Digeff. lib. 33. tit. 5. leg. 26. Veftimenta tricliniaria fumere. vefli da camera . coenatoria , cubitoria. “T Abfolute tricliniaria funt ftragula ornandis le&is in triclinio . Plin. l. 8. c. 48. ad fin. Metellüs Scipio , triclimiaria Babylonica feftertium o&ingentis millibus veni£e jam tunc , pofuit in Catonis criminibus . Id. l. 9. c. 39. Qua purpura quis non jam , inquit , tricliniaria facit ? •I Item ipfe locus triclinii in aedibus . Varr. l. 1. R. R. c. 1 3. fub fim. Ut fpe&ent fua aeftiva tricliniaria ad frigus orientis , hiberna ad folem occidentem . tiaello da ftate , e da inverno. * Legitur & triclinaris , triclinarius. - TRICLINIUM, ii , n. letto da tre perfone, tytzxi'yiov , le&us trium capax , in quo menfae accumbebatur: a t;§;, tres, & » ^'yw, le&tus. Fuerunt quidem, & minores, in quibus duo accumbebant, biclinia di&ti , aut unus tantum , fcimpodia , & latiores , in quibus quatuor , aut quinque ( Horat. l. 1. /at. 4. v. 86. Sæpe tribus le&tis videas co-nare quaternos. ) fed fere tres fimul hi le&i capiebant : qui qua ratione atque ordine difcumberent , in Accumbo di&tum eft . Juvena'. fat. 5. v. 17. Tertia ne vacuo ceffaret culcita le&to. <| Tric}j. mium ßernere eft componere ad difcumbendum , & ftragula vefte ornare : quæ in luxu a ditioribus Babylonica, aut e purpura dibapha. adhibebatur . Vitruv. l. 6. c. 1 o. ®ci quadrati tam ampla magnitudine uti faciliter in eis , tricliniis quätuor ßratis , miniftrationum ludorumque operis locus poffit effe fpatiofus . Varr. l. 3. R. R. c. 1 3. Erat locus celfus, ubi triclinio pofito cœnabamus. Cic. 4. Verr. c. 74. fub fin. Non quaero , unde habueris quinquaginta tricliniorum le&tos, unde tot candelabra . letti da pranfare , & Verr. 5. c. 25. Cum Apronius e palaeftra rediffet , & in triclinio , quod in foro ftraverat, decubuiffet . Martial. l. 1 o. epigr. 1 3. Strataque non unas cingunt triclinia Bajas. Plin. l. 33. c. 1 1. Triclinia argentea,

[ocr errors]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

ammotis excita facris Thyas, ubi audito ftimulant trieterica Baccho Orgia , no&urnufque vocat clamore Cithæron - Qvid. 6. Met. v. 587. Tempus erat , quo facra folent trieterica Bacchi Sithoniæ celeíráre nurus . Id. de remed. amor. v. 593. Ibat , ut Edono referens arietrica Baccho Ire folet fufis barbara turba comis . Adde Stat. 1. Achill. v. 595. & Hygin. fab. 131. •[ No&u celebrabantur, umde & Ny8elia di&ta funt. Stat. 2. Tbeb. v. 661. non hacc trieterica vobis Nox patrio de more venit. TRIETERIS, idis, f. fpazio di tre anni , triennio , reastwe}ς , trium annorum fpatium , triennium : a te/stix , triennium. Stat. l. z. filv. 6. v. 72. Cum tribus Eleis unam trieterida luftris . h. e. annos o&odecim . Martial. l. 1 o. epigr. 53. raptus trieteride nona . b. e. anno ætatis vigefimo feptimo. Id. l. 9. epig. 86. bis trieteride jun&a. b. e. fex annis . Aufon. in Cæfarib. n. 3. Julius , ut perhibent, divus trieteride regnat . T Item facrum , quod tertio quoque anno fit, ut Trieterica Bacchi , de quibus in voce præced. Cic. 3. de nat. Deor. c. 23. Dionyfius quintus Nifo natus & Tyone , a quo rtrieterides conftitutæ putantur . Stat. 4. Theb. v. 722. & atra facrum recolit trieteris Opheltem . & lib. 7. v. 93. da , parve , tuum trieteride multa Inftaurare diem . Utroque loco Stat. Nemeæa certamina