Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors]

Plin. l. 1 5. cap. 4. Ufum olei ad luxuriam vertere Graeci , in gy

mnafiis publicando. Notum eft magiftratus honoris ejus o&togenis feftertiis flrigmenta olei vendidiffe. Pallad. l. 1. tit. 17. a med. Picem & axungiam in olla mifcebis : calcem fuperadjicies : cumque velut (trigmentum feceris, inferes locis pifcinae corruptis ac manantibus. poltiglia, malta . & Celf. l. 5. c. 22. fe&. 4. Quae urina pueri coguntur, donec ftrigmenti craffitudo fit. “I Ponitur etiam pro quocumque rament6. Plin. l. zo. c. 3. a med. de cucuráita fil$efri': Succùs ex ftrigmentis illitus cum rofaceo , & aceto febrium ardores refrigerat. rafcbiature. STRIGO, as, m. 1. idem quod ftringo, & dicitur de equis, & jumentis, cum interquiefcunt , & deftringuntur ad urinam mittendam , aut vires recùperandas. Apud Phedr. l. 3. fab. 6. v. 9. ita loquitur mula ad mufcam fe increpantem : Aufer frivolam infqlentiaim. nam ubi (trigandum, & ubi currendum eft, fcio. Plin. l. 18. c. 19. In arando verfum peragi , nec ftrigare in a&tu fpiritus. h. e. non interquiefcere, ufque dum totus verfus agri conficiatur. Ita ex Codicib. & MSS. iegit Harduim. Hoc idem præceptum ita eloquitur Colum. 1. 2. c. 2. fub fin. Sed nec in media parte verfuræ confi{tat, ut fpe ceffandi totum fpatium bos agilius enitatur. "I. Tranflate Senec. ep. 31. Rurfus ad honefta nitentes, quanto magis incubuerint, minufque fibi vinci, ac ftrigare permiferint, admirabor , & clamabo: tanto melior ; furge , & refpira , &c. STRIGO, onis, vel Strigor, oris, ßregone, homo maleficus. Plaut. Bacch. 2. 3. 46. Longum eft ftrigonem maleficum exornarier. Ita legit Muretus 1. 12. var. le&f. c. 19. Alii aliter. Feftus ftrigones , vel ftrigores dici ait homines denfarum virium . STRIGOSÜS, a, um , macilento, 'rxrss, spo? , , macilentus, & dicitur proprie de beftiis , quorum corpora fames , aut nimius labor ftringit, & ene&a reddit. Colum. 1. 7. c. 6. extr. de capellis. Ut largi fit uberis, & non ftrigofiffimi corporis. Liv. l. 27. c.'47. Equi ftrigofiores. Maffur. Sabin. apud Gell. 1. 4. c. ult. & Non. c. 2. n. 762. Equum nimis ftrigofum , & male habitum , fed equitem eju$ uberrimum & habitiffimum viderunt. Colum. l. 7. c. 12. circa named. Canis neque tam ftrigofus aut pernix effe debet , nec tam cbefus aut gravis. “T Translate Cic. in Bruto, c. 16. ad fin. In Lyfia faepe funt etiam lacerti , fic ut fieri nihil poffit valentius. verum eft certe genere toto ftrigofior. h. e. tenuior , jejunior in cdicendo, & in verbis parcior. “I Primæ fyllabæ quantitas bre~is videtur. Mecaenas apud Sueton. in vita Horat. Hinno me videas *ftrigofiorem. Lucil. apud Gell. in fin. cap. 7. l. 1 1. & Non. c. 2. m. 84. Hicce ftrigofu', bovinatorque, ore improbu' duro. Ita leg. scalig. alii Hic frigofw* , vel E/t frigofu': alii tricofu'. Porro Lucil. ftrigofum accipit pro tergiverfatore : a firigando , cum jumenta in a&uTinterquiefcunt , & progredi recufant. Hac ratione cum bovinatore aptius jungitur . Videtur autem fermo effe de malo debitore, qui æs alienum aut cunâatur folvere, aut improbe inficiatur. Si tricofus legas , eadem erit fententia. STRINGO, ingis, inxi, i&um , a. 3. flrignere , ftringere , _legare, aro? yy», ar&e premo, comprimo , ut fit intento fune ne&tendo , vel contra&is manuum digitis tenendo : a voce Græca allata. Quintil. declam. 1 o. c. 8. a med. Magnæ funt umbrarum catenæ , & quamquam volatileum vagamque imaginem , morti ftringunt atque alligant , tanquam reum corpus, animam . Plaut. Pfeud. 1. z. 65. Te, quafi Dircam olim gnati Jovis devinxere ad taurum , item hodie ftringam ad carnarium. Ovid. z. Fa/i. v. 324. Stringebant magnos vincüla parva pedes. Lucan. l. 5. v. 143. Stringit vitta comas . & lib. 9. v. 773. Diffiluit ftringens uteritm membrana , fluuitque Vifcera. Juvenal. fat. 8. v. 148. ipfe rotam ftringit multo fufflamine conful. ferma . Claudian. in carm. Fefcen. verf. 19. frondens hedera ftringitur aefculus. Id. de laudih. Serene, v. 175. ftringere vulnera. fafciare. & de conful. Probi , & Olybr. verf. 85. caefariem crinali ftringere cultu . Pallad. in Febr. tit. 17. Vimine ftringere furculum infitum. Quintil. declam. 1 o. c. 4. Gelidi piger corporis fanguis omnes in mortem ftrinxerat venas. Gell. in fin. c. 8. l. 17. Mare gelu ftringi & confiftere. Stat. 1. 1. filv. 2. v. 244. Non taIis niveos ftrinxit Lavinia vultus , Cum Turno fpe£tante rubet . Tom. IV.

