Зображення сторінки
PDF

A

uí's.,vius : aut nobile : aut tangit illud , quod cum aliquando a quovis ligno Plaut. Aulul. 2. 4. z 1. Clamat fuam rem periffe de

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fed expletos qualibet re poffumus dicere . Deinde fubjungit exem-
plum Varronis de ebrio : at de ticinio nihil amplius.
TICINUS, a, um , Ticinenfis. Sil. l. 12. v. 548. quæque ( umbræ )

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dere dominum . & lib. 1. Tigillum , quod feneftra: fubditum altrin-
{ccus prominebat. * De tigillo fororio, W. Sororius . *J De

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mebat . Gell. l. 19. c. 1. ante med. Timere pro anima alicujus . Nep. in Dione, c. 4. Ne cum inter fe timerent , alteruter alterum præoccuparet. h. e. alter alterum timeret . Cic. pro Sull.-c. zo. ad fin. A quo quidem genere ego nunquam timui. Terent. Andr. 1. §. 29. Mifera timeo incertum hoc quorfum accidat . Cic. Attic. l. 1z. ep. 24. Neque ei deeffe volebam , & quid poffem , timebam :. & lib. 2. ep. 2o. a med. Haec quo fint eruptura , timeo . Id. in Divin. Verr. c. 13. Jam nunc timeo , quidnam pro exfpeétatione qmnium , & magnitudine rerum dignum eloqui poffim .' Brut. ad Cicer. Fam. 1 I. ep. 1o. ad fin. Haec quemadmoduin explicari poffint: aut , a te cum explicabuntur , ne impediantur, timeo . Cic. 4ttic. l. 3. ep. 8. Iftic quid agatur, magnopere timeo. *I Timeo ut de his , quæ fieri cupimus : timeo ne de his , quae nollemus . Cic. Fam. 14. ep. 2. ad fin. Omnes labores te excipere video . timeo , ut fuftineas . Terent. Andr. 1. §. 34. Hoc timet , ne deferas fe . T Cum infinito . Plin. l. 17. c. 14. Timebant prifci truncum findere. Horat. l. 1. ep. 5. v. 2. Nec modica coenare times olus omne patella. h. e. averfaris , dedignaris. Ovid. l. 3. ex Pont. ep. 1. v. 1 19. Quid trepidas ? quid adire times ? Id. Heroid. ep. 15. v. 172. nec faxo defiluiffe time . Tibull. l. 1. el. 4. v. 17. Nec jurare time . Semec. in Agam. v. 73. Metui cupiunt , metuique timent . *I Timere quippiam alicui, h. e. me noceat. Plin. l. 14. c. 16. Timent ægris vini noxam . Juvenal. fat. 6. v. 17. furem timere cau

' libus aut pomis . Quintil. l. 4. c. 1. Judex religiofus libentiffime

patronum audit , quem juftitiæ fuæ non timet . h. e. me fuæ juftitiæ infidietur . * De rebus inanimis . Pallad. in Februar. tit. 24. Caules folum pingue diligunt , arenam & glaream timent . *| Paffive Martial. l. 3. epigr. 41. Mentoris manu du&ta lacerta vivit , & timetur argentum . Id. l. 1 3. epigr. 94. dente timetur aper. & lib. I 1. epigr. 19. Fines mus populatur , & colono tanquam fus Calydonius timetur . Lucan. l. 8. v. 3oo. pila timentur Parthis T. *] Imperfonaliter Senec. in Med. v. 885. Avidus furit ignis . jam domus tota occidit: urbi timetur. Adde Lucan. l. 7. v. 138.

