Зображення сторінки
PDF

*es. Varr. 1. 3. R. R. c. 14. Tuas partes , inquit, fublevavit Ap

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

quarum pars inferior integra remanebat , pontem reficere cœpit . Adde Liv. l. 1. c. 37. “I Sublices in plur. pro fublicae dicuntur a Fe/?o loc. cit. SUBLICES. ) ,, ;., a; SUBLICiUM. ) V. in di&. præced. $UBLICIUS PONS, qui & AEmilius, unus ex Romæ pontibus , cujus adhuc durant veftigia , fub monte Aventino, ad eam partem Tiberis, qua Janiculum ab urbe dirimit , fine clavis ferreis ea arte conftru&us, ut trabes fine fulturis eximi poffent , ac reponi. Id enim religiofum effe coepit, ex quo, defendente Coclite, ægre revulfus eß. Di&us eft autem SubJicius , quod ligneus effet , & fublicis fulciretur. Plin. l. 36. cap. 15. T Exftru&us fuit ab Anco rege , cui placuit Janiculum Urbi conjungere. Liv. l. 1. c. 33. *] Ab Hoc ponte Sæpius a Pontificibus refe&o , ut cis & uls Tiberim facra fierent, Pontifices di&os effe Varro exiftimat l. 4. de L. L. c. 15. id. l. 6. cap. 3. circe med. ait , ab hoc ponte Argeorum fimulacra quotannis a facerdotibus jaci folere. SUBLIDO, dis, ifi , ifum , a. 3. aliquantum oblido. Prudent, in Apotheof. verf. 91 5. de tibiæ fonò. Aut exile trahens fonitus producit acutos, Aut murmur tenerum fublidit voce minuta . SUBLIGACÜLUM, li , n. brachetta, mutande, fottocalzoni, περι'ζαμx , veftis qua pudeiida teguntur. Cum femoralia olim non _haberent Romani velamen fubligabant verecundiæ caufa. Cic. 1. 0ffic. c. 35. ad fin. Scenicorum quidem mos tantam habet veteri difciplina verecundiam, ut in fcenam fine fubligaculo prodeat nemo . Verentur enim, ne, fiquo cafu evenerit, ut corporis partes quaedam aperian*ur , afpiciantur non decore . *] Idem dicitur etiam fubligar . IMartial. l. 3. epigr. 87. & Juvenal. fat. 6. v. 7o. In Plur. num. Plin. l. 12. c. 14. circa med. Subligaria fignantur artifici . fcil. ne in tra&ando ture aliquam partem artifex in ea recondat. SUBLiGAR. V. in voce præced. sUBLIGATIO, onis, f. à&us fubligandi. Pallad. l. 1. tit. 6. a med. Subligatio, acerbis uvis facienda eft, quando excutiendi aut rumpendi acini nulla formido eft.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

flentem fublimis Olympo Speâat. Ovid. 1. Met. verf. 666. montis fublime cacumen. Virg. 12. Æn. v. 1 33. alii portis fublimibus adftant. Id. 9. Æn. v. 682. quercus fublimi vertice nutant. Horat. 1. 3. od. 1. fub fin. fublime atrium moliri. 0vid. initio l. 2. Met. Regia folis erat fublimibus alta columnis. Plin. l. 2. c. 59. Arcus Q jidis ) fublimes funt humili fole, humilefque fublìmi. Juvenal.

[ocr errors]

