Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

*5- judicum animos , fubiecit quod multo effet improbius . hoc Celfus - fußentationem vocat. Eft autem duplex , &c. V. ibi cetera . . * Iiù- rem c6hibitio. Laâant. i. 6. c. 18. fub fin. Quae fuftentatio fui resuę &e patientia nominatur . raffrenamento . “I Item alimentum , M. t. nutritio , foffentamento . Ulpian. Dig. lib. z. tit. 3. leg. 22. a. med. ê, Neceffitas imponatur marito omnem talem mulieris fuftentationem - fufferre. fô. SUSTENTÄTUS , us, m. a&tus fuftentandi . Apul. in Apolog. Levia i$ fuftentatui , gràvia demerfui . Aufon. in perioch. 3. Odyff. Homeri. Dea calanticam natanti accommodat , cujus ille fuftentatu ad ufque It. Phaeacum litus evadit. $ SUSTENTÄTUS, a, um, foffentato . particip. a fuftentor . Cic. pro *s. Mur. c. z. Cui refpublica a me uno traditur fuftinenda , magnis # meis laboribus fuftentata . Lucret. l. 5. v. 96. multofque per annos Suftentata, ruet moles & machina mundi . Cic. 1. de Orat. c. 56. circa med. Jurifconfultus non fuo artificio , fed alieno , hoc eft non juris fcientia, fed eloquentia fuftentatus . Liv. l. 2. c. 34. Ex Tu£cis frumentum Tiberi venit : eo fuftentata eft plebs. Salluft. in Jug. c. 6o. extr. Milites Jugurthini paulifper ab rege fuftentati , poftquam majore vi hoftes urgent , profugi difcedunt . Tacit. 2. Hiff. c. 15. Cohortium præfe&ti , fuftentata diu acie, telis obruuntur. * Item dilatus, fufpenfus. Ovid. de remed. Amor. v. 4o5. V. in fa- vocis fequent. sUSTENTO, as , avi , atum , a. 1. foffenere , reggere, foffentare , 2το

