Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]

dum parietem tranfverfus iret . & lib. 3. c. 3. ante med. Huic deo
facrificatur fecundum fegetes. 4I Secundum quietem eft in ipfa
quiete, h. e. in fomnis, in fogno. Cic. }. 1. de Divin. c. 24. &
|lib. 2. c. 61. Cur fecundum quietem aliquid videre , 'audire, agere
videamur. Sueton. in Aug. c. 94. poß med. Cujus imago fecundum
quietem fibi obverfata fit. Adde Petrom. in Satyr. c. 1o4. 4| Si-
gnificat etiam poft, pone , fubito dietro. nam qui pone fequitur ,
fecundus eft poft præcedentem . Plaut. Amph. 2. 1. 1. Age, i. tu
fecundum. So. fequor, fubfequor. Id. Stich. 3. 1. in fi. Ite hac fe-
cundum vos me. ' h. e. venite vos pone me. Sulpic. ad Cicer. 4.
Fam. ep. 12. Duo vulnera accepiffe, unum in ftomacho, alterum in
capite fecundum aurem . Plaut. in fragm. apud Prifcian. l.. 1 o, pag.
89o. Putfch. Secundum ipfam aram aurum abfcondidi. •I Item
poft, ratione temporis, dopo , o fubito dopo . Cato R. R. c. 1 14.
Secundum vindemiam. Cic. Verr. 2. c. 1 1. extr. Tua ratio eft, ut
fecundum binos ludos mihi refpondere incipias: mea , ut ante bi-
mos ludos comperendinem . Id. l. 1. de Orat. fub fim. Secundum hunc
diem. Id. Attic. l. 3. ep. 1 2. Secundum comitia. Plin. l. 19. c. 8.
civca med. Secundum æquino&ium vernum. “I Item poft , ratio-
ne ordinis, aut qualitatis, dopo. Cic. 2. Offic. c. 3. a med. Proxi-
me & fecundum deos, homines hominibus maxime utiles effe pof-
funt. Id. Q. Fr. l. 3. ep. 1. c. 5. extr. Ille mihi fecundum te &
liberos noftros ita eft , ut fit pæne par. & lib. 1 2. ad Attic. ep.
1 5. Secundum te nihil eft mihi amicius folitudine. Plaut. Capt. z.
1. 41. Nam fecundum patrem tu es pater proximus. Cic. 3. de 0-
rat. c. 59. a med. & in Orat. c. 18. ad fin. In a&ione fecundum
vocem vultus valet. Id. in Vatin. c. 6. Secundum ea quæro, ferva-
rifme in eo fidem. Liv, l. 32. c. 33. Secundum , hæc filentium fuit.
“I Item convenienter, ad, juxta , conforme , fecondo, a feconda. Caef.
J. 4. B. Gall. c. 17. Tigna prona ac faftigiata, ut fecundum natu-
ram fluminis procumberent. Cic. $. de Fin. c. 9. Secundum natu-
ram vivere. Id. de Sene$. c. 19. ad fin. Omnia, quæ fecundum ma-
turam fiunt, funt habenda in bonis. quid eft autem tam fecundum
naturam , quam fenibus emori ? Id. Verr. 7. c. 63. fub fin. Secundum
arbitrium tuum teftes dabo. Plin. l. 17. c. 16. Cato oleam ficum-
que fic inferi juffit , menfura etiam præfinita fecundum reliquam di-
figentiam fuam. Gell. l. 1 2. c. 13. ante med. Secundum verbi ipfius
rationem . Id. l. 1. c. 1. Secundum naturalem membrorum omnium
inter fe competentiam . & lib. 13. c. 2o. ad fia. Secundum gram-
maticam legem . Id. l. 2o. c. 1. ante med. Numerari ftatim , fecun-
dum duodecim tabulas, viginti, & quinque affes jubebat. Cic. ad
Planc. epif?. penult. l. ult. ad Attic. Ea , quæ confules decreverunt
fecundum Cæfaris decreta & refponfa. Sueton. in Claud. c. I 5. Se-
cundum eos fe fentire, qui vera propofuiffent. Terent. Eun. fub fin.
Et collaudavi fecundum fa&ta & virtutes tuas. Gell. 1. 1. c. 17. Se-
cundum hanc fententiam quoque Varro fcripfit. “T Item pro ,
ad voluntatem , in favore. Cic. 4ttic. l. 4. ep. 2. Nuntiat populo,
pontifices fecundum fe decreviffe , & paulo poff. Multa fecundum
caufam noftram difputavit . Id. 4. Verr. c. 17. De abfente fecundum
præfentem judicare. Sic Sueton. in Claud. c. 15. Abfentibus fecun-
dum præfentes facillime dabat. Tacit. 3. Hijlor. c. 7. Poft principia
belli fecundum Flavianos. favore voli a i Flaviani . -°| Secundum
adverb. fecundo , iterum, in fecondo luogo , fecondariamente . Varr.
apud Non. c. 2. n. 6z 1. Animadvertendum primum, quibus de cau-
fis, & quemadmodum conßituerint paces : fecundum , qua fide &
juftitia eas coluerint. “I Auguf?. de Grammat. pag. 2oo8. Putfcb.
Secundo ad ordinem pertinet : fecundum ad numerum : ut puta cum
dico , fecundo fa&tus eft conful, pertinet, ut dixi, ad ordinem ,
quod primo alter fa£tus fit, & fic alter fecundo: cum autem dici-
mus, fecundum conful , vel tertium , quartum , &c. ad numerum
pertinet , quod bis fuerit conful . Inde Cicero de Mario fic ait , fex-
tum conful, id eft qui fex confulatus meruit. Hoc Varro diftinxit
in libris numerorum. Haec 4uguftin. V. Tertio , & Quarto.

