Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1 6.
'TELLUS , uris, f. Terra , dea terrae . De notatione V. Voff. in Etym.
Cic. 3. de nat. Deor. c. 29. a med. Si eft Ceres a gerendo, terra i-
pfa dea eft : quae enim eft alia Tellus ? Id. de Harufp. refp. c. 1o.
jpoftulationes effe Jovi , Saturno, Neptuno , Telluri . Id. Q. Fr. l. 3.
ep. 1. c. 4. Epiftola , in qua de æde Telluris , & de porticu Catuli
me admones. Fit utrumque diligenter. ad Telluris quidem etiam
tüam ftatuam locavi . Horat. l. z. ep. 1. v. 143. Tellurem porco ,
Silvanum la&e piabant. Varr. l. 1. R. R. c. 1. Primum invocabo ,
qui omnes fru&us agriculturæ cælo & terra continent , Jovem &
Tellurem . itaque quod ii parentes magni dicuntur , Jupiter pa-
ter appellatur, Tellus terra mater . *J De Inferis & Manibus.
Propert. l. 1. el. 19. v. 16. & Tellus hoc ita jufta finat. Virg. 6.
AEn. v. 14o. Telluris operta fubire . . °I Ut Ceres pro frugibus ,
Bacchus pro vino, Vulcanus pro igne , fic Tellus pro ipfa terra po-
nitur , térra, terreno. Cic. in fomn. Scip. c. 4. extr. Nam ea , quae
eft media & nona, tellus, neque movetur & infima eft , & in eam
feruntur omnia fuo nutu pondera. Lucret. l. 6. v. 577. Ventus ubi
atque animae fubito vis maxima quædam , Aut extrinfecus , aut ab
jpfa tellure coorta , In loca fe cava terrai conjecit , &c. Horat. e-
pod. 16. v. 43. Reddit ubi Cererem tellus inarata quotannis. Ti-
Âull. l. 4. carm. 1. v. 161 preffo tellus confurgit aratro . Virg. 1.
Georg. v. 99. Exercetque frequens tellurem , atque imperat arvis. Id.
1. Æn. v. 175. ac magno telluris amore Egreffi optata potiuntur
~Troes arena. Ovid. 1. Met. v. 434. diluvio tellus lutulenta recenti.
Id. 2. Amor. el. 16. v. 3. Sol licet admoto tellurem fidere findat .
Ia. 4. Fajf. v. 299. Sicca diu fuerat tellus. fitis ufferat herbas. Id.

[ocr errors]
[ocr errors]

in Ibin , v. 237. nuda tellure jacere . Id. 4. Trijt. el. 9. v. 23.

[ocr errors]

