Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'TASCONiUM , ii , n. terra alba , fimilis argillae , ex qua catini fiunt, — in quibus coquitur aurum . Piin. l. 33. c. 4. Catini fiunt ex tafconio. Hacc eft `terra alba fimilis argillae . Neque enim alia afflatum , ignemque , & ardentem materiam tolerat. . TA§IS, f. q; nc , intenfio, intentio, vehementia. Vox Græca a τάν» , intendo. Martian. Capell. l. 9. pag. 3 18. Eft autem intenfio , quam dicimus tafim , qua vox perfiftit ac perfeverat . TAT^. V. Tatae . tATA, æ, m. pater , vox puerilis , qua illi utuntur , cum patrem vocafit , ut mammam appellant matrem . Varro apud Non. c. 2. n. , o7. Cum cibum ac potionem buas ac papas vocent , & matrem mammam , patrem tatam. “I Proprie eft nutritor , educator . Martial. lib., n. epigr. 1 o 1. Mammas atque tatas habet Afra , fed ipfa tatarum Dici , & mammarum maxima mamma poteft. Imfcript. apud Fabrett. pag. 142. Saturnino pater , & Phoebus tata feçerünt. Alia apud Gruter. pag. 662. n. 6. Elpidius Pamphilus Platoni tatae fuo bene merenti fecit. Alia apud Reinef. claff. 1 1. n. 44. Pater piiffimo filio fecit, & Anthus tata. Alia apud Murator. pag. 1 492. n. 6. Primitivo ....... Herennius Fortunatus tata , & Herennia Rhodine mamma B. M. fecerunt. Adde aliam apud eund. pag. 983. n. 3. & 15. 1 3. n. 6. * In alia, pag. 1 137. n. 5. 3ubitat Murator. nutritorem ne, an avum fignificet. ~TATÆ ! interje&lio exfultantis , & joculariter exclamantis . Plaut. sticb. 5. 7. 3. Sag. Fac tu hoc modo . Stich. at tu hoc modo . Sag. babæ ! Stich. tatæ ! Sag. papr ! Stich. pax. V. 4t at . " Iteui admirantis. Plaut. Trucul. 3. 1. 18. Tatæ ! ecquis eft ? nulla eâ ? ecquis aperit hoc oftium ? Al. leg. tat . -TATIÄNÜS, a, um , ad T. Tatium pertinens , Tatienfis : ut Tatiaui latrones, Feft. in Tatium. ' , TATIENSES, ium , m. una ex tribus centuriis equitum populi Ro

[ocr errors]

1 T A U 32 5 j mani , regnante Romulo , ideß Sabini illi , qui T. Tatii regii du&tu bellum Romanis propter yirginum raptumi intulerunt deinde fœdere percuffo domicilium Romam tranftulerunt. Varro /. 4. de L., L. c. 9. Pedian. in 3. Verr. c. 5. Liv. 1. 1. c. 13. extr. Aurel. Vi&. de vir. illußr. c. 2. Hinc Ovid. 3. Faß. v. 131. Quin etiam partes totidem Tatienfibus ille, Quofque vocant Ramnes , Luceribufque dedit. Al.: ubique leg. Titienfes a prænomine, non a nomine regis Sabini. “T Quod autem Afcon. Varr. & alii Tribus , non centurias appellant, ideo eft , quia excerptæ funt ex primis illis Tribubus, in quas Romulus univerfum populum diviferat : quas Tribus credi con poteß ex folis equitibus conftitiffe. V. Tribus . TATiES pro Tatienfes quidam leg. apud Varrow. l. 4. de L. L. c. 9. ut Ramnes pro Ramnenfès. TATIUS, a ,'um , adje&. ad Tatium Sabinorum regem pertinens. Propert. lib. & eleg. 4. v. 29. Ignes caftrorum , & Tatiae praetoria turmae . " • TATTHEUS, a, um , Tzττάο;, pertinens ad Tattam , ingentem lacum Phrygiae magnæ , in confinio Pifidiæ & Lycaoniæ : unde Tattæus fal , oculis utilis, laudatur a Plin. l. 3 1. c. 7. circa med. TATULA, æ , m. Vetus lapis apud Donium claff. 4. m. 63. Aurelio