/ S T R. _ 225 b. e. contraxit præ verecundia. T. Translate Cic. 3. Offic. c. 31. Nullum vinculum ad ftringendam fidem jurejurando majores ar&ius effe voluerunt. A/. leg. aftringendam. claudiam. de B. Gil. v. 371. quæcumque meo gens barbara nutu Stringitur, adveniat. %. e. imperio & ditione mea coercetur ac regitür. Sil. lib. 8. v. 48. Sed preffis ftringam revocatam ab origine famam Narrandi metis, breviterque antiqua revolvam . h. e. ftri&im perfequar, breviter dicam. Sic Quintil. fub fin. cap. z. l. 4. Narrationis rem loco ftringere . “I Stringere gladium, manu compreffa tenere feriendi caufa , impugnare , imbrandire : paffim apud Poetas, Virg. Ovid. Phaedr. Petrom. Lucan. Valer. Flacc. Martial. Senec.`Tragic. &c. Etiam , manibus gladios ftringere, dixit Virg. 12. Æn. v. 278. Neque folum Poetae , fed & Liv. l. 7. cap. 4o. Vos prius in me ftrinxeritis ferrum , quam ego in vos. Jußin. l. 38. c. 4. Adverfus latronem pro falute ferrum ftringere. Adde Liv. /. 7. c. 5. & lib. 9. cap. $. & Plin. l. 3. ep. 16. Sic ftringere arcum, Valer. Flacc. l. 5. v. 58o. h. e. arripere & intendere .'Et ftringere bellum, Flor. l. 3. c. 2 1. h. e. ftri&tis gladiis pugnare. Transláte Ovid. de remed. Amor. v. 377. Liber in adverfos Thoftes ftringatur iambus. 4] Sæpe eft manu decerpere, avellere , fpiccare, jfaccare , cogliere: quia fit ftringendo manum. Cato R. R. c. 65. Oleam , ubi nigra erit, ftringito. Varr. l. 1. R. R. c. 55. Digitalium durities non folum ftringit baccam , fed etiam ramos glubit. Virg. 1. Georg. v. 3o5. quernas, glandes nunc ftringere tempus. °J Item cædere , putare , amputare , decutere , potare, tagliare, troncare : præfertim cum de iis fermo eft , quæ facile & uno i&tu cæduntur. Colum. l. 6. c. 3. ad fin. Poffunt etiam folia ficulnea probe dari , fi fit eorum copia , aut ftringere arbores expediat. Virg. 2. Georg. v. 367. ubi jam validis amplexae ftirpibus ulmos Exierint , tumc ftringe comas, tunc brachia tonde. Id. Ecl. 9. v. 6o. hic ubi denfas agricolae ftringunt frondes. Id. 1. AEn. v. 556. & Sil. 1. 6. v. 332. ftringere remos. h. e. frondibus & ramufculis decifis remos facere. Virg. 1. Georg. v. 314. cum flavis mefforem induceret arvis Agricola , & fragilię jam ftringeret hordea culmo. h. e. fecaret. “T Item detrahere, abradere, deminuere , deftringere. Virg. 8. Æn. v. 62. ego fum , pleno quem gurgite cernis Stringentem ripas , & pinguia culta fecantem, Cæruleus Tibris. Lucret. l. 1. v. 485. Sed quæ funt rerum primordia , nulla poteft vis Stringere. Horat. l. 1. fat. z. v. 7. avi cur , atque parentis Præclaram ingrata ftringat malus ingluvie rem . h. e. paulatim abfumat. “I Item leviter vulnerare , ferire leggermente, perftringere. Virg. 1o. Æn. v. 478. hafta Tandem aliquid magni ftrinxit de corpore Turni . & verf. 331. tela ftringentia corpus . Senec. l. 2. de benef. cap. 6. Gladius idem & ftringit, & transforat. Ovid. 1 1. Met. v. 776. coluber dente pedem ftrinxit. Stat. l. 1. filv. z. v. 8o. illam fumma leviter lampade parcentes, & inermi ftrinximus arcu. “I Huc & illa pertinent, a Poetis ufurpata : Ovid. 1. Amor. el. 7. v. 56. fumma tepido ftringitur unda Noto. 4. e. leviter movetur, crifpatur. Sic Martial. l. 1 o. epigr. 3o. Hic fumma levi ftringitur Thetis vento. Claudiam. l. 2. in Rufin. verf. 336. Jam fummum radiis ftringebat Lucifer HEmum . %. e. tenui luce illuftrabat : vix prima aurora ap' parebat. “I Metaphorice lædere , offendere. Senec. de provid. c. 4. a med. Hunc levis aura non fine periculo ftringet. Quintil. declam. z. cap. paenult. En membra conta&u ftringuntur ignium . 0vid. 2. Triff. v. 349. Sic ego delicias , & mollia carmina feci , Strinxerit ut nomen fabula nulla meum . & lib. 5. eleg. 6. v. 21. tua deli&o ftringuntur peétora noftro. Virg. 1 o. Æn. v. 824. & lib. 9. v. 294. Et mentem patriae ftrinxit pietatis imago. h. e. tetigit, commovit. “T Eft etiam radere, h. e. adeo , prope decurrere, ut tangas, andar rafente, rafentare , radere. Virg. 5. Æn. v. 163. Litus ama, & lævas ftringat fine palmula cautes. Ovid. 3. Amor. el. 2. v. 12. Nunc ftringam metas interiore rota. Propert. 1. 3. eleg. 9. v. 23. Et duo im ädverfum immiffi per moenia currus Né poffent ta&to ftringere ab axe latus. Ovid. Met. 1 1. verf. 733. Stringebat fummas ales miferabilis undas. Claudian. l. 2. de laudib. Stilicλ. v. 273. Tranfvehitur Tufcos, Apenninufque volatu Stringitur. Ovid. Met. 1. v. 535. canis leporem jam jamque tenere Sperat, & extento ftringit veftigia roftro. STRINGOR, oris, m. a&tus ftringendi. Lucret. l. 3. v. 694. Morbus ut indicat , & gelidai ftringor aquai. h. e. frigus aquæ , quo dentes perftringuntur. de dentibus enim ibi eft fermo. STRINGOTOMIUM. V. Syringotomum. STRIO, as, a. 1. fcanalare , §uzotows » , ftrias facio , in ftrias excavo. Vitruv. l. 4. c. 3. ad fin. Columnas autem ftriari viginti ftriis oportet. Plin. l. 19. c. 8. ante med. Afparagus caulem educens , témpore ipfo faftigatus in toros ftriatur. STRITABILLÆ. V. Scranti.e . STRITÄRE ab eo , qui fiftit ægre . Varr. lib. 6. de L. L. cap. 3. ad fin. STRITÄVUM antiqui dicebant pro tritavum, qui eft pater atavi & ataviæ : ut ftlitem pro lite. Feftus. Sic etiam dixere fllatam , ftlocum , pro latam , locum. STRIX, trigis, f. fcanalatura , <pi£, pars cava & depreffa in columnis ftriatis, ut in Stria di&tum eft. Vitruv. l. 1 o. c. 15. Canaliculi, qui Graece sy}; dicitur, longitudo, &c. ( Turneb. corrigit cû;t y%. ) V. Stria. “T Item avis no&urna , Graece sphy$, frige . Hæc nomen dedit maleficis mulieribus, quæ infantibus infidiari creduntur , freghe. De utrifque Plin. l. 1 1. c. 39. in fi. Fabulofum arbitror de ftrigibus , ubera eas infantium labris immulgere. Effe in maledi&tis jam antiquis ftrigem, convenit : fed quae fit avium, conftare non arbitror. Feftus : Strigas, ut ait Verrius , Graeci sp?y^yxg appellant , quod maleficis mulieribus nomen inditum eft : quas F £ vola