ae malum effe oportet : atque hunc telo fug fibi , malitia a foribus pellere . Salluff. in grat. Macri Licin. ad pleb. ante med. *Vis triômitia, telum a majoribus libertati paratum.. Cic. in Pifon. c., i i. 2j fin. ?ompejo de corpore reipubl. tuorum fcelerum tela revellente ' ovid. 4. ex Pont. ep. 6. v. 36. _tela lingux fubire. Lwcret. /. 3. J. 3o6. Neö gelidis torper telis perfixa pavoris • & lib. 4. v. 3943. Verieris qui telis accipit i&um . Liv. l. 3. c. 55. Qua lege tribunitiis rogationibus teluti acerrimum datum eft . Gic. Fam., 7. ep. 16. ex vet. Poeta. Ufquequaque fapere, oportet. id erit telum acerrianum. Liv. i. 6. £. 35. Quandoquidem tantum interceffionem pollere placet, imo ipfo telo tutabimur plebem,. Cic. S. Fam. £p. 16. Ominibus telis fòrtunae propofita eft, vita noßra. Sueton. in Calig. c. 33. Peroraturus , ftriéturum fe lucubrationis fuae telum minabatur . tí De pleuritide', mal di punte : quia dolore corpus , quafi telum eranfverberat , ut Ifidor. l. 4. 0rig. c. 6. ait. Seren. Sammon. £. 22. v. 4oz. Eft & vis morbi , quod telum commemoratur ,,Cum fubito dolor infanus furit incitus i&u . Rutil. l. 1. v. 451. tela dglorum •II De radiis lucis , Lucret. l. 1. v. 147. & !ib. 2. v. 59. & lib. 3: J. oz. Non radii folis , non lucida tela diei : * De re turgi rufiin. l. 38. c. 1. Martial. 1. 1 1. epigr. 79. & Au£. Priap, carm. 8, * Commode ponitur pro ftimulo , incitamento » ßimolo . Varr. apud Non. c. 4. m. 349» Rémotiffimum ad difcendum formidg: contra deleâatio §ro teíó ad difcendum . Cic. de Amig. c. 17. Non mediocre eelum aä res gerendas exiftimare oportet benevolentiam civium . Liv. l. 4. c. 28. a med. Virtute pares , neceffitate , quæ ultimum ac maximum telum eft , fuperiores eftis : . . ~TEMENITES, æ, m.'epithetum Apoliinis cujus figuum pulcherrimum & maximumi in Siciliâ fuit prope Syracufas , in loco , qui Temenos dicebatur . Sueton. in Tiber. c. 74. - qTEMERARIE, adverb. temerariamente , temere. Tertull. de virgin. veiamd. c. 3. Virgines nuda plane fronte temerarie audacigm excitatæ . Sciopp. lég. in temerariam. Impp. Dioclet. & Maxim. lib. 9. Cod. tit. ... ig. 18. Quo temerarie commiffa congrua ultione ple&antur ". ~TEMERARIUS, a, um ,' imprudente, inconfiderato , temerario , 338X®-, £xoyo;,' qui temere agit, inconfultus, præceps , nimis audax , {ine confìliò, & ratione. Caef. l. 6. B. Gall. c. 19. Homines temerarios atque imperitos falfis rumoribus, terreri _. _Martial. h. 4. epigr. 43. Noii fum tam temerarius, nec audax. Caef. B. Gall. l. 1. c. 31. fin. Hominem effe barbarum , iracundum , temerarium : non pof£e éjus imperia diutius fuftineri . Terent. 4ndr. 1. 4. 2. Sane pg! illa temulénts eft mulier , & teneraria. Qgintih. declam. 17. c. i8. Exclama: temerarie, quid facis ? Ovid. 19. Met; v. 543. Par£e me9 • 5uvenis, temerarius effè periclo. Nep. in Timoth. c. 3. 4 med. At jlie temeraria ufus ratione, non ceflit majorum natu auétoritati. Cic. pro Caecin. c. 12. Feci , quae dicis , 9mgia. ea funt & turbulenta_, 3: temeraria, & periculofa. Ovid. 8. Met. v. 497. licet eminus effe Fortibus: Aficaeo nocuit temeraria virtus. Liv. l. 25. c. 37. fub fq. Ad confilium prima fpecie temerarium magis , quam audax , aniraum adjecit. Ovid. Heroid. ep. 18. 3. 189. temerarius Am9r . Id. ... Met. v. 59. Illic Credulitas , illic temerarius Error , Vanaque Laetitia eß . 1d. 3. Faß. v. 467. Quem lupa fervavit , manus hunc temeraria civis Perdidit. o quanto mitior illa fuit ! Id. Met. 2. v. 5o. *emeraria vox. Id. §. Triff. el. 13. v. 17. querela. infuffijfente , fen<a fondamento, o motivo . & lib. 6. ex Ponto, ep. 6. v. 27. Jupiter in multos temeraria fulmina torquet. Martial. l. 12. epigr. 14. frena temeraria . b. e. equus intra&tabilis & præceps. Plin. l. 17. c. 22. ante med. Ternerarium eft ante craffitudinem pollicarem viti imperare. Plin. alter l. 4. ep. 9. ante med. Temerarium eft, fecundis non effe contentum . 4] Haud temerarium ef} , non cafu fit , non de nihilo eft , non eft fine ratione : aliquid portendit. Plaut. 4fin. 2. 1. 14. Sed quid hoc, quod picus ulmum tundit ? haud temerarium efî. Id. Aulul. z. 2. 7. Non temerarium eft , ubi diyes. blande appellat pauperem. *T | Temerarius , incertus, non ftabilis, fortùitus. Fefius in Navalis fcriba . Columbariorum queftus temerarius incertufque. “I De Tributo temerario V. in Tributum . . ~TEMERÄTOR, oris , m. violatore, cprruttore , ßsß«^«tro, qui temerat, violator, corruptor. Stat. Theb. 1 1. v. 12. Quantus Apollineæ temíerator matris Averno Tenditur. h. e. Tityus , qui Latonam temerare tentavit. Id. 1. Acbill. v. 6oo. ftat fine dato metuenda facerdos, Exploratque aditus, ne quis temerator oberret Agmine fenmineo. Impp. Valent. & Valens , lib. 1 2. Cod. tit. 53. leg. 2. Si quis præfentis legis temerator exfiftat. * De falfario Modeftin. Dig. ii#. 48. tit. io. leg. 29. Pœnam temeratoris luit. perinde enim punitur , atque fi falfum fecerit . *TEMERÄTUS, a, um , contaminato, violato , 883*^&$€¢ , contaminatus, violatus. Liv. l. 26. c. 13. a med. Arae, foci , deum delubra , fepülcra majorum temerata ac violata. Virg. 6. AEn. v. 84 1. Ultus avos Trojae, templa & temerata Minervae. Ovid. Heroid. ep. 17. v. 3. facra hofpitii temerata. & ep. §. y. ioi. temerati foedera le&li. & epij}. 9. v. 49. temerata puella . & ep. 14. v. 17. nox temerata fanguine. Id. Met. 9. v. 626. Et fcripfi , & petii : temerata eft no£ra voluntas. Lucan. l. 1. v. 225. & Semec. in Med. v. 614. temecata jura . Tacit. 1. Ann. c. 3o. linquere caftra infaufta temerataque. %. e. feditionis fcelere infe&ta . Martial. !. .5. epigr. 72. Rura Cleonæo nunquam temerata leone . Stat. 1. Achill. v. 3o2. Trux puer & nullo temeratus pe&ora motu . h. e. nullo amoris affeétu ta&tus. tEMÉRE, fenza regione, a cafo, inconfideratamente , all' impa<*ata , fewza penfarci, a taffone, ciecamente, alla balorda , ά«? , «3&xgc , fine ratione, fine confilio, cafu, inconfulte , imprudenter , ftulte . Cic. 1. de Invent. c. 34. Domus ea, quæ ratione regitur , omnibus inftru&ior eß rebus, quam ea, quæ temere & nullo confilio admiTom. IV.