[ocr errors]
[ocr errors]

crimen facinufque capilli. Tertull. ad Martyr. c. penulr. Alii inter venatorum taureas fcapulis patientiffimis inambulaverunt. VI Item vacca fterilis, taura. Serv. ad Æn. 2. v. 14o. I De Taureis ludis V. Taurii. TAURI, orum , T£;ot, populi Scythiæ. V. Tauricus. TAURICORNIS, ne, adjeét. chi ba le corna di toro. Prudent. in Rom. v. 222. Saltat Tonantem tauricornem ludius . b. e. Jovem im taurum verfum ad rapiendam Europen . TAURICUS, a , um, Tavot wà;, ad Tauros pertinens, populos Stythiæ Europææ, a quibus di&ta eft Cherfonefus Taurica, nunc la Crim:a , ubi habitarunt, & , Dianæ hofpites omnes folebant immolare. Ovid. 1. ex Ponto, ep. z. v. 8o. Cultaque Orefteae Taurica terra deae . Id. 4. Trift. el. 4. v. 63. ubi Taurica dira Caede pharetratæ pafcitur ara deae. Id. in Ibin , v. 386. Thoanteae Tauricâ facra deae . V. Ipbigenia. *J De Taurica Cherfonefo Plin. l. 4. c. 12. poß med. “I De Tauricis ludis V. Taurj;. TAURIFER, ra, rum, τzwpop3;o;, tauros ferens. Lucan. l. 1. v. 473. tauriferis ubi fe Mevania campis Explicat. b. e. in quibus multa pafcua funt alendo bubulo generi. V. Mevania. TAURIFORMIS, me, tauri formam habens , ut Aufidus tauriformis, Horar. /. 4. od. 14. v. 23. V. Aufidur , & Cornu. TAURIGÈNUS, a, um , tauro genitus . Accius apud Macrob. lib. 6. Saturn. c. 5. fub fin. Taurigeno femine ortum , an humano. TAURII, orum , m. Txv?;^?x, B923/12 , ludi apud Romanos im Circo Flaminio, in honorem deorum inferorum . Fe/?. Taurii ludi inftituti diis inferis ex hac caufa videntur. Tarquinio ( fupyrbo ) regnante cum magna incidiffet peftilentia in mulieres gravidas , earumT fetus infe&ti funt ex carne divendita populo taurorum immolatorum. Ob hoc ludi Taurii appellati funt, & fiunt in Circo Flaminio , ne intra muros evocentur dii inferi. Sed Taurios ludos Varro ait vocari, quod eis ludis difcipulus pendens a do&tore in crudo corio tauri folitus fit impelli , atque ufque eo inibi cogi doceri, quoad confifteret , & fola virtute talorum conftaret pedum firmitas. Hæc Fe/fus . Eadem fere habet Servius ad 2. Æn. v. 14o. excepto quod pro taurii leg. taurei. Meminit etiam Varro l. 4. de L. L. c. 32. Ibi quoque ( h. e. in Circo Flaminio ) ludis Tauriis circum metäs currunt . Al. leg. Taureis , alii Tauricis. “I Feffus : Taurium æs , quod in ludos Tauricos confumitur. , TAURILIA, um , n. ludi Romani, iidem qui Taurii. Liv. l. 39. c. zz. Per eos dies ludi Taurilia per biduum fa&ti religionis caufa. Plerique al. leg. Taurii . TAURINÄTES, urn , Taurini, ut Taurinates campi , Au&. Paneg. ad Conßantin. Auguft. c. 6. TAURINUS, a, um , di bue , tzvyy%;, ad täuros feu boves pertinens, bubulus . Virg. Georg. 4. v. 371. taurino vultu Eridanus. Ovid. Faß. 6. v. 197. taurinæ cornua frontis. Virg. 'En. 1. v. 372. Taurinum tergum. h. e. corium bubulum . Id. 4. Georg. v. 171. taurinis follibus auras Accipiunt redduntque. Claudian. de 2. Conful. Stilic4. v. 365. taurina tympana. Stat. l. 2. Tbeb. v. 78. iEraque taurinos fofiitu vincentia pulfus. %. e. quibus pulfantur tympana ex corio bubulo fa&ta. Claudian. de hyftrice , v. 38. intenduit taurino* vifcere nervos. Plin. l. 28. c. 9. a med. Taurinum fel. & cap. 17. fimum .