[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ser. pag. 1 2 1. lim. 23. Immolavit porcam & agnam ftruibus effertis, i.

[ocr errors]

&c. E(t qui leg. fruibus & fertis, ex illo Fefti (in voge fequenti) Sacrificia `quaedäm ftrue & ferto foiemnibus verbis`faciunt. f Quoá ftrues colle&ivum nomen eft, jungitur verbis pluralis numeri in Cenotapb. Pifano L. Caef. a med. Uti locus ante eam aram , quo ea ftrues congerantur , componantur , pateat quoquo verfus pedes XL. Strues hic non libum , fed lignorum congeriem fignificat. . STRUFERTARfOS appellabant antiqui hómines condu&los mercede , qui ad arbores fulguritas , aut piacularium commiffarum caufa, facrificia quædam ftrue & ferto folemnibus verbis faciunt : Precor te, Jupiter , ut mihi volens propitius fies . quod & nullo etiam fiebat adhibito ftrufertario. Feftus. STRUIX, icis , f. ftrues, cumulus , exftru&io , wztwr xsvA . Feftus : Struices antiqui dicebant exftru&iones omnium rerum. Plaut. ( Men. 1. 1. 25.) Cereales coenas dat : ita menfas exftruit : tantas ftruices concinnat patinarias. Et Livius : Per ftruices faxeas lapfu accidit. Hæc Feflus. Verborum autem Plauti fententia eft , coenas illum opiparas. dare, menfas cumulando ferculis plurimis, & quafi alte patinis exftruendo , fubdit enim verf. 27. Standum eft in le&o , fi quid de fummo petas. Solin. cap. 28. ( al. 41. ) Salibus domos exftruunt , quos in modum cautium e montibus excitatos , ad ufum • ædium cæmentitiis ne&unt ftruicibus . Arnob. l. 7. pag. 222. lignorum ftruicibus incenfis. “T Translate Naevius apud Servium, ad Æm. 4. v. 267. Struix malorum. STRUMA, æ , f. fcrofola , χοιρΧς, tumor morbofus, de quo Celf. l. $. c. 28. feét. 7. Struma quoque eft tumor , in quo fubter concreta. quædam ex pure & fanguine quafi glandulae oriuntur , quæ febres movent , nec unquam facile maturefcunt : quibus id quoque accedit, quod longo fpatio detinent. Nafcuntur maxime in cervice : fed & in alis, & inguinibus, & in lateribus . 1d. l. 1. c. 9. in fin. Frigida aqua ftrumas excitat. Plin. l. 8. c. § 1. Sues , obnoxium gemus morbis, anginæ maxime , & ftrumæ. Id. l. 22. c. 14. extr. Foliis urticæ ftrumas difcuti : vel fi fuppuraverint , erodi , complerique. Id. l. 26. c. 5. Strumas comprimere. Id. l. 24. c. 15. fub fin. ad fuppurationem perducere . Id. l. 32. c. 8. fanare . Vitruv. l. 8. c. 3. Strumarum tumores minuere. “I Allegorice Cic. Attic. l. 2. ep. 9. a med. Vatinii ftrumam facerdotii 8; 3402 veftiant. b. e. turpitudinem vitæ ejus operiant & honeftent honore Augurali. Id. pro Sext. c. 65. Hi medentur reipublicæ , qui exfecant peftem aliquam, tanquam ftrumam civitatis. “T Fuit cognomen R. in gente Nonia. Catull. carm. 52. in Non. & Vatin. v. 2. STRUMATfCUS, a, um , idem ac ftrumofus . Firmic. l. 8. c. 19. ad fin. Vicefima tertia pars Arietis fi in horofcopo fuerit inventa , ftrumaticum faciet. STRUMÉA, æ, f. 8«τραχιον , ranunculus , herba ita di&ta ab herbariis noftris , inquit Plin. fub fin. l. 25. quoniam medetur ftrumis , & panis , parte in fumo fufpenfa . Apul. de herb. c. 8. vocari ait Latinis herbam fceleratam : quia comefa maligai eft effe&tus , noxia & mortifera, inquit Humelbergius. STRUMELLA , ae , f. fcrofoletta , parva ftruma . Marcell. Empir.