[ocr errors]

alter : a fequor, quia fequitur primum. Enn. apud Cic. l. 7. ad At-
tic. ep. ult. Si te fecundo lumine hic offendero. b. e. die fequenti.
Cic. in Orat. c. 15. ad fin. Jam vero ea, quæ invenerit , qua dili-
gentia collocabit ? quoniam id fecundum erat de tribus. Horat. 1. 2.
jat. 5. v. 48. ut fcribare fecundus heres. Cic. 1. Offic. c. 1 1. ad fin.
Secundo eum obligaret militiæ facramento, quia priore arniffo, &c.
Auguftin. l. 6. de Civ. Dei , c. 3. fub fin. Tres præcedentes libros
ita fubdivifit, ut , &c. fecundos tres ita, ut , &c. *] Secunda,
menfa , poma , nuces, & cetera bellaria , quae poft fercula ovorum ,
olerum, pifcium, carnium inferuntur , i pòfpafìì\ Cic. Attic. l. 14.
ep. 6. & 2 1. extr. Haec fcripfi , appofita fecunda menfa. Celf. l. 1.
c. z. fub fin. Secunda menfa bono ftomacho nihil nocet , in imbe-
cillo coacefcit. Plin. l. 9. c. 35. a med. Inferri menfam fecundam
juffit. Id. l. 19. c. 8. ad fin. Semen papaveris toftum in fecunda
menfa cum melle apud antiquos dabatur. Id. l. 16. c. 5. Hodieque
per Hifpanias fecundis menfis glans inferitur. Virg. 2. Georg. v. I o I.
Non ego te, diis & menfis accepta fecundis, Tranfierim, Rhodia.
Adde Nepot. in Agefil. c. ult. & Martial. h. 3. epigram. 5o. & lib.
5. epigr. 79. & V. Menfa . *| Secundæ partes , fecunda perfona
hiftrionum , quæ minus frequenter prodit , & minora agit , quam
prima, eique fe fubmittit & infervit, patiturque in omnibus ex-
άellere: qua de re in Pars multa diximus. Plin. l. 7. c. 12. a med.
spinther fecundarum , tertiarumque Pamphilus cognomen dedere col-
légio Lentuli & Metelli Coff. ° Translate Senec. de benef. l. 2.
c. 79. Dii agere gratias, quod nos in hoc pulcherrimo domicilio
voluerunt fecundas fortiri. * Hinc fecundas agere : quod transla-
te eft obfequi , affentari , andare a feconda , compiacere. Horat. l. 1.
ep. 18. v. 1 o. Alter in obfequium plus æquo pronus, &c. ut pue-
K 2 ruitv

[ocr errors]