fignificat. TRIFARIAM, adverb. im tre parti , te{xx , te/xà;, tribus partibus , aut:locis . Liv. l. 3. c. zz. Ita trifariam adortus caftra circumvenit. Id. l. 5. c. 26. Trifariam Romani muniebant. Sueton. in Vitul. c. 13. Sed vel praecipue luxuriae , fævitiæque deditus , epulas trifariam femper , interdum quadrifariam difpertiebat. •I Item tribus. modis, in tre n uniere. Apul. de do£fr. Plat. l. 3. Deftruitur utravis propofitio univerfalis trifariam. v TRIFARíE , adverb. idem quod trifariam , ufurpatur a Diomed. Grammat. l. 1. pag. 279. Putfch. & præterea legitur in quodam libello de prògenie Auguffi , quem quidam putant Meffalae Corvimi effe. TRIFARÍUS, a, um, adje&t. di tre forte, o maniere. Solim. c. 27. ( al. 4o. ) Quorum trifarium genus fcinditur. Ita codices quidam , fed alii trifariam. Caffiod. J. 5. var. epiff. 4o. a med. Inftru&us trifaríís linguis. h. e. tribus. TRIFATIDICUS, a, um , adje&. Aufon. in Grypho , feu Edyll. 1 1. v. 85. Trifatidicæ Sybillae . Trifatidicas appellat , quia Veteribus tres præcipuæ cognitæ fuerunt , Cumaea, Erythræa , & Cumana . Alii tamen leg. tres fatidicæ . TRIFAUX , ucis, te}yx3oc , tres fauces habens . Virg. 6. Æn. v. 417. Cerberus hæc ingens latratu regna trifauci Perfonat. TRIFAX, acis , telum longitudinis trium cubitorum , quod catapulta mittitur. Ennius : aut permaceret paries percuffu trifaci. Hæc Paulus ex Feffo. Trifax di&tus a trina facie , h. e. triangulari. Sic bifax in Gloffis eft δι τρότατος . | TRIFER, ra , rum, che frutti tre volte all' anno, te/vdpog , qui ter in anno fru&tum fert , ut bifer qui bis. Colum. l. 5. c. 1o. circa mitd. Ficus biferæ, & triferæ. Plin. l. 16. c. 27. Vites & triferæ funt, quas ob id infanas vocant, quoniam in iis alia maturefcunt, alia turgefcunt , alia forent. Id. l. 15. c. 18. Ficus trifero proven| tu. $I De re&o fingulari mafculino idem dic , quod de bifer. V. | TRIFÍDUS , a , um, che f divide in tre , teyov* c , qui in tria dividitur, aut dividi poteft , triplex: a tris , & findo. Ovid. 2. Met. v. 325. Naides Hefperiae trifida fumantia flamma Corpora dant tumulo. b. e. fulmine trifulco . Sic Valer. Flacc. 1. 6. v. 53. Cun&a phalanx infigne Jovis , caelataque geftat Tegmina difperfos trifidis ardoribus ignes . Id. l. 1. v. 641. trifida Neptunus in hafta. /. e. tridenti. Sic Claudian. 1. 2. de rapt. Prof. v. 181. trifida Neptunus cufpide montes Impulit . Stat. 1. Tbeb. v. 64. trifidæque in Phocidos ar&to Longævum implicui regem . h. e. trigemina qua fe fpargit in campos via ( ut ait Senec. in Oedip. v. 278. ) quod eft trivium . Id. Senec. ibid. v. 772. Phocaea trifidas regio qua fcindit vias. Id. in Med. v. 687. ferpens trifidam linguam exfertat . h. e. íinguis micat ore trifulcis, ut V'irg. 3. Georg. v. 439. ait. Sic Sil. l, 6. v. zzz. trifido vibrata per auras Lingua micat motu . Claudian. de conful. Mall. Thcod. v. 2o3. trifida Sicania . h. e. triquetra. Au&. de laudib. Herc. v. 1o9. de apro Erymanthi . Horrebant trifidis nigrantia corpora fetis. h. e. tricufpidibus. Sic Sil. l. 6. v. 357. de roflro in prora navis . micat æreus alta Fulgor aqua trifidi fplendentis in æquore roftri. TRIFTLIS, e , tria fila habens. Martial. l. 6. epigr. 