c. • I $. STRUMENTUM , i, n. idem quod inftrumentum : a ßruo . Tertull. l. 1. ad uxor. c. 7. Continentia ad ftrumentum æternitatis demomftrata. Sciopp. legit inßrumentum. STRUMOSUS, a, um, chi patifce di fcrofole, yoipz%3»;, qui ftrumis laborat. Colum. l. 7. c. 1 o. Subus ftrumofis fub lingua fanguis mittendus eft . Juven4l. fat. 1 o. v. 3o8. Nec prætextatum rapuit Nero loripedem , vel Strumofum , atque utero pariter gibboque tumentem . STRUMUS, i , m. herba, alio nomine ftrychnos , & cuculus , acinos habens nigros: utilis ad ftrumas : unde nomen . Plin. l. 27. c. 8. ad fin. & Apul. de herb. c. 74. STRUO, is, xi , &tum, a. 3. ammaffare, accataftare , ammontare, fabbricare, xxtvxa xsvw%» , rem aliam fuper aliam collocando compono, exftruo , conftruo , ædifico, molior. Voff. putat effe fyncopen a arps3a , ftabilem reddo . Hirt. l. 8. B. Gall. c. 41. Vineas agere , & aggeres ftruere coepit. Ovid. Met. 1. v. 153. Altaque congeftos ftruxiffe ad fidera montes . Senec. in Agam. v. 335. cum montes montibus altis fuperimpofiti , ftruxere gradus trucibus monftris. Tacit. 5. Hiff. c. 1 3. extr. Struere cun&a expugnandis urbibus reperta apud veteres, aut novis ingeniis. Val. Flacc. l. 5. v. 295. ftruere navem. Horat. l. 1. fat. I. v. 35. acervum. Id. l. 2. od. 18. v. 19. domos. Plin. l. 36. c. 22. in fi. Reticulata ftru&tura, qua frequentiffime Romae ftruunt , rimis opportuna eft . Martial. l. 8. epigr. 6. muros ftruxit Apollo lyra. Capitolin. in Macrino , c. 12. ad fin. Vivos homines parietibus inclufit , & ftruxit . //. e. inædificavit . Martial. l. 1 o. epigr. 97. Dum levis arfura ftruitur Libitina papyro . %. e. rogus . Lucam. l. 3. v. 24o. & Virg. Æn. I 1. v. 2o4. innumeras ftruxere pyras. Tacit. Ann. 2. c. 22. Cæfar congeriem armorum ftruxit, fuperbo cum titulo. b. e. tropæum. Propert. 1. 4. eleg. 3. v. 2o. Et ftruxit querulas rauca per offa tubas. h. e. compa&is offibus tubas compofuit. Plin. l. 1 1. c. 1 o. de apib. Aliae ftruunt , aliae poliunt, aliae fuggerunt. fcil. favös, aut έeras. Claudian. l. 2. in Èutrop. v. 185. Inque orbem tereti mitra redimente capillum Struxerat . h. e. in tutulum compofuerat : quod Juvenal. dixit fat. 6. v. 5oz. altum ædificare caput . Claudiam. im nupt. Honor. & Mar. v. 216. & im Gigantomach. v. 123. ftruere torum . %. e. culcitis , & pulvillis, & multa ftragula vefte alte componere . Sic Lucam. l. 9. 3/. 841. congeftae ftruxere cubilia frondes , Et culmis crevere tori . Virg. 1. Æn. v. 7o8. & Sil. l. 1 1. v. 279. Struere penum. b. e. magnam ciborum copiam parare in coenam . Senec. im Thyeff. v. 148. menfam ftruere hofpitibus. h. e. ferculis inftruere, cumulare. (Eodem fenfu dixit Virg. 5. Æn. v, 54. ftruere altaria donis . ) Tacit. F £ » 4nn.