niftratur. Id. 1. 0ffic. c. 29. Ne quid temere ac fortuitu , inconfiderate , negligenterque agamus. Id. 1. de nat. Deor. c. 16. a med. Inconfulte ac temere dicere aliquid. C.ef. ad Cicer. poft epiff. 8. l. 1o. ad Attic. Te nihil temere, nihil imprudenter fa&turum judicaram . Cic. z. de nât. Deor. c. 2. Id evenit non temere, nec cafu. Id. pro Font. c. 1. Auda&ter hoc dico , non temere confirmo. Terent. Phorm. 5. 3. 19. Sic erit . non temere dico. Cic. Fam. 4. ep. 13. a med. Non fcribo hoc temere . Id. Phil. 8. c. 5. a med. Omnino irafci amicis non temere foleo, ne fi merentur quidem . Id. z. de Divin. c. 55. Oracula partim fi&ta aperte, partim effutita temere . Liv. l. 1 o. c. 4o. ad fiw. Priufquam cocurreretur, emiffo temere pilo i&us pullarius, ante figna cecidit. SalJuff. in Catil. c. 32. a med. Catilina voce fupplici poftulare a patribus, ne quid de fe temere crederent. Ovid. 6. Faß. v. 327. Hi temere , errabant in opacæ vallibus Idæ . Plaut. Trim. 4. 2. 162. Nunquam edepol temere tinniit tintinnabulum : nifi qui illud tra&tat aut movet , mutum eft , tacet. h. e. fponte , ex fe folum. *] Non temere ef?, non de nihilo, eft nom eft fine ratione , aliquid portendit , fignificat , &z &»«g . Terent. Heaut. 4. 1. 7. Nefcio quid triftis eft. non temere eft : metuo quid fiet . non e' per fronda di porri . & Phorm. 5. 8. 9. & Plaut. Aulul. 4. 3. 1. Non pol temere eft quod tu tam times . Virg. 9. Æn. v. 375. Haud temere eft vifum , conclamat ab agmine Volfcens . *] Temere pro facile , di leggieri, facilmente . Plaut. Bacch. 1. 1. 52. Rapidus fluvius eft hic , non hac - temere tranfiri poteft. Terent. Phorm. 4. 5. 2. Hoc temere nunquam amittam ego a me , quin , ' &c. Nep. in Attic. c. 2o. Nullus dies temere interceffit , quo non ad eum fcriberet. Horat. l. z. ep. 2. v. 13. non temere a me Quivis ferret idem. Id. /. z. fat. z. v. 1 16. non temere edi luce profefta Quicquam , præter olus fumofae cum pede permae . Liv. /. 3o. c. 3o. Non temere incerta cafuum reputat , quem fortuna nunquam decepit . Quintil. l. 1. c. 3. ( al. 4. ) Illud ingeniorum velut præcox genus non temere unquam pervenit ad frugem . Suet. im Tito, c. 6. extr. Non temere quis tam adverfo rumore magifque invitis omnibus tranfiit ad principatum . & cap. 8. a med. Quaedam fub eo triftia acciderunt: ut conflagratio Vefevi, incendium Romæ, item peßilentia , quanta non temere alias. Julian. Dig. lib. & tir. ult. /eg. 64. Ea , quae raro accidunt , non temere in agendis negotiis computantur. Adde Caton. apud Charif. l. 2. pag. 1 96. Putfch. T incompofite, fine ordine, paffim, hic illic. Horat. l. 1. od. 12. v. 7. vocalem temere infecutæ Orphea filvae. Liv. l. 22. c. 42. Argentum quibufdam locis temere per vias , velut obje&tum prædæ , vidiffe . Apul. l. 4. Metam. Parva cafula cannulis temere conte&ta. alla bu0^74 . “I Temere jacere , toto corpore ftratum porre&tumque effe , fine cura aut decoro, effere farajato. Horat. l. 2. od. 1 1. v. 1 3. fub alta vel platano, vel pinu jacentes fic temere . Ovid. 1. Amor. e!. 14. v. 2 1. Tum quoque erat negle&ta decens , ut Threcia Bacche Cum temere in viridi gramine laffa jacet. Virg. 9. Æn. v. 329. Tres juxta famulos temere inter tela jacentes. % Comparat. temerius eft Accii apud Non. c. 2. n. 841. TEMERITAS, atis , f. inconfiderazione , fconfideranza , imprudenza , temerità , 238»?«, inconfiderantia , præceps deliberatio, incogitantia . Caef. l. 7. B. Gall. c. 42. Teneritas, quæ maxime illi hominum generi eft innata, ut levem auditionem habeat pro re comperta. & cap. 52. Teneritatem cupiditatemque militum reprehendit , quod fibi ipfi judicaviffent , quo procedendum , aut quid agendum videretur. Cic. pro Marcell. c. 2. extr. Nunquam temeritas cùm fapientia commifcetur , nec ad confilium cafus admittitur . Id. de Sene&f. c. 6. extr. Temeritas eft forentis ætatis , prudentia feneftentis . Hirt. de B. Alex. c. 85. Cæfar incredibili ejus vel temeritate vel fiducia motus, &c. Cic. 1. Offic. c. 29. Omnis a&io vacare debet temeritate & negligentia . Liv. l. 6. c. 3o. & lib. 22. c. 25. Temeritas atque infcitia . Id. l. 42. c. 49. Infcitia & temeritas. Cic. de Divin. l. 2. c. 41. Quibus in rebus temeritas & cafus , non ratio nec confilium valet. Id. de nat. Deor. l. 3. c. 24. Fortunam nemo ab inconftantia & temeritate fejunget . Id. 1. de Divin. c. 34Exercitus qui ftultitia & temeritate alicujus adminiftratur . Id. jo Planc. c. 4. Populus non dele&tu aliquo aut fàpientia ducitur ad judicandum, fed impetu nonnumquam , & quadam etiam temeritate . Id. l. 1. de Divin. c. 4. Omnibus in rebus temeritas in affentiendo, errorque turpis eft. Id. de Harufp. refp. c. 26. Plenus inconfideratiffimæ ac dementiffimæ temeritatis . Id. 3. Catil. c. 7. Furiofa. temeritas. Senec. in 4gam. v. 143. caeca. Id. in Oétav. v. 838. Temeritate in præceps ferri . Salluft. in Jug. c. 7. ad fin. Et proelio ftrenuus erat , & bonus confìlio : quorum alterum ex providentia timorem , alterum ex audacia temeritatem afferre plerumque folet . Id. in fragm. apud Non. c. 4. m. 4o3. Ad hæc rumoribus ádvorfa in pravitatem , fecunda in cafum , fortunam in temeritatem declinando corrumpebant. *J Cic. 2. de nat. Deor. c. 32. extr. Cum dicimus natura conftare adminiftrarique mundum, non ita dicimus, ut glebam , aut fragmentum lapidis , nulla cohærendi natura ; fed ut arborem, ut animal , in quibus nulla temeritas, fed ordo apparet, & artis quædam fimilitudo. h. e. confufio , & qualitas cóntrariâ difpofitioni atque ordini. , "I In plurali num. Quintil. decl. 7. c. 1. Si temeritates quoque noftras confcientia reorum non poteft at1 . tÉÉITER, adverb. idem ac temere . Accius apud Non. c. 1 1. n. 54. Hoc in re eft , quod tu tam temeriter meam benevolentiam interiiffe es ratus. Ennius quoque ufus eft, tefte Prifciam. l. 1 5. pag. 1 o 1 o. Putfch. TEMERITÜDO, inis , f. idem ac temeritas. Pacuv. apud Non. cap. z. n. 867. Egon' tyrannum novi temeritudinem ?

[ocr errors]

