Зображення сторінки
PDF

{j; . c.,1. ad cicer. 1. 8. Fam. ep. 1 3. Tranfierant illuc , ut ratio ejus efTet habenda , qui neque exercitum_» neque provincias tradere \.lJet. V. 0mnis , & in Eo, is, Ire in fententiam. 4] Pro cejeriter percurrere , fcorrere . Cic. pro Rofc. Amer. c. 3z. extr. Sed in animo cft leviter tranfire , ac tantummodo perftringere unamquamque rem . Gell. l. 9. c. 4. Eos libros omnes duabus proximis no&tibus curfim tranfeo. *J exire , excedere . Cic. Tufcul. 4. c. 17. ad fin. Rutilius tranfiffe videtur modum : quippe qui ob eam caufam a vita recefferit . Id. 5. Verr. c. 95. Si femel in judicando finem æquitatis & legis tranfieritis . Id. Fam. 5. ep. 12. ante med. Qui femel verecundiae fines tranfierit . Adde lib. 1. 0ffic. c. 29. <| non curare , aut fuperare. Cic. 9. Fam. ep. 1. fub fin. Videor fperare debere , fi te viderim , & ea quæ premant, & ea quæ impendeant , me facile tranfiturum. forpafferò. & Tacit. 2. Hiß. c. 59. Vitellius brevi auditu quamvis magna tranfibat, impar curis gravioribus. "I vincere, anteire. Quintil. fub fin. l. ult. Verum ut tranfeundi fpes non fit , magna tamen eft dignitas 'fubfequendi . . Lucan. l. 4. v. 497. * quæcumque per ævum Exhibuit monimenta fides , fervataque ferro Militiæ pietàs , tranfiffet noftra juventus. Id. l. 2. v. 564. Non privata cupit , Romana quifquis in urbe. Pompejum tranfire parat . “I penetrare. Cic. 4. Acad. c. 37. Erit perfuafum etiam , folem , lunam , ftellas deos effe , quod quædam animalis intelligentia per omnia ea permeet & tranfeat . “I Tranßre vitam , annos , & hujufmodi eft tranfigere , agere , ducere , menare , paffare . Salluff. in Catil. initio . Ne vitam filentio tranfeant . Eft qui leg. tranfigant contra confenfum MSS. tefte Cortio . Tacit. in Agric. c. 6. ad fin. Ipfum tribunatus annum quiete & otio tranfit . Sic Senec. ep. 9o. Pluviis per devexa labentibus, hiemem tranfiere fecuri . * Paffive ( præter ea quæ allata funt ) Manil., l. 4. v. 398. Ut veniant gemmæ, totus tranfibitur orbis. h. e. tranfcurretur. *] Imperfonaliter . Cic. 2. de Fin. c. 14. fub fin. A dignitate tranfitum eft ad honeftatem di&orum atque fa&torum . *] Particip. tranfeum. dus , Caef. l. 2. B. Gall. c. 1o. Ubi de expugnando oppido , & de flumine tranfeundo fpem fe fefelliffe intellexerunt. Hirt. l. 8. B. Gall. c. 27. Flumen erat ponte propter magnitudinem tranfeundum . Id. de B. Alex. c. 36. Cum locus angultus atque impeditus effet transeundus . Plin. l. 8. ep. 6. Levia hæc & tranfeunda. 4| In tranfeundo , in paffando. Varr. l. 9. de L. L. c. 1. ad fin. ° Transiet pro tranfibit multi leg. apud Tibull. l. 1. el. 4. v. 23. Sic transeam pro tranfi#o dixit Trebell. Poll. in Valerianis , in fi. V. Eo , is , in fine . TRANSÉRO , & Transfero , is , a. 3. trajicio , tranfire facio . Cato R. R. c. 133. Calicem pertufum fumito tibi , per cuin ramulum tranferito. TRANSERTUS, & Transfertus, a , um , inneffato, infitione tranfmiffus. Stat. l. 2. fflv. I. v. 1 o 1. Vidi ego tranfertos alieno in robore ramos Altius ire fuis. TRANSEUNTER , di paffaggio , brevemente , ζτε βzt3; , in tranfitu , obiter , breviter . Amiuiam. l. 28. c. 1. ante med. ( al. c. 4.) Quem , tranfeunter indiciorum fide difcuffa , fupplicio letali damnavit . Augujiim. l. 1 5. de Civ. Dei , c. 23. Quæftio tranfeunter commemorata . TRANSFÉRO , & Trafero, ers , tuli, latum , a&t. anom. trafportare , trasferire , μεταφόρω, ex uno in alium locum fero, tranfporto, traduco, trajicio. Plin. l. 29. c. 4. Muftela catulos fuos , ut au&or eft Cicero, quotidie transfert, mutatque fedem. Plaut. Stich. 5. 1. 7. Cadum hinc a me huc cum vino transferam . Catull. im carm. nupt. 6o. v. 166. Transfer omine cum bono limen aureolos pedes . Hirt. de B. Alex. c. 6o. in fin. Marcellus caftra Bætim transfert. di dal fume . omifíi præpofit. quæ ineft in verbo. Liv. l. 42. c. 6o. Ut trans Peneum transferret caftra. Caef. l. 3. B. Civ. c. 66. Cæfar paulo ultra eum locum caftra tranftulit. & lib. I. c. 7;. Se ftatim figna translaturos confirmant . & cap. 6o. Signa ex ftatione transfert. & cap. 61. In Celtiberiam bellum transferre. Nep. im Arijhid. c. 2. Ut fumma imperii a Lacedæmoniis transferretur ad Athenienfes . Terent. Adelpb. 4. 7. 1 3. Illinc huc transferetur virgo. Lucret. l. 4. v. 3 14. de fpeculo in fpeculum transfertur imago. Horat. l. 1. od. 3o. v. 4. transferre fe in ædem alicujus. Liv. l. 37. c. 58. & lib. 39. c. 42. & lib. 45. c. 43. Transferre in triumpho militaria figna , coronas, aurum , argentum. b. c. palam ferre in pompa triumphi. 4/. leg. in triumphum. Cic. 3. Phil. c. 12. Hortos compilavit, ad fe ex his omnia ornamenta tranftulit . trafportò a cafa fua. & Stat. 1. Achill. v. 329. Ac fua dile&a cervice monilia transfert. h. e. in cervicem dileétam filii. *I Tranferere, trafpiantare. Varr. l. 1. R. R. c. 39. Semina , quae transferuntur e terra in terram, viviradices. & cap. 4o. Et quæ de arbore transferas, ea deplantes potius, quam defringas. Colum. de arborib. c. 2o. Ab ficciore & exiliorc in humidiorem , pinguiorem agrum transferas. “I inferere, innefia e. Varr. l. 1. R. R. c. 4o. Videndum qua ex arbore in quam transferatur. Adde cap. 4r. ° Translate Nep. in Epanijm. c. 8. Quibus ille permifit , omnem ut caufam in fe transferrent , fuaque opera fa&tum contenderent, ut legi non obedirent. gettaffero il megozio fopra di lui. Sic Cic. pro Font. c. 4. culpam . & pro Sext. c. 38. crimen in alium. Et abfolute eod. fenfu Quintil. decl. I. c. 15. Omnia tibi compofita & fimulata funt , tanquam fcelus transferretur ingenio. f addoffaffe ad altri col]' ingegno . Rurfus Id. l. 6. c. 2. a med. Animi vitium ad utilitatem transferre . Cic. in Bruto, c. 1 2. extr. Orationes aliis deftitit fcribere , totumque fe ad artes componendas tranftulit. h. e. fe convertit. f diede. & pro Mur. c. zz. fub fm. Cum te de curriculo petitionis deHexiffes , animumque ad accufandum tranftuliffes. Id. l. 1. de Orat. c. 29. a med. Sed , fi placet , fermonem alio transferamus. b. e. convertamus. Liv. in fin. cap. 68. /. 3. Nifi a portis noftris moenibufque ad illorum urben hunc bel

