Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

S U B 235

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

cap. 7. SUBALTERNICUM , genus ele&ri fulvi. Plin. l. 37. c. 2. a med. SUBAMÄRUS, a, uni , amaretto , ύπόττ κρος , aliquantulum amarus , Cic. de Fato , c. 4. ad fin. Ut alios dulcia , alios fubamara dele&ent. 'I Subamarum adverbii more . Ammiam. l. 27. c. 1 1. ( al. z. ) a med. Subamarum arridens. SUBAPERfO , is , a. 4. aprire occultamente , Jtzvdv , fubtus aut occulte aperio. Arnob. l. z. pag. 84. Poteftis monftrare , quid nivem in plumeas fubaperiat cruftulas . Apic. l. 8. c. 7. Subaperies auriculam fub cutem . SUBAQUANÉUS, a, um , chi fta fott' acqua, {ov8po<. Tertull. de amim. c. 32. Subterraneum , & fubaquaneum viventia carent hauftu a erI s . SUBAQUILUS, a, um, alqua:to brumo , o fofco , colorem habens ad aquilum accedentem. Trebel. Poll. in XXX. Tyrann. de Zenob. c. 3o. Fuit vultu fubaquilo , fufci coloris . Plaut. Rud. 2. 4. 9. Eja, corpus cujufmodi ! fubvolturium ! illud quidem , fubaquilum volui dicere . SUBARÄTOR , oris , m. qui fubarat . Plin. l. 17. c. 24. circa med. Vel etiam fubarator imprudens luxavit radices. SUBARÄTUS, a, um , particip. a fubaro. Phin. /. 16. c. 28. Et fubarata ocyus fenefcunt. . SUBARESCENS, tis, nom. particip. aliquantum arefcens. Vitruv. 1. 7. c. 3. ante med. Truliffatione fubarefcente . SUBARGUTÜLUS, a, um , aliquantulum argutus. Gell. l. 15. c. 3o. Si forte iidem* garruli natura , & fubargutuli funt. / SUBARMÄLIS, le , adje&t. Subarmalis veftis , & Subarmale , is , abfolute , eft genus veftimenti, quod fub armum rejicitur , & complicatur . Valeriam. im epif?. apud Trebel. Poll. in Claud. c. 14. Subarmale unum cum purpura Maura. Spartian. in Sever. c. 6. extr. Praetorianos cum fubarmalibus inermes fibi juffit occurrere. Adde Vopifc. in Aurelian. c. 13. Sunt vero qui putant , effe veftem , quæ fub armis geftatur, ut Turneb. & Philip. Bt;onarroti in explicat. Diptych. &c. SUBÄRO, as, a. 1. $7*33«, fubtus arando terram moveo. Plim. l. 1 6. c. 27. Item quæ fubarantur!, aut quæ ablaqueantur , celeriora negle&is. SUBARROGANTER , adverb. Jrx^x%vwc, aliquantum arroganter. Cic. 4. Acad. cap. 36. Vereor , ne fubarroganter facias , fi dixeris tuam . SUBASPER, a, um , aliquantum afper , afpretto. Celf. l. 5. c. 28. de vitiligune, fe£f. 19. A'^ocg fere fubafper & non continuus. SUBASSENTIENS , entis , nom. particip. accordantefi alquanto. Quintil. lib. 1 1. cap. 3. a med. Suht & illi breves geftus cum manus leviter pandatâ, parvis intervallis, & fubafíentientibus humeris movetur. SUBASSO» as, a. 1. verbum culinarium, lente, aut modice affare , ut Subaffare tubera , Apic. I. 7. c. 14. pifces, i. 4. c. 2. a med. leporem lento igne , /. 8. c. 8. a med. fumen in craticula, l. 7. c. 2. Carnem elixam fale fubaffatam perfundere , ibid. c. 5. sUBATi9, onis , f. appetitus in venerem. V. Subo. Plin. l. 8. c. 3 1. de fuiâus. Refpedium , ne prima fubatione, neque ante flaccidas aures coitus incipiat. SUBAUDIO, is , a. 4. fottintendcre. Afcon. in aáion. i, in Verr. c. 2.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

36. a med. SUB

[graphic]

