Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]

offaqne nec tumulos nec fepare conteget urna. Stat. 4. Theb. v. 482. tu fepare cœtu Elyfios, Perfei, pios, virgaque potenti Nubilus Arcas agat • Solin. cap. 7. ( al. 12. ) ad fin.' Duo flumina natura fepari . %. e. diverfa . Prudent. in Apotbeo/. v. 31 1. de Trinitate . Sic tamen hæc conftare tria, ut ue fepare du&u Tres faciam. SEPARABILIS, le , feparabile , xwptwt* , qui feparari poteft . Cic. i. Tufcul. c. 1 o. a med. Vim eam , qua vel agamus quid , vel fentiamus, in omnibus corporibus vivis æquabiliter effe fufam , nec feparabilem a corpore effe. SEPARÂTE. V. in fine vocis fequent. SEPARÂTIM , feparatamente, xwjis , feorfum , divifim , fecreto . Cic. 1. de Orat. cap. 3. Qui non una aliqua in re feparatim elaborarint, fed omnia quæcumque poffent, comprehenderint. Id. pro Dom. c. 52. ad fim. Se a me bis falutem accepiffe , feparatim femel, iterum cum univerfis. Id. Fam. 1 3. epiff. 12. Alia epiftola commendavi tibi legatos Arpinatium, hac feparatim Q. Fufidium . Cef. l. 1. B. Gall. E. 29. Qüibus in tabulis nominatim ratio confe£ta erat , qui numerus domo exiffet eorum , qui arma ferre poffent , & item feparatim pueri, fenes , mulierefque , & lib. 7. c. 36. Mediocribus intervallis $eparätim fingularum civitatum copias collocaverat . Id. l. 1. B. Civ. c. 76. & Salluff. in Catil. c. 56. Poftulat , ut jurent , fe exercitum non deferturos, neque fibi feparatim a reliquis confilium capturos . Cic. 2. de nat. Deor. c. 66. Dii feparatim ab univerfis fingulos diligunt. Id. 2. Fam. ep. 16. a med. Nihil accidet ei feparaάim a reliquis civibus. Caef. B. Civ. l. 3. c. 18. Ad neminem unum fugma imperii rediit , fed feparatim fuam quifque claffem ad arbitríúm fuum adminiftrabat . Nep. im Datam. c. ult. Compluribus locis feparatim gladios obruit. qua e là. Cic. z. de Invent. cap. 5;. aa fini. Quædam argumentationes communiter ac fimiliter tra&abuntur, quædam feparatius adjungentur. Separatius videtur effe a pofitivo fèparate, de quo exempla nondum vidimus. SEPARÀTIO, onis, f. feparazione, ¥oopt τω δ;, a&tus feparandi , fejunaio, fegregatio, divifio , Cic. l. 2. de Invent. c. 18. Fa&i a defimitione feparatio. Quintil. l. 7. c. 1. circa med. Congregatio criminum accufantem adjuvat , feparatio defendentem . Gell. 1. 2. c. 8. Separatio animi & corporis in morte . Tacit. 4. Hiß. c. 46. Tanquam ea feparatione ad cædem deftinarentur. SEÍARATIVUS, a, um , feparandi vim habens . . Diomed. Grammatic. 1. 1. pag. 412. Putfcb. Aut, conjun&io feparativa. SEPARÂTOR , oris, m. feparatore, x*p*rt*s , qui feparat . Tertull. de praefcriptionib. c. 3o. e med. Unitum ante quam fepararetur , poftetiorem oßendit feparatorem. SEPARÂTRIX, icis, f. feparatrice , quæ feparat . Auguflin. l. 1 1. de T, in. c. penult. Voluntas conjunétrix, ac feparatrix hujufcemodi rerun1 . SEPARÂTUS, a, um , feparato, z*x*plou£vog , fejunátus , fegregatus, divifus. Cic. 4. Tufcnl. c. 15. Virtus ipfa per fe fua fponte , feparata etiam utilitate, laudabilis. Id. Attic. /. 