[ocr errors]

li terrorem tranftulero. - - atque huic tranftulit amo

[ocr errors]

138. Ora ducis, quæ transfixo fublimia pilo vidirnus, - TRANIS

[ocr errors]
[graphic]

TRANSFLtjo, is , uxi, uxum , n. 3. paffare, o ufcire fcorrendo 5 ugrw£f?«, fiuendo tranfeo. Plin. fub fin. c. 38. l. 1 1. Sanguinem in metu refugere multifque non transfluere transfoffis. Id. in fin. cap. 35. l. 16. Si vas fiat e ligno ederae , vina transßuere , ac remanere aquam , fi qua fuerit mixta. “J Translate Claudian. epiß. 4. v. 5. transßuxere dies . TRANSFODIO , is, odi , offum , trafiggere, trapaffare , ôtopUttw , 8t*arg;o, trajicio, transforo , transfigo. Caef. l. 7. B. Gall. c. 82. Galli in fcrobes delapfi transfodiebantur . h. e. fe ipfi acutiffimis vallis induebant , ut cap. 73. dixerat. Liv. in fine cap. 42. l. 39. Deinde fugienti latus transfodiffe . Apul. in Florid. n. 2. extr. ( al. l. 1. ) de aquila. Unde roftro transfodiat , unde unguibus inuncet vel agnum, vel leporem. Adde Jußin. 1. 1. c. 9. in fin. TRANSFORMATIO, onis , f. trasformazione , μεταμέρφωσις , mutatio formae. Augußin. l. 15. de Trin. c. 8. extr. Tam optabilis transformationis donum . TRANSFORMÄTUS, a, um , trasformato, μετκμορφω9€ίς. Ovid. Met. 14. v. 74. Scylla transformata in fcopulum . TRANSFORMIS, me, chi f trasforma , qui formam mutat. 0vid. I. Faß. v. 374. de Proteo. Ille fuam faciem transformis adulterat arte. Id. Met. 8. v. 871. transformia corpora habere. TRANSFORMO, as, avi, atum , a. 1. mutar altrui la forma , trasformare, μετεμορφόω , formam alicui muto, transfiguro , verto • Virg. 4. Georg. v. 441. de Proteo . Omnia transformat fefe in miracula rerum .- & 7. Æn. v. 416. Ale&to in vultus fefe transformat aniles. Ovid. 3. Faft. v. 315. gemmafque novem transformat in ignes. 4. e. in novem ßellas . Id. Met. 1 3. v. 652. nam ta&tu natarum cun&a mearum In fegetem, laticemque meri , baccamque Minervæ Transformabantur. M Metaphorice Quintil. l. 1. c. 2. ( al. 3. ) fub fin. Maxima pars eloquentiæ conftat animo . hunc affici, hunc Concipere imagines rerum , & transformari quodammodo ad naturam eorum, de quibus loquimur neceffe eft. TRANSFöRO, as, a. 1. traforare, trafiggere, διατρυται•, perforo , transfigo, trajicio. Senec. l. z. de benef. c. 6. Gladius idem & ftringit, & transforat. quam preffo venerit articulo, refert. TRANSFOSSUS, a, um , paffato da parte a parte, trafitto, διαπεταyvé»®-, transfixus. Plin. l. 3o. c. 4. circa med. Cochlea acu transfoffa. Tacit. Ann. 3. c. 2o. extr. Quamquam transfoffo oculo , adverfum os in hoßem intendit. Val. Flacc. l. 6. v. zz 1. cadit impiger una Inguine transfoffo clari Taulantis alumnus . Virg. 9. Æn. v. 343. Cónfixique fuis telis & pe&ora duro Transfoffi ligno. TRANSFRETÄNUS, a, um , oltramarino, tranfmarinus. Tertull. in Apolog. c. 23. Peregrinos deos non putem patrium folum , in quo nati , adulti , fepultique funt , transfretanis dediffe . TRANSFRETATIO, onis , f. paffaggio di uno fretto di mare . Gell. l. 1 o. c. 26. Negant , apud idoneum fcriptorem , reperiri poffe pro transfretatione tranfgreffum . TRANSFRÉTO , as, avi, atum, a. 1. paffare uno fretto di mave , tragittare, 8tx ropSw&« , fretum tranfeo , tranfmitto , mare trajicio . Sueton. in Caef. c. 34. Brundifium confules Pompejufque confugerant, quamprimum transfretaturi. Gell. l. 1 o. c. 26. Eos qui fretum tranfmiferant , quos transfretafíe dici folitum eft, Salluftius tranfgreffos dixit . Ammian. 1. 22. c. 6. ( al. 8. ) Mandatum eft navigiorum magiftris , ne quis transfretare auderet }Egyptum . . * I . Metaphorice Tertull. de Paenit. c. 1. Univerfam ' vitæ converfationem fine gubernaculo rationis transfretantes. h. e. totam vitam agentes. paffando tutta la vita. “I Paffive Ammian. l. 3 1. c. 4. ( al. 1 o. ad fin. ) Transfretabantur in dies no&efque navibus ratibufque , & cavatis arborum alveis agminatim impofiti . %. e. trans Danubium vehebantur . . TRANSFÜGA , æ, m. defertore, fuggitivo , ἀποσατ'τκς , αυτίμολ©-' , qui in bello fugit, & ad hoftes accedit. Quid a perfuga diftet, ibi diétum eft . V. etiam Fugitivus . Paul. Dig. lib. 49. tit. 15. leg. 19. a med. Transfuga non is folum accipiendus eft , qui aut ad ho{tes, aut in bello transfugit , fed & qui per induciarum tempus ad eos, cum quibus nulla amicitia eft , fide fufcepta transfugit. Cic. 1. de Divin. c. 44. in fin. Non omnia illum transfugam aufum effe fematui dicere . Salluff. in Jug. c. 58. Interim transfugas , & alios opportunos , Jugurtha ubi gentium , . aut quid agitaret, exploratum mifit. “I Transfugarum poenas habes in his. Epit. Liv. l. § 1. Scipio transfugas & fugitivos beftiis objecit . Liv. l. 3o. c. 43. extr. De perfugis gravius , quam de fugitivis confultum : nominis {Latini qui erant, fecuri percuffi ; Romani in crucem fublati. Tacit. de Germ. c. 12. Proditores, & transfugas arboribus fufpendunt. Paul. Dig. lib. 48. tit. 1 9. leg. 38. Transfugae ad hoftes , vel confiliorum noftrorum renuntiatores , aut vivi exuruntur , aut furca fufpenduntur. Martian. ibid. tit. 8. leg. 3. extr. Transfugas licet , ubicumque inventi fuerint, quafi hoftes interficere. “I Transfertur ad alia. Lucan. 1. 8. v. 335. transfuga mundi , Terrarum totos tra&us , caelumque perofus. Martial. l. 14. diffich. 131. Si Veneto, Prafinove faves, quid coccina fumis? Ne fias ifta transfuga forte, vide . Horat. l. 3. od. 16. v. 22. nil cupientium Nudus caftra peto, & transfuga divitum Partes linquere geftio . Plin. l. 29. c. 1. a med. Pauciffimi Quiritium medicinam attigere , & ipfi ftatim ad Græcos transfugae. fcil. quia Graece , non Latine de ea fcripfere . $tat. 1. 1. filv. z. v. 2o3. tumidæ fic transfuga Pifae Amnis in externos longe flammatus àmores, Flumina demerfo trahit intemerata canali. b. e. Arethufa . Plin. fub fin. epiff. 14. l. 8. Secuti funt quafi transfugam , quem ducem fequebantur. Claudiat. l. 1. in Eufrop. v. 15. Nilus noftri tentat jam transfuga mundi Se rubro mi{cere mari. Triphonin. Dig. lib. 49. tit. 15. leg. 12. fub fin. Transfuga metalli. Tom. IV.