tam faevo credas diétata magißro Reddere, vel partes mimum tra„8are fecundas. Semec. h. 3. de Ira , . c. 8. 4 med. Optimum judica\vit, quidquid dixiffet , fequi, & fecundas agere. Addunt huc locum .. Phaíìtj Afm. 2. 4. 89. Sed varia ibi le&io, *J Secumde , arum , ~t: 84'tsyz, 24t$ytov, ττλ ύςspx , membrana,' qua fetus in utero involvitur , & poft eum fere prodit, feconda, fecondima : item quidquid poft partum exit ex utero. Celf. fub fin. c. 29. l. 7. Medicus trafiere umbilicum debet ufque ad eas, quas fecundas vocant , quod velamentum infantis intus fuit. ( Adde Semec. ep. 9z. fub fin.) CoJum. /. & cap. 7. fub fin. Cum effetæ pecudis fecundæ non refponderint. Plin. l. 3o. c. 14. Partus conceptos evocat membrana e canum fecundis, fi terram non attigerint. Id. h. 9, c. 13. Vitulus marinus pecudum more fecundas partus reddit. Id. l. 27. c. 4. fub fin. Si fecundæ menfefque morentur. Id. /. zo. c. 1 1. Apium urinam ciet , menftrua, ac fecundas partus. Id, ibid. c. 6. Secundas partus evocare. Id. /. 24. c. 16. & lib. 27, c. 8. trahere. Id. l. 28, c, paenult. a med. pellere. Id. l. 2 1. c. 24. purgare. Id. l. 26, c. 1 $. morantes extrahere. & lib. 2o. c. 14, circa med. fedare. •I Eß etiam fecundus , qui deterioris eft qualitatis, inferiore. Horat. l. z. ep. 1. v. 123. vivit filiquis & pane fecundo. V. Secundarius . Flor, 1. 3. c. zo. Servi quafi fecundum hominum genus funt. Juvenal.fat. 9, v. 3 1. tenue argentum , venæque fegundæ. Semec. epiff. 52. Egregium hoc quoque , fed fecundæ fortis ingenium . Virg. 1 1. Æn. v. 441. Turnus ego, haud ulli veterum virtute fecundus. *II Cum infinito Stat.\ 2. Theb. v. 574. nec vertere cuiquam Frena fecundus Halys. *J Ponitur etiam in laude , cum quis non quidem primus aut optimus eft, fed alium proxime fequitur , & ftatim poft eum pretium , aut dignitatem habet , Cic. 3. de Fin. c. 16. Quorum ördo proxime accedit , ut fecundus fit ad regium principatum . Hirt. de B. Alex. c. 66. Sacerdos ejus deæ majeftate, imperio , & potentia fecundus a rege habetur. Senec. fub fin. h. 5. de benef. Moneri velle ac poffe, fecunda virtus eft. Plin. l. 14. c. 6, Secunda nobilitas Falerno agro erat . Id. l. 36. c. 22. circa med. Cotes creticæ diu maximam laudem habuere, fecundam Laconicae. Id. l. 1 z. c. 1 3. Secunda bonitas amomo pallido. Horat. /. 1. od. iz. v. 17. de Jove . Unde nil tnajus generatur ipfo , Nec viget quidquam fimile, aut fecundum. Proximos illi tamen occupavit Pallas honores, h. e. nihil adeo praeftans eft , ut ftatim poft Jovem fit : Pallas tamen eft proxima, fed longo intervallo, ut Virg. Æn. 5. v. 32o. loquitur. Nep. in Pelop, c. 4. extr. Denique hæc fuit altera perfona 'Tfiebis, fed tamen fecunda , ita ut proxima effet Epaminondae. h. e. unus de duobus fummis viris , non tamen primus, fed ftatim poft primum. *J Secunda etiam funt , quæ facile fequuntur poft nos , & euntes adjuvant , feruntque : ut fluvius, ventus, currus, &c. che va a feconda. Virg. 3. Georg. v. 447. & £n. 7. v. 494. miffufque {ecundo defluit amni. Liv. l, 29. c. 7. Naves mari fecundo mifit . A. e. inclinamte aeftu. Cic. pro Planc. c. 39. Cum videam navem fecundis ventis curfum tenentem fuum , favorevoli . ( Virg. 3. Æn. v. 1 3. Profequitur furgens a puppi ventus euntes. ) Horat. 1. & , p. 2. v. zoi. agimur $umidis velis Aquilone fecundo. Cic. 3. ge ;at. Deor. c. 34. fecundiffimi venti. Virg. 1. £n. v. 169. Fle&tit equos, curruque volans dat lora fecundò . Nigid. apud Gell. /. 2. c. ,5. extr. Etefiæ fecundo fole flant . %. e. fecundum folis curfum . Ia. apud Macrob. l. 2. Saturn. c. 1 2. Cur alii pifces fquama fecunda, âcipenfer adverfa fit. h. e. quæ, fi manum trahas a capite ad caudam, non adverfatur. " Translate eft favens, favorevole. Cic. ». Agrar. c. ult. Quis unquam tam fecunda concione legem agrariam'fuafit , quam ego diffuafi ? Id. 2. Tufcu!. c. 1. ad fin. Philofophia eft multitudini fufpe&a & invifa , ut fi quis velit vituperare, fecundo id populo facere poffit. Id. 4ttic. l. 1. ep. 39. ante „,.3. Ex hac lege, fecunda concionis voluntate, omnia tollebam , quae , &c. Id. Q. Fr. l. z. ep. 1. a med. Eum accufavi multis & fecuridis admurmurationibus cun&i fenatus. Horat. l. 2. fat. ult. v. 83. Ridetur fi&tis rebus, Balatrone fecundo. /. e. applaudente , & aÎridente. Liv. l. 33. c. 46. Ut fecundis auribus accipi orationem animadvertit. Virg. S. AEn. v. 491. Primus clamore fecundo Hyrta&idæ ante omnes exit locus Hippocoontis. & lib. 4. v. 45. diis au{picibus & Junone fecunda. & lib. 1 o. v. 2 1. tumidufque fecundo Marte ruat. & lib. 8. v. 3o2. & lib. 1o. v. 255. Et nos, & tua dexter adi pede facra fecundo . €” lib. i £. v. 739. dum facra fecundus harufpex nuntiet. 4. e. facra fecunda, & litatum effe. hypallage. Cic. §. de Divin. c. 15. Aufpicia quæ alicui fecunda eveíeruit. Liv. 1. 8. c. 12. ad fin. Tres leges fecundiffimas plebi , adverfas nobilitati tulit. Id. l. 2. c. 38. Sedulo audientes fecunda iræ verba. Sueton, in Caef. c. 2. Reliqua militia, fecundiore fama fuit: & corona civica donatus eft. ebbe concetto migliore. * Item profper, ad voluntatem noftram fluens, profpero , felice. Paul. ex Feo. Secundæ res non a numero dicuntur , fed quia , ut velimus , $equantur. Cic. 3. de nat. Deor. c. 36. ad fin. Improborum profperitates, fecundaeque res . Caef. ad Cicer. poß epif?. 8, 1. 1o. ad Attic. omnia fecundißima nobis, adverfiffima illis accidiffe videntur. Cic. pro Suli. c. z 3. extr. Et fecundas fortunas amittere coa&us eft , & ín adverfis fine ullo remedio permanere. Caef. /. 7. B. Gall, c. 62. Ut fuae priftinae virtutis , & tot fecundiffimorum proeliorum memojam tenerent. & lib. z. c. 9. Secundiore equitum noftrorum prœiio, Caefar fuos in caftra redaxit. Plaut. Bacch.3. 6. 14. Nullus eß , cui non invideant rem fecundam obtingere : /irg. 1 o. Æn. v. goz. Mens humana modum rebus fervare fecundis nefcia . melle profperitâ. & Cic. 1. 0ffic. c. 26. Homines fecundis rebus effrenati, fiíique præfigentes. 43. ad Herenn. 1. 4. c. 17, Sapienter cogitánt , qui temporibus fecundis cafus adverfos reformidant. Terent. THeaut. 3. a. 1,' Si mihi fecundæ res de amore meo effent. *J . Et ab

