Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

res, quæ dicitur tædas ad igi; AEtnae inflammaffe, cum inveftigare vellet filiam Proferpinam a Plutone raptam : cujus etiam facra no&u fiebant , in quibus facerdotes deam imitati faces deferebant . Ovid. Heroid. ep. 2. v. 42. Et per taediferæ myftica facra deae.

Lanmprid. in AJex. Severo , c. 29. Si neceffitas cogeret , ante lucem a&tis operam dabat , & in longam horam producebat : neque unquam tædiavit , aut morofus , aut iratus refedit. Tertull. adverf. Jud. c. 1 1. a med. ex Deuteronom. 28. 65. Dabit tibi Deus cor taedians , & tabefcentem animam . Vulgata habet : Cor pavidum , & animam confumptam mœrore . animal taedians apud Veget. de re Veterim., l. 1. c. 17. 2 med. & lib. 3. e. 2. & 68. eft faftidio cibi laborans. “I Cafaubono ad loc. Lamprid. cit. videtur verbum hoc elegantiffimum : mihi non item . i.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[graphic][graphic]
[graphic]

május-accipias : ficut centenariæ apud Lucif. ibid. quae pondo centurm . * .

[ocr errors]

êateram , libram , lancem , trutinam fignificat . ) item fumma pecuniæ totidem minas efficiens. Mina centum drachmas habet : draclima eft fere libræ pondo : libra Romanum denarium fere æquat : denarius libræ Venetæ monetam . {ex millibus : quæ funt circiter quos diciumus mille ducati mgx<i . Et Romanorum HS viginti quatuor millia. nam quatuor HS libram faciunt . Hoc eß talentum Atticum commune , quod fere Scriptores Latini inteliigunt , nifi aliud addatur . Rben. Fann. de ponderib. v. 37. Cecropium fupereft poft haec docuiffe talentum , Sexaginta minás, feu vis fex millia drachmas Quod fummum do&is perhibetur pondus Athenis. Nam nihil his obolove minus majufve talento : Cic.`5. Tufcul. c. 32. Cum legati ab . Alexandro, quinquaginta ei talenta attuliffent, quæ erat pecunia temporibus illis, Athenis præfertim, maxima. Id. pro Rabir. Poff. c, 8. Vociferabare, decem milfia talentum Gabinio effe promiffa. Virg. $. /En. v. 1 12. oftro Perfufae veftes , argenti aurique talenta . Plin. l. 35. c. 1 o. ante med. Docuit neminem minoris talento annis decem . Id. l. 33. c. 3. circa ned. Argenti quingenta millia talentorum reportavit, “I Quæ dicimus de pretio talenti, confirmantur a Senec. l. 3. controverf. 34. a med. a Varron. apud Plin. l. 35. c. 1 1. circa med. a Plaut. M9Jiell. 3. 1. 1 1 5. & 3. 3. 16. ubi duo talenta dicuntur efficere miInas CXX. a Gell. l. 3. c. 17. ubi tria talenta fieri ait fummam feptuaginta duo mill. HS. a Fefto , & a Servio ad 5. £n. v. 1 1?. 8. ai lib. 9. v. 265. nifi quod ubi libras dicit , minæ intelligendæ funt : denique a Prifcian. de ponderib. pag. 1348. Putfc#. *I De pondere eft illud Virg. 1 1. Æn. v. 333. oratores Munera portantes Aurique eborifque talenta. Quia, inquit Servius , & ebur ad pondus venditur . Plin. l. 9. c. 14. Præcipua magnitudine thynni . invenimus talenta quindecim pependiffe . Id. l. 12. c. 17. fub fin. Herodotus tradit , fingula millia talentum turis annua penfitaffe Arabas regibus Perfarum. “J Fuit alterum talenti Attici genus , quod május , vel magnum vocant, habens ad illud, quod modo diximus ; proportionem fefquitertiam :- h. e. LXXX. minas continens , vel ILXXXIII. unc. IV. ut ait Prifcian. De hoc eft illud Livii l. & cap. 38. Argenti probi duodecim millia Attica talenta dato. Talemtum Tne minus pondo o&toginta Romanis ponderibus pendat . *J Interdum tamen Scriptores talentum magnum vocant, quod priore loco 4efcripfimus. Plaut. Moffell. 