A„m. 1 3. c. 37. convivia . . ° Rem ftruere, far roba, accumular yicc4e<<e , augere rem familiarem. Perf. fat. 2. v. 44. Rem ftruere exoptas caefo [bove, Mercuriumque Arceffis fibra . C Huc pertinet , quod ait Feffus , antiquos ßruere dixiffe pro adjicere, augere. ) Pefrom. in Satyr. c. 1 zo. a med. Ipfa fuas vires odit Romana juventus, Et quas ftruxit opes, male fuftinet. “T parare , comparare. Apul. fub fin. 1. 4. Metam. Feralium nuptiarum miferrimæ virgini choragium ftruitur . Id. fub fin. l. 1 1. Siquam rem voluptati ftruendae molireris. “I Struere telam , Id. l. 6. Metam. h. e. texere. Et translate , ftruere orationem , Quintil. l. 7. c. ult. ante med. & Apul. in Apolog. Pro intexere eft etiam illud Valer. Flacc. 1. 1. v. 428. gemina mater fpe&abile tela Duxit opus : bis Taygeton , filvafque comantes Struxerat . h. e. ita intexuerat , ut & montis & memorum altitudinem exprimeret. “H Struere viam , munire, aperire, facere. Senec. in Thyeff. v. 81 o. Numquid ftruitur via Phlegraeos alta per hoftes ? Tacit. 3. Hiß. c. 49. Viam fibi ad potentiam ftruere. Al. leg. vim. °J ^ Significat etiam ordine difponere, ordinare , inftruere . Virg. Æn. 9. v. 42. Struere aciem . Liv. l. 42. cap. § 1. Caftra ante urbem ponit, omnefque armatos in campo ftruxit. Id. 1. 9. c. 31. a med. Jam fine præcepto ullius fua fponte ftruebatur acies. *| Transfertur ad orationem . Cic. 3. de Orat. c. 43. Collocationis eft componere & ftruere verba fic , ut neve afper eórum concurfus , neve hiulcus fit , fed quodammodo coagmentatus & lævis . Prob. Valer. apud Gell. l. 13. c. 2o. Si aut verfum pangis , aut orationem folutam ftruis. 4| Struere verbum , componere ex duobus aut pluribus vocabulis . Quintil. l. 1. c. 5. ( al. 9. ) ad fin. Ex præpofitione & duobus vocabulis dure videtur ftruxiffe Pacuvius : Nerei repandiroftrum , incurvicervicum pecus. “T Sæpe eft machinari , moliri , parare , maccbinare , Âppoffare : & fere in malam partem : quod Terent. fabricam fingere, Heaut. 3. z. 34. dixit. Id. ibid. verf. 3. Num me fefellit , hofce id ftruere ? Virg. 4. Æn. v. 235. & 27 1. Quid ftruit ? aut qua fpe inimica in gente moratur ? Id. z. AEm. v. 59. qui fe ignotum venientibus ultro , Hoc ipfum , ut ftrueret, Trojamque aperiret Achivis , Obtulerat. Cic. pro Cluent. c. 64. Struere & moliri cuipiam aliquid calamitatis . Id. Attic. l. 5. ep. 21. ante med. Struere alicui follicitudinem. Id. z. de Orat. c. § 1. a med. odium in alios , & a nobis demovere . Senec. ep. 1o. pericula alicui . Liv. l. 23. c. 17. a med. & Ovid. Met. 1. v. 198. infidias. Plaut. Afin. 1. 1. 57. fycophantias . Liv. l. 23. c. 34. mendacium . Id. l. 2. c. 3. ad fin. clàm confilia recuperandi regni . Semec. in Hippol. v. 5o2. fraudes feris. Id. in Herc. Oet. v. 1468. dolos. Martia/. l. 9. epigr. 