[ocr errors]

Prun

[graphic]

principem feeuri percußißi. Valer. Max. J. 4, c. 1. P. Valeriùs Poplizola invidiofum rhagißratus faßigium ad. tolerabilem habitum deduxit, fafces fecuribus vacuefaciendo , & in concione populo fubmittendo. Flor. l. z. circa med. Securim dißringere . & cap. $. ftri&tæ in principum colla fecures. * Hinc fecwres metonymice fignificant imperium populi R. ipfofque magiftratus . Caef. /. 7. B. Gall. c. 77. extr. Finitimia Gallia in provinciam reda&a , fecuribus fubje&a, perpetua premitur fervitute. Horat. in carm. fecul. v. 53. Jam mari terraque manum potentem Medus , Albanafque timet fecures . Ia. 1. 3. od. z. v. 19. `virtus Nec fumit, aut ponit fecures arbitrio popularis aurae . Virg. 6. Æm. v. 825. fævumque fecuri Afpice Torâuâtum . 4. e. T. Manlium Torquatum , qui conful filium fecuri percuffit , quod contra edi&um fuum cum hofte extra ordinem pugnaverat , ut eft.apud Liv. l. 8. c. 7. 4J Metaphorice Cic. pro Mur. cap. 24. Quam te fecurim putas injeciffe petitioni tuæ , cum populum R. in eum metum adduxifti , ut pertimefceret , ne Conful catilina fieret? h. e. quam magnum detrimentum : du&ta metaphora a cædendis arboribus . Id. dixerat cap. 23. a med. Atque ex omnibus illa plaga eß inje&a petitioni tuæ, non tacente me , maxima. Id. pro Planc. cap. 29. Quam enim illi judices graviorem potuerunt reipublicae infiigere fecurim, quam cum illum e civitate ejecerunt ? *] De fecuri Tenedia . V. Temedius .