3. 1. 1 1 4. Quanti ædes deftinat ? Tra. talentis magnis totidem , quót ego & tu fumus . Eodem modo intelligendus eft Id. Ciff. z. 3. 19. & Gracgb. apud Gell. l. 1 1. c. io. fub fin. Magnum enim dixere Latini talentum Atticum præ alia£um nationüm talentis, quae minoris æftimationis fuerunt , ut Rhodium, Alexandrinum , five Egyptium, Neapolitanum, Syracufanum , Rheginum : quæ enumerantur a Fefto , fuo cuique pretio attributo . Qui accuratiórem de tota talenti ratione difputationem cwpit, adeat Gronov. de pecum. Vet. Salmaf. de modo ufur. Budæum de Affe , Voff. in Etymol. Camerar. & alios , qui ex profeffo hac de re tra£tarunt . TALEöLA, æ, f. £A*yio, parva talea. Colum. l. 3. c. 17. Complures taleolas terræ mandaverunt . Id. l. 1 2. c. 23. Scillam fecato quam tenuißime, ficut raphani radicem , taleolafque fufpende in umbra , ., ut adGcentur. & cap. 46. Inulæ taleolas facito. *tALIA, folliculus cæpae. Feft. Al. leg. talla ex illo Lucil. apud Non. c. 3. n. 67. Flebile caepe fimul , lacrymofæque ordine tallae . & Gloff. vet. Talla, wycuwJw rvyer. Di&ta eft talla a Sx\άς , ramus viridis : & talia etiam dici poteft, ut ab έλος , alius , inquit Dacer. ad Feff. TALIO, onis, f. taglione, pena equivalente , &uoi 3}, æqualis retributio , par vindi&a ; fumitur in malam partem , & dicitur a talis , quod hempe aliquis tale quid patitur , quale fecit , ex. gr. fi quis ihanum alicui amputavit, illi etiam manus amputatur ; fiquis alteri oculum eruit, ipfi quoque oculus eruitur. Fejf. Talionis mentionem fieri in duodecim , ' ait Verrius , hoc modo : Si membrum rapferit C alii ruperit , rupfit , vel rupit ) ni cum eo pacit, talio efto. Neque id quid fignificet, indicat . Puto, quia notum eft . Permittit ènim lex parem vindi&am. Cato apud Prifciam. l. 6. pag. 71 o. Putfch. Si quis miembrus rupit , aut os fregit , talione proximus cognatus ulciícitur . Plin. l. 7. c. 54. Sicut in Cornelia familia nemo ante syllam Di&tatorem traditur crematus: idque voluiffe, veritum talionem, eruto C. Marii cadavere . Gell. l. 2o. c. 1. a med. Taliones illæ tuæ reciprocæ, argutiores profe&o , quam veriores fuerunt. Id. ibid. Talionem imponere. & ibid. pariffimam facere . & ibid. redimere . Adde Cicer. in fragm. apud Auguftin. l. 2'i. de civit. Dei , c. 1 1. , W Sine talione, impune. Martial. l. 12. epigr. 64. Corrumpit fine talione cælebs : Cæcus perdere non poteft , quod aufert. •J Mafculine Tertull. l. 4. contra Marciom. c. 16. Ad injuriam coercendam , quam prohibuerat talione oppofito. TALIPÉDO , as , n. 1. fcapucciare , fdrucciolare, avyz%povou , pedibus vacillo , & quafi fupra talos infifto . Fe/?. Talipedare antiqui dicebant pro vacillare pedibus laftitudine , quafi trahat pedes , ut talis videatur infiftere , aut identidem tollere pedes. Lucret. l. 5. v. 5o5. Tum quafi talipedans primum confurgit. Alii leg. vacillans. TALIS , Te , così fatto , tale , cotale , τοῖος , τοάτος , hujufmodi , ejufmodi , ejus , aut hujus generis : cui refpondet qualis . Cic. z.