[ocr errors]

lum , lorum . Juvenal. fat. 6. v. 491. taurea punit Continuo flexi ,

[ocr errors]

Loret. 1. 6. v. 1 o67. gluten. Plin. l. 28. c. 16. fevum . Id. ibid. ... o. ad fin. Taurinus fanguis recens inter venena eft. "J Eft etjam ad Taurinos populos pertinens , qui funt ad radices Alpium Cottiarum, ubi nunc il Piemonte, & it Marchefato di Saluzzo : quorum urbs Taurinum , feu Augufta Taurinorum , Torino , prope eum locum, ubi Duria in Padum influit . Plin. lib. 18. c. 16. & lib. 3. c. 17. Hinc Sil. lib. 3. verf. 646. Taurinis du&or ftatuit tentoria cannp 1S . TAUROBOLIÄTUS, a, um , particip. deponentis forma a taurobolior, arir , h. e. qui taurobolion* fecit. Lamprid. in Heliogab.' c. 7. Matris deuin facra accepit , & tauroboliatus eft , ut typum eriperet, & afia facra, quæ penitus habentur condita. Infcript. àpud Gruter. pag. 3o9. n. z. & 3* Fabiae Aconiæ Tauroboliatæ Ifiacae. Al. aliter leg. Ibid. n. 4. eadem Fabia Aconia dicitur facrata deae Cereri. TAUROBOLfUM, ii , n. txvyog3nto, facrificium taurorum, qui in facris Matris deum Cybeles immolabantur , quemadmodum Criobolium, facrificium arietum. Hinc taurobolium ( vel tauropolium: 'nam & hoc modo legitur in ver. infcriptionib. ) facere apud Gruter. in Infcript. pag. 3o. & 3 1. & taurobolium accipere, & percipere. h. e. in facris Matris deum initiari . & taurobolium movere in alia apud Donium claff. 4. n. 1o.. & apud Murator. pag. 1 3o. m. $. & 6. h. e. facere. “I. Qui taurobolium accipiebat , & confecrandus erat, in fcrobem profundam demittebatur. Deinde fcrobs ipfa tabulis (ternebatur, quæ multis foraminibus pertufae erant : fuper has tabulas taurus auratis cornibus immolabatur, cujus fanguis per foramina defluens, oculis, naribus, capite , toto denique corpore a fubje&o homine excipiebatur , qui expiari hac ratione dicebatur , luftrarique adeo, ut viginti totos annos purus mundufque effe diceretur. IV. Criobolium , & Jalmaf. in Lamprid. in Heliogab. cap. 7. Reinef. ad claff. 1. Infcript. 4o. & Prudenr. in Rom. feu *sp* ssp. 14. a verf. 1 o I r. TAUROMENITÄNUS, a, um , ad Tauromenium , Twyowgwor , pertinens, quod eft oppidum Siciliæ in ora Orientali , cum portu : ubi Charybdis effe dicitur. Sil. lib. 14. verf. 25o. Tauromenitana cernunt de fede Charybdim . Lucam. /. 4. v. 46o. contorti vorticis undæ Tauromenitanam vincunt fervore Charybdim . Plin. l. 2. c. 97. ad fin. Tauromenitanus euripus fæpius die ac no&e reciprocans. 1d. i. 14. c. 2. Tauromenitani colles eugeniam ( uvam ) mifere . & cap. 6. circa med. Tauromenitana vina. *J Sidon. carm. 9. fecuiidam producit , verf. 163. Vel Tauromenitana quod Charybdis . *J Scribitur & Taurominium , Taurominitamur. TAURÜLUS, li , m. parvus taurus . Petron. im fragm. Tragur. c. 39. Burm. Totus caelus Taurulus fit. TAURUS, i , m. toro, bue , tzöyog , primo fignificat marem adultum non caftratum in genere bubulo , & vaccarum admiffarium. Quas notas habere debeat Colum. l. 6. c. 2o. docet. Varro quoque de his 1. 