[ocr errors]

xaz, vacuitas a cura , unde remiffio , incuria & negligentia oritur. £Quintil. l. z. c. 2. Sit præceptor in laudandis difcipulorum di&ionibus nec, malignus, nec effufüs : quia res altera tædium laboris , altera fecüritatem parit. Id. l. 6. c. 3. circa med. Jungitur amphiboJiae fimilitudo : ut L. Galba pilam áegligenter petenti, fic , inquit , petis , tanquam Cæfaris candidatus . Tnam illud , petis , ambiguum Eft , fecuritas fimilis . . Gell. l. 1. c. 1 5. Videas quofdam fic fcatere verbis, fine ullo judicii negotio, cum fecuritate multa & profunda, ut loquentes plerumque videantur loqui fefe nefcire. Id. l. 4. c. vlt. In jure ftans , clare nimis ac fonore ofcitavit : atque inibi prope , ut ple&eretur, fuit , tanquam illud indicium vagi animi foret , & allucinantis, & fluxæ atque apertæ fecuritatis. 4] Item vacuitas a cura, unde tranquillus animus, anxietatis & periculi expers, F effer fenza cure , tranquillitâ, quiete d' animo, ficurez<* , 27®*Aëx , auspta,'2, §v%vw/z. Cic. Tufcul. 5. c. 14. Qui autem illam maxime optatam & expeditam fecuritatem ( fecuritatem autem nunc appello vacuitatem ægritudinis , in qua vita beata pofita eft ) habere quifquam poteft , cui aut adfit , aut adeffe poffit multitudo malorum ? ( Adde Celf. fub fin. c. 4. l. 4. ) Id. 5. de Fin. c. 8. a med. Democriti fecuritas , quæ eft animi tanquam tranquillitas , quam appellant £v9vw/«,. Id. 1. Offic. cap. 2o. a med. Vacandum eft omni ahimi perturbatione , tum cupiditate & metu, tum etiam aegritudine, & voluptate animi , & iracundia , ut tranquillitas & fecuritas adfit. Val. Max. ?. 7. c. 1. fub fin. Refpondit, magis fe probare fecuritate ridens tugurium , quam trißem curis & follicitudinibus aulam . Juffim. c. ult. l. 43. Parta pace, & fecuritate fundata . Plim. 1. 7. ep. 6. extr. Securitatem & otium dare alicui. Id. l. 1 o. ep. 6o. Generis humani tutela & fecuritas faluti tuæ innifa eft. 4] In plurali num. Plin. alter 1. 23. c. 1. a med. Vinum jejunos, bibere inutiliffimum eft curis : fomno vero ac fecuritatibus jamdudum hoc fuit , quod , &c. per lo fcacciamento de' penfieri. “J Item vacuitas timoris, fidentia, audacia, franc4ezza , intrepidezzo , fermezza : in utramque partem . Plin. junior l. 6. ep. 16. a med. Comple&titur trepidantem, confolatur , hortatur : utque timorem ejus fua fecuritate leniret, deferri fe in balineum jubet. Plin. alter l. 7. c. 53. ad fin. Operofiffima fecuritas mortis in M. Ofilio Hilaro ab antiquis traditur. Quintil. l. 6. c. 1. a med. Sic eft habenda au&oritatis ratio , ne fit invifa fecuritas . Aufon. in gratiar. a3. cap. 3. Aguntur gratiae Imperatori indulgentiffimo . docet fecuritas erroris humani . 2. e. fidentia erroris humani , fore ut fibi parcat Princeps , fi deliquerit . *J Eft etiam fecuritas rei , in qua quifpiam tutus eft , fcurezza . Plin. l. 7. c. 51. Cum innumerabilia fint mortis figna , falutis fecuritatifque nulla funt. Id. 1. 28. c. 2. circa med. Cæfarem di&atorem , poß`unum ancipitem vehiculi cafum , ferunt femper , ut primum confedißet , carmine ter repetito fecuritatem itinerum aucupari folitum . Trajan. ad Plin. l. 1 o. ep. 1 12. Sicut largitiones ex publico fieri, mandata prohibent, ita ne multorum fecuritas fubruatur , fa&as ante aliquantum temporis retra&ari non oportet . A. e. certus ftatus rei familiaris . Ammian. l. 17. c. 1 o. ( al. 2o. ) Sufceptorum vilium more fecuritates accipiens pro illatis : quas fi non oftendiffet in tempore , &c. quietamze , ricevute , ceffioni , apochas , acceptilationes , quibus fecurus , certufque redderetur , nihil amplius eo nomine a fe petitum iri. Symmach. l. 1 o. ep. 43. ( al. 3o.) ad fin. Cum videretur omnibus fecuritatibus effe vehementior Imperatoris affertio. Ulpian. Dig. lib. 27. tit. 4. leg. 1. ad fin. Quod fibi debetur , confequi debet, vel ejus fecuritatem .

