Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]

$tri , accipitur ab eo, qui corrumpitur: recipitur, id eft promitti

[ocr errors]
[ocr errors]

4. e. fecernit , feparat. & lib. i. e. 8. a med. Qui a rerumpublicarum a&tibus fe fequeftrant.

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

velut quædam vellera molientes , ex lanugine & liquore mixtam $ubtilitátem tenerrimam pe&unt , mentefque fubtemina, conficiunt fericum, ad ufus antehac nobilium , nunc etiam infimorum fine ulla difcrétione proficiens. Hæc Ammian. V. Sericas. Plin. in proæm. Jib. 1 2. Caedi montes in marmora, veftes ad Seras peti. Virg. 2. georg. verf. 1 z 1. Velleraque ut foliis depe&tant tenuia Seres. Ubi Servius : Alii depe&#at legunt: quod fi eft , Seres pofuit pro Ser , ficut trabes pro trabs. Sic Lucanus ( lib. 1. v. 19, ) Sub juga jam Seres, jam barbarus iffet Araxes. Haec Serv. fed nihil prohibet , Seres apud Lucan. effe plur. numeri . Senec. ep. 9o. ante med. Poffe mos habitare fine marmorario fabro : poffe nos veftitos effe fine ' commercio Serum . Ovid. 1. Amor. el. 14. v. 5. de capillis . erant tenues, & quos ornare timeres : Vela colorati qualia Seres habent. Senec. in Herc. Oet. v. 666. Quae Phoebeis fubditus Euris Legit Eois Ser arboribus. Aufom. Edyll. 12. in monofyll. de Hiffor. v. 24. Vellera depe&tit nemoralia veftifluus Ser. Adde Propert. l. & el. 3. v. 5. Horat. l. 1. od. 12. v. 56. &c. Lucan. l. 'io. v. 142. Sil. lib. 17. v. 596. Petrom. in Satyr. c. 1 1 9. Juvenal. fat. 6. v. 4o2. Claudian. in conful. Prob. & Olybr. v. 179. & de IV. conful. Honor. v. 257. * & Sidon. carm. 5. v. 41. *| Illud Lucani l. 1 o. v. 292. de Nilo. Te vident primi, quærunt tamen hi quoque Seres : doélorum ingeuia valde tórquet : Sunt enim Nili fontes in Africa : Serum fedes in Afia orientali. Palmer. putat Seres a Lucano pro Ethiopis pofitos effe. SERA , ae, f. ftanga da cbiudere gli ufci , chiaviffello, catenaccio, chiufura , ferratura, μοχλές , αλέωρον , repagulum , fuftis, qui opponitur claufis foribus, ut Fef?. in Referare definit : 'Pacuv. ibid. Nunc pandite valvas, removete feras. Ovid. 2. Amor. el. 1. v. 27. Carminibus ceffere fores: infertaque pofti , Quamvis robur erat , carmine vi&ta fera eft. & lib. 1. el. 6. v. 24. excute pofte feram . Id. 1. Faß. v. 265. Et