[ocr errors]

ad hoftes tranfeo: de militibus proprie dicitur.' Au&. de B. Hi/j„. c. 1 1. C. Fundanius ex caftris adverfariorum ad nos transfugit. Li. 1. 34. c. 25. extr. Multi proxima noéte , funibus per murum demiffi , ad Romanos transfugerunt . Adde Nepot. in Datam. c. 6. & ia 4gefil. c., 6. “T Translate Cic. pro Qguint. c. 3o. Ab affliéta amicitia transfugere , atque ad florentem devolare . Plaut. Mil. 2. 6. 106. Illius oculi , atque aures , atque opinio transfugere ad nos. h. e. inferviunt, favent , funt pro nobis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

de vafe in vas fundo , defundo, diffundo, trajicio, tranfmitto.TColum. l. & cap. 12. Cum faepius aquam in alia vafa transfuderint . Plin. l. 33. c. 6. a med. Linteo faccant, fæcemque abjiciunt , idque quod defluxit , transfundunt . Scribon. Larg. [compof. 1 zz. a med. Transfunditur cum his , quæ funt in mortario, calice novo. Plin. l. 36. c. 26. ante med. Arena liquata in alias fornaces transfunditur. Celf. in præfat. ante med. Sanguis in eas venas transfunditur . Plin. l. 37. c. 9. a med. Afteria inclufam lucem pupillæ modo quandam continet , ac transfundit cum inclinatione. “T Metaphorice eft transferre, tranfdere. Cic. l. 9. Fam. ep. 14. circa med. Libentius omnes meas laudes ad te transfuderim . Al. leg. tranftulerim . Id. 2. Phil. c. 3 1. Omnem fe amorem abjeciffe illinc , atque in hanc transfudiffe . Petron. in Satyr. c. 79. Et transfudimus hinc & hinc labellis errantes animas. Lucan. 1. 8. v. 77o. fed te Cornelia , Magne, Accipiet , noftraque manu transfundet in urnam. h. e. ex litore , in quo jaces , transferet , & condet in urnam fepulcri . Stat. 5. Theb. v. 633. hoc ne ferens onus illætabile matris Tranffundam gremio ? Claudian. de IV. conful. Honor. v. 51. cum Barbaries commota fuas in nos transfunderet Ar£tos. h. e. Arêtoos populos in nos immitteret. Curt. l. 8. c. 8. circa med. Eorum mores in Macedonas transfundo.

[ocr errors]

dendi . Celf. in præfat. a med. Ut vera fit illa transfufio. fcil. fanguinis in arterias. Plin. l. 34. c. ult. Lavatur in linteis raris aqua cælefti , feparaturque terrenum transfufione . “I Metaphorice Ulpian. 1)ig. lib. 46. tit. 2. leg. I. Novatio eft prioris debiti in aliam obligationem transfufio atque translatio.

[ocr errors]

Plin. l. 33. c. 6. Vas, in quo turbida transfufa funt. Celf. in praefat. a med. Transfufo in arterias fanguine febrem fieri. T Tranflate eft translatus, tranfditus. Tacit. Ann. 4. c. 52. Non in effigies mutas divinum fpiritum transfufum. Paul. Dig. lib. 33. tit. 2. 7eg. 1. ante med. Jam enim transfufum legatum effe, & decem deberi.

TRANSGÉRO, is, a. 3. trafportare, transfero. Plin. l. 1 o. c. 33. cir

ca med. Picæ ova tranfgerunt alio . Ita Harduin. ex MSS. alii transferunt.

TRANSGLUTIO, is , a. 4. ingbiottire , devoro. Marcell. Empir. c.

16. ante med. Ita ut fuccus tranfglutiatur. & mox . Catapotia devoranda, ideft tranfglutienda dato. Veget. de re Veterin. l. 3. c. 78. Ut fanguinem fuum tranfglutiat.

[ocr errors]

υτερ3α'** , ultra gradior , tranfeo. Cic. 3. Fam. ep. 8. ante med. Poftea quam ego Taurum tranfgreffus fum . Brut. ad.Cicer. Fam. 1 1. ep. zo. Prius ut Alpes tranfgrederer, quam, &c. Liv. /. 4o. c. 53. Conful per invios montes vallefque faltus cum exercitu tranfgreffus. & ibid. ad fin. & lib. 39. c. 45. Galli Tranfalpini in Italiam tranfgreffi . Plin. l. 2. c. 83. Prata , oleæque in contrarias fedes tranfgreffae. 1d. l. & cap. 18. Sol tranfgreffus in Virginem . Id. 1. 7. c. 26. Tranfgreffus ad folis occafum . b. e. ad regiones occidentales . Tacit. 3. Ann. c. 2. Ubi colonias tranfgrederentur , atrata plebs , &c. paffavano per le colonie . *] Dicitur & de his, qui fluvium aut mare tranfeunt. quod quidem olim reprehendebant, fed defendit Gell. 1. 1o. c. 26. in illo Jalluf?. in fragm. Tranfgreffos omnes recipit mons , &c. h. e. cum transfretaffent . Caef. 1. z. B. Gall. c. 19. Equites noftri flumen tranfgreffi . Liv. l. 42. c. 1. In Corficam tranfgreffus . Tacit. in Agric. c. 18. Hunc Britanniæ ftatum , media jam æftate tranfgreffus Agricola, invenit . avendo paffato il mare . & lib. 12. Anm. c. 27. Ut eam gentem Rheno tranfgreffam Agrippa in fidem acciperet. Flor. l. 3. c. 1o. & Vellej. l. 2. c. 1zo. Ultra Rhenum cum exercitu tranfgreditur » Tacit. Amm. 13. c. 39. extr. Si amnem Araxem ponte tranfgrederentur. T Translate Tacit. 3. Ann. c. 66. Pawlatim ab indecoris ad infefta tranfgrediebanE e e tVlI «

