Зображення сторінки
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

v. 76. ariftas. 4. e. metere. Flor. l. 1. c. 3. cotem novacula . Ju•venal. fat. 5. v. 1 23. nec minimo fane difcrimine refert , Quo ge£tu lepores , & quo gallina fecetur . f trincj. ( Adde fat. I 1. v. 1 35. ) Val. Flacc. l. 7. v. 6o7. velut campos Libyes ac pinguia Nili' Fertilis arva fecet . h. e. vomere profcindat. Senec. in Troadib. v. 559. vinclis manus fecantibus praeftri&a . che fegano i polfi . •I Pertimet ad manu medentes . Martial. l. 1 1. epigr. 85. Mitior implicitas Alcon fecat enterocelas . Cic. Phil. 8. c. 3. In corpore fi 3uid ejufmodi eft, quod reliquo corpori noceat , uri , fecarique patimur. Id. z. Tufcul. c. 1 5. Cum varices fecabantur C. Mario , dolebat. Plin. l. 26. c. 1 1. ante med. Membra quæ periclitantur fecari. Adde lib. 29. c. 1. ante med. “ Pro vulnerare . Virg. Ecl. 1 o. •/. 49. Ah tibi ne teneras glacies fecet afpera plantas ! & 3. Georg. v. 444. hirfuti fecuerunt corpora vepres. Tibull. l. 1. el. 1 o. v. zz. intorto verbere terga feca. Horat. !. 1. ep. 19. v. 46. lu&tantis acuto me fecer ungui . “ Pro cruciare, lancinare, torquere. Catull. carm. 7o. ad Varron. Aut fi quem merito tarda podagra fecat . Marrial. l. 9. epigr. 94. podagra , cheragraque fecatur Cajus , & mallet verbera mille pati. “J & translate pungere, perftringere , mordere. Perf. fat. 1. v. 1 14. fecuit Lucilius urbem , Te Lupe, te Muti , & genuinum fregit in illis. trinciò. Horat. 1. 1. far. 1o. v. 14. ridiculùm acri Fortius , & melius magnas plerumque fecat res . <T pro rodere, abfumere. Plaut. Mofell. 3. z. 1 38. Poftes ab infimo tarmes fecat . Sic Lucil. apud Nom. c. 4. m. 97. Lanæ opus omne perit : fqualor, tineæ omnia cædunt . $ Secare dicuntur quæ meäiam quàmpiam rem pertranfeunt , & dividunt. Plin. l. 18. c. 34. Limes, qui ita fecabit agrum , decumanus vocabitur. Senec. im Thyeß. v. 845. Signifer fecat obliquo tramite zonas. Plim. l. 33. c. 1 o. ante med. Apelles vinci erubefcens , tertio colore lineas fecuit . & lib. 7. c. io. a med. Mefomelas ( gemma ) nigra vena quemlibet coÍ6rem fecante per medium . Id. l. 5. c. 27. Amnis urbem fecans. & cap. 9. & Virg. 7. Æn. v. 717. & Plin. alter l. 5. ep. 6. Nilus medios AEthiopas fecat . Martial. l. 9. epigr. 58. Nec quae Flaminiam fecant falebrae . %. e. per mediam Flaminiam obfitae viam impediunt. Virg. 1 o. Æn. v. 44o. Turnum , qui volucri curru medium fecat agmen. h. e. penetrat , & disjicit. Sic Claudian. de VI. Conful. Honor. v. 468. & ftri&to profternens omnia ferro , Barbara fulmineo fecuit tentoria curfu . *| dividere, partiri, dividere . Cic. ». de Orar. c. 27. Cum caufas in plura genera fecuerunt , fingulis generibus argumentorum copiam fuggerunt . Lucam. l. 1. v. io 1. çjualiter undas Qui fecat , & geminum gracilis mare feparat I£hmos. “T dirimere , terminare, disbrigare . Horat. 1. 1. ep. 16. ». 4z. Quo multæ magnaeque fecantur judice lites. •| Secare -viam , mare, auras poetica fere funt . fecat autem tellurem quodammodo , ac dividit , qui viam carpit : fecat auras, undas, qui vo

lat , navigat , natat . Virg. fub fin. l. 6. Æn. Ille viam fecat ad

[ocr errors]

SECORDÎA. V. Socordia .
SECRETARfUM, ii, n. locus fecretus, penetrale. Apul. de mundo .

Ignes qui terræ fecretariis continentur. Id. in Florid. m. 17. ad fin. ( al. füb fin. l. 3. ) Avibus hæc fecretaria utique magis congruerint. “I conclave, in quo judices confidebant , σχxpnto* tì, àtagatae;» : judiciale fecretum Ammian. l. 15. c. 7. circa med. ( al. c. 17. ) appellat. La&ant. de mortib. perfecut. c. 1$. Tormentorum genera inaudita excogitabantur: & ne cui temere jus diceretur, arae im fecretariis , ac pro tribunali pofitae , ut litigatores prius facrificarent , atque ita caufas fuas dicerent . fic ergo ad judices , tanquam ad deos, adiretur. Adde Imperat. Zenon. lib. 3. Cod. tit. 24. ieg. 3. & Impp. Arcad. &, Honor. lib. 9. tit. 3. leg. 16. & Imp. Confianiji.T. 1. Cod. Theodof. tit.7. leg. 1. T locüs in Ecclefia, vel Ecclefiae adjun&um , ubi Epifcopus vel Presbyter audiendis ac dirimendis iaicorum negotiis vacabat : ubi etiam facrae veftes , & fupellex ad rem facram faciendam neceffaria adfervabatur. Sulpit. Sever. de S. Mart. dial. 2. c. 1. Secretarium ingreffus, cum folus , ut erat confuetudo, refideret ; cum quidem in alio fecretario presbyteri fedc

rent, vel falutationibus vacantes, vel audiendis negotiis occupati • &c. v. Paulin. Nolam. epiji. 32. ( al. 1 2. ) ad Sever. fe&. i'6

SECRETE, & sECRETIM , idem quod fecreto . Tertull. de Orat. c. 1. e med- Prae

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

- terna

[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« НазадПродовжити »