rumpo, contaiTjgo , polluo. Feffus : Temerare , violare facra & «oiifaminare ; di&tum videlicet a temeritate. Tibull. l. 3. el. §. v. 7. INon ego tentavi nulli temeranda virorum Audax laudandæ facra aocere deae. Ovid. 15. Met. v. 75. Parcite mortales dapibus temerare nefandis Corpora . Id. 7. Met. v. 533. temerare fiuvios yenenis. Tacit. l. 1. Anm. c. 53. Eandem Juliam in matrimonio M. Agrippæ temeraverat . Ovjd. 1. Amor. el. 8. v. 1 9. thalamos temerare pudicos . Id. 4. ex Pont. ep. 1 o. extr. puram non temerare fidem . id. Met. 8. v. 741. Cereale nemus violaffe fecuri Dicitur, & lucos ferro temeraffe vetuftos. Id. z. Triff. v. 5o3. inceftis temerare vocibus aures. Stat. 3. Theb. v. 463. Nubila fufpenfo celerem temeraße volatu Perfea. h. e. primum penetraffe , & quodammodo violaße, quia volare per aera non hominibus , fed avibus datum eft . Sic Valer. Flacc. de Argo , quæ prima dicitur navigaffe h. 1. v. 627. illicitas temerare rudentibus undas. & verf. 8oi. & Lucan. l. 3. v. 193. temeratum litus . & Sil. l. 15. v. 532. . temeratae Alpes. 4. e. ab Annibale primum tranfitae , cum humanis greffibus negatæ viderentur, ut Id. 1. 17. v. 592. loquitur. Lucan. /. 1. v. 147. temerare ferrum . %. e. caedibus & fanguine inficere. Sil. l. 2. v. 472. Nil temerare piget . . rabidi jejunia ventris Infolitis adigunt vefci . 4. e. morfu violáre etiam ea , quæ efui hominibus non funt . Claudiam. de B. Get. v. 1 oz. profanis oculis temerare delubra . %. e. afpicere quæ non licet. - 'TEMESHEUS, a, um, Tsvszóος , ad Temefen Brutiorum urbem pertinens, Tgwi*» : quæ & Temfa, Tguv^ , dicitur. Meminere Plin. 1, 3. c. 5. poft med. Ovid. 15. Met4m. v. 52. & 797. & Pompon. Me/a /. 2. c. 4. a med. Celebris fuit ære flando & perficiendo - Srat. l. 1. fi/v. 1. v.4z. & filv. 3. v. 47. Et cui fe toties Temefe dedit haufta metallis. Ovid. 5. Faß. v. 441. Temefaeaque concrepat aera . Id. 7. Mer. v. 2o7. Te quoque Luna , traho, quamvis Temefaea labores HEra tuos minuant. * In illo ejufa. de medic. fac. v. 41. Et quamvis aliquis Temefaea removerit æra : eft qui leg. Temefeia moverit. $] Stat. in illo hib. 1. Achill. v. 413. HEra domant Temefæ : Temefas ponit inter urbes Græciæ. . 'TEMETUM, ti , n. vino, vox prifca vinum fignificans, ut Fe/?. Gell. l. 1o. c. 23. & Plin. l. 14. c. 13. docent. unde abftemius & temulentus . De notatione alii alia. Horat. l. 2. ep. 2. v. 162. accipis uvam , Pullos, ova , cadum temeti. nempe modo ifto , &c. Juvenal. fat. 1 5. v. 25. De Corcyræa temetum duxerat urna. Pompom. apud Feft. Non multi temeti , fed plurimi. Varr. apud Non. c. 1. n. 14. temetum olfacere . Plin. loc. cit. olere . Cic. in fragm. apud Nom. ibid. Carent temeto omnes mulieres. Plaut. //ulul. 2. 6. 5. Cereri ne has fa&turi nuptias ? quia temeti nihil allatum intelligo . * Temeti timor facete dicitur parafitus & heluo : quia hujufniodi homines edaces bibacefque effe folent . Nomius apud Feff. Sequimini : i prae , mi nate fequere temeti timor. <T Qui primam , aut fecundanm fyllabam corripi poffe putant , incerta omnia afferunt. 'TEMNITES, æ, m. qui eft ex Temmo urbe Solidis, cum monte cognomine, ut Heraclides Temnites, Cic. pro Flacc. c. 18. „TÉMNO, is , a. 3. fprezzare , far poco conto, *®*®)ovg £ , parvi, facio , fperno, contemno. Ducunt a t £w» , quod interdum fimilem habet fignificationem . Verbum eft fere Poeticum . Lucret. l. 3. v. 97 1. femper aves quod abeft : præfentia temnis. Horat. 1. 1. fat. 1. 3). 1 1 5. Inftat equis auriga fuos vincentibus , illum Præteritum temnens extremos inter euntem. & lib. 2. fat. 2. v. 38. Jejunus raro ftomachus vulgaria temnit. Virg. 6. Æn. v. 62o. Difcite juftitiam moniti , & non temnere divos. & /En. 7. v. 236. ne temne , quod ultro Præferimus manibus vittas ac verba precantia. Ovid, 3. de ar. am. v. 299. Eft & in inceffu pars non temnenda decoris. Tacit. 3 Hijf. c. 47. Haud temnendæ manus du&tor. “I _Præteritum eft tempff , ut videre eft in contemno . Sed & temini di&um effe putat Scalig. ita legens illud Lt, cil. apud Non. c. 2. m. 855. Quodque adeo fuerint , qui te temnere fuperbum . Al. leg. tempfere fuperbi . *] Sunt qui putant , ctiam a Cicer. verbum ipfum ufurpari l. 1 3. ad Attic. ep. zo. a med. Id ago fcilicet , ut judicia videar temné. re . Sed plerique omn. leg. tenere. TEMO, onis, m. timone , £vw&s , lignum longum & extentum in curru vel aratro , cui jugum in anteriori parte adne&itur . Varr. /. 6. de L. L. c. 4. Temo di&tus a tenendo . is enim continet jugum . Colum. l. 6. c. 2. circa med. Juvenci jugum quarto die accipiunt , cui ramus illigatur , & temonis vice trahitur . Virg. 3. Georg. v. 173. jun&tos temo trahat aereus orbes. 0vid. 2. Met. v. 1 o7. Aureus axis erat , temo aureus , aurea fummae Curvatura rotæ . Juvenal. fat. 4. v. 126. Regem aliquem capies: aut de temone Britanno Excidet Arviragus. h. e. ex effedo in quo pugnat. fynecdoche. “| Poetae non raro ufurpant de plauftro Bootae , feu Septentrionibus. Stat. 1. Theb. v. 37o. hyberno , deprenfus navita ponto , Cui neque Temo piger, neque amico fidere monftrat Luna vias . Cic. vertens Arati carmina , /. 2. de nat. Deor. c. 42. ad fin. Ar&tophylax , vulgo qui dicitur effe Bootes , Quod quafi temone adjun&am prae fe quatit Ar&on. *J Ex eo cognofcebant, quantum nox proceffiffet. Enn. apud Varron. loc. cjt. & Fef?. in Septentrion. Quid no&is videtur ? in altiffimo cæli clypeo temo fuperat ftellas. %. e. multa nox eft , ut Parr. ibid. dicit. Senec. in Herc. Fur. v. 1 3o. Septem ftellis Arcades urfae lucem verfo temone vocant . Ovid. 1 o. Met. v. 447. ínterque Triones Flexerat obliquo plaußrum temone Bootes. Lucam. l. 4. v. 523. fiexoque Urfae temoiie paverent , h. e. die adventante, Stat. 1. Tbeb. v. 692. fed jam temone fupino Languet hyperboreae glacialis portitor Urfae . . * A fimilitudine temoiies vocât Colum. 7. 6. c. 19. longas perticas , quafi vacerras in machina, qua boves & equi colligantur curandi caufa . "I Temo in Codice Theodof. lib. 6. tjt. 26. Heg. 14. 13. & 18. nomen eft præftationis , feu fun£tionis, quae folve