fur . Id. 4. Hi/?. c. 66. Tranfgredior ad vos , feu me ducem, feu militem mavultis. & cap. 39. & in Agric. c. 7. Tranfgredi in partes alicujus . Plin. /. 7. c. 49. Tranfgredi menfùram . %. e. excedere, oltrepaffare . & Vellej. /. 2. c. 7. & Val. Max. 1. z. c. 6. n. 8. Necdum duodevicefimum annum tranfgreffus. Vellej. 1. z. c. 75. Auguftus tranfgreffus ad deos. & cap. 1o8. Nulla feftinatio hujus viri mentionem tranfgredi debet. h. e. præterire , omittere. Valer. Max. initio cap. z. l. 4. Tranfgrediamur ad egregium humani animi deflexum. Ipaffiamo. Sic lib. 8. c. 1. de damnat. m. 5. Poffumus & ad illos brevi diverticulo tranfgredi , quos , &c. Id. l. 4. c. 7. n. z. extern. Conftantis amicitiae exempla fine ulla ejus mentione tranfgreffus . 4 vendo fcorfo . & Phn. 1. 7. v. 25. Cæfar di&ator fignis collatis quinquagies dimicavit , folus M. Marcellum tranfgreffüs , qui undequadragies dimicaverat. avendo fuperato. *J Párticipia tranfgreffus & tranfgrediendus paffiva fignificatione. Liv. 1. 1o. c. 27. Confules tranfgreffo Apennino in agrum Sentinatem pervenerunt. Hirt. de B. Afric. c. 5o. Quæ erant tranfgrediendæ Cæfari , anteuam ad eum collem perveniretur. TRANSGRESSIO, onis, f. paffaggio , 8123zzις , . tranfitio, tranfitus . Cic. in Pifon. c. 33. Alpium vallum contra afcenfum tranfgreffionemque Gallorum . Mamertim. im Paneg. Maxim. c. 7. Quid majus evenire potuit illa tua in Germaniam tranfgreffione ? 'J Eft hoc nomine tropus, Græca appellatione hyperbaton, qui verborum perturbat ordinem ( ut ait Au&. ad Herenn. l. 4. c. 32. ad fin. ) perverfione , aut transje£tione, trafpofiziom di parole, $t&yBzro. Cic. 3. de Orat. c. 54. Verborum concinna tranfgreffio. Quintil. l. 9. c. 4. Quacdam vero tranfgreffiones & longæ funt nimis , & interim etiam compofitione vitiofae , quæ in hoc ipfum petuntur , ut exfultent atque lafciviant , quales illæ Mæcenatis : ' Sole & aurora rubent plürima. Inter facra movit aqua fraxinos . Ne exfequias quidem unus inter miferrimos viderem meas . “T Progreffio, quo non oportet, trafgreffione. Auguftin. de quaeßionib. in Exod. m. 168. In peccatis tranfgreflio eft . Tranfgreffio vero undenario numero fignificatur , quoniam tranfgreditur denarium, hoc eft Legem . TRANSGRESSIVA verba dicuntur a Diomed. 1. 1. pag. 336. Putfcb. quæ formam propriæ declinationis non fervant , ut audio, es , aufus fum : & gaudeo , es, gavifus fum . TRANSGRESSUS, us , m. paffaggio, tragitto , 8tg8zris, tranfitus , transfretatio . Salluff. in fragm. apud Gell. l. 1 o. c. 26. Na&us obfcuram no&em , aeftu fecundo , furtim , aut celeritate vitare prœlium in tranfgreffu conatus eft. Tacit. 1 1. Ann. c. 1o. In tranfgreffu amnis. TRANSJACfO , is, a. 3. idem quod trajicio , aut transjicio , ultra jacio . Solin. c. 52. ( al. 65. ) a med. Indorum nemora in tam proceram fublimantur excelfitatem , ut transjaci ne fagittis quidem poffint. TRANSJECTIO. V. Traje&io. “TRANSJECTUS. V. Traje£tus. TRANSIGO, is , egi , a&tum , cacciare fuor fuora, trans ago, tranfadigo . Silius l. 13. v. 376. Bellatorem alacer per, pe&tóra tranfigit enfem . Senec. in Oedip. v. 857. Ferrum per ambos tenue tranfa&tum pedes ligabat artus. “I Item paffare da banda a banda,

[ocr errors]

convenire, decidere, pa&ionem facere, vemir a compofizione, o • parti, aggiußarf , accordarfi . Terent. Hecyr. 3. $. 61. Poftremo inter fe tranfigant ipfi , ut lubet . Cic. Verr. 4. c. 32. a med. Qui cum ' reo tranfigat, poft cum accufatore decidat. & Verr. 3. c. 54. Quod erat vix HS quadraginta millium, tranfigunt HS ducentis millibus. Id. Attic. 1. 4. ep. 16. ad fim. Cum privatis non poterat tranfigi mimore pecunia . “I Inter tranfigere , & pacifci hoc intereft, quod qui tranfigit, quafi de re dubia, & lite incerta , neque finita trânfigit : qui vero pacifcitur , donationis caufa rem certam & indubitatam liberalitate remittit. Ita Ulpian. Dig. lib. 2. tit. ult. qui de tranfa&ionibus , leg. 1. T Metaphorice Tacit. in Agric. c. 34. im fin. Tranfigite cum expeditionibus , imponite quinquaginta annis magnum diem. h. e. expeditiones militares uno prœlio , & infigni vi&toria finitæ . Apul. /. 8. Metam. Inedia denique mifera , & incuria fqualida , tenebris imis abfcondita, cum luce jam tranfegerat . h. e. cum vita jam convenerat, ut eam relinqueret. TRANSJICIO. V. Trajicio. TRANSILIO, & Tranffilio, is, livi , & lii , & lui, a. 4. faltar oltre, paffare faltando, jrsyxXowou , us rwrw¥ •, ultra falio, faltu tranfeo. Plin. l. 9. c. 8. ad fim. Mugilum velocitas retia tranfilit. Plaut. Trucul. z. 1. 38. Illac per hortum tranfilivit ad nos . Liv. l. 3o. c. 25. Neque poterant tranfilire armati ex humilioribus in altiorem navem . Id. J. 1. c. 7. Fama eft , ludibrio fratris Renaum novos tranfiluiffe muros . 0vid. 4. Fa/f. v. 727. tranfilui pofitas ter in ordine flammas. Flor. l. 3. c. 3. ante med. Rex ipfe quaternos fenofque equos tranfilire folitus , vix unum, cum fugeret , afcendit . 4. c. ex uno in alium equum defultoris modo tranfultare , ut ait Livius . “| Translate Ovid. l. 1. ex Pomt. ep. 5. v. 75. Per tantum terræ , tot aquas vix credere poffim , Indicium ftudii tranfiluiffex mei. b. e. tranfiffe , & penetraffe. Au£f. de B. Hifpan. c. 19. Materfamilias de muro fe dejecit , & ad nos tranfiliit. h. e. transfugit. PJin. l. 29. c. 1. ante med. Eadem ætas Neronis principatu ad Theffalum tranfilivit. h. e. ejus ætatis homines , qui aliam Medicorum fe&tam probaverant , Theffalo medico favere , quafi transfugae , coeperunt. Id. 1. 33. c. 2. Ad ornamenta ea ( ufum aureorum anulorum ) etiam fervitute liberati tranfiliunt . Horat. l. 1. od. 3. v. 23. fi tamen impiæ Non tangenda rates tranfiliunt vada . h. e. prætervehuntur, permeant, navigant. & od. 18. v. 7. ne quis modici tranfiliat munera Liberi . %. e. tranfgrediatur , excedat nimis bibendo . Plin. l. 37. c. 6. ad fin. Onyx in gemmam tranflit ex lapide Caramaniæ .Th. e. nomen onychis marmoris tranfit ad gemmam quoque fignificandam . Cic. in Parad. 3. c. 1. Tranfilire lineas. V. Linea in fine. “T Pro omittere , præterire , negligere , filentio tranfire. Cic. 3. de Orat. c. 4o. Ingenii fpecimen eft quoddam , tranfilire ante pedes pofita, & alia longe repetita fumere. forpaffare . Id. 2. Phil. c. 33. extr. Ne ex multis rebus geftis M. Antonii unam pulcherrimam ttanfiliat oratio, ad Lupercalia veniamus. Plin. in Paneg. c. 56. Quid eft enim in principatu tuo , quod cujufquam prædicatio vel tranfilire , vel prætervehi debeat ? ' Ovid. l. 1. ex Pont. ep. 2. v. 145. Nos quoque præteritos fine labe peregimus annos: Proxima pars vitæ tranfilienda meæ .

