Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]

„;i;tes e£e fa&am . Gef. fub £m. 1. 1. B. Civ. Cum ftipendium ab íégionibus ,.paene fediti9ne fa&a, flagitaretur . ammurinamento , & jÉ,. B. Gali. c. 28. ad fin. Ne qua in caftris feditio 9riretur. !.ig. j 3( c. 16. a med. Haud procul | feditione res erat . Tacit. 4. Hiff. Ζ 38. exrr. Vir turbidus mifcendis feditionibus. Tacit. Ann. 1, c. 38. & 43. Seditionem coeptare. & lib. 2. c. 15. induere . Vellej. l. 2. a. 63. movere . Tacit. Ann. 14. c. 17. extr. concire. Flor. l. 1. c. 25. excitare. Tacit. 16. Ann. c. 3o. alere . Id. 2. Hiff. c. 29. coercere . ia. 1. Ann. c. 42. compefcere . & cap. 52. opprimere . & cap. 69. comprimere . Sueton. in Caf. c. 4. & in Tiber. cap. 25. cqmponere. j uffjn. l. 1 1. c. 2. exftinguere · Cic. Attic. l. 5. ep. 14. & Verr. 3. 2. »7. fedare. Vellej. l. 2. c. 81. difcutere. Liv. l. 6. c. 1 6. a med. lenire. Tacit. 2. Hiß. cap. 29. Deflagrante paulatim feditione. Liv. /. 6. c. 18. recrudefcente . Id. l. 42. c. 2. Glifcit Seditio . *] Dicitur interdum de privatis difcordiis, rixa, jurgio. Terent. Andr. 5. i. 1 1. Perpulifti me , ut filiam darem in feditionem , atque incertas nuptias . Plaut. Amph. 1. 2. 14. Amphitruo uxori turbas conciet . tum meus pater eam feditionem illi in tranquillum conferet. •J In bonam partem Clattdian. l. 2. in Rufin. v. 225. magno certatur amore, Alterfiamque fidem 'non illaudata laceffit feditio. *I Tranflate Stat. 9. Theb. v. 141. Siculi velut anxia puppis Seditione maris, nequicquam obftante magiftro , Errat. tempefta . & Manil. !. 2. v. 9o. feditio pelagi . & verf. 196. Quin tria Signa novem Signis conjun&a repugnant Et quafi feditio caelum tenet , Stat. l. 1. Theb. v. 35. fiammafque rebelles Seditione rogi. h. e. cum rogus duorum fratrum Eteoclis & Polynicis ignem in duas diverfas partes diftulit , ut eft apud eund. l. 12. a verf. 42o. “I Apud Ovid. 12. Met. v. 61. Seditio cum Credulitate , vana Laetitia , Timore , &c. comites Famæ finguntur. “T Joculariter Plaut. Merc. 1. 2. 14. Seditionem facit lien, occupat praecordia. b. e. intumefcit , inftar populi tumultum cientis.

SEDITIOSE, fediziofamente, qtw onxo mw3;, per feditionem , more feditioforum, contentiofe . Cic. pro Cluemt. c. 1. Quae concionibus feditiofe concitatis accommodatior eft , quam tranquillis moderatifque judiciis. Id. pro Mil. c. 3. Cum a tribuno plebis jn concione feditiofe interrogaretur. Tacit. 3. Ann. c. 12. Turbide & feditiofe tra&are exercitus . Id. l. 5. Hiß. c. 12. Seditiofius agere . Cic. l. 2. ad Attic. ep. z 1. Multa cum feditiofiffime diceret.

SEDITIOSUS, a, um , tumultuante , fediziofo , at* aiw-nwê£ , qui feditiones facit, turbulentus . Cic. 2. de Orat. c. 1 1, ad fin. Seditiofus civis , & turbulentus. Id. Pbil. 1. c. 9. Ut turbulenti, ut feditiofi , ut perniciofi cives velint effe . Id. l. 1. ' de Invent. c. 3. ad fin. Ex feditiofa & tumultuofa vita fe in ftudium aliquod tradere quietum. Afcom. in Milonian. c. 17. Nam ejus feditiofior fuit concio. Sueton. in Caef. c. 7o. & Tacit. 1. Ann. c. 44. Seditiofiffimum quemque vin&\os trahunt . & lib. 3. cap. 4o. Per conciliabula & cœtus feditiofa differebant. Id. 1. Hift. c. 53. in fim. Seditiofa colloquia. & lib. 3. c. 5o. Seditiofae militum voces.