jam contigerant portam , Saturnia çujus Dempferat appofitas infidiofa feras. Id. 2. de ar. am. v. 636. Et centum duris poftibus adde feras. Tibull. l. 1. el. 2. verf. 6. Clauditur & dura janua fulta fera. Juvenal. fat. 6. v. 346. Pone feram , cohibe : fed quis cuftodiet ipfos Cuftodes? Petron. im Satyr. c. 16. Sera fua fponte delapfa cecidit , reclufaeque fubito fores. $] Ex his facile colliges , non fuiffe feram , ut nunc , clavis affixam poftibus aut valvis, fed exermptilem , & quæ apponeretur, ac removeretur. Sic Varro l. 6. de L. L. c. 6. extr. Serae , quibus remotis fores panduntur. & Fe/?. in Adferere ducit a fero , is , quia foribus admota opponitur defixa poftibus, quemadmodum ea , quæ terræ inferuntur. Alii ducunt a arę ( extrita fubjun&iva diphthongi ) catena , aut funis , quia his olim fores firmabantur. *] ' Una eademque res effe videntur peffulus, repagula, fera . Sed videntur peffuli minores effe , quam illa: pefïuli fæpe ferrei : illa lignea. Repagulorum ufus erat etiam in aliis rebus : peffuli & feræ in folis foribus . V. Salfnaf. in Exercit. Plin. p. m. 924. & fequentib. •J In illo Sili; 7. 1 3. v. 252. Obnixi torquent obices , munimina feræ : Al. leg. fera , aut ferrea . Nam fera conftanter primam corripit . SERÄNUS , Serranus, & Saranus ( tot enim modis fcribitur in lapidib. numis, & libr. ) cognomentum M. Atilii Reguli, a ferendo du&tum , quod in agro fua manu femen fpargenti, qui miffi erant , confulatum, vel di&taturam detulerunt. Alii ducunt a Sarrano, vel - Sarano Umbriae oppido. Cic. pro Rofc. Amer. c. 18. Val. Max. l. 4. c. 4. n. 5. Plin. l. 18. cap. 3. a med. & Servius ad illud Virg. 6. Æm. v. 845. vel te fulco, Serrane , ferentem. Claudiam. l. 1. in * Rufin. v. 2o2. Sudabatque gravi conful Serranus aratro. Id. de IV. conful. Honor. v. 414. Sordida Serranus flexit di&tator aratra . In numis Patini legitur Sar. SERAPEUM, & Serapium', ii , n. Σspzτ§o, templum Serapis. Tertull. in Apolog. cap. 18. fub fin. & de Spe&ac. c. 8. ad fim. Lamprid. in Alex. Sever. c. 27. & Ammian. l. 2 2. c. 16. ( al. 41.) ubi in tantum hujus templi Alexandriæ magnificentiam extollit, ut uni Capitolio concedat. SERÄPHIM, n. plur. indeclin. unus es ordinibus fupremæ Hierarchiæ Angelorum . Vox eft Hebraica , a Nngy affit , incendit , quia a

