Зображення сторінки
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

agreßibus rebus . Plin. l. 19. c. 4. de hortir . Quam rem comitata eâ & religio quaedam : hortoque & foco tantum contra invidentium eßafcinatiónes, dicari videmus in remedio Satyrica figna : quamquam hortos tutelæ Veneris affignante Plauto . %. e. figna Satyr9rum fimilia , tentis veretris , cujufmodi finguntur in Satyris , & Priapis. “I Item ad Satyram pertinens, Satirico , La£tant. l. 2. c. 4. Flaccus, ut Satyrici carminis {criptor, derifit hominum vanitatem. Sidon. 1. 8. ep. 1 1. a med. In materia Satyrica follicitus & morbax, in Tragica faevus & fiebilis . * Satyricus abfolute Satyrarum fcriptor. Sidon. l. 4. ep. 1. “J Satyricon , fatyra. Sic infcribitur Petronii liber. : SATYRYON , ii, n. aztje/ov, herbæ genus . Plin. /. 26. c. 1o. Concitatricem vimi habet fatyrion . Duo ejus genera : una longioribus foliis, quam oleae , caule quatuor digitorum , flore purpureo radice gemina ad formam hominis teftium , alternis annis intumefcente ea , ac refidente. Altera, fatyrios orchis cognominatur , & femina effè creditur : dißinguitur internodiis & ramofiore frutice : nafcitur fere juxta mare . & mox .\ Graeci fatyrion foliis lilii rubri minoribus, & tribus non amplius e terra exeuntibus tradunt , caule lævi, cubitali, nudo , radice gemina , cujus inferior pars & major mares gignat, fuperior ac minor feminas. Et aliud genus. fatyrii erythraicon appellânt, femine viticis majore, lævi , duræ radicis , cqrtice rubro ,` intus album includi fapore fubdulce : fere in montuofis inveniri : Venerem , etiam fi omnino manu teneatur radix, ftimulari : adeo fi bibatur in vino auftero . Petron. im Satyr. c. 8., extr. Adeo ubique omnes mihi videbantur fatyrion bibiffe. -, sATYRISCUS , fci, m. fatirello , fatiretto , aztve{rwc;, paryus fatyrus. Cic. 1. de Divin. c. zo. Somniavit fe peperiffe fatyrifcum. SATYROGRÄPHUS, i , m. gxtvyoy&ρος , fatyrarum fcriptor. Sidon. l. 1. ep. ult. ante med. Ut fatyrograhum te aut exfecrantur , aut reformidant . sAT¥RUS, ri , m. fatiro , g2 tvpo; , ferum animal ex genere fimiarum, de quo Pljm. 1. 7. c. zo. a med. Sunt & fatyri Subfolanis Indorum. montibus perniciffimum animal , cum quadrupedes, tum re&ae currentes, humana effigie: propter velocitatem , nifi fenes aut aegri, non capiuntur. Id. l. 8. c. 34. de Simiis . Efferatior cyngcepiialis natura, ficut fatyris. 4. leg. ficut mitiffima fatyris. Id. !. 3. c. 8. fub fin. Satyris præter figuram , nihil moris humani. Id. i. ;o. c. 7z. Condit in thefauros maxillarum cibum fphingiorum & £atyrorum genus , mox inde fenfim ad mandendum manibus expromit : & quot formicis in annum folemne eft, his in dies vel horas . Solin. c. 27., ( al. 4o. ) fub fin. Sunt & ( fimie ) quas vocant fatyros, facie admodum grata , gefticulatis motibus inquietæ . •T Poetæ fatyros fingunt bipedes, fuperiore parte homines , inferiore feras, villofos, caprinis pedibus, petulantes, lafcivos , falaciffimos, Bácchi comites , Nymphis iufeftos, &c. Horat. l. 2. od. penult. v. 4. & Lucret. l. 4. v. 381. & aures Capripedum Satyrorum acutas. óvid. Met. 14. v. 637. Satyri faltatibus apta juventus. Id. heroid. ep. 3. v. 1 33. Me fatyri celeres ( filvis ego te$ta latebam ) Quaefierunt rapido, turba proterva, pede. Id. 1. de ar. am. v. 542. Ecce leves Satyri , prævia turba dei. & lib. 3. v. 157. Talem te 8acchus, Satyris clamantibus Euoe, Suftulit in currus , Gnofi reli&a, fuós. Apud eund. 3. ex Pont. ep. 3. v. 42. Satyrus Phryx eft marfyas. In illo Perf. fat. $. v. 123. Tres tantum ad numeros Sa*yri imoveare Bathylli : Satyru* dicitur Bathyllus, quia pedibus valde agilis erat , & faltatu celer inftar Satyri . Apud Horat. in ar. Poet. 3. » 33. Satyrorum fcriptor eft qui fatyras fcribit . fup. dixerat verf. zz 3. dicaces Satyros. SAVÄNUM. V. Sabanum . . SAUCIATIO, onis, f. ferita , τράνμ* , tpàac, a&us fauciandi, vulneratio. Cic. pro Cecim. c. 15. a med. Et fauciatio quæretur, cum fugam fa&am effe conftabit ? SAÜCIÀTUS, a, um , ferito , τραυuztizs , vulneratus , laefus. Colum. 1. 1 1. c. 1. a med. Sive quis fauciatus in opere noxam ceperit. SAUCÍO, as, avi, atum, a. 1. ferire , impiagare , tozowxti(» , vulnus jnfligo , ferio, cædo, verberando rumpo, confaucio. Plaut. Rud. 3. 4. 53. Quid caufae eft , quin virgis te ufque ad faturitatem fauêiem ? [Hirt. de B. Alex. c. 52. extr. Jacentem fauciat levibus plagis. Salluft. in fragm. apud Non. c. 4. n. 432. Ut Metellus i$tu tragulæ fauciaretur. Cic. in Vatin. c. 3. extr. Omnia mea tela fic in te conjicientur , ut nemo per tuum latus faucietur . Ovid. 3. de ar. am. v. 7o8. indignas fauciat ungue genas . Plin. l. 17. c. 22. fub fin. Cave, radices me faucies. Colum. l. 4. c. 22. a med. Saucianda ferro eft atque exulceranda vitis in ea parte, qua pampinum ftudemus, elicere. Ovid. de remed.. amor. v. 172. & Colum. l. 2. c. 2. a ^med. Sauciet ut duram vomer aduncus humum. *] Extenuationis