fat. 11. v. 24. quanto fublimior Atlas omnibus in Libya fit montibus • Lucan. l. 3. v. 86. fublime nemus. Id. /. 7. v. 342. fublimis equus : Colum. /. 3. c. 8. Armentis fublimibus infignis, Mevania eft, .. Liguria parvis: alti di ftatura. & Horat. l. 1. od. 1 5. fub fin. Sublimi fugies mollis anhelitu. %. e. elato vultu anhelans ex curfu & afcenfu in fuga. facilius enim fublata facie fpiritus ducitur. Id. in f. od. 26. l.3. fublimi flagello Tange Chloeni. b. e. alte fublato ,. ut fit gravior i&tus. Senee. in Trojdib. v. io88. fublimi gradu incedit Ithacus. grave e foftemuto. “T Sæpe fublimis dicitur, qui in altum per aera fertur. Liv. 1. r. e. 16. fub fim. & cap. 34. & Virg. 1. En. v. 419. Hæc locutus fublimis abiit. Ovid. 5. Miet. v. 648. Jam fuper Europen fublimis & Afida terras Ve&us erat ju* venis : Virg. 11. ÄEn. v. 722. accipiter Confequitur pennis fublimem "in nube $9lumbam. Id. AEm. 5. %. 255. quem praepes ab Ida subliamem pedibus rapuit Jovis armiger uncis : “I Item qui fublimi logo fedet. Catull. carm. 67. ad Man}. v. 49. tenuem texens fublifmis aranea telam . Ovid. Met. 6. v. 65o. fedens folio Tereus fublimis avito. Id. Heroid. ep. iz. v. 170. Tyrio jaceat fublimis im 9ßro : Virg. 7. Æn. v. 283. Eneadæ fúblimes in equis redeunt . * Sublimem rapere, arripere , aut ferre aliquem apüd Plaut. Afin. 5. 2. 18. Men. 5. 7. 6. & §. 8. 3. & Mil. a. 5. û. 1. & Terent. Andr. 5. 2. 2o. & Adelph. 3. z. i8. eft invitum aliquem vi abripere inter manus, ita ut terram non contingat: portar di pefo e per for<a. Fiebat id fere fervis, qui rapiebantur ad poenam. ` T SuAlime abfolute eft altitudo , fublimiitas , altezza. Cic. z. de nat. Deor. c. 56. Sonus natura in fublime fertur. Sueton. in Claud. cap. 27. & in 0tb. c. 2. Ja&are aliquid in fublime. Plin. l. 1o. c. 38. Ayes ejaculantur fefe in fublime. Id. 1. 31. c. 6. Aqua furgens in fublime. Id. fub fin. l. 18. Grues per fuólime volantes. 1d. l. 27. v. 12. ad fin. Datur deco&tum ejus `contufis, ex fublimi devolutis. Id. /. 36. c. 4. Dianæ facies in fublimi pofita. •| Ponitur & adverbii ritu pro fublimiter. Cic. i. Tufcul. c. 43. Theodori nihil intereft , humine, an fublime putrefcat. in terra, o in aria. & l. z. de Divin. c. 31. in fin. Scuta, quæ fuerant fublime fixa , funt humi inventa. in alto. & lib. 2. de nat. Deor. cap. 39. fub fin. Aer fufus & extenuatus fublime fertur. all' insù . & Liv. 1. 2 1. c. 3o. a med. Eos ipfos , quos cernant, legatos, non pennis fublime elatos Alpes tranfgreffos. per aria . & Lucret. l. 6. v. 96. fublime volantes ætheriæ nubes. Virg. 1. Georg. v. 318. ventorum concurrere prælia vidi , Quae gravidam late fegetem ab radicibns imis Sublime expulfam eruerent. Sil. 7. 1 1. v. 275. multoque procul fplendentibus oftro Accipitur fublime toris . & verf. 1 3 z. fublime fedens. Ovid. in Halieut. verf. 69. fublimius altum attollit caput . “J Translate fubJimis eft excellens, præftans , egregius, eccellente, fublime . Horat. in ar. Poet. v. 457. fublimes verfus ru&tatur. Juvenal. fat. 7. v. 28. Qui facis in parva fublimia carmina cella . Horat. l. 2. ep. 1. v. 164. matura fublimis & acer. Martial. l. 9. epigr. 