[ocr errors]

ut in vicinam arborem tranfire , & tradux fieri poffit . Plin. l. 17. c. 23. a med. Oneratis ( traducibus ) vetuftate melius donare tempus , ut tranfilem faciant.

TRANSITANS , antis, chi paffa, particip. frequentativum a tranfiens.

Cic. Attic. l. 5. ep. ult. ante med. L. Tullius legatus ceteroqui abftinens, fed Julia lege tranfitans. Al. leg. tranfita.

[ocr errors]

di , tranfitus, traje&us. Vitruv. l. 9. c. 4. circa med. Donicum idem Sol de eo trigono in aliud fignum tranfitionem fecerit . Ovid. de remed. amor. v. 615. Dum fpe&ant oculi laefos, læduntur & ipfi : Multaque corporibus tranfitione nocent. Cic. in Bruto , c. 16. Tranfitiones ad pleben. b. e. a patricio ordine ad plebejum. Id. 1. de mat. Deor. c. 18. & 37. fub fin. & cap. 39. Tranfitio imaginum . h. e. fluxus, cum aliæ aliis tranfeuntibus fuccedunt. T Saepe eft transfugium, defe&tio , il defertare, ribellione. Liv. 1. 28. c. 15. ad fim. Sed tranfitio fociorum , fuga ut tutior mora videretur, effecit. & cap. 16. Itaque tranfitiones ad hoftem fiebant . Id. /. 27. c. 2o. Exercitus cum tranfitionibus, tum adverfo prœlio imminutus. Id. l. 25. c. 15. Vocare per colloquia ad tranfitionem . Juffin. 1. 1. c. 5. Medorum tranfitionem pollicitus. “J A Rhetoribus tranfìtio vocatur , quæ ut ait Au&. ad Herenn. l. 4. c. 26. oftendit breviter , quid di&tum fit , proponit item brevi, quid fequatur , hoc modo . In patriam cujufmodi fuerit , habetis: nunc in parentes qualis exftiterit , confiderate. Id. 1. 1. c. 9. Tranfitionibus nullis uti. *J Apud Grammaticos eft inclinatio verbi , aut nominis per cafus , aut perfonas. Varr. l. 8. de L. L. c. 59. Et in obliquis cafibus tranfitio erit in aliquam formulam , qua affumpta , reliqua facilius poffunt videri verba , unde fint declinata.

[blocks in formation]

*TRANSITORÍUS, a, 'um , che ferve di paffaggio , tranfitioni inferviens, pervius .. Lamprid. in dlex. Sever. c. 28. Statuas Imperatoribus in foro divi Nervæ , quod tranfitorium dicitur, locavit. ( Aurel. Vi&. de Caefarib. c. 12. de Nerva . Dedicato prius foro , quod appellatur Pervium. ) P. Vi8. de regionib. Urb. Rom. Tranfitorium forum ponit in regione quarta. Di&tum eft ex eo , quod per illud facilis erat tranfitus in alia loca. Sueton. in Ner. c. 31. Domum a Palatio Efquilias ufque fecit : quam primo Tranfitoriám, mox incendio abfumptam reftitutamque, Auream nominavit. fcil. quia per eam tranfitus erat a Palatio in Efquilia. TRANSITUS, us, m. paffaggio, tranfito, paffo , wst/3xris, locus qua tranfiri poteft , & ipfa tranfitio. Cic. 5. Tufcul. c. zo. a med. Ejus- foffae tranfitum ponticulo ligneo conjunxit. Hirt. l. 8. B. Gall. c. zo. Flumine impeditum tranfitum videbat. & cap. 13. Prœlia , quæ ad vada tranfitufque fiebant paludis. Caef. l. 6. B. Gall. c. 6. Erat inter Labienum atque hoftem difficili tranfitu flumem . Plin. l. 6. c. 28. circa med. Inde in montes o&o dierum tranfitus. Id. l. 3. c. 1 1. Qua in Graeciam breviffimus tranfitus . tragitto . Liv. initio 1. 28. Cum tranfitu Hafdrubalis levatæ Hifpaniæ viderentur . Jufin. l. 2. c. 13. Occupare tranfitum maturata fuga jubet. Liv. l. z 1. c. 2o. Dare tranfitum Pœno per agros urbefque fuas. Juffim. l. 1 5. c. ult. Tranfitum inde in Indiam fecit. & lib. 29. c. ult. Prohibere tranfitum. & Tacit. Ann. 1 5. c. 1 o. Tranfitum alicujus arcere. Id. 4. Hif?. c. 19. a med. Arcere tranfitu aliquem. Jußin. l. 1. c. 8. prohibere aliquem tranfitu . Tacit. Ann. 12. c. 13. Capta in tranfitu urbs Ninos. nel paffare, di paffaggio. & lib. 1. Hiß. c. 7o. Tranfitum Alpium parans . & lib. 3. c. 59. Fœda hieme per tranfitum Apennini confli&atus exercitus. Gell. l. 1 5. c. 1 9. Tranfitus in alienam familiam . fcil. per arrogationem . Plin. l. 23. c. 2. Acetum fcillinum tranfitum auditus aperit . Ovid. 4. Met. v. 77. datus eft verbis ad amicas tranfitus aures . Plin. /. 22. c. 24. ante med. Aqua mulfa lenit tranfitum fpiritus . h. e. afperam arteriam , per quam meat fpiritus. Id. l. 1 1. c. 36. Mutationes , & in alias figuras tranfitus. trasformazioni , μετιμορφέσεις . *J De transfugio & tranfitione ad hoftes . ' Tacit. 1. Hiff. c. 76. Eadem formido provinciam Narbonenfem ad Vitellium vertit , facili tranfitu ad proximos & validiores. “T In pi&ura tranfitus eft , ubi unus color finitur, & alius incipit. Ovidius de Iride , l. 6. Metam. v. 65. In quo diverfi niteant cum mille colores , Tranfitus ipfe tamen fpe£tantia lumina fallit : Ufque adeo quod tangit , idem eft. tamen ultima diftant. Plin. l. 35. c. 5. Commiffuras colorum & tranfitus appellaverunt harmogen. Id. l. 37. c. 2. ante med. Circumagentibus fe maculis in purpuram candoremque , & tertium ex utroque ignefcentem, velut per tranfitum coloris. V. Harmoge. <| In dicendo eft tranfitio ab una re perorata ad aliam. Juftin. l. 42. c. 2. Sed quoniam in Armeniam tranfitum facimus , origo ejus paulo altius repetenda eft. Quintil. l. 9. c. 2. a med. Unde etiam venufti tranfitus íunt : non quia tranfitus ipfe fit fchema , &c. Id. /. 7. c. 6. Hinc erit ad alia tranfitus, & divifio , num quifquis, &c. 4| Tranfitus verborum & nominum eft eorum declinatio a prima perfona in reliquas , a re£to cafu ad obliquos . Varr. 1. 8. de L. L. c. 62. Ut appâret in meo , neo , veho : ab his diffimilia fiunt tranfitu , nieas, nes , vehis . & cap. 52. Sic focer, macer , quod in tranfitu fiat ab altero trifyllabum foceri, ab altero bifyllabum macri . Id. J. 9. c. 3. a med. Similitudo, quæ eft in tranfitibus de cafu in cafum . 4J In tranfitu , curfim , obiter, breviter, di paffaggio, &revemente. Quinti}. l. 7. c. 3. a med. Quæ libro quinto leviter in eranfitu attigeram . Id. l. 6. c. 2. Affe&tuum non fimplex natura , nec in tranfitu tra&anda. TRANSITUS, a , um , paffato , particip. paffivum a tranfeo. Liv. l. ... e. 43. Alpes vix integris vobis ac vigentibus tranfitae . Juftin. J. 38. c. 4. a med. Paene operofius tranfitis eorum finibus , quam poffeffis . Manil. l. 2. v. 367. Alterius du&tus locus eft per tranfita figna ... V. Tranfitans - TRÄNSJUGÀTUS, a, um, ultra jugum tranfitus. Pompon. Mela l. ». e. z. fub fin. Athos mons a Xerfe in Grajos tendente perfoffus &ransjugatufque eft , fa&us freto navigabili pervius. Al. leg. tranfna-u garasTRÄNSJUNGO, is, xi , &tum , a. 3. μετιζγυμι , eft in quadriga 1ocum veterinis mutare , ut mulam temonariam facere , quæ præcedere folita fit , vel dextram , quæ finiftra effe folebat. Ulpian. Dig. iib. 21. tit. 1. leg. 38. circa med. Si mula talis fit , ut transjungi non poffit. TRANSLAPSUS, a, um , particip. a trans , & labor : Claudian. l. 1. ,, Eutrop. v. 376. rapit cæli per inania curfum Diva potens, unoque Padum translapfa volatu , &c. h. e. prætervolans. TRANSLATIO, & Fralatio, onis, f. trafporto, traslazione, μεταφορ* , aaus transferendi , traje&tio . Plim. l. 17. c. 1 1. Plantas ex femimario transferre in aliud, operofe praecipi arbitror, licet translatione folia latiora fieri fpondeant . trafpiantamento . & Colutn. l. 3. c. 1o. Etiam feraciffimi palmites translationem faepe reformidant . Varr. I. R. R. cap. 4i. In aliis translationibus videndum , ut quod aransferatur in cacumen habeat gemmam. h. e. infitionibus. Suet. in Ner. c. 9. Translatio domicilii . Cic. 1. Offic. c. 14: Translatio peεὐniarurí* a juftis dominis ad alienos non debet liberalis videri . IIIverr. 6. c. 42. Translatio criminis . il dar la colpa , l' addoffare altrui. 4I Apud Rhetores translatio ,. getw^»\V1;, eft cum ad re„scendum crimen , & declinandum judicium reus aut caufam aut £aaum in alium transfert , ut ait Cic. l. 1. de Invent. c. 1 1. De i„. naulta Quintil. l. 3. c. 6. Hodie vocant exceptionem declinatoviam . V. Præfcriptio . * Item cum verbum in quandam rem .. ...nsfertur ex aliâ , quod propter fimilitudinem re&e videtur poffe