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

ret bovem vivum . & Ovid. 1. Faß. v. 36. a funere conjugis uxor Suftinet in vidua triftia figna domo . porta bruno . Plaut. Pœn. prol. v. 9o. Homo , quantum hominum terra fuftinet , facerrimus . Liv. l. 23. c. 45. Vix arma membraque fuftinentes pugnabant. Salluf?. in fragm. l. 3. Hiff. apud Arufian. Meff. Suftinere corpora plerique nequeuntes . reggerfi in piè. & Ovid. Met. 6. v. 27. infirmos baculo quoque fuftinet artus . Id. Met. 4. v. 41 1. avis fuftinet fe alis . Id. Heroid. ep. 3. v. 1 19. manibus clypeos , & acutæ cufpidis ha(tam , Et galeam preffa fuftinuiffe coma. Plin. l. 6. c. 27. Lacus omnia illata pondera fuftinens. che porta a galla . & lib. 36. c. 15. a med. Populus R. univerfus binis cardinibus fuftinetur . è tenuto fufpefo fu due cardini. de tweatris verfatilibus loquitur. Virg. 1 1. Æn. v. 75o. Suftinet a jugulo dextram . tien fofpefo e lontano dalla gola il braccio nemico . ( Eodem modo locutus eft Stat. 2. Theb. v. 684. ) Plin. l. 33. c. 1 1. Vas ad fuftinenda obfonia . per teherci fopra . Modeftim. Dig. lib. 3 1. leg. 35. ad fin. Quem fcis magna onera fuftemturum . “T Valet etiam fiftere , cohibere , continere , trattenere , fermare. Cic. Attic. l. 13. ep. 2 1. Arbitrabar fuftineri remos, cum inhibere effent remiges juffi . id non effe ejufmodi , didici heri , cum ad villam noftram navis appelleretur . non enim fuftinent . fed alio modo remigant . Lucil. ibid. Suftineas currum , ut bonu' faepe agitator, equofque. 0vid. Faft. 5. v. 3o 1. Sæpe Joveam vidi , cum jam fua mittere vellet Fulmina , ture dato fuftinuiffe manum , & lib. 6. v. 398. Suftinere gradum . Propert. /. 3. el. 1. v. 41. Orpheu , te duxiffe feras , & concita dicunt Flumina, Threicia fuftinuiffe lyra. Al. leg. detinuiffe. °| Suflinere fe , in medio curfu fe fiftere, fermarfi. Val. Flacc. l. 3. v. 1 oo. Reftitit ille gradu, fefeque a lumine ferri Suftinuit præceps. s' arreßò di botto . & Senec. in Hippol. v. 793. te dea no&ium dum fpe£tat , celeres fuftinuit vias. Liv. l. 25. c. 36. Nunc agendo , nunc fuftinendo agmem. & li%. 5. c. 39. Aliud priori fimile miraculum eos fuftinuit. *J Item habere , tenere . 0vid. 1. de ar. am. v. 47. qui fuftinet hamos , Novit quæ multo pifce natentur aquæ . & lib. 2. v. 2 16. Ingenua fpeculum fuftinuiffe manu . Plaut. Mem. 1. 3. 1 3. Suftine hoc , Penicule . premdi e tieni . Sic Afram. apud Non. c. 2. n. 333. Accipe hoc tegmen tu , & fuftine. 0vid. l. 3. de ar. am. v. 148. Suftineat fimiles flu&ibus illa finus. h. e. habeat, geftet in capite - comam in modum finus difpofitam . V. Simus. Pro habere , tenere eft & illud Plauti Trin. 2. 2. 99. Multa ego poffum do&ta di&ta loqui : hiftoriam veterem atque antiquam hæc mea fene&tus fuftinet. 4| Similiter per translationem eß tueri , ferre , defendere , in fuo ftatu rem confervare , foffentare , difendere , confervare , mantemere. Cic. pro Rabir. Poß. c. 1 6. Veterem amicum fuum labentem excepit, corruere non fivit, fulfit & fuftinuit re, fortuna , fide, hodieque fuftinet . Id. Fam. 9. ep. 8. a med. Sed fuperiorum temporum fortuna reipublicae caufa m fuftineat. difenda , renda fragione . & in Divin. Verr. c. 8. ad fim. Non tibi venit in mentem , quid negotii fit , caufam publicam fuftinere ? portar il pefo , aver l' impegno d' una caufa pubblica. & lib. 3. Offic. c. 2. Suftines magnam exfpe&tationem imitandæ induftriae noftrae . fei in non picciolo impegno. & lib. 1. c. 34. ad fin. Magiftratus debet civitatis dignitatem & decus fuftinere , fervare leges, jura defcribere . “T Item gerere. Cic. 2. de Orat. c. 24. a med. Tres perfonas unus fuftineo fumma animi aequitate , meam , adverfarii, judicis. fo le parti di tre. & Sueton. de Gramm. c. ult. Nunquam ita docuit , ut magiftri perfonam fuftineret . Cic. Verr. 5. c. 86. Fungi ac fuftinere aliquid muneris in republ. T Item ferre, pati. Cic. pro Dom. c. 38. Poenam fubire , ac fuftinere . Ovid. 8. Met. v. 5oo. Et quos fuftinui bis menfum quinque labores. Planc. ad Cicer. 1o. Fam. ep. 34. ad fin. Maximam hic follicitudinem curamque fuftineo . Cic. 5. Tufcul. c. 6. Qui non modo mala futura timet , verum etiam fert fußinetque præfentia , & Ulpian. Dig. lib. 18. tit. 6. leg. I. Si venditor fe periculo fubjecit , periculum fuftinebit, quoad , &c. h. e. praeftabit. *] Item refiftere , obniti, parem effe , non cedere , durare , fubfiftere , tollerare , ftar faldo, föpportare, refiffere , reggere . Cic. 7. Phil. c. 6. O dii ! quis hujus potentiam poterit fuftinere ? Brut. ad Cicer. Fam. 1 1. ep. 1 o. fub fin. Non , fi Varronis thefauros haberem , fuftinere fumptum poffem . Al. leg. fubfiftere fumptui . PJin. l. 1. ep. 12. Cur me putas hos tantos dolores tamdiu fuftinere ? ut fcilicet ißi latroni vel uno die fuperfim . Ovid. 13. Met. v. 384. He&tora qui folus , qui ferrum , ignemque , Jovemque Suftinuit toties , unam non fuftinet iram . Cic. 4. 4cad. c. 6. a med. Philo ea fuftinere vix poterat , quæ contra Academicorum pertinaciam dicebantur. Id. Verr. 7. c. 3o. Videbat , illis navarchis teftibus , tantum hoc crimen fuftinere fe nullo modo poffe . Vatin. ad Cicer. 5. Fam. ep. 1 o. Si melhercule Appii os haberem , tamen hoc fuftinere non poffem . Cic. 6. Fam. ep. 6. Non putat fe fuftinere caufas poffe multorum , fi tibi concefferit . refiffere alle if?anze. *J Et cum infinito . Ovid. Met. r. v. 53o. non fuftinet ultra Perdere blanditias juvenis deus . non %a più pazienza , non foffre . ( Adde Heroid. epifl. 3. v. 32. ) & PbaeZlr. l. 4. fab. 15. Monet , ut fuftineas tibi habitu effé fimiles , qui funt virtute impares . foffra , pa<ienti, lafci di buona voglia , cffe, &c,

[ocr errors]
[ocr errors]