72. Sacrilegum ftrueret cum Catilina nefas. Tacit. Anm. 1 1. c. 12. crimina & accufatores . & lib. 1. c. 13. Omnefque variis mox criminibus , ftruente Tiberio, circumventi funt. & lib. 4. c. 1 o. extr. mortem alicui. Id. l. 2. c. 42. Amoliri juvenem fpecie honoris ftatuit : ftruxitque caufas , aut forte oblatas arripuit. finfe , trovò i pretefti. & lib.T4. e. 67. ad fin. Ultro ftruebantur qui monerent perfugere ad Germaniae exercitus, vel , &c. %. e. fubornabantur. “T condere , decernere , animo fuo proponere , parare , difponere . Val. Flacc. l, 1. v. 335. cum varios ftruerem per fæcula reges . ( verba funt Jovis . ) I?. 1. 3. v. 617. Scythicis ftruerem cum funera terris. Id. l. 6. v. 728. ftruere pugnas. “I Struere pedem im XII. Tab. eft movere . Feflus : Pedem ftruere alii putant fignificare , re

trorfus ire ; alii in aliam partem , alii fugere ; alii gradum augere ; ;

alii minuere , ac vix pedem pedi præferre , otiofe ire , remorari . Id. in Pedem : Pedem ftruit , in duodecim fignificat , fugit , ut ait Ser. Sulpicius . Id. ibid. addit , Antiquos ftruere dixiffe pro adjicere , augere. p. STRUPEARIA. V. in Stroppu*. STRUPPUS, i, m. Feffus : Struppi vocantur in pulvinaribus fafciculi de verbenis fa&i , qui pro deorum capitibus ponuntur. Id. in Capita : Capita deorum appellabantur fafciculi fa&ti de verbenis. *J Ifdor. l. 19. Orig. c. 4. ftruppos effe dicit vincula ex loro vel lino fa&a , quibus remi ad fcalmos alligantur. Livius ibid. Tuncque remos juffit religare ftruppis . Gracchus apud Gell. l. 1 o. c. 3. ante med. Struppis , quibus le&tica deligata erat , ufque adeo verberari juffit, dum animam efflavit. Al. leg. ftuppis , aut ftupis, h. e. ftuppeis funibus: al. ftrophiis, al. ftroppis. STRUTHÉA, & Struthia mala, στρα312 u* ^z , & στρ8$idw^z, cotoneorum malorum genus, fed odoratius vibrans, & ferotino proventu, ut Plin. l. 1 5. c. 1 1. docet. Cato R. R. c. 7. Poma, mala ftruthea, cotonea fcantiana . Plaut. Perf. 1. 3. 7. Commifce mulfum , ßruthea , colutheaque appara. Colum. l. 5. c. 1 o. ad fin. Cydonia, quorum genera funt tria, ftruthia, chryfoneliana, muftea. STRUTHÉUS , i , m. Feftur : Strutheum in mimis praecipue vocant obfcenam partem virilem, a falacitate videlicet pafferis , quæ Græce at,898; dicitur. Unde & paffer Latine eod. fenfu aliquando pofitum e(t. STRUTHIO, onis, m. ßrux<o, ctp»3'., , avis peregrina , paffer marinus Latina appellatione di&ta , omnium grandiffima , & pæne beftiarum generis, in Africa & Ethiopia altitudiuem equitis equo infidentis excedens , & celeritatem vincens , ad hoc datis pennis, ut currentem, adjuvent : cetero non eft volucris , nec a terra tollitur . Ungulæ, ei servinis fimiles, quibus dimicat, bifulcæ, & comprehendendis lapidibus utiles, quos in fuga contrà fequentes ingerit pedibus. Concoquendi fine dele&u devorata mira natura : fed non minus ftoliditas, in tanta reliqui corporis altitudine , cum colla frutice occultaverit, latere fe èxiftinäns . Plurima ova parit , eaque amplitudine , ut eorum putamina poculorum vicem præbeant . Sola alitum , ut homo , utrinque palpebras habet : & in fene&a calvet. hæc ex Claudiao h. 2. in Eutrop. v, 31o. & Plin* locis mox de