1. & 79. fublimi pe&ore vates. “I Item magnus, grandis. Horat. l. 1. ep. 1 2. v. 1 5. Nil parvum fapias, & adhuc fublimia curCS . “J Item illuftris, nobilis. Varr. /. z. R. R. c. 4. ante med. Antiqui reges , ac fublimes viri . Juvenal. fat. 8. v. 231. Quis , Catilina, tuis natalibus, atque Cethegi Inveniet quidquam fublimius? Virg. io. Æn. v. 143. quem pulfi priftina Turni Aggere murorum fublimem gloria tolHit. ' Id. 1. Æn. v. 263. fublimemque feres ad fidera cæli Magnanimum Eneam. Ovid. fub fin. l. 4. Triff. Tu mihi ( quod rarum ) vivo fublime dedifti Nomen, ab exfequiis quod dare Fama folet. Lucan. 1. 1o. v. 377. communis gloria nobis: Nos quoque fublimes Magnus facit. PJun. l. 22. c. 5. Qua claritate nihil in rebus humanis fublimius duco. "J Item qui altiore animo eft , magnanimus, fortis. \0vid. 1. 1. Faß. v. 3oi. Non Venus & vinum fublimia peétora fregit , Officiumve fori , militiæve labor . Id. /. 3. ex Ponto, ep. 3. verf. 1 o3. Mens tua fublimis fupra genus eminet ipfum , Grandius ingenio nec tibi nomen ineft . Horat. in ar. Poet. v. 165. de juven. morib. Sublimis, cupidufque, & amata relinquere , pernix. 4. e. elatus , audens , ύτ$ροχες. *J Stilus fublimis dicendi eft eorum , qui grandiloqui funt cum fententiarum gravitate & majeftate verborum, vehementes, varii , copiofi, graves , ut Cic. in Orat. c. 5. fub fin. loquitur. Ovid. 3. Amor. el. I. v. 39. Non ego contulerim fublimia carmina noftris. h. e. Tragica elegiacis. Plin. l. 9. ep. 26. Vifus es mihi in fcriptis meis adnotaffe quædam, ut tumida , quæ ego fublimia , ut improba , quæ ego audentia ; ut nimia , quæ ego plena arbitrabar. Quintil. l. 1 1. c. 1. Quid prodeft, fi genus fublime dicendi parvis in caufis, parvum limatumque grandibus adhibeamus ? Id. l. 9. c. 4. ad fim. Quis dubitat, alia lenius , alia concitatius , alia fublimius , alia pugnacius, alia gravius effe dicenda ? Adde 1. 8. c. 3. *] Superlativum fublimiffimus eft apud Tertull. im Apolog. c. 32. Symmacb. l. 6. ep. 57. ( al. 56. ) & Imp. Juflinian. lib. 7. Cod. tit. 62. leg. ult. . "J Olim fublimus, a , um , di&tum eft. Salluff. in fragm. apud Non. c. 8. n. 45. Sublima nebula caelum obfcurabat . Accius ibid. Sæpe ex humili fede fublima evolat . Lucret. l. 1. v. 34o. per maria ac terras , fublimaque cæli . SUBLIMITAS , atis, f. altezza , fublimità , JJ^^£ta;, altitudo, elevatio . Quintil. l. 12. c. 5. a med. Sublimitas corporis. Colum. l. 8. c. 3. Cellarum fublimitas dividatur tabulatis . Plin. l. 1 9. c. 5. Cucurbitarum natura fublimitatis avida. vogliofa d' andar. in alto. & lib. 2. c. 16. a med. Sublimitates Lunæ. “T Translate Plin. l. 7. c. 25. fub fim. Illa fuit vera & incomparabilis invi&ti animi fublimitas, captis Pompeji fcriniis epiftolarum , concremaffe , ea optima fide , atque non legiffe. Id. l. 35. c. 1o. Hæc eft in pi&ura fumma fublimitas . perfezione , eccellenza. *] De fublimi dicendi ftilo. Plin. l. 1. ep. io. Platonicam illam fublimitatem & latitudinem