TEMPÉRANS , antis, nioderato ,

batur ab his, qui tyrones praebere debebant fupplendo exercitui , & pro his pecuniain folvebant, aeftimatione fa&ta , quanti tyro quifque valeret .^ Videtur autem dici a nw¥«, æltimo , & remo corrupte effe pro timo. -

TEMONARIUS, a, um, ad temonem pertinens, genus præfationis, de quo in fi. 'vocis præced. Impp. Gratian. Valenfimiam. & Tkeodof. lib. 1 1. Cod. Theodof. tit. 16. leg. 14. Omnium vilium numerum, ac totius Capitulariæ, five ( ut rem , quam volumus intelligi s , communi denuntiatione fignemus ) Temonariae fun&ionis fieri jubemus exortes . lmpp. Conffajitim, & Conßans, lib. 12. Cod. Juffig. ftt.24. /eg. I. Temonaria onera. “I Temonarius abfolute , qui hujufmodi præftationem feu tributum exigit . Imp. Conftant in. ibid. tit, 29. leg. 2.

[ocr errors]

moeniffima, in yalle, per quam Peneus amnis decurrit , cinaa Qlympo, Offa, & Pelio montibus , inter Lariffam &.9ram maritimam. In Fabulis eft ab Hercule aperta fuiffe, diduétifque vi montibus, viam Peneo fa&am, ut eft apud Semec. in Herc. Fur. a verf. 283. Defcribuntur his verbis a Plin. l. 4. e. 8. Pengus.inter oíam & Olympum nemorofa convalle defluit quingentis ftadiis , dimidio ejus fpatii navigabilis. In eo curfu Tempe vocantur quinque mill. paffuum longitudine , & ferme fefquijugeri latitudine *. ultra vifum hominis attollentibus fe dextra lævaque leniter convexis jugis. Intus fua luce viridante allabitur Peneus , viridis calculo , amœnus circa ripas gramine, canorus avium concentu. Id. h. 16. c. ult. a med. Theffalica Tempe . Horat. l, 1. od. 7. v. 4. Theffala. Virg. 4. Georg. v. 317. Peneia. Horat. l. 3. od. 1. v. 24. agitata Zephyris. Lucan. v. 1. i. 8. nemorofa . Pompon. Mela l. 2. c. 3. facro nemore nobilia. Senec. in Troadib. v. 81 5. opaca . Stat. 6. Tbeb. v. 88. umbrofa. & li#. 1 o. v. 1 19. tenebrofa. Catull. carm. 63. de mupt. Pe/. v. 285. viridantia, *) Nihil amoenitati loci officit difficilis aditus & anguftiae , quas ita defcribit Liv. 1. 44. c. 6. Sunt Tempe faltus traifitu difficilis. nam præter anguftias per quinque millia , qua exiguum jumento onufto iter eft , rupes utrinque ita abfcifae funt , ut defpici vix fine vertigine quadam fimul ocuIorum animique poffit. terret & fonitus & altitudo per mediam vallem fluentis Penei amnis. , M Et. iam alibi loca amœna Tempe dicuntur. Virg. z. Georg. v. 469. Speluncæ , vivique lacus , & frigida Teinpe , Mugitufque boum, mollefque fub arbore fomni Non defunt . Ovid. 4. Faj?. v. 477. Eloria Tempe. Id. 1. Amor. el. I. v. 15. Heliconia. Stat. 1. Theb. v. 485. Theumefia. Catull. carm. 63. de nupt. Pel. v. 35. Plithiotica . nifi forte eadem funt cum Theffalicis. *| Tempea Graeca pofitione, m. T%tsz. In fragm. Solini apud Pithæum , p. m. 268. Vos quóque qui refono colitis cava Ternpea coetu.

TEMPERACULUM, li, n. temperatura. Apul. in Florid. m. 6. ( al.

hè: 1. ) Et cinnami merces, & ferri temperacula , & argenti`metalla.

TEMPERAMENTUM, ti, n. temperamento, mefcolamza, temperatura,

mixtio rerum cum proportione , proportio diverfarum qualitatum in

corpore mixto , w/*;, w?zas. Plin. l. 9. c. 36. ad fin. Concharum

ad purpuras & conchylia ( eadem enim eft mäteria, fed diflat tem

Peramgnto ) duo funt genera , &c. Id. !. 19. c. 8. a med. Eruca præ

cipue frigorum c9ntemptrix , diverfae eft, quam la&uca , naturæ ;

idcirco jungitur illi fere in cibis , ut nimió frigori par fervor im

mixtus temperamentum æquet. Scribon. Larg. cojnpof. 23o. Teruntur

ex cinere lixiva , qua culigarii utuntur , donec hâbeat mellis liqui

dj temperamentum. %. e. fpiffitudinem . Hac eadem ratione fæpius

ufurpatum legas apud eundem Scribon. “I Ponitur & pro modo,

mediocritate , moderatione. Plin. l. 17. c. 24. ante med. ömnia mo

do conftant, certoque temperamento. Id. l. i z. c. z5. Incidentis ma

nus libratur artifici temperamento , ne quid ultra corticem violet.

Cic. 3. de Legib. c. 1 o. a med. Inventum eft temperamentum., quo

tenuiores cum principibus æquari fe putarunt. Liv. i. 28. c. 44. in

fía: Et fi nulla alia re, modeftia certe & temperamento linguæ a

dolefcens fenem vicero. Alii leg. temperando linguae . Plin.Tin Pa**8. c. 3. Servare , & tenere temperamentum iii^ aliqua re. fußin. l. 2. c. 7. Tanto temperamento inter plebem Senatumque egit , ut ab utrifque parem gratiam traheret. * Apud eund. l. 2. c. 1. £n Peramentum cæli . . %. e. conftitutio aeris qùæcumque , elim, * In corpore etiam animalis eft certa qualitatùin conítituúo & modus , ex quo valetudo bona vel mala exfiftit, compleffione, temperafuento -, 0o/am. /. 3. c. 1 2. ante med. Opus eft inter íú åíçíá. inæqualitates magno temperamento, quòd in c9rp9ribus quoque moftris. defideratur , quorum bona valetudo calidi &' frigiái Jììáí& aridi , denfi, & rari certo & quafi examinatoT Éôáô çôïí. Nec tamen hoc temperamentum in terra , quae vineis deftinetur , pari momento libratum effe debere, &c.