TIMESCENS, entis , pertimefcens . Ammian. l. 3 1. c. 4. ( al. 12. )

[ocr errors]
[ocr errors]

auda&er. Cic. 5. Fin. c. z. extr. Tum ille timide , vel potius verecunde , Facio , inquit , equidem. Id. 2. Tufcul. c. 23. Nequid abje&te , nequid timide , nequid ignave , nequid ferviliter , muliebriterve faciamus . Quintil. l. 1 1. c. 1. po/? || med. Timidiffime dicendum eft . Caef. l. 1. B. Civ. c. 19. Omnia trepidantius timidiufque agere . Cic. pro Quint. c. 16. Timide , & pedetentim iftuc defcendunt, vi- ac neceffitate coa&i , inviti . Cecin. ad Cicer. Fam. 6. ep. 7. Parce & timide de aliquo fcribere . Cic. pro Sull. c. 29. Timide modiceque dicere de aliquo. Horat. in ar. Poet. v. 171. fenex res omnes timide gelideque miniftrat. Senec. in Hippol. v. 393. timide qui rogat , docet negare . °] Contrarium eft fidenter . Cic. z. de Divin. c. 31. a med. Timide fortaffe fignifer evellebat , quod fidenter infixerat.

[ocr errors]

ad timorem , anguftus & parvus aiiimus. Cic. Tufcul. 5. c. 18. In queun cadit metus, in eundem formido, tiniditas, pavor, ignavia. Id. in Partit. c. 23. Verecundiam timiditas imitatur. Id. 4. de Fin. c. 19. Ex rebus timiditas, non ex vocabulis nafcitur . Pacuv. apud Non. c. 3. n. 246. Fare, quæ cor tuum timiditas territat . Cic. 2. de Orat. c. 74. Cautio & timiditas in caufis . & cap. 3. Pudore a dicendo , & timiditate ingenua quadam refugifti . Id. 3. Tufcul. c. 7. Timiditas & ignavia.' Id. pro Mil. c. 26. Quantæ in periculis fugæ proximorum , quantæ timiditates ? Plin. l. 2. ep. I o. extr. Cum&tatio cum modum excedit , verendum eft , ne imertiæ & defidiae , vel etiam timiditatis nomen accipiat.

TIMIDÜLE, adverb. con alquanto timore . Apul. l. 4. Metam. Timi

dule per balneas reptare.

[ocr errors]

qui eft angufti animi, meticulofus , pavidus . Senec. 4. de benef. c. 26. fub fin. Timidus dicitur aliquis, quia ftultus eft : dicitur timidus proprie , natura etiam ad inanes fonos pavidus . Cic. 2. Fam. ep. 18. Molefte ferebat , fe a te , quem omnium fortiffimum judicaret , timidum atque ignavum judicari . Id. in Pifon. c. 5o. circa med. Timidus ac tremens . Id. l. 1. 0ffic. c. 24. Nunquam periculi fuga committendum eft , ut imbelles timidique videamur . & lib. 3." c. 32. fub fin. Quæ timido animo , humili , demiffo , fra&loque fiunt . Id. Fam. 7. ep. 17. Timidus in labore militari . Id. 2. de Fin. c. zo. Ita non timidus ad mortem , ut in acie fit ob rempublicam interfe&tus . Hirt. l. 8. B. Gall. c. 1 3. Utrum fecundis rebus infolentiores , an adverfis timidiores effent . Ovid. Met. $. v. zz4. timidiffime Phineu . & lib. 1. de ar. am. v. 1 17. timidiffima turba columbae . Id. Heroid. ep. 19. v. 172. Timidus amor. Id. I. Mer. v. 525. timido curfu fugere . Id. l. 1. Amor. eleg. 5. v. 8. timidus latebras fperat habere pudor . Id. 6. Met. v. 791. Timida fides. Id. Heroid. ep. 16. extr. fpes. Id. l. 2. ex Pont. ep. 8. v. 5 1. vota . Id. 5. Triff. eleg. 8. v. 28. timidæ preces . & lib. 1. Faß. v. 4. timida navis. & Trifl. l. 2. v.Tz28. mánus . “| Cum infinito Horat. l. 4. od. 9. in fi. pro patria timidus perire . & lib. 3. od. 19. v. 2. mori . Adde Sil. l. 16. v. 575. “I Cum genitivo Horat. in ar. Poet. v. 28. Timidus procellæ . Senec. de vita beata , c. 2 1. No&urna animalia abduntur in aliquas rimas timida lucis . •I Mater timidi flere non folét. Nep. in Thraffb. c. 2. proverb.

[ocr errors]

qui fuit vir Corinthius , pacis & belli artibus nobilis : ut Timoleonteum gymnafium , Nep. im Timol. in f.

TIMOLUS. V. Tmolus.