nem effingit . & ep. 16. Splendor & fublimitas narrandi. Quintil. j;g. 8. c. 3. Sublimitas , & magnificentia , & nitor . & cap. 6. Praecipueque ex his oritur mira fublimitas , quæ audaci & proxime periculum translatione tolluntur. Id, 1. 8. c. 8. ( al. 14.) Subli• mitas heroici carminis. SUBLIMITER, altamente , wstsa'pac , £J^£« , alte , fublime. Cato - R. R. c. 7o. Bos ipfus , & qui dabit ( medicamentwm ) facito , ut uterque fublimiter ftent. h. e. celfo & ere&to corpore. Colum. l. 8. ' c. 1 i. Pavo nec fublimiter poteft , nec per longa fpatia volitare . & cap. 15. Locus munitur fublimiter pedum quindecim maceria. SUBLIMO, as , avi , atum , a. 1. imnalzare , follevare , μs resp£», in altum fublevo, tollo , exalto. Enn. apud Nom. c. 2. m. 775. Sol , qui candentem in cælo fublimat facem . Feftus : Sublimavit , dixit ( Cato ) in altum extulit, Originum libro fecundo : In maximum decus , atque in excelfiffimam claritudinem fublimavit. Id autem dicitur a limine fuperiore, quia fupra nos eft. Apul. in Florid. m. 2. ( al. l. 1. ) Aquila cum fe mubium tenus altiffime fublimavit . Prudent. im Apof. v. 91 3. de fono tibi.e. Aut tumidum largo fublimat flamine boinbum, Aut raucos frangit modulos, &c. Macrob. l. 1. Saturn. c. ult. a med. Si aliarum difciplinarum do&rina deftitueretur , haec illum vel fola profeffio fublimaret . Mamert. in gratiar. a8. ad Julian. cap. 29. a med. Quem fublimat & illuftrat confulatus. SUBLIMUS, a , um . V. Sublimis im fine . SUBLINGIO, onis, m. fervus culinarius, quafi coci difcipulus, lingendis magis patinis , quam coquendis obfoniis idoneus. Plaut. Pfeud. 3. 2. 1 o3. Jam hic quoque fceleftus eft, coqui fublingio. Camerarius edidit coquit fub linteo. SUBLINYO , is, a. 4. idem quod fublino. Plaut. Mil. 2. 1. 73, fublinitum eft os cußodi mulieris. V. di&ionem fequ. SUBLINO, is , levi, litum, a. 3. tungere, o tingere fotto, dar la prima mano, Jtrox;'«, fubtus linio, primum colorem induco. Plin. l. 33. c. §. circa med. Sublinunt chryfocollam arenofam , priufquam inducant , atramento & Parætonio. Id. l. 33. c. 6. ad fin. Si purpuram facere malunt , cæruleum fublinunt , mox purpuriffum ex ovo inducunt. *] Item fubfternere , fupponere , netter fotto. Id. l. 36. c. 23. Uliginofa ( loca ) & ubi falfugo vitiat , teftaceo fublini utilius . Id. 1. 37. c. 7. fub fin. Sardonyche argenteis bra&eis fublinitur. %. e. fubftratur fuppofitis bra&teis. Sic mox . Inveniuntur & circa Leucada , quæ bra&tea aurea fublinuntur. “I Translate fublinere or alicui eft illudere & pro ridiculo habere : tra&tum a genere ludi , quo dormientibus ora pinguntur, ut Nomius cap. 1. m. z 1 9. docet. Cujus ludi exempla habes apud Virgil. Ecl. 6. v. 2 a. & Petron. in Satyr. c. 22. Hinc de iis dicitur, qui fimulatione officij , aut fi&le blandiendo, fallunt , decipiunt , fraudant , fchernire , gabkare, j^roçov,'(ev. Plaut. Mil. z. §. 57. Ut fublimitur os cuftodi cauto, confervo meo! & Merc. 2. 4. 17. Vin' patri fublinere pulcre me os tuo ? C/ja. fane volo. Id. C*pt. 3. 4. 1 2 3. Ita mihi ftolido furfum vorfum os fublevere offuciis. Id. Aulul. 4. 6. 2. Fidei cenfebam maximam multo fidem effe. ea fublevit os mihi paemi{fime.