a. - continente , rite nuro , temperante , g£•?** 3 moderatus s. continens, temperatus. c,. pro Font. c. 14. Frugi hominem, judices , & in omfiibus vitae Partibus moderatum a$ teiJ}***nteii) , plenum pudoris, plenum officii, plenum religionis, videtis pofitum in vefira fide aê poteftate . Id. Paraa. 3. c. f. 4d fia: An temperantem eum dices, qui fe in aliqua libidine continuerit , in aliqua effuderit ? Id. Attj. 1. 1 3. *P- I. Cum hominem $emperantem , fummum medicum, tantus improvifo morbus opprefferit. Liv. l. 26. c. zz. Cives graviores temperaatiorefque a`çupidine 3® Perii . 4l. leg. temperatiores. Cic. pro F.,„.IT. 13. Homo fan&iffimus ac temperautiffimus. *J Cum genitivo Terenr. Phorm. 3. 1. 40. Si eft , ut culpam in fe admiferit', ex qua re minus rei foret aut famæ temperans. h. e. minus parceret ré; familiari, aut famæ fuae . Tacit. 4nn. 13. c. 46. extrem. Integre fan&eque egit procax otii , & poteftatis temperantior . 4. e. moderatior in pote{tate. Plin. in Paneg. c. 52. a med. Temperans gaudii feræque laetitiæ. <TEMPERANTER, moderatamente , temperatamente, wste}ας, σωφρόνως , modice, moderate. Cic. Attic. l. 9. ep. 2. a med. Nam quod ais , fi hic temperantius egerit, confideratius confilium te daturum ; qui hic poteft fe gerere non perdite? Tacit. 15. Ann. c. 29. Ille de nobilitate generis multum præfatus , cetera temperanter adjumgit. & lib. 4. c. 33. Nofcenda vulgi natura , & quibus modis temperanter habeatur. <TEMPERANTiA, æ ,. f. modera*ione, continenza , temperamza , orœ pycarJ/a, moderatio, modeftia.. Cic. 3. Tufcul. c. 8. Temperans, quem Græci τέρμοyx appellant, eamque virtutem σωδροτυν^ν vocant , quam foleo equidem tum temperantiam , tum moderationem appellare , nonnunquam etiam modeftiam : fed haud fcio , an re&te ea virtus frugalitas appellari poffit. Id. in Partit. c. 22. Quæ vero moderandis cupiditatibus, regendifque animi motibus laudatur , ejus eft munus in agendo : cui temperantiæ momen eft. & lib. 1. de Fin. c. 14. Temperantia eft, quæ in rebus aut expetendis, aut fugiendis rationein ut fequamur monet . & lib. 5. c. 23. a med. & lib. 3. de nat. Deor. c. 15. Temperantia conftat ex prætermittendis voluptatibus . Id. 2. de Invent. c. 54. Temperantia eft rationis in libidinem , atque in alios non re&os animi irnpetus firma & moderata dominatio. Ejus partes funt continentia , clementia, modeftia. Id. l. 2. de Orat. c.'6o. a med. Dicacitatis moderatio & temperantia diftinguet oratorem a fcurra. Id. l. 1. Fam. ep. 9. a med. Novi enim temperantiam & moderationem naturæ tuæ. Id. 3. Offic. c. 25. extr. Conformatio & moderatio continentiae & temperantiae. & cap. p.enult. Reftat quarta pars , quæ decore, moderatione, modeftia, continentia , temperantia continetur . Id. 5. Tufcul. c. zo. Summa fuit ejus in vi&tu temperantia . Tacit. de Germ. c. 23. Sine apparatu expellunt famem : adverfus fitim non eadem temperantia. Plin. l. 1. ep. 12. a med. Increverat valetudo , quam temperantia mitigare tentavit. colia diera . & Tacit. 1. Ann. c. 14. Moderandos feminarum honores di&titans , eademque fe temperantia ufurum in his , quae fibi tribuerentur. “I temperamentum . Sallufl. in Jug. c. 49. Metellum magnum & fapientem virum fuiffe comperior , tanta temperantia inter ambitionem faevitiamque moderatum . TEMPERÄTE, moderatamemte , μετε}ως , moderate, temperanter , modice . Cato R. R. c. 69. Lenibas liguis facito calefcat. ubi temperate tepebit, cummim indito. Vitruv. l. 2. c. 9. ante med. Arbores humoris temperate , parum terreni habentes. Cic. 12. Attic. ep. 32. Ages, ut fcribis, temperate . & lib. 1 3. ep. 1. Ita fcripfifti , ut neque feverius, neque temperat ius flribi potucrit. Al. leg. temperantius Augufiin. l. 6. de Mufica , c. 15. Temperatiffime & caßißime v 1* ere. *TEMPERATÎO, onis, f. mefcolanza , tempera, temperazione, A'apxaix , μ'£tg , mixtio , temperatura . Cic. 6. Verr. c. 44. ad fim. Tu folus vafis Corinthiis dele&aris ? tu illius æris temperationem folertiffime perfpicis ? Vitruv. l. 7. c. 1 1. Cærulei temperationes Alexandriæ pri;num funt inventæ. Id. 2. de nat. Deor. c. 3. Magnitudo commodorum , quae percipiuntur caeli temperatione , fecunditate terrarum , &c. ©* cap. 1 o. Omnia quæ terra concipiat , femina temperatione caloris & oriri & augefcere. Id. Tufcul. 4. c. 1 3. circa med. Eft enim corporis temperatio, cum ea congruunt inter fe , e quibus conftamus , fanitas : fic animi dicitur , cum ejus judicia opinionefque concordant : eaque animi eft virtus, quam alii ipfam temperantiam dicunt effe , alii obtemperantem temperantiæ præceptis. T Translate eft moderatio , gubernatio , regolamento, governo. Cic. in fomm. Scip. c. 4. ad fim. Sol dux & princeps , & moderator luminum reliquorum , mens mundi & temperatio. Isd. 4. Tufcul. c. 1. De moribus jnftitutifque majorum , & difciplina ac temperatione civitatis, loqui. Id. 3. de Leg. c. 5. Haec eft quam maxime probat temperationem reipüblicae : quae effici non potuiffet , nifi tali defcriptione magiftratuum . "J Item temperamentum , temperamento . Id. ibid. c. 12. Sed præfto eft hujus vitii temperatio, quod fenatus lege noftra confirmatur au&oritas. & paulo po/?. Poteft ex temperatione juris , cum poteftas in populo , au&oritas in Senatu fit , teneri ille moderatus & concors civitatis ftatus. TEMPERATIVUS, a, um, qui temperat, ut Temperativa medicanina , Cael. Aureliam. Tardor. l. 4. c. 1. medicamenti mitiganti. TEMPERÄTOR, oris, m. temperatore, §.wo-t*», moderator, gubernator. Cic. in 0rat. c. 2 1. Magni igitur judicii , fummæ etiam facultatis effe debebit moderator ille , & quafi temperator hujus tripartitæ varietatis. Martial. l. 4. epigr. 55. Quam fiu&tu tenui , fed

ftate.