Tonn. IV.

transferri , ut ait Au£. ad Herenn. 1. 4. c. 34. μεταφορά , metafore, ut prata rident , vites gemmant , telum manu fugit '. Cic. de ea multa l. 3. de Orat. c. 38. & fequentib. item Quintil. l. 9. c. 3. V. Metaphora . Cic. loc. cit. c. 41. Verecunda debet efîe translatio. & cap. 38. in f. Translationes audaciores. “I Pro interpretatione ex una in aliam linguam , traduzione , verfione. Quintil. l. 1. c. 4. ( al. 6. ) Quas conjun&iones a plerifque dici fcio : fed hæc ( convin:fio ) ex vv8gora g magis propria translatio videtur . Adde Hieronym. ep. 3 1. al. 99. “I] Translatio dicitur a Grammaticis figura metathefis, qua litterarum ordo mutatur . Diomed. 1. 2. pag. 437. Putfc%. & Donat. de Schematib. pag. 1773. MT De tralatio V. in Traditus in fi.

[blocks in formation]

TRANSLATITIUS, & Tralatitius, & ticius, a, um, qui crebro ex

uno in alium locum transfertur : atque adeo non nuper inventus, , aut novus , fed aliunde fumptus , ut ait Afconius ad Verr. 3. c. 44. extr. ubi Cic. In re tam ufitata fatis eft oftendere , omnes antea jus ita dixiffe, vetus edi&um translatitiumque effe . ld. 5. Attic. ep. ulr. a tned. Cum ego in edi&to tralaticio Tcentefimas me obfervaturum haberem . Gell. l. 3. c. 18. fub fin. Edi&um , quo nunc confules, fervandae confuetudinis caufa , tralaticio utuntur. Sueton. in Aug. c. 1 o. M. Antonius ne publicum quidem & translatitium jus ulla in re fine pa&ione graviffimæ mercedis impertiens. “I Hinc ponitur pro ufitato, vulgari , recepto, folemni, paffim occurrente, vulgo ufurpato , confueto, comune , ordinario , confueto . Petron. in Sat. c. 1 1 o. Intelligebam , me non tralatitia deformitate effe infignitum . Sueton. in Ner. c. 33. in fi. Efferre aliquem raptim translatitio funere . Phaedr. l. 5. fab. 7. v. 24. Dii funt locuti more translatitio. fecondo 'l folito . & Petron. in Satyr. c. 1 13. Nec Giton me aut tralatitia propinatione dignum judicabat. men d' un brindif ordinario , e folito a farfi a tutti . & cap. 1 14. Aut praeteriens aliquis tralatitia humanitate lapidabit . h. e. tumulum lápidibus operiet . Al. leg. tumulabit . & Sueton. ia Ner. c. 7. fub fin. Patronis non tranflatitias , ut affolet , & breves, fed maximas plurimafque poftulatiomes certatim ingerentibus. Plih. l. 9. ep. 37. Translatitia, & quafi publica officia a familiaribus amicis contra ipforum comimodum exigere . Eft qui leg. translativa . Gell. t. 9. c. 9. Verba hercle non translaticia , fed cujufdam nativae dulcedinis. '| Translatitium, , minime novum , ufitatum, c9nfuetum. Cic. Fam. 3. ep. 8. ante med. Hoc vero , ex quo fufpicio nata eft , me exquififfe aliquid , in quo te offenderem , translatitium eft. Plin. l. 1 o. c. 29. Animalium quaedam alicubi non nafci , translatitium : inve&a emori, mirum . Id. 1. 7. c. 3. Tralatitium 'in Egypto eft , & o&avo menfe gigni . Eft qwi leg. translativum . 4T De fcriptione V. in Traditus.