A a a 2 TIMOR,

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

cum fecurim cervice tinguet. “J Tingere lumine , illuftrare, ilIuminare , quia lumen colores aperit. Lucret. l. 6. v. 172. volucri loca lumine tinguunt Nubes. “T Ipfe etiam color tingi dicitur,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sagintil. 1. 1». c. 1o. ante med. Pleraque nos illa quafi mugiente littera cludimus m, qua nullum Graece verbum cadit: at illi n jucundam , & in fiue præcipue quafi tinnientem , illius loco ponunt. 4] Dicitur de his, qui acuta voce funt , ftrident, obftrepunt, moleße garriunt , garrire. Plaut. Pæn. prol. v. 32. Matronae tacitæ

[ocr errors]
[ocr errors]

£tos fuiffe.carnifices, qui tintinnabula habebant, quibus utebantur in .fumendis fuppliciis. nam qui. ad fupplicium ducébantur, tintinnabula gerebant, tefte Zonara'. TINTINNIO, is, n. 4. & Tintinno, as, n. 1. & Titinnio, ae Titinno, as , tinnitum edo , tinnio, refono inftar tintinnabáli. Naevius apud Feft. Tantum ubi molæ crepitum faciebant , tintinnabant compedes. Afran. ibid. & apud Non. c. 1. m. 188. óftiarii impedimenta titinnire audio. Nigid. apud Non. ibid. Itaque ex ære in Saliaribus Albanus tintinnat. TINTINO, as. Catull. V. Timnio. TINTINNUS , i , m. tintinnabulum . Venant. Fortun. lib. 2. carm. u!e. v. 49. Tintinnum rapit alter inops, magis improbus ille , Qui jumentorum colla tenere folet. TINUS , i , f. genus lauri filveftris. Plin. l. 15. c. 3o. Tinus : hanc filveftrem Jaurum aliqui intelligunt: nonnulli fui generis arborem. Differt color. eft enim ei cærulea bacca. Adde Jib. 17. c. io. & Ovid. * Met. 19. v. 98. & 3. de ar. am. v. 692. ubi al. leg. pinus : ut & apud Columu. l. 9. c. 4. TIPHE , es , f. 7io^ , genus frumenti Græcis peculiare, ex quo fit in noftro orbe oryza . Plin. l. 18. c. 8. & 1 o. TIPHYON , ii ». n. tipvor , & τὸ ἐρυον, genus floris aeftivi , nunc incogniti. Plin. l. 21. c. 1 1. TIPHYS, yos, m.Tiov; Phorbantis ( al. Hagnii ) & Hymanes filius, Boeotius , vir arte carpentaria celebris,`qui primus gubernandi naves adminicula inftituit, Argonautarumqüe in Colchica expeditione gubernator fuit . Virg. Ecl. 4. v. 34. Alter erit tum tiphys, & altera, quae vehat Argo Dele&tos heroas. Ovid. Heroid. ep. 6. v. 48. Quid tibi cum patria, navita Tiphy , mea ? Vetus Poeta apud Charif. l. 4. pag. 243. Putfch. Tiphyn aurigam celeris fecere Car1nae . TIPPJLA , & Tipulla, ae, f. genus infe&i fex pedes habentis , fed tantæ levitatis, ut fuper aquam currens non defidat. Varr. apud Non. c. 2. n. 857. levis Tippula lymphān frigidos tranfit lacus . Plaut. Perf. 2. 2. 62. Neque tippulæ levius pondus eft , quam fides lenonia. TIRO, onis , m. foldato novello, & respotd^sv.oc, » sosp&tsvtog, miles novus , & rudis militiae. Cic. 2. Tufcul. c. 16. AEtas tironum plerumque inelior: fed ferre laborem, contemnere vulnus, confuetudo docet. Cef. l. 3. B. Civ. c. 28. Altera navis ducentos viginti ex legione tironum fuftulerat : altera ex veterana paulo minùs ducentis. * Adje&tive Liv. l. 21. c. 43. a med. Pugnantes cum exercitu, tirome. Cic. Fam. 7. ep. 3. ante med. Signa I tirone & colle&itio 'exercitu cum legionibus robuftiffimis contulit . Id. fub fin. Pkil. 1 1. Non