74. Medio recumbit imus ille qui in le&to , Calvam trifilem, fegmentatus argento . h, e. calvam tria tantum fila , feu capillos , vel admodum paucos capillos habentem. v. TRIFINIUM , ii , m. reyoe}z, ubi trium agrorum terminus eft. Siculus Flacc. de condit, agr. pag. 6. Goef. Trifinium , id eft locus, quem tres pofTefTores attingunt . TRIFISSILIS , le , qui tripliciter finditur , trifidus. Aufon. epig. 128. v. 7. J, dicit effe : nam trififfilis forma eft. TRIFOLINUS, a, um, ad Trifolium pertinens, qui eft mons Campaniz prope Neapolim , unde vino ibi provenienti nomen fa&um «ft. Piin.T l. 14. c. 6. ad fin. Campania femper inter plebeja vima & Trifolinis gloriata . Juvenal. fat. 9. v. 56. Te Trifolinus ager fecundis vitibus implet . Martial. l. 13. epigr. I 14. Non fum & primo, fateor, Trifolina Lyaeo : Inter vina tamen feptima vitis ero. TRIFOLIUM, ii, n. trifoglio , te}φυλον , herbae genus : ita di&um a tribus foliis , quibus conftat . Plin. l. 2 1. c. 9. a med. Folio coronat & trifolium . Tria ejus genera : minyanthes vocant Graeci , alii afphaltion, majore folio , quo utuntur coronarii : alterum acuto , oxytriphyllon : tertium ex omnibus minutiffimum , &c. Adde cap. 2 1. ubi ejus vires recenfet. Tom. IV.

[ocr errors]

TRIFORMIS , e , di tre forme, o nature, τείαομοο;, tres formas, feu naturas habens. 0vid. 15. Met. v. 859. Jupiter arces Temperat ætherias, & mundi regna triformis. %. e. aëris, maris, Inferorum, quae Junoni ,* Neptuno , Plutoni, fed fub Jove, parent. Senec. in Herc. Oet. v. 12oz. Triformis canis. %. e. Cerberus. Id. in Agam. v. 841. Geryones triformis. %. e. tricorpor . Horat. l. 3. od. zz. v. 2. & Ovid. 7. Met. v. 94. & 177. Diva triformis. 4. e. Phoebi foror quæ in cælo eft Luna, in terris Diana , apud Inferos Hecate . 4pul. l. 1 1. Metam. Triformis facies. Horat. in fin. od. 27. l. 1. triformis chimæra. Aufon. Edyll. 1 1. v. 4o. fphinx. Senec. in Med. v. 7. Hecate . TRIFUR, uris, m. toXoxp, maximus fur, infignis fur , plus quam fur. Nam τρός , hoc eft trer, in compofitione augendi vim habet , & accipitur pro valde. Plaut. Aul. 4. 4. 6. Non fur, fed trifur. TRIFURCIFER, ra, rum, maximus furcifer, infignis furcifer, plus quam furcifer. Plaut. Rud. 3. 4. 29. Tum', trifurcifer, mihi aüdes inclementer dicere ? Id. Aulul. 2. 4. in fin. Fur trifurcifer. TRIFURCIUM, ii , n. qui in modum trigeminæ furcæ erigitur . Apul. de herb. c. 77. Gramen, quod in feTtrifurcium habet. TRIFURCUS, a, um, triforcato, re/yx%x**, tres habens cufpides , feu acumina, ut bifurcus duo. Colum. i. 5. c. 1 1. Surculi fint bifurci, vel trifurci. & cap. 1o. ante med. Stirpem trifurcam maxime ponito . Adde de arborib. cap. zo. TRIGA , ae , f. carro da tre cavalli, te;(uyes ? rrot , tres equi fub currum jun&i , feu currus tribus equis a&us : ut biga düobus , quadriga quatuor. Ulpian. Dig. lib. z i. tit. 1. leg. 38. fub fin. Si triga venierit , redhibenda erit tota : fed & fi quadriga , redhibeatur. “T trium rerum numerus. Arnob. l. 4. pag. 1 36. Pinnatorum Cupidinum trigas, & quadrigas Apollinarium nominüm . TRIGÄMUS, a, um , qui tres conjüges vel fimul, vel fucceffive duxit. Vox Graeca. Hieronym. l. 1. adverf. Jovinian. c. 1 1. TRIGARiUS, a, um, ad trigam pertinens. Trigarius, ii , trigæ agitator. Plin. l. 28. c. 17. extr. Ferunt, Neronem hac potione Trecreari folitum, cum fic quoque fe trigario approbare vellet. Id. l. 29. c. 1. ante med. Nullius hiftrionum equarumque trigarii comitatior egreffus in publico