2. R. R. c. 1. & 5. item Plin. l. 8. c. 45. multa differunt . Virg. 3. Georg. v. 2 12. tauros procul & in fola relegant Pafcua. Plin. l. 8. c. 45. Tauris minora, quam bubus cornua . T Item quemcumque bovem. Horat. 1. 3. od. 13. v. 1 1. Feffi vomere tauri. Virg. Georg. 1. v. 64. terrae pingue folum fortes invertant tauri . 'J De tauro Perilli, quo ufus Phalarides torquendis reis. Ovid. l. 1. de ar. am. v. 653. & lib. 3. Trift. el. 1 1. a verf. 41. Cic. 6. Verr. c. 33. ad fin. & Plin. l. 34. c. 8. ad fin. *J Item aviculæ genus. Plin. 1. 1 o. c. 41. Et quæ boum mugitus imitetur , in Arelatenfi agro taurus appellata , alioqui parva . *J Item radicem arboris. QuintiJ. 1. 8. c. 2. a med. Taurus animal fit, an mons , an fignum in cælo, an nomen hominis, am radix arboris , nifi diftin&um , non intelligitur. “T Item genus fcarabæi terreftris. Plin. l. 3o. c. §. 'Tauri vocantur fcarabaei terreftres , ricino fimiles : nomen cornicula dedere . alii pediculos terræ vocant. Ab his , terrain egeftam illinunt ftrumis. *] Item partem eam in corpore animalis, quæ eft inter podicem & fcrotum , Græce δέδον: vel ipfum αὐλοτο, τά Ί&#3»'; vel quadrupedis. Fejfus in Solitaurilia . Harum hoftiarum omnium inviolati funt tauri : quæ pars fcilicet cæditur in caftratione . Diomed. 1. 2. pag. 444. Putfch. Cum dicimus taurum, ncc fcias , utrum de armento, an obfcenam corporis partem, an montem, qui eft in Cilicia, an qui eft in fideribus , taurum dicamus. Petron. in Satyr. c. 23. Hinc puto proverbium natum illud , ut dicatur , Poffe taurum tollere , quæ vitulum tulerit. Quintil. 1. 1. c. 9. ( al. 1 5. ) Milo quem vitulum affueverat ferre, taurum tulit. T Item montem Afiae maximum , quia Lycia ufque ad extremos Seres perducitur , pater multorum montium in Boream & Auftrum vergentium , quos veluti ramos emittit . Defcribitur a Plin. l. 5. c. 27. & a Solin. c. 38. (al. § 1. ) a mcd. “I· Denique caelefte Signum inter Arietem & Geminos . In fabulis eft ille , fub cujus fpecie Jupiter Europam rapuit , & ex Phoenice in Cretam tranfvexit : vel ille , in cujus formam Io fuit converfa. In ejus cauda funt feptem ftellæ, quas appellant Vergilias, & Plejadas , ut Plin. l. z. c. 41. extr. docet : in fronte totidem , quas Suculas Latine , Hyades Graece . Hygia. Poet. 4ßron. l. 2. c. 2 1. & lib. 3. c. 2o. Virg. 1. Georg., v. 2 17. Candidus auratis aperit cum cornibus annum Taurus, & averfo cedens Canis occidit aftro. V. quæ in hunc loc. fcripfit Macrob. 1. 1. in fomn. Scip. c. 18. a nied. “T Taurus draconem genuit , & tau* um draco , Tarentinus notufque fenarius, Graece refertur a Jul. Firmic. de err. prof. Relig. c. 27. & Clement. Alex. in Ποτρsrt.x. p. m. 1 1 : T£$% *xt*; ??*worro;, xj τάwyw δράκων. V. Sabazius. TAUTOLO3fA , z , f. twvroxoy}x , Graece eft ejufdem rei eloquium , eiufdem fententiæ per alia atque alia verba repetitio : figura apud Poetas frequens , qua res eadem multis verbis idem fignificantibus explicatur. Hujufmodi eft illa apud Virg. 1. Æn. v. 55o. Quem fi fata virum fervant , fi vefcitur aura Etheria, neque adhuc crude

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Scenici , taxatores dicuntur , quod alter alterum malediétis tangit .