tam veteranos intuendos vobis arbitror, quam tirones milites. Hirt. de B. 4fric. c. 16. Quid tu, miles tiro, tam feroculus es ? “J Translate tironem dicimus, quicumque in qualibet arte novus & rudis eft , novizio inefperto. Cic. 1. de Orat. cap. 5o. extr. Fateor , callidum quemdam hunc , & nulla in re tironem ac rudem , nec peregrinum atque hofpitem in agendo effe debere. Id. Verr. 4. c. 6. a med. Tametfi non provinciæ rudis erat & tiro. Id. pro Rofc. 4mer. c. 6. in fin. Qui cum ante hanc pugnam tiro effet fcientia, facile ipfum magiftrum fcelere audaciaque fuperavit. Id. in Divin. Verr. c. 15. Video L. Apulejum , hominem non ætate, fed ufu forenfi atque exercitatione tironem . Ovid. l. 3. de ar. am. verf. 565. Ille vetus miles fenfim & fapienter amabit , Multaque tironi non patienda feret. Varr. l. 1. R. R. c. 2o. Ut tironem bovem cum veterano adjungant. imitando enim facilius domatur. “I, Præcipue tiro dicitur adolefcens , quo primum tempore , fumpta virili toga , iu forum prodit. V. Tirocinium . Plim. lib. 8. c. 48. a med. Cum toga pura tirones induuntur. 0vid. 3. Fafl. v. 788. Ergo ut tironem celebrare frequentia poffit, Vifa dies dandæ non alienâ togae. Sueton. im Ner. c. 7. Dedu&tus in forum tiro, populo congiarium, militi donativum propofuit. "J Et orator, in foro primum verba fa&turus. Senec. im proaem. l. 2. excerpt. controverj. a med. *J Celebris fuit hoc nomine Ciceronis libertus, cognomine Tullius, qui in omni litterarum genere exercitatiffimus patroni a ftudiis fuit: ab eo impenfe dile&tus, & a filio ejus : quod plures epiftolæ lib. ult. Fam. fatis oftendunt. V. Gell. !. 7. c. 3. & lib. 1 3. c. 9. *J Sunt quibus placet fcribi tyro, inter quos Manut. éft in Ortbogr. ex vet. lap. a fe diligenter defcripto : quem tamen viri do&i fpurium effe contendunt. Contra in alio optimae notæ apud Gruter. pag. 358. n. 3. habetur: Præf. Chor. novæ tironum. Adde alios pag. 152. m. 4. & pag. 335. n. 5. Hos fequuntur Cellar. Voff. Daufqu. & alii. TIROCINIUM , ii, n. moviziato militare, inefperienza, tirocinio, τραrorap/x , w*$nais , primum rudimentum , feu experimentum militiæ : & fignificat etiam ipfam imperitiam novi militis . Hirt. de B. Afric. c. 3 1. Atque hæc propter exercitus fui præfentis paucitatem & tirocinium praeparaverat , non hoftium vi & metu commotus. Flor. J. 2. c. 3. Quotidiani , & quafi domeftjci hoftes tirocinia militum imbuebant . fervivano d' iffruzione all' inefperienza de' foldati novelli. Sic Val. Max. l. 5. c. 4. fe*. 2. Neque illum aut ætatis infirmitas , aut militiæ tirocinium , aut infelicis prœlii exitus interpellare valuit. Et translate Liv. l. 39. c. 47. Cum Senatus fimul & tirocinio , & perturbatione juvenis moveretur. Manil. lib. 1. v. 188. Lunaque per totidem luces mutatur , & orbes, Nec tirocinio peccat . “I Tirocinium pro ipfis tironibus, ut fervitium pro ipfis fervis. Liv. l. 4o. c, 35. ad fim. Cum contemptum tirocinium etiam mitiores barbaros excitare ad rebellandum poffit . 4] Tirocimium ponere , aut deponere , primum experinentum militiæ dare , militiam addifcere , ftipendia mereri incipere , fare il moviziaro. Jußin. 1. 12. c. 4, Conftantiores futuri , fi non folum tirocinia , ve- I u II \