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ter ad auditas ftupuit , ceu faxea , voces. 82. a med. Ligurumque nobis faxa cum miniftrentur, Vel coêta furnis SAXIÀLIS, le, adje&. di faffo. Frontin. de colon. pag. 132. Goef. Ter- | mufta Maffilianis , &c. %. e. vina tenuia in faxofis Ligurum nata

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Tethys mitior. - billa tria , fellas quatuor. *J Eft etiam inftrumentum muficum • SAXOSITAS, atis, f. faxitas. Cael. Aurel. Tard. l. 3. c. 6. Durities, | quod a tibicine in fcena pede pulfabatur, dum manu & ore tibiatâ five faxofitas. inflaret : fimile parvo fuppedaneo ligneo concavo, quod lignea iti

[ocr errors]
[graphic]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

1o. ád fin. extenuare. Id. 1, 22. c. 22. a med. lenire. *] In plantis eß morbus corticis, cum afpera fcabritie corrugatur , ex imbre aut rore putrefcente. Plin. l. 17. c. 24. ante med. & lib. 19. c. 1 o. & Jib. 3 1. c. 3. * Dicitur & de afperitate, & inæqualitate fuperficiei in rebus inanimis. Virg. Georg. !. 2. v. 22o. Nec fcabie , & falfa laedit robigine ferrum . Juvenal. fat. 3. v. 133. Tu fcabie frueris mali, quod in aggere rodit , Qui tegitur parma , & galea . *■ Transfertur ad animüm. Cic. 1. de Legib. c. i7. extr. Volüptatis blanditiis corrupti , quæ natura bona funt , quia dulcedine hac & fcabie carent , non cernimus fatis. allettamento , illecebra : quia fcabies pruritum excitat , & fcabendi cupiditatem : ipfum autem fcabere dulcedinem quandam habet. Horat. /. 1. ep. 12. v. 14. Cum tu inter fcabiem tantam & contagia lucri Nil parvum fapias , & ad, huc fublimiâ cures. prurito e voglia di avere. & Martial. /. $. epigr. 61. Nos ab hac fcabie tenemus ungues . %. e. libidine maledicendi. Adde lib. 6. epigr. 37. & lib. 1 1. epigr. 8. quibus locis ponitur fcabies pro turpis volüptatis prurigine_. "] In genitivo fcabie pro fcabiéi olim diétum eft, V. Die: in fine. sCABILE , is,. n. idem ac fcabel)um. Cat. c. 1 o. Scamnum in cubiculo unum , fcabilia tria, fellas quatuor. Al. leg. fcabilla multo re&ius. SCABILLARÎI, orum , m. qui fcabilla faciunt in ufum tibicinum & fcenæ : vel qui fcabillis pulfandis operam dant. Infcript. apud Domium claff. 8. n. 42. Adde tres alias apud Murator. pag. 529. num.