SEDO , as , avi , atum, a. 1. accáetare, calmare, fmorfare, mitigare , tranquillare, τχυω , facere ut aliquid refidat , quod excitatum & turbatum erat , lenire , mitigare , placare , reprimere , reftinguere. Pbaedr. 1. 2. fab. 5. v. 1 5. Alveolo cœpit ligneo confpergere Humurn æftuantem . . . . fedans pulverem . Propert. l. 3. eleg. zo. v. 1 o. per Ionium veétus cum feffà Lechaeo Sedarit placida vela phafelus aqua. avrà ammainato . & Cic. in Arat. v. 125. Curriculum numquam defeffo corpore fedans. non fermando mai. & Catil. 3. c. 3. Interventu Pomtini pugna, quæ erat commiffa , fedatur. Id. 3. Verr. c. 18. Tempeftas fedatur, Dolabella proficifcitur. Id. z. Catil. cap. mult. & Nep. in Datam. c. 8. extr. bellum . Jußin. l. zo. c. 2. Peftis utrobique fedata eft. Ovid., de remed. Amor. v. 1 17. Sedare incendia. Id. Met. 1 5. v. 83. Carne feræ fedant ;ejunia. & l. 3. v. 41 5. Phaedr. l. 4. fab. 3. v. 1. & Lucret. l. 4. v. 848. fitim . Plin. i. 1 1. c. 54. famem . Plaut. Bacch. 1. 1. 75. & Nep. in Eumen. c. 9. in fim. laffitudinem. “T Neutrorum more Propert. l. 3. el. 17. J. 5. Flamma per incenfas citius fedaret ariftas. Al. leg. fedetur . ca. Gell. apud Gell. lib. 18. cap. 12. Poftquam tempeftas fedavit , Atherbal taurum immolavit. “T Sæpe refertur ad morbos corporis. PJin. l. 28. c. 9. ante med. Sedare tormina . Id. l. 29. c. ult. a med. dolores aurium . Id. l. 3o. c. I 3. tumorem vulnerum . Id. J.-zo. c. 17. a med. anginas. & cap. 2o. cruditates. Id. l. 3o. c. 6. di(tillationes. & cap. 13. ad fi. fcabiem, pruritum . Plaut. Curcul. 1. z. z z. Liber tibi fcreanti , ficcae , femifomnæ affert potionem, & te fedatum it . viene a- riftorarti . “T Et ad incommoda fortunae. Plaut. Poen. 3. 4. 93. Multorum annorum miferias nunc hac voluptate fedo. Terent. Hec. prol. 2. v. 23. Eam calamitatem voftra intelligentia fedabit. Cic. 2. Phil. c. 18. a med. Tanta mala florentißimæ familiae fedavi , vel potius fuftuli. “I Saepe ad appetitus & ægritudines animi. Cic. 1. de Orat. c. 46. a med. Quemcumque in animis hominurn motum res & caufa poftulet , eum dicendo vel excitare , vel fedare . Id. 3. de Legib. c. 1o. Populi impetus aliquando incenditur : & quidem faepe fedatur. Id. 1. Offic. 2. 29. ante med. Appetitus omnes contrahendi fedandique funt. Id. 1. de Divin. c. 29. ad fin. Illam partem animi, in qua irarum exfiftit ardor, fedare atque reftinguere . Salluff. in Jug. c. 4. a med. Memoria rerum geftarum eam ' flammam egregiis viris in peétore crefcere, neque prius fedari , quam , &c. Ovid. 4. ex Pont. ep. 1 1. fub fin. cum longa dies fedavit vulnera mentis , Intempeftive qui fovet illa, novat. Liv. J. 1. c. 16. Sedare pavorem . Id. l. 25. c. 37. lamentationem . Propert. l. z. el. 1 3. v. 31. fletus. Jußin. lib. 12. c. 1 5. tumultuantes milites. Cic. Âttic. j. 3. epifi. 14. feditionem. Id. Phil. 1. c. 7. difcordias. Id. l. 1. de Legib. c. 2 1. controverfiam. Plaut. Merc. fc. ulr. v. 1. iram. Stat. 12. Theb. v. 514.