erat. “T Trigarium, locus, in quo trigæ, & uaiverfi equi ad curfum exercentur . Plin. in fin. l. ult. Ne equos quidem in trigariis præferri ullos vernaculis ( Italicis ) animadverto. Publ. Vi&. de Urbe Roma ponit in regione IX. trigaria fepta. TRIGEMINUS. V. Tergeminus. TRIGEMMIS, me , te{^tSo;, te/3o4xxwos, qui tres habet gemmas . Colum. l. 3. c. 19. Vallis , & uliginofi campi fitu ferimus etiam trigemmem ( malleolum ) qui eft paulo minor dodrante , longior utique femipede. ifque non ab eo trigemmis diétus eft, quod omnino trium oculorum eft ; cum fere circa plagam, qua matri abfciffus eft, plenus fit gemmarum ; fed quod his exceptis, quibus eft frequens in ipfo capite, tres deinceps articulos, totidemque gemmas habet. Plin. l. 17. cap. 21. ante med. Iidem ( malleoli ) cum decifi , nec intorti, trigemmes. TRIGESIES, trenta volte, te/zwowrw « tc , tricies. Vitruv. l. 1. c. 6. Noningenties trigefies fepties mille . novecen trenta fette mille . 937ooo. TRlGESIMUS. V. Tricefimus. TRIGINTA , trenta , tpt* xoytx , ter decem : momen numerale cardinale , indeclinabile. Cic. pro Cluent. c. 27. Judices triginta & duo. Virg. I. Æn. v. 273. Triginta magnos volvendis menfibus orbes .' IMartial. l. 7. epigr. 8o. Triginta toto mala funt epigrammata libro. *I Corripuit ultimam Manil. 1. z. v. 322. Ter triginta quadrum partes per fidera reddant . & Juvenc. }. 4. in cap. 27. Matth. v. 636. Argenti triginta minas pofuere profani. TRIGLITIS, is , £ tpt ya* tis, gemma nomen habens ab effigie, aut colore mulli pifcis, qui te}y^z Græcis eft. Plin. l. 37. c. 1 1. TRIGLYPHUS, i, m. reyxvQ&-, vox eft Architeétorum, qua fignificatur pars quædam Zophori in ordine Dorico, tribus canaliculis , feu cavitatibus in longum du&is ornata , lavoro fatto a canaletti nel fregio : a re);, ter , & y^8p», fcalpo. Vitruv. 1. 1. c. 2. & lib. 4. c. 1. & 2. TRIGON , onis, m. teAy&y , genus pilae minimae , duræ , & firmo pilo fartae , qua íí in Thermis, feu balneis , exercitationis gratia , nomen inde du&um , quod a tribus ludentibus ja&abatur , & ita difpofitis, ut trigoni , feu trianguli figuram efficerent , vel quod locus huic ludo deftinatus triangularis formæ fuit . Martial. l. 4. epigr. 19. Seu lentum ceroma teris , tepidumque trigona , Sive harpafta manu pulverulenta rapis. Id. l. 1 2. epigr. 84. Captabit tepidum dextra laevaque trigonem, Imputet exceptas ut tibi fæpe pi• las . ( tepidum dicit , quia ludentium manibus attre&atus tepebat : vel quia ludentes agitatione corporis calefcebant : vel qüia locus ipfe tepidus erat. quod fignificare videtur Stat. l. 1. filv. 5. v. 58. ) Id. l. 7. epigr. 71. Sic palmam tibi de trigone nudo Un&tæ det favor arbiter coronæ : Nec laudet Polybi magis finiftras . nudum dixit , quia nudi , & un&i eo exercebantur. “T Plurimus erat in eo ufus finiftræ manus. Martial. fatis indicat loco modo allato : item lib. 14. diffich. 46. cujus lemma Pila trigonalis . Si me mobilibus fcis expulfare finiftris, Sum tua : fi nefcis, ruftice, redde pilam. TRIGONÄLIS, e, adje&t. Trigonalis pila ( quod legitur in titulo epigr. 46. lib. 14. apud Martial. ) eadem eft quae Trigon. TRIGONICUS, a, um, trigonus, triangularis, te}»«*®-. Jul. Firmic. l. 2. c. pænult. circa med. Trigonica vel quadrata, vel diametra radiatio . Adde lib. 4. in præfat. fub fin. & cap. 1. a med. V. Trigonus.