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

fecus erant, quam fi effem familiaris filius. Id. Trin. 1. 2. 93. Quid {ecus eft, aut quid intereft, dare te in manus argentum amanti homini adolefcenti ? h. e. quid eft aliud. “| Et fub(tantivi . Tacit. 4. Ann. cap. 5. fub fin. Neque multo fecus in iis virium. h. e. neque multa difparitas virium in auxiliis, & in legionibus. * Habet poft fe particulas quam , ac , atque , præcedente negativa particula . Cic. Attic. l. 6. ep. 2. ante med. Mihi erit maxime curæ , ne quid fiat fecus, quam volumus . Gell. l. 6. c. ult. Ennius non longe fecus dixit , quam Catullus . Juftin. l. 22. c. ult. Haud fecus , quam fi ab hofte capti effent , trepidavere . Cic. 2. de Qrat. cap. 6. Non dixi fecus, ac fentiebarn. Horat. in ar. poet. v. 148. in nedias res , Non fecus ac motas , auditorem rapit . Virg. 3. Æn. v. 236. Haud fecus, ac juffi , faciunt . Cic. pro Mur. c. 4. in fim. Non fecus ac fi meus effet frater. Id. 3. de Orat. c. 3o. Eadem funt membra in utrifque difputationibus , fed paulo fecus a me , atque ab ilJo, partita ác diftributa . Salluff. in Jug. c. 81. Solet in locis illis tempeftas haud fecus, atque in mari, retinere . Virgil. fæpe non fecus , haud fecus ufurpat in fimilitudinibus afferendis , ut 3. Georg. v. 346. Æn. 1 1. v. 455. &c. Plaut. Pap. 4. z. 13. Bibitur , eftur, quafi in popina, haud fecus. *| Aliquando eft male , contra ac par eft , aut volumus, malamente, al contrario . Salluff. in Jug. c. 23. 2 med. Prius omnia pati decrevit , quam bellum fumere , quia ten«atum antea fecus cefferat . & cap. 27. a med. Quod ubi fecus procedit, neque quod intenderat , efficere poteft , &c. Tacit. 2. Ann. c. 8o. Quämquam cœpta fecus cadebant. Salluff. fub fin. Orat. 2. ad Caef. Si morbô aut fato huic imperio fecus accidat , cui dubium eft, quin per orbem terrarum vaftitas , bella , caedes oriantur 3. Gic. 3, fan. ep. 6. ad fin. De tuo in me animo iniquis fecus exiftimandi videris nonnihil loci dediffe . Tacit. 2. 4nn. cap. 5o. Interrogatus , quid de his cenferet , quæ de matre ejus locuta fecus argueretur . æ. leg. fequius. Valer. Max. l. 9. c. 1 1. m. 2. Interrogatus quid de èo fecùs diéturus effet, cui pro fan&itate morum fatis digna lauda*io reddi non poffet . Sueton. in Tiber. cap. z. Multa Claudiorum egregia merita , multa etiam fecus admiffa in rempublicam exftant . *faâit. 1 3. Ann. cap. 6. in fin. Honeftis , an fecus amicis uteretur . <I A fecus videtur effe comparatiyum fecius , licet quantitate primæ fyllabæ variet : adhibetur autem fere præcedente negatione , & fignificat magis aliter , vel minus , 2Xofotip@3 . Virg. 2. Georg. v. 277. indulge ördinibus : nec fecius omnis in unguem Arboribus p9fitis feao via limite quadret . b. e. five in agro , five in colle vitem ponas, non aliter', fed eodem modo utrobique omnis via fe&to limite quadret . & lib. 3. v. 367. Interea toto non fecius aere ninguit . Â. e. dum cùn&ta glacie adftri&ta funt, non minus interea nix cadit. IA, AEn. 7. v. 781. Filius ardentes haud fecius æquore campi Exerçebat eqüos . }. e. quamvis pater ab equis diftra&us fuerat , non minus tàmen' filius equos agitabat. 4fran. apud Charif. l. 2. pag. 195. patf.4. Perdit imbecillitas tua me , quo fecius me colligam . h. e. quo minus . Sic Au£. ad Herenn, 1, 1. c. 12. Impediment9 eft, quo fécius lex feratur. *| Cum ablativis comparativorum Plaut. Capt. ». 3. 37. Nam fi fervus meus effes , nihilo fecius mihi obfequiofus {emper fuifti. Id. Men. 5. 7. 57. Hæc nihilo mihi effe videntur fecius ;, quam fomnia . Sueton. in Ner. c. 42. A&tum de fe pronuntia„it: 'nec eo fecius quidquam ex confuetudine luxus atque defidiae omifit. b. e. & nihilominus de luxu nihil imminuit . Terent. Amdr. 3. 2. 27. Sed nihilo fecius mox deferent puerum huc ante oftium . jja niente di meno. Apud Apul. fi fama eft le£tio, nihil fecius habe*ur pro nihilo , lib. 3. Metam. Nihil fecius , quam una de ceteris