SUBCORNICULARÍUS , ii , m. optio, aut minifter cornicularii. In

[ocr errors]

,atfir. pag. 787. m. 1. T. Flavius Proculus Scrib. Subcornicularius. SUBCORTEX, icis, m. & f. interior cortex. Veget. l. 4. mulomed. c. , 28. Cortices mali granati, fubcorticem de ipfa arbore. SUBCRASSÜLUS, a ,Tum , aliquantum craffus. Capitolin. in Gordiam. c. 6. Corporis qualitate fubcraffulus. • SUBCRESCO, is, n. 3. fubtus crefco, fuccrefco . Celf. l, & cap. 7. fe£}. 8. Sub ordine naturali pilorum ( in palpebris ) alius ordo fubcrefcit, qui intus ad oculum tendit. SUBCRETUS, vel Succretus, a, um , nom. particip. crivellato , ut .Calx cribro fuccreta, Cato R. R. c. 18. ad fin.Tefta tufa, & fubcreta, Vitruv. l. 2. c. 5. Joculariter Plaut. Paen. 3. 1. 9. Siccine oportet ire amicos homini amanti operam datum ? nam ifte quidem gradus fuccretus eft cribro pollinario. SUÉCRISPUS, a, um, alquanto crefpo , o riccio, qui crines habet aliquantulum crifpos. Cic. 4. Verr. c. 44. Videtis illum fubcrifpo ca

pillo nigrum ? Varr. l. z. R. R. c. 3. Caudæ inferior pars frequen-,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SUBCUMBUS , aut Succumbus , terminus in agris , di&tus videtur ,

[ocr errors]

gendo, qua pronuntiationis terminus ita fufpenditur , ut ftatim id , l.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

bibant. Liv. 1. 31. c. 43. Diverfis partibus rex , & legatus R. ad.

urbem fubeunt. Ta. 1. 2. c. 31. Locô iniquo fubeundum erat ad hoftes. Id. l. 36. c. 18. ad fin. Multi temere fubeuntes vallum transfixi funt. Val. Flacc. l. 4. v. 299. hos inter Pollux fubit, & trucis ultro Advolat ora viri .'0vid. 4. ex Pont. ep. 7. v. 33. Ingentique

gradu contra ferrumque, locumque, Saxaque brumali grandine plura fubis. Virg. 9. Æn. v. 371. Jamque propinquabant caftris , mu

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

re locum fraudefque , dolique. Valer. Flacc. 1. 4. v. 197. amnem taurus Primus init : mox omne pecus, formidine pulfa, Pone fubit. ( Adde Virg. z. Æn. v. 723. ) Ovid. 4. Faft. v. 43. Ifque, Latine, tibi pater eft : fubit Alba Latinum . fuccede mel regno . & lib. 8. Met. v. 699. cafa parva Vertitur in templum : furcas fubiere columnae. & lib. 1. v. 1 14. fubiit argentea proles Auro deterior . “I Item ire in aliquem aggrediendi caufa, andar addoffo. Valer. Flacc. 1. 6. v. 322. congreffu fubiit Gefander iniquo. Virg. 9. Æn. v, 342. incenfus '& ipfe ' Perfurit , ac multam in medio fine nomine plebem , Fadumque , Hebefumque fubit , Rhoetumque, Abarimque . gintil. 1. 4. c. 5. Interim fallendus eft judex , & variis artibus fubeundus , ut , &c. “T Et fubire translate dicitur , qui adit loquendi gratia, qui di&is aggreditur, qui refpondet. Valer. Flacc. !. 3. v. 555. Illum torva tuens , atque acri lubricus aftu Rex fubit & patrio fatur male lætus amore . Stat. 9. Theb. v. 3 1 o. tandem precibus commota Tonantem Juno fubit : Quonam miferos , fator inclyte divum, &c ? Id. l. 8. v. 84. At tibi quos , inquit , manes, qui limite præceps Non licito per inane ruis ? fubit ille minanteim , &c. Claudian. in conful. Mall. Theod. v. 173. Nobifcum , Theodore , redi. fubit ille loquentem Talibus. “T Subire , clarn irrepere , furtim ingredi . Ovid. 1. Amor. el. 2. v. 3. Nam, puto, fentirem , fi quo tentarer amore. An fubit , & tacita callidus arte nocet ? Id. Heroid. ep. 19. v. 56. fubit furtim lumina feffa fopor. Id, 1. 1. de ar. am. v. 741. non tutum eft , quod ames laudare fodali. cum tibi laudanti credidit, ipfe fubit. Adde Propert. 1. 1. eleg, 9. v. 26. & lib. 2. eleg. 2o. v. 68. “I Sæpe etiam fignificat in mentem venire , fuccurrere , redire in memoriam , fovvenire , venir in mente. Liv. 1. 36. c. 2o. Deinde cogitatio animum fubiit, indignum effe , &c. Ovid. 12. Met. v. 472. nec mentem fubiit , quo præmia faéto , Quaque viri falfam fpeciem mercede pararis? Id. 2. Triff. v. 291. Proxima adoranti Junonia templa fubibit , Pellicibus