[ocr errors]

Mur. c. i4. ad fim. Cum effet talis, qualem te effe video. Ovid. 5. Tri/?. el. 12. v. 67. tale mihil metuens . Cic. Attic. l. 1 6. ep. 8. fub fim. Non equidem hoc divinavi , fed aliquid tale putavi fore . qualche cofa di ßmile. & Liv. l. 5, c. 1. Qui , a quo tale quid di

Itaque talentum valet drachmis |

&tum referretur , pro feditionis eum principe habebat . Id. i. z6. c. 3 1. Tantum abeft , ut & ipfi tale quidquam fa&uri fueritis . Cic. 2. de Legib. c. 5. O.nnem legem effe laudabilem , quibufdam talibus argumentis docent. Id. de Univerf. c. 7. Idque molitus tali quodam eft modo. “T Sæpe ponitur pro tantus , & quandam excellentiam notat , in utramque partem , fæpius in bonam . Cef. 1. 1. B. Civ. c. 53. Ut principes talem nuntium attuliffe viderentur. buona movella . & lib. 6. B. Gall. c. 33. extr. Pro tali facinore. per gran fcelleraggine . & Nep. in Alcib. c. 6. Quod talem virum e civitate expuliftent. degno, gramde. & Salluff. in Jug. c. 67. fub fin. Tamen is ad id locorum talis vir confulatum appetere non audebat. effendo un perfonaggio degno . & Phaedr. l. 3. fab. 9. v. 6. Quaefo tam anguftam , talis vir, ponis domum ? tu che fei um uomo grande ? Sic Plaut. Capt. §. 2. 2. Quid me oportet facere , ubi tu , talis vir, falfum autumas? Nep. ia Paufan. c. .3. Non putabant de tali tamque claro viro fufpicionibus oportere judicari . Cic. pro Quinr. c. 13. In quo ille tot & tales viros defatigat . Id. 2. Phil. c. 29. Quibus rebus tantis talibus geftis, quid fuit caufae, cur , &c? Id. Fam. 15. ep. 4. ad fin. Si hoc quod ego geffi , tale atque tantum videbitur, ut , &c. Id. pro Cluent. c. 53. Judices tali dignitate prædiri . Virg. 1. Æn. v. 339. haud equidem tali me dignor honore . d' un tanto onore . & Plaut. Merc. 3. 1. 3. Ne plora. nimis ftulte facis: oculos corrumpis tales. r\ begli occhi. & Virg. Ecl. 5. v. 81. Quæ tibi, quæ tali reddam pro carmine dona ? per bei verfi . & 1 1. Æn. v. 3o3. non tempore tali Cogere concilium , cum muros aßidet hoftis. b. e. tam trifti & calamitofo. Eadem ratione tale tempu r ufurparunt Lucret. Val. Flacc. - Silius, Balb. ad Cicer. poß epiß. 1 $. lib. 8. ad Attic. & Liv. l. 22. c. 35. extr. & lib. 3o. c. 37. quorum loca recitat Drakenborch. ad Sil. l. 8. v. 1 1 2. 4] Habet poft fe particulas ac, atque, ut , qui. Cic. in Vatin. c. 4. Honos talis populi R. voluntate paucis eft delatus, ac mihi. Terent. Phorm. 5. 8. 39. Faxo tali eum ma&atum , atque hic e(t , infortunio . Cic. 1. Offic. c. 26. a med. Tales nos tunc effe putamus, ut jure laudemur. Liv. 1. & cap. 42. a med. Hæc quae purgata a me funt , talia effe fcio, ut aures , ut animi audientium fint . Cic. Fam. 1o. ep. 6. a med. Talem te effe oportet, qui ab inmpiorum civium focietate fejungas. Propert. l. 2. el. 16. v. 34. Ultima talis erit , quæ : mea prima fides. Stat. z. Theb. v. 17o. Dii bene , quod tales ftirpemque animofque venitis , Ut refponfa juvent . Ubi notandus accufativus Græca ratione. *J Ponitur interdum loco pronominis hic , %aec , hoc. Nep. im Cim. cap. 2. Tali modo cuftodia liberatus Cimon., &c. & cap. 1. Cum talem conditionem afpernaretur . Ovid. 3. ex Pont. ep. 3. v. 22. Talibus affata e(t libera lingua fonis . Virg. Æn. 5. v. 79. Purpureofque jacit flores, ac talia fatur. & lib. 1. v. 563. Talibus Ilioneus : cun&i fimul ore fremebant Dardanidae. TALISCUMQUE, lecumque, idem ac talis. Au£tor Priapeor, carm. 15. Taliacumque puer dominus forentis agelli Impofuit menfae , nude Priape , tuæ . V. integrum epigramma. TALITER, talmente , in tal mnamiera , τάιως , tali modo . Plin. l. 35. c. 1 1. Lacunaria primus pingere inftituit : nec cameras ante eum taliter adornari mos fuit . Martial. l. 5. epigr. 7. Qualiter Affyrios renovant incendia midos , Taliter exuta eft veterem nova Roma fene&am . Pallad. im 4ug. tit. 8. Aquam taliter poteris invenire . •I Quidam tribuunt & Varroni l. 1. R. R. c. 18. fub fin. item Cicer. l. 1o. ad Attic. ep. pænult. fub fin. fed omnino aliter utrobique legendum . TALíTRUM , i , n. buffetto , wo,8J^; av.'; , i&tus digiti alteri digito impofiti , complicati , & vibrati : vel percuffio , quæ , ut ait Pejron. in Satyr. c. 96. ftri&to acutoque artiçulo fit . Sueton. in Tiber. c. 68. Fuit articulis ita firmis, ut. caput pueri , vel etiam adolefcentis talitro vulneraret. TALLA . V. in Talia . TALPA , ae , f. & m. talpa , &*t* ^&?, animal muri fimile , nigri coloris, captum oculis , quod arva & hortos fuffodit : a 92 Atro, fodio. Virg. 1. Georg. v. 183. & lib. 3. v. 539. Aut oculis capti fodere cubilia talpæ. Ubi Servius : mutavit genus . nam hæc talpa dicitur. Cic. 4. Acad. c. 25. ad fin. Quid ? talpam num defiderare lumen putas ? Plin. l. 9. c. 7. Animalia , quæ femper defoffa vivunt, ceu talpæ . Id. l. 1 o. c. 69. Liquidius audiunt talpæ obrutæ terra . Id. l. 3o. c. 5. Terra a talpis excitata . Id. 1. 8. c. 29. Varro au&or eft', a cuniculis fuffofum in Hifpania oppidum , a talpis in Theffalia. TALPANUS , a , um , adje&t. Talpana vitis, apud Plin. 1. 14. c. 3. fortaffe di&a eft , quia muftum colore talpæ fert. TALPINUS, a, um , ad talpam pertinens. Caffiod. l. 9. ep. 3. Talpimum animal imitantes itinera fodiunt. TALUS , li , m. alioffo , dado , &*tp*yz^os , os quafi cubicæ figurę in articulo pedis multorum animalium , quæ bifida feu bifulca fuht . nam quae multifida funt ( ut nec homo) item quae folidae ungulæ, taJe os fere non habent , ut Ariftot. l. 2. hiff, anim. c. 1. a med. & de partib. animal. c. 1 o. fub fin. docet. Plin. l. 1 1. c. 46. Talos afinus Indicus, unus folidipedum habet . Nam fues ex utroque genere exiftimantur : ideo fœdi earum tali. Hominem qui exiftimarünt habere , facile convi&ti . Lynx tantum digitos habentium , fimile quiddam talo habet : leo etiam tortuofius , Talus autem re&us eft in articulo pedis ventre eminens concavo in vertebra ligatus . Haec Plin. *J Hujufmodi offa fex latera habent, fed quatuor tantum, quibus infiftere poffunt , quia duo reliqua ita incurva funt , ut vix jllis queat talus confiftere. Horum iateribus feu figuras, feu punéta figurarum nomen habentia infculpebant , & in ludo utebantur, qui talarius , & talaris dicitur . Ditiores , fpretis offibus , ex ebore, cryftallo , aliave nobiliore materia fa&tos adhibebant . Figurarum feu