TRANSLATIVE. V. Translatitie . .
TRANSLATIVUS , & Tralativus , a, um , μετατττττιάς , qui transfer-

tur, vel transferri poteft , aut folet . Conftitutio translativa eft illa, in qua caufa pendet, quia a&io non fit iis circumftantiis , quibus facienda eft , ac proinde indiget tranfa&ionis , & commutationis , e. g. Utrum Populus Romanus, an Centum viri de hac re judicare debeant, Utrum cum eo , qui vafa argentea publica de loco privato fuftulerit , furti , an peculatus agi oporteat . Cic. 1. de Invent. c. 8. At cum caufa ex eo 'pendet , quod non aut is agere videtur , quem oportet , aut non cum eo , quicum oportet , aut non apud quos , quo tempore, qua lege , quo crinine, qua poena oportet , translativa dicitur conftitutio , quia a&tio translationis , & conmutationis indigere videtur . Id. l. 2. c. 19. Cum autem a&io translationis, aut commutationis indigere videtur, quod non aut is agit, quem oportet , aut cum eo, quicum oportet , aut apud quos , qua lege , qua pœna , quo crimine, quo tempore oportet , conftitutio translativa appellatur. T Translativa quaeßio, aut caufa apud Quintil. l. 3. c. 6. eodem fere pertinent. “I Translativus, ufitatus , communis, receptus. V. Translatitius.

TRANSLÄTOR , oris , m. qui transfert . Cic. Verr. 7. c. 38. a med.

Verres ille , vetus proditor confulis , translator quaefturae , averfor pecuniæ publicae . b. e. qui cum effet quaeftor ærarius Marianarum partium , pecuniam publicam , Carbonis confulis & exercitus ejus homine ex ærario fumptam , avertit , & ad Sullam transfugiens tranftulit, ut eft apud Cicer. & Afcon. 3. Verr. c. 4. a med. *T interpres. Hieronym. in præfat. in Pfalter. fecundum LXX. in Daniel. c. 4. in præf. in Efdram & Nehem. & epiff. 1ο1. ad Pammach.

[ocr errors]
[ocr errors]

μισ9€¢ , in alium locum latus, tranfve&us. Nep. in Ariftid. fub fin. Pecunia omnis Athenas translata .. Ovid. 13. Met. v. 868. Cumque fuis videor tfanslatam viribus Etnam Pe&ore ferre meo. Plin. l. 19. c. 1 2. Omnia translata meliora grandioraque fiunt , maxime porritrafpiantate. & lib. 6. c. 26. Oppidum translatum ab Dario ad montes . Caef. l. 7. B. Gall. c. 8. in fin. Cum videat omne ad fe bellum translatum . Horat. epod. 1 5. in fin. translatos alio moerebis amores. Ovid. 1 5. Met. v. 419. Deferat ante dies , quam confequar omnia di&is In fpecies translata novas. trasformate. & Tacit. 4nn. 15. c. 26. Legiones in Syriam translatæ. Id. 1. Hijf. c. 13. ReipuE e e z blicae

[graphic]

BIi.a- tura fruftra a Nerone translata , fi apud Othonem relinquereύζ. A. e. Neroni erepta, & alii tranfdita . Vet. Lap. apud Manut. ;„ orthogr. & Gruter. pag. 662. n. 8. Ifdem corporibus tralatis . 2. .. cadaveribus in aliud fepulcrum tradu&is . Plin. l. 18. c. 7. .irca med. Ad verbum translata fententia. tradotta a parola per paroja : ex Græco Latine verfa . Id. l. 3o. c. 1 o. a med. Stellionis nomen in maledi&tum translatum. paffato in parola di maladizione . & Lucan. 1. 1o. v. 1 1 o. Nondum translatos Romana in faecula luxus. Sueton. ih Ner. c. 52. Verfus translati . h. e. tranfcripti , copiati . •J Translata verba, quæ , ut ait Cic. im Orat. c. 27. per fimilitudinem ab alia re , aut fuavitatis , aut inopiæ caufa transferuntur , parole metaforiche , μεταφοριxx . Cic. ibid. Illuftrant orationem quafi ftellæ quædam , tralata verba , atque immutata. *| Translatum exordium eft , quod aliud conficit , quam caufæ genus poftulat : ut fi quis docilem faciat auditorem , cum benivolentiam caufa defiderat? aut fi principio utatur, cum iufinuationem res poftulat . Hæc Cic. 1. 1. de Invent. c. 18. a med. “T De fcriptione V. in Traditus in fine.

TRANSLÀTUS , & Tralatus , us , m. translatio . De tranfve&tione aut pompa, Senec. de Tranquill..£. 1. ante med. Praeftringit animum apparatus alicujus pædagogii , diligentius , quam in tralatu , veftita & `auro culta mancipia. Ita leg. Gronov. alii aliter. Val. Max. l. 2. c. 4. n. 6. Translatum antea Pœniceis indutum tunicis , M. Scaurus exquifito genere veftis cultum induxit . h. e. ludionum turbam , quae in fcena fæpius ante fpe£tatorum oculos traducitur , velut in pompa fit.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

tranfeo . Lucret. l. 4. v. 3o8. Ufque adeo e fpeculo in fpeculum tralucet imago . Supra dixerat verf. 3o2. Fit quoque , de fpeculo in fpeculum ut tradatur imago . “I Item trafparire , tralucere , Σrzowivw , lucem tranfmitto, pelluceo. Ovid. 4. Met. v. 354. In liquidis translucet aquis , ut eburnea fiquis Signa tegat claro , vel candida lilia vitro. Plin. l. 17. c. 14. circa med. Translucens fiffura . Colum. l. 4. c. 29. circa med. Nifi cortex cortici fic applicetur, ut nullo loco transluceat , nequit coalefcere . h. e. rimam habeat, qua lux tranfeat. Plin. l. 6. c. 17. ante med. de ferico. Tam longinquo opere petitur , ut in publico matrona transluceat . Id. l. 37.Tc. io. ad fin. Selenitis ex candido translucet melleo fulgore . Id. l. 36. c. 26. ad fin. Vitris in candido translucentibus. Id. l. 37. c. 1o. a med. Gemma nigerrimo colore translucens. w

[ocr errors]

diafano , δι ἀφxvo; , qui ita lucet, ut vifum tranfmittat , pellucidus. Plin. l. 37. c. 9. a med. Translucida cryftallus . Id. l. 1 1. c. 37. fe&. 55. extr. Membrana vitri modo translucida . Id. 1. 37. c. 5. ante med. Smaragdi denfi , nec e liquido translucidi . & cap. 4. Translucidus color . & cap. 1 o. ante med. Gemma candore translucido. “I Metaphorice Quintil. in prooem. l. 8. a med. Cultus muliebris & luxuriofus non corpus exornat , fed detegit mentem . Similiter illa translucida & verficolor quorundam elocutio res ipfas effeminat, quæ illo verborum habitu veftiuntur.