[ocr errors]
[ocr errors]

novem cubitorum. Macrob. loc. cit. Ex his apparet, Serapis & Solis unam effe naturam . Spartian. im Severo , c. 17. Propter religionem dei Serapidis. Infcript. apud Gruter. pag. 85. n. 4. Pro faiute Imp. Caefar. M. Aur. Antonini Aug. voto fufcepto dei magni Serapidis templum , &c. & n. 8. Deo iiivi&o Serapi `fervatori, &c.

[ocr errors]

dixi*. "] Secundam corripiunt Prudemt. l. 2. adverf. Symmach. v. 53 1. Nil potuit Serapis deüs , & latrator Anubis. Martian. Capell. 1. 2. pag. 43. Te Serapim Nilus , Memphis veneratur Ofirim. Adde Paulim. Nolan. in Nat. XI. S. Fel. edit. Murator. verf. 1 oo. *) Scribitur & Sarapis , Σxygris. & præfert Daufqu. SERAPIUM . V. Serapeum. SERARIUS PORCUS, a fero la&is di&us , quo pafcitur. Cato R. R. c. 1 5o. Porcos ferarios in oves denas fingulos pafcat. Al. leg. fe8arios . quod non videtur hic locum habere. Quin & apud Plaut. Capt. 4. 2. 4o. Qui petroni nomen indunt verveci fe&tario: quidam malunt legi ferario , quod vervecem venalem ut emptoribus lanii commendent, prædicent teneræ carnis effe , & fero faginatum. SERENÄTOR, oris, m. epithetum Jovis ferenum cælum inducentis. Apul. de Mundo fub fin. Dicitur & fulgurator, & tonitrualis , & fulminator , item ferenator. Infcript. apud Gud. pag. 3. n. 8. & 9. Jovi O. M. fereuatori facrum . Adde pag. 4. m. 1. 2. 3. 5. & 6. * Apud Gruter. pag. 23. n. 1. & pag. 77. n. 6. & pag. ioo9. n. 9. habetur, Jovi fereno. SERENÄTUS, a, um, ferenato, fereno, 39;t«ru.£'yos , ferenus fa&tus. Sil. l. 1 2. v. 637. Ecce ferenato clarum jubar emicat axe, Purgatufque nitet difcuffis nubibus æther. & verf. 665. Læta ferenat? facies aperitur Olympi. “I Translate Sil. l. 5. verf. 181. Dona. ferenato referas folemnia Phoebo. b. e. placato. Venant. Fortun. l. 6. carm. 4. v. io3. Blanda ferenatum circumdant gaudia vultum. rafferenato. SERENIFER, a, um , αλόγηγενετ»;, ferenitatem inducens. Avien. in pbænom. Arat. v. 988. Axé fereniferi defcendit fol Aquilonis. Adde in Prognoff. v. 414. SERENITAS, atis, f. fereno, tempo chiaro , ferenità , o%3}a , £v?/z , fudum, ferenus aer. Cic. 2. de Divin. c. 45. Tum ferenitas, tum perturbatio cæli. Liv. l. 2. c. 62. Adeo tranquilla ferenitas reddita , ùt , &c. Au&. B. Hifp. c. 29. Diei folifque ferenitas. Plin. l. 18. c. ult. ante med. Autumni ferenitas ventofam hiemem facit. Colum. in fin. c. 1. l. 3. Vinea imbribus magis , quam ferenitatibus offenditur. Plin. fub fin. l. 18. Grues filentio volantes ferenitatem præfagiunt. Id. l. 1 o. c. 67. Salamandra magnis imbribus proveniens , & ferenitate deficiens . 4] Translate Liv. l. 42. c. 62. Modum imponere fecundis rebus, nec nimis credere ferenitati præfentis fortuiiae. profperità. Senec. 