fed jaâuum nomina erant , Venus, canis feu canicula, ternio, qui & fupinus cafus , quaternio , qui & pronus ; fenio, Bafilicus , yulturiu§, Chius : quæ V. fuis loc. Venus erat ja&tus omnium feliciffimus: canis damnofus. Conjiciebantur tali in pyrgum, feu turricu]am , feu fritillum , ex quo cadebant in alveolum , feu tabulam luforiam . ne fi manu jacerentur , fraus aliqua in mittendo fieret . Senec. fub fin. Apocol. Nam quoties miffurus erat refonante fritillo , Utrique fubdu&o fugiebat teffera fundo : Cumque recolle&os auderet mittere talos, Lufuro femper fimilis, femperque petenti , Decepere fidem . Cic. 1. de Divin. c. 1 3. & lib. z. c. z 1. Quatuor tali ja&i cafu Venereum efficiunt . num etiam centum Venereos, fi quadringentos talos jeceris, cafu futuros putas ? Id. 3. de Fin. c. 16. Ita jacere talum , ut re&tus affißat. Propert. l. 4. el. 8. v. 45. Me quoque per talos Venerem quærente fecundos, Semper damnofi fubfiluere canes. Augußus apud Sueton. c. 71. Talis ja&tatis, ut quifque canem , aut fenionem miferat , in fingulos talos fingulos denarios in medium conferebat : quos tollebat univerfos qui Venerem jecerat .. Martia!. /. 14. epigr. 16. cujus lemma , Turricula. Quaerit compofitos manus improba mittere talos. Si per me mifit, nil nifi vota facit . Horat. l. 1. od. 4. v. 18. Nec regna vini fortiere talis . Plin. l. 34. c. 8. Talis ludere . Juftin. l. 38. c. 1 1. ad fin. Talis aureis ad exprobrationem puerilis levitatis, donatur. 4J A fimilitudine talos. dicimus etiam in homine . fic enim vocatur os in extrema tibia fupra calcem , tallone. Celf. 1. 8. c. 1. fub fin. Excipitur crus infra offe ex tranfverfo talorum : idque ipfum fuper os calcis fitum eft . & cap. 7. ad fin. Qs tali , calx, manus, planta. & cap. 22. Talus in omnes partes prolabitur. Ovid. 8. Mer. v. 8o7. Auxerat articulos macies , genuumque rigebat Orbis , & immodico prodibant tubere tali . ( hic Ovid. fignificat duos illos proceffus offium cruris , qui utrinque fupra pedem exftant . ) Martial. l. 8. epigr. 75. Expulit offenfo vitiatum pollice talum . Semec. 5. de bemef. c. 24. Meminifti talum te torfiffe ? di efferti slogato un tallone. & 4pul. eod. fenfu in Florid. n. 16. ( al. l. 3. ) Talum invertere . & Au£f. de B. Hifpanienfi , c. 38. intorquere . *} Per fynecdochem dicitur de imo crure, vel pedibus. Cic. pro Cluemt. c. 4o. Purpura ufque ad talos demiffa . Horat. /. z. ep. z. v. 4. Candidus, & talos a vertice pulcher ad imos . da capo a piedi . & Juvenal. fat. 7. v. 16. Altera quos nudo traducit Gallia talo . co' piedj fcalzi. & Ovid. 4. Met. v. 342. in adludentibus undis Summa pedum, taloque tenus veftigia tingit . Adde 1. 3. Amor. el. & verf. 6. * Metaphorice Horat. l. 2. ep. I. v. 176. Securus, cadat , an re&o ftet fabula talo. A. e. placeat. V. Sto. Perf.fat. 5. v. 1 o4. tibi re&o vivere talo Ars dedit . %. e. bene agere in omnibus. “T Talus in Sabinorum nominibus prænominis loco videtur fuiffe . Feffus. TAM, tanto, torSto , adeo , tantum , ita . Jungitur adjeétivis & adverbiis pofitivis : eique refpondet quam : & fæpe ut fequitur. Cic. Attic. l. 8. ep. 4. a med. Nunquam reo cuiquam tam liumili , tam fordido, tam nocenti , tam alieno tam praecife negavi , quam hic mihi . Id. in Orat. c. 3o. in fin. Nemo orator tam multâ , ne in Grxco quidem otio fcripfit , quam multa funt noftra . Cef. 1. 