& in villam meam portaffem . Caef. l. 4. B. Gall. c. 28. Naves » quae equites fuftulerant , ex portu folverunt . aveano portato . Sic Hirt. de B. Afric. c. 54. Quod C. Avienus navem commeatu, familia fua, atque jumentis occupaviffet , neque militem unum ab Sicilia fuftuliffet. Caef. 1. 2. B. Civ. c. 2o. Legio figna fuftulit , fefeque Hifpalim recepit. Propert. l. 4. el. 9. v. 37. Audiftis aliquem , tergo qui fuftulit orbem ? " Et translate Cic. Attic. l. 2. ep. ult. Noftras laudes in aftra fuftulit . & lib. 6. ep. z. a med. Salaminii nos in cælum decretis fuis fuftulerunt . Jd. z. ad Q. Fr. ep. 1. ad fm. & lib. 1. de Divin. c. 36. Clamorem fatis magnum fuftulerunt . Plaut. Trucul. z. 8. 1 o. Poftquam filiolum peperit , animos fuftulit . ha alzato la creffa. Adde Liv. l. 28. c. $. “T Pro fubire , fufcipere. Cic. pro Rofc. Amer. c. 4. Fide veftra fretus plus oneris fuftuli, quam ferre me poffe intelligo . Id, Phil. 1 3. c. 1 o. extr. Qui ex Fadia fuftulerit liberos. V. Tollo. “T Sumere, accipere , pigliare. Cic. 3. de Orat. c. 45. Cum verba jacentia fuftulimus e medio , ficut holliflimam ceram , ad noftrum arbitrium formamus & fingimus . 47 Pro auferre, amovere , detrahere , levare , tor via , togliere . Cic. 4. Acad. c. 19. ante med. Sublata affenfione, omnem & motum ani

, T In re militari. Nep. in Annib. c. 1 1. Hoftium vim cum !

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ponuntur verf. 61.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Sempron. Afell. apud Gell. l. 13. c. 2 1. extr. Crepidarium cultellum rogávit a crepidario . fut9re . Infcript. apud Gruter. pag. 649. n. 1. C * Atilius C. F. Juftus/futor caligarius. Plaut. 4ulul. I, 1. 34. Inverdiu, quafi claudus futor , domi fedet totos dies . & 3. 3. 39. Sedentarii futores . Martia!. l. 3. epigr. 36. Pas gladiatores , futoΕύm regule, Cerdo : Quodque tibi tribuit fabula , figa rapit . & jib. o. jigr. 75. Dentibus antiquas folitus producere pelles , Et mofdere luto putre vetufque folum , &c. *J Habetur artificum vijiffimus, & ponitur pro infima plebe : Juveneh. f4f. 3. v. 293: quis «ecum fe&ilè porrum Sutor ,.& elixi veryegis labra comedit? Cic. pro Flacc. c. 7. a med. Se velle, dixit. id futores , & zonarii conclamarunt . • I Sutorum collegium , fraglie , habetur in veteri infcript. apud Donium claff. 1. n. 131; 5 St4tor , ne fupra crepiÀiam , proverb. quo monemur ne , quibus in rebus minus intelligimus , in his fententiam proferamus.. Plin. {. .35. c. 39. ante med. Feruiit, Apellem a futore reprehenfgm , quod ip crepidis una intus pauciores feciffet anfas : eodem poftero die , . fuperbo emendatione priftinæ admonitionis , cavillante circa crus , indignatum profpexifíe, denunciantem , ne fupra crepidam, judicaret. quod & ipfum in proverbium venit . Adde Valer. Max. l. 8. c. 1 2. in fin. •| Suês fabularum Sidonio l. 3. epiff. 13. funt qui eas fingunt , & confuunt.

sUTORITIUS, a, um, idem ac futorius, ut Sutoritium atramentum ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

sUTRIUM, ii, n. Sutri , oppidum Etruriæ, in Vejentibus, inter la

cus Cimiiiiumi & Sabatinum, colonia, Romanorum. Liv. l. 6. c. 3. Vellej 1. 1. c. 14. " Sutrium quafi eant, proverb. de his, qui celeriter , & fimul bene inftru&i rem quampiam aggrediuntur . Ojtum eft ex eo, quod cum Sutrium ab Etrufcis captum effet , ad illud recipiendum rfiißus M. Furius Camillus, ut eft apud Liv. l. 6. c. 3. edixit ( quo facilius hoßes necopinantes gpprimeret ) ut miles trium dierum cibaria fecum ferret : qua celeritate faétum eft , , ut eodem die oppidum reciperetur. Plaut. Caf. 3. 1. 9. Sed facito dum memineris verfus, quos cantat Colax : Cibo cum fuo quiqui facito uti veniant , quafi eant Sutrium . Adde Feffum , & v. adnotata ad eum a Dacerio, & ab Eruditis ad Plaut. Taubmanni .

SUTRIUS, a, um , ad Sutrium urbem pertinens. Sil. l. 8. v. 493.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]

Ovid. 4. sy

[graphic]
[graphic]
« НазадПродовжити »