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic]

Autem praecipue habet in his, quae non tota fimul, fed per partes

[ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

SUBMISSiM , adverb. com baffa voce. Suetom. in Aug. c. 74. Nam &

ad communionem fermonis tacentes, etiam fubmiffim fabulantes provocabat. Gell. 1. 17. c. 8. Senfim atque fubmiffim ridere.

[ocr errors]

a&us fubmittendi , depreffio. Cic. 1. Offic. c. 41. Ex locutione , ex reticentia, ex contentione vocis, ex fubmiffione , ex ceteris fimilibus facile judicabimus, quid eorum apte fiat. Id. in Top. cap. 18. Parium comparatio nec elationem habet, nec fubmiffionem : eft enim aequalis. *| Submiffio orationis apud Cicer. in Orat. c. 25. a med. eâ, cum ftilo ac genere dicendi utimur tenui, fubtili, humili , & confuetudinem imitante , ut Id. ait ibid. c. 23.

sUBMISSUS, us, m. imuniffio , indu&io. Tertull. lib. 5. contra Mar

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]

in malam partem, tum in bonam. Cic. 4. Tufcul. c. 3o. Ne quid humile, fummiffum, molle, effeminatum , fra£tum abie£tumque faciamus. 1d. 1. Offic. cap. 34. a med. Privatum 3®££; æquo & pari cum civibus jure vivere', neque fubmiffum &' abje&tum, neque fe efferentem. Quintil. l. 1 1. c. 1. ante med. Summiffa adulatio . Hirt. de B. Gall. 1. 8. c. 3 1. Non dubitabat , quin eae civitates recenti calamitate fubmiffiores effent futuræ. Lucan. l. 8. verf. 594. Submiffis precibus adorare. Val. Flacc. l. 7. v. 476. Arripit £foniden dextra, ac fubmiffa precatur. “T Illa poetica funt. Petron. in Satyr. c. 123. fub fin. quem fra&o gurgite Pontus, Et veneratus erat fubmiffa Bofporus unda. Sil. l. 1 2. v. 64o. Summiffas tendunt alta ad Capitolia dextras. h. e. elatas ritu precantium. V. Submitto. Ovid. Heroid. ep. 2o. v. 77. Utque folent famuli , cum verbera faeva verentur , Tendere fubmiffas ad tua crura manus. Senec. in Herc. Fur. v. 8 1o. Cerberus patiens trahi, Herumque faffus , ore fubmiffo obfequens. Sil. l. 6. v. 414. nunquam fubmiffus colla dolori. 4] Submiffa vox , non elata , non ere&a , non contenta, qualis effe rogantium folet. 0vid. 4. ex Pont. ep. 3. v. 41. Quid fuerat.Magno Tmajus ? tamen ille rogavit Submiffa fugiens voce clientis opem. Adde lib. 7. Met. v. 9o. & Martial. l. 8. •pigr. 73. Sic Quintil. l. 1 1. c. 3. ante med. Vox in blandiendo, fatendo, fa