14. ep. 17. a med. Ifta vero , quæ tu contexi vis, aliud quoddam feparatum volumen exfpe&ant'. Tertull. de anim. c. 18. ad fim. Intelleótus feparatior . Nep. in Eumen. c. 1 o. Cum exercitus ei ter ante feparatis temporibus juraßet, fe eum defenfurum . Tacit. 5. Hift. cap. 5. Separati epulis , difcreti cubilibus. Id. de Germ. cap. 22. Separatae fìngulis fedes , & fua cuique menfa. C.ef. l. 4. B. Gall. c. 1. Privati ac feparati agri apud eos nihil eft . Horat. l. 2. od. 1 9. v. 18. ad Bacch. Tu feparätis uvidus in jugis Nodo coerces viperino Biftonidum fine fraude crines. h. e, remotis, fecretis. “ Separatum exordium apud Cicer. 1. 1. de Invent. c. 18. a med. eft , quod non ex ipfà caufa du&um eft , nec ficut aliquod membrum annexum orationi. SEPÄRO , as , avi , atum, a. 1. difgiungere , fceverare , feparare , x«, ,'{«, 2oop'%•, fejungo , divido, fecerno , difcludo , diftermino , di{traho : a fe ( quae divifionem fignificat ) & paro . 0 vid. 4. Met. -v. 448. nec nos mare feparat ingens , Nec via , nec montes. Cic. Agrar. z. c. 32. Ut duo maria pertenui difcrimine feparentur . Lucán. l. 4. v. 75. fpatium quod feparat æthere terram . 0vid. l. I. Trif?. el. 1 o. v. 28. Sefton Abydena feparat urbe fretum . Lucan. 1. g. v. § 24. Separat ardentem tepida Berenicida Lepti. Cic. in fragni. pro C. Corne!. apud Afcon. A populari confeffu fenatoria fubfeliia feparare . Plin. !. 4. c. 12. a med. Haec latitudo Afiam ab Europa feparat . Id. l. 9. c. 15. a med. Anguftiae freti Europam Afiamque feparantis . Caef. 1. 7. B. Gall. c. 63. extr. Neque fuum confifium ab reliquis feparare audent. Cic. 13 0ffic. c. 27. a med. Quod cogitatione magis a virtute poteft , quam re feparari . Ovid. Hevoiâ. ep. 18. v. 173. Quid mihi , quod lato non feparor aequore , rodeft ? SEWELIBILIS, le, qui fepeliri , feu tegi, abfcondique poteft , aut debet . Plaut. Ciffell. 1. 1. 64. Gymm. Indidem , unde oritur , facito ut facias {tultitiam fepelibilem . Sil. Quid faciam ? Gymn. in latebras abfcondas pe&ore penitiffimo. SEPELiO, pèlis , pelivi , & ii , pultum, a. 4. fotterrare , feppellire , S*rv , terræ mando, in fepulcrum infero , terra contego, humo. Cic. 2. de Legib. cap. 23. ex XII. Tab. Hominem mortuum in urbe ne fepelito, neve urito I Credo, propter ignis periculum. Quod autem addit , neve urito , indicat , nön qui uratur fepeliri , fed qui humetur . 0vid. Heroid. ep. 14. fub fin. Et fepeli lacrymis perfufa fidelibus offa . Plin. i. 1 1. c. 3o. extr. Formicæ fepeliunt ihter fe viventium folae , praeter hominem . Petron. in Satyr. c. 1 1 1. a med. Quid proderit hoc tibi, fi te vivam fepelieris? Lucret. 1. 3. v. 991. viva videns vivo fepeliri vifcera bufto. Loquitur Lucret. de eo, qui a feris vivus manditur : Perf. fat. 3. v. 97. Jampridem hunc fepeli : tu reftas. b. £. fepelivi , mortuus eft. Petron. in Satyr. cap. 1 i 3. a med. Illum diis vota reddentem Penatum fuorum ruinâ fepelit.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]