TRIGONIUM , ii , n. trigonum, triangulus. Innocent. de cafis litter. G g g pag.

[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]

bus nummis locans ad artes nugatorias , ut ibi legitur a. 4. fc. 2.

v. I. trINUNDINUM , i , n. fpazio di ventifette di , o di tre fiere, fpatium dierum vigintifeptem, intra quos nundinæ Romæ ter habcbantur, quia nono quoque die populus ad mercatum conveniebat , ut in Nundinæ di&tum eft . Eft autem trinundinum fyncope ex trinum * aundinum . Per id tempus leges proponebantur , ut antequam perferrentur, poffet eas populus confiderare : comitia creandis magiftratibus indicebantur , ne repente fuffragium ferrent pro eo , quem ereafte mox poeniteret ; & ut candidati fpatium haberent prenfandi. Accufationes quoque & judicia populi trinundino intermiffo habebantur, ut & re6 defenfionis, & populo judicii re£te ferendi fpatium effet . Cic. Fam. 16. ep. 12. ante med. Neque fe jam velle , abfente fe rationem haberi fui : fe præfente trinundinum petiturum. Liv. l. 3. c. 35. Comitia decemviris creandis* in trinundinum • indi&a funt. Al. hoc & fuperiore loco leg. trinum nundinum. Rurfus Cic. in fragm. apud Prifcian. l. 7. pag. 733. Putfch. Primo ex promulgatione trinundinum dies ad ferendum poteftafque veniffet . Prifcian. putat trimundinum dici pro trimundinarum , ut ampborum prò amphorarum : aliis placet effe ellipfim , qua praepofit. in omittatur. Sic Phil. 5. c. 3. Ubi lex Cæcilia, & Didia? ubi promulgatio trinundinum ? & cap. 17. ad fin. Sit accufatio trinundinum , prodi&ta die, qua die judicium fit futurum . *] Hæc autem non ita accipienda funt , ut ipfis tertiis nundinis aut lex ferretur , aut comitia haberentur , aut de reo judicium a populo fieret ; fed ut priufquam hæc fierent , & poftquam indi&a effent , trinæ nundinæ intercederent . V. Nundinæ. 4J Adje&ive Macrob. l. 1. Saturn. c. 16. a med. Scita atque confulta trinundino die propofita, a fingulis atque univerfis facile nofcebantur . TRINUS, a, um, tre, trino, τριττό;, adje&ivum numerale diftribu- tivum , idem ac ternus . quare in libris fæpe unum pro altero ponitur. Caef. l. 5. B. Gall. c. § 1. Ipfe cum tribus legionibus circum Samarobrivam trinis hibernis hiemare conftituit . h. e. fingulis hibernis caftris fingulæ legioni pofitis. Suet. in Ner. c. penult. Icunculam trimis in die facrificiis colere perfeveravit. •| Extra di, ftributionem . Cic. Attic. l. 1 1. ep. 17. Tullia mea venit ad me , litterafque reddidit trinas. Caef. l. 7. B. Gall. c. 46. Milites celeri• ter ad munitionem perveniunt , eaque , tranfgreffis trinis caftris , potiuntur. Liv. l. 9. c. 43. Trinis caftris intra paucos dies exfuti. 1d. 1. 1 o. c. 18. Litteras âd collegam arceffendum miffas, in trinis annalibus invenio. Ovid. 4. Faft. v. 48o. trina cornua . & lib. 6. , v. 216. nomina. Sueton. in Aug. c. 45. fub fin. theatra. Senec. in Here. Fur. v. 783. Stygius canis trina capita concutiens . Plin. l. 2. c. 3 1. Trinos ... foles antiqui fæpius videre. *] In fingulari , triplex. Stat. l. 4. filv. 9. v. 1 3. tua di&ta , Quæ trino juvenis foro 'tonabas. V. Forum. Aufon. Edyll. 