[graphic]

inqu ieto Armorum Sal., temperator ambit . Ubi Salonem flu. vocat ;

armorum temperatorem , quia ejus aquis temperantur enfes . Senec. de vita beata , c. 14. Temperator voluptatis . %. e. qui voluptate temperate utitur. TEMPERATÜR A, æ, f. mefcolanza, tempra, tempera , »päon;, w;;,;; , mixtio , temperamentum , temperatio. Vitruv. l. 7, r. 9. Temperatura minii. Puim. l. 34. c. 9. Sequens temperatura ftatuaria eft , eademque tabularis , hoc modo : Maffa profatur : mox in proflaturn additur tertia portio æris colie&anei , &c. & fub fin. c. 2. Infula æs non gignens , fed officimarum temperatura mobilitata . & cap. 1 5. Fer. rum a rubigine vindicatur ceruffa , & sypfo , & liquida pice . haec et temperatura , a Græcis antipathia di&a . * Translate Senec. ep. 1. circa med. Quæcumque attribuit conditio nafcendi , & corporis temperatura. temperanuento, compleffione. & Varr. apud Non. c. z. n. 848. Quæro ex te , utrum hoc adduxerit cæli temperatura , an terræ bonitas . clima , temperies. TEMPERÀTUS, a, um , mefcolato, temperato, temprato , -vyvgag.z rxi; , & «pzts;, mixtus . Cic. 1. Tufcul. c. 25. a med. Auribus oble

[ocr errors]

&tatio magma parta eft, inventa & temperata varietate & natura fop9rum • Phin. /. 2o. c. 9. ad fin. Vinum temperatum ex aqua cæle. fti . Id. l. 19. c. 5. po/f med. Amaritudo temperata mulfo . Id. l. 1 1. c. 42. extr. Zoroaftrem cafeo vixiffe annis viginti ita temperato , ut vetuftatem non fentiret . manipolato. *| Translate eft adminiftratus . /et/ej. /. 2. c. 6o. ad fin. Omnia pretio temperata.

vendente rempubligam confule. * Saepe eft moderatus, modicus

temperans , modeftus, moderato , w*rJ/o;. Cic. 12. Fam. ep. 27. ÉÉ autem ita temperatis Ę. moribus, ut fumma feveritas fumma cum humanitate jungatur. Id. Attic. l. 4. ep. 6. Homo in fumma magnitudine animi multa humanitate temperatus. IA. <3. de nat. Deor. c. 36. Vir juttus, temperatus, fapiens. Horat. l. .. %4. a. rebus in arduis fervare mentem ab infolenti temperatam lætiti,”. Id. /. 3.9d. 4. v. 66. Vim temperatam dii quoque provehuntTiiï majus : iidem odere vires omne nefas animo fiiovèntis. Cael.,a cjl cer. 8. Fam. ep. 15. Ecquem Cæfare noftro acriorem in rebus gerendis, eodem in vi&oria temperatiorem audifti ? Senec. ep. 18. íôc multo fortius eft , ebrio ac vomitante populo ficcum äc fobriumì cffe . illud temperatius, non excerpere fe , nec infigniri, nec mifceri omnibus. * Commode transfertür ad orationem . cic. a. ae Orat. c. 53. Neque eft ulla temperatior oratio , . quam illa , in qua afperitas contentionis oratoris ipfius humanitáte conditur .' Ia. ig_0'at. c. 57. extr. Sit oratio permixta & temperata numeris, nec diffoluta, nec tota numerofa. & cap. 27. a med. Oratio modiéa ac temperata. . *I Temperata regio , temperatum tempus , in quo calor & frigus ita temperata funt, ut neutrum fæviat. Piin. 1' 14. c. 2. ante *ed. Eugehia .(. vitis ) ferventibus locis, Rhætica reríperatis , Allobrogica frigidis copiam præftant. Vitruv. 1. 1. c. 4. Regiones cæli neque æftuofae , neque frigidae , fed temperatae. öaef. t. 5. ß. G4. c. 12. 19ca funt temperatiora, quam in Gallia, remiffioribus frigoribus : /arr. /. 2. R. R. c. 5. a med. Temperafiffimum anni tempus : Cohum. h. 3. c. zo. Mitis ac temperatus annus. Adde Martial. l. 1 o. epigr. 3o. *] Prela temperata, parata ad opus & inftru&ta , ut iis quandocumque uti liceat , pronii e preparai;.

Cat9 R. R. c. 12. Prela temperata quinque , fupervacaneâ tria . V. Turneb. l. 8. c. 6.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