Totum. IV.

[ocr errors][ocr errors]

ardens ftudium implendi officium fuum , diligentia, affiduitas. Cæl, ad cicer. Fam. 8. ep. 1 1. ante med. Balbi operam & fedulitatem ]audare poffum. Cic. pro Caecin. c. 5. a med. Voluntarius amicus mulieris, non neceffitudine aliqua , fed fi&o officio , fimulataque fedulitate conjun&us . Id, pro Arch. c. 1 o. ad fim. Qui fedulitatem mali poetae duxerit aliquo tamen praemio dignam . _ Plim. l. 1 1. c. 3o. de formicir. Jam in opere qui labor ! quæ fedulitas ! Plin. l. 3. ?p. 18. Præftare fedulitatem alicui rei, Ovid. 3. Fa/?, v. 668. Pauper » fed mundæ fedulitatis, anus , & lib. 4. v. 434. Et non fentitur fedulitate labor. Id. 3. ex Pont. ep. 8. v. 18. Nil igitur Ponti tota regione finiftri , Quod mea fedulitas mittere poffet , erat , *] nimia & mifera diligentia , rspts oy'z. Horat. /. 2. ep. 1, v. 26o. Sedulitas autem ftulte , quam diligit , urget. & lib. 1. ep. 7. v. 8. Officiofaque fedulitas, & opella forenfis Adducit febres, & teftaneuta refignat. SEDULIUS , prænon;ine CQelius, Britannus, feu Scotus , Poeta Chri- Itianus, circa medium fæculi quinti floruit , fub Valentiniano & Theodofio juniore : reliquit Carmen Pafchale quinque libris divifum , & quædam alia , ftylo fatis probabili , ut illis temporibus , & ad Latinos veteres poetas proxime accedente : egregius antiquiorum imitator, ut ait Cellarius , & qui verba Maronis , & contexendi fuavitatem , fi quis alius, a faeculi rebus ad facrum argumentum tam fcite , quam pie accommodavit. Venant. Fortun. l. 1. de vita S. Martini , verf, 15. Hinc quoque confpicui radiavit lingua Sedulj. SEDULO , adverb. con diligenza , accuratamente, §tt ws^£% , at<32}w;, impenfe , ftudiofe , accurate , diligenter . Terent. Heaut. 1. 1. 74. Pró fe quifque fedulo faciebat, quo illam mihi lenirent miferiam. Vatin. ad Cicer. Fam. 5. ep. 1 o. Faciam omnia fedulo, quæ te fciam velle. Plin. l. 7. ep. 19. Munere fedulo fungi . Sueton. in Tiber. c. , 37. Tumultus ne orirentur, fedulo cavit. Terent, Phorm. 4. 3. 1o. id agitans mecum fedulo, inveni opinor remedium huic rei. Id. Heaut. §. 4. 1 3. Ego , quod potero , enitar fedulo . Id. Adelph. 3. 4. 63. Sedulo moneo , quae , poffum, , pro mea fapientia . }Jaut. Men, 5. 7. 2o. Operam dabo , & defendam , & fubvenibo fedulo. Id. Aulul. 1. 2. 35. Sedulo celare aliquid. ld. Bacch. 3. 3. 73. Rem mandatam gerere amici fedulo . Id. Pfeud. 1. z. 1o8. Sédulo deproperare . Id. Perf. 5. 2. 62. curare . Cic. 3. 4ttic. epiff. 1 z. Tu quidem fedulo argumentaris , quid fit fperandum , & maxime per Senatum . Liv. lib, 2. cap. 38. Sedulo audientes fecunda iræ verba . *] Feci fedulo, forinula excufantis, ubi ad voluntatem res non fucceflìt . Cato R. R. c. 2. Si domimo opus non apparet , dicit villicus, fe feciffe fedulo : fervos non valuiffe , tempeftates malas fuiffe , &c. Terent. Andr. 4. I. 56. Parum fuccedit quod ago: at facio fedulo , Plaut. Merc. 2. 3. 