tisfacienda, rogando , lenis & fubmißa. & ibid. ad £n. An non haec, mifellus & pauperculus fummifia atque contraéta , fortis, & vehemens, & latro ere&ta & concitata voce dicenda funt ? T Huc , & illa pertinent ejufd. ibid. a med. In laudationibus ( nifi fi funebres erunt ) gratiarum a&tione, exhortatione, fimilibus, læta & magnifica & ÉÉÉÉÉ eft a&io. Funebres conciones, confòlationes, plerumque caufæ reorum, triftes atque fummiffae. & lib. 9. cap. 4. ad fin. In proœmiis plerumque fubmiffi , in narratione pleni âtque expreffi , in argumentis citati , atque ipfo etiam motu celeres fumus . “I. Submiffus, _flexus ad mifericordiam , placatus . quafi vi&tus precibus & fuba£tus. Stat. 1. T%eb. v. 662. ardentem, téùuit reverentia , cædis Latoiden , triftemque viro fummifTus honorem Largitur vitæ. * Submiffus orator, qui utitur dicendi genere tenui, fubtili, humili. Cic. in Orat. c. 23. Summiffus eft, & humilis, confuetudinem imitans, ab indifertis re plus, quam opinione, differens. & cap. 26. a med. Hanc ego judico formam fummiffi oratoris, fed magni tamen, & germani Attici. SUBMITTO, & Summitto , is, ifi , iffum , nuandar di nafcoffo, Jreß*x^ω, ι'φ'^gt , £ταφ»ιt , clam mitto . Cic. Ver«. 3. c. 41. ante med. Ifte tametfi fingulari eft audacia, tamen ad pupilíae miatrem fummittebat. & Verr. 5. cap. 28. Summittebat ifte Timarchidem , qui moneret eos , fi fapetent, ut tranfigerent. Adde Liv. 1. 6. cap. 6. *] Item poft mitto , aut in locum alterius. C.ef. l. 4. B. Gall. cap. 26. Quos laborantes confpexerat , iis fubfidia fubmittebat . Planc. ad Cicer. Fam. 1 o. ep. 2 1. a med. Ut provinciam tuear, dabo operam , quoad exercitus huc fubmittatis. Caef. 1. 7. B. Gall. cap. 81. in fim. Qua ex parte premi noftros intellexerant , iis auxilio ex ulterioribus caftellis dedu&os fubmittebant. Et abfolute ibid. c. 85. ILaborantibus fubmittit . Cic. de provinc. conful. c. 4. a med. Huic vos non fubmittetis? non manderete il fucceffore? •I Item fubjicio , fuppono , fotroporre. Colum. l. 4. cap. 14. Canterius 'vitibus fubmittendus eft. Id. /. 7. c. 3. a med. Servare debebit , ne minori quadrimae , neve ei , quæ exceffit annos o&o , prolem fubmittat . neutra enim ætas ad educandum eft idonea. & cap. 4. Sin- guli agni binis nutricibus fubmittuntur : nec quicquam fubtrahi fubmiffis expedit , quo faturior la£tis agnüs celeriter confirmetur. Pallad. in Jul. tit. 4. Tauris vaccas fubmittere . fcil. ut impleantur. Id. in Mart. tit. 1 3. a med. Generofas equas alternis annis fubmittere debebimus. Nemefiam. de maribus ufurpavit , pro admittere, im Cyneg. v. 1 14. Huic parilem fubmitte marem . *J I tem demitto, abbaffare. Liv. l. 43. cap. 7. Conful introeunti regi dextram porrexit, fubmittentemque fe ad pedes fußulit. Id. l. z. c. 7. & Plin. l. 7. c. 3o. Submittere fafces. b. e. inclinare ac deprimere, non fubre&tos geftare. V. Fafcis. Plin. l. 1o. c. 48. Phafianae geminas ex pluma aures fubmittunt , fubriguntque . Id. l. 8. c. 1. extr. Elephanti regem adorant , genua fubmittunt. Ovid. 3. Faß. v. 372. Submittere oculos. Id. 3. Met. v. 5o2. Ille caput viridi feßum fubmifit in herba. pos}. & Phin. l. 5. ep. 6. ante med. Tiberis naviam patiens hieme dumtaxat, & vere : æftate fubmittitur , immenfique fluminis momen arenti alveo deferit . 