multis hanc doluiffe deam. Id. Heroid. ep. 18. v. 61. de Luna. faveas , dea candida, dixi, Et fubeant animo Latmia faxa tuo., Senec. in Med. v. 555. Melioris tibi memoria noftri fubeat . Virg. z. Æn. v. 562. fubiit deferta Creufa, Et direpta domus. Ovid. 3. Triß. el. 8. fub fin. & quid fim, quid fuerimque , fubit. & eleg. 13. v. 24. In tantis fubeunt nec bona verba mâlis. Plin. in prooem. i. 1 z. & lib. 35. c. 7. Subit antiquitatem mirari. Id. l. 25. c. 3. Qua in reputatione mifereri fortis humanae fubit. Quintil. declani. 6. c. 1 1. circa med. Miferatio , quæ cogitationi noftræ fubit . T Item poft venire , advenire , venire. Virg. Georg. 3. v. 66. Optima quæque dies miferis mortalibus ævi Prima fugit : fubeunt morbi, trißifque fene&us. Ovid. 4. ex Pont. ep. 15. v. 29. Et pudet, & metuo femperque, eademque precari , Ne fubeant animo tædia jufta tuo. Curt. in fi. cap. 2. l. 3. Sera deinde pœnitentia fubiit regem. Cic. 1. de 0

[ocr errors]