1 o6. At tu excufato , te feciffe fedulo. Cic. Fam. 2. ep. 1 1. Sed tamen fedulo fit , & in primis a Patifco . *J Eft etiam de induftria , data opera , a bello Jiudiw , a poffa : quia qui diligenter facit, data opera facit. Terent. Hec. 4. 2. 1. Non clam me eft , gnate mi, tibi me effe fufpe&am , uxorem tuam propter meos mores hinc abiiffe : etfi ea diffimulas fedulo. Id. Eun. 1. 2. 58. Fingit caufas, ne det , fedulo. Liv. l. 2. c. 58. a med. Si citius agi vellet agmen , tardius fedulo incedere. Id. l. 34. c. 14. Nufquam, nifi in virtute , fpes eft, milites, inquit : & ego fedulo , ne effet , feci. Quintil. l. 7. cap. 1. a med. Sedulo initor quaerentem, ut quærere doceam : & omiffo fpeciofiore illo ftyli genere , ad utilitatem me fubmitto difcentium. Adde Terent. Adelph. 1. z. 64. & Phorm. 2. 3. 81. *| Item ferio , ex animo, bona fide, finceramente , feriamemte. & hoc enim et diligenter agere. Neque tamen verum eft, quod Donat. Nom. & 17 {or, docent , fedulo ex fine dolo conflatum effe. Terent. Phorm. 2. 4. 13. Ego fedulo hunc dixiffe credo. Plaut. Capt. 4. 2. 1 o6. Quando mihi nihil credis , quod ego dico fedulo. Lucil. apud Non. c. 1. m. 17 1. Salutem fi£tis verfibus Lucilius , quibus poteft , impertit : totumque hoc ftudiofe & fedulo. SEDtjLUS, a, um , diligente , attento, follecito , pronto, affiduo, at«32:o;, 'tuus^?;, qui ftudio tenetur implendi officii, affiduus, intentus, accuratus , diligens , ftudiofus. Volunt effe a fedes, quia fedet , hoc eft immoratur operi , & affiduus eft . Phaedr. /. 4. fab. 4. -. 1 3. Mater fedula jurifperitos confulit. Horat. in ar. Poet. v. 1 16. & Ovid. Heroid. ep. ult. v. 95. fedula nutrix. Ovid. lib. 1. de ar. an. v. 377. hæc fit fedula, tardior illa. Horat. l. 2. ep. 1. v. 178. Examinat lentus fpe&ator, fedulus infiat. Plin. !. 17. c. 14. Sedulus agricola. 0vid. Met. 13. v. 928. fedula apis. Id. 4. Faff. v. 207. Sedula fune viri contento brachia lafíant : Vix fubit adverfas hofpita navis aquas. Senec, in Hippol. v. 1 1o9. fedulus labor. Apul. i. 2. Met. Sedula induftria . & lib. 9. Sedulam operam dare . & lib. 1 1. Sedulum minifterium . Colum. lib. 8. cap. 1. Sedula cura. * De his, qui in eloquentia aliquam operam pofuerunt . Cic. in Bruto, c. 47. extr. Eloquentes enim videbare , non fedulos velle conquirere. "I In malam partem de eo, qui diligentia nocet. Horat. l. 1. ep. 1 3. v. 4. Ne ftudio noftri pecces, odiumque libellis Sedulus impoftes. Ovid. 3. de arte aman, verf. 699. Conjugis ad timidas aliquis male fedulus aures Auditos memori detulit öre fonos. Adde Propert. lib, I. eleg. 3. verf. 32. Horat. lib. 1. fat. $. verf. 71. SEDUM , i , n. 2*%*o*, genus herbæ, al. fempervivum , & digitellum. Vulgus a foliis vermiculorum fimilitudinem referentibus vermicularem nominat. Plin. l. 18. c. 17. a med. Democritus fucco herbæ, quae appellatur aizoon , in tegulis nafcens, tabulifve , Latine vero fedum , aut digitellum, medicata feri jubet omnia femina. Colum. 1. z. c. 9. circa med. Succus herbae , quam ruftici fedum appellant.