[ocr errors]

a.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors]

^ | S C A 49

Scamna inter duos fulcos cruda ne relinquantur. “T. Item fpa. tium terræ ligone non fofTe, inter duas fcrobes. Colum l. 3. c. $ 3. Quæ faciunt in eadem linea , intermiffis totidem pedum fcãmnis', donec peragant ordinem. MJ Præterea fcamnum vocant agrimenfores agrum latitudine praecellentem : ficut frigam , longitudine . Hinc illa : ager per trigas & fcamna divifus. Et : Ager per centu- ' rias & fcamna affignatus , &c. Var. au&#. rei agrar. pag. 46. 12S. 198. Goef. TI Translate fcamna regni, folium & jus regni , Emm. apud Cicer. 1. 1. de Divin. c. 48. extr.

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

- das Ferre fugam , quamcumque cupit jam fcandere puppim. Propert.

1. 3. el. zo. v. 24. ' fcandere viain . %. e. viam acclivem carpere . Lucan. l. 9. v. 599. Capitolia curru fcandere . Plin. lib. 14. c. 1. Scanditur fcalis te&tum . & mox . Vites per ramos populorum procacibus brachiis geniculato curfu fcandentes. Id. l. 1 3. c. 4. Palmæ faciles fe ad fcandendum Orientis populis præbent . Liv. l. 3. c. 67. extr. Scandentem in aggerem Volfcum hoftem nemo fubmovit. Ovid. 1. Faß. v. 298. Inque domos fuperas fcandere cura fuit. Plin. 1. 1$. c. 14. Et in te&ta jam filvae fcandunt . Id. l. 3 1. c. 1. Scandunt aquæ in fublime. 1d. 1. 18. c. 28. ante med. Sol fcandens ad Aquifonem . Phæ fr. l. 2. fab. 4. v. 6. Feles ad nidum fcandit volucris . quintil. lib. 1 1. c. 3. ante med. Demofthenes fcandens in adverfum continuabat plurimos verfus. Plin. l. 1o. c. 18. Scandentes in fubreptum feliuin modo. Tacit. l. 3. Hiffor. c. 28. Scandere teftudinem . & cap. 71. per conjun&ta ædificia. “T Paffive imperfonaliter. Vitruv. 1. 1 o. c. 1. Ut fine periculo fcandatur ad apparatus fpe&ationem. “I Translate Lucret. l. 2. v. 1 12 1. Paulatimque gradus aetatis fcandere adultæ . avamzare in età . & Tacit. 4. Hiß. c. 8. ar med. Suadere Prifco, ne fcanderet fupra Principem, ne Vefpafianum præceptis coerceret. Au&. Paneg. ad Pifon. v. 33. Scande fuper titulos, & avitae laudis honores, Armorumque decus praecede forenfibus a&is. T Scandens, excelfus , altus , fe attollens. Propert. /. 4. el. 1. v. 65. Scandentes fi quis cernet de vallibus arces . & verf. 12 5. Scandentifque arcis confurgit vertice murus. "] Scandere , inire , falire , infcendere. Plaut. Pfeud. 1. 1. 2 1. Ut opinor , quaerunt litteræ hæ fibi liberos : alia aliam fcandit. *T Scandere verfus apud Grammaticos eft per fuos pedes metiri. Diomed. l. 3. Prifcian. fup. 12. Em. l. 1. & z. &c. Hinc Claudian. epigr. 29. ia podagrum . Quæ tibi cum pedibus ratio ? quid carmina culpas ? Scandere qui nefcis , verficulos laceras.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors]
« НазадПродовжити »