1 1. v. 63. Interdi&torum trinum genus. & v. 66. Trinum dicendi genus eft. * Negat Varro 1. %. L. L. c. 3. a med. re£te dici nupti e tres , aut tres bige , {ed trinae . Ex quo fuere qui crederent , trinur jungi cum iis tantum , quæ carent fingulari numero. Sed contra funt loca Livii , 0-vidij, Senecae , Plinii allata. TRIOBöLUS, i , m. t;t d8o^o; , nummus tres obolos valens , h. e. drachmæ dimidium . Senos enim obolos drachma efficit . Trioboli nota ab altera parte effigiem Jovis , ab altera no&tuam habebat . Plaur. Bacch. 2. 3. 26. Negare , fe fe debere tibi triobolum . Id. , Rud. 5. 2. 43. Poftulo talentum magnum. non poteft triobolum hinc abeffe. *| Homo trioboli, nequam, & nullius pretii. Plaut. Poem. 1. 2. 168. Non ego homo trioboli fum , nifi illi maftigiae exturbo oculos. “I De pondere dimidiæ drachmae . Cato R. R. c. 127. , Puero dato pro ætate triobolum , & vini heminam . TRIODEÍA SIGNA . Vetus ara apud Gruter. pag. 28. m. 6. Et veneranda movet Cybeles triodeia figna . h. e. fimulacra in triviis comftituta. a τρ/οδος , trivium. TRIONES , um , m. buoi , ßds3 , boves. Varr. l. 6. de L. L. c. 4. Triones etiam nunc boves appellantur a bubulcis, maxime cum terram arant: e quibus valentiores di&ti glebarii , quod facile glebas profcindant . Sic omnes , qui terram arabant, a terra terriones . Ünde triones, ut dicerentur a detritu. & mox. Poffunt triones dici feptem , quod ita fitae ftellæ , ut terna trigona faciant . Adde Gell. l. 2. c. 2 I. fr , major , & minor, quæ funt duo figna cæleftia prope Aquilonem, & Circulum hiemalem fita , quia utriufque figni ftellæ plau'flrumi, & boves junétos referunt. Cic. 2, de nat. Degr. c. 41. Altera diéitur effe Helice , cujus quidem clariffimas ftellas totis no&tibus cernimus , Quas noftri feptem foliti vocitare triones. Virgil. 3. HEn. v. 3 16. Ar&turum, pluviafque Hyadas , geminofqe triones. 0vid. 2. Met. v. 171. gelidi. Martial. l. 7. epigr. 79. Qdryfii . Id. /. 9. epigr. 46. Hyperborei . & lib. 6. epjgr. 58. Parrhafii . Claudian. de iii. conful. Hónor. v. zo5. pigri . & de IV. v. 473. Scythici . Id. in Gigámztomach. v. 1 1. inoccidui . * In fingulari num. quidam : leg. apud Ovid. 1 o. Met. v. 446. interque Trionem Flexerat obliqüo plauftrum temgne Bootes . & lib. 1. v. 64. Scythiam , Septemque trionem Horrifer invafit Boreas. Sed hoc loco τμχσις eß vocis Septentrio, qua utitur etiam Virg. 3. Georg. v. 381. • 'I Fuit Trio cognomen Romanum in gente Lucretia , ut Cn. & L. Lucretius TÉio in tribus numis apud Patin. de famil. Rom. pag. 16o. Eft etiam Pulcinius Trio apud Tacit. z. Annal. 28. & alibiTRIONYMUS, a, um , tpi drvwos , tria habens nomina. Sulpic. Sever. I. z. hißor. facr. c. 42. a med. TRIOPEiUS. V. Dryopeius . TRIOPHTHALMUS, i , m. gemmae genus in Sicyonia, quod trium oculorum effigiem præ fe fert . Plin. l. 37. c. 1 1. TriophthalTom. IV.