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

c. 25. Sedentcs in rheda. Liv. 1. 1. c. 41. Ei carpento fedenti aquila pileum aufert. Cic. 7. Verr. c. 41. a med. Eum vident federe ad latus praetoris . Id. in fragm. apud Diomed. l. 1. pag. 4o5. Putfch. Proxime Pompejum fedebaim . Martial. l. 4. epigr. 3o. Bajanos fedet ad lacus rogator. Quintil. l. 1 2. c. 3. Sedere ad arculas . Ovid. 1. , de ar. am. v. 139. Proximus a domina , nullo prohibente , fedeto . Id. 4. Trift. el. 2. v. ' 44. federe , fub pede alicujus . Id. 2. Faß. v. 255. fub arbore. & lib. 3. v. 749. tergo afelli. Martial. l. 5. epigr. 39. & lib. 1 1. epigr. 1 o3. equo . Cic. 7. Verr. c. 1 o. extr. in equo . Plin. l. 35. c. 1o. in leone . & lib. 36. c. 5. circa med. fupra delphinos. Petron. im Satyr. c. 17. fuper torum . Ovid. 4. Met. v. 261. humo nuda. Id. 1. de ar. am. v. 497. theatro. Id. 1. 1. Mer. v. 293. cymba . & Faß. 6. v. 471. Navita puppe fedens. “I Cum accufativo , fi de equitando fermo fit , ut federe equum . Hinc paffive Spartian. in Adriam. cap. 22. Sederi equos in civitatibus non fivit. Solin. cap. 45. ( al. 57. ) de bucephalo . Cum equario fuo alias etiam molliter federetur . Veget. l. 1. de re Veterin. c. 56. ante med. Si fæpius, & cum moderatione animalia fedeantur . Impp. Valentimiam, & Valens , lib. 9. Cod. Theodof. tit. 3o. leg. 3. Sedendorum equorum poteftatem alicui dare. “I Pafive imperfonaliter Gell. 1. 2. c. z. Cum in domeftica re atque vita fedeatur , 4I Eß proprium judicum. Cic. pro Cluent. c. 38. Si quis quæreret , fediffent ne judices in C. Fabricium , fediffe fe dicerent . Liv. l. 4o. c. 8. Sedeo miferrimus pater judex inter duos filios , accufatorem parricidii & reum . Ovid. 3. ex Pont. ep. 5. v. 23. fediffem forfitan unus De centum judex in tua verba viris . Propert. l. 3. el. 17. v. 27, Minos fedet arbiter Orci . Cic. pro Cluent. c. 37. Cum paucos dies ex fubfortitione fediffet. Senec. in Herc. Fur. v. 73 1. Non unus alta fede Quæfitor fedens, Judicia trepidis fera fortitur reis . Plin. l. 1. ep. 1 o. a med. Sedere pro tribunali . “T Item orantium , fupplicum , vota folventium , præfertim muliercularum . has enim humi confidere nos fuit . Tibull. l. 1. el. 3. v. 29. Ut mea votivas perfolvens Delia no&tes , Ante facras lino te&ta fores fedeat. Propert. l. 2. el. 2 1. v. 45. Ante tuofque pedes illa ipfa adoperta fedebit , Narrabitque fedens longa pericla fua. Ovid. 1. ex Pont. ep. I. v. 5 1. Vidi ego linigerae numen violaffe fatentem Ifidis, Ifiacos ante federe focos . Id. 2. Amor. el. 1 3. v. 17. Sæpe tibi fedit certis operata diebus. Adde lib. 3. de ar. am. v. 635. Virg. 2. En. v. 517. & 574. Macrob. l. 1. Saturm. cap. 1 o. ad fin. & Jul. 0bfequent. de prodig. c. 7 1. item cap. 72. ubi non tantum mulieres , fed populus circa facella operaturus fediffe legitur . Quim & ipfe Tibull. de fe loquens l. 2. el. 7. v. 15. Illius ad tumulum fugiam , fupplexque fedebo. & Virg. Æn. 9. v. 3. luco tum forte parentis Pilumni Turnus facrata valle fedebat . Quod tamen Servius de capiente confilium , aut augurium captante intelligit . Adde Nepot. de Paufania c. 4. ad fm. *] Item exercitus contra hoftem tendentis, aut urbem obfidentis . Plaut. /mph. 2. 