3. de Ira, c. 25. fub fin. Omnia licet facias , Fortuna , minor e§, quam ut ferenitatem meam obducas. h. e. animi tranquillitatem. “J Adulatio Principibus ferenitatem tribuit. Infcript. apud Gruter. pag. 286. n. 2. Maximo Principi indulgentiffimo Domino Valenti triumfatori femper Aug. & D. Herculi Sacrum C. Cejonius Rufius Volufianus Serenitati ejus dicatus. Veget. fub fin. l. 3. de re milit. Sagittandi peritia , quam in ferenitate tua Perfa miratur . SERENO, as, avi , atum , a. 1. inferenare , rafferemare, ferenare, pt : , feremum & clarum reddo. Cic. in Urania , /. I. de Divin. c. 1 1. Luce ferenanti vitalia lumina liquit. Virg. I. AEm. v. 259. Vultu , quo cælum tempeftatefque ferenat. Claudian. de Apono , v. 36. Glaucaque fumiferæ terga ferenat aquæ. rifchiara. * Tranf]ate Virg. 4. Æn. v. 477. & Nemefiam. Ecl. 4. verf. 16. Confilium vultu tegit, ac fpem fronte ferenat . h. e. vultu tranquillo fpem oftentat .TStl. l. 1 i. v. 368. tum reddere fe fe Feftinant epulis , & triftia fronte ferenant . Th. e. læta in fpeciem fronte triftitiam difcutiunt. Plin. l. 2. c. 6. Sol caeli triftitiam difcutit , atque etiam humani nubila animi ferenat. Stat. 2. Theb. v. 55. fufca volucer deus obfitus umbra Exfilit ad fuperos infernaque nubila vultu Difcutit , & vivis afflatibus ora ferenat. Senec. in Agam. verf. 519. quifquis es, nondum malis Satiate tantis, cælitum, tandem tuum Numen ferena. %. e. fleéte , & propitium praebe. Star. 1. Achill. v. 1 2o. properatque dapes, largoque ferenat Igne domum . /. e. illuftrat , & quodarnmodo lætificat. SERENUS, a, um , fereno , inferenato , o%pio; , £v' tos , clarus, purus, fine nubibus, tranquillus . Enn. apud Cicer. /. 2. de Divin. c. 39. Cum tonuit lævum bene tempeftare ferena. Horat. epod. 1 5. verf. r. Nox erat, & cælo fulgebat luna fereno . Virg. 5. /En. v. 1 o4. lux ferena. & lib. 6. v. 7o7. æftate ferena . Id. I. Georg. v. 34o. ver ferenumi. Ovìd. 6. Faj?. v. 7 18. ftella ferena. P/in. l. 17. c. 24. ante med. Aer immotus & ferenus . Virg. Æn. 8. v. 528. Arma inter mubem , cæli regione ferena, Per fudum rutilare vident. Id. i. Georg. v. 426. ferenâ mox . Senec. in Thyeff. v. 263. dies ferenus. Id. Oedip. v. 25o. Sol fereni maximum mundi decus. Phaedr. 1. 4. fab. 16. v. 5. Faciem ad ferenam fubito mutatur dies . \ irg. in fin. 5. Æn. O nimium caclo, & pelago confife fereno! mar fran 7rai'o. & Martial. l. 4. epigr. 64. Cælo perfruitur fereniore . $f fcrenunv abfolute , ferenità , fereno , ferenata. Cato R. R. c. 156. Ponito pocillum in fereno no&tu. al fereno . & Plin. l. 1 I. c. 24. ad fin. Aranei fereno texunt, nubilo texunt. Liv. l. 37. c. 3. Nurfiæ fereno fatis conftabat nimbum ortum . Sueton. im Aug. c. 95. Repente liquido ac puro fereno, circulus ad fpeciem cæleftis arcus orbem fo1ìs ambiit . Val. Flacc. 1. 1. v. 332. Nec de te credam noftris ingrata ferenis. Lucan. l. 1. v. 33o. Fulgura fallaci micuerunt creb:a fcreno. Stat. 1. 3. filv. 1. v. 81. laefique fides reditura fereni. Si!. l. 5. v. 58. nitidum ferenum . Virg. I. Georg. v. 393. foles & aperta ferena. Sil. l. 12. v. 3. blandifque falubre Ver zephyris trepido mulcebat rura fereno. “I Seremus , ferenitatem inducens , ficcis , fecco, afciuto : quia ferenitas ficcitatis caufa eft. Plaut. Merc. $. z. 35. Hic favonius ferenus eft , iftic aufter imbricus . Virg. 1. Georg. Σ. 461. unde feremas ventus agat nubes. *] clarus , lucidus . Plin. 1. 9. c. 35. de margaritis. Inde nubilum trahi colorem . aut