[ocr errors][ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

,„,, & incunabula in ipfis caftris pofuiffent. Id. 1. 9. c. 1, Ut fub „iiitia patris tirocinii rudimenta deponeret. <| Transfertur ad ÄÈ. Pjjm. I. 7. c. 48. Galeria Copiola redu&a eft in fcenam ludis pro falute divi Augufti votivis, annum centefimum quartum agens: £juae produ&a fuerat tirocinio a M. Pomponio Edili plebis , ante annos nonaginta unum. per la prima volta . & Senec. l. 3. contro.erf. zo. Poteft tirocinium effe homicidium, parricidium non poteft. “T Tirocinium fori dicebatur, cum primum in forum adolefcentes, fumpta virili toga, deducebantur, ut publice verfari, & agere cum populo inciperent : & tirociniam eloquentiæ , cum oratgrés futuri oratoriæ arti & agendis caufis initiabantur. Sueton. in Aug. c. 26. Ut Cajum & Lucium filios , ampliffimo præditus magiftratu , fuo quemque tirocinio deduceret in forum. Id. in Tiber. c. §4. Neronem & Drufum Patribus commendavit, diemque utriufque tirocinii , congiario plebi dato, celebravit. Id. in Calig. cap. 1o. Uno eodemque die togam fumpfit, barbamque pofuit , fine ullo honore, qualis contigerat tirocinio fratrum ejus. Liv. l. 43. c. 37. Si in L. Paulo accufando tirocinium ponere , & documentum eloquentiæ dare voluit. *I Tirocinium navium , cum primum mafi committuntur . Plin. lib. 24. cap. 7. a med. Zopiffam eradi navibus, diximus, cera marino fale macerata. optima haec a tirocinio navium. “TIRONÀTUS, us, m. tirocinium . Impp. Honor. & Theodof. lib. 7. Cod. Theodof. tit. 1 3. leg. 2 1. Tempore tironatus eorum procuratores , qui refugas occultandos putaverint , in judicio praefententur. TIRONIÂNUS, a, um, ad Tironem Ciceronis libertum fpe&ans . Gell. lib. 1. cap. 7. In oratione Ciceronis quinta in Verrem, in libro fpe&atæ fidei, Tironiana cura atque difciplina fa&to . Adde lib. 1 3. c. 2o. TIRUNCÜLA , ae, f. quæ in arte aliqua adhuc rudis eft, nova, adolefcens. Col. l. 7. c. 12. ad fin. de cane : Quoniam tiruncula nec re&e nutrit , & educatio totius habitus aufert incrementum . h. e. quæ primum peperit . Hieronym. epiff. 1 55. ( al. 3o.) ad Paulam fub fin. Saluta Blaefillam & Euftochium , tirunculas noftras. TIRUNCÜLUS, li, m. novizietto , fcolaretto, parvus tiro, juvenculus rudis in militia , aliave re quapiam . Senec. epift. 1 o8. a med. Ut probarem tibi , quam vehementes haberent tirunculi impetus primos ad optima quæque. Colum. fub init. c. 1. l. 1 1. Villicum familiæ præponi convenit aetatis nec primæ, nec ultimæ. nam fervitia fic tirunculum contemnunt , ut fenem. Plin. /. 3. epiff. 6. Quod me , quamquain tirunculum , follicitavit ad emendum . b. e. rudem in cognitione fignorum. Suetom. in Ner. c. 2 1. in fi. Tirunculus miles. Juvenal. fat. 1 1. v. 142. Nec fruftum capreae fubducere , nec latus Afræ Novit avis nofter tirunculus . b. e. rudis fervulus. TIRYNS, ynthis , & ynthos , f. T/yv;, v$os, oppidum Peloponnefi in Argolide , Argis vicinum , ubi Herculem educatum fuiffe tradit Serv. ad Æn. 7. v. 662. poftea excifum ab Argivis. Stat. 4. Theb. v. 146. fuus excit in arma Antiquam Tiryntha deus. non fortibus illa Infecunda viris, famaque immanis alumni Degenerat. Plin. l. 4. c. 5. a med. Et ubi fuiffe Tiryntha tradunt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Claudian. de pboen. v. 7.

[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

v. 1 17. Pronuba Tifiphone thalamis ululavit in illis.

[ocr errors]
[ocr errors]
« НазадПродовжити »