gride. Bella cupit , laxatque genas , & temperat ungues. aguz**, affiJa . *] Item mitigare, lenire, raddolcire, mitigare, rattemperare. Martial. l. 3. epigr. 25. Si temperari bâlneum cupis fervens. Plin. l. zo. c. 7. a med. T'emperare afperitatem oxypori addito dulci. Cic. 2. de mat. Deor. c. 53. Etefiarum flatu nimii temperantur calores. Virg. 1. Georg. v. 1 1 o. fcatebrifque arentia temperat arva. Sic Claudian. in conful. Probi, &c. v. z6o. (Ebaliæ qui temperat arva Galefus. %. e. fitientia irrigat. Plin. l. 17. c. 12. a med. Vitis folem umbra temperans . Horar. l. 4. od. 12. v. 1. veris comites , quæ mare temperant . Cic. Pbil. 12. c. 1 1. Cujus acerbitas morum, immanitafque naturæ , me vino quidem permixta temperari folet . Horat. l. 2. od. 16. v. 26. amára lento rifu temperare . Sueton. in Tiber. c. 34. Temperare annonam macelli . h. e. pretium annonæ minuere . “I Item gubernare , moderari , regere , adminiftrare, regolare, moderare , goveruare , quod fit non uno eodemque femper módo , fed varias rationes mifcendo , & nunc hac , nunc illa utendo , pro temporum & rerum varietate . Plin. l. z. c. 6. Sol vices temporum , annumque femper renafcentem ex ufu , naturæ temperat. Horat. l. 1. od. 8. v. 6. Gallica nec lupatis temperat ora frenis. Ovid. 1 3. Met. v. 366. temperare ratem . Horat. l. 1. od. 12. v. 14. & lib. 3. od. 4. v. 43. de Jove . qui res hominum ac deorum , Qui mare ac terras, variifque mundum Temperat horis . Id. l. 4. od. 3. v. 17. O teftudinis aureæ Dulcem quae ftrepitum , Pieri , temperas . Cic. 1. Tufcul. c. 1. Mores & inftituta vitae , refque domefticas ac familiares nos profe&to & melius tuenur , & lautius: rem vero publicam noftri majores certe melioribus temperaverunt & inftitutis , & legibus. Horat. l. z. fat. 5. v. 7o. mulier fi forte dolofa , Libertufve fenem delirum temperet. Petron. in Sat. c. 1 37. Fortuuamque fuo temperet arbitrio. Ovid. 1. Amor. el. 3. v. 1 o. Temperat & fumptus parcus uterque parens . h. e. moderatur , ne modum excedant. *] Item moduin ponere, continere, moderari, cohibere , moderare, raffrenare . Cic. pro Marcell. c. 3. Animum vincere , iracundiam cohibere , vi&toriam temperare . Salluf?. in Catil. c. 1 1. extr. Secundæ res fapientum animos fatigant : ne illi corruptis moribus vi&oriæ temperarent . Virg. 1. Æn. v. 61. mollitque animos , & temperat iras. Plaut. Epid. 1. 2. 8. Temperare in amore. Id. Rud. 4. 7. 28. & Liv. l. 28. c. 44. Temperare linguæ . Liv. l. 2. c. 23. a med. & lib. 32. c. 2o. manibus. & lib. 2. c. 22. oculis. Id. l. 33. c. 2o. irae . Id. l. 5. c. 45. a med. animis. *T In illo Stat. l. I. v. 3o4. de Mercurio. Summa pedum propere plantaribus alligat alis , Obnubitque comas, & temperat aftra galero. h. e. coercet , pileo obvolvens, ne fulgore perftringant. *| Temperare fìhi , fe continere , contenerf . PJanc. ad Cic. Fam. 1 o. ep. 7. a med. Ufque mihi temperavi , dum perducerem eo rem , ut , &c. Au&. ad Herenn. l. 4. c. 1 8. Eum fibi credis a mendacio temperaturum ? Cef. l. 1. B. Gall. c. 33. Neque fibi homines feros tempetaturos exiftimabat , quin , &c. Liv. !. 5. c. 45. a med. Vix temperavere animis , quin extemplo impetum facerent. Plin. l. 18. c. 6. a med. Nequeo mihi tem

• perare, quo minus unum exemplum antiquitatis afferam . Id. l. 34.

z. 8. ante med. Non quivit temperare fibi in eo ( figno ) quamquam imperiofus fui inter initia principatus , tranftulitque in cubidulum , alio ibi figno fubftituto . “T Abftinere , parcere, affenerfi, yifparmiare. Cic. 3. Verr. c. 39. fub fim. Te putet quifquam foçiis temperafTe, qui ædem Caftoris teftem furtorum tuorum effe volueris ? & Verr. 4. c. 6. Non recufo , quin ita me audiatis, ut fi cuiquam ulla in re unquam temperaverit, vos quoque ei temperetis. Caef. lib. 1. B. Gal/. c. 7. ad fin. Neque homines inimico animo , temperaturos ab injuria & maleficio exiftimabat. Claudian. in II. conful. Stilich. v. 27o. temperare a venatibus. Virg. 2. Aen. v. 8. a lacrymis. Liv. /. 3o. c. 2o. & Tacit. Ann. 15. c. 16. lacrymis . Liv. 1. 32. c. 34. rifu . Sueton. in vita Lucani. Neque verbis neque fa&is adverfus Principem temperavit. *] Cum infinito. VeJus Poeta apud Cicer. l. 1. de Divin. c. 2 1. puerum Priamo qui foret poftilla natus, temperaret tollere. Plaut. Paen. prol. v. 34. Matronæ canora hic fua voce tiunire temperent. & verf. 22. dormire temperent. & 3. 2. 76. Maledicere huic tu temperabis, fi fapis . Gell. l. 4. c. 9. Dies, in quibus rem quampiam novam exordiri temperandum eft. * Cum accuf. communi Plaut. Stich. 1. 2. 59. Ubi facillime fpe&tatur mulier, quæ ingenio eft bono ? Pan. cui malefaciundi eft po:eftas, quæ ne faciat, id temperat. “T Paffive imperfonaliter Liv. 1. 1. c. 29. extr. Templis deum temperatum eft . Id. /. 5. c. 7. Tum vero jam fuperfundenti fe letitiæ vix temperatum eft. Id. l. 32. c. 1 o. a med. Egre temperatum eft , quin , &c. & lib. z. c. z 3. a med. Nec manibus temperatum foret , ni propere confules interveniffent. *] Temperint pro temperent antique, ut edint pro edant , eft Plauti Trucul. 1. 1. 41. TEMPESTAS, atis, f. tempo , xy£vo; , idem quod tempus, in finguJari num. Varr. l. 6. de L. L. c. 6. a med. In duodecim tabulis : folis occafu diei fuprema tempefias efto. libri Augurum pro tempore tempeftatem dicunt, id eft fupremum augurii tempus. Plaut. Caf. prol. v. 18. Ea tempeftate flos poetarum fuit : qui nunc abierunt hinc in communem locum . Sall:,?. in Catil. c. 17. fub fin. Fuere item ea tempeftate , qui crederent , &c. Liv. l. 27. c. 37. a med. Carmen illa tempeftate forfitan laudabile rudibus ingeniis. Cic. l. 3. de Orat. c. 28. Raro habet etiam in oratione poeticum aliquod verbum dignitatem. neque enim illud fugerim dicere , ut Coelius ( Antipater ) Qua tempeftate Pœnus in Italiam venit. Plautus Trucul. z. 4. 29. Tempeftas, memini , quondam fuit , cum inter nos forderemus unus alteri . Adde Lucil. apud Non. c. 1. m. 6. & Ovid. l. 1. Met. v. 183. & Propert. l. 4. el. 9. v. 1. *J Item pars temporis, v. gr. annus , aut anni pars, anno, ftagione . Salluff. in Catil. c. 57. Multis tempeftatibus haud fane quifquam Romæ virtute ma

[ocr errors]

vertice filvis Incubuit. Liv. 1. 2. c. 62. Foeda tempeftas cuin gram

[ocr errors]

la

[graphic]
« НазадПродовжити »