[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

sTUDIÖSE, jogliofamente , con diligenza, con del diletto , e applicazio

ne, arg3aa »ς , cum cura & ftudio , diligenter , cupide , lubenti animo. Cic. ad Planc. 1. poß epij}. ult. l. ulr. ad Attic. in fin. Ego quæ te velle, quæque ad te pertinere arbitrabor , ftudiofe diligenterque curabo. Id. Q. Fr. l. 3. ep. 3. Valent pueri , ftudiofe difcunt, diligenter docentur . Id. im Divin. Verr. c. 12. a med. Ut homines te Íibenter (tudiofeque audiant. Terent. Heaut. 2. 3. 44. Texentem telam ftudiofe ipfam offendimus. Sueton. in Grammat. c. 2o. Studiofe & avide imitari aliquem . Cic. in Bruto , c. 42. Hic caufas ftudiofe recipiebat. Id. z. de Orat. c. 6z. a med. Studiofe pila ludere. Plaut. Caf. prol. v. 12. Studiofe expetere Plautinas Fabulas. Ovid. 5. Met. v. 578. nec me ftudiofius altera faltus Legit , nec pofuit ftudiofius altera caffes. Cic. Fam. 13. ep. 54. Ego cum antea ftudiofe commendabam Margilium , tum multo munc ftudiofius , quod , &c. Colum. 1. 8. c. 1 1. Studiofius pullos enutrire. Caef. l. 6. B. Gall. c. 27. Uros (tudiofe foveis captos interficiunt . Juftin. l. 43. c. 3. ante med. Phocenfes ftudiofius mare , quam terras exercuere . Nep. in Agefil. c. 3. Quo ftudiofius armarentur , infigniufque ornarentur. Plin. l. 4. ep.726. Libellos , quos ftudiofiffime comparafti . Sueton. in Calig. e. 54. Artem aliquam ftudiofiffime exercere. Id. in Aug. c. 43. Spe&are ftudiofiffime pugiles.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