, Jd, I, 1 o. v. 355. Profuit & plantis latices infundere amáros Mar-

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

canpo feminato. Feffus : Seges dicitur ea pars agri , quæ arata » & confita eft : a ferendo videlicet. Cic. in Orat. c. 1 5. Segetes fecundæ & uberes non folum fruges, verum herbas etiam effundum t inimiciffimas frugibus . Horat. l. 2. ep. z. v. 161. Cum fegetes occat tibi mox frumenta daturas. Tibull. lib. 2. el. 1. v. 1 9. Neu feges eludat meffem fallacibus herbis. & lib. 4. carm. 1. v. 172. Tondeturque feges maturos annua partus . Martial. l. 5. epigr. 43. Ncn reddet fterilis femina ja&a feges. *] Item ipfæ fruges , quac im fegetibus nafcuntur, nondum demeffae , vel antequam in area terantur , præfertim.ex quibus panis conficitur, biada . Cic. 3. de Orat. c. 38. & in Orat. c. 24. ad fin. Lætas effe fegetes, luxuriofa frumenta. Colum. l. 2. c. 12. fub fin. & Plin. l. 18. cap. 1 7. a med. Si in articulum feges ire coeperit , runcare ne herbæ vincant . Virg. 1. Georg. v. 77. Seges lini & avenæ : Colum. l. 2. cap. 1 4. Segetes leguminum . & cap. 9. a med. hordei. Varr. 1. I. R. R. capI 45. fabae. Ovid. l. 3. de ar. am. v. 1 o2. culto ftat feges alta folo. & Metam. 1 o. v. 655. Et fegetis canae ftantes percurrere ariftas . Id. Heroid. epift. 1 9. v. 139. Corpus , ut impulfae fegetes aquilonibus ,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

me noverant, Sejamque a ferendo, Segeftam a fegetibus al 11

bant, quarum fimulacra in Circo videmus. Macrob. 7. r. $„E£j a16. Apud veteres quoque qui nominaffet Salutem , Sejar, £; *. tiam, Tutilinam, ferias obfervabat. Auguftin. de Civ. 15.; z? egeNec faltem potuerunt unam Segetiam talem invenire, cui - 4. c. 8 getem commendarent: fed fata frumenta , quamdiu fub te, praepofitan voluerunt habere deam Sejam : cum vero jam

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

• & antiquior 1469. ubi aperto errore eft graminibus . . Al. leg. re

fegminibus . Aufon. in Eclogar. 1. verf. 7. Sed folidum in parvis , mullique fecabile fegmen . h. e. atomus . Vitruv. in fin. cap. 3. lib. 7. Ita cannarum duplex in parietibus , ordinibus tranfverfis , fixa perpetuitas, nec fegmina, nec rimam Ollam fieri patietur . fcorzature. SEGMENTÄTUS, a, um, intarfiato, fegmentis variegatus, teffellatus , emblematis diftin&tus. Juvenal. fat. 6. v. 88. in magnis opibus , plumaque paterna, & fegmentatis dormiffet parvula cunis. Martial. l. 6. epigr. 74. Calvam trifilem fegmentatus unguento. h. e. unguenti quafi fegmentis imbutus. Al. leg. femitatur , h. e. unguenti quafi fulcis, aut femitis diftin&us. Alii femita&us. Symmach. 1. 4. epiß. 42. fub fin. Segmentata veftis. Arator l. 2. in Aétis Apoft. v. 343. Qui fegmentatus mediis altaribus adftat. b. e. fegmentis diftin&a vefte indutus. “T Translate Symmach. l. 3. ep. 12. Paginæ Tulliano fegmentatæ auro. SEGMENTUM, ti , n. tagliatura, tagliamento , taglio , woT* , xêuv x , fe&io , incifio, fe&ura. Plin. l. 36. ubi agit de fecandis marmoribus , cap. 6. extr. Craffior arena laxioribus fegmentis terit , & plus erodit marmoris. “T Item fe&io , divifio , divifione , fezione : itemque ipfa pars cujuslibet rei , quæ illa fe&ione continetur. Plin. 1. 6. c. penult. extr. Plura funt hæc fegmenta mundi , quæ noftri circulos appellavere , Græci parallelos. climi . & cap. ult. circa med. Quinto continentur fegmento Ba&ra , Iberia, • Armenia, &c. Aufon. Edyll. 1 o. de Mofella, v. 1 18. de perca pifce. `folidoque in corpore partes Segmentis coeunt , fed diffociantur ariftis. %. e. incifuris. T Item particula fe&a ex ferico, auro, purpura , & hujufmodi , quae affuitur vel praetexitur veftibus ornatus gratia, frifcia, naßro, fettucia , frangia, cerro, guarnizione : & per fynecdochen ipfa ve£is. Ufurpatur in plur. numero. Valer. Max. l. $. c. 2. m. 1. Senatus permifit feminis purpurea vefte, & aureis uti fegmentis. Ovid. 3. de ar. am. v. 169. Quid de vefte loquar? nec vos, fegmenta, ?equiro, Nec quae bis Tyrio murice lana rubes. Juvenal. fat. 2. v. 1 24. Segmenta , & longos habitus , & flammea fumit, Arcano ui facra ferens nutantia loro Sudavit clypeis ancilibus. %. e. qui Ä. facerdos Martis , & Salius, muliebres & pretiofas veftes induit . Sidon. lib. 8. epiß. 6. ante med. Et illam Sarranis ebriam fuccis inter crepitantia fegmenta plus pi&a oratione convenu{tavit. SEGNESCO, is, n. 3. fegnis fio. Cael. Aurelian. Acut. l. 2. c. 18. a med. Mitefcentibus, & fegnefcentibus fputis. SEGNIPES, edis, pigro, tardo , gyzXVrgc , qui tarde incedit. Juven°; fat. j. v. 67. tritoque trahunt epirhedia collo Segnipcdes. o???.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nunc quod eorum fegnitate ardet focus. Id. ibid. Ut dicam , te metu, aut fegnitate addubitare . Cic. l. 1. de Orat. c. 41. Et quoniam de impudentia dixi , caftigemus etiam fegnitatem hominum, atque inertiâm . Ita leg. Non. ibid. & cap. 4. n. 53. fed in libris editis pafîim habetur fegnitiam.