4] Sæpißime vero eft adire, fufcipere rem moleftam , difficilem, afperam , laboriofam , incontrare , foggiacere , incorrere, fottoporfi , efporfi. Cic. 3. Attic. ep. 1$. fu% fin. Quod fi fuiffet , iftos labores, quos nunc in naufragiis noßris fufcipis non fubiffes. Id. pro Rofc. Amer. c. 1 1. a med. Licet omnes in me terrores , periculaque impendeant omnia, fuccurram atque fubibo. Id. pro Dom. c. 38. circa med. Pœnam fubire, ac fuftinere. Id. de provinc. conful. c. 17. Quamvis excipere fortunam , fubire vim atque injuriam malui , quam, &c. & cap. 9. fub fin. Tela intenta. in patriam fubire atque excipere. Id. Verr. 7. c. 71. Inimicitiæ funt ? fubeantur: labores ? fufcipiantur. Id. z. Tufcul. c. 5. ad fin. Ultro appetendus, fubeundus, excipiendus dolor. Id. pro Mur. c. z. ad fin. ACui video maximas reipubl. tempeftates effe fubeundas. Id. in Pifon. c. 18. Subire fempiternas fœdifîimæ turpitudinis notas. Id. Verr. 3. c. 55. periculum. Id. pro Dom. c. 32. a med. vim & iracundiam populi incitati . Id. pro Cluent. c. 46. poenam capitis. Id. 3. Offic. c. 29. voluntarium cruciatum retingndi officii caufa . Caef. l. 2. B. Civ. c. 81. neceffariam deditionem . & lib. 3. c. 77. fubitum cafum. Cic. Q. Fr. l. 1. ep. 3. circa med. dimicationem. Id. in Partit. c. 28. « med. judicium. Id. pro Quint. c. 31. inimici vultuin fuperbiffimum. Id. pro Dom. c. 27. ad fin. nomen exfulis. Id. Attic. J. 1 1. ep. 6. ante med. In oppido aliquo mallem refediffe : minus fermonis fubiiffem , minus accepiffem doloris. avrei meno udito di cofe fpiacevoli. Huc & illa pertinent Valer. Flacc. /. 7. v. 428. Subire juffa . 0vid. Heroid. ep. 4. v. 23. amores. Id. 4. Triff. eleg. 6. v. 8. fervitium . Id. 1. Anuor. eleg. 7. v. 28. Debita facrilegæ vincla fubite manus. Valer. Flacc. l. 3. v. 7o2. Ipfe ducis curas, meritofque fubiret honores. %. e. fufciperet, affumeret . “| Cum dativo Cic. in Divin. Verr. c. 14. a med. Poterifme ejus orationis fubire invidiæ ? Ita legit Afconiur , & adfcribit : Quafi Latine dixit, ut Magno ponderi fubire. Al. omm. leg. imvidiam . Sed & illud quafî fufpe&um eft. Præterea hoc eft contra morem Ciceronis , ut ex allatis exemplis apparet . Addunt quidam ex Tibull. l. 1. eleg. 4. v. 41. duro fubiiffe labori . Sed duror labores habent plerique omnes : quos defendit Broukuf. Illa vero dubia funt Virg. 6. Æn. v. 222. ingenti fubiere feretro. & Æn. 7. v. 161. muroque fubibant. & Propert. 1. 3. eleg. 17. v. 14. Quae voluit liquido tota fubire deo. Attamen nullam, quod fciam , habet varietatem le&ionis illud Virg. Æn. 8. v. 1 25. Progreffi fubeunt luco , fluviumque relinquunt. Nifi velis contendere muro & luco effe ablativos cafus, ut in loco Statii fupra allato, fubit uno tegmine. *I Cum infinito Stat. l. 5. filv. 2. v. io5. adverfaque tela fubifti Pellere inermis adhuc. Claudian. in conful. Mall. Theod. v. 46. Jam clavum , totamque fubit torquere carinam . intraprende , imprende. *J In ludo talorum fubire dicebatur, qui ja&um aliquem nominabat, quo veniente vinceretur : & vocare, qui aliquem , quo exfiftente vinceret. Ovid. 3. de ar. am. v. 355. Et modo tres ja&et numeros : modo cogitet, apte Quam fubeat partem callida , quamque vocet. Ita Mazzon. in defenf. Dantis l. 1. c. 1 1. “I Habet obfcenam fententiam apud Juvenal. fat. 2. v. 5o. & Propert. l. 3. eleg. 17. v. 14.

[ocr errors]

arbufcula glandifera, corticem habens præcraffum, cui inniti folent , qui natare difcunt. Plin. l. 16. c. 8. Suberi minima arbor , glans peffima, rara, cortex tantum in fru&u , præcraffus ac renafcens , atque etiam in denos pedes undique explanatus. Ufus ejus ancoralibus maxime navium , pifcantiumque tragulis, & cadorum obturamentis : præterea in hiberno feminarum calceatu . Id. ibid. c. 25. Serotino autem germine malus, tardiffimo fuber. Ubi perperam a]iqui legebant tardiffimus , ut probarent etiam mafculini generis effe poffe. Colum. l. 4. c. 26. Nam eft praecipua cuneis fiffa olea , quercus, & fuber , & fiqua funt fimiliâ robora. Id. l. 9. c. 6. Si regio ferax eft fuberis, haud dubitanter utiliffimas alvos ( apibus ) faciemus ex corticibus : quia nec hieme rigent, nec candent aeftate. Plin. l. 17. c. 24. a med. Cortice in orbem detra&to necantur arbores, excepto fubere , quod fic etiam juvatur. Id. /. 16. c. 4o. In aquis non fuitat fuber, fi dematur cortex . & cap. 21. Folia non decidunt ilici , fuberi , taxo. Virg. 7. Æn. v. 742. Tegmina queis capitum raptus de fubere cortex.

[ocr errors]
[ocr errors]

SUBERÉUS, a, um, di fovero . Seren. Sammon, c. 34. v. 649. Sube

[blocks in formation]
« НазадПродовжити »