ptem viris conftaus : ut Epulonum, qui convivia deorum inftruefent : de quibus V. Epulo: item agris dividendis & affignandis : de quibus Cic. Pbil. 3. & 6. item judiciis exercendis : I de quibus V. Septemviralis. Plin. l. 2. ep. 1 1. circa med. Stabat modo Confularis, modo Septemvir Epulonum, jam neutrum. Lucan. lib. I. v. 6oz.. Septemvirque epulis feftis , Titiique fodales. ( Adde Tacit. 3. Ann. c. 64. ) Cic. Attic. 1. 1 5. ep. 19. extr. Dic mihi , C. Antónius voluit ne fieri Septemvir? Id. Phil. 6. c. 5. a med. Setemvirum a&ta fuftulimus. V. di&a in Quimdecimvir.

[ocr errors]

Plin. l. 1 1. c. 36. Gell. l. 3. c. 1 o. & Macrob. }. 1. in fùmm. Scip. cap. 6. Septenarius numerus. Macrob. ibid. multa differit de hujus numeri perfe&ione. “T Septenarius verfus , feptem pedibus con{tans, ut fenarius fex. Diomed. l. 3. pag. $ 14. Putfcb. Septenarium verfum Varro fieri dicit hoc modo , cum ad Jambicum pes trifyllabus additur , & fit tale : Q;uid immerentibus noces ? quid invides amicis ? Similis in Terentio ( Hec. 3. 2. 14. ) Nam fi remittent quippiam Philumenae dolores. Cic. feptenarios vocat , qui Jambici {etfâmetri funt, & o&to , non feptem , habent pedes, lib. 1. Tufcul. c. 44. Non intelligo, quid metuat , cum tam bonos feptenarios fundat ad tibiam. Verfus de quib. Cic. loquitur , funt, Heu reliquias femiaffi regis , denudatis offibus, Per terram famie delibutas foede divexarier. Miratur hoc Voff. in mot. a:d fragment. Tragaed. Ennii : putat Scalig. l. 7. de re Poet. deceptum effe: Lambin. ut culpa iiberet , legit tam bonos oétonarios. Quid , fi dicamus , quicumque verfus Jambicorum numeros excederent, feptenarios vulgari quadam confuetudine dici confueviffe ? “I Fiflulae feptena• , ie in aquaedu&ibus funt, quæ diametrum habent feptem quadranturn . Frontim. de aquaeduéìib. artic. 25. V. & artic. 41. •| In illo Martial. l. 4. epigr. 46. Et craffo figuli polita cælo Septenaria fynthefis Sagunti : Turneb. l. 23. adverf. c. 1 9. intelligit feptem pocula fi&ilia Saguntina . Alii putant fignificari vas fi&tile , ' feptem unciarum capax . Magis placet Turnebi fententia . V. Syntbeßr.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors]

SEpTíMO. V. Septimus. - - - - -

ΣΕΒΤIMONTIKLis, le, ad Septimontii dies pertinetis , ut Septimonjale facrum, Sueton. in Domit. c. 4. Septimontialis, fati9, Colum. jT. I, 5. ante med. h. e. quae menfe Decembri 'fit circa Septimon

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

umetri digitos habet novem , &c. *J Item annos natus feptua. ginta. Calliftrat. Digeff. lib. 5o. tit. 6. leg. §. circe med. Si ante quis ad munera municipalia vocatus fit, quam feptuagenarius fieret. fettuagenario.

SEPTUAGENI, ae , a, fettanta, feptuaginta , diftributiva ratione.

[ocr errors]

SEPTUAGENIQUINI, fettantacinque, feptuaginta quinque, ut Fiftu

[ocr errors]
[ocr errors]

ex feptuaginta. Cic. 1. de Divin. c. 23. Cyrus ad feptuagefimum

annum pervenit , cum quadraginta natus annos regnare cœpiffet.

Liv. l. 28. c. 16. a med. Scipio cum ceteris copiis, feptuagefimis | caftris, Tarraconem rediit. im fettanta marcie, o giornate.

[ocr errors]

Colum. l. 5. c. 2. a med. Septuagies feptuaginta.

SEPTUAGINTA , fettanta , £3Xo-ywowitz, decies feptem. Cic. 3. Verr.

cap. 52. Unus ager Agyrinenfis centum feptuaginta aratoribus inanior cum fit. ,

[ocr errors]