[ocr errors]
[ocr errors]

mus cum onyche nafcitur , tres hominis oculos fimul exprimens. TRIORCHE§ , ae , „m. ty.dox»;, avis ex accipitrum genere , a τρά;, tres , & ápx/3, tefticulus , quia tres tefticulös habet . Plin. l. 16. c. 8. Triorchem a numero teftium , cui principatum in auguriis Phæmonoe dedit : buteonem hunc appellant Romani. “T Triorchis, is , τμάρχις , eft tertium genus centaurii herbae . Plin. /. 25. c. 6. Tertia eft centauris, cognomine triorches. Qui eam fecat , rarum eft, ut non vulneret fe fe. Hæc fuccum fanguineum mittif. Theophraftus defendi eam , impugnarique colligeiites tradidit a triorche accipitrum genere, a quo & nomen accepit. TRIPALIS, le , qui tribus palis fuftinetur . . Varro apud Non. c. 3. m. 171. Quid tu? non vides, in vineis , quod tria pàla habeant ,7 tripales dici ? TRIPARCUS, a, um , troppo parco , nimis parcus, fordidus , tenax . Plaut. Perf. 2. 3. 14. Triparcos homines, vetulos, avidos, aridos. TRIPARTITO, & Tripertito, adverb. in tre parti , τρια sp:;. Cic. 5. Tufcul. c. 14. Bona tripartite dividere . Liv. i. 21. c. 7. Urbem tripartito aggredi. TRIPARTITUS , & Tripertitus, a, um , divifo in tre parti , τριμε• % . Cic. 3. 0fficior. c. z. ad fin. Divifio tripartita . Id. 5. Verr. c. 5. in fi. Caufa tripertita. TRIPATINUM , ni , n. convito di tre portate , trium ferculorum epulæ. Plin. l. 35. c. 1 z. a med. Tripatinum , inquit Feneftella, appellabatur fumma cœnarum lautitia : una erat murænarum , âltera luporum , tertia myxonis pifcis. TRIPECTöRUS, a, um , fpírripio; , totat»9o;, tria habens pe&ora. Lucret. l. 5. v. 28. Quidve tripe&ora tergemini vis Geryonai? TRIPEDÄLIS, le , di tre piedi, tpt r&8»; , .trium pedum menfuram habens'. Varr. l. 3. R. R. c. 9. Feneftra lata tripedalis. Liv. 1. 38. c. 2 1. ad fin. Parma tripedalis . Plin. l. 17. c. zz. Altitudo tripedalis. Id. l. 18. c. 3o. Paries tripedali craffitudine. Id. l. 27. c. iz. Herba caulem habens tripedalem. TRIPEDANÉUS, a, um , idem ac tripedalis. Cato R. R. cap. 45. Taleas oleaginas , quas in fcrobe faturus eris, tripedaneas decidito. Colum. l. 3. c. 2. Tripedaneæ vites . Id. l. 5. c. 5. Scrobs in longitudi' nem & altitudinem tripedaneus . Plin. l. 34. c. 6. Tripedaneæ ftatuæ . TRIPERDiTUS, a, um , plane perditus: ea ratione, qua' trifur , triparcus, triveneficus, & alia. Triperdita infcribebatur Comoedia Novii , ex qua fragmentum recitat Non. c. 3. n. 162. TRIPERTITUS. V. Tripartitus. TRIPES, edis, di tre piedi , τρι'τας , qui habet tres pedes . Horat. l. 1. fat. 3. v. 13. modo fit mihi menfa tripes. Martial. l. 12. epigr. 