[ocr errors]

qui trans mare eft , vel petitur. Plaut. Moßell. 2. 2. 66. Ego tranfmarinus hofpes fum Diapontius. Cic. 7. Verr. c. 18. Privatim autem nec proficifci quoquam potes , nec arceffere res tranfmarinas ex iis locis, in quibus tibi habere , mercari nihil licet. Id.3. de Orat. c.33. Quid enim M. Catoni praeter hanc politiffimam do&rinam tranfmarimam , atque adventitiam defuit ? h. e. præter Jurifprudentiam . Nam Romani petivere leges trans mare per tres legatos a civitatibus Græciæ , ut patet ex hiftoria legum XII Tabularum . Quintil. l. 7. c. 3. ad fin. Tranfmarina peregrinatio.

TRANSMEABILIS, le, adjeâ. qui tranfmeari poteft . Aufon. in gra

tiar. a8. c. 35. extr. Spatio non tranfmeabili.

TRANSMEATORÍUS, a, um, ad tranfmeandum aptus . Tertull. ad

verf. Valentin. c. 27. Chriftus delatus in Virginem tranfmeatorio potius, quam generatorio more .

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1. 1. c. z6. fub fin. Tranfmiffum per viam tigillum. Sueton. in Calig. c. zz. fub fin. Super templum Augufti ponte tranfmiffo , Palatium Capitoliumque conjunxit. “I - tranfa&us, præteritus , paffato. Lucan. 1. 7. v. 2 12. Attonitique omnes veluti venientia fata , Non tranfmiffa, legent . Plin. l. 8. ep. 1 1. Incipit ( eger ) refici, tranfmiffumque diférimen convalefcendo metiri . Stat. l. 1. filv. 4. v. 124. nemo modum tranfmiffi computet aevi. Claudian. de conful. Mall. Theod. v. 141. Nec tibi fufficiat tranfmiffae gloria vitæ . “J prætermiffus, omeffo, lafciaro fuori, o da parte . Tacit. Ann. 16. c. i z. Junius menfis tranfmiffus , quia duo Torquati ob fcelera interfe&ti infauftum nomen Junium fecerant. Adde lib. 4. c. 55. TRANSMITTO , & Tramitto , is , ifi , iffum , a. 3. mandar di là, mandar oltre , trafmettere , 3 txráviro , de loco ad locum mitto , ultra mitto . Plaut. Epid. 1. 2. 52. & 3. 4. 27. Mihi ut illam tramittas : argentum accipias. Paul. Dig. lib. 1 1. tit, 4. leg. 4. Ad officium proconfulis comprehenfos fugitivos tranfmittere . Tacit. Ann. 1 3. c. 55. Tranfmittere pecora & armenta in campum . fcil. pafçendi caufa. Flor. l. 4. c. z. ad fin. 1'rimum de Gallia triumphum tranfmiferat Rhenus , Rhodanus , Oceanus. “I Item transferre. Colum. l. 7. c. 8. a med. de cafeo. Cum tranfmiferint in formas coa&tam materiam . Juflin. l. 36. c. 4. extr. Afia Romanorum fa&a , cum opibus fuis vitia quoque Romam tranfmifit. Liv. l. 2 1. c. zo. Ne in Italiam tranfmittant Galli bellum . Tacit. 2., Ann. c. 38. Urgere modeftiam Senatus : eandem vim in me tranfrmittere. * Item tradere . Sil. l. 7. v. 383. Alloquitur juvenem , cui mos tramittere figna , Et belli fummam, primafque jubebat habenas . Plin. 1. 8. ep. 18. Haec hereditas tranfmittenda erat filiae fratris. "I Cum infinito Stat. l. 3. filv. 3. v. 78. & longo tranfmittit habere nepoti . Simile eft illud Virg. 9. Æn. v. 362. dat habere nepoti . & lib. 5. v. 263. donat habere viro. 4] Item tranfvehere , trajicere , trans mare , aut flumen navibus , aut ponte tranfducere , condurre di là, trafportare . Vellej. l. 2. c. 51. Mare præfidiis claffium fepferat , quo minus Cafar legiones poffet tranfmittere . Liv. 1. 28. c. 5. fub fin. Inde claffem in Eubœam ad urbem Oreum tranfmittunt. *| mare , aut fumen tranfmittere , trajicere , paffare, 8, zrx&y. Liv. l. 2 1. c. 2o. extr. Satis conftante fama , jam Iberum Poenos tranfmififíe . Tacit. 1 5. Anm. c. 7. & Plin. l. 8. ep. 8. Euphratem ponte tranfmittebat . Cic. 16. Attic. ep. 6. Duo finus fuerunt , quos tramitti oportet : utrumque pedibus æquis tranfmifimus. Id. 1. 2. de nat. Deor. c. 49. Grues loca calidiora petentes , maria tranfmittunt. Sil. l. 14. v. 2o. de freto Siculo . Sed fpatium , quod di{ociat confortia terrae , latratus fama eft , & matutinos volucrum tramittere cantus. “T Sæpe hoc fenfu abfolute adhibetur . . Cic. Attic. /. 8. ep. 1 3. Si na&us hic effes Cnaeum noftrum , fpes dubia pacis : fin ille ante tranfmififfet , exitiofi belli metus, Jd. /. 16. ep. 7. Cum a Leucopetra ( inde enim tranfmiferam ) ftadia CCC proçeffiffem , reje&us fum auftro vehementi . Liv. l. 25, c. 31. ad fin. Otacilius cum quinqueremibus LXXX Uticam ab Lilybæo tranfmifit. 1d. 1. 42. c. 7. Ex Corfica fuba&ta Cicerejus in Sardiniam tranfmifit. Id. l. 2 1. c. 5 1. Hoftes jam tranfmiferant ad vaftandam Italiæ oram . Id. l. 3o. c. 24. Centum onerariae naves in Africam

tranfmiferunt. *j Tranfmittere ad aliquem, transfugere . Vellej. 1. 2. c. 48. Domitius maximo & præcipiti periculo tranfmifit ad Czfarem . ' Eft etiam ultra ire , tranfcurrere , fcorrer oltre ,

paffare correndo . . Lucret. l. z. v. 326. & Virg. 4. /En. v. 134. cervi tranfmittunt curfu campos . Stat. l. 9. Theb. v. 239. & Sil. l. 4. v. 347. fluvium tranfmittere nando. Id. l. 8. v. 534. tramittere faltu murales foffas. *J Metaphorice tranfmittere difcrimen apud Plin. 1. 8. ep. 1 1. eft evadere. “I Item fuperjacio , jaciendo fupero, aut tranfcurro. Ovid. 4. Met. v. 7o8. quantum Balearica torto Funda poteft plumbo medii tranfmittere cæli . Stat. 6. T4eb. v. 677. tranfmittere flumina difco . . Plin. l. 28. c. 4. Cum quis te&um, in quo fit gravida, tranfmiferit lapide , vel mifili. •I Item tranfitum dare . Colum. l. 12. c. 5o. Cannas diligenter fpiffe te&las injicito, ita ut ne baccam tranfmittere queant. Id. l. 1. c. 6. ad fin. Pifcinæ exftru&um pavitumque folum habeant , ne humorem tranfmittant . Plin. l. 16. c. 1 o. a med. Abies folio pinnato denfa, ut imbres non tranfmittat . Id. l. 9. c. 22. Lacus Benacus Mincium amnem tranfmittens . Id. 1. 1 3. c. 12. circa med. Charta tranfmittens

litteras lituræ metum affert . Id, 1, 18, c. 1 1. fub fin. Cribrum an

« НазадПродовжити »