4J Eft etiam ab inferiori parte emittere , fundere , producere. Lucret. l. 6. v. 818. Sic & averna loca alitibus fummirtere debent Mortiferam vim , de terra quæ furgit in auras. Id. l. 1. v. 193. ut fine certis imbribus anni Laetificos nequeat fetus fubmittere tellus. Propert. l. 1. eleg. 2. verf. 9. Afpice, quot fubmittat humus formofa colores . Lucan. 1. 4. v. 41 o. non pabula tellus Pafcendis fubmittit equis. “J Item fubminiftrare , fùppeditare. Horat. /. 2. fat. 4. v. 43. Vinea fubmittit capreas non femper edules. Id. l. 4. od. 4. v. 63. non monftrum fubmifere Colchi majus . “T Item furfum mittere , tollere , alzare. Unde funmmittere manus , fupinas caelo ferre , ut ait Horat. l. 3. od. 23. v. 1. quod eft adorantium deos. Senec. in Oedip. v. 226. Et pias , numen precatus , rite fummifi manus. Sil. l. 4. v. 41 1. Credite fummiffas Romam nunc tendere palmas. & lib. 1. v. 673. Submiffi palmas , lacerato tegmine veflis, Affigunt proni fqualentia corpora terræ. §^λενιτμάς. Adde lib. 12. v. 64o. “I Item, cum de pecudibus fermo eft , educare , & fervare ad gregem fupplendum , allevare. Varr. l. 2. R. R. c. 2. ad fin. Quos arietes fubmittere volunt , potiffimum eligunt ex matriLus, quæ geminos parere folent , & cap. 3. In nutricatu hædi, trimeftres cum fuat fa&ti , tum fubmittuntur , & in grege incipiunt effe . Virg. Eclog. I. v. 46. Pafcite , ut ante, boves , pueri , fubmittite tauros. Colum. l. 7. c. 9. Hoc fit longinquis regionibus , ubi nihil nifi fubmittere expedit. Varr. l. z. R. R. cap. 3. Mares fubmittere ad admiffuram. allevare da razza. quod Virg. dixit 3. Georg. v. 73. fubmittere pullos equorum in fpem gentis . & verf. 1 59. fubmittere vitulos pecori habendo. Ulpian. Dig. lib. 7. tit. 1. Jeg. 7o. Quamdiu fubmittantur & fuppleantur capita ( gregis ) quæ demortua funt. * Similiter in plantis fubmittere eft relinquere in putando, & crefcere finere in fpem fru&us. Colum, de arbori4. c. 5. Duas materias relinquito , alteram , quam vitis conftituendae caufa fubmittas, alteram fubfidio habeas. Id. l. 4. cap. 31. Salix cum germinavit , ad unam perticam fubmittitur . & cap. 14. Nec vitis plus quam in unum flagellum eft fubmittenda. Id. l. 3. c. 1 o. a med. Submittere pampinarium in refecem. Id. l. 1 1. c. 3. circa med. Alternos frutices atri oleris in femen fubmittere. lafciar da femenza . Eadem ratione fubmittere prata apud Caton. R. R. c. 8. e(t omiffa aratione fimere, ut herba in foenum crefcat. Colum, lib. 1 1. c. 2. ante med. Prata, vel arva purgantur , & in fœnum fubmittuntur . Varr. 1. 1. R. R. c. 49. Prata fubmiffa. *J Submittere capillum, barbam , lafciar crefcere , promittere : quod fere in lu&u fiebat , & a reis. Illud Plinii eft lib. 7. epiff. 27. fub fim. utrumque Senecæ de confol. ad Polyb. c., 36. Tavit, de Germ. c. 31. Sue