to , genio , στεδί , cura , voluntas, animus, ardor , cupiditas. Cic. 1. de Invent. c. 25. a med. Studium eft animi a£fidua & vehemens ad aliquam rem applicata magna cum voluntate occupatio , ut philofophiæ, poetices, geometriae , litterarum . Lucret. l. 4. v. 981. Ufque adeo magni refert ftudium atque voluntas . Caef. l. 4. B. Gall. c. 24. in fi. Non omnes eadem alacritate ac ßudio , qua in pedeftribus uti proeliis confueverant , utebantur . Cic. Fam. 4. ep. 3. a med. Summo ftudio curaque difcere aliquid . Id. ad Brut. epiß. 15. Cura & ftudium reipublicae. & epif?. 8. Tibi omnes fortes viri mavare operam & ftudium volunt . Id. z. Fam. ep. 6. Omnia ftudia , omnem operam , curam , induftriam , cogitationem figere in re aliqua . & lib. I o. ep. I. Omne confilium , ftudium , officium , operam, laborem , diligentiam ad aliquid conferre . Id. Attic. 12. ep. 26. De voluntate tua, ut fimul fimus , vel ftudio potius & cupiditate , non dubito . Id. pro Rofc. Amer. c. 17. Qui & ipfi incenfi funt ftudio , quod ad agrum colendum attinet . Id. initio Verr. 6. Venio nunc ad iftius, quemadmodum ipfe appellat , ftudium ; ut amici ejus, morbum & infaniam ; ut Siculi, latrocinium . b. e. conquirendorum fignorum. diletto. & de Sene&f. c. 16. Studio rerum rufticarum prove&tus fum . Id. 4. 4cad. c. 2o. ante med. Ardere ftudio veri reperiendi . Horat. l. 2. fat. 3. v. 1 o5. Studio citharæ deditus. Nep. in Epamin. c. 2. extr. In armis plurimum ftudii confumebat . Tacit. 4. Hiff. c. 1 2. Studium nandi præcipuum . Cic. 1. Offic. c. 29. extr. Studia venandi. Id. Agrar. z. c. 33. Carthaginienfes ad ftudium fallendi ftudio quaeftus vocabantur . Terent. Andr. 1. I. 29. Animium ad aliquod ftudium adjungere , aut equos alere, aut canes ad venandum , aut ad philofophos . Id. Heaut. prol. v. 23. Applicare fe ad ftudium muficum. Cic. de Sene&#. c. ult. Efferor ftüdio patres veftros , quos colui & dilexi , videndi . Id. 5. de Fin. c. 2. Suo quifque ftudio maxime ducitur. Horat. l. 2. fat. 1. v. 27. quot capitum vivunt , totidem ftudiorum millia . Cic. de Sene&#. c. 2o. ad fin. Sunt pueritiae certa ftudia : funt & ineuntis adolefcentiæ : funt extrema quædam ftudia fene&tutis . h. e. ludi , oble&tamenta , exercitationes. “T Sæpe dicitur de amore & opera , quæ in litteras & difciplinas impenditur , ftudio . Cic. 5. Tufcul. c. 3. In rerum contemplatione ftudium ponere . Id. pro Balb. c. 1. Litteris ac ftudiis do&rinae deditus. Id. Attic. l. 8. ep. 1 1. Ne , nihil cum proficiam , dedecori fim ftudiis ac litteris noftris . Id. pro Mur. c. 13. ad fin. Nonnullos videmus , qui oratores evadere non potuerunt , eos ad juris ftudium devenire . Id. 1. de Orat. c. 6o. a med. In omni re&o ftudio atque humanitate verfari . Id. de Sene&f. c. 14. Si habet aliquod tanquam pabulum ftudii atque do&rinae , nihil eft otiofa fene£tute jucundius . Id. pro Arch. c. 3. Conferre fe ad ftudium fcribendi . Id. Fam. 9. ep. 8. a med. Utinam quietis temporibus haec inter nos ftudia exercere poffemus . Horat. l. i. fat. 1 o. v. 2 1. O feri ftudiorum ! 2J/tw«§§ς . Qjuintil. in proaem. 1. 1. Studia alicujus ab infantia formare . Petron. in Satyr. c. 85. alicujus ordinare . Sueton. de Grammat. c. 9. leviter attingere . Horat. 1. z. ep. z. v. 82. feptem annos dare ftudiis. Vellej. 1. 2. c. 59. Apolloniam eum in ftudia miferat . Perron. in Satyr. c. 1 16. In hac urbe litterarum ftudia non celebrantur . Sueton. in Aug. c. 8. Præmiffus Apolloniam ftudiis vacavit . Infcript. im Antiquitatib. Beneventan. claff. 8. m. 5. Titus Claudius Lenius Divi Claudii Augufti Lib. a ftudiis . ajutante di ßudio. *] Item de amore , benevolentia , favore , favore , parzialità . Cic. 3. Verr. c. 13. Quafi vero id cupiditate defendendæ mobilitatis , aut ftudio partium fecerint . Liv. l. 24. c. 28. ad fin. Quo minus cupiditatis ac ftudii vifa eft oratio habere, eo plus au&oritatis habuit . Sueton. in Vitell. c. 1 5. Ad retinendum ceterorum hominum ftudium ac favorem , nihil non publice privatimque largitus eft . Id. in Caef. c. 7 1. Studium & fides erga clientes. Id. in Calig. c. 1 5. Incendere ftudia hominum omni genere popularitatis. Cic. 5. Fam. ep. 8. a med. Tibi profiteor atque polliceor eximium & fingulare meum ftudium in ogni genere officii. Tacit. 4. Ann. c. 55. Studium urbium Afiae in populum Romanum. Id. l. 14. c. 42. Sematu in ipfo erant ftudia . fazioni. Sic lib. 4. Hiff. c. 6. Senatum in ftudia diducere . Lucan. l. 2. v. 377. Studiis, odiifque carens. *J Studia , mores, confuetudines , voluntates, inclinazioni , coffumi , affetti . Nep. in Alcib. c. 1 1. Poftquam Thebas venerit , adeo ftudiis eorum inferviffe , ut nemo eum labore corporifque viribus poffet æquiparare . Id. in Attic. c. 16. Omnia de ftudiis principum , vitiis ducum , mutationibus reipubl. perfcripta funt. ' *J Ablativus ßudio fignificat data •p*;; de mmCau

« НазадПродовжити »