pro claritate matutina ferenum. Martial. l. 6. epigr. 42. Aqua canO 2 dida,

[ocr errors]

focum vernae. Perf. fat. 1. v. 19. vox ferena. 47 Translate eft quietus, tranquillus , laetus. Lucret. lib. z. v. 1o92. Quae placidum degunt aevum , vitamque ferenam . Sil. lib. 14. verf. 8o. tra&tare feréno imperio vulgum. Cic. 3. Tufcul. cap. 15. de Socrate . . Nec vero ea frons erat , quae M. Craffi illius veteris , quem fcmel ait in omni vita rififfe Lucilius ; fed tranquilla & ferena. Ovid. 2. px Pont. ep. z. v. 65. Cumque ferenus erit , vultufque remiferit iljos , Qui fecum terras imperiumque movent. Id. 1. Triff, e/, 1. v. 39, ferenus animus . & eleg. 9. verf. 4o. At mea funt proprio quamvis moeftiffima cafu , Pe&ora procefTu fa&ta ferena tuo. mi s' è yallegrato il cuore . & lib. z. ex Ponto , ep. 1. v. 5. Tandem aliquid, pulfa curarum nube, feremum vidi. Sil. l. 7. v. 461. pacemque ferenis Comdifcens oculis ibatj. %. e. mitibus , placidis. de Pallade loquitur. Juftin. /. ult. c. 2. ferena lætitia. “I [tem profper, felix , Ovid. 1. Triff. el. 5. v. 27. vultu ridet Fortuna fereno. Sil. 1. 1 3. v. 53. Sed current albufque dies , horæque ferenae . Id. l. 8. v. 546. Capua rebus fervare ferenis Inconfulta modum . ^I Serenus eft epithetum Jovis , qui femper lætus & felix , nulla triftitia turbatur , & ferenam cæli fedem habitat . Imfcript. apud Murator. pag. 1978. m. 3. & V. Serenator. Hinc Martial. l. 5. epigr. 6. & lib. 9. epigr. 25. ferenum Jovem appellat Domitianum . Hinc Imperatores fereniffimi di&i . Juftiniam. lib. 5. Cod. tit. 4. leg. 23. a med. Etfi non fereniffimo Principi fupplicaverint . SERENUS, i. Q. Serenus Sammonicus, medicus, fcripfit heroico carmine de variis morborum curationibus, quæ exftant , non ineleganter. Occifus eft a Caracalla , inter cœnandum , ut narrat Spartian. in Carac. c. 4. Carus fuit Severo , & Gordiano majori , ut eft apud Capitol. in Gordian. junior. c. 18. “I Filium habuit eodem nomine , qui Gordiani junioris præceptor fuit , Id. ibid. SERES. V. Ser . SERESCO, is , n. 3. feccarfi , afciugarff, £wyoivou, *a , ficcus fio : quafi jèrenefeo, ideft ferenus fio , quoniám ferenitas ficcâ eß. Lucret. i. 1. v. 3o5. Denique fußifrago fufpenfae in litore veftes Uvefcunt, eædem difpanfae in fole ferefcunt . T Serefco a ferum , prima longa , in ferum abeo, Plin. l. 1. c. 41. Omne autem lac igne fpiffatur , frigore ferefcit. Al. aliter leg. SERGIÄNUS, a , um . Sergiana olea a. Caton. R. R. c, 6. Varr. l. I, R. R. c. 24. & Macrob. fub fin. l. 2. Saturn. enumeratur inter varia oleärum genera . Plin. l. 1 5. c. 5. eundem Catonis locum recituus , & Colum. /. 5. c. 8. & Pallad. in Februar. tit. 18. Sergiam vocant. Unde nomen habeat , incompertum : fortafîe a quodam Sergio fatore & cultore . Plin. l. 1 5. c. 3. Sergia, quam Sabini regiam vocant . SERGIUS , a, um. De Sergia olea V. vocem præced. 4I Sergia Trinus Romana , una ex Rufticis, a Gente ejufdem nominis di&ta fuiffe videtur . Afcon. in orat. pro C. Cornelio , fub. fin. Nam duæ folae Tribus eum , Sergia & Quirima damnaverunt. Adde Legem de aquaed. apud Frontin. artis. 1 29. & Infcript. apud Gruter. pag. 3o7. n. 5. Diis Manibus. O&avius Junius Juni F. Sergia Fauftinianus Ameria VII. Vir Epulon , &c. Adde pag. 1 o7. m. 3. & alias infuper multas, in quibus Ser fcriptum eft. “T Mira quædam de virtute militari M. Sergii Sili , vel Silonis narrat Plin. l. 7. c. 28. De luxu & gula C. Sergii Oratæ Macrob. l. z. Saturna!. c. 1 1. Val. Max. l. c. 1. n. 1. & Plin. l. 9. c. 54.

[ocr errors]