TAXÄTUS, a, um , nom. particip. taffato , ftimato . Sueton. inr Calig.

c. 38. Cognofcebat de talibus caufis , taxato prius modo fummae.
Plin. l. 1o. c. 5 1. Efopi tragici hiftrionis patim a HS. centum taxa-
ta , in qua pofuit aves cantu aliquo, aut humano fermone vocales.
Id. l. 6. c. 22. Ad noftrarum navium curfus feptem dierum interval-
lum taxatum . Fior. 1. 1. c. 1 2. a med. Tum primum hiematum fub
pellibus : taxata ftipendio hiberna. - a. -
Afram. apud Ißdor. l. uo.
c. 2. In rofa Gallum faginatum , pingui paftum taxea . .

[ocr errors]

/finian. lib. 1. Cod. tit. 3. leg. 53. Sancimus , memiuem omnino neque curialem , neque taxeotam , Epifcopum aut . Presbyterum de cetero fieri. Quidam intellig. apparitorem Præfidis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

us ferens, quiCorfica • & Arca

- examina taxos . �r piceae ) etiamnum afpc- &u

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][subsumed][merged small][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][graphic]
[graphic]
[ocr errors]

C.

TEGULITÎUS , a , um , tegulis conte&tus . Infcript. apud Gruter. pag. 54. n. 1 1. Deo Mercurio Attegiam tegulitiam ex voto pofuit.

“TEGüLUM , li , n. idem quod tegumen te&ti . Plin. 1. 16. c. 36. Tegulo enim aquaticarum arundinum domos fuas Septentrionales populi operiunt . & cap. 37. Scirpi fragiles ad tegulum , tegetef

que “TEGÜMEN , inis , n. idem ac tegmen . Liv. l. 1. c. 2o. Et fuper tunicam æneum pe&ori tegumen , caeleftiaque arma , quae ancilia appellantur , ferre. Id. lib. 36. c. 3z. Teftudo colle&ta in fuum tegufaen . Al. hic leg. tegimen , al. tegmen : fed tegumen in MSS. eft frequentius. Tacit. de Germ. c. 17. Tegumen omnibus fagulum fibulâ aut fpina confertum. *TEGUMENTUM , ti , n. tegumen, tegmen , integumentum . Cic. 2. de nat. Deor. c. 6o. Tegumenta corporum vel texta , vel futa . Attius apud eund. 5. de Fin. c. 1 1. a med. Pinnarumque contextu corpori tegumenta faciebat . Caef. 1. 2. B. Civ. c. 9. a med. Quod genus tegumenti erant experti nullo telo transjici poffe . Liv. 1. 1. Σ. 43. & lib. 9. c. 19. Scutum Romano, majus corpori tegumentum. Senec. ep. 9o. ante med. Humus tegumentum repellendis caloribus. Id. de confol. ad Helv. c. 8. Tegumenta capitum. Sueton. in Calig. c. 35. ad fin. Equo purpurea tegumenta dedit . gualdrappa . <■ Translate Plaut. Trin. z. z. 32. Iftaec ego mihi femper habui ætati tegumentum meae. b. e. tutelam . Cic. pro Cael. c. zo. Quærere tegumenta vitiorum . Al. leg. integumenta . “TEÍÜS , a , um , Tyjog , ad Teon , Tgo , pertinens, oppidum Ioniae • in paeninfula , cum portu, inter Erythras & Colophonem : ubi Anacreon natus effe dicitur . Horar. epod. 14. v. 1 o. Anacreonta Teium . Id. l. 1. od. 17. v. 18. Vitabis aeftus , & fide Teia Dices , &c. Ovid. z. Trijf. v. 364. Præcepit lyrici Teia Mufa fenis. Adde 3. de ar. am. v. 33o. & de remed. amor. v. 762. “I Teia apud Propert. 1. 4. el. 8. v. 31. & 38. nomen eft meretricis. TELA , lz , f. drappo , tela , Γατός , quidquid ex lino , lana , fericove texendo conficitur . A texo fit texela ( ut a tutor tutel4 , medeor medela , &c. ) & per fyncop.- tela , ut a maxilla mala , ab aTom. IV.

[ocr errors]
[ocr errors]

TELAMONIUS, a , um , ad Telamonem pertinens , qui fuit filius `

« НазадПродовжити »