1. B. Gall. c. 16. fub fin. Tam neceffario tempore , tam propinquis hoftibus . & cap. 44. a med. Non fe tam barbarum , fieque tam imperitum effe rerum , ut non fciret , &c. Cic. 2. de Orat. c. ult. Non effem tam inurbanus, uti eo gravarer , quod vos cupere fentirem . Plin. l. 1 1. q. 2. In corporibus tam parvis, atque tam nullis . Caef. 1. 1. B. Gall. c. 14. Tam infolenter , & tam diu . Cic. z. de Divin. c. 39. & Nep. in Eumem. c. 1 1. Quafi vero quidquam fit tam valde , quam nihil fapere , vulgare . h. e. tantopère ." Id. 1. de 0rat. c. 35. Jus civile tam vehementer amplexus es . Plaut. Trin. 3. 1. 7. Quam dudum iftuc, aut ubi a&um eft ? Staf. illico hic ante oftium , tam modo , inquit Præneftinus. Feftus. Tam modo antiqui ponebant pro modo, ut Attius. Tam modo, inquit Præne{tinus . Attius eft M. Attiur Plautus . “I Item fuperlativis . Cic. Phil. 12. c. 5. Nondum erat veftris tam graviffimis judiciis concifus . Salluff. in Jug. c. 34. fub fin. Quam quifque pefTume fecit , tam maxume tutus eft . Varr. 2. R. R. c. 5. a 7 med. Quam pauciffimos ( canes ) reliqueris, tam optimi in alendo fient . Cato R. R. c. 64. Quam citiffime conficies , tam maxime expedies . & cap. 157. a med. Quam plurimum ederit , tam citiffime fanus fiet. Id. apud Paul. in Veternofus , ex Feflo. Quam plurimum bibit tam maxime fitit. Id. apud Charif. l. 2. pag. 184. Putfc#. Tam maturrime comparaviffe. *I_ Et comparativis . Lucret. l. 1. v. 536. Et quo quaeque magis cohibet res intus inane , Tam magis his rebus penitus tentata labafcit. Virg. Æn. 7. v. 787. Tam magis illa fremens, &c. Quam magis crudefcunt pugnae. Cic. pro Dejof. c. 3. Per dexteram te ißam oro, non tam in bellis & prœliis ( firman, ) quam in promiffis & fide firmiorem. “I Omiffo tam . Ulpian. Dig. lib. 29. tit. z. leg. zo. Pro herede gerere non effe fa&i, quam animi . Haloand. edidit non tam . *| Cum diminutivis . Terent. 4delph. 2. 4. Io. Tam ob parvulam rem . Adde Plim. l. 1 o. c. zo. “I Cum verbis. Plaut. Mof?ell. 4. z. 9. Ferocem facis, quia te herus tam amat. Vellej. l. 2. c. 88. Nec* minora confequi potuit : fed non tam concupivit . Plaut. Caf. 4. 4. 24. Quid tu erg6 hanc , quaefo, tam tra&as ? *J Cum fubftantivis. Plaut. Perf. 4. 3. 64. Nunquam ego te tam effe matulam credidi. “T Poft fe habet particulas atque , quafi ; item qui pro ut . Plaut. Amp%. 1. 1. 287. Tam confimile eft , atque ego . Id. Curcul. 1. 1. § 1. Tam a me pudica eft , quafi foror mea fit . Cic. Fam. 9. ep. 2. Qui eft tam Lynceus, qui in tantis tenebris nihil offendat ? "] Veteres pro tamen ufi funt , ut Fef?. docet : quia & tamem a tam defcendit. Novius i&id. Qui fi taceat , dum videat , tam etiam fciat , quid fcriptum fit . Enn. ibid. Ille meae tam poti' paci' potiri . Tiiin.

[subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

arcula' tua plena eft aramearum ? tua , tur , cum labore viae

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'Apes ex tamarifci floribus mella conficiunt.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

TANDEM, fimalmente , alla fine, in fine, τελευταλον, όψ£ rore, poft

longam moram , ad extremum , denique, demum, aliquando. C.ef. l. 1. B. Gall. c. 25. & lib. 3. c. 21. Tandem vulneribus defeffi pedem referre coeperunt. Horat. l. z. fat. §. v. 66. tabulas focero dabit , atque , Ut legat , orabit. multum Nafica negatas Accipiet tandem . Virg. 6. Æn. v. 61. Jam tandem Italiæ fugientis prefidimus oras. Cic. im fi. Agrar. 2. Polliceor, me effe perfe&urum , ut jam tandem illi fateantur , &c. Plaut. Rud. 2. 5. 1 1. Tandem vero ferio. Horat. 1. 1. od. 23. in fin. Tandem define matrem Tempeftiva fequi viro . finifci una volta di , &c. & lib. 3. od. 1 5. v. 2. Tandem nequitiae fige modum tuæ. *I Jungitur cum aliquando ad majorem vim fententiae . Cic. pro Quint. c. 3o. ad fin. & Terent. Hec. 4. 4. 61. Spes eft, hunc miferum aliquando tandem poffe confiftere. Id. 1 1. Fam. ep. 28. circa med. Tandem aliquando Romæ effe cœpimus. “T Cum denique . Apul. l. 4. Metam. Tandem denique afinali verecundia du&us. r^so/z*w6;. Adde lib. 3. & 1 o. *I Saepe effertur interrogando, & urgendo. Caef. l. 1. B. Gall. c. 4o. Quod fi furore atque amentia impulfus bellum intuliffet , quid tandem vererentur ? Salluff. in Catil. c. zo.. in fin. Quae quoufque tandem patiemini, fortiffumi viri ? Cic. in Partit. c. 4. Quonam tandem modo ? Id. 1. de Legib. c. 1. a med. Quorfum tandem , aut cur ifta quæris ? Id. 1. de mat. Deor. c. 38. Hoc, per ipfos deos, quäle tandem eft ? ld. z. de Orat. c. 3. circa med. Quid vos tandem ? Craffus : num quidnam, inquit , novi ? Plaut. Trucul. 2. 1. 27. Numqui male nos agimus tandem ? Terent. Andr. 5. 3. 4. Ain' tandem ? civis Glycerium eft ? Terent. Phorm. 2. 1. 1. Itane tandem uxorem duxit Antipho injuffu meo ? Ubi Donatus : Tandem hic expletiva conjun&io , ut ( Cic. Catil. 1. c. 1. ) Quoufque tandem abutere , &c. Feftus: Tandem cum fignificet aliquando, interdum tamen ex fupervacuo ponitur, ut apud Terentium in Phormione, cum ait: Itane tandem uxorem , &c. At Cicero etiam duplicat fignificationem , cum ait ( initio Catil. 2. ) tandem alíquando. Non probabit Donat. quod ait de conjun&tione expletiva : neque Feffur quod de fupervacua : aut Servius , qui utrumque fequitur, ad Æn. 1. v. 335. & 373. Habet enim tandem his & fimilibus locis elegantem vim , quæ & in demum fimili ufu apparet . Minime vero probabit Non. c. 4. n. 453. illud tandem aliquando exponens vix . Addit Id. ibid. poni tandem etiam pro tamen : afferens illud Titinii : Symphonia odiofum tandem , ut in moribus placeam viro. *J De fcriptione V. in Tamdiu. TANDÍU. V. Tamdiu . TANGIBILIS, le , tangibile, & ττ?;, qui tangi poteft , ta&ilis. La&fan. l. 7. c. 1 1. fub fin. Ea , quae vifibilia funt oculis, & tangibilia manu. Adde cap. 1 2. TANGO, is, tetigi, ta&tum , a. 3. toccare , £?yα , ἀπτοασι , ta&tus fenfu deprehendo , attingo , contingo : a tago , ut pango a pago. Lucret. }. 