oblougum « ventriofum , variae magnitudinis , vino, oleo, aliifque rebus contiuendis ac fervandis. Cum de vinariis fermo eft , funt ieriae doliis minores. Varr. /. 3. R. R. c. 2. ante med. Vafa vindemiatoria, aut ferias olearias , aut trapetas . Colum. lib. 1 2. c. 18. circa med. Dolia & feriae , ceteraque vafa ante quadragefimum vindemiae diem picanda funt . Terent. Heaut. 3. 1. § 1. Relevi omnia dolia , omnes ferias . Ulpian. Dig. lib. ult. tit. pænult. leg. 2o6. Si frumentum in feriis condatur. Colum. l. 12. c. 53. fub fin. In feriam fubfternitur fal , deinde offulæ carnis fpiffe componuntur , & alternis fal ingeritur . fed cum ad fauces feriæ perventum eft , &c. ( De his inteuigendum illud P/auti Capt. 4. 4. 9. Cocum percontabatur , poftent ne feriæ fervefcere. ) & Paliad. in Mart. tit. 1o. ante med. Zle malis Punicis fervandis. In feriola cui ad medium aqua mittatur , fufpenduntur mala , ne humorem tangant : & feria clauditur , ne ventus irrumpat. colum. 1. 12. c. 28. In ferias fingulas, quæ fint amphorarum feptenum , &c. Liv. l. 24. c. 1 o. In vico Iftrico fontem fub terra tanta vi aquarum fluxiffe , ut ferias , doliaque , quae in eo loco erant, provoluta , velut impetus torrentis tulerit . Perf. /at. 2. v. 1 1. o fi Sub raftro crepet argenti mihi feria dextro Hercule. Lamprid. in Heliogab. c. 6. ad fin. Penetrale facrum Veftae eft auferre conatus : cumque feriam, quafi veram , rapuiffet , atque in ea nihil reperiffet , applofam fregit. - SERIC ARIUS, a , um , ad fericum pertinens. Infcript. apud Reinef. claff. 1 1. n. 25. M. Aurelius Flavianus negotians fericarius. Adde aliam apud Fabrett. cap. 1o. n. 345. In utraque fricarius fcriptum eft , ut & apud Donium claff. 8, n. 85. fed in alia apud Murator. pag. 1946. m. 3. fericaria , & apud Fabrett. c. 1 o. m. 346. fericarii. Sunt autem fericarii, qui in ferico negotiantur , vel opus faciunt . SER! CÄTUS , a , um , vefljto di feta , rwpiwopápos , indutus ferico. ' Sueto .. in Calig. c. 52. Armillatus in publicum proceffit , aliquando fericatus , & cycladatus. SERICÉUS, a, um , fericus. Flor. lib. 3. c. 1 1. a med. figna auro , ` feri ceifque vexillis vibrantia. §ERICHÄTUM, i., n. genus arboris odoriferae , cujus nomen tantum gognitum eft moftro orbi , inquit Plin. /. 1 z. c. 21.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]

de Tarquinio Prifco, qui bis ad indicatum librorum quorundam pretium riferat , tertio ( lib. 1. c. 19. ) Ore jam ferio , atque attentiore animo fit. Cic. 1. 0ffic. c. 29. circa med. Ludo & joco uti quidem licet , fed ficut fomno & quietibus ceteris, tum cum gravibus feriifque rebus fatisfecerimus. & cap. 37. a med. Si de rebus

feriis loquatur , feveritatem adhibeat ; fi jocofis leporem . Terent.