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic][graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SUBOLÉ9, les, lui , n. 2. άπζα, proprie eft aliquantum oiere, pau-
lum odoris emittere : metaphoricé aliquid indicii dare : unde fubolet
mihi, fentio , præfentio , accorgerf , prefentire, aver qualche fentore,
o indizio . Plaut. Pfeud. 1. 5. 7. Id jampridem fenfi , & fubolet
Amihi. Id. Trin. 3. 2. 72. Scio equidem te animatus ut fis : video,
fubolet , fentio . Id. Caf. 2. 3. 59. Subolet hoc jam uxori , quod
ego machinor. & 3. 2. 24. Mirum , ni fubolet jam hoc huic vici-
næ meæ. Terent. Heaut. 5. 1. 26. Ut ne paululum quidem fuboleat *
effe amicam hanc Cliniæ.
SUBöLES. V. Soboles.
SUBOLESCO. V. Sobolefco.
SUBOLFACiO , is , a. 3. fubodorare, aver qualche femtore , fubolet mi-
hi , fubodoror . Petron. in fragm. Tragur. c. 45. Burm. a med. Sed
fubolfacio, quod nobis epulum daturus eft Mammea.
SUBOPTIO, onis, m. V. Optio in fine.
SUBORIOR, eris , ortus fum, dep. 3. Jropjow, fubnafcor, exfurgo,
in locum alterius abeuntis oriof. Lucret. l. 1. v. 1o34. Ex infinito
fuboriri copia poffet . Plin. l. 2. c. 93. Metallorum opulentia tam
varia , tam fecunda, tot feculis fuboriens.
SUBORNÄTOR, oris, m. qui fubornat, inßruit , & fubmittit fallen-
di , & nocendi caufa . Paul. l. 5. fententiar. tit. 1 3. Perinde fubor-
natores , ac delatores puniuntur . Ammian. l. 15. c. 5. ( al. 8. )
Subornatore & confcio præfe&o prætorii. Lamprid, in Commod. c. 19.
ad fin. Subornatores fervorum . ©
SUBORNÀTUS, a, um , affettato , abbellito , veflito , acconciato , wxtw-
axgvza $€ς , indutus, veftitus , ornatus. Senec. l. 3. de benef. c. 28.
a med. Pænulati ifti, in militum , & quidem non vulgarem, cultum
fubornati. Valer: Maxim. l. 7. c. 3. n. 1 o. Præturæ infignia invafit ,
præcedentibus in modum li&torum , '& apparitorum , publicorumque
fervorum fubornatis. Petron. in Satyr. c. 2 1. Cinædus myrtea fubor-
natus gaufapila , cinguloque fuccin&tus . & cap. 36. Videmus lepo-
rem pinnis fubornatum , ut pegafus videretur . “T Translate eft
inftru&us, paratus. Jußin. l. 39. c. 2. Occupato Syriæ regno , fpcr-
nere coepit ipfum Ptolemæum , a quo fuerat fubornatus in regnum.
provvifto , fornito, alleflito. & Petron. in fragm. Tragur. c. 26. Burm.
fub fin. Horologium in triclinio , & buccinatorem habet fuborna-
tum , ut fubinde fciat, quantum de vita perdiderit. *T * Refer-
tur ad animum. Cic. 1. de Legib. c. 22. ad fin. Qui fe ipfe norit ,
intelliget , quemadmodum a natura fubornatus in vitam venerit ,
quantaque inftrumenta habeat ad obtinendam fapientiam . Senec. e-
pij?. 24. Homo non eruditus , nec ullis præceptis contra mortem
aut dolorem fubornatus. “T In malam partem , ad nocendum
aut fallendum clam inftru&us, foddotto , fubornato , zztwa svxotg %.
Cic. in Vatin. c. I. fub fin. Accufatores inftru&ti & fubornati . Liv.
1. 38. c. 43. Ad invidiam ei faciendam , legatos Ambracienfes fub-
ornatos criminibus in fenatum introduxit . Sueton. in Ner. c. 34.
circa med. Libertum ejus , ut percufforem fibi fubornatum arripi
conftringique juffit.
SUBORNO, as, avi, atum , a. I. fornire, provvedere , affettare , xxtx-
a zsv2(» , inftruo , orno . Planc. ad Cicer. Fam. l. I o. ep. 23. poß
med. Tu, mi Cicero, quod adhuc fecifti , idem præfta, ut vigilan-
ter nervofeque nos , qui ftamus in acie , fubornes . h. e. fubinde ,
cum opus erit, inftruas. M. Anton. apud Cicer. Phil. 1 3. c. 16. A-
pulejana pecunia Brutum fubornaftis. Subdit Cic. Quid , fi omnibus
fuis copiis excellentem virum refpublica armaffet ? Jußin. l. 38.
c. 8. Subornare aliquem in regnum . Id. l. 9. c. 7. Subornare ali-
quem in bellum . %. e. inftigare . V. Subornatur. *] Sæpe eft
clam inftruere contra aliquem, fubmittere , foddurre , fubornare. In;
argum. z. Miljt. Plaut. v. 1 3. Suam clientam folicitandum ad mi-
litem fubornat. capitur ille , fperat nuptias . Juflin. l. 1 1. c. 1 1 .
Per praemifïos fubornat antiftites , quid fibi refponderi velit . Cic.
pro Cluent. c. 59. ad fin. Hominem fubornatis , qui fibi manus al-
latas effe dicat. Id. pro Dejot. c. 6. Medicum indicem fubornabit ,
finget videlicet aliquod crimen veneni. Id. pro Rofc. Com. c. penult.
Falfum fubornavit teßem . Liv. l. 24. c. 3 I. fub fin. item fub-
ornant , ut Syracufas perferret nuntium convenientem eis , quæ ad
Mylam falfo nuntiata erant.
SUBORTUS, us, m. idem quod ortus, exortus. Lucrct. l. 5. v. 3o3.
Sic igitur folem , lunam , ftellafque putandum Ex alio atque alio
lucem ja&are fubortu. “I Eft etiam idem qwod occafus . nam
quemadmoduin ortus dicitur , cum fidus aliquod fupra terras appa-
ret, ita fubortus, cum fub terris oritur. Manil. l. 3. v. 326. Stent
veri ftellarum ortus, verique fubortus.
SUBOSTENDO , is, a. 3. idem fere quod oftendo . Tertull. l. 4. ad-
verf. Marciom. c. 38. ante med. & adverf. Valentiniam. c. I.
SUBOSTENSUS, a, um , oftenfus , promiffus . Tertull. de Baptifm.
c. paenult. Spes adventus Domini fuboftenfa .
SUBPHETüLUS, & Suppætulus, a , um , guercietto , aliquantum pae-
tulus . Varr. apud Non. c. 6. m. 43. Oculi fubpaetuli nigellis pupil-
lis. i
SUBPALLÎDUS, & Suppallidus, a, um, pallidiccio , pallidetto , στ®-
χρος , aliquantum pallidus. Cclf. l. 5. c. 26. fe&.2o. a med. I'xS),
craffus , fublividus , aut fubpallidus . Id. fub fin. cap. 4. l. 2. Si
id , quod excernitur , eft exiguum , album , idemque fubpalli-
dum . ' •
SUBPALPOR. V. Suppalpor. - -
SUBPATÉO, & Suppateo , es , ui , n. 2. fubtus pateo . Apul. 7. 8.
Metam. Delapfus in proximam foveam , quæ fruticibus imis fubpa-
tet. Id. l. 7. Immitto me campis fubpatentibus.
SUBPERTURBO . V. Supperturbo.
SUBPINGO. V. Suppingo.
SUBPINGUIS, & Suppinguis, e, graffetto, $troNi r«;o;, aliquantum pin-
I i guis.

« НазадПродовжити »