[ocr errors]

•yä;, tarde, pigre, ignave, per inertiam. Liv. l. 3. cap. 58. a med. Segniter , otiofe , negligenter , contumaciter omnia agere. Sueton. in calig. c. 43. Adeö fegniter & delicate , ut o&tophoro veheretur Vellej. i. 2. c. 69. Ad i&üm fervi fui Dolabella non fegniter cervicem dedit. Curt. l. 4. c. 3. Ne fegniter adfidere uni urbi videretur. Tacit. z. Hiff. c. 97. Auxilia e Germania excivit fegniter , & neceffitatem diffimulans. Stat. l. 1. filv. 4. v. io6. inveniunt pofitos jam fegniter artus, Pugnantemque animam. h. e. membra graviter aegrotantis jacentia penitus, & lethargo oppreffa , ita ut ne moveri qüidem poffent. Tacit. 2. Hiß. c. 71. Mitis , & injuriam fegniter

[ocr errors]

das curaffet. Tacit. 3. Hijì. e. 4o. Segnius, quam ad bellum incedens. Liv. l. 4o. c. 27. Hoftes fegnius focordiufque oppugnabant . Harar. in ar. Poet. v. 18o. Segnius irritant animos demiffa per aures, Quam quæ funt oculis fübje&a fidelibus. h. e. tardius & remiffius. Liv. l. 3o. c. 2 1. Segnius homines bona , quam mala fentire. “T Præcedente negatione fignificat eadem celeritate , alacritate, diligentia. Salluff. in Jug. c. 78. extr. Oppidani infolita re perculfi, iiihilo fegnius bellum parare , Nep. in Datam, c. 2. extr. Cum ab Ariobarzane defertus effet , nihilo fegnius perfeveravit . Plin. 1. 3. ep. 18. fub fin. Non ideo tamen fegnius precor , ut , &c. Flor. lib. & cap. 3. Nec fegnius, quam minati fuerant , per Alpes ferebantur. Lucam. l. 6. v. 286. qui Cæfaris arma Segnius haud vidit, quam, &c. Adde Plin. lib. 6. ep. zo. Liv. l. 7. c. 18. fub fin. , Sueton. in Ner. c. zo. ad fin. Plin. im Pameg. c. 69. Tacit. 3. Hift. c. * * 3. in fim. item Ovid. Met. 7. v. 77o. & lib. 1o. v. 588. quibus loc. alii reponunt fecius, aut fequius, levi aut nulla mutatione fenrentiae. Sic Plin. l. 28. c. 7. ante med. Si in defe&tu Lunæ congruat

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

SEL

[graphic]
« НазадПродовжити »