Eun. 3. 3. 7. Rem feriam agere cum aliquo . Plaut. Parm. a. z. v. S 1. Res ferias omnes extollo ex hoc die in alium diem . & 5. 3. 3o. Opinor, quod ego , dixi per jocum , id eventurum effe & feverum , & ferium . & 5. 5. 41. Si quid per jocum dixi , nolito in ferium convertere . Horat. in ar. Poet. v. 1 o7. & Tibull. l. 3. eleg. 6. v. 52. feria verba . Plin. in Paneg. c. 82. extr. feriæ curæ . q uintil. 1. 6. c. 3. Vituperatio fi gravius pofita fit , feria eft , fi ievius , ridicula. Gell. l. 5. c. z 1. Homo do&rina feria , ac nihil de verbis laborante . Plin. in Paneg. c. 54. feria carmina. Sueton. in Calig. c. 32. Sæpe in confpeétu couniffantis feriae quaeftiones per tormenta habebantur. Afran. apud Non. loc. cit. Non ego te novi triftem fervum ( al. torvum ) ferium . foffenuto . & Quintil. declam. 1 5. c. 3. ad fin. Incipis agere ferium , gravem, & declam. 19. Serii & graves affe&us . & Plin. l. 4. ep. 25. Quid hunc putamus domi facere , qui in tanta re , tam ferio tempore tam fcurriliter ludat ? %. e. tempore fuffragii ferendi in Comitiis. Sic Id. ia Paneg. c. 49. ferias diei partes opponit remiffioribus. *' Seria abfolute, res feriæ . Cic. 2. de Fim. c. 26. Quicunm joca , feria , ut dicitur , quicum arcana , quicum occulta omnia. Sallu/f. in Jug. c. 1 o 1. Joca atque feria cum humillimis agere . Horat. l. 1. fat. 1. v. 27. Sed tamen amoto quæramus feria ludo . Ovid. 1. Triff. el. 8. v. 31. Quid, nifi tot lufus , & tot mea feria noffes , Tot noffem lufus , feriaque ipfe tua ? Id. 5. Faß. v. 34 1. Nulla coronata peraguntur feria fronte . Tacit. 2. Ann. c. 1 3. Per feria , per jocos laudare aliquem . Id. de Germ. c. 24. Aleam ( quod mirere ) fobrii inter feria exercent. . SERMO , onis , m. parlare, difcorfo, ragiomamento, λ6yo;, oratio , locutio: a fero , is , ne&o ; vel ut Varro l. 5. de L. L. c. 7. circa med. docet, a ferie , quæ & ipfa a fero eft . Sermo enim , inquit , non poteft in uno homine effe folo , fed ubi oratio eft cum altero conjun&a . Hinc Plaut. Mil. 3. 1. zo5. fermones ferere . & Virg. 6. Æn. v. 16o. Multa inter fefe vario fermone ferebant. Cic. 1. Offic. c. 37. Sermo in circulis, difputationibus , congreffionibus familiarium verfatur, fequitur etiam convivia. *J Significat autem orationem folutam & familiarem, & translatitiam , collocutionem , dialogum : & opponitur verfui , atque orationi elaboratæ, & forenfi. Cic. 1. Fam. ep. 9. Hac me mente fuiffe , tu in noftris fermonibus, & collocutionibus vidifti . V. Collocutio. Varr. apud Non. c. 4. n. 377. In argumentis Cæcilius palmam pofcit , in ethefim Terentius, in fermonibus Plautus. h. e. in collocutionibus perfonarum , & dialogis. Cic. 2. de Orat. c. 8o. Narratio diftin&ta perfonis, & interpunéta fermonibus. & cap. 73. Cum mihi fermo cum Craffo effet de te inftitutus. & cap. 2. Ut eum fermonem , quem illi inter fe de his rcbus habuiffent, mandarem litteris. Id. de Amic. c. 1. & lib. 1. de Orat. c. 24. Memini in eum fermonem illum incidere, qui tum fere omnibus erat in ore. Id. 1. de Orat. c. 2 1. circa med. Infperanti mihi cecidit , ut 'in iftum fermonem delaberemini. Id. in Vatin. c. 1. a med. Nullum tibi omnino cum Albinovano fermonem ulla unquam de re fuiffe . Id. pro Flacc. c. 6. Sermo eft tota Afia diffipátus, Pompejum contendiffe , &c. Id. 7. Attic. ep. 23. Mihi venit in mentem , multum fore fermonem, me judicium jam de caufa publica feciffe. che f dirâ affai , &c. & epif?. 3. ia fin. Sed hæc coram. nam multi fermonis funt. bifogna parlarne a lungo. & lib. 1. ad Q. Fr. ep. 1. c. antepenult. Primus annus habuit de hac reprehenfione