32. Ibat tripes grabatus , & bipes menfa. Liv. l. 4o. c. z. & 45. Quod tripedem mulum Reate natum , nuntiatum erat. TRIPETÍA, æ, f. fcagno di tre piedi , ita vocabatur a Gallis rufticis cathedra tribus pedibus fulta , tefte Sev. Sulpic. dial. 2. c. 1. de Vita B. Martini. , TRIPHALLUS, i , m. t;}vxXo;, cognomen Priapi , & fignificat eum , qui magnum phallum habet. nam tri in compofitione auget. Au8. Priap. carm. 82. v. 9. ubi tamen alii aliter leg. Varro unam ex fuis fatyris Menippeis infcripfit Triphallu* rsp} &;fis,8t*rrc : ex qua fragmentum recitat Non. c. 2. n. 484. & Charif. l. 1. pag. 61. Putfch. Unam quoque e fuis Naevius apud Gell. l. 2. c. 19. ubi al. leg. Ithyphallo . TRIPICTUS, a, um , adje&t. Prudent. in Apotheof. v. 449. de titulo Crucis Chriffi : Pilatus jubet ignorans : i , fcriba , tripi&tis Digere verficulis, quæ fit fuffixa poteftas. b. e. tripliciter defcriptis. TRIPLÄRIS , re, adje&t. Triplaris numerus eft , cum de duobus numeris minor ter in majore numeratur, ut funt tria ad unum , quindecim ad quinque, vigintifeptem ad novem . Hæc Macrob. 1. z. in fomae. Scip. c. I. a med. qui hac voce utitur etiam l. 1. c. 6. & alibi. TRIPLASIUS, a, um , triplaris. Martian. Capell. l. 9. pag. 3 zz. Atque eft in triplafia ratione, ut 4. ad 12. TRIPLEX , icis , triplicato , triplice , τριπλάς , tribus rebus conftans . Cic. Tufcul. 1. c. 1o. Plato triplicem finxit animam : cujus principatum, ideft rationem , in capite pofuit ; iram in peétore, cupiditatem fubter præcordia locavit . Id. 1. Acad. c. 5. Philofophandi ratio triplex : una de vita & moribus : altera de matura & rebus occultis : tertia de differendo . Ovid. 9. Met. v. 184. nec me pa{toris Iberi ( Geryone ) Forma triplex, nec forma triplex tua, Cerbere , movit. Virg. 1o. Æn. v. 2o2. gens triplex. h. e. tres populi, vel unus populus in tres Tribus divifus , üt ait Servius . Oòid. 12. Met. v. 594. triplex cufpis . h. e. tridens Neptuni . ld. Heroid. ep. 12. v. 79. triplex Diana . h. e. quæ eadem in cælo eft Luna , Diana in terris , Hecate apud Inferos . Id. Met. 12. v. 4o. triplex mundus. /. e. cælum , terra, mare. Sic lib. 5. v. 368. de Plutone. Cui triplicis ceffit fortuna noviffima regni . Id. l. 3. v. 33. triplici ftant ordine dentes . Horat. l. 1. od. 3. v. 9. & Virg. 1 o. Æn. v, 784. æs triplex . h. e. tribus laminis conftans , vel craffiffimum . Ovid. 3. Faß. v. 8o I. & Virg. 6. Æn. v. 549. triplex murus . “I Triplices , tres. Ovid. 8. Met. v. 453. & 481. triplices forores , & triplices deae . h. e. Parcae . Sic in Ibin , v. 76. Quæque ratum triplici pollice metis opus . Id. 4. Met. v. 425. triplices Minyeides . h. e. tres forores Minyae filiae . Propert. l. 3. eleg. 15. v. 24. triplices greges . h. e. tres coetus bacchantum , quorum duces tres erant feminæ , ut eft apud Ovid. 3. Met. a verf. 712. 4| Trjplices , codicilli , pugillares trium tabellarum, ad fcribendum , ut duplices duarum. Martial. l. 7. epigr. 71. & lib. 1o. epigr. 87. Nec vani triplices brevefque mappæ . Id. l. 14. epigr. 6. Tunc triplices noftros non vilia dona putabis, Cum fe venturam fcribet amica

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
« НазадПродовжити »