1. v. 3o4. Tangere enim & tangi, nifi corpus , nulla poteft res. Plaut. Rud. 3. 4. 1 5. Tange utramvis digitulo minimo modo . Cic. Tufcul. 2. c. 24. Genu terram tangere . Horat. lib. 2. ' fat. 5. v. 42. aliquis cubito prope tangens inquiet. Ovid. 3. Fa?. v. 745. tangere faporem . guflare. *] Pro adire , ingredi , vifere . Senec. in Oedip. v. 666. Tangere greßu loca. Horar. l. 3. od. 3. v. 53. Quicumque mundo terminus obftitit , Hunc tangat armis. Ovid. 4. Met. v. 778. Gorgoneas domos tangere . Cic. Verr. 3. cap. 1 o. Verres fimul ac tetigit provinciam , ftatim , &c. Horat. lib. 1. od. 3. v. 24. Non tangenda rates tranfiliunt vada. Ovid. Heroid. ep. 1. v. 42. aufus es Thracia no&turno tangere caftra dolo. Virg. 4. /En. v. 612. tangere portus. Juvenal. fat. 1 3. v. 44. Nil di&tu fœdum vifuque haec limina tangat, Intra quæ puer eft. 4] Tingere , liquore afpergere , iilinere. Ovid. 5. Faft. v. 441. Rurfus aqua tangit. afperge , bagna . & lib. 4. v. 79o. fparfa tangere corptis aqua. Perf. far. 3. v. 44. oculos tangebam parvus olivo . Tibull. l. 1. el. 9. v. 52. luto corpora tangit Amor. h. e. pallore inficit. Propert. l. 4. el. 8. v. 86. Terque meum tetigit fulfuris igne caput. Plin. l. 28. c. 4. Si fuperior palpebra faliva tangatur. Pallad. in Januar. tit. 15. a med. Fimo bubulo ima planta tangenda e(t . & in Febr. tit. 2 §. circa med. Felle lacertae viridis fi tangantur cacumina. Tingere in plerifque allatis locis reponunt alii : fed faniores Critici tangere defendunt. Hinc tangere aves vifco. Petron. in Satyr. c. I o9. Per antemnam pelagiæ confederant volucres , quas te&tis arundinibus peritus artifex tetigit . °| Tangere aliquam, vitiare . Phaut. 4ulul. 4. 1 o. 25. Ergo quia fum tangere aufus, haud caufificor , quin eam habeam potiffimum. Horat. Jib. 1. fat. 2. v. 54. matronam nullam ego tango. * fumere , capere , auferre , furari , pigliare , torre , rubare. Cic. Fam. z. epift. 17. ante med. De præda rnea teruncium nec attigit , nec ta&urus eft quifquam . Id. 4gr. 2. c. 25. fub fin. Idcirco agros nominare non poffum , quia tangam nullum ab invito. Plaut. Aulul. 4. 1 o. 1 o. Cur id aufus facere , ut id quod non tuum effet tangeres? metter la mano fu quel d' altrui . & Terent. Adelph. z. 1. 24. Tetigin' tui quidquam ? * *] contiguum effe . Caef. l. 5. B. Gall. cap. 3. Hæc civitas Rhenum tangit. Cic. pro Mil. c. 19. a med. Villa , quæ viam tangit. Id. pro Rofc. Amer. cap. 7. a med. Fundi decem ' & tres, qui Tiberim fere , omnes tangunt. “I pulfare , percutere, ferire. Ovid. de remed. 4mor. v. 336. tangere chordas. Horat. 1. 3. od. z6. in fin. fublimi flagello tange Chloen femel arrogantem. T?bull. l. 4. carm. 1. v. 97. fignata cita loca tangere funda. V. Ta&fur. *J E^xt τυπς , feu extcnuatio eft in illo Plauti Mil. 3. 2. 1 o. Te

« НазадПродовжити »