μx , locus munitus , & quocumque fepimento vallatus & claufus , cujufmodi funt (tabula , ovilia , vivaria , &c. Cic. 5. Phil. cap. 4. Omnes fori aditus ita fepti funt, ut, nifi feptis revulfis, introiri in forum nullo modo poffit . Id. Phil. 13. c. 3. Quibus enim feptis tam immanes belluas continebimus ? Id. pro Sext. c. 37. Tribunum alii gladiis adoriuntur, alii fragmentis feptorum, & fuftibus. Varr. /. 1. R. R. c. 14. Septa, quae tutandi caufa fundi fiunt. Id. 1. 3. c. 2. Septa e maceriis ita Teffe oportere in leporario , ut te£torio ta&a fint. Virg. Ecl. 1. v. 34. Quamvis multa meis exiret vi&ima feptis. Colum. /. 6. c. 23. Ut ad fonum buccinæ pecus fepta repetere confuefcat. Id. /. 8. cap. ult., ante med. Animadvertimus intra fepta pelagios greges. %. e. in pifcinis. Lucret. l. 1. verf. 489. & Virg. 4. Georg. v. 159. fepta domorum . h. e. domus. Nemefian. in Cyneg. v. 3o8. feptum lini . b. e. retium indago. <J Septa Romæ loca duo in Campo Martio tabulatis fepta & claufa , in modum ftabuli ( unde & Ovilia di&a ) in quorum altero populus R. ftabat Comitiorum tempore, antequàm ad fuffragium vocaretur : in altero magiftratus, qui Comitiis præerat, ejufque miniftri , præcones, & alii . Diftinguebantur pontibus , per quos populus tranfibat', ut in Pom* di&um eft. Ovid. i. Faff. v. 33. Eft quoque, quo populum jus eft includere Septis . 4. e. dies cómitialis. Cic. Attic. l. 4. ep. 16. ad fin. In Campo Martio Septa tributis comitiis marmorea fumus & te&ta fa&uri .* Lucan. l. 7. v. 3o6. Septorumque nefas & claufi prœlia Campi. V. 0 vile. “T In Septis mercatores negotiabantur, venalefque omne genus, mercefque proftabant. Martial. 1. 9. epigr. 6o. In Septis Mamurra diu multumque vagatus , Hic ubi Roma fuas aurea vexat opes. V. totum epigr. ubi recenfet varia rerum venalium genera, quæ ibi proponebantur . “I Septa item funt obices, & clauftra , quae ad incile opponuntur , aquæ derivandae compellendaeve ex flumine caufa : five ea ligna fint, five lapidea , five ex alia qualibet materia , ad continendam tranfmittendamque aquam excogitata. Ulpiam. Dig. lib. 43. tit. 2o. qui ef? de rivis, leg. 1. cateratte. * A Medicis feptum tranfverfum dicitur membrana valida in ventre, a praecordiis uterum diducens, a fuperiore parte non folum inteftina, fed jecur quoque, lienemque difcernens , pannicolo, fettotraverfo, diaframma , διαφyzywz. Celf. in praefat. 1. 1. & lib. 4. c. 1. & lib. 7. c. 4.

[ocr errors]

ptem unciarum , h. e. affis partes feptem. Liv. lib. 33. c. 19. ad fim. Septunces auri in fingulos pretium convenit . Adde 7'arron. l. 4. de L. L. c. 36. *J Item in agri menfuris feptunx dicitur , qui continet femi jugerum , & jugeri partem duodecimam. Colum. l. 5. c. 1. ad fin. Pars dimidia & una duodecima, pedes fexdecim millia, & o&ingentos, hoc eft feptunx, in quo funt fcrupula CLXVIII. Liv. 1. §. c. 24. Triumvirique ad id creati terna jugera, & feptunces viritim diviferant . *| Accipitur etiam pro feptem cyathis vini . Solebant enim veteres, quando fe paulo liberius invitabant , tot vini cyathos ebibere, quot erant litteræ in amafiorum amicarumque nominibus , fingulofque cyathos appellabant uncias. Martial. l. 8. epigr. 51. de pbiala ab Inßante Rufo fibi data : Det aumerum cyathis Inftantis littera Rufi, Au&or enim tanti muneris ille mihi. Si Thelethufa venit , promiffaque gaudia portat, Servabor dominæ , Rufe, triente tuo . Si dubia efî, feptünce trahar : fi fallit amantem , Ut jugulem curas , nomen utrumque bibam . Inflans conftat feptem litteris, Rufe vocativus quatuor. Si Thelethufa Martialis amica venit , epoturus eft trientem , ideft quatuor cyathos, quot funt litteræ in vocativo Rufe . Si dubium eft, ventura fit , necne , bibet feptuncem, hoc eft feptem cyathos, quot funt litteræ in Infans : Si omnino ventura non eft, bibet utrumque nomem, ideft undecim cyathos. Id. 1. 3. epigram. 82. fub fin. Septunce multo deinde perditus ftertit. h. e. bene potus, ebrius.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
« НазадПродовжити »