plurimum fe monis. f, parlà moltiffìmo . & Phil. 1 o. c. 7. Effe in ὐre & fermoae omnium . Senec. ep. 95. ante med. Memini , fuiffe in fermone nobilem patinam . fi parlava : diede materia di difcorrere . & Cic. pro Mil. c. 12. a med. Verfari in pervagato civitatis fermone .' trovarß prefente a ciò, che comunememte f dice . & Propert. l. 3. el. 1. verf. 3 1. Exiguo fermone effe . effer poco menzionato. & Cic. Attic. l. 1 3. ep. 23. ad fin. Dare fe in fermonem . metterfi a parlare , o trattare . & lib. 1. de Orat. c. z 1. ad fin. Sermonem ordiri . Id. 1. Offic. c. 38. conferre cum aliquo. Terent. Eun. 4. 1. 8. occipere. Id. Heaut. 2. 3. 1. caedere . Cic. 3. Verr. c. 26. facere inter aliquos . Id. pro Marcell. c. 2. quippiam crebris ufurpare fermonibus . avere fpeffo in bocca. & Plaut. Trin. 3. 3. 68. Diem fermone terere. Cic. Fam. 7. ep. 32. fub fin. Jucundus eft mihi fermo litterarum tuarum. fcil. quia per epiftolas cum abfentibus loquimur . “I Non raro dicitur de obtre&atione , & reprehenfione , malaicenzs. Cic. Verr. 6. c. 7. ut in fermonem hominum , atque in tantam vituperationem veniret . Id. pro Cael. c. 16. Sermones iniquoruin effugere non potuit. Id. Fam. 3. ep. 8. a med. Sermones reprimere. Cæl. ad Cicer. 8. ep. 6. retundere. Cic. Attic. l. 13. ep. 1 o. reftinguere aut fedare. Id. Fanm. 9. ep. 3. dare iis, qui , &c. dar da dire : dar occafione di fparlare . & Tacit. 4. Hißor. c. 4. Materiam fermonibus præbere . Adde Cic. Catil. 1. c. 9. & pro Flacc. c. 5. extr. Quo pertinet illud Plaut. Pfeud. 1. 5. 4. Filius meus nunc per urbem folus fermo eft omnibus. 4. e. his, de quo fermo eft omnium t qui in ore eft omni populo, ejus flagitia reprehendenti. Propert. l. 2. e/. 17. v. 7. Et nunc inter eos tu fermo es. Cic. pro Rabir. Po/?. c. 14. ad fin. Cataplus ille Puteolaùus , fermo illius temporis . Sic Horat. epod. 1 r. v. 7. Heu me ! per urbem fabula quanta fui ! & Propert. l. 1. el. 1 5. v. 24. Tu quoque uti fieres nobilis hiftoria. & Juvenal. fat. 1 o. v. 167. Ut pueris placeas , & decJamatio fias. “I In re oratoria Au&. ad Herenn. l. 3. c. 1 3. tres vocis modos , qui in variis orationis partibus adhibentur, effe ait fermonem , contentionem , amplificationem . Sermonern definit , orationem remiffam , & finitimam quotidiane locutioni. Dividit in partes quatuor, dignitatem , demonftratiouem , narrationem , jocationem . Senec. ep. 15. a med. Naturale eft paulatim incitari , ut litigantes quoque a fermone incipiant, ad vociferationem tranfeant. *] Præterea dicitur fermo carmen pedeftri & translatitia locutione confe&lum , ut fatyra. Itaque fermoves infcribuntur libri Satirarum Horatii . Id. l. & ep. z. v. 59. hic dele&tatur Ianbis, Ille Bioneis fermonibus , & fale nigro . “I Item quicumque liber, traétatus , 1hiftoria , quæ a Græcis quoque ^ 3yot dicuntur. Horat. l. 3. od. 2 1. v. 9. quamquam Socraticis madet fermonibus. & od. 8. v. 5. Do&te fermones utriufque linguæ . Al leg. fermonis . V. hic Bemtlej. Plin. 1. 18. c. 1. extr. de fua %ifforia . Quippe fermo circa rura eft , agreftefque ufus . Hinc in plurimis Declamationibus , quae Quintiliano tribui folent , fermo infcribitur brevis oratio fimplici ftilo compofita , qua ratio & modus docetur cujufque declamationis tra&tandae . * Denique fermo eft propria cujufque nationis lingua , linguaggio , lingua . Cic. 1. 0ffic. c. 31. Sermone eo debemus uti, qui notus eft nobis : ne , ut quidam Græca verba inculcantes , jure optimo irrideantur. Nep. in Annib. fub fin. Libri Græco fermone confe&i. Id. in Themiff. c. i o. Sermo Perfarum . “T Servius ad lib. I. Georg. v. 93. & lib. 3. v. 25o. & lib. 1. Em. v. 248. fermonem de uno tantum vocabulo dixit . “T Fuit cognomen Romauum , ut M. Marcius Sermo Trib. pleb. apud Liv. l. 42. c. z 1.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
« НазадПродовжити »