1. 52. Dum apud hoßes fedimus . Cato apud Charif. l. 2. pag. 197. Hoftium copiae magnæ contra me fedebant. Liv. 1. 2. c. 12. Sedendo expugnaturum fe urbem , fpem habebat. Val. Max. l. 7. c. 4. n. 3. extr.`Ad ultimatn ei fene&utem apud moenia Contrebiæ armato fedendum foret. Adde Nepot. in Daram. c. 8. & Lucaa. 1. 2. v. 474. Hinc obfídeo, affideo, &c. T Item gubernatoris clavum tenentis. Cicer. pro Rofc. Amer. c. 18. Clarißimi homines , qui ad gubernacula reipublicae federe debebant . *J Et confultantiun. Plaut. Mofell. 5. 1. 53. Eft confulere quiddam quod tecum volo. Tra. Sic tamen hinc confilium dedero . nimio plus fapio fedens. Varr. l. 1. R. R. c. 2. Vetus proverbium , Romanus fedendo vincit . “T Dicitur etiam de avibus alicubi fe locantibus , pofarfi. 0vid. 3. 4mor. el. 5. v. 23. cornix in viridi garrula fedit humo. Phaedr. l. 3. fab. 6. v. 1. Mufca in temone fedit. Ovid. 6. Met. v. 43 1 te&toque profanus Incubuit bubo , thalamique in culmine fedit . Quintil. l. 2. c. 4. ante med. Super caput Valerii pugnantis fediffe corvum , Plin. l. 9. c. 51. a med. Polypus femina modo in ovis fedet , modo , &c. h. e. incubat . ' *j Metonymice eft manere , ceffare , otiofum effe , fermarf , rimanere , ftar a federe , flar oziofo . Cic. 16. Fam. ep. 7. Qui venti fi effent , nos Corcyræ non federemus . Horat. l. 1. ep. 17. v. 37. Sedit , qui metuit , ne non fuccederet. Cic. Attic. l. 12. ep. 44. Quid enim federe totos dies in villa ifta ? Terent. Adelpb. 4. §. 38. An federe oportuit domi virginem tam grandem , dum cognatus huc illinc veniret , exfpeétantem. Virg. 3. Georg. v. 456. aut meliora deos fedet omina pofcens. Senes. in Troadib. v. 2 1 1. fugere bellum juffus, & longa fedens Evum fene&ta degere . Sil. l. 14. v. 265. Non Herbefos iners , non Naulocha pigra pericli Sederunt . Id. l. 1 o. v. 598. Dura inter pavidos alitur fortuna fedendo. *J Hinc de his , qui alicubi fedem , & domicilium figunt . Flor. l. z -c. 1 1. Galli , qui orientem fecuti, in media Afiae parte federunt . Si}. l. 3. v. 56o. & quando terrafque fretumque Emenfis fediffe dabis? “I Metaphorice eft jnfidere, inhaerere, imprimi. Quintil. l. 1 1. c. 3. ante med. Vox firma, clara , pura , fecans aera , auribus fedens . Senec. ep. 2. Certis ingeniis immorari & innutriri oportet, fi velit aliquid trahere, quod in animo fideliter fedeat . Stat. 12. Theb. v. 1 14. unum Polynicis amati Nomen in ore fedet. “I Sedere dicitur , quod probatur , & poftquam faepius cogitavimus , tandem decretum & conftitutum eft. Virg. 5. Æn. v. 418. Idque pio fedet Eneae , probat au&or Aceßes . Quintil. in fin. declam. 17. Quæcumque federit conditio leti . Pal. Flacc. l. 7. v. 427. occumbere tamdem poffumus . idque fedet , quam non quæcunque fubire Patris juffa tui . Plin. l. 2. c. 7. a fiied. Sedere cœpit fententia hæc , & vulgus in eam curfu vadit . Virg. 4. Æn. v. 1 5. Si mihi non animo fixum immotumque federet, Ne cui me vinclo vellem fociare jugali , &c. Senec. in Phæniff. v. 141. hoc auinio fcdet , Effunde;e hanc scum morte lu&antem diu aIn llila.in .

« НазадПродовжити »